תמונות בעמוד
PDF
ePub
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

4. Haddou, Priuter, Castle Street, London.

THE

LONDON ENCYCLOPÆDIA,

OR

UNIVERSAL DICTIONARY

OF

SCIENCE, ART, LITERATURE, AND PRACTICAL MECHANICS,

COMPRISING A

POPULAR VIEW OF THE PRESENT STATE OF KNOWLEDGE.

ILLUSTRATED BY

NUMEROUS ENGRAVINGS, A GENERAL ATLAS,

AND APPROPRIATE DIAGRAMS.

Sše oportet ar fibrum, presertim miscellanei generis, legendum accedere lectorem, ut solet ad conviviuni conviva civils,
Crostrator aonititor omnibus satisfacere; ei tamen si quid apponitur, quod hujus aut illius palato nou respondeai, et hic et ille
srbane dissimulant, et alia fercula probant, ne quid contristeni convivatorem.

Erasmus.
A reader should sit down to a book, especially of the miscellaneous kind, as a well-behaved visitor dors to banquet.
master of the feast exerts himself to satisfy his guests ; but is, after all his care and pains, something should appear on the table
that does not suit this or that person's taste, they politely pass it over without notice, and commend other dishes, that they may not
distress a kind host.

Translation.

BY THE ORIGINAL EDITOR OF THE ENCYCLOPÆDIA METROPOLITANA,

ASSISTED BY EMINENT PROFESSIONAL AND OTHER GENTLEMEN.

IN TWENTY-TWO VOLUMES

VOL. XVI.

LONDON:

PRINTED FOR THOMAS TEGG, 73, CHEAPSIDE;
SOLD BE N. HAILES, PICCADILLY ; E. WILSON, ROYAL EXCHANGE ; J. MASON, CITY ROAD;

BOWDERY & KERBY, OXFORD STREET:
GRIFFIN & co. GLASGOW: J. CUMMING, DUBLIN: M. BAUDRY, PARIS: F. FLEISCHER, LEIPSIC :
AND WHIPPLE & LAWRENCE, SALEM, NORTH AMERICA

1829.

AE 5

285

« הקודםהמשך »