תמונות בעמוד
PDF
ePub

The Cyristian Lady's

Magazine.

Edited by
Charlotte Elizabeth.

VOL. VIII.
JU LY TO DECEMBER,

MDCCCXXXVII.

The Christian lady's magazinc, cd. by Charlotte Elizabeth

[merged small][graphic]
« הקודםהמשך »