תמונות בעמוד
PDF
ePub
[ocr errors]

ON VARIOUS

PASSAGES OF SCRIPTURE,

PLACING THEM IN A NEW LIGHT;

AND

ASCERTAINING

THE MEANING OF SEVERAL, NOT DETERMINABLE BY THE METHODS

COMMONLY MADE USE OF BY THE LEARNED ;

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

WITA A NEW ARRANGEMENT, MANY IMPORTANT ADDITIONS, AND

INNUMERABLE CORRECTIONS.

BY

ADAM CLARKE, LL.D.

Impellimur autem Natura, ut prodesse velimus quamplurimis imprimisque docendo,
..... Itaque non facile est invenire qui, quod sciat ipse, non tradat alteri.

Cic. de Fin, lib. iii.

LONDON:

Printed for J. Johnson, St. Paul's Church-yard ; LACKINGTON,

ALLEN, AND Co., Finsbury-square : and

W. BAYNES, Paternoster-row.
Honey & Haddon, Printers, 12. Tabernacle Walk, Finsbury.

CONTENTS OF VOL. II.

16

XXXII. Entertainments made in the open Air in

hot Countries .....

18

XXXIII. In those out of Door Entertainments, any

Passenger is invited to partake.

25

XXXIV. Fishermen in the East frequently land

to dress and eat their Fish on the Sea-shore. 28

XXXIV. Of their sitting on Heaps of Stones at

their Feasts ...

37

XXXV. Manner in which the Copts eat their Victuals. 40

XXXVI. Method of cultivating Rice in different

Parts of the East Indies, to which frequent

allusion is made in the Sacred Writings. 41

XXXVII. Strange Method of eating among the

Arabs.....

49

XXXVIII. Butter and Honey used as a Break-

fast among the Arabs....

54

XXXIX. Honey not wholesome to Europeans in

the East.....

60

XL. Flavour of Honey peculiarly excellent, when

just expressed from the Combs......

61

VOL. II.

« הקודםהמשך »