תמונות בעמוד
PDF
ePub

TAE SET YORK PUBLW LIPRARY

ASTOR, LENOX ASO TILDEN FOUNDATICNS

[graphic][ocr errors][merged small][merged small]
[graphic][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[blocks in formation]
« הקודםהמשך »