Mishnayot: Seder Zeraʿim, כרך 1

כריכה קדמית
Meshulam Zalman ben Aharon, 1759 - 264 עמודים

מתוך הספר

מה אומרים אנשים - כתיבת ביקורת

לא מצאנו ביקורות במקומות הרגילים

תוכן

מהדורות אחרות - הצג הכל

מונחים וביטויים נפוצים

מידע ביבליוגרפי