תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]

:

אם חמר הריני נזיר סוס חית 6ו כסמס - וכתב סר"נ וחפי' 6ס fמר סריני נזיר סוס חית חן כסמס כין סbמר קריני נזיר

חס לגנר סריני נזיר סות חיה ונתונה לו חפכח ומפוס סוס קיס • בין fcמר הריני נזיר סזת נקמר : סרי זס נזיר • הכי קול התנינת נתן ככה (קית יכול לפנות בכל הכנות לספק 6סורס לקומרסי ולפי'סמר קריני נזיר סזס סיס וכסמת וסות נתיק כלומר הריני נזיר סוק חיק • פוק לכלמה כלומר לנסות חיכו לה חיק ולח כקמס • סרי זס כזיר מספק : סות כקמת

פרק ג כיצד מפריסין ולכסמס כמי מהחי טעתס . אם אמר הריני נזיר שזה חיה או בהמה הרי הוא נזיר

סנכרק וכולקו גווני פנויס נסוף ושאר כלורכיו שויס לחיה ולבהמה וטעיןשחיטה וחפילו ל6 נגמר הפרי דכתי'

פ"ת דנזיר ועוןסס: כזה ובוה • ומטמא משום נבלה • ומשום אבר מן קנה הנחתי חת רוסית כל שויס כחית ולכסמת וטעון

החי • כזה וכזה :

פרי נסעת הכחס סוס פרי סחיטת כינר טען פרק ג כיצר מפרישין הבכירים •

מפרישין הבכוריס • יורו 6כל כסעת הפרסה fין כריך וכו' 5פון רכי ינחק כרמ"ז:

אדם בתוך שדהו • ורואה מירית פרי חלק 6פילוכוסו מ"ג תאנה מת ססקריס תאנה שבכרה - אשכול שבכר: רימן שככר קושרו ולפילופגין: קרי וככוריס

תחנת לחסכון בנמי • ואומר הרי אלו בכורים ור' שמעון אומר אף ו6"ל לקרות עודפס : 6חר פלח ככתוב כתבתי כמסכ'ח' ע"פ כן חוזר וקורא אותם בכורים מאתר שיתלשו מן נקיטתן : רי חומר חעפ"י פרק 6פי לכרכות : (ועיין הקרקע : ב כיצד מעליןאת הככוריס כל העיירות כן מוזר וקורס סס דדרים כמסנס נ' פ"נ למספרות): שבמעמד מתכנסות לעיר של מעמד ולניןברחובה ולקחת מרחפית כל פרי שבכרה פייקר"נ וחפי' של עיר • ולא היו נכנסין לבתים • ולמשכים היה הרמת מס סכסעת קכחת

נופר ולפילו הממונה אומר קמו ונעלה ציון 4 בית ה' אהינו: ג פרי חן כספת לפרסק פרי פגין ירוסלמי ונרסס דלחו הקרובים מביאים התאנים והענבים • והרחוקיס ונסעת קריסת סס כריך רוקח) וקו סדיןסמרלדפחו' מביאים גרוגרות וצמוקים • והשור הולך לפניהם סיסי הפירות כתלוס כמו מכוסו כמו סכתכתי כמפנס וקרניו מצופות זהב' ועטרת של זית בראשו החליל. כסעת סכ6ק : וחין הלכה ק'פ"ס רמספר פני 6 נקט מכהולפניהם עד שמגיעוקרוב לירושלים הגיעו כר"ס: נ כל העיירות כוסר ספרין לחכס לכלל קרוב לירושלים • שלחו לפניהם : ועטרו את שכמעמך כיר מעמלות קין עונת מטטר וכמו שכתכתי

בכוריהם •

.הפחות כיסר? ככנר 6רכעס ועסרי' טס וסרמכ"ס כחכורו פ"ג

מסמרות כקונס וסנסי כתב ולע"פ סעדין ל6 כסלו כל כרכס : המעמד יטרחניס קיו סלוקיס מכליסר לעמוד על סקרכן עס קושרן כנמי כתב הרנכיס והכונס כזה סירטוס 6ותס לכסניס והלויס סכחותו מסמרי כל 6סל כסנת הקבוע לו זקן כליזת לנו סיזלמן כדי סיכיר 6ותסי ומס סייתך נקרליס 6נסי מטמר: מתכנסות לעירו של ר6: המפמר ול6

סורבי סמיון חומר 6ף על פי היו מניחין ככוריק'כל חסר בפני עכמו מסוס וכרוב עס סדרת ברוכו' • פירס הרנ רנסעת קריסת הסס נריך סיסיו ספירות מלך : וכל היו נכנסיס לכתיס מפני 6תל קטימחק : ולכסכיס כתלוס ויני יודע היכימפיק ליה כפרי דק6 6ף כמחוכר פרי ככקר כסתס מסכימיס : סממונסרחהמעמר: קומו (

ו ונעלה הוח ופרט ל6חר סנגמר כסולן : ג כל העיירות סכמטמול ליון וכלרן היו חותריס סמחתי כfומריס לי בית ה' נלך פירס קוניסרחליס היו שלוחיס וכו' - ועיין עוד כפירוסו. כשהגיעו לירושליס סיו חותריס כותרות היו רגלינו בשעריך למפגינ' פרק ו לתענית :

ירוסליס • כתר קנית קין חומריס סלכות סללו 6ל כקרסו • ג והחליל - עיין כפירוס מסנס דלקמן ומסנס ג'פים בעזרת הין 6ומריס כל סכסמס תהלליס : ג תסניס וענכיס

לערכין וכנ"ocs : שלחו לפניקס • כססס לחיס : וסרחוקיס מירוסליס ולין ככוריקס יכוליס סלוחיס לסודיע לחנסיירוסליס יסרמכ"ס כחכורו סוף פ"ו: להתקייס כל כך : מניחין גרוגרות ולמוקיס תחכיס וענכיס ועטרו 6ת ככוריקס • עיין כמסנס טיוי'. ומס סכתכ יכטיס : ססור הולך לפניסס ומקריבין 6ותו סלתיס : ועטרת

קריכ ולס מכיליפ ענניס קית מרחק הטוכיס וכו' של זית כרL6 • חית רחמרי לפי ססוס קרוכלורן יותר מכל קול קרין לתחניס וסfר פירות • וז"ל סרמב'ס ולס סיס סכל סbכחיכנוF סכסעת סמיניס : רכתיב סרן זית שמן

רן * 6ית רטוכיס קיק מרמת הטוב והיפה סנכלס : דסמרי לפי ס6ין ככל סחר חילנות סל Bכעת המיניס 6ילן

יפת ופלקו רענן כמו הזיק : ועטרן 6ת ככוריסס : וכיכר

טטריס מי פקין ככוריו גרוגרות מעטרנכתוניס נייס מי טרין ככוריו כמקיס

ולס מכיליס ענניס היה מרחק קטוביסוקיפיס 5cכלס מלמעלס :

גמי כפי הנהוג • ע"ב

:

:

:

הפקות

מעטרן כענכיס לקיס

קפסות

[ocr errors]

ס

קפסות סגני כתונת : והגזכריס הממונים על התקרס: : ולפי הפחות פירם קר"נ סגני כסונס וכן פירס הרננכ"ס• ככול הנכנסיס לפי רוב הנכנסיס קין יוכליס 6ס מרוכיס•

ולבחורק כונתס רקפיות הסגניס רתנן הס סני מרוכיס ו6ס מועטיס מועטי' : וכל כעלי לומניות מכירופ3י' סמות נרדפיס ועל מינוי חקר קונסו • סגל לפון קרמכיס פומריס מפניקס 6ע"נ רסין כעלי סוכניות חייכיס לעמול כחכורו סוף פ"וכתב הפסות ותסגני' - ולפי זה נרחה והסגני' מפני תלמידי חכמיס כסעת

סגני לוית וכלפי סנגי לויס סעוסקיס כמלחכתן כדי סל הפחות • הסגנים • והגזברים • יוצאים לקראתם קורס לסגני כתונת נחס יתבטלו ממלחכתס מ"מ קין לפי כבוד הנכנסים יהיו יוצאים וכל בעלי אומניות יותר נכנלוסו6 קפסות 900 קייכיס לעמולי מפני מכילין שבירושלים עומרים לפניהם • ושואלין בשלומם • זה מכין סס מלוכת סול נכוריס להכינס מכוס אחינו אנשי המקום פלוני באתם לשלום : ר כמה דחת חמר זכוככל פסק נסעתת ומטעס זה עומרי' • החליל מכה לפניהם עד שמניעיןלהוהכיתי הגיעו יסודי (חס הפחת ל6 חכלתי מפני כוססי סמטת ססמת להר הבית - אפילו אגריפס המלך נוטל הסל על

' גס' וכנפני נוסחי התינוק : כתפו ונכנס ער שמגיע לעורה' הגיע לעזרה ודברו

. כוי"ו סכן חתר מוכח שס זס לברית מילה : י החליל הלוים כשיר • ארוממך היכי דליתני ולא שמחת ויפה • ססכר וכולן וכנימין" מין כלי זמר וקולו כסמע אויבי לי: ה הגוזלות שעל גבי הסלים היו עולות

וכן רכיס : למרחוק : קיס נוטל קסל ומה שבידס נותניס לכהנים : ו עודהוהסל על י אפילו לגריפס המלך• על כתפו כפי שקית כריך כתפו • קורא מהגרתי היום לה' אלהיך ער שגומר

ממלכי בית סני ניתנו מילו ליד כקן דכתיב כל הפרשה : ר' יהודה אומר עד ארמי אובד אבי • כעל כפס גדול' וסררה רכסי ולקח הכהן סטנ6 מירן : הגיע לארמי אובר אבי • מוריד הסל מעל כתפו הרמכ"ס: ה ומה סכירס ה סגולות מעל גבי הסליס

ואוחזו

זה סכתב קריר וכי גרסת ספין תוליס מחורי הסליס

וכו' וכרכריו כתב קרחכ"ו סל ככוריס תוריס וככי יונס ול6 על גבי קסליס ממס סלס כקטגותין כפ"ג : והגיע לחרמי לוכד חכי לתלן יטגפס וקן קרבין עולות : ומס סכילס רמכ"ס פי' הגוזלות לת"ק סקרי סרמכ"ס העתיק כל זס כחכורו כסוף פ"ג - זכלן והניחו כילס סל6 תלסוס 6חורי קסליס . ולי נרחה ימס כפירוסו כתר דחין הלכה כר' יסודס • וסין לפרס דלר' יסולק 6כילס סנכוריס bסכיחו כידס : ! רכי יקורת חומר ער 6ינו קורס 656 ער חכמי רכסריס כתיב ועניתי והמרת 6רמי • קרמי סוכר חני • נחין הנכס כרכי יקולת : 656 לנתח פליני חי סוי יוכסן עס קכעליס כססול קורס

{6נקזו קרמי חי 65 • ויס 5פרס כסני דרכים • החיל רתיק סכירס

ניק ס6ין קכין מניח ידו 6ל6 לסנין קולס הקריסה ומכיסו והנער נוטל כלכר וקולס • ויסיס וקורס מרמי וכו' ומכייו וכו' הכל -3

S6 הנטל כלכרי ומעססתכסן כנמר כחמרו ומניפו • וסכי הוי פסטית רקרח ולקח הכהן הטנס מירן ותניחו לפני מזכח וגו' • וסדר וענית וחמרת : ור' יסודס סוכר וקלי והניחו היינו והנחת דכתיב כתר קריסת חרמי וגו' • וסכי קלמר קרח והניחו וקילס לכן וענית וחמרת כדחמרינן כפ"ק דסוטה דף גי ועכר עליו רוח קנחה וכבר עכר - וז"ל רס"יכפירוס החומס וסגחתו מנין סנוטלו 6חר הנחת סכסן וסוחויכירו כססוח קורס וחוזר ומניף - ע"כ • ווס כדעת הקנס קמ6 לפי מות ספירסתי ססכסן חין ידו עס יד הנעליס כסעת סקריחת ויקיק פירוטר עולתו הסל על כתפו קורס מסגרתי ער פגומר : סכי קלמר פולקו הסל על כתפו קורס מקגרתי וחין יד כסן עמו וער סגומרחין יר כהן עננו - לפי ס6ע"פ סמסקגיט לחרמי סניף קכהן עמו זקן כלכר בין ההריסות כססייס הגרפי קולס ססתחיל לרתי הכל מסיתחיל לרמי כבר הניחו קכהן • כמו סמכחר כסיפס ורכי יסולס 6ומר ער 6רמי רמחרמי ולילך הכהן ידו עס יד קנטליס על גמר הקריחת • סכל מס סכתכ רס"י וסוזר ומניף זה לדעת תנח רספרי • וסר"ר מניקו מורחי כתר וחקר הקריסה מניס קנקן 6ת הסל לפני מזכח ס' : ע"כ : ולפי זס נפרס כספן וזנח קמח דחמר טורקו הסל על כתפו קורס מתגרתי כך פגומר סכי קלמר פולקו הסל על כתפו מתחיל לקרות מתגרתי וחין גמר מטפס על סיגמור כל הפרסה 60ף על פיטמוריל ססל כמו סיפרס fחר כך כסיפח והכהן יניח ילו עמו קנס ל6 יניחו הסל על פיגמר כל ספרסס לוסניחו קמח קייכו והנחת רכתר6 • וכמו שכתבתי לעיל לר' י

'יסולס • ורכי יהודה חומר ער חרמי סקולס סיקר6 חרמי ככרקניס סכסן קסל ונגמר מעסה סקריסוכת הסל לפני תוכס ס' • ונלחנתי ככל זה מפני סקרמכ"ס וסר"ן כתכו וחין סלכס כר'יסולס. 6כל 6חרי סמכחתיתלכק ססגויס כלפון מחלוקת ולח כחו חלה לפרט • מקס כפרק כ'לפחה וכפרק ו' ורמלי - וריט ערלה ופרק קמח ופרקי"ג ופרקטיולפנת • ופ"נ רפסחיס וריס פיג רכינה • (פרק קמח לתענית • ופיר דמגילתי ופרק קמח לחגיגת יופיו לכתוכות ועוד כמנחות. חולין וערכין וכליס ומקומות • ועיין מס סכתכתי כסס סרמב"ן כפ"זרנדריס מסנס נ' : ולקרי סכן סנס גס כמסכתינו כריך לומר לר' יסולק לק כח לחלוק 62 לפרס לכרי תיק לוקו סלמר פודסו קסל על כתפו קורס מסגרתי עד וכו' - רכחולמיפרט

וכל זה כעול כסל על כתפו סוק ליטו

הכח ער 6רמי וכו' ומשהגיע לחרמי וכו' מוריס וכו' (תנח קמח וחומון כספותיו וכהן מניס ידיו תחתיו מכון מסמע סססל ל6 נחית לפרוסי מזי רעכיר כיני כיני 6ל6 כתחלת סענין סול קית על ידי סb כהן 6ל6 סכעליס 6ומזיס קסל כספתותיו סוכר סכעוד הכל על כתפו מתחיל לקרות הנדתי ומס ס6ומר למעלס כסעת סתנופת • וסלח כלכלי חימר כהן מניחילו וגו' כל הפרסה חינותוסס על עולסו קסל על כתפו חלק תחת יד קכעניס ומניף : כנל סמזכח כקרן דרומית מערבית : חומר סגומר הפרסס כולי

והסתחות ויכס מכלן מסמע זלח ניחר כחיזת ענין וחת) ואוחזו בשפתותיו • וכהן מניח ידו תחתיו ומניפו סלח סית מנין כי 6ס תנופה ר' יסולס ומכחרו וקולך וקורא מארמי אובר אבי ער שהוא גומר כל הפרשה חסת כסעת הקריסס כלכר וניקו חין יכרע חייליכקן ומניחו כצר המזבח והשתחוה ויצא: ז כראשונה ותגל וספרי מכריך סְתי נס יד הנעליס על נמירס • כל מי שיודע לקרות קורא • וכל מי שאינו יודע תכופות 6חת כסעת הקריסה ולין כלן שס קנסס 6חת לו לקרות מקרין אותו נמנעו מלהביא • התקינו שיהו דכתין ולקח הכהן הטנס סיס כסן סתי הנחות סל6חר מקרין את מי שידע ואת מי שאינו יודע : מידן וסניחו וגמרינן ידיך סניף מניחו קכקן וקכעל ח העשירים מביאים בכוריהם כקלתות של כסף מילין קכיחכו 6ת 6פי סימה

סוור ונטלו וקורח : ושל זהב • והעניים מביאין אותס כסלי נצרים של להלן תנופה לף כלן תנופת ואוחזו כפפתופי פירט ערבה קלופה והסלים והבכורים נותנין לכהנים : וססנית לחקר סספליס קריר וטלס כרכרי

ט רבי הקריחת דל6חר סקריחת קחומר כהן מניס ידו תחתיך

כתיב ותנחתו לסון לך נחת הנעליס ותיק קפה עלי לעסות מחלוקת כיניקס טסרמנ"ס 6ת סעס דסייכו תנופה '. סמוליך יתכיס מעלה ומוריד : כפ"ס מסלכות מעסה סקרכנות כתר מניח ידו תחתיך וכו' • ז נמנעו מלסכיל מפני קכוסה סלינו יודע לקרות • התקינו וחטיפי כן סעתיקסוף פ"ג מהלכות ככוריסrלוקז כספתותיו. פיקו מקרין וחסמכות לקרח דכתיכ וענית ולמרק ולין ענית

סוג מכלתי כתוספק כפ"י דמנחות דף ס'6 רתחתיך לחו 6ל6 מפי 6חר : ח כקלתות של כסף וסל זקן קופות רוקח 6ל6 סכעל חוקז כספתותיו ומיסויכיחוסירוסלמי מכופות כסף רקע : תסליס וסנכוריס נקניס לכסניס סלי דמוכח סתחתיו ממס סעתיקקו כריס פרקנ'דסוטס עיין שס ענייס נתניס לכסניס וקלתות של ספיריס מחזיריס לסן • וכן עיין כסוף פ"ט למכסנת ססס כתכתי ישוב למס סמקסיס מכלן חמרו כתר עני חזה עניותס : התוספת לחי לוקח קח סוי מכינה ללח טריפל יו כעל מיל

ט מעטריס כהן • (6ס יש מחלוקת כיניקס וכרכרי קו"נ : בצד המוכר • פירס הריככקרן דרומית מערבית • ירוסלמי • רכתיב לפניקי יכול כמערס (סססיכל כמערכ סמוכי)

תלמוד לומר 6ל פני סמזכח : חי לפני סמזכח יכול כררוס (ססס קככס וסול פני המזכח) תלמוד לומר לפני ס' קל

כיכר מגיסין על קרן דרומית מערכית : וכן נככלי פרק סקומן רכס דף י"ט : ז וכל ני ס6ינו יודע לקרות סמקרס ככוריס כלסון סקרס כדתנן כמסנס ג'פרק ז' וסוטס וסרמכ"ס כתב זה נסס ספרי ולח ידעתי למה פכחותו לסון פלמו סנוי כמסנתינו לסוטק

וכתבעול סלס סיו סלס יולעיס לפון סקרס כמו מנתכ6ר כעזרס : ח נצרים סל ערכת קלופה נכריס הס ענפיס לו סכטיס • כננו ונכר מסרטיו יפרה • (יסעיה

(0) 6') ופירום קלופס סמסירין קליפתס : תרגוס (חפף הלכן קליף • הרמכ"ס : והסלים וכו' כתניס לכסניס • לסון קר"נסלי ענייס נקניס נכקניס וקלחות סל עפיריס מחזירִיס (סס מכחן 6מרו

כתר עני סולח עניות) • וקסיה פירחי קכי ענייס מתכייסיס ולמס לס תקנו כורך פתקנו כרטיס המתות לסטכיל כל סכליס וכו' כדי סלק יתגייסו קמעות גלוק כרפירס סר"כ כמסנס ל' פרק עשירי דמסכת נדס: ולתקנו 60ף רעסיריס יכילננסליס נכריס . וחסכון יותר לומס לזס קנלון סלנו ספקנו לענין בית החכל

כללית כסיף מועל קטן כרססונססיו מוליכין לבית החכל עפיריס עקלתות של כסף. {פל זס • וענייס כסליככריס : וסין ענייס מקכייסיס • התקינו סיסוקכל מוליכיס כסליסס נכריס • וסלומר רמפוס ככולכית חלקינו ומשרתיו לה קשר על סיתכייסו סענייס ומכל מקוס זס סכתכ סר"3 וקנתות סל פסיריס מחזיריס לסס • גרסת לי 65c רק סכן כפרקן סחוכל רף נ"נ 6מרוכזת הנסון הסליס וסנכוריס נתניס לכסניס וסעשיריס לס היו נותניס סלופיקס לכסניס ו6ס תסמר כסלמס פפירוס הר"נ ניחל לנס הסיריס היו נותניס קלתופיקס 6לס ססיו מחזיריס נקס הכל לליסנס לגמרס כי סיכי לסעשיריס ל6 היו נותניס טניס נמי ל6 לתכולתס • וכריך לומר ל6ררנק זה קיק לסס נכלי יותר סלח יתנו קסל כהן עס הפירות וקסל לכלו 6ינו נחס3 : וספרי ולקח הכהן הטנס מידך מכחן חמרו העפיריס מכילין ככוריס כקלתות של כסף וטל זהב וענייס כסליככריס סל ערכת קלופס • וססליס נתנו לכקן נזכיל לזכות מקנס לכסן : על כלן פיענייס מכילין מעט עס קסל יהיה חסר מתנה :

ט יבי

:

ט מטטריס 6תסככוריס חוז מסכעת המינים מקיפין חת ט "רבי שמעון כן נגס יעניין מקסכתכתי כמפנק דלקמן מסליס סקנכוריס כקס מפירות כחיס ומסוכחיס ולף על פי י ועטור הככוריס מין כס6ינו מינוי כתר קרינ וחפילו סלינס מסכעת המינים כגון פריס ו6תרוג וכיונ6 נתן וקוס

מפירות סלינס מסכעת המיניס לדכרי ר"ס וכן קלין סיכולין לעטר מפירות סגרנוכחוכס ל6רן : רכי עקיכל כתכ סרמכ"ס וסיינו רבי שמעון סתמל והכח • ולס נרסינן חומר סין מעטרין כנכוריס

כפיל רכי שמעון בן ננס לחי 6k מסכעת סמיניס מפירות ט רכישמעון בן ננס אומר מעטרין את הככוריס• גרסי ערי חינו בני שמעון שגדלו כ6רן סחייכי'נככורי' חוץ משבעת המינים - ר' עקיבא אומר אין מעטרין סתמס ערוס בני שמעון כן וסלכס כר"ע: י קככוריס את הבכוריס אלא משבעת המינים :'י רבי יוחלי °כמו סכתר הר"ג עקר סככוריס תחנק פככרק שמעון אומר שלש מרות כככוריס • הככוריס כמסנסרי פ"ק לסכועות) 16 6סכול סנכר : תוספת ותוספת הככוריס • ועטור הבכוריס • תוספת ולננס לו לוקמיה לר' שמעון

נסעת נקיטת הבכוריסי מין כמינוי ועטור הבכורי' - מין בשאינו . כן יוחלי • מליכס לס לככורי'מוסיף עליססמסחר מינו • תוספת הככורים • נאכלת בטהרה ופטורה כהלכתל • 6ל6 דרכי סמפון .תחניס סו מסחר ענכיס : מן הרמאי • ועטור הבכורים • חייכ כרמאי : ללעיל נמי רכי שמעון סתמס עטור מפירות סכליס סמקיף יא אימתי אמרו תוספת הככוריס כככוריס • בזמן קנח • וכן נרחה מלסוג סכיכות קסל לקלור מנות: שהיא באה מן הארץ • ואס אינה באה מן הארץ רמתניתין דלקמן- ו! תתמת מין כחינו מינו מעטר קסל אינח כככורים : יב למה אמרוהככוריס כנכסי סטונס רני פמעון קורס רכי פל בכורי ענכיס כתחניס • כהן - שהוא קונה מהם עברים וקרקעות ובהמה עקיכ6 וכרי רני פמעון כן (SL נכורי תחכיס כענכיס • טמאה' ובעל חוב נוטלן כחוכו והאשה יוקחי תלמידו סb רכי עקיכ6 וחפי'כפירות סלינס מסכעת בכתובתה • כספר תורה • ורבי יהודה אומר הוח כמ"ס כפיה'bסקדמת סמיניס לרכרי ר"ס רסנירס

אין

קרמכ"ס• לכל בני שמעון פיק כן לעיל : ופטוריס מן

כן כנס כתכ סס כפרק י' ,הרמלי חס לקין סכסן מעס סחרן להניח ככוריס : יא סריק כלורו 65 קסיס סככר כתכו סתוספות כפרק קמ6 ולס 6ינס נחת מן ה6רן כגון פלכיסו כתוספת מעבר לירדן וככח מניע רף ר' 6כרייתח וסתס דרכי שמעון כן 6לעור דתנן לעיל סמכילס מסס ככוריס 6ע"פ סלינס 6רן זבת חלב תלמידו של רבי עקיכ6 חולק עמו • ונזכר קולס 6לוט"ם

חינמי מתניתין רני סמעון סיל דסכנר לעיל מעטריס וחני מכחתי כמסנס ז' פרק קמ6 דמכות כטרון דידן ממס 56 סנכוריס סון מונעת המיניס' ורוח קרין מפירות סגרנו

רנסנס רני טמפון קולס רני פקיכל : כחוכר 5חרן וכי היכי דציכית מעטריס כפירות סונת ל6רן * ועטור ככוריס חייכ כרמלי וכריך עיון חי כלכל חף הכי נמי התוספת נחת מפירות חונס לחרן וקמשמע לן

כטומלי סוליל וכל תני כסדיס : וכדכריסרמכ"ס הכל ססתוספת cחינה מן הסרן חינס כככוריס: יב כספר פ"ג מהלכות ככוריס סימן י"ס גס כן לין קכרע : קורס כלומר וספר תורק נמי סוי כמו ככוריס לין זס וכעל יא ואס 6ינס כ6ס מן הלוז • כתר קריכלי נמי מתניתין חוג נוטל כחוכק • ו6סת ככתוכתס • פירוס 6חר וספר

רבי שמעון כיס וכו' וסול סלין מפירות חונה לחרן תורת ומותר לקנות נכס ספר תורה : ו6ף על גג רתכח וכו' • הכי נמי התוספת וכו' : מ"ס הול קרין מפירות חונה כסמס טמחה סנטריך למתני ספר תורים רלח תימ6 כל 6רן ירושלמי - הכל ל6 דכעי למילף מינק והולקרין הני נסי דל6 חזר ל6כילס • סולסכי סיכח לידי לכילת לתוספת מלתח רתמיסח כוח. ריח חומר כתוספת מכעטור לכל ספר תורת רל6 סוי לסכר מיכל לידי 6כילס : לפי פלין כדלעיל דחין לומר מרלס קתני כמסנס דלעיל ותוספת מוכרין ספר תורת חימ6 65 • קמפמע לן : ככוריס מתחרז : ועטור ככוריס מסונס לחרן

חין נמי ל6 קתני רעטור נכוריס קון מסכעת סמיניס 656 טל

כריך מסוס לככלל מין נסלינו מינו הוס 6ס כן סף מסונת גורן נכלל קזת קו6 ותדע כמסנת ט' לח קתני עטור ככוריס מסונק ל6רן 6ל6 ססוח נכלל סין מסכעת

קמינים וכן הכל כמי סכל נכלל מין כחינו מינו : יב למה 6מרו • עיין מס סכתכתי כמסנסו' פ"נ רערלת : ואשה ככתוכתה לגבות מחייס 6ס נתגרסת חי נמי

רפסת מחייס ו6פילו לרכנן דרכי מחיר רמתניתין ז'י • פרק ה' לכתובות : כספר זורק . כתב סר"כ כלומר וספר תורת זכו' • פי' חפר !תותר לקנות וכו' מסכותב על מנת למכור • חי כמי ממי מוכר ללמוד תורה • וליס6 ocb• חי נמי מסוס כלי זיין • עיין ככית יוסף טור יורה דעה סימן רי"ס עיין - וככית יוסף טור אורח חיים סימן קנ"ג - oki מיקת לפני הפירוסיס לנחק וקלכן לח תּכן וספר לה כספר (רייכסק כרכי מלכי כרן

בתל

[ocr errors]

רכי

[ocr errors]

כתב בסוף פרקין דתנים וכן פמעון בן גמלי! חומר מוכר 6רס לין נותניס ל6 חכר כטוכק • סין הכהן יכול ליתן סנכוריס ספר תורה ליס6 6סי • ללמוד תורה - ומלק6 לגב סורקית 6 לכקן חכרי ססוכל חוליו כטקרתי ונותן לותס לו בטונס קמשמע לן כי היכי דספר קורס 6ע"ג למכרק קרוספיס כתורת קסל ונרכס • ולינורמלי לקנות כהן ונר: יחף 65 טניס וסער פורס סו6 • הכי נמי קנכוריס ככוריס ננקו ולח ניתנן לכהן חיכו סכרי לכיון ססין פוסין כהן עכור' חייטיגן נפקי מקלוtקייקו ולססכל

דלמ'לס מיזדהר כהן :נותנין לזריס 6ל6 לעולס כריך אין נותנים אותם אלא לחבר כטובה • וחכמים חותס לנסי מפמר

וכין מזנוני לקו לכסניס טסורי'. אומרים נותנין אותם לאנשי משמר • והם מחלקין מכר כין חיכו סכר מחלקין למכלינסו כטסרסיי וסיין ביניהם: כקרשי המקדש :

ותס כיניס': כקלסי מקלט דקתני בספר תורה * ע"כ :•

כסbכקדסי מזכס • וסע"פ בטובה סליק מסכת בכורים

ס6ין טוסין כסס עכולק כתורת חסד

קוקיל ומכניסי'חות לעורק • ונדכה • ולינו רמלי לקנות בסן דכרי פירוס הכתן לחסר מזדקרי כקו • ולס 6תו למכלינסו כטוכסה" וסלכס כחכמיס: סכ6 לילו • וכטונס פליג עס תנ6 קמס • וכלין כותכין סל6 לסכר דקלמר • מקורי כיס חכמיס • נותנין 6ותס ל6נסי מפמר וכו' • ולף על גב דחין נותנין לרכי יסודס ככקניס

כותנין לחכמיס ככעליס :

[ocr errors]

הר"ן

[ocr errors]

הדרן עלך מסכת בכורים : וכולהו מסכיתי רסרר זרעים :

מה יקר אף נעים : • שהשלמתי סדר זרעים : { ובכן אחתיל סדר מועד :

עת לחננה כי בא מועד : S60

6סר סייענו לקסליס סדר זרעיס עס פירוט ותוספות קמפוסריס : יתן עוז להתחיל ולגמור סחר קסדריס :

על ידי הפועל העוסק במלאכת הקודש באמונה הזעציר יעקב בר נפתלי

זיל : הנקרא בפי כל אדם יאקב בוך בינדר מק"ק ווילמרשדארף :

ועוסק לעת עתה בק"ק זולצבאך : ועל ידי הפועל העוסק במלאכת הקודש הזעציר חנוך המכונה הענלי בן כמר נתן זיל מקיק

היטן באך : ועוסק לעיע בקיק זולצבאך :

[merged small][ocr errors][merged small]
« הקודםהמשך »