תמונות בעמוד
PDF
[graphic]
[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

תוציא צמרה.

[ocr errors]

ת

[ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

כי הם זרע ברך

• * סדר זרעים

[ocr errors]

ס פירוש הגאון מוהר"ר עובדיה מברטנורה

ועם תוספות יום טוב והם מין חיים ממקור נובע • ואס באתי לספר בשבחן הייתי גורע

כי קצר המצע מהשתרע : הכרס הנחוהגדול סמפורסס ר"מ ור' ולכ"ר קיסרחלי . מסר"ר יוס טול ליפמן נר"ו : בן סנוף כהר"ר נתן זלה"ה • כן 6לוף מהר"ר מסס וולרשטיין זנר"ת לוי הפנר •

חתן קי סמרומס' התורני' המנוח כמהר"ר חקר"ןbסכנז זלה"ה מק"קפרלג : וג חוגי מורות ראשונות ואחרונות מהגאון המחבר נר"ן • ושמנו בגליון אות על "ר יד פשוטה מורה באצבע עליהם • לומר

ראה זה גן חרש הוא : הונתו בעיון רב קוק הטיס על ידי מניקיס כקיליס כטול התנה'

[ocr errors]

אדני יהוה יצמיח צדקה ותהלה נגד כל

יכירום

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small]

Cum Licential-Serenissimi Domini, Elc&oris

Ducis Solisbacenfis,

qua Palatini

כר דאי

כרפוס קמפוכח כסר"ר משלם זלמן יכין : כן המנות המפורסס מהור"ר אהרן yes :

3) בשנת ראשית חכמה קוה חכמה לפיק :

[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
« הקודםהמשך »