תמונות בעמוד
PDF

הפרק •

סומט

גס6ר לסוכות: ג כין וילמר לחמת ויניל 69 יפסיק לכתיב נ לאמת וכיס 65 יפסיק • פיי קרינ דכתיכ וס' 6לסיס

6 : 50לקיס סמת סלכך סין מפסיקין כין fכי יי !היכס לסמת

חמת : נמרח וקוליל וכקרס 65 כתיב ויניל וכן הנכס : וסיס 6ס סמוס נוסג כין כיוס כין כלילס לכתיס נרחה ולחי רכין 6תת לויניל רסלי להפסיק כמו בחמלע כס ולמרתס 6ותס 6ת כניכס (תלמול תורה נוסג כין כיוס

וכ"כ כשלחן ערוך כסימן ס"• ונ"ל בתל6 דנקט ובין כלילס: ויחמר חינוכותג

, חמת ויכין 6סגרת ניסן לו כיוס רחית כית פיניניק והיה אם שמוע לויאמר בין ייאמר לאמת ויציב • ולסימן כעלמ6 נקטי כמו פרינס נותנת כלילס לכתיס רבי יהורה אומר בין ייאמר לאמת ויציב לא יפסיק דנקט לוסיס 6ס פמוע ארחיקס חותן : ג ר' יוסי אמר ר'יהושע בן קרחה למה קרמה שמעלותיה ולח' 6מר, לוקיי בלכר חומר לה יכח וכתיך סמס אס שמוע (ירו' כ"ג אלא) כדי שיקבל עליו עול וכגמרס 6פתח קור וחומר לפתע לחונך מס סfתק מלכות שמים תחלה ואחר כך יקבל עליו עול חמת 6ו חינו חוזר וחומר מונים מפיך ותיק סכר סמט מצותי והיה אם שמוע לויאמר שוהיה אם שמוע 6מת כו' ול6 נקט כלל ויניל ככל Sפון סלתת נוהג ביום ובלילהויאמר אינו נוהג אלא ביום : ומיקו מנינו כסוף זכחיס והלכתס כת"ק : ול6 דקדק ג הקורא את שמע ולא השמיע לאזנויצא • רבי ססנס וריס ניסוס חט"ג דלה נחותיותית להוכיחן כספתיו יוסי אומר לא יצא • קרא ולא בקרק כאותיותיה זינטריך כלל לניתוק ומים יפה כסתי תיכות סקתיכת רבי יוסי אומר יצא • רבי יהודה אומר לא יצא • הרינוהלכה כר"י גמרס : כסניס מתחליכחות סקתיכת הקורא למפרע לא יצא • קרא וטעה יחזור למקום למה קרמר סמט לותיק ירחמונת נגמרת כגון על

שטעה

6ס סמוע • ולית לנגן עסכ כסרך וחכרתס

תיפוק ליס דקדמס כתורת • מקרה 6ס fינו נותן ריוח ביניקס ספריילס נמנ6 קורק. וי"ל דסיק למס קרמה 6ף לפרסת כינית רקרמת לכולן 656 6ותס שתי אותיות בלות חוקת : רכי יוסי חומר יכס וסלכת ולחי לין 6נוחוססין לזה פתוח קודמת כתורס מסוס 67מרינן כרכי יוסי מיקו לכתחילה כריך לדקדק כחותיותיס וכן יותר חין מוקדס ומחוסר כתולס ולס כן היה לנו לסקדיס וסית סלח יניק קנר ולח יניר הגס ולח ירפה החזק ול6 יחוק הרפס ססיס מרכרת כלסון רכיס - תוספות: ומרסני מסוס סקיכל וכרין להתיז זין סb תזכרו סל6 יהל כרחת כחומר תשכרו עליו עול כו' קלכן פרין ליס דלס כן תקרוס ויחמר פיס כס נסין כלו' כלי סתרכז סכר ספרי חין רחוי לסמס 6ת קרן על גס כן מעין קבלת עול כו' דכתיכנס לני ק' 6לקיכס ולהיות מנת לקבל פרס : הקורס למפרע סקדיס פסוק פליסילפני

לכס 6לקיס : פני לר6סון כיונ6 כוס : לסיכח דכתיך, ותין סלכריס אלא כייס • לסון קרינ דחיתניה פרסת פינית • (S נקנייתן יקו כלומר כינו ססן סדורין בתורה ומיסו 6ס סקליס קרמכיס כי סמכות החמורה בפרשת וילמר וריח פרשת ויחמר נפרסת וסיס 6ס סמוע ופרסת והיס 6ס סמוע מנות סינית סינית מחייכת 6ל6 כיוס 8 לסמע נרחס לחין זה חפוך למפרע ויכס סתרי חינן סרורות ג לא יכס • סון קרי וכתיב סמע השמע 65זניך כן זול6חר זו כתורס : יחזור למקוס סטעס 6ס נין פרק נמרח • כלומר כיון דכלסון סמיעת הוכיח הכתוך לפרק טעס סfינו יודע כחיות פרק הפסיק ולרחם חיזה פרק ס"מ סכרין סיסמים (חזניו וכהלו 6מר קרח הפמע ודלס יחזור חוזר להפסק בחסון פסול וסיס 6ס סמוע : ורמב"ס כבעל כף נחת סכתר קרי כיק הסמט כי שמע ככנין קל חומר ססוס וסככת 6ת ס' ו6ס כסמכע הפרק פסק פיולט והטמע מכנין הנוסף • ועיין. בפרק ז' לסוטק'. ומ"סהר"ן הפרק ספסק כו 6כל חיבויולע כליזס מקוס מ6ותו פרק והלכה כתיק עיין כזה כמפנק ג' פרק קמח לתרומות : פסק חוזר נרח: חותן קפרק קיק קורס וכתכתס ולא רקרק כחותיותית כמו ספירס וכקכתס סקסס כתינס לינויודע 6ס סו6 כוכתכתס סלסמע 6וכוכתכתס סb ותיק

קמה כן פירס וסנכתס פתוח מפנס תמס כך פירס 6ס סמוט חיזר לוכתנתס SL סמט ז6ס נסתפק לחקר כעל כף נחתי וככלי עיין נס"ס סו6 סכתס כן רק תני רע ססתחיל למען ירכן חינו חוזר סעל סרגל לשונו עוכדיס קמיס לרכס ולמרמס סיקס למולך תס כדי ליתן ריות

כין סלכקי' • וכספרי ספר מטרני מלך כתכתי לתת לה עמר

מסננתס המוקדס ועיין עול סס' וה' לכקט סר"כ התות תזכרו וכוי סקרי חין רחוי וכו' כלתנן כמסנס ג' פרק קמח לחכות כלומר ולכך יש קפידה יתירק בקתות זי"ן ז : ולעולס

ככל כחותיות יס לדקדק : הקורא

למפרט וכתב קריב ומיסו וכו'סקרי סיכן סדורין כן זו 6חר זו כתורס ור' יהושע 68 קפיר לעיל חלה לכתחלה

וכן קח דתנן כין ויחמר 65מת לס יפסיק היינו לוקח כסקורס ספרדיות כסדר תקנות חכמיס • קרורים יחזור למקוס סטעס : מיסטריך ורמנס לומר וכו' : כפרק נ' מהלכות קים והכי בסימן ס"י כתג מטוס אלרין

[ocr errors]
[ocr errors]

להפסיק

[ocr errors]

נתפסיק כין עולס וער 5יחתכת (כמ"ס סוף פ"ו דפסחיס): הו הולך : ו

קול הולך : ו כרכך פורס סל כנין סכניס כמו כוככיס ח"כ זהו ספסק כ6פין סכריך לחזור לגומחקר פברור לו סכנר דוכן גלל כעזרס וfע"ג דמסתפיי הלמ6 נפלי ול6 מכו מכוני קרל פרסת 6חת מק"ס 6"6 65 קרל ער לעולס וער ולכן לח הכריכוס חכמיס לרדת דק"ס ל6 כעי כונס 656 פסוק מינו כריך להתחיל מתתלת סמס ע"כ : (מ"שקרים לכל הינו ר6סון כלכך: מס סחיכן רס6ין לעשות כן כתפלת רגלות) יודע כחיזה מקיס מסותו

רחמי היל ונעי כונה הילכך פרק פירסו סמפרסיס וכין שטעה : ו האומנין קוראין בראש האילן או יורדין למט' ומתפללין : ה קרח"ס נסס תוספות טנס בראש הנדבך מה שאינן רשאין לעשות כן חתן פנסכתולס פטור סינויודע 6ס קרח כלוס בתפלה: ה חתן פטור מקריאת שמע כלילה מק"ם פינת בסמונת Pigh מתפרק לכל מה סכריח לו הראשון ער מוצאי שבת אם לא עשה מעשה • רטריך סמ6

65 ומכונת סקי6 6ין כריך סיקרס עורן מעשה ברבן גמליץ שקרא בלילה הראשון שנשא בתוכי וחני סמעתי פתתירס מים קרין קיס קורס אמרו לו תלמירי לא למרתנורבינו שחתן פטום סמל יפסק כרות פפכת וכתכתס וכו' הכי סיתס מקריאת שמע בלילה הראשון אמר להם איני ככעילתו וטרלת רמלוי היה כגמרס 6כל כין יקסרתס שומע לכס לכטל ממנו מלכות שמים אפילו שעה וכחמכס 6מר ובלכתך בדרך בוקסרתס 6ין לטעות רקמה אחת : ו וחץ לילה הראשון שמתה אשתו כלכת ריקן הול למחייכת ס6 קמן וטעמו מ6רין ותניין אמרו לו תלמידיו לא למדתנו רבינו שאבל אסור רמלו' פטורת : 6ס ל6 עסס פתופ וטעמו 65

: 6 :

לרחוץ אמר להם איני כשאר כל ארם אסטניס מעמק 6ס לה כעל על מים ה בלילה קרסטון פס אני : ז וכשמת טכי עברו קבל עליו תנחומין סקס רי ניגות טריך מטס

פינת זכר אמרו לו תלמיריולא למדתנו רבינו שאין מקבלין (לילך לכונס כק ותו ל כסימן ס' נקנת' וכ"כ כפרי תנחומין על העברים אמר להם אין טבי עכרי טריך 6ף על פי סל6 עסס מקז ונחלמת וגו' כלינק חי :

כשאר כל העכרים כשר היה : ח חתן אס מעטה חייכ כק"ט : ו רחן בלילה קרלטון על מ"ס רצה לקרות קריא' שמעלילה הראשון קורא וכן פינת הרחפון סמפו 6:תו מרלה קני מלינק

שמעון ולף על פי סbכל 6סור סרטון ער וכו' יס לגמר

כרחיכה חיסטניס חני קר כלומר לכלילות לוקח פטור 6כל כימיס חייך ריטר! קלופיס ומכונןbסון כונס וליכ6 כפרח 6ס ל6 סיס רוסן וחין ומסר רעתס מינס וחין כסן טררס וכסכרת קריר מכוס סכתג

חפור כימי חככוחלל רחילק סל תענוג : כסמו בכסף מפנק פרק ר' מסלכות ק"ם וחי תני מלינק וכו'ער כו' קוי קכל ככלל 6ף הימיס וכן יס לרקרק כלפון קרן רתכי סכירס ליס סכתכ לקמן ער מונחיסכת ססס ר' לילות : ותנינ6 למס לי 656 לומר דברי ליכות קול פפטור 556

63 כימיס 6ל6 שנות ים לומר לסירכח רליסנ6 רמתני' כפרק כתרח רנלס נקטיק' ונס כרקדוק סמסנס י"ל דלקכיתני כלילס לפי דמן ססתס כלילס קרלסון הול כועל סכן סמכות רתח מסוס סכי כונסין הכתולס כרכיעי לפי טכית לין יוסכין כקי כרתכן

כריס כתוכות וסכי קלמר פטור כלילס סר6סון רכיס כלילס כעיל וfי ל6 פטור נס על מים : בלילה וכו'• פירס סר"נ רטריל טרלת המכות גמרס - ופירס סרמכ"ס מכות פריס ורביס • וכוfלמנס 6ין טרלל עס המכות מס סחין כן ככתונת חיתנסו טררות כתרי גוני כמ"ס סרין :

פירס סריג רמטס ולילך לכו נס נס לסון הערוך לכו קרול לת • ! וכן כל לסין גס סכתלמור והמשכיליס יכינו ע"כ - והכל לפירום קל כסלכו קרוב לתימחול לק 6ף 6ס ל6 ימלחנק כתונת רקל לסכי מכרכינן נכנס6 כרכיעי כדי סיסכיס לכית דין כעול כעסו עליו כרמפרס כריס כתוכות • ולפירוט קסני כססוס קרוב לק יפקה נכטילתן ולסיכום כלי פלס יעסס כרות שפכה • וכפרק ד' דיכמות פירסרס וקריב נס רגיל • וכן פירס רמכ"ס פרק

קמ6 דסוטה • וסעיקר כעיני ססוס לסון גסות הרוס : מעשה ברבן גמלי56 - לחי מעסה לסתור קול הקמל"ן6ס 6דס גרול קול ובוטח כעלמו סיוכל להתכוין ותול רחוי ליטול

חת קסס כנסוף פרקין קרסות כילו • תוספות : ירחץ פי' סרמכ"ס כמיס חמין - וטעמי לרחן 6פילו מקלת נופו כמפמע ווס סיני חכור חלח כחמיס כמים קרים

כמסנס ו' פיג רמיק וח"כ וכתב רמכיס כמיס חמיס מסוס פהיס 6סטניס ולחמין קון פקיס נריך : אסטניס פירס סרכ לסון נגה • ממת ככק סלג ולף על פי סנכתב כסמ"ך : וק כמלח קרנק נלסונות הרמכיס: וטעמו ספניקס ממוכח קליניס :

רשב"ג

[ocr errors][ocr errors]

ומן התפלת

ח 65 כל סרונס ליטול 6ת יוסיטול 6ס 65 הוחזק חכס ח רבן שמעון בן גמלוS6

6ומר ל6 כל וכו' • עיין משנת ופרוס כנ6ר דכריס לין (זס 6ל6 ג6ת סמרסס כעכמו מיכול

ר' פרק ד' דפסחיס : נכון לנו ולין הלכה כרבן שמעון בן גמליחל וחזינן לקנת השס סס טוכ ססו6 מדקיק כתכות וכו' : מרכותינו דחמרי דקלידנ6 כל 6רס יקרס קריאת שמע בלילה פרק ג פטור מק"ס כתב סר"כ מסוס רטריך טרדה קרלטון סכיון סכדורות הללו

רמנות: עיין מ"ס מסנס רי סין מכוניס כל כך כסלר שמעון בן גמליאל אומרלא כל הרוצה ליטול פ"ג דסוכה : ימיס 6ס ל6 יקרה כלילס 6

את השם יטול :

מק"ש מיחזי יותר כיותר) פמרחס פרק ג מי שמתו מוטל לפני פטור ומן התפילין עלמו סקוס מכון ככל סעת

(ס"א מק"ש), מן נופסיכוי ר"ג כספר 656 ססת6 מסוס רטריל התפלה ומן התפילין נושאי המטה וחלופיהן מדוייק. והרס רפטור מכל כתבות :

חלופי חלופיהם את שלפני המטה ואת שלאחר beר סמכות חלל רתכס 6לן פרק ג מי סמתו מוטל המטה את שלמטה צורך בהן פטורים ואת שאין סין חמורות סיס נסס קכלת לפניו החל למטה צורך בהם חייבין - אלו ואלו פטורים מן

עול מלכות סמיס ותפילין מן הקרוכיס מחייב להתחכל התפלה : ב קכרו את המת (ירושלמי וחזרו) חזרו כמי כרחמר כפיר נגמרס עליסס מוטל עליו לקברו : אס יכולין להתחיל ולגמור עד שלא יגיעו לשורה קרונס לקנל פול וכו' מנית פטור מק"ס מסוס לטריך יתחילו ואם לאו לא יתחילו העומדים בשורה תפילין וקורס ק"ס ומתפלל טרדס רמנות : וחליפיין הפנימים פטורים והחצונים חייבין : ג נשים כו' - קריי ולפי ססתפילין שכן ורן סמתחלפין לפי ועבדים וקטנים פטורים מק"ש ומן התפילין מונחין עליו 6פילו לסחר סהכל רוכיס לזכות במכות:

וחייבין

התפלק לסכי נקטינהו 6ת סלפני המטק המזומניס

כסיף - חי נמי מסוס רק"ם לנסחר כסתניע סמטת 6כלס : וfת :65חר המטי כלימר ותפלת תדירי דסנת ולילס לחו, זמן תפילין כרפירס קרין בין 6ותס סלפן סמטס וכין לותס סל6חר סמטס - 6ס סמטת כמסנס ני וכה"ג רים פרק ד' כסס סתוס' ועיין מ"סנס"ר כריכת לכס פטוריס 6ותס סלין המטה כריכה לקס : לקמן כמסנס גיוסתוספות ל"ג מן סתפלס וכן נסור מפניות כגון ססולכיס ללות חת המת נלכו לככולו חייכין : י לו וחלו הכירוסלמי ל"ג רקס 6תיס כמכל סכן כמו סכתכו כרית חלו פטוריס מן סתפלס רסו רסוליית הים כמו קים (6יכ6 (6לו כו' יס טעות סופר ניכור שלפניו • וכן יוכן מספר רחמרי מפני שהיה נריכס כונת יתירה: נ להתחיל ולגמור

חכמת שלמה : פרסה תחת 5 ק"ם: לסורס ססיו נוסיספורות שורות סכין ומן התפילין זס תפילין פירסתיו כרים פ"ו דמנחות :Q פלנל לכסמוכסוכס מן תקכו: ו6ס ל6 סתיו תדרך קרוב מן ?ואת סחין למטס כורן נתן - פירט הרינכנון ססולכיס%C כיכר על המקוס סנו עוסיס הסורת וחין פנלי להתחיל לכות 6ת סמת ללכר וכו' • וסין לסקטות רחכתי ולגמור עך סלה יגיעו לפורק: הפנימיס קרוליס קסכליס : נ"ס קול וכמסנס דלקמן כפכתי כסס סר"י לנ"ס יס לו דין ותקנוניס 6sינס רוליס פני החכליס : ג נסיס וענדיס העוסק כמלוס סיס נס טררס סכתנסריג כר"פ לפטור ליס פטוריס מק"ס חט"פי ססיס מ"ט סהזמן נרמס וכל מיט לחלק כין תנחומין סיס לו עסק פנחס מס 6"כ הקלויס פלין שהזמן גרמס נסיס פטורות סרי6 Sחיינין סוחיל ולית נק

לועסק רק הולך ולח מקרי טרדס : מלכות שמיס קמ"ל ותפילין מכות עשה שהזמן גרמס הס ב להתחיל כתב סר"ב פרסס 6סל ק"ס • וכן פירס דלילס וסכ'לחו זמן תפיליןנינסווסר"6 סוחיל ולתקים תפילין

קרמנ"סי וכגמ' 6פילו פרק ח' 6פילו פסוק למזוזס נסיס נחייכו קמ"ל : קטניס 6פי' קטן שהגיע לחינוך

6' וטעמתס רפסוק רחטון מקרי פי כמ"ס לה הטילו על חכיו לחנכו כק"ס לפי סbינו מכוי תמיך 6כלו

במחנה ג' פי' דלעיל : - נטונת ק"ס : ולח בתפילין מסוס לסתס קטן 6ינו יודע

לא יתחילו ותנחומי סכליס ומרחוריית6 ובכלל לסמור קכליו סל6 יפיח בהן : וחייכין

נ"ס קו וניח מן סתורס כדחמרי' וסודעת לקס 6ת

קלרך זו נ"ח וסעוסק כמכות כויי הר"י : : ועכדיס כפיק לחנינת דף ד'גמרינן לס לס פירס רס"ירכ6סס כתיכ וכתכלת וכספחת כתיב לו ספסס לס נתן לס : ההפילין מ"ס סר"כ דפכת ל6ו זמן תפילין ל6 פסק כן בר"פ כתרח לעירוכין וסס 6חריך כס"ר ועוד עין נספיק רכינס •

ומיט ד6תקים תפילין למזוזס פירס רס"י וכתיכ יקסרתס וכתכתס ומיס קמיל וטעמ6 התפילין 6תקפו כפרפר ולפונת ת"ת דכתיכ וסכנתס וגו'זקסריס : וכן כסגיס והיו לטוטפת וגוי ולמרתס ונו' • וו למזוזק הפסיק ניניקס כפניס נקית • גמרל פ"ק דקידושין דף ל"ד :

ובמזוזה

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ס

ובמזוזה פירס קרינ רמ"ו קוחיל ו6תקלתית פיירטw וחייכין כתפלס לתפלק רחמי קיס ומדרכנן קים ותקנות סף דכתיב ולמדתס וגו' וכתכתס • ומ"ס סר"כ

לכסיס ולחנך כי הקטניס :

וכמזוזס רמסו לתימס סומיל קמ"ל דכתיב למען ירבו ימיכס נכרי כעי קיי כסי' לח כעי ויתקס לתת כי היכי רכסיס פטורות כנתית לכתיכ ולמרתס

קיר חיי רס"י וגמ' דקלומין ומיסו ין סכרח לה שימל כולי קלי חותס 6ת כניכס ולח בנותיכס סכי נמי נפטרו ממזוזס fף למעקר מעוטח ולמרתס

על פי סקיס מכות טסה 6Sc 6ת כניכס ולומר דנסיס וחייבין כתפלה ובמזוזה ובברכת המזון:ובעל הזמן נרמס קמ"ל : ככרכת חייכיס גס כתית כן תירנו קרי מהרהר בלבו ואינו מברך לא לפניה ולא המזון מכעיס לן חי חייכות התו' כקילוסין 6לכתיך כי לאחריה • ועל המזון מכרך לאחריו ואינו מברך בברכת המזון מלחורייתל קיר חייך וחימ6 נכרי כפו לפניו ר' יהודה אומר מכרך לפגיהם ולאחריה': כיון דכתיכ וסכלת וטכעת קיי וכו':

ה היה עומר כתפלה ונזכר שהוא בעל קרי לא ונרכת קייס ליס מכות עם ו מברך 65חריו

, כלומר יפסיק אלא יקצר • יור לטבול אם יכול לעלות סלח הזמן נרמס חוסמס סין

מקרקר 5חקריו - ולהתכסות ולקרות עֶד שלא תנץ החמה יעלה חייכות מרחוריית6 תפוס קרשי ופירס קרן לקיובס ויתכסה ויקרא ואם לאו יתכסה במים ויקראי אבל דכתיב על החרן קטוני חפר הסוריים סוס וכתיכ וסכלת לא יתכסה לא במים הרעים ולא במי המשרה עד נתן לך וס6רן 65 נתנה וכעת וברכת ד ועיין שיטיל לתוכן מים • וכמה ירחיק מהם מן הצואה לנקכות ול6 חפפיטל מפנק ח' פרק ו'י ארבע אמות : ו זב שראה קרי, ונרה י כעל קרי טורס תקן סלח מכתב קרין

רכטלוק שפלטה שכבת זרע • והמשמשת שראתה • יקרס נעל קרי כתורס כין לטניפוקל • עיין כסוף

מרחק קרי לחכסן כין לרכונן פרקין :

ער פיטבול • ולס מפני מברך לפניקס ול6חריקס פירט רכינו יונס לכל כפת טלנ6ס וטסרס סחין רכרי תורת מקבלין טומחה S6 כדי ופלין כתרתי • ועיין סוף פרקין :

סלק יהיו תלמידי חכמיס מנויין חלל כסותיסן כתרנגוליס יקנר • פירוס קריב כל ברכה וברכת כלומר מקרקר קיס כלכו כססגיע זמן המקרח: ולינו מכרך לפניה פתיחתה וסתימתס כלכר ועיין כמסנס גי ול6חריס ולפי' כקרקור כיון לכרכות לסו רוריית6

65 * פיר • וקסתס ג' מקליקת כרנריק"ס רמדfוריית6 יורקר סנרכות רכנן : ועל המזון מכרן לחקריו לחיוכ6 לחוריית6 ולפילו התחיל.. ולין פולקנר: רק יסרסר ותפלה רמלרכנן קול וחינו מברך לפניו רלחו קיוכל לסורייקל קול וככר כל יתחיל : ולס התחיל יקנר לקס שתקנו תפלס 6מרו פיקנרי נפסקס קסלכס לנטליס לטכולתה ונעלי קריין קורין ק"ם. על וכרכות רק"ס רמררכנן ננקו וfינס רחמי כתפלק מטמע כדרכן ועוסקין כפורק ומתפללין ומכרכין כל הברכות וחין סחף לס סתחיל יפסיק :

מערער כרכר : ה 65 יפסיק תפלתו לגמרי 6ל6 יקנר כל שיטיל לתוכן מיס • פירס סר"כ רכיעית • פירט קר"נ רכיעית • טיעון

כרכס וכרכה: ולקרות על פלח תגן קחמה סהותיקין תמכח כמסכת ה' פרס רפלק :

מדקדקיס על עלמו לגמור חותס עס קגן קסמה דכתיב ושפלטה סככת זרע סע"י סתטמ6 65 יהיו נטמעות יכסוך עס סמס : יתכסס כמיס ולוקח מיס עכוריס ס6ין לכעליסן ותפקייס סל6 יקין מכוייס וכוי לכו רוסת 6ת סערות לכל גלוליס 69 : כמיס סרעיס מיס מים כלגי ימיס וכ"כ סרמכ"ס וכמתני' ג' פ"ט רסכת סרוסיס כמי קמפרק מיס 6סורין כסס פסתן : על וחיכח הלכה כמו סכתכו סס' וכפ"ח רמקולות וכחכורו פ"ה סיטיל לתוכן מיס חסורי מחסרס וקכי קתני ול6 יקרס חלל מקנכות לכות הטומסות :

מי רגליס על סימן לתוכן מיס וסעור סמיס סיטיל 5מי רגליס והמשמשות טומחס 6ף כל6 פליטה • קרמכ"ס $

5 פעס סרכיעית : וכמס ירחיק מסס מן סמי רגליס סלק ומטעס דלעין

ועוד כל רתקין כעין קטיל לתוכן מיס ומן הכוחק ר' 6מות ולוקח כסתוס לגרריס רחוריית6 תקון וכתיב ו6ס 6טר מכן חיס 6ותס סככת זרע 656קרין 6כל לפניו מרחיק כמלול עיניו : ו זר פרחת עוף ומרחי טפמר חכטריך למתניקי ולס סנטריך למתני קרי 6ף על פי סטמ6 טומ6ת סכעס מסוס זינק וסין טבילה

כעל זו מטסלתו 6פילו הכי כריך טבילת כרכרי תורה כתקנת

עזרה מסוס קרי וכן כרק לס נחת להתפלל ופולטת סבכת זרע הרי היס ככעל קרי וסככת זרע מטמ6 ה6פה כפליטתו כל SEסת ימיס להסרתסמיס ול6חר מכן ככר קפריס כגופה וסין רחף עור להיות ולל בונר תמכו · הכי פירופונדק ספלטק עתק קטמיס ססמסס 6תמול קולס סרfתק מר והמשמעת פטמה פרקקק כלה חקר מטמעת כריכין סכינק :

ורכי

ה אלא

[ocr errors]

ל

[ocr errors]

:

ורכי יהודה פוטר 6ף כמסמסת פרחתס כוס פטור ר' יסולס כעל קרי פרחס זיני ועוד מסוס רלס פסיק6 ליס לתוך מעת ולע"ג דמעיקרח כת טכילס קוק וחיכח למימר דלח פקעת לעת לקרין 6ינו נעסס וככרחיתה סוף נזיר וכפ"כ רזכחיס : חונק טכילס מינס • וככר כתכנו לעיל רכטלוס טכילותה °צריכין טכילס : עיין מ"ס כסוף פיג רמקולות :

מפני ססיתס תקנס ס6ין רוב הנכור יכולין לעמוד כק : ורבי יקולס פוטר כרכריו דמ"ק קלמר דלרירית 65 כתקנת פרקי תפלת הסחר על

תקנת עזר6 65 לק"ם 65 חנות סכן נרהצריכין טבילה • ור' יהודה פוטר : לכרכותיס • כרלטין נמסנס פנויה של שחר קרן עד חנות פרקו תפלת השחר עד חצות - רבי די חינכתית מיירי דמודים לרכנן ורכי יסולס 6ינו קרם יהודה אומר עד ארבע כס ר"י ס6ין לו להוכיח 6 ער ר' סעות כיוס ועררי שעות : תפלת המנחה ער הערב • רבי יהודה נספחיו מפני סמתוך סרכור ספות היינו ער סוף פעס אומר עד פלג המנחה • תפלת הערב אין לה קבע יעמיק נקס כמ"ס רני רביעיית פלוס סליס קיוס ושל מוספין כל היום • (כ"6 ל"ג רבי יהודה אומר יונק לעיל : כזמן ססיוס ^נ טעות- וכן ער שבע שעות) : ב רבי נחוניא בן הקנה פרקר תפלת הסחר פיין זמנת לטולס עד סוף סלים היה מתפלל בכניסתו לבית המדרש וביציאתו

כפ"ק מסנקרי קיוס לפי חור סימיס וקטכן תפלה קצרה אמרו לו מה מקום לתפלה זו אמר ופיי הסעות סס מסנ' כי כלכתכינן לעיל נכי קים להם בכניסתי אני מתפלל שלא תארע תקלה על תפלת המנחה ער קערן • זסלכס כרכי יסולס: תפלת

ידי

סכן תמיד סל כין המנחה על הערך על

הערכיס קרן וקולך ער פתחפן : פר פלג המנחה זמן מנחה קטנה קול מט' שעות הערב ור' יקולה סכר סקרב והולך עד פלג המנח' הכי מפורס ומחנס עד הלילס ססס סתי סעות ומחכס כמכס פלג המנחה ככרייתכגמ': ותימ6 ססר"נ פי' כדרכי יסולס רומן מנקה סקוס חני סעור זס סעס וככים ופסקיסנכס כזס דעכר כמר ערך הלינס • וככריית6

6פלג המנחת ללרכנן מסלר - וכת:1 עכו ודעכוכמר עכר וקרונס לעסות כרכרי חכמיס ולהתפלל התו' נר"פ כתר6 ופסחיס דף ק"ז תימס 6מלי קרי ליס מנחת תפלת המנחה ער הפרב יעפת וכלכר שלח יתפלל ערבית בזמן לחי מסוס למנחת היתה קרינה בין הערכיס סלח גס כפחר זה שכיון סמחסיכ bותו יוס לענין סמתפלל כו מנחת חינו יכול קרינת וי"ל נסחרית יס סס 6חר סחרית : ועור יל ופעת נקחזינו לילה ולסתפלל כו ערכית וחס כס לעסות כרכרי רכי רכון קול נסעת הקרנות המנח'סbליסו כסנס כעלות המנחי• יהודה פלח לסתפלל מנחה 656 ער פלג המנחת סהול סעס וסרמכ"ס כפירוסו כתב מנחס סס נופל על עת מן היוס וכוי ורכים קורס הלינק עוסק ומסס וחילן יוכל להתפלל ערבית : כסיסbר מן קיוס נ' שעות ומחלי זמניות ונקר6ת סתפלת לין לק קבע זמנה כל הלילס וסח דתני לין כה קכע וכח קתני קטנייה מנחה מפני היות תחלת זמנה כעת קריל פניל: ולח זמנת כל הלינק לbסמועינן רקפת ערכית רפות לפי ססיס נתן טעס על קסס סb זמן הסו6 • ומנחתי כפירום סקומס כננו סקרכת לכריס ופלריס סקרכיס כל הלילה וסגן רטות סרמכין כפרסת כל כפסוק כין סערכיס bסכיל bס פסוקיס כנסו סכיון סנזרק קלס כרכת סקרכן חט"פ סנטמחו לכריס סכתונקס מנחת בוקר מנחת ערני וכתל סמכסימלסוןמכוחת ופלריס 6ו סחכרו ומיתו הסירכח קכלוס עליסס כחוכס : (Sc ספמס וקסקט סורו הגדול כדמתרגמי' למנחיותס וסן מנחת תוספין כל סיוס 6ס 6חרת חקר סכעיכס סכל כקר' פוסע וכן

גדול ומנחת סתזכירו חכמי' עכ"ל : הלכה :נ מס מקוס כלומר מה טובה : שלל תחרט כל קיוס • רתסלתת מיד חסר תמיר סל סחר מס סחין

תקנה

כן מנחת התחלתס קודס CL ומחנה כרתנן ריס פרק הי

רפסחיס : ומ"מ מסוס ומנחה תריר הקדימס מתני' • ולסין מוטי רומן מוספין כל סיוס 6ל6 סיס לסקליס תפלת יוכר תחלס ססוח דבר יום ביומו וכו' ע"כ • קיק סתמיר טל סחר כננדו הים התפלת יוכר קורס לקרבן מוסף לפי פקיס רנר יוס כיומוותרים קורס לשחיכו תדיר כמ"ס הרינברים פרק י' רונסיס

ומ"ס סר"כ להלכה ונקרל פוסט • פיין כמסנת פ"נ למגילס : רבי יכולה לומר על ז' סעות כניח ל"ג : וכן נסדר מפנק לירוסלמי ל"ג • וכן סעילו סתוס' סנכל סספריס יפניס 6ינו

כמסנס יחף ע"פ פתוח ככרייתח רני 65 סגלו כמסנס לל6 ס"ל כותית (וכן כמסנס ס' פיגרמנילס סתסלס כת"ק)

לכל כסל סחר ס"ל כותית רכבחירת6 (ר"ל כטריות) תנן כותיס וכטל מנחס נמי קי"ל דעכר כמר עכר וכו' : נהיה מתפלל וכו' - כתב הר"ן סקן סונס וכו' : לסכיbמרינן וכו' • וס סו6 חומר (65

6מרי' מת היה חומר כדי סיסית סיפור כמס ססית חומר רבי נחונכים כן סקנס וסז יהיה רמות בידינו חבל חמר נכניסתו מס סוח חומר ר"ל כסיכנס לבית המדרס מס חייב לומר : רמכ"ס : שלא תחרע תקנת על ידי • לסין קרינסס חכס כרכר הלכה

יפתחו

:

« הקודםהמשך »