תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

כנמרח דרים פוטר מכרי תכח ממסכת נזיר קל סליק רחיתי כtלחן ערוך ומסודר ניתנות על ידס כתורת סככתני ליכנערי בספריוקסין כססרכ פריר' נלון לכסחר פנקן טעס וסיור סקכלס סכעל פס ל6 ירוס ליס 6פילו נחת רגלו כפורק מנכסי סדר מוער כתב וחי חיתל דניח6 ליס ל6קרומי ולססורי קרסו ולמר מסכת יינק על פרוס ומזינת רכרי כולק כי רינית בילו

ולע"נ רקחזינן מסכייתה רקחמרינן מכרי תכל ומספטיה נרקו יסלי ותלויס זס כזס וכלמריס זס מזס ונדרטי ממסכת פלוני סליק וכו 6למה ריס נקס סדר ע"כ 6כל נרסס זס פייזק ולכן קרסולקכין פריס מסכתל והסס מסיכת על

ליפות למר לענין סלמון קרפלין לסקליס למחר ולק6 קלי משקל נכירת מקל סקר נכרת "כן למר גס כן מסכת וקרנוס ,סכתכ מתחל' קכי רגילין רכנן לתקני ומי חיפל וכו' • לכל כך זרוע עס גכורס - גכורתס • כןגכירת מתרגמינן גכרתק • ,לענין כסדרן נרסס ללח קלמר • על כן ראיתי דרך קיסר וככק 6מרו מן מִפיכס • מסכתס : למכור לי ללכת כפקכי קרמכיס כחסר סולרו ניקרפתו(מלכו אכל כספר חסידיס סימן סקקכ"ט מנחת תורס סכעל פס מסכת סוטה ונטין מקטעי וכור כמקומן) כי נרחס סכן דומה לכמר ופשתיס סעומליס ולורניס כס לכן קיכלן חלס סכוס קטעיס מטעמיס נסלורן לחת לחקת כחסר בקרחת מסכת לסון סרינס * כמועס המסכת לכתיכנני מזכיר כסמו בתחלת כל מסכתס וככן ננסעה ונלכק בחור ה' פמסון סככות לפרקיס סמקכן כל קרכרי'פל ענין חסר זוסיק .וניסוסתן ,3 וירי נועמו עלינו (תטופתו ומעשה ידינו כונן מסכתל מכיל • (6ע"פ 6ססמין נקודת ככתוכ כקמן סין מרססיתו על חחריתו : למן נחמן :

קקריסס כן י כי ככתוכ סול כקפסק לכך נסתניק לקמן כתב הרמב"סקפחיל בסדר ורטיס מפני סקול כול מנות וסיכל כמי כינייקו הפניקפירוזיס דלדידי מסכק סמ"ט מיוחלוק כזרע ס6רן : חרע ק6רן קול מקיס לכלי

כפול • וגריליק כפקס : בעלי חייס • וכיון פחי 6פסר למדסנחיות כלל 6כילת מון • ברכות כתכסרמכ"ס וסטעס סקנרכקו לסתחיל מסכת לא יתכן לו עכולת ספס (כלס מזון) (כסכיל כן סקליס לדכר

כרכו'6קרופס קכקי פירנסנסמור כריות הכריס כמכות המיוקלות כזרע קורן עכ"ל חקו כעכמו מממרס על תכונתס ססיס עומדת פליי יקדיס קקון המזון כתחלס ותיק המוכת עמך ונו' 6מונת • זק סדר ורטיס מפני רפוקות ועל כן רק קחכס קוק להתחיל ככרכות סכל מי סקעכולק לקטס יתכרך חילפמרכלס 6כילת מזון כלמור סימכל מיןלו רסות להכול פופיברן • ורסס לסדר כתחלת נסענולס קיס קיס קלמונס כי כל ממונה על יתכן ולמינרק לכריו נרכות כדי לתקן סמזון מסון פיס לענין מק"כ

סוס עכולק • סbס לין לוחמונק 6ומןלמי יעכור ! רק לתקן דכריו סלליקיס חסר כענין מן סעניניס ולפיכך מסכת נרחס כעיני סקול מלסון מסכת יינה כיכן כל לכר על כלל סכרכות ס6לס קייכ כסס על קמזונות על

מסכתל מונס ומעורכת נליניס פוניס וקרי מקרי המכות : וסין לך מנוק סלרס חייכ כסככל יוס 6ל6 קריחת ס מסכת יינס • גונחמר חנכס כמוליק סכעק וגורס כפרק סמס כלכל וחין נכון לרכר ככרכות קריות פמס קולס סילנר כל כפני • פל קורק פככאר • סספריס פכעס וחמר כל על קריסתסמס עכמס לפיכן מתחיל מסימתי קורין 6ת bמפ ספרכס סלחנק ומסכק יינק קיל קמורק פכטל פק • סקיל

וכל מק סנקקכרמלין ע"ג;

[ocr errors]

אמר המדפיס
מ 5חכק מחסכת מסכתי

ולק לכי פרכתי כנסת מל סמלמכס
סק פלרי מפנק ומפרסיס. על פי החמוריס וסנסוניס סדרתי כלי מכוכס
ל תת טעס לפכחנק • כרעק כחכמת וכתכונק • חסרי הפס סכפק
מ רולכי סמתי בחר מנות לילה קמתי מספקי s6 כרכה
ז ס חוקיות מלויקיס • כעט כרול מחוקקיס • כרין כה וכהנכס
ל כל טול נכומליסס. סלרתי כל סדר גפניקס • מפרכס מול מערכת
מ תחלת סדפוס התפללתי • ועד סוף המס יקר כפורקי ולפני כעלי מלחכק
נ תן לי כככור פרנסתי כ' ניפועתך קויתי לסניס סרוכה
יצ"ו 6ק קכרכס •
% חלק ממערכת :

וקtלס כל המללכס

מאימתי קורין מטעס ססכקניס נכנסים לאכול מאימתי קורין 6ת סמע כערכית: מכל 6קרח קחי כתרומתן כסניס פנטמחו וטבלו חין

וכתיב ודנית כס וגו' כסכנן ובקומך ,יכוליס לסכול כתרומס על סיטרין טמטן

מסס למל סקונס על סלס: לקרות סמע דהיינונ6ת סכככיס וס6

657 תני מסעת כלת סכככיס מלתח כערכ וככקר ופSh עכשיו מחימקי זמנו ומרכתיך נסככך חנן לוכחית קמיל סנfס

כריס סקליס St ערכית : כטמחו הכהניס כטומ6ס מאימתי קורין את שמע בערבית • משעה במרס ועיין כמסנסלי : סטקרתן תלויס כקרכן כגון

שהכהנים נכנסים לאכול משעה סהכקניס וכו' : זן ומפורט לין הכפרק בתרומתן עד סוף האשמורה הראשונה דברי רבי

כתב קר"נ כרטי מעככתן מלסכול כתרומס אליעזר • וחכמים אומרים עד חצות • רבן גמליאל

מלקק חנן 6ורחיק קמ"S דכתיב וכל הסמס וטסר אומר עד שיעלה עמור השחר • מעשהשבאובניו וכו' קקטובתוס' תנינ6 סל6 וחסר יסכל כסקלסיס כיסת מבית המשתה אמרו לולא קרינו את שמע• אמר זימכס (כנגעיס פרק יד סכנסו כנעככתו מלהכול

להם אם לא עלה עמְור השחר חייבין אתם לקרות מפנקג')רערים סמסו fוכל כתרומ' ו6ין כפרעו מעכבתו ולא זו בלכר אא כל מה שאמרוהכמים עד חצות כתרומס ותירגו דרגילות סל מלסכול כתרומס : על סוף מצותן ער שיעלה עמוד השחר • הקטר חלבים ממנס לbסמועינןכקיכור 6ף כל מורה הרוסונקיפלים

ואכרים

למס סמפורסס כנר עיר ורחסון סל לילס ססלילת

וכ"כ בפרק ח רטנת רף נחנקה לפלטת מסמרות ומסס ולילך 65 מקרי תו זמן ק"ס ניט ועיין סוף רמסי ורס" לפנק ורפ"ק ופ"ו דיכמות : דסכינס ולס קריכל כיס כסככך ומקמי כלת קכככיס כמי לאכול כתרומתן כתכ סר"ן דכתיב (כל הסמס וטסר יענמס קוס (לחו זמן סכיכס ולמקדימיס וקוריס קריסת סמע

וחסר יסכל מן סקרסיס ופרק הערל דף ע"ר סל ערכית מכפול יוס סומכיס להס ורכי יסולק לחמר לקמן מוקמינן לה כתרומה' ומ"ס קר"נ דהיינו ער ללת הנכניס כפרק תפלת השחר תפלת המנחה על פלג המנחת טסול סעת לתכי מסמע קרח ער סיטקו הרקיע מן החור וסיינו כסיכסו ורביע קולס הלינק וקיל רענל כר' יקורת עור ומין כסכלה. בכניסי רמכ"ס פ"ו מסלכות תרומות ועיין רפין ור"ק : זמן סמנחת מתקיל זמן ק"ס סל ערכית : ער פיעלס עמוד בתרומתן וכן לשון חכמיס ככריית6 ננמ'. (ת"ק 6פר המחר וכל הלילה מקרי זמן סכינס וסלכס כרכן גמליS6 סגס

מסעס סכני חלס נכנסין ללכול פתן נעים חכמיס מוריס לוול6 6מרו ער חכות 6ל6 כדי להרחיק חת, כלומר ססכל מוכן ומס"ס נקט פתן לומר המוכן לקס והיכן קורס מן סעכירק ומיקו לכתחלת משהגיע עונת קריחי סמט חסריס כלוס ולסכי נמי נקטי חכמיס ותנח דילן פרומתן כלו• סל ערכית דמתניתין דקיינומנחת סכככיס 6סור לסעודוכל ססיל מוכנק לפכיסס וככוס חסר כי חס לסכול : 0

6יג תכל ? מכן ליסן ער פיקרס קריסת שמע ויתפלל : מעסס סכל כנין ליסנס וקרח קתני לכתיב כי לחמו קול : נ"ל :

מבית קנתס כני רבן גמליחל ממפיכסו לרכנן דחמרי עך עד סוף הססמוכס פי' סר"ן פסלילת נחלק לג' משמרות

חכות וסכי קלמרי ליה קל רפליגי רכנן עלך לוקח קחמרי על ופירס רס"י מסמרות עגולה פל מלחכיס וטיר פלקס מי מנות ותולה ויחיד ורכיס סלכס כרכיס לו ללמס רכנן כוותך נחלק לפלס חלקיס רספונה לכת 6חת וכו' (ר"כ למתני פר

סגירה לסווסלי דקלמרי על חכות כדי להרחיק 6ת סחדס די ספות 6ל6 נקט עד סוף החשמורת כלומר כגמרל מורינירס וסכר לסו רכנןכוותי ס"ל וקחי רקחמרי על קנוי להסמועינן סיס היכר לכל 6רס כלכר לקח כסוף סfסמולק כדי להרחיק לת ס6לס מן סעכירס וחייכיס 6תס נקרות קרלסונס סמור נוער ופירוסולחותם פרסת כמרכר כפסוק

הכל זו כלכר כולק מלתח דרכן גמליסל סיס לסמרלכנין וbמרו 6ת כנסמרתי כתנ כל מינוי מקללס תמונת ומוטל עליו ע

לעסותו קרוי מסמרת בכל המקרח וכלפון מסנס כמו סחכר

כנגתן ותרס וכו' : ער פיעלה עמור קסחרי כתב הרינוסלכס כר"ג סגס חכמיס מודיס לו 65

6מרו כו' רכנן כוותי סילוקי רקחמרי כוי וכ"כ סרמכ"ס כלו' כפי' כסככן כוותי ס"ל ופירופו כל הלילה ידל6 כר"6 (החי וקלמרי כו' ססס עשו סייג וכת6 פליני עלי וכ"כ ר"י ורח"ט רכסייג פליגי ול"כנסייג סין סנכס כר"ג רקס ריג עכמו סוכרך לומר כוותי ס"ל מטוס רלי כהן הכי יסיל ורכיסקלכס כרכיס • ול6 כתנו הלכה כר"ג מלח על עיקר דין תורס וכ"כ כ"י סימן רל"ה לנקרמכ"ס לין

הלכה כר"ג לענין סייג : עמוד הסרט רגילין לפותרו כוכב השחר ורליתי לריק כמזמור חילת הספר סיס מפרסיס חיל ס (כוכב הסחר עיר

חן נכון לין נכון לפרט מעמוליקיס 6ס לכוכב קתול רחף על פי ככוכב נונס קרחותן כוכב השחר לטעס סלין כסן מקומי מכל מקוס לסון עמוד לחינדק (ו"ל קרמנ"ס קול החור קנולן כפלת מזרח קורס עלות הפמפ בכדי פעם וקומס טעה

ו א א מן

[ocr errors]
[ocr errors]

Ve

הקטר סלכיס

SE

[ocr errors]

נסס גבורת ה' סכת3 טס נסס הרמנ"ס נ"ך

מן הפסות הזמניות וטעס זס קרכת סטס 6ור הפמס מן סל קרכנות : וחכריס טל עולת תמיר טל בין סערכיס סנזרק הקיטוריס קעכיס סעוליס מן ס6רן תמיר 6סר די עמותת מן דמו כיוס מכות לתעלו הנתחי' כל סלילת דכתיכ סיס סעונת קלרז חסר וחמסיס מיל ע"כ: ופירוס סעות זמניות כמסנס על מוקלס על סמזכח כל הלילה על הכקר : וכל סנ6כליס

דלקמן תמכרנו • 69כל ז"סנ"ל מיל מכסתי לרופא מומחה ליוס 6חל כנון תולס וחט6ת 6סס וכיוכf נתן סתס נסכלין ב וחכס כולל מסר"ר יוסף

ליוס ולילס זמן 6כילתן ער סלמת רחלתריגה מן קנדילס ואבריס מצותן עד שיעלה עמוד השחר וכל סיעלס ענול קסחר וקוס בספרו כחלק סתמנו סקרל הנאכלים ליום אחד מצותן עד שיעלה עמוד המכים לידי כותר: : 6"כ למה השחר אס כן למה אמרו חכמים עד חצות כדי

אמרו חכמיס פרחכות כקיס מיל

להרחיק ארס מן העבירה : ב מאימתי קורין וכחכילת קוסי' כל כתקטר . ויקיס 6יך סיסית הנה תיכת את שמע בשחרית משיכיר בין תכלת ללבן רבי חלכיס וחבריס ל6

fמרו כו עלותה סכלסון פירוס אליעזר אומר בין תכלת לכרתי וגומרה (כ"ס ל"ג חכמיס על סכות כלל ול6 קרמנ"ס נ"ל עלותס כי עד הנץ החמה): רבי יהושע אומר ער ג' שעות. נקט ליס קכס 6ל6 לסודיע מיסו על הקיטוריס וקוי

שכן סכל רכר סמכותו כלילס כסר יודע סכספר הנזכר ניחר

כל הלינק: כדי להרחיק חת כמופת מסין יכללו לסרמכ"ס ופתוח דקדק יותר ועסה מופת החרס מן סעכירס סל6 יכח לסכלן 6חר סיעלס עמור הסחר על סלין עלייתס כי 6ס מין מילין ועור תמכו בספר הנוכר ויתחייב כרת. וכן כק"ס סbס יfמר עדיין יש לי ססות וקעכור כחלק סממנו סקרסו חינס ע"ס נרף י"6 נס עיין כמסנס כי עונתת : נכין תכלת ללכן כין חוטי תכלת לחוטי לגן פיג דפסחיס : ורחס עולות מכסתי לסרסכיעסנפירוסו סנניכת פירוס 6חר נזת כמר סלכעס תכלת ויסני מקומות לחומם פרסת כf כפסוק כין הערניס כתכ סעס וכליססעס סל6 נקלט הנכע יפת ונסחר לכן : בין תכלת לכרתי נכט מספעות הפוות • וכן עור לו בפירופו לקסלת כפסוק על התכלת קרוב לגוון של כרתי כריסין סקורין פולו" כלפיו : סלק תחפן ססמס ע"ס - ויס מיסר"ל ססרמנ"ס על קריחת על סלססעות כיום על סוף סעת סליסית שהול רכיט קיוס הותיקיס סזכר הרב נרטנורה כמסנס לכקמן וחין נ"ל לפי כזמן ססימיס והלילות סוס זלעולס זמן קריחת סמע קול על 60"כ ל6 קיה סותס 6ת לכריו :

רכיע סיוס כין ססימיס 6רוכיס כין קנריס : וכן, סt לתנן הקטר חלכיס ולכריס • פיי קרים של בין הערכיס פקמן תפלת השחר עור ספות כיוס היינו על סליפ סיוס ולי

וכתיב קיס סעולס וכו' וכ'כ עוד סוף פ"ב למגילת סעות דנקט לפי ccלים גיוס הול די פֿעות כומן ססימיס וכן סרמכ"ס סס • ו6ע"נ רפסטית לקרח נכל עולס כתיכ

והלילות סוין וכל מקוס סגזכר וכלו לוקח כעולת תמיד וכריס פ"ו כפסחיס מוכח לכל חמורי קרסיס ריגן כל הלילה 6ל6 נקטי מילתח פסיקה • (כפירוס גרמניס סנכ6ן ונספרו פ"ו מסלכות מעסס קרכנות ופס מסלכות תמידין מכוחר פעל כל חלכי סקרכנות וכל חברי הפולק 5

נחמר • ולסון רס"יתקטר חלכיס ולכריס סל קרננות פנזרק למן כיוס : וכל הכלכלין ליוס 6סר פיין תקסכתכתי כסוף פסחיס : א"כ למס 6מרו וכו' כתכסר"כ 6כל נסקטר חלכיס ולכריס

לס 6מרו כו חכמיס ער חנות כלל וכו' ער כפר כל הלילס • וכן כתנרס"יוסייס וסכי נמי תנן כפיר דמנילס כל קלילס כסר וכו' להקטר קנביס וחכריס כ"כ : כלומר וכסוס דוכת6

c665תמיט למתני על חנות - ומכל מקוס זו ל6ורחיק ז גמורס סיל דדלמל רבן גמליS6 סמעינסו לרכנן רקחמרי קכי וכיון שסידכ רכינו סקלוס רכרי ר"גככסן סוב סמך על עדותוולס ו קונרך לפנו' רכרי חכמיס כסריס - וסרמכס כפרק ר' מהלכות מעסי הקרבות פסק כהקטר חלביס ולכריס ער חכות וכתס ו עליו כעל כסף מסנה למפנק סוס ככרכות ע"כ: וקל ליתל לרנרירס" ולכך נרחילי ללחוממתניתין פמפת לס סרמכ"ס 656 מדתניל בתוספתל דפיב רמגילס ודכר סמכותו כלילס כסר כל הלילס 6כל 6ין חייכיס עליסס מפוס נותרכו' על סיעלס ש עמוד הסחר וליסנ6 דסכל לחינדק רקס 6ררכ' היס הנותנת סוליל וכסר כל סלילס מסוס הכי כדין סוס סחין חייבין עליקס # מטוס נותר כו' 656 קול קרין כסר כל הלילה כדיעכר לענין חיוב נותר ל6כלו להחמיר ולכתחלס ל6

6כל חין חייניס וכו סbין חיוב כרת 656 על העובר על רכרי תורה - ומ"ס סר"נ רלח

ומ"ס סר"נ דל6 נקט 656 לסודיע וכו

פכן רגילות המשניות לפנות כקולי מס סכתוב כפירום כתורס כמ"ס התוס'סוף פרק החולן : ג וגומרה עס הגן תחמס ' כדי סיסמוך גלולת לתפלס כותיקיס סוכר הרינ כמסנס ס' פיג' ונ6 ליג וגומרס ונרת

סכן נוסחת טור 6"ח סימן תפיס : וקמרדכי פ"כ וסכת מדלס סכיסו רסיס ממפכתיכו לכרכת לגמור קסלל

656 מהכיחו מלסון סס"ס וכריית לותיקין גומרין : הנץ החמה • הול מלפון הננו קרמוניס כלומר ער טעס סתחמק מתחלת לזרוק כרחסי התריסי קריי• וכ"כ כערוך :

סבן

כמסנס

סכן הלכה

:

כמסנס כך וכך ספות כיום על דרך זס 6תס כריך לחשב וללון שכן דין כני מלכיס לעמוד • וכתכו סר"כ וסרמכ"ס זו הכנתי מפירוסי סרמכ"ס ונתקבל לי - וטעמ6 לרכי יסוסע

וסטיג לכסוף פירורים פרקים רחמר ערסלס סעות כיוס סכן דין כני מלכיס ס6ין עומדין לסכת פסקי דל6 כמ"ר כל יסר6ל כני מלכיס לס' כנר כתר ממטתן ער סוף סעס סליסית ורחמנ6 לחמר ובקומך על סעת קרי לסכל פלני לקוחיל ועדיין זמן קימת למקכת יוכס מכל כני 6רס עומליס

כריעכל : ממטתס קלמר ותלכס כר' שכן דרך בני מלכים לעמוד בשלש שעות הקורא ג בשעה טכני 6רס וכוי יסוסע ומיסו לכתחילת כריך מכאן ואילך לא הפסיד כארם הקורא בתורה

ניר מכילין לכוין לקרות ק"ס עס קגן ג בית שמאי אומרים בערב כל אדם יטו ויקראו רחיק מפסוק וכלכתך כריך תחמס כמו פסיו הותיקיס ובבקר יעמדו שנא'ובשכבך ובקומך ובית הלל כלומר כפי פיזרמן ל6לס עוסיס : ל6 תפסיר כלומר

אומרים כל ארם קורא כררכו שנאמר ובלכתך סל6 יתכוין לס כסכיני ול6 כח הפסיד מלגרן לפנית בדרך אם כן למה נאמר ובשכבך ובקומך בשעה כקימס: וכ"ס סומריס סלק ולחסרית 696 6ף על פי שבני אדם שוכבים ובשעה שכני ארס עומרים כל ובלכתך בדרך 6k למדנו פעגרת עונתת קורס ומנין אמר ר' טרפון אני הייתי בא ברוך והטתי לקרות סכל סעוסק כמכות פטור לפנות ולסחרית : כסלס כרברי בית שמאי וסכנתי בעצמי מפני הלסטיס מק"ס כלו' סכל זמן פתתיק סקירה כתורת סעיפי פלח

אמרו לו כרי היית לחוב בעצמך שעברתי על מהלך כורך וחינך עוסק יכ6 ידי מוכת ק"ס כעונתס דברי בית הלל : ו בשחר מברך שתיס לפניה כמכות 6תה חייב כק"ס לכל ים לו קכול סכר כקרֶס ואחת לאחריה ובערב שתים לפניה - ושתים כשתתעסק כמנות וכו' - וכן כקורת : ג יטו על כריסס

לאחריה אחת ארוכה ואחת קצרה - מקוס שאמרו דברי הכל סעוסק כמכות וכתין נסככן דרך סכינס : להאריך אינו רשאי לקצר לקצר, אינו רשאי וכו' • ועיין כפירוס סר"ן יעמדו לכתיס וכקומך ורן להאריך לחתום אינו רשאי שלא לחתום ושלא פיג משנה ג' ולכן 6מרי קינה : כורכו כין כקימה לחתום אינו רשאי לחתום : ה טזכירין יציאת כ"ה ר6ס כן קוס מכוסר כין כיטינק כין כסכיכס כין מצרים בלילות אמר ר' אלעזר בן עזריה הרי אני סבלכתו כדרך קורס ק"ס • בהליכה : כרי היית רחוי כבן שבעים

שנה

קרמכ"ס היית ניסרג וחס היית מת

סופר סלני עתיד להעתיק היית מתחיי' כנכסן :י סתיס לפנית יונר חור וקנס :

כמסנס ז' פ"ז לפחה ועיס: ולתת לחסרית חמת ויניך: וכערכ מנרן סקיס לפניס מעריך ו בשחר קכל דמיירי נכרכות רלח כתיכי בקרח כיחס ערכיס וחתנת עולס וסתי' 65חריס סמת וחמוני והפניכנו :

לית למנקט כריס6 רסחר כר6סכסן נתמיד חתת חרוכת 6חת קנרס 6סתיס סלפניס לחייוכר חור חרוכת וכתיככקר כתחל' 6כל כריס פרקין דמיירי כק"ס רקסי 6קרח מפותחת ככרוך וחותמת נכרוך וכן מעריב ערכיס • סקנק נקט כריס6 לערכית כמ"ס סס תוספת דלעיל : קנרס ססותמת ככרוך וחינת פותחת ככרוך: לחתוס נכרוך • ושתיס ל6חריה • לסון רס"י כרחיתה נירוסלמי ז' ברכות :65 לחתוס כגון ברכת הפירות וכרכת סמכות : ה מוכירִין

הללו על סס זיכיוס הללתיך עכ"ל וירחו עינינו יניחת מכריס כלילות פרסת כינית fומריס 6ותס כקיס סל 65 חפים לתקנה 6חרת קיס. תוס' כריס פרקין: להאריך ערבית ולע"פ סלין לילס זמן כינית לכתיך וכליתס 6ותת לינורמלי לקנר: פפירוס קריכ וסרמכיס כחרוכס וקכרת פרט לכסות לילה חומריס 6ותס כלילס מפני יניקת מכריס ה"פ לקלריך לפתוח • חיכו רסלי לקנר סל6 לפתוח • לקלר מכת : ככן סכעיס סנס קייתי נרחת זקן ולח זקן ממס 656 מלח לפתות - חיבורסלינקלרין לפתוח והדר תני לחתוס פסנכיכו סערותיו יוס סמנו 6ותו כסיל כדי טירחה זקן ורחוי וכו' : לסון כעל כסף מסנס נתחלת הלכות ק"ס פי' הופנת לנפיחות ו6ותו סיוס דרס כן

לדעת סרמכ"ס לקלריך כלומר להתחיל ולחתוס ככרוך 6ינו רסלי (קלר כלומר סל6 לסתקיל 6ו סל6 לחתוס •

מקוס :לכרו לקנר כלוונר סל6 נסתחיל ככרוך fו סל6 לחתוס 6ינו רסלי לסחריך כלומר להתחיל נברוך לו לחתוס עכ"ר - ומן סירוסלמי סקכיס פס למל לחרוך יקכר כחתיכנס כמי מיסך פייכי ולכן כללינסו כחלס וזסו 6מר רבי יודן מטכע קנר פותח נכרוך

עלינו סותס מטבע חריך פותח (מותס : המזכירין 6יכ6 למידק למחי 65 תני זוכרין כרדייקיכן כמסנס ז' פ"ד ור"ס נני קטני מתקיע וי"ל כיון ססיקור הפרסק

כמכות לינית ועל ידית זוכרין יניחת מכרי' פיין ספיר ליפנה למזכירין סע"י פרס'מינית מזכירין יניקת מכריי : פכפיס סגת • פי קרינסקלבינו סערותיו וכו' כדי סירת זקן ורחוי לנפיחות • הכי סיתס כקt"ס פרק תפלת קסחר : וניל לרכופל קחמר ולס זכיתי על וכו' כלומר רסעיפי פריס סכס מופלג ורחוי לנפיחות מלך חכמותו

? * א ב סקרי

וקול טעות

:

- זומה

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ספרי זכי לגס מפני כן 6פי' ככי כזס ל6 זכיתי עד וכו זומל מקרה זה : ול6 זכיתי ל6 נלסקי לחכמיס ודומה לו וכיוכס נור דברי הימכיס ! סכתכסbמנס קרה לו הסיכס כס"ס כפרק כנות כותיס כסס זכנקו רכי 6לעזר לרכנן מכר מהרגילפנות ללמוד ולקרות יוס ונינה פר סתפס כחו

כלומר ננחת : זנזרקת כוסיכס וכו' וfמר 6ף על פי שהסתכלתי והתחברתי פרק ב היה קורה כתורה פרשת ק"ס: וסגיע זמן ק"ט: מס לכסי סחכמס על ססנתי

6ס כיין לנו יכל לרנרי ע"י כן ככן סכעיס פנס 65 שנה ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים כלילות ער החומר מכות כריכות כונס זכיתי וכו' עכ"ר' רנה (קרן שרושה בן זומא שנאמר למען תזכור את יום כריך לפרט 6ס כיון לכן 6 הענין 55 הטכע וסלס קיק

צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך ימי חייך הימים סיקס מתכון לנח'ידי חובתו זה סנס ססזכירו חז"ל כרכר כל ימי חייך הלילותוחכמים אומרים ימי חייך והחומר מכות מין כריכות קיונס חוז לריקס • ודעתו העולם הזה כל ימי חייך להביא לימות המשיח : כונס מפרס 6ס כיון לנו נכי כל נזק ידעת 6חריס פרקבהיה קורא בהורהוהגיע זמן המקרא לקרות כנקודתן וכהלכתן ו תמכה בס"וכמפנק ו' פרק

אם כיין לכו יצא ואם לאו לא לספוקי קורס לסגיס סלינו הי מסכת סכות : יצא • כפרקי' שואל מפני הכבור ומשיב ובאמצע קורס התיכות כנקודתן 656 ולא זכיתי פירס קרין שוף מפני היראה ומשיב דברי ר'מאיר • ר' יהודה קורס ככתיכתן כדי להכין 5 ל6 נכחתי גס כערוך

אימי באמצע שומפני הירא' ומשיב מפני הכבוד כחסרות ויתרות וכקרילה 5 דית כן וכיס"ס תניח חמר בפרקים שוף מפניהככוד ומשיב שלו' לכל ארס: כזו ל6 ינ6 ולכן קייכ6 לן לסו כן זומס לחכמיס וכי

ב אלו הןבין הפרקים בין ברכה ראשונה לשניה כמ"ר מכות כריכות כונס : מזכירין יניקת מכריס לימות

בין שניה לשמע ובין שמע לוהיה אם שמוע בין כפרקיס לקמן כמתניתין המטית וסלסככר נחמר קנס

והיה

מפרס מק הס לפרקיס ימיס כחיס כלס קי ולק

סולל מפני הכנוך סוS6 ; יחתי עוך קי קי 6מר סעלס 6ת כנייסרS6 מקרן מכריס כי כפלוס 6דס גכנר סרbוי לסקדיס לו סלוס כגון חכיו לו וכו לס חי ה' 6פר תעלת ונוי 6מרו לייק לס סתעקר יניחת מכריס 6ו סגדול ממנו כחכמס, : ומסיכולין ל"ל סמסין לסס פלוס מתקנת 696 סקסס סעכוך מלכיות עיקר וינילת מנריס 6ס הקדימו לו : וכחמנע הפרק סוS6 מפני תירס חרס סתוס טפל בו וכי כיונ6 כו חתת חומר ול6 יקרס עול סמך יעקנ כי ירח מפניו סמס יתרניי ולין נ"ל סמסיכלו פלוס לכל מפני 6ס יסרלל וכו' ומנינו סקרסו 6חר כך יעקב וכו' .

גרפי סככוד 65 : ר' יסולת חומר כחמנע הפרק סוללכrלוס מי רפסטית רקרס לסנת ימיס וגו' מסמע כבן זומ6 • כזה גנחס סקול ירח ממנו ומסין סלוס למי שמוטל עלה לכירו: ומסיר רכיג למסני להו לרבנן פנויס כעלמס קיס ולס סמכינן סלוס לכל 6ס ססקדיס לו סלוס וסנכס כרכי יסולס וככל עלית הסחני קרח ויעקב רסתס סדריק קרל כפירוס כן נ"למקוס סfסור לספסיק כן 6סור לדבר כלסון סקולס כמו זרחית לרכרי מן המכונה סתוכס כילקוט פרסת כל 656 •

כס6ר הכיס לרנרי חכמיס סקסיכו ל6 סתעקר וכו' ומזס סטעס דכתרפסטית דקרס 6זלינן ורכי לח סידר כמסנס 656 התחלת הויכוח סכין כן זומ6 לחכמיס כלכך לכל חין גרסה לומר פרכי לעזר בן עזריק 65 פתע מסמר וחכמיס חומרי' ו6"כ bין כלן נינוח כיון סין חולק • ועיין לקמן וסרמכ"ס מפרסו לסון זכות סל6 זכה לדעת הרמז סגרמו ככתוב לחיוכזת וכו' גס כערוך פירי לי זכות - ומ"מ כפ"ח מהלכות ק"פ פסק סרמכ"ס ככן זומס : ער פדרטי כן זומס • פי' קרן כחותו סיוס ונתמנס וכו' וכפירס" •. ונרחה לי ספירס כן מרחמר כגמרל פרק תפלת

השחר כוכיוס שנתמנס וכו' 65 היתה הלכה ססיתס תלוית בבית המדרס סלח פירזות • וגס מוס רחית למ"ס לעיל

דוגרי חכמיס גסטעו כרכי 6לעזר נ"ע כיון שכל ההלכות התלויות פירסוק רחוי סיסיו כחמריס כל חלקי הסותר : שנאמר למען תזכור וגו' : ומפני ספרשת נינית סגורה בפי כל מפני קריסתק כיוס כעכור מלות מינית פנק קינכן הנקיגן

לקרותה כלילק לכלת בת הזכרת יניחת מכריס גלילה : פרק נ אס כיון לכו וכו' : כלב קרן ברטנורה (לכן קיימל לן כמלן דמר מכות כריכות כונס • ועיין מס סכתכתי

כמסנה יר פרק ג' דסוכה : בפרקיס פול וכו' ומסיכוכו' • פיי קריכ סוbל כו' וכיסיני תקפתי רחמסי 65 פירס התכח וליתני סכ6

Sic בפלוס ומסיר פלוס כרתנן כסוף קמפנק ומסיב סלוס לכל 6רס והפיל כני מקרר סמוסל ס"י רכטור יו סי' ר"מ ורמים וקסוS6 פלוס לרכו 6"ל סלוס לכי וכbמסיכו 6ומר ר' ומורי ו"כ כיס רמפני קירחה מיוסיף ול6 רנס קתנ6 (החריד הכל ככל 6דס סל"כ להוסיף קתניקתנ6 סלוס : וכלי לחcמועינן מלקק חגג חורחיי וככל 6רס 6ין מוסיפין ומפני סכנור קירור מוסיפין :

ללכת

:

[ocr errors]
« הקודםהמשך »