תמונות בעמוד
PDF

ה

מקסכתו לעסות גורן סיחו למשה מסיני בזורע את שרהו שני מיני חטין אס 6תס סקוכריס : סחוכת

מיני חיטין • פירס קרן כגון פחמתית ה סני מיני חטין •כנון סספקית וכנה : ו הנכלר

ונכנס לתנינן כפ"ה לניג מפנק ו' מכר לו הסופר : קזונות • הס כל 6ותן סגיס פניס סנזכריס כפי חטיס וכו' פחמתית ונמכחת לבנת וכו' ולפסר וכסלר מיני קעל רמסכת חכות סקכלו סגיס מפי סניס מפי סמעון קנריק : תנוחת ל6 נמכfו סלוקיס כמין 6קל לכל נירוסלמי למתני' ז פרק קכרוס כותיס לעכמן וכח סקנרוק פועלי כותיס דלקמן תני ר' חלפתח כן

ליסרסל ל6 סוי כו קכרות סלול הים סני מיני חטיס שני מיני חטין עשאן גורן אחת נותן פאה אהת שתי יסרS6 : קרסמות כמליס •

כיס פני מיני סעוריס : גרנות נותן ב'פאות זו מעשה שזרע רבי שמעון ורן הנמלת לחתוך קנת עשאן גורן לחר וכו • איש המצפה (ס"ס וכח לפני) לפני רבן גמליאל הסכולת מלמטס ולזס קוריס

סתי גרנות וכו'. ועלי ללשכת הגזית ושאלו אמר נחום הלבלר קרפוס לפון יכרסמנה חזיר מפורס כירושלמי, וקכילו מקובל אני מוני מיאשא שקכל ( סיח מלכי) מיער : פטורס רכתיבגני מאבא שקכל מזונות שקכלו מן הנביאים הלכה

הנביאים הלכה פלק, וכקונרכס כר סקרין כי גרנות 6ל6 כ6סרעפת עשאן גורן אחת נותן פאה אחת שתי גרנות נותן הקליר כקמס כלומר חוכת כן יקוס לפטות פיחה חקק שתי פאות : ז שדה שקצרוה כותים קצרוה קפילה של זס קניסס כקמת חן פקיס ומשמע נמי לסטיס קרסמוה נמלים שברתה הרוח או בהמה ונקי רחס כלק סרק סזרת דמיירי סערין 65 נתן פיחה פטורה • קצר חציה וקצרו לספיס חציה פטורה פיסק לעומריס וחייך וכי קוס דתנינן כסוף פרק שחובת הפאה בקמה : ח קצרוה לסטים תפריט פילה מן הכומריס קמח דלעולס קוחנותן מפוס חציה וקצר הוא חציה נותן פאה (ס6 למס) ממה הני מילי קיכל דכלה קול פילה וכו' על סימרס • חיל שקצר • קצר חציה ומכר חציה הלוקח נותן פאה לכל קכח קול לס כלס : הירושלמי קנר סכי מגלן לכל • קצר חציה והקדיש חציה הפורה מיד הגזכר ח הלוקס כוקן פחה לכל וחני פמותית לעסות גורן הוא נותן פאה לכל :

סוכת הפיסק ממה סקלר מחר ונמלן ועסלן יפתי

פרק כס6רכזה החליסקנההלוקח גרנות חינו מפריס מן הלגלו

והוי כסלו לס מכר לו חלק על הכמותית 6S כתחלה ולה כסוף קנר חני קלנדו וחלי פס סגסbר כסרת חסר סיכילס ממנס קפ6ק פרחו להוכיח קטמותית לעמותן שתי גרנות ונמלך ועסלן גורן סחר מפריס מלוקקסות : וכן הפולת מין קנזכר מוכיח מן החני פפולק על קלגלו סכסון על הסמכות סכסוף מן החנרו סכתחלס על

ספחת קרסו לטרק כולס : קסמתיס סכתחלק עכ"ל • ופירי סמותיק כמו סחמותית

פרק למתניתין י' פרק ה' לככח כפרח ופירום סריג 6רוס • 696 וכירוסלמי מקנר כדחמרינן כריס נכח קמל קנס ירושלמי קרתנן סן כמקוס חיים נחנקו • כרחה לי פקוח נהנוכר ככתוך נתן פקוח כורט גל לכן ולף על פי פרס"י מפרספס גר קליינרכס וליכו נכן - והמן היס ג"כ לכן וקריר מכרס כלן בנתי והכי נמי תנינן פחמתית ולכנה נקררי נפרק ה' וככל כתר6 ל6 קסיס ולח מידי דלבנונית החטין קייכו כקנייכלרס פול ירוק

ולגכי 6רומה לכנס קרי לסו קתנס • ווסו מס 66מר סרמכ"ס כפירוס תפנתינו ז6ת 6רוס וירוק • וירוק זס כחלמון כינס לס ת ככרתי ונס גירסת קריסלגורי כריס ("וכן הול כירוסלמי ריספרק ד' רמעסר סני לכל כפירקן לקכס כירוסלמי נוס כדל"ת)

חני מפרס לכנס פסו6 מלסון לרמי ברניסל ה' על גירל כתל • ולפי זס קוח לכן ממס כי ניר פתוח סיל לכן הוס • וכן 6ני חומר על מסמתרגס חונקלוס כפרסק כמלח דק ככפור דערק כגירס ספירוסו לערק כסיל ססוס קלוס על קכותל ולכן ורנה קמפרנס לכלול מס סכזכר בכתון כמקוס 6חר וסמן כורע גרלכן וללס כפירוס רס"י סמפרס פרונס לומר מין ככע סחור רק

פנקרל גיר • ספוג רחיתי לסרמכין כפירוס הסומס סכתככן בפרסת נסלח : ו לפני רבן גמליbל ועלו כלומר 6ccלן כרכן גמלי6ל ולס סיס כידו ועלו סניקס קרסמוה פירס סר"כ לסון יכרסמנס פסקי"ף וסכין פניקס ממוכס קמיך ולכן מתחלפין • ורחיקי לסרמכיס

כפירוס תקומס נפרסת חמור כפסוק כענס קיוס הזק. סכתב וויל ויסתמם חכמיס כפל לפון עככה ככף נגזר מולח יעקנס כי יסמע קולו ויחמרו מפקסט מן תכשיטין ולמרו קרסמוס נמליס מן יכרסמנס

חזיר מיער עכ"ל : שתובת קעלק : וכפירוס קרינ bחוכס קקניר : וכן קנירס כפסנת תכופוס סיס ירושלמי •

פרק

פרק ג מלבנות

ערוגות מרובעות וכסכיל סעסויות פרק ג מלכנות פירם קרן נסכיל סעסויין וכו" כרפוסי הלכנות קרויין מלכנות :

קרויין מלכנות ולקמן לכתוב טעס סכין קותיס וסוס קרין לכל 6חר סלכות

ונקט זתיס

חקרנסס קריס 65סמעינן דחפילו זתיס פחייניס נפלס לל מפסקי לכיס מכל 6חת ולחת • וסרין העתיק מכל 6סל וחסל וכל שכן פ6ר חילנות ס6ין

וכן סוס כמסנת דפוס נכלי קייכין כפלס דפסיטס רלס

התבואה שבין הזתים וירושלמי ונירסה נכונה היח מפסקי : כית סמלי חומריס

בית שמאי אומרים פאה 60ף ססס סרכיס כלסון פחת מכל 6קד 6חד מכל מכל אחת ואחת • בית הלל אומרים מאחר על נקיכס מלכנות עס כל זס מוכן ומלכן סוליל ועומרת הכל ומורים שאם היו ראשי שורות מעורכין שהוא סס הנפרר מכן לשון זכר : קערוגות פסקי פסקי וחין נותן פאה מאחד על הכל : ב המנמר את שרהו ומוריס

בית סמלי לכלה מתערכיןוועס זקסכרי נ'ס ושייר קלחים לחים רבי עקיבא אומר נותן פאה

וחסכחן כתיב למפסקי זתיס 6כל קיכל. מכל אחר ואחר : וחכמים אומרים מאחר על כפרק ק' לסכיעית : וכמסנה דרוסי פורות מתערניס הכל מודים חכמים לרבי עקיבא בזורע שבת או טי פ"ק לסכת ועול 6חריס מוק זק מולו רלס מפסקי חרדל (סי' כפניס 6ו) בשלשה

ולף על גכרbין סלכס ככיס וכומן מהחילכות מרוחקיס

מקומות

חלק נ"מ כתורסתס • וגדולה זה מוק על סכקרקע נית

מזו כפרק י' רתרומת מסנס סלס ססוס כי 6מס על נ' חמת חיןנו'חילנות מוליס כית ד' דפליגי ריק וחכמיס bליכס וכ"ס וכן נפיק רסקנות מסנס סנוקן פלס לכל מלבן ומלען וסוליל וקלילכות מרוחקים

ג' ועיין רפ"ק לסכיעית : גרמין קונריס סלס כסכיל סחילנות כעסו סמלכנות וכזמן ראשי סורות לסין קרם למחי רפרפינן דמלכנות קס סקסילכות רכופיס ויס עסר חילנות כפחות מבית סקס מוריס

ספורות קסס דסוס ליס למימר כספי מלכנות בית סמסיסנותן פחת חחת על הכל לח כחלקו הלס כסיס עפר וים לפרס רמלסון סרת הלבן כיס סכסתתכסלת התכולת חינגות נכית סלה : המנמר מלקט זרקו מקומות מתלכנת מלקטין 6ותס ולקמן דתנן נמי מלונות הכלליס דרכן מקומות לכנסוי כמכומר לסון ונמר חברבורותיו סקנר התכוחה להלכין ירק סלקן כמתכסליס • ועוך לפרט וכל פרק קלכן סנקכסלק רחפון רחסון כסרת : פייר קלקיס לחיס חותן כ"ס ססמה זורחת נסן וחין נתן כל כטרס החילן ע"כ : סס נתכפלו נותן פלק ככל 6קר וחסר כסחוזר ללקט נ המנמר פירס גרין סקלר התכולת סכתכסלת הקלסיס לקיס 6סייר רנמור מפסיק ולח: 6תסלתס וקכירת

נר6סון רלסון

ומפרס כירוסלמי סיכס : כזורע פכת ירק פקורין לו חניטיו כלע"ז : מקוס סזכלין פולין תחלת ופירס קליס כלומר מקומות

סקוס המזוככיס יותר כסרי סס התנוחה ממסרת לטלות עיט •

ומעתס כמסנס ד' כפרק קמח רתכן והתכולה והקטניתככלל . וככלל ססוס סלקיטתן כלחת ו6פילו סכי ל6 מכינו פטור מפיחה הטלת סלח נולכל בליווי וממלכת במקומות המזוגליס מסוס דמכל מקוס כל קנס וקלת לקיטתו כ6חת : ולין נרעין מתכס קולס לגרעין • והכי נמי כפרק כתרס גני חינו מפסיק לחילנות וזה ידוע bcילנות פקן 6פילו ממין 6סר חינס מתכסליס כחסר חלק דלקיטתן כחסת היינולfפוקי תחנה וכיופס נס סלקיטת פירות החילן החסד חינס כ6חת וכחית לרכרי מסירוסלמי סוניס הריס כמסכתינו לענין סכפ וחרדל פמוחל חמר מפני פלין קרלטון ממתין להקרין סכסן וכו' על דעתיס רסמוסל מפריס מכל קלס יקלח ע"כ$C * כל קמן הנחו כתר סלה 6זלינן 6ל6 כתר קלחין : ועיין לקמן כרכרי סמפרסיס מכל 6סל וכו' לרכי יקולס פליג וסכי

קיימ6 לן ומפמוחל נשמע לרכייסולס 6חי 6פשר לומר סחלוקיס קס כפניסות : ורבי עקיכ6 חומר נותן פיחת מכל 6סל וחסל פירס קרן כסחוזר לנקט מקנחיס (חיס ספייר וכו וקול לפון

קריס • וסוח מיטת הרחביר נקסגותיו פרק ג' מקמיע סכתב פהמחלוקת הינו חלה על המסור לכרו וכתב עור וויל מכל מקוס מן סכח סמסוייר נוטל מסחר פל הכל נכל ענין על מה סליקט ועל מה לסייר כרכרי סכמיס עין • ועיין כממנה ר' ולף על נכ רלסרמכ"ס כחכורו סטס 6חרת ככל זס - חני לח כחתי להנחות המעיין כפירוסיס טוניס

כסהמפנה מתפרסת על פי פירוט קר"ן זSw : בשנים סוכסלסה מקומות כך מכחתי קנירסק כספריס 6חריס וקכי מייתי על בסיס מסכת נדה פרק כל סימן לף

ניח

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

פ"כ מסנס ט'

[ocr errors]

כיס וסס סגירסס כסניס וכסלסק מקומות ונרחין 6לו סני פתוח נותן פרס לכל 6חת ולחת מפני ס6ין דרכן לזרוס מקן סגירססות רמס טעס יס לומר לרוקח כסלסס 656 ולחי ללחן סוס 6חת לפיכך הסוכין כל 6ותן ערוגות כחלו כל 6חת מסן רוקח ולכן הנכון לגרום נמי כסניס ולורסל רמפתח נקט סרס 6חת : וסכת והררל חייניס נפלס 6ף על פי סלין נותנין

וחין לתקפות הסתס סתיס סלפס מכעיס : כחה לירק מסוס ללזרע ענידי וכמיני זרעיס חפיני והלכת מכל 6סל וחסל • ולסון

כחכמיס : ג המחליק מכל 6סל מקומות שהוא נותן פאה מכל אחד ואחד : כלליס לית דמפרסי ניחנכי ו6קר • נירוסלמי קכיחו ג המחלק בצלים לחים לשוק ומקיים יבשים חיים חלק על bס סכסנתרפו קריסמוץ חמר מפני סחין לגורן נותן פאה לאלו לעצמן ולאלולעצמן• וכן כfrר כמקוס חלק - וחית .הרלסוןסכסן ממתין ל6חרון באפונין וכן ככרס • המרל נותן מן המשיאר על

המרל נותן מן המשיאר על רמפרסי המחליק כמו התחל סכקן : רכי יוסלf כסס רכי מה ששיר והמחליק מאחת יר נותן מןהמשואר על סנוטל חלק מן קנגליס יוחנן מפני פדרכן ליזרע הכל

האמהות של בצלים חייבות לחיסלמכרןנטוק וחלק לחר ,כרונות ערוגות על דעתיה בפאה ורבי יוסי פוטר • מלכנות הכצליס שבין

מלבנות הבצליס שבין מניח ינפיס עגורן לקיוס : ,המוהל מפריס מכל קנת הירק רבי יוסי אומר פאה מכל אחת ואחת וחכמים נותן פחת ל6לולעכמןרכסני יקנס • על רעתיק דרכי אומרים מאחת על הכל : ה האחין שחלקו מיני חטיס רמי וכן ככרס יסולה, מפריס מכל כרונס

נותנין וכן המחליק ככרס דינו וערוגה על כ6ן וקרים

כמחליק נכנליס : המרל מפרס טעמ6 דמתניתין כרכי יקולס קלכן קנירסה הנכונה ,נותן מן המפוייר על מס ספייר כומןססככליס זרועיס רכופיס 6חת וססת ומלן לגרס 6סל וחסל חליכח לסמולל גרס קכי • נוטל מקס הקר מכנתיס כרי ססנסלריס יתגדלוכריות ויטפו גומס 6מר סריכן כ6לו כל ערונה פרק 6חת מיין ככליס fנסיס וזסו סנקרח מלל פרולק וסולף חותן ממקומס ותכן

חיזקו מדל כוטל 6חת ומניס פניס וסותס סעוקר ליתן ריוז המחלק פיר' קני ספיר' סר"כסקול כמו קמילק קפה לכפ6רין לינס קייכין כפלס לפי סתקנת קנפלריס קיל קלכן

סלין פולס זס ספיר' כפיר הסניפית מסכי וי : נותן פלס מן סנסלר לכר וקנטקר פטור מכלוס לל6 חשיכה נותן פחה לחלו לעכמן ול6לו לעכמן 65 רמי למתני' קכירס : המחליק מחסתיל כלו מענין חסר חוכלו לגורן לו

דלעיל ללחכמיס נוטל מחקר על הכל על מס סליקט ועל כלו פסוק ורמכיס פירס מלתת יד ממקוס 6חרסהחלק הנוטל ; מת ססייר כמו סbמר כסס קרסניו: רסתס לס ויכס והכל למכור נסוק חינו נוכל 6ותו מכלן ומכלן 6ל6 כלו מכר חחן: סוק יגורן וסיינו וכירוסלמי מחלק הכי 6מר רכי יוסל סמכינן י החמסות סל נכליס ככליס גדוליס סמניחין ותת נגלל סוק וגורן סני מיניס לס וינס סני מיניס• לה • ופי'ככי זרע ומתוך סמסתרין כלרזל חזר לחכילס 6ל6 על ירי הרחק מסך מתניתין ממעינן רפוק ונורן סני מיניס לכל לס וכס ולכך פטר רכי יוסי וחין הלכה כמותו : מלכנותסככליס סכין פיקיו סני מיני לרכנן 5) סמכינן לס ויכססני מיניס מתמיסס קירק סכר רכי יוסי דירק כורע חסר דמי ס6ין ררן כני 6רס כלומר מי שמעיגן ע"כ: ועיין מס סכתכ כסס סר"ס כפרק להיות מכניס ככליס כין הירק ותכן לעיל כפרק bני לורט ח' מסנס ר' נר"ס ומכניסו לקייוס וכו' :

6חר מפסיק ולין סלכס כרכי יוסי : באפונין פירס סרמכ"ס זרעוניס °כלומר 6ותן ספוניס

ה סלקחו סקן זרעוניס וסיינו ספוניס הסופיס לספוקי

ספוניס הגמלוניס ססן מין ירק וחין חייכיס כפחה וציין כפרק ג' רכלחיס ממנס כי המדל פירס סריג סרולס'ופולף וכוי ?ומס סכתכ ותכן וכו' כפרק רביעי הסכיפית מסנס ר' וחיכו כלסון סזס • ועיין

סס ונס עוד מפרט קרין כענין 6חר והמחליק מלחת יד וכו כתב סרין סקרמכ"ס פירס מסחתיך ממקוס לחל וכו' כרכריו סו סן סיפק פירו&6

דריס6 כמוכר"6 • וטעמ6 דמילתל כתכ כחכורו פרק סגי מסמ"ט קומיל וכוכר מרוח לקחת ליכו ככוכר פרחי

מעט מכלן ומעט מכלן פרוס פטור י האמהות פלבנליס חייבות נפחת - וכתכ קרין 657 חזר לחכילס 6ל6 על ידי הרחק • ומכל מקוס הוסיל

וקבלליס עכמן סלה כסתתן מירי רסכינס כנקו • לף החמסות סמסקין לותו כסרן לח יכסfו מכללן נספטר מפלת מקפלין כן ספיחי סטיס סכתנ קרין כפרק קמס מסנס לי סכל סמין סיכורחו ל6כילה חלה על ידי קלחק :

ק כומן

:

[ocr errors]

':

:

:

ה פלקסו 6ת קלילן מהגן לכות לקפיכ כפ"ק סחייני כפחה: ה בזמן סלח פייר - לפון קריסכלומר 6ס ל6 התחיל וכו " המוכר קלקי חילן סרפינמסיס סחייכיס נפחס ול6 מכר לו

לכל לס התחיל וכו' סנטר מן הסרת • פי הקרקע נותן הלוקח פחת מכל 6חר וחקר : כזמן סלל פייר לפירופו פגסלר פן הסלק רונס לומר סגסחר למוכר כלומר כלומ' 6ס ל6 התחיל כעל ססוקלקכורחו ללקט פירות חזקוס 6חר ססתחיל לקנור קורס סמכרנסחרו לו נס כן כקרקע מת וחייב הלוקח ליתן פחת לכל

סל קנר סו6 נקלט ולה 6ס סתחיל כעל ססרס לקכור נותנין שתי פאות חזרו ונשתתפו נותנין פאה אחת מכרן סלכן על כמוכר לתת סרקו קודס סמכר 6ת חלו שנים שלקחו את האילן נותנין פאה אחת • לקחזה

לקחזה יפסק לפי ססתחיל כקכירה סנסbכמן הסרת פלס נקנר צפונו וזה דרומו זה נותן פאה לעצמו וזה נותן פאה ורחמכס 6מר וכקכרכס ונס סו bל6 ננקט כעל הסרת לעצמו • המוכר קלחי אילן בתוך שדהו נותן פאה נבחר לובלכן חמרי' רכחותו סוס נותן פלת על הכל ומכי מכל אחד ואחד' אמר ר' יהודה אימתי בזמן שלא סיור הויה הפחת • (60ני התחיל בקניוק 6ו כלקיטת שיר בעל השרה אבל אם שייר בעל השדה הוא סכח מסוף פרק נ' דתנן קנר הפירות חסיננפלקסb כל נותן פאה לכל : ו ו'איעזר אומר קרקע בית רובע קניה ומכר קליק קלוקס נותן הסרת ויני יכולה לפרוסי חייבת בפאה • רבי יהושע אומר העושה כאתים • פלה לכל רסתס לו סייר מלתיס לתנ6 קמס 6תס וכן רבי טרפון אומר ששה על ששה טפחים • ר' יהודה כנוס • ותחלת לכרי סרין הלכה: ו קרקע כית רוכע בן בתירה אומר כדילקצור ולשנות והלכה כדבריו, כלומר 6ס לס סתחיל.. 6ינן מקוס סרbוי לזרוע גורוכע רבי עקיבא אומר קרקע כל שהוא היינת בפאה חוזר על קל לנקט ממתניתין קקי ופירסו כו ססו6 עסר

ובבכורים בזמן מלח סייר רכי ל6 סייר חמות ומקלה על עסר למות

ל6 מסני התחלתל רקכירה בקירוב : העוסק סחתיס רני יקופט65

6זיל כתר זריעה 69 (חיוני למוכר כמו מתניתין דלעיל 6לס סר"נ כח לכתוב פסק קרקע המונילה סלמיס סקס "נקנין : לקלור ולפנות לרך הנכס •

הלכה • וקינת כלומר סכת3

65 ללסכורי פירוס דמתני' לקונריס חוק? מלל כפו מן סקניה וקונר כרכתיך סל6 מלס כתורות קינת כלומר נכל מקוס 6ל6 לפי סכמסכת לינומחלק כפו קונר וחסים נקמה כדי למלחת כפו סני פעמיס חייכת של בין סייר 65

$ סייר חרס קלמר רלחו לוקח לענין הלכה! נפלה : קרקע כל מהו חייכת ככלק לסכירס ליק פלק סון כלומר לס לס התחיל וכו' 6פילו כי מור - מכל מקוס קלוקח כל ספוס מסמע ופליג סכלקו : וכנכוריס נותן פלק כל מס סלקח

הכל התחיל וכו' וגס6ר וכו?

כמו ספירסתי • בעל הסלק וכו' ועל פי סרכריס קה עוליס וכרי סר"נ כסוגית הס"ס לחולין פרק רחמית הגז דף קנ"ס כפי' רס"י ורמב"ס וקרים: ובית כוכעי פי'סר"ג רובע הקב ופירסו כו סקול פטר חמות ומחנק על פטר חמות בקירור ע"כי ועיין כפי'סר"כ כמסנס

ט' פרק כ' רכלחיס • וסיעור כלי המחזיק רובע קקן פיין נלסון סרמכ"ס סbעתיק כפרק ח' משנה ה' כסיו וכירוסלמי מלי טעמ6 דרכי שיעור נחמר כלן סדך וכbמר ככלbיס סוך מס פון סלמר לסכן נית רוכע 6ף כלן כית רוכע ומפר

דרים רתנן כפרק כ' רכלחיס נתכולת בית רוגע ותגן כל ס6ס סיס כס רוכע ממין חקר ימעט : העושה סרקיס פי' סר"נ קרקע המוכיחר סחתיס •

לפי סדר מפנתינו כל 6סל פוחת והולך מסעור קרחסון וכומן המפנה קוק ספינת הרעל טוכס טפי מכימי רבי יוחנן דחמר ר' סלין לכור כפרק סמקכל וכפחות מרוכע זריעת קית סומק סחתיס וכרחיתח נמי קתס כסני דר' יוחנן הות פמינגס 6רעל נמני לר' חמי רוק כחיסס סרעס • וממילח וכימי המכליס סקיי קודס ר' יוחנן סוס סמינס 6רעה טפי bס דלפי'רס"י לסתס מוכס לסתיס רסנר המסכן היינו לפי הלמיקס ומס סתוניס הקרן 65 לפי הזריעת • וfס כן נית רוכע דת"ק סמשערין על פי סעור חנר סמסכן כמו סכתר קריננמי לפי קכמיסס ומת פקוניס הסרן היל וקסתס ר' יסוסע מוסיף כפעורו חדרי6 • ונריך סיסיס כחנר המסכן מסה על חמסיס ססוס סעור סחתיס י fע"ג דרכי טרפון ור' יהושע ור' עקיכל כלס פותחיס וסולכיס : וקסיס לפי' זס ליסנס לסעוסס רקס ק"ק נמי כסעוסס מיירי ולין כומר ורס" לח יפרסנית רוכט פעור עפרה חמות וכו' ללח כנקוס פזורטיס רוכע וכימי סקלכיס וסמינס הרעלו ועכרת טפי מלתיס רתחיסעורס לעסרק 6מות וכו' סכתב סר"ן כתב סר"ס ע"ס תוספתח לכלחיס פיין סוף פרק נ' רכליס • וכירוסלמי מf6י טעמ6 דרכי יסוסע כומר כלןסוך (כחמר להלן וסכחת עומר כסוק מק פרס סנ6 להלן ססתיס

96 כלן ססתיס • ופי' קריסכלתנן (כפרק י') העומר סיסכו ססתיס וסכסו חין סכחס : ששה על ספק טפחיס ירוסלמי מחי טעמ6 ו' על ו' מערוגת • ופירס"י כלתנן (כריס פרק ג' רכלחיס)ערונס סקיס

על ר' זורעיס לתוכס י' זרעוניס: רכי עקיכ6 חומר וכו' • סטיג לספסיק קסלכס סנ6ו כרכי עקיכס וכן כפ"ט

וסכיעית וסוף פרק ט' דיכמות וכל זה על ורן רסנו בעריות פיק מפנק ה': בל סקול כתכסר"כ וסכירס ליק פלת שלך כיס: וסיס קריס ולית ליס גזירס סוקרסין: וכתב עור קרם ירושלמי קנס

נ 5 ה ה א עכמך

[ocr errors]
[ocr errors]

:

פנמך פֿקייק סכולת חסת על סל6 קכרחין כהן חיוך תסקיר סין וכנכוריס וכתיב כקו חלמתך והני מילי נככורי חטס (פעורק כלן פייר ר' חנינס נסס ר' פנחס תפתר סקיס סס פכולת וכו 6כל כככוריס חילן חיכו חיים 656

6ס כן יפלו קרקע 6ס כי פגניס ע"כ: ועיין לקמן כסמון - ומה סקכחתי כריס פ"ק מסרק חמות סביב 65ילן סקוס סעור יניקתו : ולכתוב עליו ב ביקש לעשות כל סלקופסת עופה • כתכו סתוס'פ"ק רנרריס פרנזכול קעל תקן פרוזבול כפרחה היו נמנעיס מלהלוות וכן כסמ"ג שלחו רוקח :

לענייס מפני ססכיעית זקניסס ככסף מסכת פין ובבכורים • ולכתוב עליו פרוזבול ולקנות עמה סמסמטת החוב קקן פיקס . מהפכות מט ומסקרן נכסים שאין להם אחריות בכסף ובשטר ובחזקה : מוסר מטרותיו לכיך וכותל ופליג סכולסו • נפי סיס ז הכותב נכסיו (69חל ס"6 וסו6) שכיב מרע שיר מוסר חנילכס פלוני ופלוני מקום לטעות ולפרם כל קרקע כל שהוא מתנתו (ירושלמי קיימת) מתנה לא קריינין כל חור שם לי סקול פרי יסעור המועט שיר קרקע כל שהוא אין מתנתו (ירושלמי קיימת) סלגכנו כל זמן סלרנק מכסיפורי התנחים מקורמיס מתנה הכותבנכסיו לבניו וכתבלאשתו קרקע כל כסכתכו לו פטר זה פוך סין והיינו כרכי יסולס כן כתירי שהוא אברה כתובתה • רבי יוסי אומר אם קבלה פכיעית משמטת חוכו ולוקו : ולח כחרכי עקיכל 6ל6 לתת

עליה כפיסקרקעכל רקו ללוס ללו כלל לכל דיני קרקע כ"ס

חסינכו המון גכי כבר כיל ב וסרמכ"ס פוסק כפירוסו וכחכורו פ"כ מסלכות מ"ט כרכי בית דין ופועל קרינ6 כיס 65 ינום וחסכינן לקרקע כל סקול עקיכ6 סעינן דתנינן וסלכס כרכריו של רבי יקודס כן כפירק כללו סוס כל החוכרחין 6וכחה לקרקעות : ולקנות עמק מסוס ותניח פיק רנרק לך " וכפרק ס נוחלין דף ק"ל רחין נכסיס :bין לסס 6חריות רpטלטלין נקנין 6נבקרקע ככסף למדין הלכת מפי התפנתי וח"כ חזר הדין לכלל הנכס כרכי כסטר כחזקת כרתנן כפרק קמ6 דקלומין פס מפורט: ז עקיכ6 מחכירו ורכי יסולס כן כתירס לקדיס ליה מכל מקוס סכיב מרע הסוכר על מטתו מחמת חולי : 65: רנו סוס וקכס לין סניס חכיריס נסכרס 6חת hk כנסו פתוח כל הניסייר קרקע כל פרוס לתנן כמתניתין מכלן ופר פליני ספרדי - ועיין כפירוס סרמכ"ס מסכת ה' פרק ט' סוף פרקין לחי לוקח קרקע לקוס סלין מטלטלין כל סתו 6ל6 הפנימית • ועיין כפ"ק לנלס :

חיילי רתג6 רי6 גכי פחת ונכוריס ופרוזבול קרקע כל פסו6 יובבכוריס כתכ סר"כ דכתיב כקו 6דמתך" ותימס ללתני תנ6 ככל הנן נמי קרקע כל ססו6 : מתנתו קיימת 6ס קנר

וידוי מעשר לכתיככיס גמי ק6רמס 6:ר נתת מידו על המתנה 6ע"פ סעמך מחלין מינויכול לחזור בו סוחיל לנו • וכירושלמי רכי מכס כעי ולמת לנגן למרק מי fcין לו וסייר לענתו כל ססו גלי דעתיס דללו מחמת מיתר כתב קרקע פטורמן הוילוי וכתי' מן החרמת 6סר נתת לנווכלומר המתנת : 65 סייר קרקע כל פתוח לעכמו מסתמ6

65 סניק דקות לית למתני נמי וכוידוי כיון סכרין סיסיס לו קרקע חינים בפטית ערטילרי 6ס על פסיק חוסר ודחי סיתות 65 ומסתמס כמי כקרקע כל ססוf סני כמו חינך רכי יוסי כרכון קיס נותן כל נכסיו הלכך חס עמר חוזר (6פילו קנו מילו כססר'יוחנן fמר סמופתכן מי 6cין לו קרקע פטור מן הוילוי שכתב E65תו קרקע כל סקו חכות כתוכתס נסכיב מרע מיירי דכתיב מן ה6רמס 6סרנתת לנו ומכחן מקסין התוספת לסוף סמחלק נכסין לכניו וכתב t69פן חלק כין סכניס וסמעס חיסי פרק לח יחפור על פירוס ר"י דמפר לוידוי חייכ 6ף מי פחין ופתקה ולס 6מרת כתוכתי 6ני נוכס לו כיוכל כזה חכרי לו קרקע רכככוריס כתיכ חפר נתת לי הכל כולו כתיב לנו כתוכתס : רכי יוסי חומר 6ס קכנס עלית שתקח פותפת בין תשמע לכלליטר! • ומסוס הכי ל"ג כמסנס מילוי סך הסכימו הכניס 6פילה קנו מירה וקול 65 כוס סיכתנו כךכפניס לכרק עס רס"י רל"נכמסגת מן הירושלמי לקני עלק 6ף כוידוי ולfס כתוכתה ופוב חינה יכולה לחזור בה ומין סלכס כרכי יוסי : גירסה פלקס כנירסתינו קרי לרר' יוחנן תניfכל יותר גרסת

ק הכותב סוכרת מסמקסן החלו לרבי יוחנן 6יכ6 למימר טפמר קלמר וכתוספת פיק וקילוסין דף כ"ו הכריחו מדפריך כירושלמי וכני • חך מסיימן ונס מסמעוכו' • גירסה כסותריס לרכריתס זל"ט • ומ"ס סריג וסנימילי כככוריס חטס וכו' כל כככוריס S6

6ילן וכו' 6תוף פעור יניקתו bסון כר"סולענג רקטק נמי סעוריניקתו ג' טפחיס מרמרחיקיס מן סכותל ג'טפחיס קורעיס כרתנן כפרק 65 יחפור וכדמוכח הסיח דערונס נ' טל ו כריס פרקני רכלסיס) הס כמי כל פסו קרינן ליס • 6כל לפירוסות לחק כחנס ירושלמי לומר כסכולת וכו' ק' סכליס וסמל

כחמר 6ף על פי סיונקת לברלין 6ין עיקר יניקת חלס ככנלס פ"ס : ולכתוב עליו פרוזכול . מים קרים פלוני ופלוני הרייכין עיין מק 6cכתונכס"ר כסוף סכיעית • ומיומbכפכו לו

כלומר פקס חותמיס ונותניס לומס סכתכ מוסר חניוכו' • ומ"ססוכ 6ין מיטת כוכתר טעמל קתס כסכיעית' ו

ומים דחין הוכחה לקרקעות • כסיף סכיעית כתר טפמס bחריניוס 6פרס כס"ו : אחריות מפורס כמפנק ה' פרק קמח לקילופין : ו "הכותב ככסיוטים * עיין במפנק ו פרק ט' לנכח כתר

ס וכי

:

[ocr errors]
« הקודםהמשך »