תמונות בעמוד
PDF

וקנית בו יומס ולילס : ותלמוד תורה כנגד כולס סקול כגנו עליסס כי כן תמכלס פסרי קל כסמ'לו סכותי למדני תורת כולס : נ ין פוחתין לפחה מטפס מדרכנן : 6ף עיפ על רגל ל bמר ליס דעלך ניס לחכרך לח תעכיר (פרק כמס כל מרו לין לפלס סטור מרחורייתס כדחמרן : סכל לכינולל מדליקין) עכיר: סיועיין מ"ס נסיונרים פרק כ' הלכות : כפרה לס טורו גדולה וענייס מועטיס נותן ומוסיף על ססיס והקרן כתב הערוך וקסין לת 6סמו כרלטו תרנוס ירושלמי לפי גולל סוסו ולס סוסו

6סס קרן : (נריס כרק ו קטנס וענייס מרוכי' מוסיף והקרן קיימת לו לעולם הבא כיבוד אב ואם למסכ'תרומת כקן גרמנ"ס טל 6סיס לפי רוב הענייס : וגמילות חכריס וחמאת שלום בין אדם לחבירו וקרן ידוע וקול כמו העיקר • ולפי הענות חית רגרסי ותלמוד תורה כנגר פולס : ב אין פורחין ורסיתי נפי סחומס פנוקטן כלומר לפי רוב לפאה מששים ואף על פי שאמרו אין לפאה שעור לתרככיןנפרס'למורנפסוק פנותו ירכס לענייס לסון הכל לפי גודל השרה ולפי רוב העניים ולפי נכנס קיוס קזס :כתב כנותך תרכני

ורמנס רוב הענוה : ג נותנין פאה מתחלת סכעכור סככס כקרניס כירס לסון עניית כלומר מה השדה ומאמצעה • רבי שמעון אומר ובלכר שיתן יקרס נוף ילכר קרנו : סקטנס ק6רן: וסית לנרסי

בסוף כינוך חג ולס נגמר6 עננת נכי"ת ופירוסו גודל

לסוף פרק קמח הגרגריס וקטנן 6ס קיו קסכליס סb סרק כמקוס 6חר מלחות קידושין דף מ' ככיכוך לכ ולוס כתיב למען יאריכון ימיך וטוכות וכמקוס 6חל כנומות רקות ל6 יניח קפלת כלה מן ולמטן ייטל לך חד כעס"ז נקר נעריך נגמילות חסדיס כתיכ קרנות חלה יסער ססיס לרט וליפה : ג מתחלת הסרת רולף כדקה וחסר ימכס חייס גרקס וככוך • ונככלת סלוס ומסמכעס ולין כריך לקניס כלס כסוף סוס וכתיב לה תכלת כתיככקס סלוס ורדפתו - ולמר רכי חנקו תיחרריכקרדינת כלת סין לקנור סמרה תורה תן פחת ולף על פי סיס לך עדיין מנמיכות ססריס : בתלמוד תורה כתיב כי תיל חייך ילון למה לקנור : וכלכר סיפן כסוף כסעור 6פין לרני קול ימיך ופרכינןנסלוס הקן נמי כתיב למען ייטב לך והלרכת נתחל' ונ6מלט סים קורת כלה למה פנתן מכל מקוס לס מפטר ימיס ומסני דלח תני 655 טוב לנריות וכתיכ 6מרו כריק כי !6 6ס כן נותן בסוף הסרק תסלוס סעור6חר מססיס עס מס טוב לסיינו לכריות 67ס ל6 כן וכי ים נויק סלינו טוב ונית סכתן כמכע ותחלק כן מוכח נירוסלמי ורמכ"ס פירס וכלכר

כתיב כי פרי מעלליו יסכלו ניתן כסוף כסעור פחת קנריכס לכל הסוס סנריך פיניס ותלמוד תורה כמו כולס : כי נתלמוד תורס יוכת בסוף הפרק 6חד מססיס חוז ממס קניס כתחלס וכסמכט :

קלרס נכל זס ססתל מור מניק לידי מפסק . חס

סיון קרמניס

פוחתין לפחת מספיס • סכן מנינו כרחמית הגן כמפורס כמסנס ' פרק י"ח דחולין ועיין סס כנמר6 דף קל"ז טין : "סלפי גורל הסרת פירס סר"ס bס סוקו גרולס וכוי• נותן ומוסיף על ססיס וכו' ותמסני למס יוסיף סקרי ספחת נמי נדולס כפקיס סמיס מססדס סגרולס וסלי הענייס מועטיס וקריס ל6 כתכ ככלן רמוסיף וכן נרחס ללח לסמועינן סלח סלח יפחות מססיס 6ף ססענייס מועטיס וסיינו כירוסלמי ומייתי ניס קריס סלמר ניק קכח נמניס וטעון לף יתעשר וכדתנן כפרק ח' מסנס ס' וכסותו קטנה פסיטל סלח יפחות מtסיס סכול מעט ולכרי סרמכ"ס כפירוסו כרחין כוכרי סרים לכל כינורו סוף פרק ח' מהלכות מכות עסס כתכ ומוסיף על חקר מססיס לפי גודל הסרת וכו' כיכר סרי ססיס קטנס כיותר סחס קניס ממנס 6חל ממפיס 6ינו מועיל לעני הרי זה מוסיף על הפער וכן 6ס קין הענייס מרוכיס מוסיף וכו' כרחה סמפרס לפי גולל הסרת סיכלול גס 6ס קיח קטנה וכללו למר קתנה

לפי סיכות הסרק חסנרולס 6ס קטנה : ולפי רון קטנות (וכן העתיק קריס וסר"ן סלח העתיק סיכת רון הול כנירסת סדר המשנה וכירושלמי וכן קול ססCB

כנמרח וכפירוס רמכ"ס וכחכורו חין רכרט) ומס סכתר קרינ כסס סרמכ"ס מס סתענס סחרן • מנוחל כרכריו 6ס זרי רכסו מעט • ומים סר"כ ומית לגרס עננקנלי"ת וכו' • לקמן כמשנה ז פרק פ"ו כתב דעכוס כוי"ו כמו בניית : נ נותנין פלס מתחלת הפות ומסמכעס • ולס fמרינן רפלת סרן מסמע לוקח כסוף כרמסמע bסון פלה • . ולס נתן

מתחלק ומסמכט 65 מקוס גרין פלת ולחייך כמעסר • סר"ס ובלכר סימן כסוף כסעור: כתב הר"ב וסרמנ"ס פירס וכלכר סיקן בסוף כסעור פלס הנריכס (כל הפרק וכו' חוז ממת

סרניס נתחלק וכחמנע • כן כתב בפירוסו חכל כחכורו נפ"נ ממתנות ענייס כתב וז"ל וכרין סינים בסוף הסרת כספור קפלה קרסניק למר סנט6רכסוס 6חר סספריס 6ת קרלסונס ער כחן וסרין עמו חזרנו מפירוסו סכן סוח כירושלמי רקסונה מרוי מן מה לפני הריון פלק וכריך ליתן כסוף כסעור סלס 6מרק קרסה מטוס פלקי. מקו כסbור סל פרסוסו

ו א כסעור

:

:

ב אין

:

4I

:

כסעור המשתייך לפסר לומר קרסי מסוס פלק ותימר בסיור 6ס סייר קלס 6חל כסוף קסדת וקניק fותו לפחה סומך עליו כל סלסן 656 כסעור ומסתייר :

וכל מס ספניס כחמנע וכתחלת תורת פלס עליס : וbס לסו י אם פייר קלס 6תר וכו' : פירס קרין בסוף הסרק וקניס סל6 סניק 6פילו קנת סלבסוף הפרק לפחה הרי מס ססנית

חותן נפלה וקסס לנתני 6ס נתן קלח חסר כסוף כלפון כלמגע ונתחלק לינת חפוכס פלס 6ל6 דין ספקר יסלס ופליג רס"י וע"ק (חס ג6ן 6ינן

סלרכי סמעון דחמר דמכל נותן לה נתן סל"ל סקרי נכר בסוף כשעור • רבי יהורח אומר אס שייר קלח קוס קיס חסונק פלס 6ל6 נתן ומיין כזס יס לומר אחר סומך לו משום פאה ואם לאו אינו נותן אלא ללח מפטר כעל הסרת והכי קתני נותן מסנס משום הפקר : ר כלל אמרו בפאה כל נקכי וסלכס כרכי שמעון : הפקר דער קסתר 65 הוה שהוא אוכל ונשמר ונידוליו מן הארץ ולקיטתו ו כל דכר ססו6

fוכל מפוס הפקר • ולסכי 6ס כאחת ומכניסו לקיום חייב בפאה : והתבואה למעוטי ספיחי סטיס סחף עדיין ל6 לקחוסוענייס כריך

והקטניות

על פי סקן חוכר ע"י הרחק סיפן ויפקירס כין לענייס

65; 6וכל מקרי חין חייכין כין לעסיריס - 656 קוטיס קרספונת מיקו במקומה עומרת כפרס לכתיב וכקכרכס ולין קנירס bס כלכר קרסו 65כילס וכריס פיר' נענין חסר ז"ל 6ס סייר קנח 6חר סומך לו מטוס וכסמר למעוטי הפקר ס6ין לו סומריס סbינו חייב נפחת פלס כסכתן ספור פחק ומכקס להוסיף ליידי דיכול להוסיף לכתיכ לעני ולגר תעזוב חותס פרט (הפקר סככר נעזר : על המסוכר ויש לו קורס פסס לפטור מן סמעסר • וחס וגילוליו מן ה6רן למעוטי כמהין ופטריות ס6ין לקס סורס לו כלומר סככר תלסו fינו נותן חלק מסוס ספקר וכל מס כחרן וגרוליסס מןסחור סחין חייכין כפחה וכתיג קניר סמוסיף מן התלוס 6ין לו תורת פלה וחיכו נפטר מן המעפר לרנכס : וליקטתו כחסר למעוטי סלנס וכיוכס כק מן חלק 6"כ הפקיר 6לעפיריס ככית סלל רפ"ן • לכל קיכל המילנות סגלקטיס ספירות סמתכסליס נסס בחסון רספון דלח נתן כלל מן סמחוכר מולק ר"י רכותן מן הפלוס כדמוכח וכתיב קניג מסמט רנו קנקנר קרנס כיתל : ומכניסולקיוס בתוספת עכ"ל • ומפי קריר טעבלין מירוסליס תוכל למעוטי ירק סליכו מתקייס 6ל6 מתעפס מיר רכתיב פחת סרן סמטתי כסס רכו מהר"ר יוסף 6סכנזי ספירס למסנתינו לסכי נקנרן וחין הירק נקנר : ותתנוחתותקטניות תנוחת מחמשת קלמר 6ס סייר קנס וכו' כלומר סלל נתן כסיעור 6חר מספיס קמינים חטס ופעולס וכסמת סכולת פועל ופיפון ,חפילו ל6 סייר 6 % כננוקלת 6חר נתן עליו פסקי סמוך

קטניות לו מסוס פחת • כלומר רס6י להוסיף ליתן ככל סעור פחת וכקסיס ותנינן כמסנסני פרק ר' דתרומות לענין תרומת עלס כירו ממפיס ו6חת תרומה • ויחזור ויתרוס כמות סתוס למור • וחס לחג כלומר סלל סייר כלל 6ל6 סגתן כסעור ססיס על סכל כל מה שיתן חחר כך חינו נותן !6 מטוס הפקר כרתנן נתי התס עלה בידו 6חר מcסיס תרומת• וס"ל לתרוס חזר וקוסף חיינכמעסרות והכי נמי לכותה fsסיפטר ממטסרות כריך לספקירס: משום הפקר • ונפקח מינית דהפקר כין לענייס כין לעסיריס מס סלין כן פחת ללעניננו חכל לענין ממסר פחת כמי

פטור כרתנן כסוף פרקין : י כל ססוס לוכל • כתר קריב למעוטי ספיחי סטיס • הכי סיתס כגמרל פרק ז' רטנת וכתב וריט לנקט ספיחי

ולס סטיס פלמו לפסיט6 רלח חזי כלל • ומיקו בכל דוכתי נקט כלסון ספיחיס כמסכת סכיעית (רפ"ו) רקתני ממין הלוכפיס ספיחי סטיס וקונס ע"ס • וכלכריו קרfסוניס 6לו כתכו סתוספת פיו לסכת וכתכו עור חוסמ6 קן לוכל גמור ול6 ממעטינן מיכ וכ"כרס"כפרק כל סימן דף ני עמוד 6' 6כל כסכת פיז כתר כתוספת לסגול pts כתב התוספת

דף ק"ח רנסכי נקט ספיחיס לפי ס6ין דרך לקטס כסנס פנזרעיס 6ל6 לכסוף 6רכס 6ו סמסס סניס סקסרסיס מתפטטיס וכלין ומשכיחין וטום טלהן עיקר ע"כ: ועיין כפירוס קרין מסכת פרק כ' רכלמיס °bס כתכתי פירוס לסק ספייס •

ועיין ריס פרק ז' לסכיעית ולקיטתו כחול : כתב הריכלמעוטי קסנס וכו' סכלקטיס הפירות סמתכפליס כהן רחסון ר6סון פייכילן 6חר כעלמו

וז"ל סרמכ"ס כפיר ממתנות ענייס יס כחילן זס מס סנגמר היוס ויס כו מק פנגמר לאחר כמה ימיס : ועיין מסנס

כי פ"ג ומ"ס סר"כ וכתיב קניר מסמע רכר קנקנרקרנק ביחד - טלפון קריס לסתס קניר מתנסל כיחר : ומכניסו לקיוס פירוס קרב למעוטי ירק • סולסון סר"סרוכירק קלמר ריס ירק חייככפלה כנון פומיס וככליס כדתנן

לקמן (פיג מסכת גי) וקנקו מכניסן לקיוס וכו' עכ"ל - ועיין כפ"ג מפנק ג'וני • וכתב טור קרינ רכתיך פחת פרך כקכרך וחין הירק נקנר • וכ"פ סרמכ"ס : ופירוטס זה רחוק רחמי תלימתניתין טעמ6 כמכניסו לקיוס דסוס ליס : למתלי טעמ6 כרכר הנקלר : וקר"ס כתכ ע"פ תורת כקניס (כפרסת קלופיס) וסתס קליר מכניסן לקיוס יכfוירקות MEף

על

[ocr errors]

קטניות פולין ולפניס ופרסיס ודומיהן : ככלל הזה להתחייב על פי חלקיטתו כ6חת סין הכניסו לקיוס כיס ולסון נפלה כפיסלמו כקס כל התכחיס סללו : ה החוג חילן סרמכ"ס 6פסרלייפכו סז"ל ולח יכול על מרק ירק bס קנורק סספריסbו fלוס וקורין לו כלעז קורניי חולייס : ורמכיס ונוכל לפרס סרונס לומר סלה סוכה סס קנירס על לנר סלין פירס פסג6 . כמס סמעכדיס כו סעורו' וקורין ל6 נערני

מכניסין לותו לקיוס : סימס"ק והופכלות פלו

והתבואה

והקטנית * רלויין להכינס ולחו רוקסלר והקטניות בכלל הזה : האוג והחרובין

כירוסלמי סמנת קתכס קייכיס כפלס והאגוזים והשקרים והגפנים והרמונים והותים דרשינין וכקונרכס לין לי וכל מיני לילות 6חריס bk והתמרים חייבין בפאה : ו לעולם הוא נותן 656 תכולה קטנית מכין

הלו ודומיסן קלמר : ו משום פאה ופטור מן המעשרות עד שימרח ונותן תלמוד לומר פרנכס הרים: . לפולס הוf כותן מסוס פלס משום הפקר ופטור מן המעשרות עד שימרח בכלל קזס'כתכ כר"נ

מי פלח הניק פלק נסדק ומאכיל לבהמה ולחיה ולעופות ופטור מן כפיסלכו כלס כל כגנחוכר חייב לספרים מן המעשרות ער שימרח ונוטל מן הגורן יורע ופטור התכסיס הללו וכן סס לכרי קתלים וקפלת פמפריס מן מן המעשרות עד שימרח דברי רבי עקיבא • כהן סרמכ"ס ולכרי תימת הס הפלוס ונותן לענייס פטורה ולוי שלקחו את הגורן המעשרות שלהם ער דקל ודלי סנפלמן נקס כל מן המעסרות : ער מימרח

שימרח התנסיס וכן סקס סרמכ"ס פיעסס כרי ולכור סל תכולת

כפרק כי ממ"ע וכתר כל חבל 6ס כ6 לספרים פfת 6חר המרוק כריך סיפריס התרומה תרומה לקליר כתמפת דרכיס 6לו סו6 ססיין כפלק כגון והמעסרות תקלס ו6ח"כיטול תפחת מין פטור מן התפטרות התכולת והקטנית וכו' - וככף כסס כתוכנכלל קזס לו ימכל חלק הפחת הנטלס קורס המרות : ונותן מטוס ספקר ופטור כל כלל התכסיס הלמוריס כי 6ס חתכולת וקטנית ועיין כפרק מן המפסרות • מסוס הפקר המפקיר תכולתו וכח חחל וכת גי מסכת ג' ללעולס לקיטתן כחסר חולי דמסוס תנחיל נס לין הזוכת כת חייך כמעסרות וכתין וכל הלוי כי ין לו ולנסתר כתבו הר"ן וכפירוס סרמכ"ס כפיסלמו ססלי 6פפר חלק ונחלה עמך ינס הפקר סיון יילו סון 6כל המפקיר

סיפקיר תכולתו וקטנתן : תנוחתו כחסר הפרוס חין ההפקר הקול פוטר מן המעפר : ה האוג °כתכ סר"ן ורמכ"ס פירס כמס וכו' • 6כל כרים מסכיל ככסכת וכו' 6פילו הוס ככמו מותר לאכול מכינת

למסי כתכ כסמוסקס חינכות וכו'ולכך יש לפרס פרחי קורס מרוס לכל קכקמס חוכלת 6פילו 6כילת קכט : כמס לסכח גיכ חילן ועיין מ"ס כמסנסי פיג •

ומן הרחו נוטל מן הגורן חורע וכו' למן סתורת הזורע פטור מן סכנעסר קיס למקרי חילנות סכפתכחת בקן הקרן לחוקן סלח נסתכקת לפילול6חר מרוח דכתיב עטרתטסר וסכלת וזורע 65 קרינן כקן ויס לומר והכח רל6

6ת6 655 לפרוס 6לו סלקיטתן נית וכלת : (ניקו מדרככן חייך סכירס ליס לרכי עקיכ6 כ6חת הלכן 65 חיים למתכינתו על הסדר : חי כמי הסחרון רקולס מרוח פטור מן המספר 6פילמורככן וחין סלכס כרכי 6חרון חין נקיטתן כחסר כולי סלי כמו קרלטון סלפניו ותנה פקיכס : סלקחו חת הגורן סקכו קכוfס מן הגורן וקנסו 69 ז6ף זו • תוס' פרק קמח דריה דף י"ג : חכמיס סיקין קייכיס לספרים תרומות ומעפרות ולתת לותס ליער סימרק • פירס סריג פיפסק כרי וככור סל תכולקQ נכתניס ולויס 6חריס כרי סל6 יסיו קופליס לקנות תכולת לו וכפרק ר' מפנק חי פירס כסקול מסוק פני סכרי יין לנקות ולגרנות וחס קנו קולס מרות שעדיין כרחת וכיכיכס ככסן • וכ'כ מול הריננפיק ומעטרות

כס

מסנס ו' • ולסון סרמכ"ס ופירס מריחת מריקס ו6ת סמנק

מוס6לת כורן המליכס כענין כרירת החטק מן התכן וקסלמת כרכי קורע ערסל6 יפלכ כפפות כו6ל6 להוליכו S6 סלולר וסול דומה כמו הממרק לכליס (פיין ברים פרק כתר6 רמקולות)

סלין כופין 6ותו קמירוק חלס כסנסלס הכלי עיר נותן. מטוס הפקר ופטור וכו

פי' הר"ן רכתיב וכל הלוי וכו' ירושלמי פ"והניחו קרס ועיין מס סbכתוכ כס"ר כריס מספרות : ולמ"ס סר"כ 6כל סמפקיר וכו' 6ין ההפקר פוטר וכו' כרחת לומר לסמך 6מ"גכי כסס סכריך סיפרים קפרומס והמעסרות תחלת וסחר כן יטול קפלה קורס לנו כזס ססמכות תיל פיפרים וכו' וכרגרסינן נמי כמסנס 6 פרק הירמעסרסלי מרכתיננכל מנותיך חסר כותני ק6 לס הקריס וכו'6יג פן לסיפריטו סענייס וסמכסלס קזלת תחת ידיו יקיק • והכח נמי כהפקר לכותה לפחל * סלח יפקיר 6ל6 6ס כן הפרִים תחנת וכן לסון סרמכ"ס 6כל 6חר סכרירה 6S יפקיר ממנו כלוס על סיפרס סמטסרות ע"כ י וסכי תנן כמסנס כי פרק ג' ררמסי 65 ישליך על סיכסר ועייןמיס פס כסר : שלקחו 6ת קגרן • פירס סר"ב וקנסו חכמיס וכו' סלס יקו קופליס וכן לגתות ולגרנות וקנס לסון הירושלמי ומסייסנו

ו ב קרמכ"ס

[ocr errors]

4 2

גרמניס כפ"ו מסלכות מעסר וו"ל ויקנו טכליס כלי ל) קוקכעת זכות זו למעזר המעסרות פלקס : המקרים ההפקיע מתנות חמיקס :

ופולת המקרים גרנו ופולfו מיל הנזכר וסוס נליס 6ו קמת המקדיש, ופודס וכו' •

מסוס ריוקס למתניתין דל6חר סלס סוקנע למעסרכססיס ניל סתקרס חיים ספורת לקונים מרום הגזכר חין הפורס חייכ וכדפי'סר"כ לתכי ממנו המעסרות 6כל 6ס נתמרח הגורן ניך הנזכר הנזיל מגן המקרים • רחף על גג

וכסעת סריק רסיי סייקבע ומתחנס כיתת נ"ט התכול שימרח • המקדיש ופורה חייב במעשרות ער למעצר והיינו כזמן קמרוח סלן הוק למיכ6 לכי קלר

שימרח הנזכר 4

היתה כיך התקלט סין פדלק ו, על גג לחקר פרק ב ואלו מפסיקין לפאה הנחל

מפסיקין, לפאה הנחל הפולת חייך לכוויניל ממנו מרוס קוס ספיר קרינן ניק

והשלולית ודרך היחיר מטסרות פרסקים פטור מן .תכולת זרען קמ"ל ללח : ודרך הרבים ושביל הרכים ושביל היחיד הקביע קמטסרות : הגזבר פירסוריכ כמסנס כימית החזה ובימות הגשמים והבור והניר ורע פרק ב אלו מפסיקין ג'פ"ג רכיכוריס : אחרוהקוצר לשחחטפסיק דברי רבי מאיר :

בין פרת פ"ב ואלו מפסיקין כיס וחכמים אומריס אינו מפסיק אלא אם כן חרש ז' לסדר ויסיו נחסכיס כסתי

נוסחחות לין ב אמת המים שאינה יכולה להקצר כאחתוני כלות לענין bcס קניס פחת כוין לכל כנוסס סכירוסלמי

יהודה

כ6חת מסן על חברתה לי גרסינן כוי"ו :

עלתה לו לפחה וכתיכ פחת והשלולית 65 ז 6ף זו קתני וזוטר מנחל : קרם : סרך 65 יניח פחת מסרס לחכרתס : הנחל נקר : ותסכולית ודרך קוניס • פי' הר"ג מטוס סיפf וכו' ונסכי תני דרך חמת סמיס סמחלקת 55 לסנמיס סלתות חסרות סל מיס

הרכיס כתר לרך היחיד מסוס לכסיפי לסליליס סותות ממנס : ולכן היחיד ר' חמות : ודרן סרכיס ססס מתניה הוילה זו 6ף זו : ושביל קרניס וסכין היחיר : עסרסמס ומסוס סיפס נקט נס רכעי למתני סיפ6 סכל 6לו פירס יריב וחסמועינן דספייסניל לרכיס לס סוס קנוט וכו' חין מפסיקין כחילן וקמcמע לן דחפילו דרך הרניס פריס 66 65 ל6 מפסיק רקס מסוס סיפס סוס זו וחין נ"ל זו וסכל רחכס טיוחמת חינה נפסקת בחילן : סליל סרכיס וסניל כריס' נמי לס גריכ' למימרס 6לס לcfמועינן דרוקס 6ס סוס תיסיר סכיל זוטר טוכס סקיל כרע6 ומנס כרעח (6סמועינן. קכוע וכו' לכל ביתי נסיס לנרסי' סכיל היחיד ופניל ל6פילו סכיל ררניס 6ס סוס קכוע לימות החמה שלימות היביס וכן קנרסס כמסנס לירוסלמי :

הגסמיס כלומ'ססלכיןכו חפילו כזמן סססרות זרועות כימות הקבוע בימות החגס וכו'. כתב קרים וכסתס כולסו סנסמיס תפסיק בין הסרות הזרועות ו6י 6

65 מפסיק כריכי דמנחי סמרת נתניררן סרכיס למימרח זכור סרס סחינת זרועס והחרמת ל6 תסס מתרגמיכן ולרע6 דחפילו ל6לן 6ינו מפסיק (סכיל סיחיל דחפילו לזרעיס ל6 תכור : וסניר חריזה כמו נירו לכס ניר : (זרע 6חר כגון מפסיק ולסתוק מכולסו fחריכס 6ס כן קוס חמינח לרן ססתי קסדות זרועיס חטיס וכיניקס קרקע זרוט מין 6חר (היחיד) לל6 קכיע גרע מזכיל קימיך רקכים ומכיל סרכיס סעוררוחב הכור וסגיר ורע חסר כרי סלסה תלמיס סל מענית

דקכיע צריך להפסיק לחילן מלרך הרכיס ול6 קכיע : המחריסס: וסקולרנסחת מפסיק רקסכר כלSטחת 5חי קניות והבור פירס סר"נסרת סליכו זרוע וכיל קרים ומסמט קיס לכח חסכינן לס 6תחנתת רקכירת סחת תכולי 656 סכי6ס

מלסונס לקח חרוסת מיקת קניה וקשה לח"כ סלים וקוכריס 6ותו להחכיל לבהמות וחין הלכה כרכי מחיר : היינו ניר' וסרמנ"ס פירס כור החרן סלח זרועה ול6 נעכרת ג חמת המיס טחינה יכולה לסקנר כחחת ססיס רקנת כל לכלנסחרת סינמה • וכן פירס סריג כמסנס ח' פרק נ' בן ערססעומר נמלט 6ינו יכול לקנור מכלן ומכלן רכי דכלחיס וסוף פיר ומיס קרי כרי סלסה תלמיס סל מענית יקולס חומר מפסקת ופליג fתנ6 קמ6 דסמר פעיל על שלולית

המקריסס פיין מ"ס כפרק כירכלחיס מסנס ז'כסר : דהיינו חמת המיס וככל ענין מפסיק ורכי יהוות סכר רחס אלא . 6ס כן חרס (6) מקוס הקרחק וסוס ליק סרק ניר יכולה (סקלר כ6חת חינה מפסקת והנכס כרכי יהודה : (65) מרסלח רקולר rc5ת תחלת קכרס קיס וכי נמר

וכל כיסולייקווקנר ליס לכולי סרק כנומר קכירתו למי • ופחת לחת על הכל • לסון בסיכמנחות פרק י' רף כ"ח עיר ועיין מ"ס כמסנס י פרק ני : נ שאינה יכולת לסקנר כ6חת • פירס קרינ ער סעומד כמכט 6ינו יכול וכו' עין • וול קריס 6מת קמיס קיינר סלולית רקלמר תנ6 קמ6 לככל ענין מפסיק ולתס ר"י למימר לוקח 6חינה יכולה להקנו כ6חת סbס עומר

כחמנע

ם

וכל הקריס 6פר כמערר יעדרון סר סחודו זקיף ולין כקר כליו כחמנע לינויכול לקנור מכלן ומכלן כדמשמע כתוספת6 יכולין לעכור פס ומפסיק בין שתי הסדות : סוס נותן פרס ומיסו כתוספת6 דתרי מילי נינסו רקח הפין כמלתיס לתנ6 לכל כלומר נותן פחס 6חת לכל סתיסרות ול6 תסיך הפסק קמf6 :לולית וקוכר לסחת וג'תלמיס סל פתות ורמת המיס סוחיל וקס נעדריס כמטלר, כלומר סכני 6רס חופריס לותו פחינת יכולת לסקלר. רכי יסודס לומר 6ס עומרנfמכע קר ככלי סחנפריס כן 6ת

וקוכר מכלן ומכלן מפסיק הקרקע לין זה הפסק יהודה אומר מפסקת • וכל ההרים אשר במעדר ולס לסן חינו מפסיק לתגלו סהרוחס לומרbין זס קרקע יעררין אףעל פי שאין הבקר יכול לעבור בכליו הוא קמל מפסיק6ף על פי סכומי כור 6ל6 למסר חופריס 6ותן נותן פאה לכל : ג הכל מפסיק לזרעים מכר חסך וקוכר מכל יפני כמעדר וזורעיס סותר. וסתי ואינו מפסיק לאילן אלא נדר, ואם היה שער עכ"ל ומכולר סיס כסן קסדות קס 6חת : ג הכל כותש אינו מפסיק אלא נותן פאה לכל ר טעות סופר • סקרי טיס מפסיק לזרעיס מפרס ולחרובין כלהרואין זה את זה • אמר רבן גמליאל קתוספ' סו6 מפרס וכתוס' כנמרס כירוסלמי לקכל נוהגין היו בית אבא נותנין פאה אחת לזתים שהיו מפורס סbס עומר בחמלע לחתויי סלפסקית עוכר על להס ככל רוח • ולחרובין כל הרואין זה את זה : וקוכר וכו' .. סוחיל ולס פני כל הסלס - 6ס גרין רבי אליעזר ברבי צדוק אומר משמו אף לחרובין עומר כלל חסר חינו יכול יח לעקור חת קמסריסר שהיו להם בכל העיר : ה הזורע את שרהו לקכור ככר הסגי סכירס בית מכל זה כדי לתת לותס לכר מין אחר אף על פי שהוא עישהו שתי גרנות נותן לר"י דמפסיק - ולכן נריך זה מפסיק : חלק גדר גכוס פאה אחת. זרעה שני מינין אף על פי שעשאן לסיות נתחלת רכריו סוס מסרק טפחיס : ספר כוחם גורן אחת נותן שתי פאות הזורע את שרהו 6ינן עומר כסמלט • ותו ענפי החילן קרויין סער

כירוסלמי הוון כעי מימר מן ופירס ספר כותס סתנופת

מה דלמר ר"י כעומד מכר S6 חילנות מתערכין זס עס זס למעלס מן סנדר. כפליזס 6חר וחינו יכול לקנור מלך הסני לכל 6ס סיס עומד כחמנע התקוע במכתס : י כל קרויס זס 6ת זס כל זמן העומר וקיכר מכלן ומכ6ן 6ינו מפסיק לtכח תכן ופלין קית עוכל סגל חסר מסחילנות יכול לרחות החילן תחחר 6ף על פי סיס כסמכס וקונר מכלן ומכלן מפסיק מכך חסד חינו מפסיק •

גדר חיכומפסיק ולוקח פחת מחילן חסד על חכרן : (ר"פס"ר הכניסיני למימר לר"י ס"ל כעומר מכר חסר וכו'אופיס ססיו לסס ככל רוח פחס 6חת היו נותנים על כל הזתיס ומכל מקוס 6ס קיק עומר כסמנע וכו' רחינו מפסיק 6סכח סתיו נהס לכר מזרחה של עיר, ופחת חקרת על כל תותיס ססין כריית6 דפליג 6סכרח זו דתני קית עומר בחמלי וכו' וכןפיר נקס לכל מערכת וכן ל6רבע רוחות : סתיו לסס ככל העיר ככ"מ פרק נ'מסלכות מ"פ(ויסגס כן ט"ס סס פמס ססולכת

ין נותני' כי 6ס פלס 6חת לכולן 6ף על פי ס6ין רוחין זה ניל סחולקת)וכסתח פירוס קר"נ6תיח פפיר כס"ר לירוסלמי 6תזס וחין סלכס כרכי 6לעזר כרכי כרוק סחכר מסמן לכל הכל fין זס לרכו ולח ורך כל מפרס לסלכס : סעס סיות סכן קלכס כרכן נמליסל :

דרך רסייזל נקרנת מקומות לפרס סמסנס כסיר רכנגנרל

היינו מסוס לדרך פירושו כסלר סמסנס סכגמרס ורסו קול להכין המפנק כסירטרס כוחוכמסקנ6 לגמרס 6כל פירוס קרין כסדר המסנה כלל גמרח רחוי ונכון סיפרס כמסקנה ושמעת. לכן מסקנר סיס לסגיס כרכרי סריכוכנ"ל ער פלס לינו עומד כחמנע וכו' - ועולים תימה נוכרי קרן מס ספסק הלכה כרבי יוסי זלעולס סלכס כתכס קמח רסתס לן רני כותיק • ות6 דסרמכ"ס פוסק כר"יסול מטעס סכתר הכית נפרק סנזכר ו"ל נ"ל פהול מפרס ררית קיס ונכתככסס ר" מסוס וסו6

6מרת כי מדרסb ולת6 לפרוטי סלונית דתכל כריס6 למפסקת לק"מ נסחינת יכולה לסקנר כחיק - ע"כ - ועיין מ"ס כמשנס ו' פ"ג דככוריס 6כל סריג דמפרס כסיטת

קרים רת"ק ור"י פליגי • קל לפסוק כק"ק : הוא נותןפחת לכל • רלח רמי לכור •

הכח רמי לכור • רקכח ליכל למימר 6ל6 יניחר כך כורת 65c656 היה יכול עכטין לחרוט ככקריס : ולמחר יספור כמים קרים • ומים קרים כלומר נותן פחס חחת וכו' וכמסנס סכירוסלמי גורס כן נקדיס ומכל מקוס כמסנס לרקמן לין : ג ואינו מפסיק להילן

65 לכל קלילנוק ולחלוכיס וותיס 6ינו כן כמו

ספנינו כמסנס לקמן : שער וכן כמסנס ס' פרק ג' רכלחיס ומפרטיגן הענפיס וקנה Sסון עכרי כדכתיב וימלט הסעירקס בספר שופטיס

סימן גי לפירום רם י ולחרובין טעמ6 כתכ סרסכ"י נקסנותיו לפי מהמיט וול מפני סכס נכוקיס קרנק ומסוככין כרתנן כפרק כי וככל כתרס משנסו) כחלון וכסקמס חמסיס מס עיר

ה סני

[ocr errors]
[ocr errors]
« הקודםהמשך »