תמונות בעמוד
PDF

איי

הלכה כמותס כזס מסוס דמסתבר שמותר להסתמס כעית כלי ה גר ומזון מי סbכל כסכת כמכסת ומסיכת לו ועדיין 65 סלח להסתמס כתלמיד חכס וכוס הרט :

גמר סעורתו וחין לויין!6 סיעור חסרי ניס חומרי ,ה גר ומזון וכו' • כתכסר"ר יונה קנר סמניחין ונקנק נר ומזון וכסמיס וסכרלס לכ"ע קכרנק כסוף דחפוקי יומם

ממנה מיר יס לו לסקליס ו6ח"כ המזון סככר לכלי מסחריכן ליס כי סיכי דל6 לקוי עליס כמסfוי לס נחלקו 56ה וכית סכרי דיס לו כתסמין

על קנר ועל הנסמיס דכית גסמיס לכר ססו6 נ"כ מעניין את הבית : ה כית שמאי אומרים נר ומזין פמחי bומריס נר ומזון סכת פמרחק הנער ססיס לו ובשמים והבדלה ובית הלל אומרים גר ובשמים וחח"כ נסמיס • וכית הלל גנפס יתירק סהלכה לו ולכן ומזון והגרלה ; בית שמאי אומרים שברא מאור חומריס נר וכסמיס כיקרדי מריס ליסננסמתו כ"כ האש ובית הלל אומרים בוראמאורי האש ירכרכות סלנו יכולים לעסותי

לסון קרין 65 נחנקו כו' ו אין מברכין לא על הנר ולא על הבשמים של הלק מחזי כמסחרי, כגון נר לכסורק ליסנ6 חריכס קול עכו"ס ולא על הנר, ולא על הבשמים של מחיס וכסמיס מקדמינן להו לכרכס 6כל כנמרס 6מרינן למתניי ולא על הנר ולא על הבשמים שלפני עכו"ם • אין המזון: נים חומריס סכרס זו דכרי רכי מחיר לכל רכי מברכין על הנר עד שיאותו לאורו : ז מי מחור החם סכרס דמשמע יכולה לומר לה נחלקו כיס שאכל ושכח ולא ברך בית שמאי אומרים יחזור סעכר ול6 כורס רתפמע וכיה על המזון סקול כתחלי למקומו ויברך ובית הלל אומרים יברך במקום להכח: מחור החם ולח מסורי ועל הכללת פתוח כסוף על שנזכר • עד אימתי הוא מברך עד כדי שיתעכל החס לחלח נסורק חיכה מה נחלקו על המסור ועל המזון שכמעיו : ח בא להם יין לאחר המזין ככורח : וכית חומריס כורח קנסמיס סכית סמחי חומריס ואין שם אלא אותוהכוס בית שמאי אומרים מברך, כמי מסמט (פענר : מסורי על המסור וחח"כ על על היין ואחר כך, מברך על המזון ובית הלל C65 סקרנק נוניס ים הנסמיס וכית קלל חומרים אומרים מברך על המזון ואחר כך מברך על היין כסלסכת סדומס לכונס כסמיס וסקיר מחור

עונין

וירקרוקס : ו לה על הגר וסרמכ"ס כתכו לוס כפירופו

ולס על סנסמיס סלכוקיס ולכן נרחק כעיני סגס הרים כן כתכ רכי מזון כתחלה. נר מסוס ללס סכת סמכותי פסה מלחכי לסורו וקיימ' לן חור ויכרכס כסוף וכו' ל6 נחלקו 6ל6 על קנר • ועל סכסמיס סלס סכת סין מברכין עליו סוחיל ונעכל בו עבירה: (כסמיס וכי ותלמיד טועה סל6 ילע לו ל6 זכר הנמרק קניק קלי כמו סל עכו"ס ככסמיס פקס כמסכס ססעכו"ס מסוכיס כק פסול לפניכן :

לסעולס מיירי וקל לתנן כסיפס ולל על קנר ולח על סכסמיס בורא כתב הר"ן מסמע נמי לסעכר וכתכו סתר ונימ6 כרס 50 עכו"ס מס טעס קלמר מס טעס 6ין מברכין על כסמיס

ולפי פסוטו ולפענר מטמט • וי"ל ללסון קרח עדיף סל עכו"ס לפי ססתס מסכת עכו"ס נעכו"ס וחין מברכין על כיכ • דכתיב בורק חוסך כורח רוח כור) קסמיס כרמייתי כסמיס 50 עכו"ס: ולס על קנר פל מתיס דלח לתעביר לקו נגמרה :

לסורק 6ל6 לככולכעלמס: ולס על כסמיס סל מתיס י על הנר וכו'פל כותי - כתב הרב מלכותי פוסק מלחכת דלככורי ריח עכילי : לה על נרוכסמיס לעכו"ס לפי לסורו וכיכר"• וסר"כתר סהדליקו חופהטת 66סורין כהנחת : עד סיסוקו חורו סיהנו מחורו ולח פיקנו 6ותו כסכת ע"כ: וכן פירס כגמרל ככריית6 : ממס6ל6 סקרוב לוכל כן סיוכל ליהנות 6ס ירכה : ז בשמים סל מתיס: כקנ קרי לככורי ריקל עכירס פירס" מיתעכל המזון סכמטיו כל זמן חיכו רעב מחמת חוקת הסכיני

לעכורי ריחס לסרחונו של מת עכירי ול6 לסריס : קול סימן סלח נתעכל המזון ולוקח כסכת חמר ליה רחינו ° ער סיסותו לסורו · פירס סריג סיקגו pלורו וכירושלמי חוזר חכל כמזיל דברי הכל יחזור למקומו ויברך : ח

רכ 6מריחותו וסמול חומר ימותו מרן רחמריחותו מכרך על היין וח"כ מכרך על המזון פחין ברכת המזון לך כו6תכסות נכס מ6ן רחמר יעותו לדעת לעות יעוף רכר טעונס כוס • וכית סלל סכרי ברכת המזון טעונה כוס : ע"כ ופירוטפות כתכורס" ורדיק מלסון עת ויקיס עניינו

פונין כהן שהגיע העת סל פסור לסחיר : ז ובית הלל חומריס יכרך וכו' - כקנקרינולוקח כפכס וכו• ולס תימס רפכח דתנן לקוליען כין דכית מחייגמרו: ח לאחר המזון]כל ימות השנה קלמר כפירס"י כנמר) • ותכל הקריס תחלת דיני קידום מסוס ליין לקידום קולט

לכרכי סעולס 6ס 6ין ידו משגת כרמסיק כטור 6"ח סימן רפ"ח. ומרהתחיל כדיני סכת וייטטונק כמו כן דיני מזון ותכרעת ו6קר כך דיני קנדלק עכמק: מברך על היין 6סירנק וכן כמלח כפירום הנדפס כריף - ומס

קרי

סיך ונסלי

עונין למן 6חריסר56 המברך ולף על פי כ65 סמך הזכרת קרינסלין כרכת סמזון טעונס כוס כנמר6 דרים פרקין קסס 6ל6 סוף הנרכס רמסתמ6 bסמיס כירך : 6ל66ס כן רמינן עלה מל6כטרין כית סמלי מזון וקכללה לכרופינת סמע כל סנרכס סמס בירן לסר גריזיס : שמע מיניק וברכת המזון טעונס כוס * ומפני פרי תכחי פרק ט הרואה מקוס סכעסו נו נסיס כגון מעכרת יס חליכלכיס - ועיין מ"ס לעיל כמסנס רי :

עד סיסמע וכו' : כתר ארגון מעברות הירדן ולכן עונין אמן אחר ישר המברך ואין עונין אמן אחר קרין סמס כירך לקר סיס, עלית מטה ע"ה הכותי המברך ער שישמע כל הברכה: גריזיס עיין מים קרים כמעמס מלחמס כעמלק פרק ט הרואה

פרק ט הרואה מקום שנעשו בו נסים כריס פרק ז' : ודומיסן ולניסח דרכיס כגון

לישראל אומר נריך פרק ט שעקר עכולת הני להמרינן מחייבי כולי שעשה נסים לאבותינו במקום הזה • מקוס

עכו"ס עלמ6 לכרוכי לכל 6כיסס שנעקרה ממנו עכודת עכו"ס אומר ברוך שעקר מחרבנו ירושלמי כסנעקרת דיסין כנון קרוחק מקום עבודת עכו"ם מארצנו : ב על הזיקין ועל עכו"ס ממקומס כbרן יסר

סכעסס לוכו נס סימן חיים הוועות ועל הפרקים יעל הרעמיס על הרוחות לכל נעקרה עכו"ס ממקוס .לכרוכי נרוך פעסס לינס אומר ברוך (ס"ר שכחו) וגבורתו מלא עולם חקר לומר כרוך סעקר כמקוס קזס וכנו וכן ככן על ההרים ועל הגבעות ועל הימים ועל הנהרות עכס ממקוס קוק : חייניס לכרך ברוך סעסס ועל המדברות אומר ברוך עושה מעשה בראשית • נ על הזיקין : פירס נס לחנותי כמקוס קזס וכל רבי יהודה אומר הרואה את הים הגדול אומר

קרן כרטנורה .קני ברכות למתניתין כט בריך שעשה את הים הגרול • בזמן שרואה אותו כוכב כנרת וכו' • 6יך

הזכרת סס ומלכות לכל לפרקיס • על הגשמים ועל הבשורות הטובות וכו' - וז"ל סרמכ"ס זיקים ברכס סלין כס סזכרת ססס אומר בריך הטוב והמטיב (גמרס כסורות ועל קס ניכוכות וקס תכניות מלכות סינס כרכס: ב שמועות רעות) אומר ברוך דיין האמת 8 הנרחות כסמיס כרמות זיקיס ככל הנרחה כמי ג בנה בית חרש וקנה כלים חדשים אומר ברוך כוככי'וס (קס זנכות ע"כ • פפותחת הרקיע ויורה כחן שהחיינו • מברך על הרעה מעין הטובה ועל

ולינס. כוככי הסמים ממקוס למקוס חי נמי הטובה

מעין

וכסיליסס : חלק נכרחים ככל סגר6ת סיס לו זנר

לסעתס ולעתים רחוקים חרון : זועות סה6רן מזדעזעת וכועסת : רעמיס קול מפני החידיס סעוליס • וסיינו דחגר סמוסל כקירי לי סנילי הנסמעכרקיע מעככיסbסופכיס מיס מזס לזס כמס רתימה דרקיע (כר. מכוכבי הסניט דל6 ילעכל מסי ניקו • קכונת לקול תתן המון מיס כסמיס : ועל קרוסות סכליס כסערת פלח ידע סיכת סתסותו ותפסלו ועיין כמסנס ג'פרק כירר"הג וועף ולינס מכוייס 656 לפרקיס : כריך סכחומל טולס מלא פולס מתוך פירס קרייג מסמע ס6לו כרחין כרוך לי כעי מכרך כרוך עוסס מעפה ברוסית סכל 6לו מעסה העולס ולסון רס"יסbלו כרחין לו כסמעין למרחוק: כר6פית קס לכתיב נרקיס למטר עשה הכל על קלריס ועל על קנטמיס • כתר קרבוקוס דלית ליס פרעה נוספת הגננות וכו'חומר טופס מעסס כרחסיי לוקל רלס מני לכרוכי עס 6חריניוסופטת קרייף • וכתב עליז תרסיס ולס עלייתו סכסו מלח פולס ס6ינן נרקיס כרוב סעולס 6ל6 כל נתירס להס כיון שיש לו קרקע כל סכנין משותפיס עמו וכו לסל וחסל כמקומו היס סנדוליס חוקינוס טמקיף קעולס ולחנטי סיקל פותף עמו כטוכתו רק סיתס ככסורק טוכק גס ברוך סעסס סיס סגלול סמתוך גדלו ותפינותו קובע ברכה לחסריס כסלקס • הנכך נרסינן כגירסת הספר וכו' רקית לעכמו: לפרקיס מסלסיס יוס סלסיס יוס: על סגשמיס וכו'

נסו ל6חריני כקריס וכו' : מברדסטוב וסמטי'וסול דלית ליס לרעס כסותפו'כס 6חריני בשורות טובות • סקן טוכות לו ול6חריס דתני והכימטמט הטוב והמטיב הטור לדיליר והמטיב ל6חריני

נגמרה : לכל כי לית ליס סרעס כלל 6מר מוליס 6נחנולך ה' הינו על ג ועל קטוכס וכו' : כתב הרך לחי סמטנק מלכל כל טיפס וטיפס סהורדת לגו וכו'ולס יסלו קרקע לכרו מכרך

ליסנ6 דנמרק קול - וכתכ סרמכ"ס סר6סן טיקייגן :

ג. כנרנית סדס וקנס כליס סלסיס נין יסלו 6יס כסעת מכילתו ע"כ וניל לטעמס מסוס כיוכח אונקס חינוכיוכח כסן מברך שהחיינו על קרעי מעין . רכעינן פתקית קרעת מעוררת כמו. סנטוכק סמכוררק לטובת מפרס כגמרל כגון סכפומיס על 6רכו וסטפו תבוסתו

כיס קטונת וכתג : סלונה זו 6ף על פיפרון קמיס פני כ6רמס ונעסית ערקן

פול
מסוכחת

.

פול וסטעס ססלכריס המכיליס tfר חין כמליחותס ספק מפוכחת לפניס הנחות ססת6 מיקס רעק היל ומכרך דיין יכרן על מס מכמכס מסס תחלס ולל יי6 חוםכמה פיקרס . החמת : ועל הטנק מעין הרעה כגון דחפכח מכילס 6ף על כסופס לפי ססקירות סקס 6פסר סיקיו סו סל6 יקיו : גג דרעק היל רחי סמע כת מנכון חוכטו כמכות ויסורין וסקיל ולכרך סקיל עיר גדולה וככורק כדמתרג' וסעריס ככורת לה מינית השתל מייס טוכס קיס ומכרך הטוב והמטי גדולות וקרוס

הנועק לסטנר המתפלל על כריכן רכרכן - ופירס רס"י מעין הרעה • הצועק לשעבר הרי זו תפלת שוא מס סככר קית הרי זו תפלת לכרך (סס מלויין מוסליס כיצד היתה אשתו מעוברת ואמר יהי רצין שתלד סוס למחי רסות קוקו רעיס ומספסיס עליכות אשתי זכר הרי זו תפלת שוא - היה בא ברוך סתיס ככניסתו ופתיס ע"כי ולמחילתנינן כריס ושמע קול צוחה בעיר ואמר יהי רצון שלא (ירוס כיכיתו ככניסתו חומר מגילת מוכח לכרך מקרי יהיה כתוך) יהיו אלו בני ביתי הרי זו תפלת שוא : שתכניסני לכרן וס לפלוס רוקח המוקפת חומרי וזקו ו הנכנס לכרך מתפלל שתים אחת בכניסתו נכנס חומרמורק חכי לפניך למתרגס כסיף פרשת חיי ואחת ביציאתו • בן עזאי אומר ארבע שתים סלכנסתני נכרן זק (פלוס פרס כסכריקס וכטירותס בכניסתו ושתיס ביציאתו ונותן הוראה לשעבר הרי זה סניס נכניסתו כפכחיסון וככרכיקון וכיון וצועק לעתיד לבא : ה חייב אדם לברך על נקס לכחת חומר סתוכיחנו רכסכריק' פתוחיס כרכיקס הרעה כשם שהוא מברך על הטובה שנאמר מכרך זס לפלוס חסר סיכס מוקפין :

ואהבת את ה' אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך חומר מודה חני לפניך ה מתפלל : כתב סרמכ"ס ובכל מארך בכל לבבך כשני יצרים ביצר טוב סהוכחתני מכרך זס לפלוס

חינו רונס לומר וביצר רע : ובכל נפשך אפילו הוא נוטל את וכל כך למס מפני סכרין הפלה נכונה ולפחת מזרק נפשך ובכל מארך בכל ממונך דבר אחר סימן חרס קולחת לכורחו ולס נס כן נרכת סכל קיח בכל מארך בכל מרה ומרה שהוא מותר לך הו על מה שעבר עליו מן קטור בקפה אחת ככניסתו מורה לוכמאר מאר • לא יקל ארס את ראשו כנגר ויתפלל על הפתיל סתכל לו וכו' • סיכנס לסלוס ולחת שער המזרח שהוא מכוון כנגד בית קרשי קדשיס טוכס : ה ח"כ חרס לכרך ניכיותו מיכל לסלוס לא יכנס להר הבית במקלו ובמנעלו ובפונרתו על קרעת כשמכרן דיין כפירסרס" והרמכ"ס וכאבק שעל רגליו ולא יעשנו קפנדריא קחמת על קרעת חייך לכרך מפרס ניניסתו סיורק (S6

ורקיקה

כסמקת וכלב טול כסס סקוכיחו ממנו לסלוס :

פמכרך ה חייב לכרך וכו' פי' קרנכסמחק וכלב טוב וכו' • וקמטים על הטונה : לכר 6חר בכל מחרן ככל מרות

וסרמכ"ס כתכ טעס כרכר לפי סיס רכריס רכיס המדולות כך כין מלה טוכס כין מרת פורענות : לחיקל 6דס נמק כתחלתס טוכק ויקיס 6חריס רעק ועל כן חין רסו רסו ללינקג קלות ר6ס : ככנר סער המזרח חון לסר קכית למשכיל להסתומס כסתכל עליו כרס נרולי מפני סחין יורע חסר כחומ' קנמוכק 6פר לרנליקכית למזרק לפי סקול מכוון

סופק ע"כי וקר" כתג סיקסוככי הכל כפרת עונותין : מכל הסעריס מכווניס זה כנגד זס סער המזרק סער פורת וכיצר רט • לסון סרמכ"ס כסעת העכרק וקכעס וקלף נסיס וסער עזרתי רחל ופתח קלולס וססיכל וכית קרס סכל זה קול יכררע :

הקרסיס כימי בית ר6סון: נספונדתו חזור חלול סנותניסנו לא יקל וכו' • גרסת לי לקוחיל והזכיר לרכת קס"יער מעות פירס 6סר כנו סכונס על ספרו לקכל קזיע סלח לטנף

היכן תגיע כח להזכיר כמו כן עד היכן תגיע ירחתו סחר הכגריס וננסי לחרס לנחת כחותו כנר (כלו : קפנררים סוס לס יקל וכו' הול לירס חותן יתכון הסוכן ככית קוס ליכנס כפתח זק וכלת כפתס סכננדו כדי לקנר הליכו דרך כרמרי' כפרק קמ6 דיכמות דף י' ומקלסיתירמו ל6 מוסמקרס סס ולפין קפנדריה חדמקיפנה דרי סטול כקס כלומר נעול לתת ירק 656 מי סוקיר על סמקרס וחיוו קיס מורס מקלס סחני כריך לסקיף סורות 56 כפיס לקנר מהלכי 65 יכנס חלס להר הבית במקלו וכו' :

לכנס בית קרסי הקרסיס • כתכ הרינ כימי כיק ר6סון וקול

לשון רש"י : ומסייס סקית חמה טרקסין פיס ספירוסו לסון מרק נלי כלומר ססוגי הלוחות שניתנו כסיני וחוקת למק סומק קיקס ככית ר6סון ונס פתח לו סער: 6כל ככית סני לה היתה חומת וכק פתח לו פער רק פתי פרכת זה לפניס

מות כרתנן כפ"ק דיומס והלכך 6סכרו להלכי רספון : ."ובמנעלו (כקינתכן כתפנק פרקנירסקליס וסס כתכתי לפרפר : ובפונרתו

פירט קריג חזור מלול זכותניס

[ocr errors]

הטוב

:

:

סליק מסכת ברכות

מכנס דרן כהן : ורקיקס 6סורק כתר קכית מקל וחומר כו מכות - עיין כמסנס כ' פיז הסקליס : מקל וחומר ממנעל ומס מכעל סלינו דרך כזיון לסור רקיקי סקיס דרך כתכקרינומק מכעל ססיכו דרך כזיון גמרס ופירט מיון לח כל סכן : כל חותמי כרכות סכמקלס סמכרך חומר סרמכ"ס סכעסס לסמירת הרגליס : בסוף כל ברכה כרוך כי חלקי יסרחל מן העולס וער העולס ואומר 6ל תכוז וכוי

ואומר 6ל תכוז וכו' • פירס הר"ן חלק למול מכוען :: קונן הלטיולנכולס וסעונין

נמרח לקכס וכי תימס 6ס לומריס כריך סס ככוד ורקיקה מקל וחומר - כל חותמי ברכות שהיו כן קרח דק' עמך למלי כעי מלכותו לעולס וער • ס6ין במקרש היו אומרים מן העולם משקלקלו המינין קכו • וי"ל דחי לחו מלחך מונין למן חר כל ברכה ואמרו אין עולם אלא אחר התקינו שיהו אומרים שחמר כן לי הוכן מפרס סכמקוס רכתיב נפזרח קומו מן העולם וער העולם והתקינו שיהא אדם שואל לקרח דסל תכוז לענין כפז כרכו 6ת ס'שסיכס מן סעולי את שלום חבירו בשס שנאמר והנה בעז בא מבית וכנמרס לסוף מכות ג'וער הפולס ולומר 6סר כן לחם ויאמרלקוצרים ה'עמכם ויאמרו לו יברכך וכריס עסו כית דין סל מטה ויכרכו סס ככולן כלומר ה.. ואומר ה' עמך גבור החיל ואומר אל תכון והסכימו כית דין של מעלה סטוניס נסכמל"ו ו6סמעינן כיזקנה אמךעת לעשות לה' הפרו תורתך • רבי וכו' • וסלילת פלוס רכתיך קכס וכמקדס רלטון לה קיו

נתן אומר הפרו תורתך עת לעשות לה' : ותנה נועז וגומר וחומר סי* חומריס bk כרוך חלקייסר!

עמך גבור החיל • וסרמכיס מן העולס ולח יותר ולח קיו

מפרס סוס סלמר וסומר S6 חומריס ופל קפולס :

תכוז חינוכחית על סיס6ל מסקנקלו סמיניס ס6ין

מסכת

כסס. לכל רליס סל6 יכו: תסמיניס כתחיית המתיס

וילעיג לתקנות חכמיס 6ף ולמרוחין עולס 6ל6 זה התקינועזרס ובית דינו פיקו חומריס על פי סקס יסנות וקרמוניות ועל זס קופיר סלמס כזס סמbל : מן סעולס ועד העולס לומר סשני עולמות ים: קעולס סזק וכי כתן חומר וכו • כתכ סר"כ פעמיס סמכטלין וכו'• והעולס קכח להוכיח מכל המיניס סכופריס כתחיית המתיס : וכפי' רס"י כפיסקל סכנמרח וכדכריסס קכיס סתכל סיתס 6רס 5616 Sפלוס חכירו כסס כסמוbל סקלוס כרוך קול נק6 דרכי נתן לרחיק לחוקמקס רחל תכוז וכו' 6ל6 למור וכוי ולס 6מרינן מזלזל סוס כככולו סל מקוס כסניל ככול הכריות דכתיב עת לטסות ולמר רכי נתן סנדרסקו מסיפיס גריסית לכוליס 6ס סמיס עליו ולמלו מכועו חמר לקוכריס קיסמכס ושמעת מיניק ספעמיס מכטליס וכו' ו6ף על נר רכיון רלו וכי קימס בועז מדעתיס רנפסיק קעכר ול6 גמרינן מיניק פליג סוס ליס למנקטיק כלסון 6מר רכי נתן ול6 רבי נתן חומר קל סמע מן המלחך סbמר לגרטון ה' עמך גבור החיל וכי דמשמע דפליג 65 קסיס כלל רחיכח טוכח כמסנס כקליגונל קימ6 S6s 6S המלחך כסלוס גרסון ולס כרכו חלק כסליחתו וכפרק כתר6 לכיכוריס רכוני להזכיר הרכס - וסרמכ"ס כתר סל מקוס הודיעו סססכינס עמו ול6 גמרינן מיניק ק6 ממע סקניס רחית על כל העוכריס על התקנות קסס כי יכל זמן ולומר חל תכווכי זקנה חמן לל תנוחת בועז לחמר טמרעתו לספרט מקס ולעכוס 6ותס כי קס קפרו תורת • וז"סספרו עסס 6ל6 למוד מזקני חומתך כי יש לו על מי לססמך סכחמר תורתך עת לעשות לה' • לכל מי שיעזור הפסוק על סלורן עת לעסות לקיספרו תורתך • רבי נתן חומר הפרו תורתך

רבי נתן חומר הפרו תורתך ויפרסלו ויחמר עת לעשות לה' הפרו תורתך יותר כי כפיכס פעמיס סמכטליס לכרי תורק כדי לנסות לס' 6ף זס סמתכון קעת להפרע מסס ולסנקס יזלמנו סכות לכני 6רס לספר למחול כסלוס חכרו וכן רכונו סל מקוס סנ6מר נקס סלוס קורק כדי סיכס עליסס סעונס כמספט חוק הענין חרוך ויספקו מותר לספר תורה ולעסות רכר קנרס 6סור :

ורחוק עמוק עמוק מי ימכחכו וכו' כי סין ביכולת חלס לספינו

כחסר חין ככס סכל קורס להיות פכלו כולל רעת הקניק חקן סחמר הכתוס כינכסו סמיס מחרן כן נכקודרכי מדרכיכס ומחסכותי ממחסכותיכס וככר קטיל סכתוכ כי מספטין

מריס כי כל דרכיו מספט

עג'ו 8

סליק מסכת

מסכת ברכות

מסכת פיאה 6 כתב סרמכס התחיל כמסכת פילס 6חר כרכות גפני, שכל המתנות פלרס חייג נקן על קורע לה יתחייך נתן 656 מחר קנרו (סקמ'חייכת כקיסר והיה עניין בקרקע וכסכיל זס סקליס לרכר נק :

פרק

:

[ocr errors]

פרק א אלו וכריס סלין לקס ספור תפילה וכוי פרק א אלו רכריס סbין לסס פטור מרחורייתה לכל לסון סרמכ"ס ויס עול רכריס 6קריס

מדרכנן יס לסס גור פעור רכס תכן סbיןלסס סעור כגון פפרסוטק ורוק יכמס ו6) פר פרת ולס כסיפ6

6ין פוחתין לפחה מטפיס : הפלת סbדס חייך לקנית כפור סמכורע ולועס לה ספרס כי 6ף על פי פערכס כככר כסוף סדסו לענייס כדכתיכ לס תכלס פלת סרן כקנרץ :. מין נקס תוספת סכר וסלק

וסככוריס רכתיך כספית מספר ככלן כפי שיוסיף נקן

ככורי חלמתך תכיח כית בי יהיה תוספת שכרו עיר

$ מסכת פאה. 94 חלקיך ול6 נתנה תורק כקס ומסירושלמי העתיק - וכן

ספור; וקרסיון סחייב לוס קנילו קריס וקניס עוד פרק א אלו דברים שאין להם שעור (סירלות כעזרס כפלס רגליי מסירוסלמי למס ל6 תנינן

הפאה והביכוריס והראיין לכתיך סלס פעמיס כטנק קרומס טמפון חמר רני סמי וגמילת חסרים ותלמוד תורה, • אלו דברים ירוק כל זכורך 6ת קרחית מפני המחלוקות כלומר פיס שארם אוכל פירותיהן בעולם הזה ליןנס סעור וכל 6ימת רבעי תרומת חלוקות זו מזו כגון

והקרן

טייל ומתחזי ונפיק פירס תרומת מעסר סיס לס סעור

סקר עולת רחית (סלמי. 6ף עלנברקו מני למתני ותרומס כפירוס כיון דלס מתני לית, חנינת טקיין נקכיס כדכתיכ ולס יכסו פני ריקס לין לס סעור ותרומס סתס ל6 תני ליה ופול קוס מלי לסנויי כרמסני מרחורייתס לכתיכ ליס כמתנת ידו & סחכמיס נתנווכק סעור

66ינן סלין כתוספתן מנות ותרומס גדולס 6ררכס כסמוסיף קעולס מעס כסף וחנינק סתי כסף: וגמילות חסדים בגופו : קול עכירס סמערס טכל כתרומה ונותן לכסן כפורת תרומס כגון כקור קוליס ולקכור מתיס וכיוכסנקס סכל גמילות

ותוכל • ועוד S פקיס חלוקת מן הסחר כרמפרט6חר כך חסריס רכממונו כנון פריין פנוייס ולסלכיס ערומיס ולהחכיל הכפלת כקט לעסות כל סרקו פלס עוסס נקס לעסות כל כרין 6ת סרעכיס וכיוכח כסן יס לקן ספור סיסןככל פעס סתכל תרומה חיכו כסס עכ"ל: ועיין מ"ס כפרק ג' מפנק ו' 67

°ף מכות כזו לילו סמסית מן קריות מכנכסיו ותו לה מסייך רקכי דנפלק נריך סיקכו קכת ולפילו הכי ל6 רמי לתרומס רכפלת למריכן המכוכו 6ל יכוכז יותר מחומם • הנכך מכפי לית

מה שמתחיל לקכור ולfחר כך עוסק פ6ר 6ינו סיור מן ססרס לחינם 65פרופי חמישית קריוס בכל עת כלי סיס מנוי כל סלח לעסות פלס6b סעריין לח נתקייכ 6כל תרומת מסנתמרק זמן סיכס גמילות חסר בילו סיקיימו וכקכי נפיק ידי סוכתיק: חיכ וbפילו סכי 6ינו יכול לעשות כל גרנו תרומת תוספת ותית סין לס ספור דכתיב פרק קמח רנדריס וסתוספת כמס' חגיגה פיק דף י' פירסו מפני המחלוקתו טיין יפה • פיין רעס • וכינונית • ומ"ס קריסמההוספת סיס טכל טל מפני מפטר ותרומת מעשר סיס כס וכרתנן כפ"ר לתרומת מסנסגי וכטכל 6פילו כסניס 6סירי כרכתיכ כפיר קרס כפרסת מתנות הכוס כן תרימו גס לתס ולרים בספרי לתת לוייס גס כרכות כקניס ופסקס סרמכ"ס כרים הלכות מעסר ומיסו קפים רע"כ לה קויל קרוספק טכל 6ל6 כסתוסיף 6חר סככר הפריס התרומס כסיפורת לכל כתחלס כל שפירית ניכרין רסלי לקרוס כמו סירנה כרפסקינן כפיר ותרומות מסנס ס' • ועיין לקמן כפרקין מפנקני • דפוס נמי לכותס וכ"ט • וכפירוס רס"י לקולן דף קל"ז וכתוב רנסכי לל תמיכ תרומס מסוס וסיעור6 רמיז6 בפסוקיס כמו bלכתוכ כסירנפלקי'רתרומס: הפאה וכוסס מבזק כתוספתו וכרעיל ומיקן סיכ6 דתנן פחת כרינו כסוף פרת מיין כמעפרות מה שהוסיף הכי מסיק הרים נמסנסגי ופליגי כירוסלמי חל חמר 6ס נתן כסיפור וחל 6מר 6פי' פחות מכשיעור רסס נפטר מרין פלס : והבכורים כתר קריר ולס נתנס כסן התורה פעור וכמסנסני פרק כי רככוריס מפרס קרינ רחף מדרכנן לין לס סטור' וסס ספרס נסיך וגמילות חסריס כתר קריר וכן כתב סרמכיס וכממונו יפלו פטור כרfמרינןסמכוכז חל יכוכז יותר מסומם :ותקנת לוח היה בפרק נפרק כמסכת כתובות • וקסתח מרחוריית6

6ין ספור (ג"ח בממונו - וז"פ קרים ו"ל יתכן לומר סלח נ6 לומר כירוסלמי ללח מתוקן גמילות חסליס רמתניתין כממונו למחי המפרטיגן רמתניתין חיירי מרחוריית6: שארס, סוכל פירותיסס כעולס סזס וכוי• כתב סרמכ"ס כי סמכות כולס נחלקיס נתחלס על סני חלקיס ל6סר כמת

סיס כיכו וכין סקכ"ה כנון כיפית ותפילין וכו' : וססני מכות התלויות כתועלת כני 6רס קנתס עס קכתס כגון החותרת על הגניבה וכו וכגון הליווי בחקכת חיסת רעהו וכו' • וכפיעסס החרס המכות פכחלק החסר יגרנקו סקכ"ת עליה לעולס קכס כמו סכתכסר כפרֶק חיק • וכפיעסס סמכות סכחלק ססני כמו כן תחסר לולכלקס לעולס סכל לפי העסק המכוק וימנס טונה כעולס הות נעכור סגלג מנהג לטון בין בני 6רס וכו' : וכל סמלות סכין חרס לחכירו נכנסת כגמילות חסדיס ופיס לכך

פליקס

ורגית

[ocr errors][ocr errors]
« הקודםהמשך »