תמונות בעמוד
PDF

עיקר וקפת טפלס לו : ח מברך 6חריקס נ' ברכות רכל על הפירות ולפטור כולסו • וי"ל דמיירי bלס לכל הפירות מכוח תסכעת סמיניס מכרן 6חריוג'כרכות לסנירס לית לרכן כחותו מפמר: חי נמי כסעס סלכל פירות גינוסר 65 סיס סס נמליחל רוסכלת וסכעת וכרכת לחו סלחס כלכר קחי חלם לכל טלין מכיס ופת ללח קיס יודע סיסלוס לכו מחמת מתיקית ע"כי שבעת המינין המוזכרים לעיל כפרסס ונהלי קרח סלס כרכות וכרחה לי דלפירוס קמח מיירי סככילת הפירות היה לפנים רמיזי וכרכה זו כרכת סון :

מליס ופת לכל כמלך חסר כן על קלרן זו כרכת הקרן ח אכל תאנים ענבים ורמונים מברך אחריהן מלfכלן לחיזת סיכת והלן סטונס זו כונה ירוסליס • שלש ברכותדברי רבן גמליאל • וחכמים אומרים לו: ו6חר כך חזר וכמלך וכן סוח חומר ההר הטוב ברכה אחת (ס"6 מעין שלש) • ר"ע אומר אפילו לחכלתן מפני חליס' הלר : הזה: וחכמיס 6ומרי' כרכס אכל שלק והוא מזונו מכרך אחריו שלש ברכות • ח תאנים וענכיס • וכן לחק מעין סלס נרכות 6ס השותה מים לצמאו אומר שהכל נהיה בדברו• רבי פגניס תחכיס רמכיס זתיס

גס כריס פרק ני

[ocr errors]

פקדים מכל מין עג קען פרקז שלשה שאכלו באחד חייבין לזמן דככוריס לו מכון כסלון

ועל סכעת

ועל פרי הען ועל 6רן חמדת

אכל דמאי ומעשר ראשון ככתוכ גפן ותחנתי ויס לומר טונה וכו' וסותס על החוז שנטלה תרומתו • ומעשר שני והקדש שנפדו דסתס למימר כסכס סרן ועל הפירות - וכסריסרחל

והשמש

יסרסל הקריס סמפוכח יותר מותס על החרן יעל פירותית

וכרסמו כל המוקלס כפסוק וכרכה זו עכמס מברך על היין bk ספותס נס על קנפן ועל פרי

פרי מוקלס לכרכק • והתנ6 דמיירי כסכילתן ומקריס סמקכסל קנפן ועל לכר הנעסת מחמשת מיני דגן כמקוס על הען ועל תחלס • וכן כככריס המתככר תחלס כרfמרינן כסמקכל פרי קען לומר על המחיר ועל הכלכלה וחותס על סחרן ועל רף ק"ן תני סיון תמוז וחני חנקין וחלו קבליר קול כתסרי המחית : 6פי' 6כל סלק סל ירקוקוס מזונו ססומך עליו כמזון כמו סקוכיחו התוספת כריס פרקניונינ ועיין מ"ס סס : מכרך ג'כרכות לוסכלת וסכעת סכל מ6ן לסכיל קלי והלכת ברכה חקת - רס"ל 6רן 6סר לס כמסכנת הפסיק הענין כחכמיס bלין מכרכין ג'נרכות 6לס סלחס :

נמרח • (סר"ן סכקל ברכת היין ופותחת על המינין ברכה לחת מעין גי ועל כל ס6ר וכריס נורס כפסות הנפן וכו' ולס פי' החתימת כמו סמפרס חתימס לכרכת חמשת ונות וחסרונס פי' חסרונס כמו לחס ומיס פל"6 לסתקייס מיני לגן

מיני לגן • מסוס לס"ל כמ"ס התוספת לככולן חותמין על כנס הספר כל מס סכרח להחיות כקס כפת כל חי כלומר על

קורן ועל הפירות : כל מס סכעולס סגס 6ס ל6 ככרלו יכולין לכריות לסתקיי'ולס פרק ז לזמן פירס כריך לברך כלסון רכיס : רכתיך נמרחו כי 6ס לתענוג ולתוספת טוכס ומפני סים נכרכת זוכי

נלכו ס' 6תי • חיג וכתיב כי סס קי עניניס הויס ברכה חרוכת פותחת ככריך וחותמת נכרון

הקרח הנו גודל 65לסינו • נמרח : לחיתס כירוסלמי שחותמיס כרוך לתת י' חי העולמיס : דמאי פירס סריג לרוב עס החרן מטסרין קן • כלומ' ולסכי הסותס מיס לגמלו לוקס מכון סתכל 6כל הסותס מיס לבלוע מלכילין 6ת סענייס רמסי ומסוס הכי חזי ליה ולח מיכל פנסג לונגרונו וכיונ6 נזס 6ינומנרן : רבי טרפון הוי 6כילה כעכירס רמגו דחי כעי מפקיר לנכסית וחזי ליה חומר נור6 נפסות רכות מכרן לפני סתיית קמיס ולין הלכה וכיפ כמסנס ריררמלי וכן סוח כגמ': ומעשר סני כתר כרבי טרפון 6לס לפניקס מכרְך מהכל ול6חריקס כורח, קרינססכעליס מוסיפין חומס. עיין כמס מספר סני פ"ר נפסות רכות :

מסנסני ולפרק ה' דערכין (עיין כפיק לתרומות מפנקקי פרק ז' שלשה btכלו • לזמן לקולמן יחל לכרן כלפון

וסתס 6S פי' הרב

לענין רכיס נכרך סחכלנו מסלו: רמחי פירות כמי ק6רן קרוייס רמלי כלומר לח מלי מנוסרין קן חולה כפי שהן יסוליס על סמעסרות וחסרו חכמיס לסכול מפירותיסן על מיעטר ו6ס 6כל 6פסר מברך עליו ולח קו מנות סכחס כעכירק דרור עמי ק6רן מעסריס סס: סנטלת תרומתו ולף על פיסלס נטלס ממנו תרומה נדונה כגון כן לוי ססקדיס 6קסכקן ולקח המעסרכסכליס קולס סנטל סכסן תרומס גדולס וסכקן קיקה 5 ליטל תרומס נלולס תחלס 6קלמסמסיס ורחמנ6 קריית ר6סית כמכס תרומסגלולס סל כסן כפוך המעסר קזת חסר מסמסיס סכו לנו מתרומת מעסרסעל תלוי נספרים תרומה ממעסר וחסמועינן מתניתין להכח רפטור הלוי מלספרים ממנו תרומה גרונס לכתיכ ולרמוס ממנו תרופת המעסר מן המעפר מעפר מן סמעסר חמרתי לך ולל תרומה גדולה ותרומת מעפר מן המעקר : ומעטר סני וכקרס סנפלו כגון שנתן 6ת הקרן ול6 נתן 6ת סחומס סקכעליס מוסיפיס חומס וקמסמע

כן תנס ללין החומם מעכל :

[ocr errors]

:

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

לענין חומט °וקן לכרי קריס ו6ף על גב דהן לקכח קן לכרי והסמם 6sכל כזית רמתו רתימס כיון סססbס 6ין לו קכיעות דנמרח • " כמ"ס סתוס' כפ"ג דעירובין דף לח רלס פפיט חלק הולך וכל סין מזמנין עליו קמ"ל וככל קני 6סמעיכן דף בפרק הזהב מהמסנה לחין חומם מעכב מטוס לליכס למרחי על גג ררמו ל6סור לין כלן כרכס כעכירס :

וסכותי מן לחוקמי כסנסן סחומס ול6 קתני למעסר סני656 סגל וקתני קעכו"ס ססכיס מלך 6פור מכות ומסחר 6רכות ויופכ 6ותס מעפר בחסון :

נערי סומרין ונתגיירו והכותי פי' קרין מן והשמש שאכל כזית והכותי מזמנין עליהם אבל מסימת הקריות סתיו חוכלי

קעכו"ס סקכיל אכל טכל ומעשר ראשון שלא נטלה תרומתו נקס כמפורס כספר מלכיס מלך 6סור מכות• כמו ומעשר שני והקרש שלא נפדה והשמש שאכל וקין סומריס קורס סככתר מנחמי ויכ6 מלך חפור מנכל פחות מכזית והעכו"ס אין מזמנים עליהם :

וכל מכוס ססחזיקו נה ומכותל ומסייס ומחמס ונו'י ב נשים ועבריס וקטנים אין מזמנין עליהם ער מדקדקיס כס יותר מיסרS6 וכרחה לי פנכן 62 קרחס

כמה לפיכך היו מbמיניס נקס כסס ככלי טהוזכר רספונס

כקלת סמכות על סכרקו בכתון • נפי ססס ככליס קוס6ל לכניסוממיט כמו סתרחק 6חריסס ומלחו פקס למות יונק כרC6 קלגריזיס סתיו עוכריי כמסנס פ"ו ליומס ופרק י"ח רמנקות ולכן קרחס נסס 6ומס 6ותס ומחז עסחוס כעכו"ס גמוריס לכל דכריקס קלכן הנזכרת רספונס 6סר ככל • ומים קרים וקיו סומריס קלירנס סין מזמני' על סכותי : חכל טכל לבן פלס נטלת התור' • 6ע"ג לסכתו' כווס 6ת סי קיו יריס ולת לקיקס היו ממנו תרומ' ומעפרו' קרוי טכל ופירופו טבלטכ65 וליל לומי עוכריס כתב סרמכ"ס לקמן כסוף פ"ס סכלורן קימיי למדו טכל רחורייתל 6ל66פילו טכל לרכנן כנון דנן סכמס כענין תורה וקכלות על פסוטס' וכ"כ סתוס' כפ"ק לסוכה דף ח': (6sינו נקוב) פסיכוטכל מלח מלרכנן סין מזמנין עליו : טבל פירס קרינ רנן סכמס כענין וכו' - למן התורה ומעסר רספון סלח נטלת תרומתו לו תרומת מעפר קלמר

חיכו חייכ 56רומים לקיוכח קסרק • הר"ר יונק : דקלי טכל גמור קוס 6ל6 כנון ססקליס לוי 6ת סכסן ככרי שלא נטלת תרומתו : פירס קריכ ססקליס לו 6ת סכסן לחקר סכתמרס וסוקכע לתרומס מן סתולס ונטל מעסררספון

נכרי 65תר סכתמרק פירסו כנמרח וכתיכ גכינוס קסלת ולחל מסמסיס סכן היה רחוק לתרומס נלולס לכסן וכל מכל מעשרותיכס תרימו תרומה כל כך תרומס סכו תרימו מס סלח נתן ממנו תרומס גלולה זו 6ף על פי סספריס תרומק והכל חילון וחלק עליו רשות כקן דכתיב גכיס ר6סית לגנן: מעסרלין מזמנין עליו וחס היס מקדימו נסכליס קולס וכעולו כמכליס ללס לילנן לס חלק עליו רזות כהן ופטו'קלוי סתתמרס 65 קיק גרין לספרים תרומה גדולה כרכתכינן כולעיל ועיין כפרק קילפלת מסנס כי מיס כסס הרים כרית לעיר : ומעסר סניוסקרס סלח נפלו 6"ל לומר סלח נפלו כלל מעסרוכו' - וכתב ר' יונה ז"ל רמס"ק הכח רחל עליו כבר דקל מילק6 לפסיטל קי6

6b שנפלו ול6 נפלו כהלכתן כגון חיוב תרומס נדולס כסעריין 65 כטלק • 6ף על נר ותרומת ספלק מעפר פני כגרוטלות סל כסף לו כמטכע פלין עלין מעפרנטלה קרי ליה 65 נטלה תרומתו ולטיל רכס חל כורת ורחמנ6 חמר וכרת הכסף כלכר סיס כו כורה וסקרס עליו חיוכס כסנטלת תרומת מעשר קרי ליס נטלס תרומתו פחללו על גבי קרקע ולח ככסף ורחמנ6

6מר ונתן רק הכסף: חע"ג רקתרומס גדולס לס נטלי עיכ •

ופירוס מכת מרוק וקסמס 6כל פחות מכזית מפנק סלינס נריכס היס 656 כסוף פ"ק לפחה :

חיילי לסדר כרוכה לכולן קלר נמי לק6 : וקטכס כגר ." והקרש פלח נפלו - פי' הרינ bחלנו עין קרקע וכו סמל ולח טכל מיירי ולסמכינן דכל כמס ללח טכל עכוס סו6 ורחמנ6 6מר ונתן 6ת הכסף 6ין הפסוק כן bk ולעולס חיכו נר ער סימול ויטבול : ג וקטניס 6ין מומניס ויסף חמיסיתו כסף ערכו עליו והיה לו ולרך הפוניס לקנר פליקס לוקח קטניס סחין יודעים למי מכרכיס 6כל

קטן ולומר כלפון חסר קל וכו' תוס' פרק י"ס לסכת דף קכ"ח ע"ח היודע למי מכרכין מזמניס פניו וליכל תרכוותס לסמרי ללה ועיין מ"ס סס מפנק 6: :

חמרי קטן היולט למי מכרכין מזמנין 656 נכן י"ג סנס ויוס אין מומכין עליסן : 6יכס מרכוותס לסכרי ורוק6 נקט חסר 656 הניח שתי ספרות וקוס הנקרה קטן פורח חבל

מזמניס • 67לו ברכת הנהנין מכרן לסס נקנה 656 ככגיר מסכי סין מזמנין עליו ו6פילו יודע למי מכרכין לפי סין רכריס ה6סוריס קוי כלין לסס קלע לזמן פליקן • כירוסלמי מייקי הלכה למעסק לסין מזמנין על סקטן מיכל מרכוותס רסכרי דחף ברכת הנהנין 6ין מברכין מטוס

כלל סכחי וכוכע כרך כ6ן סיוסכי מסיק נכייסי' קנ"י וכתיככ"ת דמסוס ריסס דלף מזמניס נקט נמי כסיפה מין מזמנין ילפת קרינכוס עיין כמסנס ר' פ"ק ולמלי וכמה סbכתוך סס נסיך:

כתר קריי על פס רש"י ז"ל דחפילו עס כעליסן לס מסוס דלין חכרתן נלס : ועבדים כתר קריריונק מפרס כנמרלו טעמס מטוס

פריכות

:

דלפינן על כזית כמי מזמכין

כלל ער פיגדל ויניל שתי נערות ונסיס מומנות עכמן, פרילותר רעכריס סטופי זימקין וכיון פעס קלכסיס חפוד ועכריס מזמנין לעכמן 6כל נסיס עס עכריס ל6 מסוס מסוס פריכות6 כל סכן עס קכמיס • ועיין כמסכת ז' פרק מי פריכותל : פר כזית וכן הנכס ולס כרכי יסולק לחמר ער ופסקיס: ער כזית כרמפרס חכיי כנמר6 וסכלת זוהכילת ככינס : ג כסלסס וסול חומר כרכו דקל כללי דידיק סיכס וסכעת זו פתית ולכילק ככזית • (כ"י סכירס ליס וסכלת זימון וכן כולס : 6קל עטר

סכעת סכינס סיסכה טכיעי 6סל עפר וכוח רן ריbe כמה מזמנין ער כזית רבי יהודה אומר עד כביצה :

וחיו זו ככינס • ולף עין רכי עקיכ6 קיח קלמר מס ג כיצד מזמנין בשלשה אומר נברך בשלשה והוא דקרס ככרכת המזון כעלמ מכינן כנ"ה מטהגיעו אומר ברכו • בעשרה אומר נכרך לאלהינו. כלל זימון גמי מיירי ככל לכפרק סין חלוק כין רכיס בעשרה והוא אומר ברכו • אחר עשרה ואחר כתכו סתוס' רסין סכי נמי במועטיס הכל כמי סין

כלי חין עשרה רבוא • במאה אומר נברך לה' אלהינו וקול הדין כרכת סמזון כלל חלוק : כמות חומר נכון במאה והוא אומר ברכו • באלף אומר נברך לה' זימון חלס לרכות6

bסמועינן לס' 6לקינו קן סיפר כולה אלהינו אלהי ישראל • באלף והוא אומר ברכו • רבי יוסי הגלילי קיס לסמר ברבוא אומר נברך לה' אלהינו אלהי ישראל אלהי כיכ: ועיין כמסנס ס' פרק לפי רוב הקהל קן מכרכין הצבאות יושב הכרובים על המזון שאכלנו • ג'רסוכס ופסק הריב וכן סנ6מר כמקהלות כרכו ברבוא והוא אומר ברכו• בענין שהוא מכרך כך הנכס 6ף עיג דסוי סתס חלקיס ופסק הלכה מסלסה עונין אחריו בריך ה' אלהינו אלהי ישראל אלהי דלעיל וססמס 6כל כזית ער עפרת ולין כפרק נכלל הצבאות יושב הכרוכים על המזון שאכלנו • רבי וחקר כן מחלוקת הכח המכרך חומר נכרך ססכלכו יוסי הגלילי אומר לפי רוב הקהל הן מברכין שנאמ' 6פכחן רכי יוחנן לסכירס מסלו וכולן עוכיס נריך במקהלות ברכו אלהים ה'ממקור ישראל - אמר ליס

ככזית כרחיתל סbכלנו משלו ובטובו חיינו. רבי עקיבא מה מצינו בבית הכנסת אחד מרובין כתוספת6 •

ומס סו6רין ועפרה לו מעפרה ולמעלס ואחר מועטין אומר ברכו את ה' • רבי ישמעאל קריב לכתוב ולח כריי רחמר קמברך לומר נכרך להנפינו אומר ברכו את ההמבורך : ו שלשה שאכלו ככיני מסוס דכסוף פיג סלכלכו משלו וכולן טוניס

כאחר רפסמיס סמעינן לר' מחיר נריך 6לסינו ססכלו מטלו

ור"י ליפכח • ומסוס סכי נכטוען קיינן : רכי יסמכלל חומר נרכו 6ת ס' סמכורך חמר רבי יוחנן מוחלפת הסיטת ולסמועינן קרינרלס סכירס וסלכס כרכי יסמעS6 :ו 6ינן רסליס ניחנק מכיון סחנה ליס למוחלפת 69 כרמסני חכיי לפני כחקרלי פליגי כמיס bס פליקס חוכת זמן :

וכן

נסיך •

ומ"מ סני קרחי 6סמכתי כעלמס כמיס סס התוס'

רמלfורייתb סכיעס גמורס כעינן כמ"ס כמסנס | פרק כתר6 רמגילת : ג כעשרה

ג כעשרה חומר נכון לחלקינו · פיין כמפנה ג' פרק ד' רמגילס : נכרך

לחלקיכן כתכו סתוס' וסר"י לכס גרסינןבלמ"ר וכפיר וסולס כתיב פירולק' קולו לס' 6כל נכרכה 65 מלינו

כלמירכרכתיב במקהלות ברכו 6לסיס נרכו עמיס 6לקינוי וכן מפרס כסדר רב עמרס ע"כ וכתב הכיי סי' קכח פסטעס כדפירס"יfרfמרינן דחיןחומריס נכרך למי fcכלנו מפלו לתפוס רקות מפגע ברוכין סן זה זן 6ת זס וזס זן 6ת זה• וסכס כמי רכותיס כייכי ופסק קרינרלין לומר כרכו 6ל6 נכרן : כרfמר סמוסל רעליף סכי כרי סל6 יוניס עלמו מן הכלל • והריף הכיס ירוטירמוקיר מקורס כתורס ומסני לחומר המבורך וכזת כולל עכמו עיני הלכתי 6יכ6 למילק דלתקנוכתרוייסו כתר נסקל ולפטר סרחו לקכר ככרכת קזימון הוליל לברכת המזון חרוכות קן ובברכת התורה היה נרחק לקס לסחריך סנכרן fת ס' קית קנרת ביותר - ויס פור פינוי בנוסחי 6לו סכרכות זו מזו ירכברכת הזימון תקנו חלקינו וכרכת סתורת ס' למניס זה מכוחר כי המזון הדין נותן לכלכלות כרוחיו ולפיכך תקנו זה הov סקיס מדת סדין ותורתו 6לסות ולרכות • חנל סתורת לה נתנס 6ל6 נחסרו כרחמר למען כרקו יגריל מולה ויחדיר כי חיזס סורת סרין הנותנתלתולים דרכינומפפטיולכרומיס וסרי

65 עסס כן לכל עכו"ס סתס גס כן כרוחיו ולפיכך תקנו נכרכת התורה פס זס ססוס מדת סרחמיס : במקהלות ורע סכירס ליס כעוכריס סכמטי סמן סbמרו פירס על קיס משתפי קרס • ורכי יוסי הגלילי קסול ממקור נפק6 •

נמרק: מה, מכינו בבית הכנסת וכתכו סתוס' רנקל מורת רכי יוסי הגלילי • וטעמס רכנית הכנסת 6לו נכנסיס ו6לו יוכליס ולחולדעתית הסיר לכל ככרכת סמזון קן קכופין ומכורכין וחין יוכלין עד לסחר ברכת המזון מין לטעות בתנינם: ו שלשה bsכנו כחקת סימן רסלין לחלק נמר מלי קמיל תנינה מלס זמנס כריס פרקין

3 .ג א סלק

[ocr errors]

נעיל :

סלסה סלככו וכו קל קמ"ל ניסיסכו 65כול כ6חת q6עיס וכן 6רכעס וכן חמסתרין הפלס' מזמניס לעכמן והיחיד יחלק 658 6כל חי כמי סכל 6חל 6כל מככרו חי כמי ניסכלו מני מקן רחיקו נמי חקכע כחוכת זמון • ססת כחלקיס כלי זמון מנורות סלג'ני ולח סקרימו הנך וחזמינו עלייסו כלוכקייקן: נכון וכלי זמון נכון ער עסרת לכל חין נחלקיס ל6חיינו ששה נחלקיסי דקל לתניכסbסס וסול חומר כרכו קולומון סיס כוסזכרת סtס ער פיתיו עסריס וrb יחלקו 165 מסוס רטריפל

נסתי חכורות לסירכו : ח סנכרן 656 רס6 נס כן כאחד אינן רשאין לחלק • וכן ארבעה וכן חמשה וחס לסו 6לו מזמנין לפלמן לומר כרכו • כרמסקי כנמי ששהנחלקין ער עשרה ועשרה אינן נחלקין עד וכזמן ססמס 6סר מסמס הליכ6 סס רסמו36 סכתבתי שיהיו עשרים :ה שתי חבורות שהיואוכלום לסתי המכורות לף על פי

בבית אחד בזמן שמקצתן רואין אלו את אלו הרי ס6ין רולי' 6לו חתרו הסמס פרק ח מברך על קיוס אלו מצטרפין לומון ואם לאו אלי מזמנין לעצמן מברפן : חין מברכין על

כו' כתר ואלו מזמנין לעצמן אין מברכין על היין ער קיין כורח פרי הגפן על סימן קרב וכסס סקלס וכו' כן שיתן לתוכו מיס דברי רבי אליעזר . וחכמים לתוכו מיס לפי ססיס יינס קפסון נכרייתל ומפרס כגמי

אומרים מברכין :

חזק מחול ולס קיק רחו לקלס ועול קלמר : פרק ח אלו דברים שבין בית שמאי (פתיית כלה מיס הילכך על קיין • כתב הרי3 ובית הלל בסעודה • בית חכתי 65

c6תני למעליותל סקין חולפת נורמין שמאי אומרים מברך על היום ואחר כך מברך על ול6 זו מכרכתו קרספונס והכי נמי ליכס חרס רחמרן הין ובית הלל אומרים מברך על היין ואחר כך ומכרכין עליו כורח פרי קפן ועוד רתדיר ושליכו תדיר מברך על היום : ב בית שמאי אומרים נוטלין כענכיס : לין סלכס כרכי קריר קודס (כדמפירט כרך

לידים

6ליעזר : כריס פרק "רוכסיס)

פרק ח אלו דכריס והכי מסיק ככרייתו :

מכרך על קיוס כתחלת קרוס פיוס וסחר כך מכרך על נ נוטלין לידיס תמן תנינן גרים מסכת יריס כי רכיעית קיין כורח פרי הגפן סתחלס קרוס קיוס וfחר כך כל קיץ על

נוטלין לידיס וסיינו כמי נוטלין לידיס כלומר קסלסן כסכיל קיוס וכסס סקוס לכניסה כן קולס לכרכה : לוקחין מיס לידיס ונוסח הכרכת תוכים נטילת ידיס כמו מכרך על היין תסלק וק"ק למקום על הפת סקין 6ר הפת נטילת לולכ סענינו נקיחת °כמה רחת לומר ולקחתס לכס גורמיס לקרוסריוס סלס 6ין לו יין 6ו פת 69 יקרס: ב כית וכו' וbף על גניקתס עיקר סמכות לקיחת הלולב והכל פיקר סמלי סומריס נוטלין לידיס ו6חר כך מונין 6ת הכוס bcס סמכות לינק לקיחת המיסbk רחילת היריס'ככר כתר קרח"ס 6פה חומר מוניס 6ת קכוס תחלק גורק סמס יטמbו מפקיס כסוף המסכת הזלת נטעס למס ל6 תקנו כנטינה השקרית סנפלו בחורי הכוס מחמת קידיס סתיליס קילס נטילת לברך על נקיית ידיס וחמר סלק חילקו נכרכות לפי סכנטילת קורת פני לטומחה יס לתס ומטמbיס 6ת סמסקיס לסיות יליס ללחכינה תקנונכרן על נטילת ידיס לפי סכריך לטול תחלס ויחזרו התסקיס ויטמחו 6ת 6חורי הכוס ססמסקיס מן הכלי וסכלי סמו כטלb כלסון קנמרח עכ"ר) והכל כמי סנטמחו מטממיס כליס מדרככן 6לס סתקילו כטומ6ת ז טעמ6 דל6 תקנו על רחיכת יליס כלי סקקס נכללה סזכרת סכלי סנטמחו6חוריו כמסקין טפחיס ל6 נטמ6 תוכו ולח ילין הכלי רל6 סניגלחו הכי לכל חין לומר סרכרי סרח"ס ולח חונכו וסכרי כיס פתחי 6סור להסתמס ככוס ס6חורין טלפון נטילת 65 נפקן 656 על סס הכלי כלכלי רתקפה חרס טמסות 6ף על פיטלס נטמק תוכו גזרת סמס ינתון כינונות סקית לכו כומר נטלת כלל יו • ועול והכי חיתח כנמרח מתוכו על החורי קכוס וקכלו סמפקין טומחס מחמת החורים פרק כל סכסר דף ק"ז 6תקן רע יעקכתכסרפקור כטלס (st ויטמס 6ת קידיס וכיון ר6סור לססתמס ככלי ט6חוריו טמסיס זכוכית) כס רכיעקר • התקין רן סיכסוכל כוס (סל חרס) נוטלין ליליס תחלס ו6חר כך מוזגיס 6ת הכוס כרי פלח בת רכיעתר - ולי חיתי דמסוס הכלי כלכו דתקון הכי מלי יקכלו סמסקיס פחחורי הכלי טומחה מחמת יריס וכמכלן מזיק לתקן כליסכ'לרכ יעקוכ ול6 כליסנ' לתיקונו של רכ 6סי

חמורי וכל סכן וכתרחי הוס : נוטלים לידיס • מים קריר ויחזרו סמסקיס ויטמ6נ6חורי הכוס • חזיSSסיסית לסוף זכיס • חבל לסרמכ"ר רסתס

סין מסקין מטמbין כליס חלל פנטמחוכחך הטומסק כמ"ס סס וכחיכורו פרק ז' מהלכות חכות סטומחות - וכתכ קנית נפסקר קורקוס לקס לל6 פליגימיק חכית סמלי מהחי טפמס דלטעמייסולכית פתחי קלמרי 67פילו יהיה קרין כן חיכו טעמ6 לסקדיס מזינת תכוס ע"כ • פין למיס דכר סנס כמיס קרים כמפנק ריפיקוסכס ל חזירק פעמלו למכין לו תיק

סלק

[ocr errors][ocr errors]

ופסחיס :

מסורי הכניס טממיס מחמת חותן מסקיס ומסתמס כו כחיסור 6ל6 לנטלס מלכ סטומחס ולו"ק סס כנמרק ! לונגן וכית סלל סכרי סין 6סור לססתמס ככליס ס6חוריו טמסוק סכתנקריב פירס"י זפקו הכפולס לכר סן קרלוי לקסמים קינכן מוזגיס 6ת סכוס תחלס וסופיס 6ותו ולומר כך נוטלין

ועיין כמשנס ג'פרק י"ק דכליס : ליליס סbס 6תס חומר נוטלין ליליס תחלק וסחר כך מוניס ואחר כך מוזגין לת קכוס

ומפוסרקלכק ככית הלל את הכוס נזירה סמס יהיו

וכרכת כוס קולס לנטילת חמורי קכוס טממיס סמותר לירים ואחר כך מוזגין את הכוס ובית הלל אומרים ידיס סלכך סונק לעיל תחנת להסתמס ככלי סbחוריו מוזגין את הכוס ואחר כך נוטלין לידים: ג כית ברכת היוס וקיין ואחר כך מתחיס ולח יהיו ידיו כנוכות שמאי אומריס מקנח ידו במפה ומניח על השלחן גטיכקיליסי ופירוס מוזגיס יפה ויטמלן מקורי הכלי ובית הלל אומרים על הכסת : ו בית שמאי כתכתי כמסנס ניפרק כתרס המפקין סכידיי (חותן מסקין אומרים מנברין את הבית ואחר כך נוטלין לירים סנעסו קחלק יחזרו ויטמחו ובית הלל אומרים נוטלין לידים ואחר כך מנברין - מוזגין 6ת סכוס י כתר מת סיריס וכמכח חוכל כיריי

את

קרין לסכרי חין :מסולכות : ג מקנח

. 6סור להסתמ' ככליססקורין ידיו כמפס מנטילת מיס רספוניס ומניחה על קסלמן ומקנס טמסות ידניכונית ל6 סכיחי • גמרל - ומ"ס הריכולק יהיו נס ידיו תמיר מוותמת סתנסיל ולא יניחנה על הכסת סקול ידיו כגוכות יפסי רכספייס 6ין 6רס מדקרק (כגנידיו כל כך יוסכ כת גזירק סמס יסיק הכסת בחסון לטומלס ויקיק מסקס מק סbין כן כסיטול ידיו וילכל מיר רמרקוק לנגנס יפה טופח כמפק מחמת נגונהיליס וbותו פסקה כסנונע ככסת כדחמרינן סחוכל כלס כגון ידיס וכו' תוס' : נעסס רסטון דלעולס סמסקיס נעסות תחלה וחוזר ומטמס 6ת ג ומניח על השלחן : כתכ סר"כ סמס יסיס קכסת רספון קיליס כמקנת כס תמיר כתון הסעולק 6כל נסלחן ליכח

לטומסק • רמותר להסתמם נר לחין בחסון למגורקכי ססור לססתמס כסלחן סקוס מני לטומחת וכית

מטלה למפת ססוח כלי ולס לחרס עכמו כרסיתל כגמרל - הלל סכרי מותר להשתמס כסלחן סהול סטלטומחת קלכן ל6 ופירס"י רכיריו סיוכלו לקטמחות (כרתנן כפרקנִיריליס)הול יניס המפה עליהסלחן סמס יטמלו סמסקיס סכפפה מחמת

כותר מלינע ככסת • וכרחה למסוס סכי נקט הרינ רספון הסלחן ויחורו ויטמחו לת סחוכליס ולס יניינה על הכסת. לפ"ג 7פני כמי מטמ6 למסקין כדלקמן מכל מקוס רכותל קול סין לחוס כי 6ס סמס יטמחו ידיו מוטל פיטמסוידיס פלין לנכי רח רחף כר6סון כזקר מליגע בידיו - לכל חג סטומלס סקס עיקר מן התורה לחין נטילת ידיס לחולין מן סתורס ולס מרחק ר6סור לססתמס כו מסוס רמטמ6

6Sרס וכליס מן יטמ6: סוכליס סיס לסס עיקר מן התורה דרסטין עופר סני

פח נסמוך סיסיס נזסר קליגע ומ"ס קרין כחולין מן סתורס : ו כית סמלי חומרין מכפרין 6ת ימית ללכית סמלי 6סור לססתמס בסלסן ססול פני מפרס כנמרס מקוס bsכלו סס מככריס 6ותו מסיורי סוכניס סנתפררו עליו , נזרק מפוס לוכלי תרומס . וכית קנל סכלי סוכני תרומת נסחר כך מוטליס לידיס מיס 6חרוניס לפעמיס סססמס עס זריזין סן • לכל ר6סון לעוסק פני כקולין ככסמוך לכ"ק נמי החרן ומניח ספירוליס סים מקס כזית וחס לתה חומר נוטליס 6סור - ומ"ס סמל יטמהן המסקין סמפר פיין מ"ס כמפנק ליריס תחלס כמלס 6תס מפטיר 6ת סלוכליס סמיס 6חרוניס פ"ורעריות • ומים קרן רסין כ"י לחולין מן סתורק סכי נתזיס עליסס וכמססיס וכית סלל סכרי לסור להסתמסכסמס סיתס ננמ' . (מיקו 65 לספוקי מתרומס ותרומס גמי מייס עס ק6רן סמס תלמיד חכם חיכו מניס פירוריס סיס כסן לכר קול ולף לקלס סלמס הול ותקון כלליתס כגמרל פיק כזית 656 מסיריס 6ותס ולס נתזיס קמיס על גכיפירוריס וסכת דף ראה וקכס כfוכלי חולין עסקינן וטעמל רתקין סלין כסן כזית 6ין בכך כלוס רפרוריס סbין נסס כזית מותר נטילת ידיס נחולין ו6ף על נכריליס ססן הינן חלק פניות מין כלכלן כירוסלכס ככית סמלי כזס סמותר להסתמס כסמס עס עוסין פליז כחולין כרתנן כפרק כי יטהרות מפנק גיי גזרו ק6רן 8

ה נר נטליק לחולין מסוס סרן תרומס כדי פיקח.רגילין לוכלי

תרומה ליטול ידיקס כרמיתל נגמרח פיס לחולין דף ק"ו : ו נוטלין לידיס ו6חר כך מככרין • ופי' קרין והכי חיקח כנמ' דפלונתייסו חי מותר להשתמס כסמס עס ס6רן: ול6

גפנית כעליות גכי מקולי כיס ומחומרי ניק • רכי 6תס ככית סמורס לענין נילקסיל ולס לענין סמט פיה • אכסן מסנינן כנמרח כפ"ג דחוליןין ניר על מפנק פיג הקלות • וככין כריכין לתרן גיכ כסוף פרקין •

וכן כמספק היפיו וכלחיס וכיוכס כזס כתכו סתוס' כמסכת נדה דף ל"ס ' וכ"כנרים קדוסין כרית כיס וכוי ומ"ס סר"כ וסככת ככים נזק פמותר להסתמס וכו' כלומר להפוקי נכוני ברקין דלית הלכקל כותייסו וה6 רקחמר סמותר וכו' נ"ל יזיק לנקמי

ג ב הלכה

התורה •

.3 2

[ocr errors]
« הקודםהמשך »