תמונות בעמוד
PDF

ברכת

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

יסמסו קנירי קרי רעס סתכס על ידי סחגרוס נקס סיעכסו תקנס להיכל מכשול על ידי כלמפרס ככרייק6 סל6 לכפל עין • לכל הכסלון כלכר הלכה להמשיך ליס רעס כיון .כרכר הנכס ויסמחו תכירי קרי רעס סתכל על ידי פלנרוס מחכיריו רכו עליו והרי הנכס כרכיס ולח יכח מזה פוס תקלקי נקס סיעכסו : חני נותן הורית על חלקי מורק על הטונס לכללפון רט" קרי רעות פתיס סיכלו על ידי. 65גרוס נקס סחלק לי סbס חלקי מיופכי בית המדרש וסתי תפלות הללו פיענסו על כן וכסלון כרכר

בכניסתו

לבית המדרס הנכס היס 6חת מספתי ול6 ידי וביציאתי אני נותן הודיה על חלקי : ג ורבן וכיניחתו חונה על כל חיס

קונרך לוכרת בפירוס : גמליא אומר בכל יום מתפלל אדם שמונה עשרה * וחים לחמרן לקכי 6מרינן נ י'ח ע"פ סקן "ט ר' יהושע אומר מעין שמונה עשרה ר"ע אומר אם ככריית6 ככניסתו מס קול

קמינין שנורה תפלתו בפיו יתפלל שמונה עשרה ואם לאו חומר וכיניחתו מהו חומר ניכנס תקנות חסר זמן מעין 'ח: ו ר' איעזר אומר העושה תפלתו קבע השמע בסוכה לממרינקו כימי רינ וא ייחקס סחכסי אין תפלתו תחנונים- ר' יהושע אומ'המהלך במקום ג מעין סמונק עזרי חית

כנסת הגדונס תקנוס: סכנה מתפלל תפלה קצרה אומר הושע השס את המפרטי כנמר6 סחומר סכל : ?אם סנורק כפיו : פי' עמך את שארית ישראל בכל פרשת העכור יהיו כרכס וכרכה מן הסמכעיות

קרין סהול למול צרכיהם לפניך בא"י שומע תפלה : ה היה כקוכר וקותס על כל 6חת ורניל נס וכסוף פרק דלקמן רוכב על החמור יוד ואס אינו יכול לירד יחזיר ולחת וחית רקמרי קניננו פירס סרורק כפי כמרונה את פניו ואם אינו יכול להחזיר את פניו יכין את מי שתיכן לדעת דרכן פתיח וכטריך מסייס כמו תרגוס לבו כנגר בית קדשי הקרשים : ו היה יושב כרכס 6חת סים כה מעין כל נכלתס כמסכל (נכלת)

בספינה קנרכה הסמנטיות של סמוני : ־ מפגרה למיכל . עור סס

עטרה וקותס כריך 6תס כי נערוך פירוס 6חר 6ס נרדפן סתפלס כפיו מלי סיגר 6קרין : סומע תפלה: פנורק כפיו פתוח למור ורגיל כק וסלכס כרכי מעין סמונס עפרת. כתב הר"בכלמנטיות נקנור: כנון עקיכס סתי סלין תפלתו סגורס כפיו לו נסעת הרחק מתפS5 ג

חתה חונן לחרס דעת כל"י חונן הדעת : סלח לנו חלס סלפק רקסונות ופלסס 6חרוכות וסכינכו כfמכע ססיס הכינוכי חנון המרנה לסלוח וכן כולס חוז מסלס רbסוכות מעין כל הסמכויות חוז מימות הגסמיס ס6ינו מתפלל קביננו tScת חסרונות סלח יוסיף ולח יגרע כקס• רמכיס : מפני פנריך לומר סלה נכרכת ססניס וחוז ממוכסי סכתות ואם לסו וכו' מ"סקר"נכסעת סלחק' ומיסו 6ינו מקוס נייט סכריך לומר סכרנת כסוכן סרעת : י העוסק תפלתו *

סכנה רדיניה סנוי לקמן ומים חוז מימות הגשמיס קכע סתפלתו לומר עליו כמ6cו ולסון קכע חומר חוק קכוע ני וכו' סכריך לומר ס6לס ככרכת ססניס וכו'כגמרל מתקיף לה פלי להתפלל וכריך חני לנחת ממנת : מתפלל תפלת קנרי גן מר זוטרס ונכללת וכו' וסני 6תי ללטרולי וישעס • וכהכללה ומס קיס תפלת קנרק cחומר הופעלי חת ממך וכו' : ככל : ללח סייך לסטרולי סקרי יסמרק כתחלת הכיננו קחי כקופים: פרסת העכור 6פילו כסער סקן פורסיס לעכירק יקו נרכיסס י קבע כמסנס י"ג פ"כ רחכות כתכ סר"ן פני פירוסיס גלוס נפנין לרחס עליסס: פרסת לסון פריסה העכור של :: ופלונת6 דרכי חוסעיס ורכנן הן :

עכירס וסין סלכס כרכי יסוסע 6לס התפלת סמתפלליס הושע וכו' עריסרחל מקרל מלח קול כירמיה ל"ס ? נמקוס סכנס קיס כרכי עמך מרוכיס וכו' ומתפלל 6רס 6ותת ה יחזור 6ת פניו - לסון סר"כ לכר ירוסליס וכ"כ רס" כפתוח מהלך (חינו מתפלל 6S גי רחסונותולס ג' 6חרונות

וכתר הר"י ולס תימס נגר ירוסליס לחול 656 וכסיעכור מקוס ססכנס ותיסנ רעתו כריך לחזור ולהתפלל : כנגד ירושליס וכנגנית המקרס וככגל כית קלסי הקרסיס תפלס כתקנס 6סלח פכרת עונתה : ה היה רוכב על החמור עיכ ורסטינקט תחלת המכוון ותנ6 נקט קרפי קרסיס סקול יכר חין הלכה כסתס מסנס זו חלה בין יסלו מי יחסון חמורן ג תכלית המכוון - ומ"ס הריס סכחמיסתפללו סלין דרך לרכס כין סין לומי פחחוז חמורו -לח ירק מפני שחין דעתו מיוסכת חגכ רקיטס ל6 רק לק"ל למנקט והתפללו חלין דרך העיר • עליו כסקוס יורר.: יחזיר פניו לכר ירוסליס סנ6מר והתפללו וכך קרה לדרך 6רנס קלי. לקפומדיס כח"ל והכי חיתל 6לין לרן סרנס: יכון חקלכן כנגד בית קלסי נכרייתח ומיקו פירס כמתני' לכך ירוסליס מטוס דתנס

סקרסיס כלי קחי : יהיה יושב וכו' • ול6 תגן יחזיר 6ת פכיו • דחפילו כעמוד 6ינו כריך 656 יופג ומתפלל כמים קטור סימן כ"ל ופירסני קטעס נקרין 606 פיעמור מפני סמתנועע לכסן ולכלן וסן טעמס פיין כמי כספינק • רס" כתב וטעמה

דספינק

[ocr errors]

הקלסיס סנ6' ותתפללו 6לין fל סמקוס : ו כלסלס עליס דספינת מטוס כיעתות6 למין מיר : °או כחסר פירט קרנת קטוריס ומסולקיס יסל ומפיטיס 6ותס כנקר וכני קרין עניס הרכס קסוריס וכו' וכן פירס כריס פרק ג'רזכיס חרס סולכיס עליסס וכלסון מקרח קרויין רפסולות : ן פֿין וקיס נ"ל לגרוס כרי"סכחסרח וכמו סרחיתי כן בספר הרי"ף תפלת סמוספיס 6ל6 כחכר עיר בחבורות העיר כלומר כלכור ויסיס מלסון חיסור וקיפול hk לפי סרס"יגס סוח כתב בפירוס וכל כיסין : כחבר עיר

זה לקר"ן' וכתג עור פירוי וסלח כחכר עיר נין כככור בספינה או בקרון או באסרא יכין את לבו כנגר 6חר סקול מכסון ותסס בין כיחיך : רכי יסולק בית קדשי הקרשיס : ז רבי אליעזר בן עזריה כסו רגלי חיכינירס6 פלו חומר מסתו של ר' חלפזר כן אומר אין תפלת המוספין אלא כחכר עיר • כללית לף לפי פירוס פורית וחיכ6 כין תיק לרני וחכמים אומריס בחבר עיר ושלא בחבר עיר • רבי סרחסון סכתב סר"כ : יסולק יחיל קור בעיר ס6ין יהודה אומר משמו כל מקום שיש חבר עיר היחיד ז אלא כיכר טיר סס עסרס כת"ק 6ליכה רכני פטור מהפלת המוספין :

הסבירה ליה 6לעזר רחמר לה תקנות חלה פרק ה אין עומדין להתפלל אלא מתוך דכיון פלין כ ל6 פנס כיכר טיר יחיד זה פטור

תחנוניס כיס ולריילין יקיר פטור חלה הראשונים היו שוחיס שעה אחת ומתפלליס כדי וגס לין סכומתפלליס לוקק כסהול כמקוס עטרס סס"ל שיכונו את לכס למקוס אפילו המלך שואל בשלומו כנגר תפלת תחנוניס פל

פוטרו וסלכס כחכמיס : לא ישיבנו • ואפילו נחש כרוך על עקבי לא חול כמו מתפללי' תפלת יוכר פרק ה אין גומלין • יפסוק : ב מזכירין גכורות גשמים בתחיית חו תפלת מנחי די פסנכור

מתוך כוכר המתים : ושואלין הגשמים ככוכת השנים כלכך יתפללו חותר רסס קכנעת ומורס רכתיך והכרלה כחונן הדעת • רבי עקיבא אומר אומרה הר"ר יונס 8 עכלו לתק' בירחה ועבודה ברכה רביעית בפני עצמה

ברכה רביעית בפני עצמה : רבי אליעזר אומר פרק ה כובר רחם • זו תפלס קיס : סוליס פֿעת כהוראה : ג כהוראה : ג האומר על קן צפור יגיעו רחמיך

פיר קריר חסת כמקוס סכחו להתפלל :

ועל

הכנעה וכוכר רחם דרך חפילו המלך סוbל גסלומו

מSE קול כלומ' מפני סרt6{ ולוקח מלך יסרחל חכל תלך עכו"ס פוסק סל6 יקרגנו: 6פילו • קול פיק' כל החכרי' וכסכככיר חותו עליוכל לכריס נכנעיס כחס כריך על עקבו רוקח נחם פרוס פעמיס הינו מוסך לכל

ויוסכ כסכנעק* רר : עקרב 6ו לפעס מן סרכריס פודחי כוסכיס וממיתיס פוסק : שעה 6חת : כתר הריי 6ע"פ סנקרנת מקומות כסחומר נ מזכירין נכורות גסמיס מפילהרוס סחיכו לסון כקפה 656 סעת חיכו ר"ל סעס לוקח חלק זמן מועט קכח חינו לסון סזכרת סכס ומפני ססגסמיס 6סת מנכורותיו של הקב"ה כן 656 סעס ממס ומוכח לס לגמרס : למקוס פי' הר"י וכתין עוסק גדולות ער חין חקר הנותן מטר על פני 6רן פתסיס כונתס כולס כרוממות המקוס כלכר חין קפירוס מטוס הכי קרי לסו נכורות נסמיס : סbלס ותן טל ומטר סיכונו לסמירת התפלת - למחי קלמר כמקוס לקפלת לסון כקסס : נכרכת הפנים מתוך פסן פרנסס קכעו פסלתן קליל עכו 6

°כל כמפני סכירוסלמי ליג למקוס ולס כן יכול ככרכת פרנסת: וסכרנק כמוכbיפכת: כחונן הדעת פקיס. להיות ספירוס להמירת התפלה : לא יפסיק כרכור לחילו ברכת רקסונה של חול • וכירוסלמי חמרו מפני מס פקנו הליכה לחמנינו כסוס מקוס קנקרס ספסק כיפ רני יונק : הכללס כסוכן הרעע סקס חין רעת קכדלק מנין • וכן נ מזכירין עיין מ"ס ריס מסכת תענית : הנכס : ג על קן כפור יגיעו רחמיך כמו שהניפו רחמיך גבורות גסמיס * כתר קרינ לכתיב עופה גדולות ערלין על כפור ונורת לק פקפ קלס על קכניס כן

פקר • והתס כתיך כורח קכות ה6רן וגו' לין חקר וכתיב כתריק מכין קריס נכחו כחזר כגכורת נמרח ריס

תענית וכתבו התוס' ולס כקרס כס גפניס לו גדולות נסמיס מסוס רכגכורת חיכח כח וחיכה גדולס • ח"כ מסוס לקכרכה מתחלקת כנכורת : בתחיית המתיס לפניס ולעכלו ככל לננכס חיזוקי מכולת פכלר הוי חומר זו תפלס וכתיב בתריס ונתתי מטר סרככס

נמרח פ"ק דתענית ולתקנו כתחיית המתיס כתב הר"י סכמו סתחיית סמתיס חייס לעולס כן יכירת נסמיס חייס

לעולס ע"כ : ומהירות רוח והיינן נמי רחמרינן כנמרח ccקולת כתחיית סמתיס : ברכה רכיעית : ול6 יכללה כסוכן סדעת והכי 6מרינן כנמרח דלעיל דף נ"ט לכרכי עקיכל קססרי סויין : בהוראה פירי קולס סיחתוס כרכת מוליס וטעמו מפני פמוות לסס סזיכה 6ותי להכין ולקכליל כין קרם לחול • הר"ר יונק : ג האוpר על קן כפול וכו' : פנויה גס כן פוף מסכת מגילת ונוסף סס ככס לויכרכוך

ב ב טוניס

:

:

קוס

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

:

[merged small][ocr errors]

טוניס ול6 מג6תי כסוס כיסס מסנס לסכ6 לך כסורק חוס ורחם עלינו : משתקין 6ותו סעודת מרותיו של סקכ"ת

סכגמרל • וכן כרי"ף חימו כמי סכי : רחמיס ותן ליכן 6ל6 גזרת מלך על עכליו: על טוב יזכר סמך על קו כפור וכו' כמו שהניעו רחמיס וכו' כן תוס' וכו' משמע על טובתך נודה לך ועל קרע 65 נורה וקרי לנו חייכין

וכ"כ סרמכ"ס *. וז"ל רס"י החומר בקפלתו וכן לכרך על סרעס כעס סמכרכין על הטונה : מנוליס מוריס וטעמייסן לוקח כתפלה

רמחזי כמקכל עליו סתי סכס6ומי התפלה מחליט ועל טוב יזכר שמך• מורים מורים משתקין אותו חלוקות ומפרס כירוסלמי סוכר ונקכי מסתקין 6ותו העובר לפני התיבה וטעה יעבר אחר תחתיו ולא קרס רתימס כככור חבל מר סbיןכן דן דרס 6ו פפט יהא סרבן כאותה שעה • מנין הוא מתחיל ביחיל תחנוניס סס. ולס וכן כגמי הקול לנחית וכוי מתחלת הברכה שטעה (כ"6 זס) בה : ו ירח סרבןכחותס סערכלרך ולמר וכו' כלומ' סמית יורד העובר לפני התיבה לא יענה אחר הכהנים אמן • סחר יורליס לפני הפיכת

לפני קתיכה : מפני הטירוף • ואס אין שם כהן אא הוא לא ישא פנריך לסרט פעס רספונס משתקין כתר קרין את כפיו ואס הבטחתו שהוא נושא את כפיווחוזר חכל זה לח יסרנ כסחומריס

סעוסק מכות להפלתו רשאי : ה המתפלל וטעה סימן רע לולך רר לפי סגכחי קול סל הקניק רחמיס וכו'. לי לי ואם שליח צבור הוא סימן רע לשולחיו • מפני סתסח התפלת מופסקת כל סרמכ"ן ולין סרכר כן 196s ששלוחו של אדם כמותו • אמרו עליו על רכי כן: ו 5 יענה זמן חסר היה דרך רחמנות 65 כוס חנינא בן דוסא כשהיה מתפלל על החולים ואומר לכסניס כפוף כל כרכת לסחוט חיר חי עוף כלל חבל זה חי וזה מת • אמרו לו מנין אתה יודע אמר להם כמו ctלד נקוד עוניס היה מנוס מקוכלת סין לס אם שגורה תפלתי בפי יורע אני שהוא מקובל ואם מפני הטירוף שלח תטרוף טעס עיל כלומר זוסמכות לאו יודע אני כשהוא מטורף :

דעתו ויטעס לפי cc"ר סוס ו6"נ כיונ6 נקי ו"ל כפרק

פרק כריך להתחין נרכת סנית ט' מסלכות תפלה חלי גזיר'

ולתקרות לקן מלס כמלת כו 6עפ"יסנספר תמורת חלק ג' פמ"ח כרחק סקוניה זו ו6ס יענס 6מן 65 יוכל לכוין ולחזור לתפלתו מסר ולהתחיל התפנה מהלכת ולחתיס כמ"ר חין טעס לסוס מכות • וקרין הכרכת סרחוי סיתחיל : 65 יס6

6ת כפיו סמס 65 יוכל לכוין פיר רמגילס מסנס ט'כתב ולינן 6ל נזירות כלומר סליכן, ולחזור לתפלתו להתחיל סיס סלוס סתסf רעתו מטורפת רחמי' כמקוס קוק ספרי התור הכתוך סחיטתס וfכילתה 6

% מהימתח רככורח : ו6ס קכטחתו כלומר 6ס נטוס הו6 סלה גזירות כלומר 60ינן מטעס סזס סל רחמיס וחין לנו יולעיס מקס רעתו מטורפת תחימת סככור : ה 6ס סגורת תפלתי טעמן ע"כ "וסרמב"ן כפי' החומס כפרסת כי תכח כתר סלורס כפי כמרוכס וסיני נכסלכס : ססוח מטורף שהחולה

ססטעס ללכר חותנו כנרת רחמנות וסלל נתחכור'וכו' : מטורף כמו 6ף טרוף טורף • פירוס 6סר לסון טורפיס ל ו ואם קנטחתו וכו כתכו קנסות מיימוני וסטעס תפלתו כפניו כלומר סתפלס ססתפללו עליו מטורפת וטרולת כלי מלח תתכטל כסיסת כפיס 6כל 6סיס 6ס כהן

ממנו ולינה מקובלת : חסר סיס6 לק כפין ל6 יס6 פליס ככור 6ת ידיו ו6פי' 6ס

פרק הבטחתו וכו' • וכ"כ הר"מ ע"כ והלכן 65 התירו בעוכר לפני התינת לענות לכן 6פילו 6ס הבטחתו וכו' לסתמס תכן ל6 יענס וכוי דלוקס מסוס נטול נפיחות כפיס התירו כסיפ6 כלס הבטחתו • סוקנס כספרי ספר לחס חמורות כפרקין סעיף נ"נ כתכתי למסו' סקרלו לי כמלרס רכה פרשת כי תכל ללמדינו רכותינו סעונס 6מן כוס הבטחתו וכו' (כך חזרתי לומר רמתניי לרכות6 דספסק גדול כמו נפיחות כפיס רסfיכfס הבטחתו וכ"ס לעניית חמן - 6ך עתס סכתי ודחיתי סלין למדין הנכס ממררס רכות פסרי כרכות פרסת כר6סית סוף פרסת סי מייתי למתניתין לסוף פ"ו דיכמות לרייכן 6מר סעל פניסי קול חומרפרו ורבו וקלמר עלס רכי ירמי' ורכי ינחק כר מריון נסס רבי חנינ6 דסלכת כותית ולכו לס קי"ל סכי • וכן כירושלמי פ"נ רפחי הנכס ו' דכי זעירקנזס סמוסל 6ין למדין ל6 מן

ההלכות ול6 מן סתגלות ולה מן התוספות חלק מן : י ששלוחו פל 6רס כמותו וילפינן ליס מדכתיב וסחטו 6ותו כל קהל עדתיפרחל רודחילה היו סוחטין כל יסר6ל לס

ססלוסו סb סוס כמותו : הל" ועיין מ"ס כרפ"ך וקילופין : שגורה פירסתיו בפרק ד' מסנס ג' : שהוא מטורף מ"ס סר"כ לסון טורפין לווכו' כלומר סתפלס ססתפלגו

טרופה ומטוררת ממנו • וז"ל רס"י סקול מטורף החולה לסון טורפיס וכו' כלומר תתפלס וכו' • נרחס טות זכת. כלומר התפלה לה להסביר פי' המסגס6לס פי' לטורפין הסכיר ויותר נרות לירכפירס חסר וכנ"ל פתוח מטורף החולילפון חסר ל' טורפין וכו' וטעות כזה מכוי סידרנקפופר מתיכות קלומות זו לזו כגון קכח פידלג מתיכת לסון לקיבת לי:

פרק

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]

פרקי כיצד מברכין : קו מן היין פמתוך חסינותו פרק י כיצד

סימן קיין פמתוך חשיבותו פרק י כיצד מלס מורככת מטלס מלות כחיזת לו טל קבעו לו כרכס לעכמו וכן ספת כורח מיני

חיות ענין וכו קרמכ"ס • וכחנס דסbין לפי סיסככלל פרי החרמת רסס וזרעיס כגון קטניות הגיק החיסכריס פר' הזקן וכפרק חיזקו כסן פנוי סס כחיזת ור' יסודס כעי קיכר כרכת לכל מין ומין ולין הלכה כר' יסוד'.. כרסכן דרך כעל הלשון כרלותו מרחיב וכרכותו מקלר : וסח דתנן על הירקות חומר

כיצד מכרכין דסנרי כורח פרי החרמה הני מילי פרק ו כיצר מברכין על הפירות. על

סמכרכין כדי סלס ירקות סקרכן ללכלן חיין

פירות האילן אומר בורא פרי יקני מעול' הזה כלל ברכה* ולכלן חיין 6ו פררכןלכלן העץ חוץמן היין שעל היין אומר בורא פרי הגפן תוס' • וקר" כתר רקחי כנכומליס (6כלן מכוסליס ועל פירות הארץ אומר בורא פרי האדמה חוץ מן 6רקנן כפרק קמח לחתוס לכל חותן טררכן ללכלן חיין הפת שעל הפת הוא אומר המוציא לחם מן הארץ (סל6 לחתוס - 656 סקולס סfכלן מכוסליס 6ו סדרכן ועל הירקות אומר בורא פרי הארמה • רבי יהודה לוק הוכרן לגמור ולפרט כל כלכלן מכוסליס ולכלן חיין אומר בורא מיני דשאים : ב ברך על פירות דיני קים וברכותיה והתפל': חינו מברך עליקן ל6 סהכל האילן בורא פרי הארמה יצא • יעל' פירות הארץ האילן עיין כמסכ'דלקמן וירקות סחוכלין 6ותס כין בורא פרי העץ לא יצא • על כולם אם אמר

כפירוס הר"ן קין כין מכוסליס מכרכין שהכל נהיה יצא : ג על דבר שאין גדולו מן בורא פרי קטן וקני עליקס נורס פרי, קלרמה הארץ אומר שהכל • על החומץ ועל הנובלות

מחלת כל כרכת בין קיין נין מכוסליס : נ ועל הגובאי אומר שהכל (ס"א ל"ג על החלב לפני סהול רכר מסתתף בכל נירן על פירות החילן וכו' ועל הגבינה על הכצים) אומר שהכל • רכי הכרכות רְ"ל כרוך 6תס סי כל היכל דכי סקלי פיר) יהורה אומר כל שהוא מין קללה אין מברכין חמ"ה • קרמכ"ס ועיין חיתיק לענף וחותו. הענף עליו ר היו לפניו מיניס הרבה רבי יהודה ריס פרק ט' כפירוס קריג: עכמו חור ומוכיח פרילפנת אומר אם יש ביניהם ממין שבע מברך עליו היין פירט הר"ר סמתוך כ6חרת מקרי חילן ומכרכין וחכמים אומרים מברך על איזה מהם שירצה : כל פירותיו כורח פרי קען ה ברך על היין שלפני המזון פטר את היין וכתיב ויין יפכס לככ 6כוסי הכל קיכ6 דכי סקלס ניק שלאחר המזין ברך על הפרפרת שלפני המזון וכור לי מתי פורתס סעיל כפרי 65 יסחר ענף סיחזור

פטר

כמי ונפת מסו' דכתי'ונחס ויוכיח פרי לטנק הסחרת 6ין

לכל חנום יסער • נמרק : מברכין על הפירות 656 כורח פרי החרמס: על כולן 6ס 6מר נ יצא נגמרס 6מריי סכירס ליס לעיקר חילן חרער כלו ס שהכל יכס ולפי' על ספת ועל היין ומיקולכתחלס לין להכול הכל גדל מסחרן: ור' יסולה היח לחמר (כמסנס סוס פרי 6ס 6ינויודע תחלססיכון עליו ברכת הרחויק לו : ר' פיק לככוריס) נקלן החילן מכיס וקורס • וסתס כככוריס נ נוכלות פירות סנפלן מן החילן קולס סכתכסלו כל כרכן : פסק סר"כ לל6 כר"י וכן סרמכיס ולס כן סוי ליס לכתוכנס נוכחיחנכיס טסוריס: מן קנלס נוכלות וגוכחי על ידי קללת נכלן דמתני'יקילחה היס וכן כתנכי בסימן ר"ן לסרמכ"ס קן כליס ולין סלכס כרכי יסודס : י מין זייטת וספורט פוסק דלח כמתניתן לתכי מקסי טעמס • 6כל ככסף משנה וגפן ותחכה ורמון זית ותמריס לסני עריפי סוחיל ונשתכחת פרק ח' מהל' ברכות כת' סמכס כוס כוכרי קרמכ"ס ופוסק כהן 6רן יסרחל : מכרן על חיזס מסן סירנה רקכין עליו למתני' רקכח • וטעמל מסוס לכירוסלמי חית6 מ"ר המתניי והלכה כחכמיס : ה פטר 6ת היין פלחקר המזון הני מילי ר"ה היל פירוק החילן ככלל פירות החרמר : סין פירות סכתות וימיס טוכיס סרנילס לקכוע על היין לחקר המזון, החלמה נכלל פירות הליכן

וניל רחיק לרנרי סכ"מ סכן וכסכרן על היין לפני המזון לדעתס לסכי כרך סכל כסלר קריר יונס פירס למסנתינו כוס הלפון יכס סנס החילן יונק מן ימיס ס6ין רנילס לקנוע עלמן על קיין סל6חר קמזון לין קיין קללמת וכמכר סככלל פרי החרמת קוי ולפיכך יכל פיס מלפני המזון פוטר ליין סל6חר המזון וכל לחקר הגנזון בתכן

וזה כרכרי הירושלמי : כמתני' היינו 65חר ססלקו ידיסס מן ועל פירות הקרן כורח פרי קען לח יכס וסלק6 דעתך

חמינח סוחיל וחר" חטס מין קסילן קוח, כמ"ס סר"כ

כמסנס כיפ"ק דר"ת לכרך עליס כפ"סע קמ"ל נמרק : : החומץ עיין מ"סנפינדעכו"ס : רבי יסולק fומר כל ססוח מין קלק לין מברכין עליו : י"ת לומר ללח קלי

קטינותו וכו

קפת.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

:

656 6סומן ונוכלות כלכר סתיו טוכיס מתחלק ונפסלו לכל הפת קולס פיברכו ברכת המזון : פרפרת כל רכר סמלפפיס כגוכחי כיון סעומר טעמו נו לח הוי מין קלנס ומולק למכרכין כו 6ת ספת כגון כפר וכניס ולגיס קרויס פרפרית ופעמיס עליו: וי"מ ולכולהו קלי לחפילו נוכחי סלח נפסר טעמו כיין סתיו מכיליס פרפרות קורס סעולס לסמשיך המכינה

טמזיק לעולס וסוכל התכולה סין מברכין עליו: קרש : וחוזריס ומכיליס פרפרחות חסרת 6Sחר ססעולס חסר סתסכו ה מעשה קלירקי מים

יריקס מן ספת : מעסה קרין לכל פטר את הפרפרת שלאחר המוון • ברך על הפת קדרת כנון סריפות וגרם מעסה קררה וכו' חוזר גס פטר את הפרפרת • על הפרפרת לא פטר את כרמל וקמס סכתכסל כמיס לפירוס קרלסון : הפת • בית שמאי אומרים אף לא מעשה קרלה :

כגון קלכיכות וכיוכס כהן • י והוא חומר על ו היו יושבין לאכול כל אחד ואחד מברך לעצמו ולית דמפרטי פרפרת

המוגמר הסיכו אחר מברך לכולן: כא להס יין בתוך המזון המתניתין פת קלנומה פיי קרין המכרך ברכת כל אחר ואחר מברך לעצמו לאחר המוון אחר כקערת bcין כס מרחק לחס המזון קוס

מכרן על מברך (ס"ח לכולם) והוא אומר על המוגמר רמכרכיס עלס כורח מיני המוגמר וכן פיר' סרמכ"ס אף על פי שאין מביאין את המוגמר אלא לאחר מזונות והסתס ניקל כחכורו פרק ז' מהל' ברכות הסעודה : ז הביאו לפניו מליח בתחלה ופת רחכטריך לחסמועינן כרך פסק כן - וליסנס לוקוס 65 עמו מברך על המליח ופוטר את הפת שהפת על הפרפרת לס פטר 6ת דייק לדרקן רקס מסמע טפלה לו • זה הכלל כל שהוא עיקר ועמו קפת 6ע"ג דקיס כמי מין פת דורסליק מיניק קסי סרור טפלה מברך על העיקר ופוטר את הטפלה: לכל מעסס קדרת פטר • קמברך על היין סלחקר

ח אכל

ונית סמלי סכרי כסס סbס המזון וכפירס"י וכתב קריר

כרן על הפרפרת לה פטר יונק כסס רש"י 6ף על פי פחין חניכין וכו' 62 6Sחר הסעודי חתקפת כך לח פטר מעטה קלרה ולין סלכס ככית סמלי : ו היינו לסחר ברכת המזון וכחותו סעס ככר עכרה קסטולה היו יוסכיס כלל הסיכה וסימן קול 65c כתוכלו לחכול יזר לגמרי ולין לנו חייבים לתת לזה (כרן 6פילו הכי עכסיו פרניליס קיו כסמתועדי' חכורת הבסיס לחכול ססיו מסוניס סקכיחו חותנמיך 6חר סיום המכילס קולס ברכת המזון חותן מטות וחוכליס ופותיס כקסכת S6pc: כל 6קל מכרך לעלמו מכירך על היין סלסחר המוון מברך על זס ע"כי ולתמות פלח סיס לסס קכעסעולס כלח הסינת' ומיסו 6ס 6מרו ניזיל על קכ"י סכקנכח"ס סי' קע"ר סרעת קרמכ"ס כרעת רס"י ניכל נהמה כרוכפל פלן 6ף ע"פי סל6 קסינו כקסיכו דמי פסרי מכוחר פחלוקיס קס כמו סחלוקיס סס סרמכ"ס עס 6חל מכרך כגן מנטרפין כמי לזימון : הררי סכסס הגחוניס :

המזון כל 6חל מברך לעכמו סוחיל וחין בית הבליעה פנוי וחין המוגמר פירס סר"כ עליכסמיס כמחתה על קלסוכן bסון לב המסוכיס פונה כל המכרן 6ל6 לכלוט מת סנפיקס לס

וכמפנק ו' ע"כ רכינס כתכו לכונת עין כן סייסיכן סמס יחנק כסכ6 לפנות למן : וקול לומר על גחליס : וזה עיקר וככסן סכתכו 6ס ל6ו לוקח סכרכר ידוע קמוגמר סמכרך ברכת המזוןקוח מברך על המוגמרנורס פני סלין לכל תמרתן עולה מן הלם לפי סמתסכלין מיד חכס על כסמיס וfף על גב דליכח לעריף מיניס 6פילו הכי כיון נחליס מתמרין ועולין ועל פס סגחליס נקרח מוגמר סתרגוס לסתחיל כסרס עניד לחייך : למחר הסעודה לחקר כרכות נחליס גומרין וכפיר הסיריס מקטרת מור ולבונה תרגומו קמזון רקפת6 לחו מכרכי יסעורק קול 6פילו הכי כיון מתגמרו מן קטורת כוסמיס :

שהתחיל ככרכות חסרונות גומרן : מוגמר רגילין קין לקכיל ז מליח נתחלק : כרחה לי לרקרק ממלת כתחלה חחר הסעודה עלי כסמיס כממתק על הc6 כריס טוכ :

לספוקי 6ס לוכל הטפל בתחלס ס6ינו רסלי ז מליס כל רכר מלוק : פרפת טפלס לו מי סbכל 6כילה סיסמוך על הערכת סיכוך על המליתסיסכל 6חר כן ס6ס כן גסת מפירות מתוקיס כיותר חוכל 6חריו רכר מליס לחתן נמנ6 סנסנה מן הטפל כסלל כירן עדיין ומכחתי ככ"י סימן סליחות הננקות כגופו מחמת רוב הפירות ומפני סחינו יכול ריק סכעל תרומת הרסן קורה כן ולפי 656 קכיס רחית לחכול קמליה (כלו לוכל מן ספת עמן סכל סמליס לכלו ממסכמינו וחכס גרול קית ניל פ6פסר ססוכר וממשנתינו 6ין

פיקר בחיק לחיכח למימר רחכטריך למתני כתחנת דלק תימ6 לוקל

כסכחכליס ככת 6קת כרוך סקית טופס ק55 כמנק ומרור : שהפת טפלס לו • וfף על נגיסמעיכן רמת פוטר חת הפרפרת חיכטריך E65מועינן דפעמיס רפת טפל • תוספות מים קריל מי סbכל וכו' מפירות מתוקיס כיותר וכו' רוקח ככי קל ולח כענין 6חר

וכ"כ פרמב"ס נלסון פלינק לכרי fלת קמפנק לינק חלל וכוי• וכתכן קפוסי (6"ת פירות קוי ניקל ומליס טפל ונכרן

על

כל נכס ייןכתוך

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors]
« הקודםהמשך »