תמונות בעמוד
PDF

הסכמת הגאון המאור הגדול המפורסם בדורו הסכמת הנאון המאור הגדול המפורסם, ברורו מוהר"ר שמואל הילמן נר"ו אב"ד ור"מ דק"ק מוהר"ר יהונתן נר"ו אב"ד ור"מ דק"ק אה"ו : מיץ והגליל יצ"ו : :

להיות כי האלוף כהר"ר זלמן כן סמכות התורכי מוכריר המתעסק כקרשים ופועל מנת להגדיל תורס וילדר •

להר ;*3 כולבכוך • פיקר פי כמכתס לססכיס ד'ר הנוף המדפיס כסר"ר זלמן ס"ו מק'ק

פרון לכרפיס סררי משכיות עס ס' סריט נרטנורה (כתי"ט כסרס 58:כלך למדפיס ועולם כולו כלי. יופי כfס וסורר

כפירר

סלח לי סיור הפיס לרוגמל ולרכתו כלה וכווכי כמלחכת הסמים כוס ליהנות מזיוין יסדרן לטיוכי ולמנרס כלתן סספריס תדיר

5ס ירפתי כלמת מס כורך נהפכנויס סלו ספריס כללס וכן יפה הן עתס ירין רפתו למיסדר ולסדפיס כולסו סיתס סדרי מסנס על ומעוסן קסה (חותן סכרפסו כססכמת סגלכוס כסכת תכ' ככר סלר ועס פי' הר"ן (תי ט • דרגן קווייקס סרפוס ככר לזר כפס וחלף המון סחרס ומהפ'ס יס פוד למכר לו. לערער על הרפוס לו וסטן סעס ולקטו וכתנועטן 556 • וכעי למיקס cחקרי טרקו

ולחין כי חל כבר למעלה טכל ישר ולטנמר על מספרת סקורס עגולו • סלס יכו6ן 6חריס לססיג גכולו ככן חמרתי כזרתי

לכל יפרכו פרן לגרוס סיזק לטוסקי כמללכת ססמיס ולהדפיס ניירת נח"ס לרככן והכו רלס לוסיפון פליי לסדפיס סמסכות פס

מסכות הנ"ל כמתכונתס מסיוס תוך חמשה עשר טניס נמנלן דכנר ו' סר"ן וקי"ט ככ־5 מכבי רסות ורכון סכרפיס כסר"ר זלמן סג"ל

לטרקי מוי' ורנכן (סקל וורנר מסיג גבול רעסן ולסומטיס מכעס כל ימעלו • לוסן י"כ סניס כגמר הדפוס Sc סנסכיות הללו

ולס מוס ספר תורת ס' מחמס וורפס פך פולס : ומירית הסררס פונט יכעס יערך ויכוסס לו • ופין כטין ירר ככיון כור

יריה כחוקוני פורת סלל להרפי' סנסכו סכ"ל כלי רסיון סררס ירי סרט ונושר (קיריות הפררה יר'ס כמקכזו עומדת סל6 לסרפיס המסכין"

רכרי סותס פס מנהיים ה' אב תקיי לפיק : הג'ל כלי רשיון פררס ר"ס סכ"ר נירח חדר גם עתה לפ"ק : הק' יהונתן כן סר"ן סניכות מחוררין ז"ל ר'ס מככו

. כלרך י' ניר שמואל הילמן סקונס פה ק"ק ניין ולנפו' יע"

כחני מק"ק מיץ לק"ק לס"ו יע" : הסכמת הגאון הגדול המפורסםכדורו מוהר"ר

הסכמת המאור הגדול המפורסם בדורו וושע העשיל אב"י, ור"מ דק"ק שוואבך וכל

מוהר"ר פנחס אב"ד ור"מ דק"ק מרק ברייט מדינת וגלילות אנשכאן יצ"ו :

והמרינה יצ"ו : כאשר סגור פחר המלחכס 6סר רחיתי לדוגת פררה לפני האלהים קמעה לותי מטורי • וער כקס עורכי כככורי " ככל הגורמים התורכי סנעלס כסר"ר זלמן כן סנוכוח

סול ינן כסכת נערי • נירית 6לסיס עמרי • דרור"ר 6סרן זול:נלך 55 הוריז כמללכתו מלחכת סתורס סכע"פ בטורתי וכסערי • קורי עכרי פס ק"ק כיוררה והכה כל לי החלוף ענייני רכוכו סקרוס כסנית נסיתס סדרי מסנס מס פירס קרן וספורומס התורכי כסר"ר יוסלס זלמן 3"ו סקס תחת לניר רכיכו עוכריס נוכרטנורה וכנסין נעל קי"ט • וסנס רקיקי סרסכרות

סמכוס סמפורסס מוסר"ר לסרן זS3 נעל סמדפיס כחלבכחך יכירו ניתנו נסנת ת"3 (קכ"ג כסלסי רועי יסרחל ברלניס ונלוני הרז מילק ספר כרך ותני כסנס תורת חלו כס המסכיות הגרפסיס גנדפסו בווילמרס לחרן סכלס וענר זיין החרס חסר גכלו כנלוכיס על ידי הגורמיס כסר"ר כני סירס כנווילמרס רסרף כידיס' הג'ל ולף סכין הזמניס מר סנוריס ליתן סנית לתרפיס סמסניות סניק מרכרי סופריס כומכיס סוכיס

סטס בחסון ג'ל נפיורדל ותי: מיך גס סס הסכמות הנ"ל כהווייתן

: טעס כל זה

בווילמרס רחורף סכק תכ"ג כסנס כסס לפ"ק נפעס סניית לן כסן יפה לטכ: על מי מרוכס לחזור ולסרסיס לחקר כלות זמן כק"ק פיורדס נסכת תק"ס 6סר העלה וסניל רכי תירס קורס מיוס כלות סרכוס סל ווילמרס רסרף וככל כיוכס כזה הנ"ל על סכיסס כלסון 6חר כחמור הסכנת סלסס מססת גן

בקורס זכה ורוכה חק סרניס ככן לחקר סיסיתי • cc"ד קרן כרטיס הגחוכיס סכנכורסמיס כלחך סוויסר לי bסני. נסס רילס"ג סמכוס מסור"ר חוסר ק:כלילככונן 5*5 חנס על דגלו כס לכותי הקרוסיס פס קרוס ככוד החכ"וסגחון יותר"ס 56*9 ס'ססריה מדריכת הכסכלך נתן הסכלות על הרפסת סמסניות ונס כעסה חנ"ר (ר"כן ככריכות סכסכלך ועור סכי תנחוכיס סמפורסנויס סנ"ך יסכיוס 6רוכיכו סרוכס סגרול יר'ה כמוכר נכסער סל סנית ור"מ דק"ק פרנקפורט ודק"ק כיורר ז3"ל

סלסה כקכיס פסו נפיוררק ככן : חכי מוכחתי 6ת עכמי מחויך נרנר ליקן

סכליס סס כחסר כחכח וכסנו נסיס כסרס חל על חמסה עטר ,ויני טל ירפסתו וככני גור נקרס נכידוי וכסמקל על כל מי סכיס מיוס כלוק סרפוס יזמין SE סטר הסכנות סנס סול כין סחכ"ו • וסס יסר56 יכוכס סלס ידפיס הרסנית טס הפירוסיס סל ר"ע בגליון זSF5 יין סכת תויס וכין סכי רגלכיס סכ"b מל מן קכ"ג • וורטכירה ותי"ט כוסיוס מיך מנוסה כגסר סכיס כלתי רסות ועמר ססוS6 ר"סר זרמון כנ"ל לסלליכטכייכו • כחסר ססרסוכיס הסכמת סS נעל המרפיס כסר"ר זלמן סכ"b וכסונט יוכעס רכרי מן תנf כנר כלה זמכן • סכנר כנמ סנסר פסר סכיס מלו ועל כותנ סיס יוס כ' ט"ז תמוז תקין, לפ"ק פס סילכך יט")

הנה • על הסכייס מן תק"ס כלס ל6 ריס נקס הסכנור חרסר כ"ח ושע העשיל יבוב חונס כקק סוכך וכל כריכת היסנס כחסר סרית תוך זמין כחרס ככ"5 ו6"ס טל כרסוניס 6ט גלילת לכסכחך יע"6 :

כלוס גרון ולס פלססנייס fcין עליסס כסמתוק כל ימור כמסרסרסכי

הנ"ל נדפסו כ"פרקלפי סנקר לסטרול ולחכס ס מך חסר וחין ס מסוס נרווח לנזקין כS5 • זועקת הרסנת כתונת לכל מי סוריה לזכות כרbסונס • סופר פכי ליתן ילי על ססכיס על מיכפל נח • וכסנתי וכסול כענין וכהלכה • כחסר סלח עלי לכך לגגמר הנליכה • לס יסיס לו כסכמות מן סחוכיס כמפורסנויס נלכסי רסס לו נס

תכון מנגו ורופי תחרככו לססכיס גס כן כווכס לסיות רופס וסולך סדר המסכת נססה סלריס סרורת וערכס • עס פירס כרטנורה פיט כפי תיקינס ועל חופנת בכל חוקן קמומיל גריי ובנייר, יפה ולחות לטונה • ונוסוס טק לעשות לס' ולסנריך קורס כתחזק ידי מוסיקס פירות ועל העתיד לכל • לו הנני מסכיס כסטיל נורס וסוותר על המסיני נכן: סלק וכל עוד לרפוס כרכותו וככללו קיך מנוסר פטר

[ocr errors]
[ocr errors]

טניס ליס כלות הדפוס של סנסניות הג הג'ד יוס 6' לפדר frת חקת התורס כתרנס רק נזירת חורייתכגזירת פרת סוררי

לטסר טננחס ולטלנה, טהורים הקטן פנחס לבית מבכהלכתן ככ"6 ("ד קרן סגלון כסר"ר (סה ז: רק קונס פת (ורק נרייט •

5ס"ק : בחקת

והמדינס סוו"ד יע : הסכמת הרב המאור הגדול המפורסם בדורו הסכמת הרב המאור הגדול המפורסם בדור מוהר"ר אליעזר נר"ו אב"ד ור"מ בק"ק האגנוא, מהור"ר יורא נר"ו אב"ד ור"מ דק"ק שנאטי , והמרינה יצ"ו :

והגלילות יע"א :.

[merged small][ocr errors][ocr errors]

חזית 6יס וסיר כע5חכקו מלכה חסוכס כיורי טונה וחלק כי כתתכולת קעסס 5ר מלחכת נוי חקי כוכי מלחכתס }

סוכס יעלת חן b5הריה נהפפריס מחר תדפיס ר"ת קורס כמי סיס כירו חבילות סל מסנס ססכנות ויר החל כקריר זיין וועלככזך והאס רכיס ר' לנבי' 6חרי סמסנס לסביות מכfיס חנות ספר (סכות עס פירס גרטכורס וכי לקנות פנסכיות עס פי' הר"ן ותירס כtרר הקורפוס סכ"S חלק לוסיף כופיס על עיקרי • וטוב כל ווסתת תנין 6לו כעלי מס לס כק"ג וכקי ומסס כפולי, וכתכר נעלמו והוס רוכס כקיינען rfר כינויסן חכו פומין ירכיס סתו ויסתו כינוס הוי ין למפה לחוק ספרי פרינילוויסדר לקונטן כדפוס ולכס כידיס סכיות כוסכס כ"כ סחיר ס' 6ת זה יחלוף והתומי כסר"ר מסלס זלנין כן סיס וכתכו כתר esפי מfתי • וסן כ5 6לה יפעול על פעמי' וסלט כמהור"ר אהרן ז35 לסביט לאת סנופנס • כסולת נקיה מכוסה כבר הוקם עור ומותיר) (מסיני גכול סמכעיר , וחוכל הלוקלקלי כריו וככיור יפה • וfף סכנר כרפסן בפיורד סכיות (סליסית • כזכור • לופיקי מכל כבר • סרכו מן סלוסנה ולוקרס : הנכי סיס סריר ככי הור: מילוורס ררף תמכו סכת סוי י כ מוסכיס ככוז רזגורי רככן כחיסורו • נכפיל וסיעור • רכו רכז b"מ*ס"כ"ס יותר וסוס סכק תק"ו לפ"ק על ט"ו סכיס ב זל להוסיף עלייה להרפיס סמסניות כנ"5 5) ט"• פגוס 6ן ע"י ניר • סל פטר הסכנות שמוכיחות כיריס שנוכיחת הויין ידיס • (חרס יר מככרסות סיולפיס כהרד זלמן קנ"9• .5cמ'הדפוס ונגר • כנסך טיכיס סככר מסל"ס וכסכס סזמן כי הסככנס לחרכייתס 6סק סיס bסר סכיס רכופות • ופתגמי כגזירת עיר וקדיס :"י ככוד סכנין כקלויית מן בנכן קסיסלfי חזר היס סנת תכ" וחלף (עכר סן חני קגלון הוופורסס לכרטיס נר"ו וק"ק וויזווסחרי חנסי כפת • ופירן ולח ז ח * סככר הלכו וחזרו לטלכוס וליכס כככוכס כי והסומט כחול כטלי לסופות : יזכה לרב טוב כתוספות • ולרבי הכל ממסמסין נסן • ע"כ כל הנ"ל לחרס דכר מעתס ולעשות ס כסריס וקול 5ופות • מירית הסררה ירק ניוקונט טומרק סלק כמסנס וכל סמסנס ידו על העליונס כרפיס ועולס מרפיס ש להדפיס סמסכות סגS כלי רכון ורפיון כחסך הטררי יר'ס • קכ"ו כיון לסוף רפת הכריות סכוחה היננכו כתר סקנוס מוסררין יוסג' ו' חדר ר6סון ביושר, נפיק :

סמסוררין ייִון הפלייס מוסקלנן • רק למיחס מירל כפי פן יע אליעזר זעירי כן הגרון כסר"ר משס זלס"ס לבית ק:כלילככונן חקר, רגרס לו כוס בררה • כרור סכס כלי טות סרמכ• "o קסונס כק"ק סלגכויס וכריכה כ"ו :

דעתי נוטה לדעת הגרוליס לסר ברור ככולו כספס כרורס • לס

ססס סדרי משנה פרורי למען ילחריר וינדיל סתורה • וסל יר חוס[ידו (כ5ע " • להדפיס המסכות כרכרותו וכתככיתו מוסך מבוסס עס סניס ככלות הרפוס • ומי שיעבור על סbוסרכריס • גרוס הלוטס לטומתי דרככן - ולטרקי' חיי' רלית ליס 6פותח • כחמר כן כידוי וסנותס . וכלb ין סומט 5חי יחולו עליו כל הברכות והטוניס

לנצח ככחיס כרור בוריס • כעס היוס יוס 6' ריש ירח תמוז רסחי סתf לפ"ק כ'ד סיעור בחמי יודא עמריך קוקס פס ק"ק סכחטיך וסגלילות יע"ל : הסכמת הרב הגדול המפורפּס כרורו מוהר"ר הסכמות הרב הגדול המפורסם בדורו מוהר נפתלי הירש נר"ו אב"ד ור"מ דק"ק מערגיטום נתנאל אשכנזי ווייל נר"ו אב"ד ור"מ בק והגלילות יצ"ו :

קארלסרוא והמרינה יע"א : חזית 6ס נוריר במלחכתי (כחכת סמיס כלומון המונס • כ"ס רבים סתולס לכניך ופנה לקרגיל עכמס ווידי סכס וסנס החלוף התורני הוולפיס סמפורסס ככל עבר ופיכס •

זה ככה ווק נכס 6ס לדרכו סכס' • כל 6סר לפ:09 קל כהר"ר זלמן מק"ק ז' 6סר כרכס רוקן חופו לקייס לטולס סוי רז סנסניות ליורעי כינס • ג55 כן ספו תינ 6ף הכנסות בכל פינה בנוסנת נסרפסקו ססנית עס פירוסי הנחוכיסקרטיבוקי"ט זלק'ה ועתיר השירי' 6ת רוק ככונס • יום&ס כסר"ר זללן סי' לולבס כתכלית היופי ולרג חיכתן 6רלזלי חורכנה • ככיכורי כפרס קיז S6 כמכס הרפוס 6ותס לסכינכס • וברקית - עפת פורוכו כט שר החלת חומר כמורה בכפו כלפנק • גל כן יסיכ רעתי' ליסדר שני כונס • רך כקיר פן יכס fחר כרומתו לסדפיסנס עבירור מכוס סוג וסניס לסניל קחת מכנס סרפוס כלה ויפה כלבנה • ריק יגיען למרפסת ויכוככה נכן וניוס כלות סרפוס ער cp כחססו פן יסלח ידו כנס ער כנכולו לעסוק במתכונת • נ::כן סככי כנתי רסות וסרנוכה • ככירו ותרמוסיות6

6ותס כדיינת סניף לסוכיסחר כגזיר' עירן פענוח של כל 6c6סרכסס סר יכונס "יעברו לו ע"י נירה ריליס נרפוס לקכוענר • ולססוננט יכט S55 יתווסו פפלי ולכסות כמעססו בלערי רבון הנורפוס כרז הנV יכס לעלות לכיון כרכנס : יחיריות הסררה יר"ה ביוקוווס טוכלו ננטילת רסות וסורנוכה • ער כלות מסך קנס עסר סנה • זהמוכר סלח נסרפיס הרסניות הנ* כלי רכון ורסיון כחסר הווריר"ס 8 על תפקודיס לכר נפח ורסת חרס יכין וכק"סכחן טל ממנו ככל 6סר

קרלסרול טו"ב סיון תקי"ט ס"ק : סנס • וסיזיז וחרכסכונס • וסט מריר חכליס יתברך וסוכן הק' נתנאל אשככי וול מפרלג חינט קס ק"ק קורנפרול עונס : לסכין כטס כרד הפנק ורעננְסְ • ייקויס כו לו תקר) וס'

ומוליכות כדין וכריכות טורלך יט "6 : וסיריות לסררה יר"ס במקומו מונורת סb לסדפיס סנסניות סנ"ל כלי רשיון סחררי ר"י • סכ'דכיוס 6'צייד וכחס לה תפסו לכס במתכנה לפ"ק פס מערניטוס כק' נפתלי הירש כל ח"ו אלון סמפורסס מוסר"ר משס וכbלסיס לכיס קכככככוגין סו' כלכריכו' ט'סוטירופיסןגליל טויכר וגליל

כעקיר וקיק חויך f5 :

[ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

יענה

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

.

אמר יום ש הנקרה ליפמן כן ל"חסר"ר נתן זל*קה פקרחותו חוק כדרן רייס כלכד • לה כורן מסירה כורס

מחלי קולין התרומ'כמקרר מסס ולרשטיין המרחת קבר נמכרו כרחותו וחינו נוהגולן וזהו רקייק גלס • זנה"סנו סעלייר כסס סרכ נוהקרום רכי יסולס קנסיה ופנין חמתי: וסנס סרסוניס סלכס רנ לפתס גלולס וכס פנימיונשנית מפנק ו קפוסקיז כתקרה מרס חינה מרק יוטו לרמות דכר סרכר מסכלכיס סכידיסס מכלי נטייה חם במסכקי מרק ונוסלין עליה זכר • נמרו מין לך מוס גדולס כסון בית שני סעיפססיו כילס כל קכללופ קקס סנס מפני מור • פנקו כולי עלמס מתני' ולזלו כתר נזרק כור וריטוסו מפוט נכס ועכירות דעתס כסכות טרחת הנרות • חפר ולעולס הויזלpטנה יותר מן הנמר' כרחיתח כסוף פרק נ' נסס סירמו דבר לדכר וסינו כןbל לומס לדכר 6חר (ומ"מ כיון ונית • כמו כן רכינן קנרול מרנס ורנגל קנון רכי יסולס ססכגלות סכדיקס ומקיים ומסורות לקס מסכרכינו ע"ס ליווה כר נכלS6 זעת"קסנתעסק כיסיכס וסרכין תורה לרניס מפיקנגורס • מפני כן או ואו לכרי bהיס חייס קס • קמוכין• כמלס סגרולס קיל מרת הנמרח במפורסם • קור וסלרון והמחייכין • סמטסרין •וסמטמלין • סחוסרין וסמתירין • נמסנס פרפנתחכרן מכורות חגורות כתות כפות מלכי מסן כמו שפירס"נפיק וכתוכות דף נחמנין רסייך קליטפתחהנכירכנן ומתעסקין יוס יוס פרק מפרקי המניות וחוזרין וזמנין שטיין החי טפמס סקטפס מקקען לפי סנו סלכריס סלינה חלילק • ומרת הי סיתס זלת חוק ולח ימכור • לס כסנו מופט ע'ג) ולפיכןיכינו הקרום לסף יקנן כל חכמי נוכר כק"ק פרחן 6סרנק קרח נתונס מתניון הנוכרי כי 6ס חריפרחל סכרורות ונפחו ונתנו וקבעו סלכס דורות ממס נס כסלר קקלות קרוסות

קרונות ורחוקות קיימו וקבלו סיכה נסס מתוך קמס ומתן ולס קכם במשנתו של הסלכ'כלו עליסס כנמרס ניסרלל :

טעס וסכפת לכל סיתס מסורס עדיין ניר קחכתי קסלמיס כח מסמרן Bל רכינו סנדול ממאמרו של רכינו ומי סרנס לרעת להבין ולקטכיל סימס נפניקס למרוס קוס

הקדום וחלוקמסנת פחמררכינוהקרוס • ברון קנמי וכן דור מחר רור על פנס קנת'קוקכע ונסדר כמו ססו כתר סיינוכסילורק בהלכות מכלי סוס פכל ולס נקכין מסור בידינו וקסנה זו בפלמק סלרכינו הקרוס קיס סנרמס טעמיק • ולשמור על ספירותית סוהו למנס מרת הנמרח נחכמי דורות ק6חרוניס סחסר הנמי לסר הלכות סנכרות עגמו * כי זאת היתה כוונת רנינו סקרוס כתכור.המסני לגמור היונה מתוך המ6c ומתן סל קנמי סמפני מעוט הלככות • לתלמידיו כלפון קנרס כל דין ודין כמות סקול - לכל טכניקס ורוב הטרלוק • קכיעות הנמר' ל6 יועיל לכל ורחו לסוני סניסס כעל פס כחכמיס וכיולעיס ולח קכעוס כמשנ'סמסרת משפטיו ולינו ולסורס כלסון הלכה כמות סטיק 65 פל ורן נכל - וכל מי סעוסקיס לדעת ולהבין טעמי המשניות ולעור מס ומתן וסכס וטעס כל דין ולין כורן חכור הנטר קנר פרספירותיקן • הסוס קרח סמוט פלמירי כמיסי כי היית קרמכיס ולומין לכל כמו סרכינו סקלוס כעכמו סנה משנה א כריך לסמס לפניקס וסמוס מקס • הכל ללמוד סמסנס סגמ'לין לך מרק גרולק הימנס כמו כן המסוכריס הללו כונתס נעכמו חינוכי חס קכנת המלות וידיעת משפטית וליניק בלס רנויה לכן נמרת קנת' פלין גלולת הימנה וסלח לזוז מינת טעס וידיעת סכת ומקור הדין סכונת רכינן הקלום כתנור ולגלות ימין כחכוריסס כייפית ככלל מכלי העולס כסמור סמסנס לקכוע סלכס כלכו • ולפיכן קול כעכמס סנס משנת ומי לנו גדול מרמנים סהסינלפור חיזקו לרן סיכור לוכדרכי זו נמר' 6ין לך מות נדונה הימנס כי נרסת סמסנס כל6 סלמור • וססיכו חכורו פס חכור קרייף כמ"ס כתסוכותיו רף נמרה לה יניפקו נקכלית המכוון ללמל חוק ומשפט כיסרS6 • כ"ז ועוד עיין חזק נרף S'וק מוס רומס כלומס כתסנ'רכינו bס לb ידע טעמיסרכר פעמיס ידמה רכר bסbינו דומה

סקלוס עס חכורו סגזל חמר כמרת קנמי ססיס נדולס ולעולס ורק הורסת טפות ועל זס 6מרו כמסכ'סוטה פ"ג : קנליס סויין וכו' כן רכר חיס קלקיס קרנכיס נקוליט ורן לימור מכלי טולס הן וכי מכלי פולס סן • וסל מיוסכי פולס קן • ספר הרי"ף וספרו ומזה תקים לחכוכיס ס6סרין : פנסי הליכות עילס גו • 6לס סמורין הנכס מתוך מםנתן • ונשוב ! הכונס ססנת שרת המסנ'סכליס 6מר רכינו סקדוס טיט • קבל קופלת קנור קמסנס וסיכתס סיתס לפיסתורק קו רז לח סיתס:6 למסנס פנמת כמות ססיל •לכל סכעל פס סמסרק מסק ליקוסט וקוסט לוקניס וכו' חט"פ כ6טר קס סנפר קנרול קרמכיס ופירסס ו6קרין קס קסכס סקיפה כיחור התורה ומלוקיס כיחור סלס סין לך זמן ודור הפלס מסור"ר עוכריס כרטנורה ז"ל וחכר פיר' כילס נסתפק סלח יתחבס נסכרס ויפל6 למספס נחל תסיכני רכר ממת כפירוס הרמכיסי ומס סכתחמק 6גלי קול סלח לנו מפני אמרו כפ"נ למנילה מלי ועליסס ככל קרכריס וכו' מלמל סלפעמיס מפרס נענין 6חר מפי' סרמנ"ס טפק פירופו ot"כ

קרחון הקב"ה למסדקדוקי תורס ודקדוקי סופריסיע"כ • לה סין https קנסות עליו לכל ר6ס ויוכח כי ייך סלמכ'ס פלני חומר סוס ל6 קיק מוסר מס ממרי' כלל ודקלוק לסונס כסוניות פילוסו לעסוק פקריס וכלליס למסכת ונכלול עניניק מקס פלמרו מלמר סהרחקו ולח חמר 6מסר ל6ו סלמדו . ולחכרס וממנה נכין כונת המסנס ול6 * בית דין וסונים ולומר 6קד מסלו קלסונות תיק מקקייכ מזס ססול ימסוס פירס"יסמפרס על סדר קמטנס חחת ללחם ולחלקס כחנקי' ויפנס ניב ניקוסם - ספרי עיכול קיקהנרק סמנינו מסמך ותנוריס קרי• ופניוכלמס bולס כופיסיני פירופו נחפר גופיילין לפ"פ (טלפור) פלח סרוק ולהמחייכותרו

על

ד

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

0

ר על

פר המקרה ועל קנמרק • וולפסיקת סכס פלומה פספסכס מסמרס 31 ינטתי ומכלתי תחמין : סרע"ב וחיכר פירס סלס לל סמסנס. • פל דרן וסונית רס"י ואולם זלק קיח עכודתי לרקיק כמסנס • 6ס יסנס דכר דל• ומפני כן ומזס סטעס כעכמו כחסר קימו וקבלו מחמרן סכרין לפירוס ולח נספרס כפירוס קרין • 69ס יס נופלת סלגלון קפלרת יפרח, מרכס ורכנה לכי ליש) זכקיס כלמו כק סקירת תמ5

c'6חרת ולחכעירכס כריך וכן כפירו'קוין חנת כיסרסל סמסנס לס סיתס על לרן סלמול כננות סכיס(עכשיו) לסיסכו לכרסנריך ניסור וטעס • נס 6ס יס לו סתירק עלי מכליסוס לן לטעמיק ופירוסיס לכל הנמוך קול עס

לכל סלמול קול עם מינית וניק וכיס מן סמפנק • וfמוכק 6רלס כנמרק ופירסנקני פירום מפירוק

נוספות : וכחכורי קפוסקיס ופירופיקס • קלס 6מל מרקוס והוא קרכר 6פר לכרתי סנדול כח מחמר מרכס ורכנה ז"ל נקס פי' 6חרי סיפור לסתירק • וסני מספיק כפירוס 6סר •

קיק ממחמרו סל רכינו סקרוט ז"ל היה : 6חרי לה קארין להניח פירוסיס פוניס • ולק מסמר לסתרחקייס זורי .למול סמסנססעל פי מחמרו סיס עס ספירוס פכככל עכסיו לומר וכו כסס מרו' ולעומת זה מכות חכמיס סטל 65c

(סרי כוח) כמתעסק כגמרס עס סמסנס : סמעתי מני לומר כל סמטתי 6כל סכן גרמה לי • ומי סים ואני, כעוגיי קנינוקי כמטנק פס פירוס קונברטנורק ז'3 כידו לקסיניסיר ולס על ידי גלגולן טל קלנריס כלו לידי

לסונין דקלמ'6ל6 נסטת פירוסי מספינק סלמוריה והוכרחתי נקכיס לכרי סמחכריס לס קרמניס לו ר"י בעל כניעה הסונייתו כסונייק רס"י כפירוסו ונפתולי חלקיס נפתלתי הטוריס מלוקקכרח חסר לחינונס וקס גריכיס כיפור 6ן אזורין ס נתחכרתי כחכורת משכורותינו ומריעכרי נוה היס הגדול עיון לסכתכסרו • סו סכתכחרו • 6כל נרסס כעיני פי' 6קר רחב ידיס 6סרמין ומין מספר קויות קטנות עם גלולות • לחוקי לק מרפנו עד קכחתי ככור קנסינק לפס כי סף עניות דעתי מהלך על מקוס סירי מנעת ומנחנו כמה קכחירס נתונה לך חקר מנוס כערכי • ולחלופי ומיולי לס בנות מן המסנס סקומות כנקי מפורטות וכמו כן כמס מפניות כחתי * ולא יכלתי לדון מלילס וחלילס : סותרות זולתון • פלה פירסויסוכס : וכל זס מינו חסרון ואתה הקורס ידיד משכיל : 6ס תקיק ממנגל גפטן נחק סמפרס

וכל החסרון מכרינן פקמפרסילעס ולס גומר לה עליך למלחכת לגמור • קוס קרח חק פירסס 6סכור קיס פמינה כריכת פירוסו6סכחן הכי נקמלי חסר לנפסן יכעס במקוס bמכטרן S6 טוכטעס• כירינק רקמחי כרbסוניס הסמורחיס כי קל לרכ ופמורל כפרק ני

סמקייכין דכור כרכור - מפני טורק הבכור : הנזיר דף י"ט רסמוס מפרס למסכתיכס ונכנס פולין לו מן ואקוס ולתכונן חל המרחק (רחות ולהכין תכונות ותכונת קמנין • וסמרן ליס רכ כקנס ורכ 6פי לרכ מ"ט כל מפלסת לן קחכור • ומה סמוי ומס סס ענינו • כי כן כל כקלין מיני סמר (קון חמינח לכמס ל כריכתו ע"כ וכיול מחבר ספר טלפונים נס 6חרוניס יקרסו כסמות (מכוריקס כוס כמגילס פ'סקור פומר יף כ"ג וכפ"ק דסנהדרין סוף למען נוכל ספר סמו בכל ק6רן: לחמר כספר פלוניכקכ כן דף י' סbמר כן רכיוסף לחכי) לכל רחק נס רסק כיכפירוס וכן וכספר פלוני כך וכן • חנליס 6קרלונ6ס עכמו SE עכמו כמכחו סתירות מנורות ובגלות ולרוב מפני סלפעמיס סמחכר זיס יקרחקו לפי ענינו ונוסbוסניקס מן סנכיליס קפסנו פיר'פלוני ולפעמיס פי'ר'פלונייויקיי נ"כ לפעמי למרו כמו יסוסע • סמוהל • יספיק ירמיס ודומיסס • וכן פירכינסני הפירוסיס ולין קרככתס עולס גס לכריוכעכמס סופטיס מככיס תסליס ומת יקר חס לרקו סניקס יחריו • וכן כריכין לפעמיס כיור חת כל שסרחמת עיני • ומכןפמן מנתו: סלמס קרם לספר תחכמה מסלי bלמתי על סס הנוסל • וע ולפי פלין מכיר סחסרון ככעל סחסרון כי סוס יודע פס המחבר : 6ף לנרי קהלת לפי פירוס חכמינוז ספירס

חסרונופר היכן מניס וככר חמר כן סלמה נחכמתו רס"י מלת לכרי קול הנוס6 סקס רכרי תוכחות על כן רויתיכי לב יודע ברק נפטר • וסערתי חני כסלמי וידעתי כנפסי כי כסות לקרוס חכור זה נסס : תוספות יום טוב על סס חנכי הספר מכל בני גילי ולי מן החסרונות סרכות לפר, הפועל ותפעול כי זה נוסחו סמוסיף ניסור על ניחור קרעים סוכרתי לס מכר נכות משכיות בלתי מפורסות •חס מכר מפניו זיל • לס כמקוס סbס כיסר קול מס כמקוס סרכרי עכמו קסותרות זוחק ו • 6ס מכר פירום סרטנטנמו סוכריי.: כריכין ניסור וכן תכונק הלכוריס עסוין כללס ולמות ותוס' כריכין ניסור וסלפעמיס מוכי סטרס הסתרין לס סbסלק המחוברים על הנמרק • ולקיוס ולת תורת הלדס למלן כח יטפק נק למסגר ופירוסק • הנק נסחרק 6גלי מכור המוסיף מוסיפין ליס כפור חלוקי לרכנן • נס מזס סכרינרק סמסג' מסוגלת הקננת וסיריעסטל למותה וכינותי כספרי' סס קוספ'יוס טוכ' כיזק חלקי סמרה נפשי- חלק אות ממעל לרעת ער קיכן ידי פנטק • סקס לוכל להפליס חסרונקי • וקול 6סר מור מיס כספל ידריכני ככתיב החמק כלי מעל המלחת קריקות 6סר כיריעתי • וכfר יגעתי ומנסקי ונפוכתיסולק יקנזולהרכינו יעל כמסמרס כמדרס רכק פרפת קלמנתי כי לרני וירוס לי • לן רחימי וחפפרק, כספר ספר כן יו קונס 6מר 6ין כל הגליות מתכנסות bk כזכות קמפניו וסיפור הכנופי סקרפי וbת קיה פמפנק • לקס רע לך פנלמר נס כי יקנו כגויס עתר לקכנס : למן כןיהי רנון

כמקרק כימי :

[ocr errors]

שוך

ו' ואת

[ocr errors]

0

[ocr errors]

0

[ocr errors]
[ocr errors]

אמר אס פתרוס רחיתי סתירות • ומה לקנות לרכריקס ז"ל לחרונריסע ללונו • ולס pro יניעי

כפר הלכות גדולות מכתחלת הנכוקין התחיל ספסי חמפי ולחפור 6לח פלפי מ"ס סכפף מפנק • יס פלור וכתב ברכות התורה מלה במלה • ומין זס כי לס כלפי מים לקרי סלרי לענין מחלוקת אמר כן סתס • וחס כן ולקי חכמינו זין כפרק ו גרריס מלי כי כל חלס חכס קלר ונר דנפקח מיניס טוכל ומין לו ולפנות מקכלס חכמיס ז'3 • על סלס כרכו כתורת כתחלתי על כן כמוקיר וכמזכיר כקכס ומע"פ סמכחתי לתפוס' הפרק סמוניס "ן ולפרק סחולן ברוס חכורו סכל ספוקס נספחיכין 65סורו סכרן כמורה לסכרי דין סרר למסנס 6ל6 כתר חסכתס • הלם כפכפי נחלס • רסיס סניס • סו רינן כפ"ו דכרכום רכי נחוניה כריס פרק כקרס רסוטה דממקוס סכר • תסס רסיס לרכרי נכונה היה מתפלל ככניסתו לכית סמורס וכיכיסתו מפלס הכסף משנה • ולס כענור סרחק לחלק Occo סוריס לחלקי קנרס וכו' : (סס דקיקו קרמנ"ס וקרפ"ג זלס"ס ססן חוכות סני' וכקס כמכוח חסכון לפת סיס זס לעומת זס • 65 על כל מי שיכנס ככית ססלרס סימרס : במקרר וסולמן

כי לס לסכת טעס מס על פי דרכו חסר ואחרי פנתקרסס קקלכס וסומס סיתס זלת מלק רכינו וכרכסקלמס לחלק לפני חמינח חכל סעס סיות דסיכל למימי

קנרול שס"ה להתוסף הנספחכר חכורות חכורוק לק חילק ולס כילק ילקנה • עס כל זס כניס חלוקתו לחלק גלמור קמפניות

ורכיס יכסלו'כסלו התפלות כי חינס סס"סלחלקיס סניס . למען תסיס מורק ר' פכפין כרמוס סגורות בפי כל פל כן אני מעתיקס כלסונס כספר קרייף • הכוחות סכתוכיס • חומר סעס זס כסמיר סלרן סל חכמינו הכל ברכות התורק ככר מכויות סן כסדר סתפלות

נס כי זS

וכקק טוב טעם ודעת לק זס לעומת זק • חה כי מסחרין קנמור קוק כסנורק • מר מחר סתפלס • תמנס יסיס סדר זרעיס וכנגלו סדר נזיקין

כלפי מחמר' כפרק סככר נירן על הקורס 8

קמניק • מלן רכטי (מקני חסידי לקייס מילי דנזיקין רכס

המר מילי וכרכוקי הרי מכולר קסיו סנסתו כקן • הפסוק בכניסתו מהו אומר

סנדרס נקרמו כסס סמונק ויסופוק • סכזכות סלמונס נוסbו הי רצון מלפניך ה' אהי שלא יארע דכר תקלה מכית עכריס ממכריס: וכן עתידין ומפותרין כזכותה לקצועי על ידי ולא אכשל בדבר הלכה: וישמחוני כיסמלמין לו ימיס ולח יחוס וסדר מועד כגנרוס

קלסיס • סכן סקרכנוק תלויס כמוסדי ה' • וומניס רכר חבירי שלא אומר על טמא טהור ולא על טהור

נס קרכנות יקיל • כרוכיס נקליס כזמן מק • טמא - ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר? (מנחות ימי טסרס סטממיס לוקלוסת הנזיריס • וכתוס ולא יכשלו חכירי ברבר הלכה ואשמח בהם :

כווין עתך וחכמת • כעכור ססחכמת הגלולס סכס נפתנקו ביציאתו מהו אומר

סרקל כלומר כי קיס חכמתכס וגו' על חסכון ידיעת העתיס כחמרת • וסלר נסיס כננדו סדר טהרות

לטקר טממיס מודה אנילפניך ה'אהי ששמת חלקי מיושבי המקטמריס כפטיו סל נחס bסכיחס סטומלס לפולס על ידי

בית המדרש • ולא שמת חלקי מיושבי קלה סרטונת וחומר קרמכיס כחכורו בסוף הלכות קרנות שאני משכים והם משכימים אני משכים מקולוק 6ע"פ ססטומחס והטהרת מכלל החקיס יש כסן רמו לדברי תורה • והם משכימים לדברים בטלים-אני טסר' נפס מטומחת קנפשיות • סקן מחסכום החזן ורעות עמל • והם עמלים: אני עמל ומקבל שכר • והם קרעות ע"ג • רחק נח כמה בודק cס רעס לפדר טהרות עמלים ואינם מקבלים שכר • אניוץ והם רצים •

וכמו כן ידוע סגפסו פל חרס מסמרת לפריוס קנת סמסנגר אני רץלחיי העולם הבא והם רצים לבאר שחת•

על יגרו וכונסו מן החמות והתלות קרות יקרה גבור וחסון שנא' ואתהצהים תורידםלבארשחת אנשי דמים

כחלוניס • ולכן יברק פס חסן לסור נסיס : ומרמה לא יחצוימיהם • ואניאסטר בך :

וגם כסלורהמסכתות רחינו כל מדפיס כירר נומיסמיס לפי

מהלכו לסדרן כפר רות • ומי כי ססכוסות סלמרו שתא סדרי משנה כפרק החולן מין פדר כמסנס סר"כלקסכתות • ומיננוטלה

חמרו לסנסור למודרכינו סקר לתלמידיו • מכל כססלר קטינן כסילורן • כלליפס כפרק כמה מדליקין דף לי המסכתות • על הסדר סוכמו הוכיחוקתוס'כריסמסכם

חמר ריש לקים ממי לכתיכ וקיק ממונת פקן חוסן סכועות וכעל כן נחק עסס לסס סדר כמטעמיס סר ועוק מכמה ודעת ונו'ממונק • זה פלר ורסיסי עמך קטעיס כקכתן מכל נס כוס לס כיון ללכת ולזכור מקס סכין :סדר מועד - חסן • זה פורנפסי יסופוס • עספור רtהסנה לתפניקסור יתר וסוכה • וכקריק ומרן כנר יקין • חכמת • זק סלר קלפים דעת • וס פורטרחת לריס תעניק • מגה מרחם קסנר סליק • מפכפכיכססידר נותנת למריחכמיס הנילי פורן פמיסנימין מלוק סחר חנינס • נק'כפרק פני לחנינס יף כ"והוכיחו לכינס : לכעל כן נחק נהפוך קסור - נזיקין סקול רכיעי מכניס קודס קנינה : מסכת סופר פיור אתרי קלופין

הכומר

[ocr errors]

« הקודםהמשך »