תמונות בעמוד
PDF

יטול תס עכויסוני מעות לעינ לחלופי עכו"ס ויין נסן • טול 6תס עכו"סוכ' - כתכ סר"כ מפוס לירות נר חק" הסורי נקנחק הכס סרי ער סלח כל לילו מסוס רילוחת נר חביו הינו מרכרי תורק חלק מרכרי סופריס ול חת סכין חינה מן התורה 656 מדברי סופריס ול6 רמי לחכר קרמריס לפי סחין כיניקס קורכת טהרת הגריל כיניסס לכל ועס החרז סירסו 6ת חכיתס עס קרן 67פילו קורס טכחו יירפנו כתקנת חכמיס פמס דימיר ויחזור לעכו"ס כלי פיירס לידו 6סור לומר לו טול לתת

חת לכיו פיכי ותיק מסקנ6 חטיס וחני סטוריס לקמס טול אתה עכו"ס ואני מעות אתה יין ואני פירות ואם לפרק בתרס לעכו"ס : קוים ירוסק רחורייתס (קוי. משבאו לרשות הנר אסור : יא המוכר פירות יא שהפה סלסר קול כסלו כל לילו : יא סוריס כסוריא ואמר משל ארץ ישראל הן חייב לעשר •

הפס ססתירי קס חרכו' סכנס דור סלס קין מעושרין הן נאמן שהפה שאסרהוא הפה שהתירי כתר הריכמנו רחי כעי 6מר פלרן יסר! כגון חרס גפריס משלי חן חייב לעשר • משלי חן חייב לעשר • מעושרין הן נאמן שהפח

מעושרין הן נאמן שהפח S6 חונה למרין והיה נחמן ולרס כוכס ולפי פעדין לה שאסר הוא הפה שהתיר • ואס יריע שיש לו שרה כרתנן כפ"ק מכזיך ולהלן נכנסה כל חריפר! לפיכן אחר בסוריא חייב לעשר: יב עס הארץ שאמר נחמן

ולכריו העמיק לח קלפו כקלוסירחון חטיפ לחבר קח לי אגודת ירק (ס"66חת) קח לי גלוסקן מרים •

מקרים • וקסיל ללס תנן שהיה כנוס bל וכיס וכמקני. אחר לוקח סתס ופטור ואם אמר שלי זה וזה של נחמן & פטור מנלן דכסמן דינייקיס כ6רזיסר! וכמקנת חבירי ונתערכו חייב לעשר ואפילוהן מאה 4 וקרמכ"ס כתג מפני סלח דיניס קיס כחולה לחרן

פרק ז

נזרו למחי על הקונס פירות וסקוניס פירות בסוריס חינו

מפירות סורים 6 ח"כ ידוט חייב להפריס מסן למלי לפי סרור פירות סכמכריס כסורים. סספירות מקרקעיפרח • וקרחכר כתכ נקסנוקין פרק 3 מקל קן כחיס הלכן כי חמר מעופרין קן כסמן מגולחי געי מהלכות מעפר מפני פרוק פירות סנסורים של עכויס הס סמר 5 חיל קן ותיק נחמן כרתנן נפיק מכויל ולהלן נחמן

ומסתמ6ינו חייכ לעסר : הסתה כמי כי 6מר SE ח"י קס ועסרתיס נחמן שקפה סלסר משלי קן וכו' מעוטרין הן נחמן • ולס 6מרינן לקוי כסbמר סל 6"י קס וחייכיס כמעסר הוס קפה סתתיר כס6מר מנו גרוע רכיון פסלו סוס ירח לסקר ולומר רמפל מסרתיס וכי קיכי המסמניכֶן ליס כמלי לחסר כbbמר סw6 b

מונה לחרן ין : קס נסמניק כמי כמה מהפיר כסמר מפרפיס : מפליקן מן יב לחבר 6ף על גן רמפכתינו לענין מעסרסריק (05 הסרת פסלי כחן כסורים חיינִיס לעטר וכפירוק סל סוריה

לענין טסרות וקוי מני למקנט fsמר למספר נורו על תלתלי כסילוע סגרנו סס : (6ס ידוע ססלוסרת

לה קפיר - והרבה פעמיס כפל סרמכ"ס לין כלן הפקbbסר קול הפק ססתיררכיון סירוע סיס לו פרק כחכורו סכר ולו לוקח חלק סוס סדין נחמן : אסתמל מזרקו קכיס הפירות ולח תיק נחמן לומר מח"ל קס לוקח סקס ופטור כתג הרינריס כרירס • בסיס הנכן כי למר עפרתיס חיכו נחמן לליכס מגו : יב

סיתס גככלי פרק בכל מערכין דן לי עס ק6רן פלנר נמכר קח לי כנון פקיס סחכר הולך לפוק, וכתכ ככ"מ פרק י' מהלכות מעפר והל קייל רכדרכנן * נקנות ירק (עכמן וחמר לו עס החרן קח לינסכן חגורת Sc כריות • עיין מ"ס כמפנק זי חולי יש לתרן רסלני לעיל ירק ולקח חכרני סגולות סתס ול6 פירס זלי ה כעס הרן כסהיו סותפין כקמוּפיקו וקנרולכסותפות כלמוקי כמסכה פטור מלעפר חותת סנותן לעס החרן ליס כרירס כסכותנה חי סbבפיו עסו מעסק הפורק סרוניס פעמור כסותפות ולקך נעס קלרןפזו קי6 6ותס סלקמתחת לכרכו וחיןחכר קחליפת מין כדירק 6פילו למ6ן דחמר ים כריות כדרכנן - ומ"ס כשר • פירוט חסר מן הירושלמי עסק6רן סחמר נמכר קטלי קריב (לין מכר מסליפקנפלר • פנמלח סמוניס מתחת ידו חגורת ירק והמוכר חכר קנת וילוע פות קלוקס כסכיל פ"ה דכר סbינו מתוקן - ומ"ס כפירוס 6חר וסקונס עליו מוטל קנה לוקס ול6 נקה החבר נעלמו כלוס פטור קלגודק קולק לעפר • גריך לומר דמיירי הכס סמוכר כמרק נסק • פיין ממעסר למחי פכיון שהמוכר מכר ויולע מלגרן עס ה6רן קול

מר סכתכתי כריס פרק י' : קונה הינו מוכר לו 6ל66ס כן עזר לתכי fמרינן לפין פין ואפילו קן מחס • פירס קרינסלעית • וכ"כ קרמכ"ס• סלסול למכור כעס החרן ל6ס כן עיסר תחלס לכל 6ס

פפירוס סירוסלמי קוי רכותס רחף על גכרמל כיר קנה סוכר 6חת לעכמו ולחת כעס החרן ונתערכו חייב לעפר המפוטריןמחה • 6פילו סכי 65 נתבטל טלו המפורככו קכלתי לסמל מת סמכר לו לעכמו 6ינו פעופר סלמוכר (חגר חינו מעופר גלפירום תרופון קוי רכותל רעים על פיה קןמחה גרין לפסר והקונה עליו מוטל לעפר ברחמרן לפיל פרק כ': 6פ"ס 65

6זלינן בתר קרוב ונימה רמה שנתן לעס החרן קרי 6פילו הן חלק וחפילו כתערכס 6חת סלו במלק סל עס הן פלו פקרי קרונקס סלו • 656

6מרינן פמח החליף הלחת קלרן : גלוסקן ככר נקס יפה 4

שלו וכמכח מוכיח מתחת ידו לכר סbיכו מתוקן : פרק

פרק

י ג

[ocr errors][ocr errors]

DJON "on pical

[ocr errors][ocr errors]

פרק ז חבירו טיין מים כסייפתח רשמי) משנת ג' : פרק ז המזמין 6ת חכירו : חומר מערך סכת וכו' וסיכה אומר מערכסכת וכו • כתכ קרינהכל מיילי כל6 קדירו

להתנס מערכ סכת מותר לספריס כסכת וכיכסריס ולכלורי 6פשר לומר דחפילו 556 65 קתני6סור רתנןספק זסכת מעסריס 6ת פרמסי הס עולירו הוליל וכערכ סכת קול סיכול לתקן על ידי תכחי חיים ולחי הפכת ל6 וסכ6 מיירי כתזמינו חכרו וכל הדירו דלי כ

קרירו קח 6מרינן לעיל פרק לעיל דנסכת עגמן הנס

אצלי שקדירו סכן היה פנויה נעיל

:והוא אינו מאמינו ער חעפ"י ס6ינו מסמיכו על נגי סכח לעסרן נסנת סו6לו חמעשרות אומר מערב השכת מה שאני עתיר למעסרות לי כמי סתס כסכת מסכת וכוי וכן העתיקוס להפריש מחר הרי היא מעשר ושאר מעשיסמיך לי רחמוניטל כחור סנט6 כתולס גורלי קרמכיס פרק י"ג זה שעשיתי מעשר עשוי תרומת מעשר עליו ומעשר ולכל כbחר סכתות : קרי מהלכות מעסר ומיקן הס לס שני בצפונו או בדרומו ומחולל על המעות : סוס מטסר ותרומס גדולי קיס כפירו' קרינ רחי כלה ב מזונו לו את הכוס אומר מה שאני עתיד לשייר חינוכריך להפרידלח נחסרו מיילו הילך 6וכל חללו והם בשולי הכוס הרי הוא מעשר ושאר מעשר סמיך לו bמי ק6רן עליס כרפרפינן תכן כפיכסfינו מתחרס 6כל זה שעשיתי מעשר עשוי תרומת מעשר עליו כפ"ק ועל חקיתמחק סמפריי שס ס6רן דיל ותכל כעי. ומעשר שני בפיו ומחולל על המעות : ג פועל לתקרחומר הרי סוס מעטר

מכוח תקנה למי סרונה שאינו מאמיןלבעל הבית נוטל גרוגרות אחת ואומר ר6סון סחר מעפר וסיינו למכול

מתוקן וסעיפי פלח זו ותשע הבאות אחריה עשיות מעשר על תשעים תספק סקול חייך עלין כדי קבל עליו להיות נחמן : לי שאני אוכל זועשויה תרומת מעשר עליהן, ומעשר פיקיו עפרס (מחס מודל 15 נתיכ6ס ייסל מועדיס סכן שני (ירושלמי כחסרונות) באחרונה ומחולל על הטעות החסר וחסר כך חומר זה סוס כופר ו6; 6ינו מפסיד

וחושך

קלקר סעשיתי קסלת מעסר נחמנותן ככן :

עפ"י תרומ' מעפר על תסטה אומר מע"ס ורטיקר חינוכי כרמלי 6לס מתנק על הסמנכיס לו : מפטר סנייקית בלפוכו 6ו נררומו ומחולל קרכר סbינו כרסותו קרמכ"ס :

יהיה על סמעות ובמכס למחר ססיןכריך לספרים כי חס תרומי מטסר . וסחר מספר וכר מפורס כריס פרק י' ועים מעסר כלכר וחוכל ושותת 6ת סס6ר : ג מונולו 6ת הכוס לענין חלק • ומים קריב מדר לו קלקל וכו' וכן לסון קריטי כיוס ססכת חומר וכו'וחין די לו כמס שהתנס מערכסכת חבל נוכל לפרס פרלסמסטר כחומר כמס סעור 6כילתו ונתפס כריך לחזור ולומר כסכת כסכ6

65כול ולשתות מס סbכי עתיר כננו להתנות עכפיו וסיפרים כות למחר : לסייר מן הכוס וכו' • כירוי פריך fס כלומר מעכסיו תס6 ;נ ב נו לו 6ת קכוס חומר וכו' - פיר' סריס ולין די לו כמה תרומה סרי הכל מתפרס יתר ונעשה יגרומט ולס כלומר

פסתנס וכרכס נקט סקיס וסו6 סרין למס סיסכל וכc6cתר סל 65 קוי קרומס חלס ל6חר ססתס וכמכח סותת סכרין מיחזור וירסום כספתיו כסכת כסעת סמפריס זו 6חר זו טכל ומסני כחומר מעכסיו ולכט6סתר תסתרומק וכמלח וכללי כירני וכריך להחליט כופתיו• וקנתקסס דמתני' סיס סלס סתס טכל וס לס סיס מדומט : כפיו כפי קכוס : חומר וכו' ומלי קמיל • פתח דלי מתני' סוס 6תיכס וכחול ג 6ינו מסמין לכעל קכית על המעטרות : פנוית • לכלכסכת וחמר וכו' מסוס לסוי כמתקן כסכת

מוסרי קמ"ל דלף כסכת כריך קירקס • ותרמנס 6ע"פ סכפירוסו פירסק (משנתינו לענין סכת כחכורו פיט מהלכת מעסרתעתיקה לענין חול סכן 6חר ססעתיק נתן לו עס י6רן כוס סקות וכו כתר וכן 6ס זמכן חכילו לסתות כסנת מתנס : שאני עתיד לסייר כתר סריט רמוקי כירו' כלומר מעכשיו ונכסC6תה תקח תרומת כמכס 656 סתס טכל ומסייס קריס וקסס על זס קסטל כרחין מעכסיו קרסה רסס ל6 כן כמלח מותר סכליס כרקחמר מעיקרו עילי לקכח בדמחי וכדרכנן קיימו כן ריס כרירס כדלקמן וסוכרר למפרט רמטכסיי קרסס • ?ועיין מ"ס כסס ככית כסוף פ"כ למעפר פניוכן כפית סוף מסנילי כtס סריס : ומעשר סכי כפיו • ככוס ל6 סייך כולי סלינלפונו לוכדרומו וסוי יותר קליטות מקוס כפיו : ג ומעשר פני כ6חרונס • 6כל לסון סתוספתל הכחוק החריקן וס יותר נכון

וכןיס לפרס כ6חרונה • מה פ6קרי 6לו סעסר ולתמס סקול כחסרונסלכל הגרוגרות כולן פלין זו טעס סי6חרס ער 6חרונס • ונמנ6 ככתוכ כיוכס כזס סכחמר וחס 6ת הספחות וילריין ר6טונס וסת לחה וילדיה 6חרוניס ולת רחל וחתיוסף 6חרוניס ול6 כמנט לקרוס 6חרוניס לחמכטייס 6ף על פי סיס פור 6חריס 6חריקס וסיינו וכלפי הקודמיס 6ליקס קרוייס 6חרוניס • פֿמעתי פמן קכתוכ תא תסוכק לסול כפסוק גדול יהיה ככור קליק קומרון ספל ליס סני כלמר. וכמכח סין עור סליסי קקטוכס ספירסו כמו 6סרוניס לכחת סיס עוד יוסף

ניקל

:

[ocr errors]

חופן גרוגרת חקת נמכט מלחכול גרוגרת 6חת כננל 6ותת Sc ורחל חסרוניס לק • כן בית לעתיר סיכנת כמסרס כימנו פרומת מטסר סספריסbל6 יקח נוזל חת כעל סכית :65 יחפין יקיס 6חרון לזה לפני • מכיתי חגי להניח על סגי ועל פי ויקנה גרוגרת 6חת ויחכל 6ס ל6 יסכל מרעיד פלמן וממעט פניקס יקוס לכר וכתיכ כפרסת סמות וסמכו כקול ס6ות מסעודתו ונמכל ממסטנכן מללכתו של כעל סכית סלל יוכל החסרון נחוזר ונותן של חוק פליסי סוכן נמנ6 כרייתות לעסות מלחכת : 65 יחסון

כסוף פ"ק דתענית סטנסי מפני סקול תגלי בית דין וחושךגרוגרות אחת • רבן שמעון בן גמלי) אומר 6חרוכות וכרין לפרס לר"S סקרח תרומ'מטסרמס כעל לא יחשוך מפני שהוא ממעט מלאכתו של בעל כלפי קרסוכות וחין ער קנית ומטסר פני מסל פועל הבית • ר' יוסי אומר לא יחשוך מפני שהוא תנאי הכחסס מBסנס ו' פרק גי הלכך חינכעל סכית ליתן לו בית דין : ו הלוקחיין מבין הכותים אומר שני ונטין דתנן סקרין ודייקינן הגרוגרת מספרים לתרומת לונין שאני עתיד להפריש הרי הן תרומה ועשרה קתס כסוגי6 מכלל החיכו מעסר : ו קלוקח יין מכין מעשר (רלסון גמר6) ותשעה, מעשר שני מיתל סמכעי וסמלי דלמס כלפי הכוקיס קולס סגזרו על יינן ושותה : ה. היו לו תאנים של טבל בתוך ביתו קמח קרי ליה חתרון 65 קסיה נקיק יינן ולחי טכל והכל והוא בבית המדרש או בשרה אומ' שני תאניס שאני וסתירנוכל לומר פיס חמנפי פיירי כלוקס פרס סכת כין עתיד להפריש הרי הן תרומה ועשו מעשר ראשון חי לחו דרכי קול הליכה קסמפותחו שלקח מבעוד יוס ותשעה מעשר שני : היורמאי אומר מה שאני עתיד 6מלעי 65 קוי ניק לסנוק (Eכח לתפריט ערכיןקסמC'

• להפריש

חסרון דסח חיכה לפרס מפני ול: לסור לקפריסה דתנן

דליכח סמנטי הוס ססונה כן ספק חסכק ין מעסרין 6ת סוללי הלכן 6סור לקכוע מקוס מסוס סכי דייק ספיר חכל סיכל דליכח לומר פיס למכעי !קניעות מקוס חסוך כספרסק וחסור כין ססמסות ומסוס מוכרח סוס סלסון חסרון כלפי קמס סיס ופייך לומר 6חרון על הכי 65 קתנינסיפל ומטסר סכי מחולל על קמפות רכיון רחינו הסני 6ף 66ין לפניו S6

6חר : וחושך כתב סר"כנמנע רסלי לקכוע לו מקוס כלפוכו חונדרולנו חי 6פסר לחלל לכל מלסון חסכת 6ת כנך הרים :

מלשון חסכת 6ת נגן הרים: שהוא מבחיניך • וכתר נקרות 6ס רfמר סfני עתיר לספרים פרי דכולי קחי 65 נזר הרב הלכך חינכעל סכית ליתן לו וכו'

וכיכ הרס ור"S בין הסמפוז: 65ני עתיר להפריז קכח 65 קתני ססני עתיך קלכן מקוב כפל סכית ליתן לו וכו' ולכן רסלי לחכול : חכל לספרים לכיתר כדקתני לעיל נכי קמומין 6ת חכירו רדוקס 6ינס ריל סחייכ כלומר סנתחייכתו לכעל סנית סיתן לו וכו כסfינו מתקן חל מס סחוכל ושותק התירו לספרים למחר ומכיון פתוח עס ס6רן ל6 יסמע לכן לעפר פירמין דמחי : ממותר חכינתו ושתייתו הנפלר נטולי הכוס הכל לתקן 6ת כל י מבין הכותיסיר6לומיסר! קח תנן כפ"ס מפנק ח'סטין קנלוכסנת לס קתירו ותכס הינו קורס סס לתרומת מעפר כמו

חרס וסfי למכור טכל:6 לכוון וכיון דל6 סכיז נככח סל למסי וכלכעיל גבי המזמין 6ת חכירו מסו' לנכי לתfי ל6 כעי למיתנ6 הכח וליו כמס ססנס סתס לענין מעס'נזק על דמעסרין וסן סלי קורס סס כתרומ'מפסיכוי לתקן 6ת סמעסר זה' וכיס קריכ רײַנן ולחי טנל • עיין לעיל תחנת טי פ"ת ולסכלו מכל כסן פתוח טכל ולחי כריך ניתן סמעפר לגויותלוי שאני עתיר לספרים: מוקי לס סריג נכין ססמסות • ולס יקרח 6ס לתרומת מעפר: ועפרה מעסר ר6סון ותסעס מעטר מוקי לס כסרונה לקחת מסכותיכסכת : ומתני עליו אני כמו רוקח סקרי 65חר סספריס תמס' כ' לונין לתרומת כעיס מכעול יוס ככריס פרקין • דרוקח כרמלי התיבולסתנות נדולס ונס6ר ניס 65 ירית המעסר 6ל6 י' לוגין פחות חומם טל סbינו נרסותו ול6 נורמי כרמפרס יריס לפיל כסס סירוס ומעסר סני סמנס לונין וסמנת עפירית וחומס עסירית : ומיסל וכן פירס סרמכיס לעיל • ופיין כמטנק דלקמן : 6 מותס מתחיל ושותה יפירוס 6חר מזוג ופותת מיתל כמו מיקל ועשרה מעסר רחמון וכו' - סכי גרסינן כגמר'פ"ג רנטין סון סכסך מקול כמיס וסתס מסגי' 6תיס כרכי מחיר הלמר דף כ"ס וכתג קרין ל6ו לוקח וכו' : ומספר סני חף ברחfורייתס יס כרירס וזס סנסר כפוי הכוס הוי כללו סמנס לונין וסמנס עשירית ותומם עשירית וכן:לסון סרמכיס קופרס מתחלק ולינת הלכת !6 קיימ6 לן דכדרכנן סכרירס והיינו סמנס מן ססמניס ופמנס עשירית מן השמנה וסומס הכל כדbוריית6 6ין כרירת הנכך כורחי טכל ל6 יסכל ול6 מעפירית הלוג דהיינו עשירית מסחותס סנפלר ולפי פרוניס יסתה עו סיפרים : ה ורוח גבית המדרס כערב שבת לומר מס סיסי' סעור מעסרסני ולל רכן לומר יתפרס' הנכן התיירס סמס יקלס עליו פיוס ולח יוכל לעטר : כל כתכו ועסירית תומס: מיחל וסותק כתב סר"נכרכי

כלכלות מחיר לחמר ר6ף כרחורייתח ים גרירק עיין מ"ס כזס כמסנס

ג' פיס לככורות • ועיין מ"ס פ"ק ממסכת נדריס : י היי לתחניס &S טכל וכו' : קלפ קסה למלי ליכטריך קו סס סמעינן לה מתפנה הקודמת :

קפריס

[ocr errors]

להפריש נמתר • נח נרסיכן למחר לפי מס פרינלעיל ו כלכלות סליס • מעפרות זו כזו מעפרות לנוכריך

נחלק כין כמחינו מתקן ח מִי bcוכל למתקן חת נספרים מכלכלת זו יהיו מונחיס כחכרתס: פרספונה מעופרי כל הגס. רחי גריס 6"ל לחלק ניכי קלח הוה ליה (חלק גִין ומפריס מן סנית המעפרותbל סתיסן: סל ונכון וטל זוכון ורלי לרכסי וכ"כ סר"ן נסריס לעיל כפ"ו משנת ר' רליג קרלסונס גנטוסרת לכל תפנית חינס מעופרת למין כפלמר למחר גס נתן כג6 ונגן

סל זו כזו נתקנה הרלסונס מסיק כרמחלק סרני ונס

להפריש למחר הרי הוא מעשר ושאר מעשר סמוך ונפטרת מן המעפרות וכי לקרמכ"ס 65 גרסינן נמסר לו זה שעשיתי מעשר עשוי תרומת מעשר עליו קור וחמר על זו כזו נמנס חבל מטעמ6 לחריכס סתוס ומעשר שני כצפונו או בדרומו ומחולל על המעית: מפריס מזן סככר נפטרת על מפרט לפי המפגיות לז6ת ו היו לפניו שתי כלכלות של טבל ואמר מעשרות זו סקיס קייכת וחין מפריסין ולסקורמו'כמתנת מער' סכת זו בזוהראשונהמעושרת • של זו בזו ושל זו כזו מן הפטור על החיוך ולת מכעי

וכדלעיל כריפ הראשונה מעושרת מעשרותיהן מעשרות כלכלה חתר כלוס ונוטל מן הפגית המפרילמחר הכי נמירכותת בחברתה קרא שס : בחברתה קרא שם : ז מאה טבל מאה חולין

ז מאה טבל מאה חולין קמטטרות של סתיסן : וחין חלוק בין רמלי לורסי

מעטרותיתן מעטרות כלכלת חלל לכרמלי חע"פי סכערך

כחכרתה המעטרו'קמסוייכוי סכת ליכו כרפותו רסלי לסתנות וכולסי כריך סיסית כרפותו • לפתי כלכלות הללו יסיו של כלכלת כחכרתס הרי קרח ot וכן כתב כתריס כפ"ט מסלכות מעפר פותחלוק כין רמלי מעפרות שתיקן כ6חל ומפריס מזו על זו ומזו על זו וככל 6חר גורלי וחח"ככתב כינרתיק לו מחת תוניס של טכל וכו'חומר סייר טכל כדי מעפרו' סכרתס לכל חינו מפרים עליהן ממקוס פני מלניס וכו' ולמחר מפרים וחוכל גרין (רחום כספקיו 6חר ספרי קרח bס וקכע מעפרות כל 6חת מסן כסכרקסי פיי

וכמים לעיל כמסנס נ' ולדיריס לס מוקמיכן כנין ססמסות: חסר ועקר מעסרותיהן מספרות כלכלה כחברתס קרס ot ומעשרות כריס פיר כתכתי פרסלילו סס מעסרות לכלל ומפרי מחיזו תקן מירנה לקכי מפרסינן למלתית מעסרותיהן

המתכות ובכללן גס סתרומס - ולכן חין הכרח מחיזו מסן פרנקיקיו מעפרות כלכלה כחכרתס : ן מסה כמי התוספות פ"ק לתמורה דף ר' חמתניתן וויל וכרמלי טכל ומסס חולין שנתערכו כוטל מחר ולתר כוטל מסס לספריי מיירי מרלח קח מפרם תרומס וכמסכת רמלי מתניס עכיל : מקן מעפר רחון ומעסר סניכרין כל טכל וסחיכוטל מן המחת ונס מכלנו קרנק ריני ולחימתניין כמכילתין : ויותר מוכס ללסס חולין לתרומת מעסיכלו קיז טכל ספסולין נעשית כטכל דנורמי מיירי מרקריליק טכל • וקל רכנמרח קתס 6תמר ר' עלמו לענין תרומת מעשר נגר חבל לה לפנין מעסררחפן שעור 6ומר לוקס מפני ססקליס מעפר פני סכת ל

:למעס'רספון ומעסר סני וכמכח זה מפסיר על ידי תערוכת ז6חת כלנר סכחכרתס ותיפוק ליה ססקליס סניתן לתרומת סכסכרתת סמפריס מן סחולין יטכל לחיירי כיס קכח קוק פקורמק ממגן וכסלמס 6י מיירי כרמלי 65 קסיס דלית כה תרומס גס מוק חין תרומה גדולה לכל לס קורע ממנו מטסרו' ול6 תרומת מעשר : כלית לחיכ6 למימר סככר נתרמס וכרפייקרים כמסנס דלקמן לדרבס מרחמר נוקיה ס"ת רכורחי מיירי • ועיין כסוף פרק

קמח לפסחי'רחף כורחי חיכו לוקי וז"ל סרמכיס כפ"ו מהלכות מעפר מי שהיו לפניו כ'כלכלות סל טכל סנטלת תרומתןע"כ הוכפרט דמפרס לריני ולחי כתב למסכתינו: "ורחת לי סמן הירושלמי כמו כן כו"ס כמשנס דלקמן : הראשונה מעוטרת •

כתר קריס נתן קמייתר ליכל חלום כמה סקרפונה (מעופרת) ומסוס סיכס נקטס ע"כ 8 .של זו כזו וכו' • הרסונות מעוטרות כתב סר"כ וכי הלר (למר (SL זו כזו כמכס מפריס מון סככר נפטרת וכו' • וכך

פירסו קריס והרמכ"ס וכתיב קריננססירוסלמי 6מר ריח רית סיס לסמר 6ין תופס 6ל6 סון רחון כרfמר גבי פמורת עולה תמורת מלמיס כפרק כיכר מערימין כמסכת תמורת עיכ' ומוס 6ני תמה על סרמכ"ס ספוסק למפכתיכו כקנכות מעסר וכמסכת תמורה פסק דל כרמי וכ"כ כחכורו פוף טִיכמסלכות תמורת • סין לתרן סרמכיס מפרפר כפחזר וחמר סל נכון היה חסר כרי רכור (כקל כולי עלמס מולו רלין 6רס נתפס כלחסר כדי לכור לסס כן כח קני ליס לסמוס כחכורו 6לס בפרס דקל מרסתס גמי וכתכ מעסרות סקי כלכלות וכו' ככסיפה חיכח למידק דרוקס נכי קלי נוכל לכבלינקו ככק לתתי לכך כי 65 כללינקוכנת לחת 6ע"ג bcמרס כתון כדי לכור תפוס פון רַ6סון : הראשונה מעופרת וכתב סר"נ רעל הסניק מי מפטור על קסיוב ולס 6מר כלוס עיר רעת קריבנפרס מסכתיכו כפי' סתוס' 6ו כפי' סרמכ"ס סכתכתי לין כלן ענין לתרומס לי כמי מפרס לה לתרומס ומספרות סס כלל כמיס 6פיה (6 תקסס מסוף פ"ס לחי תפריט מפטור על החיוך תרומתו תרומס חלק ריחזור ויתרוס וליכלס הוה ליה לכתוב ולס 6מר כלום רסחני קמס סתפרים ותרס וקרי התרומה ניכרת לי ל6 bמרינן תרומתו תרומה לתגלזלזולי כתרומס - וסכח ל6 נתרמה עלין ולח ניכרת לין כלן כית מיקום כלל חפילג כי 6מרינן פקול קולין ועיין כמסנס דלקמן כפיי קריר :

ז גוטל

[merged small][ocr errors]
[ocr errors]

מסס טכל ומחת מעסר סלח הורתו מן המעפר הזה תרומת ז נוטל מחר וסחר • פיי גרינססחולין נעטין כטכל עכמו מעסר ונתערכו נוטל מ6ת סל טכל להפריס מסן סמעפרות

לענין תרומת מעסרגלנר • וטפמס כמיס קרין כדפריסית לעיל ונוטל 6חת מן המחס סל מעסר סתס נעסיס לקמן מסנס ט' פ"ג לסלק עיס• וכ"כ הרים וים (הרמכיס כטכל עכמו להתחייב כתרומת מעשר ונסחרו נ"ט מפריס מסן טעמיס 6חריס כמסכתינו וסרכריס 6רוכיס ולמכין נכוסיס תרומת מעס'לפי חסכון סקס

ורקוס הס למי סbמרןרולי עמר פסוק טפירית 95 6חר נוטל מאה ואחד (ירושלמי וחחת) מאה טכל יעיין עליסס - ומקנתן סחני וחס לה בתערהמעס'כטכל מאה מעשר נוטל מאה ואחר (ירושלמי וחת) • מאה כריךלקס סכתו'וכמו ספירסו לו היה מפריס 6לה עפרי חוליןמתוקניס מאה מעשר נוטל מאה ועשרי מאה כעל כית כפרק ח' מהלכות לתרומת מער סכסן קסתח טכל תשעיס מעשר תשעיס טבל ושמוניס מעש'לא מעטרי זה ספקטקסרמכ"ס מפני סכתערכן כטכל מפריס הפסיד כלום - זה הכלל כל זמן שהטכל מרוב'לא מסחר סיס כלן מחת חולין פחות מסירית נמלס

הפסיד כסנתפרני עמרס מסס טכל מפסיד חקר פחות עטירית :

סיס כסס 6חת תרומת תטפר תחת חולין מתוקנין ומלה מעשר רלפון 656 נטלה תרומתו הריקיס עונס כמחת חולין ויכ לה היה נריך להעלות מקכרי פנתערכוכו נוטל כלה לסס מעסר ר6סון כלי ספרים מקן 62 מלס סל טכל סיס כקס6חת תרומת מעס' ונסחרו ככרי מחה עפרה (קרומימעסר סכקן ועסר נוטל מן המחס חוליןמתוקנין תולין) וניח6 ליס רכיון סנפלס סלת תרומה לתחה של חולין כאן קינקס מעטר רחסון לטסרק מקס (תרומת מעפר ונמכס קרין סוח סיעלס סלס 6קת לתרומה וישחירו החולין כמות מפסיד עפרה. וקל 657 מחמרינן הכי כסנתפרס עס טכל פקין ולח יעלו קמחה של חולין וס6יר קסלת תרומה ולכן לסזקיק קטכל הפריס ממכו עסרק לתרומת מעפר כמסס סל 6ס קית מעלס מחת ותסחיר מלת קייס לפטר סיטעה ויחמול מפסר מסוס סכן הוס סדין סכל רכר המתערן חוזר להיות סתמחק הגס6ריס הס SL טכל וסמלס ססעלס קס חולין בתחלתו הלכך המעסר חוזר להיות כטכל וfין סטכל חוזר וילכלס ולפי הרמת סס סל טכל מקטעס הנזכר ולפיכן להיות כמעסר : מסס טכל ותסעס מעסר וכו' ל6 קפסיר 6מרו סיעלס מלק ולחת כדי שיכיר פ6לו סהעלק סס סל טכל כלוס לכיון דליכח כטכל עסוק יתריס רייניגן ליס כסלו יסלו סכיון סמעלס מלס וחסר הרי ים היכר :bלו סס סל טכל סיס פרנסה ממקוס 6חר וכל טכל סכתערכ כחולין 6ס יס לו כסס סלס יתירה SE תרומת מעשר מסו סbמר רכי יוסי כירו טכליס 6חריס סיכול לספרים על זה התערוכות ממקוס 6חר 6תס 6ס 6ומר 6ני נוטל מחת חגי חומר כל חולין עלו כידו חינו מפרס 6ל6 לפי חסכון 6ל סטכל כלכר וסכ6 ססטכל יתר וכמכחו או כטכליס עכיר ומים קרים וטכל דיירי בית הכח עפר על (המעפר) EPכיכן כוסס ממקוס 6חר ומפריס מסן קול סתורמת ממנו תרומס נדונה הכי מוקי לס כירוסלמי לפי חסכון של טבל נלכד וחינו מפסיד כלוס : כל זמן פקטכל וחולי סקרמכיס פי' כן למפנה דלעיל כמי מיך דחיתל כירו מרוכס וקוס פיסית מרונס עסר והכי חית נירו' :

מקכס רכי לוינטל כסס רני יונק כל טכל לסכן קיימין הכל ס עסר טכל כרחסון ולסני ע"ס • ומסמע ליס לסמתניתין רסקי

ככלות כמי קחי מדלל תנינת חלל מעפרות וכתכ סרמכ"ס ולס היס טכול כתרומס מפסיד מן החולין כדי תרומה ותרומת מעסר : חולין מתוקניס פי' סרמכ"ס ססטכל כפיולה משנה תרומה גדולה ותרומת מעשריקית חזנקרס קולין חטיפ שלח הוכיחו ממנו סחר מטסרו'מפני ססקלוס' נטלו ממנו וחולין מתוקניס כוס סוכר שהוכיחו ממנו כל התרומות והמעפרות ושר ילמר תחת חולין מסס מעסר היינו חומרי'סbוסחולין 65 הוכיחו מתן מעפר וכסנתער עמסס תחת מעפרנטלנו קמ6ת סל מעסר והמעסר סנסקרכמלת סל חולין וע"כ התחנותחה ועסר ול6 חסר כלוס • ולפיכך הודיענו סbפילו היו מתוקניס ס6ין נקן מעסר וחח"כ נתערכנקן מעסר יחסר תלותן סונין כספור פרומת מעשר סכמטסר כמתערכעכיר". ועיין ריס פ"ו למסכת תרומות ויס רליס לרכריו סחולין יקרחו כשהוכיחו מהס התרומות - מרלעיל מסנס כ' פ"ס וקריס6 נמי כמתוקניס 6ל6

cמין מקוס לטעות כריס6 כתוכסיפ6 ד6ריס כמעסר לסכי 65 מינטריך סתס למתני כסלית מתוקניס : מאה מעסר - לפי הסדר הסנוי כמסכתינו ססלכר החוסר פונק'כתחלה קוק ניק

לחנות מחת מעסר כנסת חולין מתוקניס : וכן סעתיק קרמניס מסס מעסר סכתערכ כתחת חולין וכו : לא הפסירכלוס • כתב סר"ג וריינינן ליס כחילו יש לו פרנסה ממקוס 6חר טיג : וכולס מתניתין כtין לו פרנסה

ממקוס 6חר קרס • ועיין כפ"ג לחלק מסכת טי : שהטבל מרוכה • פי' הנכסס הירוסלמי וסול סיליק מרונקעטר עיכ ולס פי'קטעס • נס קריס סתס ולס פי' • וטעמו של קרמכ"ס מסוס סוס המעסר מועט ל6 תתכטל ל6 תעלס 6ותס תרומת מעשר סכוניל מן הטכל קמרונת ותחזור המעפר כולו מרומע זה קטעס 6ינו מספיק למה המכרין לוקס עפרק ולכן כחכורו סתס וכתר היה הטכל מרובה על המעסר מפריס המעסר כלכר ול6 יפסיד מן הטכל כלוס סbס יקרס סס לתרומת מעשר פכטכל כמכח המעסר מרומם כתרומת מעשר St טכל פעולקה מתן עיכ • • ועול סוכריז עוליס לפירופי סרין וקרים לקוק כיס לו פרנסה וכו' ונרחק הליכי

כעינן

« הקודםהמשך »