תמונות בעמוד
PDF

טוב

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

כמו כלסון סעת סכסר ול6 כתב היס מותר• פסול הפך לזליס ומותרת לכהניס • ו-5 פגול : ופל נותר . Sci טמ6'• לשון שלה היה מותר ליטר. • ומעתס מת סכתב מליסרחל 65

67סיריכין לזריס כין לכהניס • סכתכסלו עס החתיכות של סיס מותר לעולס 6כל יכילו קרכן מילק • זס כלכר כקלסי חולין • ויסנסולין כדי לכטל סb קיסי קיסיס כפני עכמן קרסיס פמוטלין נקס מפסוקוטן כל סיזרקו הלס • כרתנן פל פגול נופףוטמ6 כפני עגמן: 6סור לוריס רכנן לטעמיסו כפרק כ'למעילס וכן 6מר

רחמרי סניס וסלסס סמות קרמנ'ס סלטיפ 166 קיה של פנול - ושל נותר שנתכשלו עם החתיכות • מנטרפין ל6סור: ריס תתיר. פעפ הכפר לכקניס סיקיו אסור לזרים. ומותר לכהנים • רבי שמעון מתיר לזריס לטעמיס לומר סניס רחויס לסס לס לח יתפגלו לוריס ולכהנים : ין בשר קדשי קדשים : ובשר לו סלסס סמות ממין חקר כמו ספירסתי - הכל לישרחל קדשים קלים • שנתבשלי עם כשרהתאוה • אסור. (סין) מנטרפין : יז כפר סין נסס סיתר לטול' רקרפי

לטמאים • ומותר לטהורים : קלסי קלסיס 6סור לזריס קיסיס לינס כחכליס ללח פרק ג בגר שצבעו בקליפי ערלה רלק 6פי'מקורי'כפר קוסי'קליס מקומן *

נתערב

סור וכלכלן יסרסל ר"ל נסעת

לטמליס • וכסלן עס כפר הכוסר סיס לכהניס לסיינו מסתקרסו ער 6חר זריקת דמן" תלותי כסף חולין דסרי 6ף לטממי' • ים בו כדי לבטל כל חקו נתחייב כקרכן מעילס כן כריכין לפר'רלס קגן כריס מעיל' בפני פלקון • מנטרפין ל6סור לטממיס • חפי'כר"ס דקרפי רמפסותר לכסניס חין מעילס יסר! - 6k לסכי קלמר קליסר! קרטיס. וקרטיס קליס bס 6סר לסס כדחמרינן לעיל גני סין (קס תיקר לעולס - וקינו כקופי קרסיס 6cינן כסכלין מרומה • ותלת • וככוריס : ומותר לזריס טסוריס • 6פי' 656 לכקניס : ויס כן עולסומרס : ל6ס 6כלו כסעת הכופר.

לרכנן יקישי קרסיס סין כסן כדי 65סור ! מלכסניס : נתחייב כמעילס • סכל לכסניס ססעת הכפר" פרק ג בגר. סנכעו נקניפי ערכס כנון קניפי סנוזיס כלומר בחר להיות מותר 6ס ל6 יתפגל • 6ע"ג דפגול וכן

ורמוניס רגס הקליפיס 6סוריס כקנסק כותר סייכיס 6ף כקרטיס קליס : מתניתין לה מפרפל 6לס כדררסיכן ת פריי• חת הטפל לפריו: ילנקסbסור בהנחה • נקלסי קלסיס - לקרטיס קליס מותריס ליסרחל כמו לכסן • דכתיב וערלתם ערלתו. • 6ל6 יקנה • על ילכע ולח. ע"ג לקמורס מתס נסכל נכתניס • כרתנן כחיזק מקומן • מכל מקוס סוחיל ולס פיין כמורס מכינה כלל כמו סכתב ברמכ"ס כריס פ"ב מהלכות מעינס • הנכן 65 החמירו כפנול וכותר bEתס כיסר! יותר מבכהניס ומכור. הוק לכל זס 6ינו !6 סומרס כעלמל לקס כנתבטל טעמס סיירי כמו טמפרט.. וירחת נמי ללחן לוקח סכתכסלו כל Scoזה חתיכות ככת 6קת עס חתיכות חולין • 6לס סול קרין כסכל 6סר נתנס לכרו פס חתיכות חולין • דקל מטעס סקס חמוריס על יסר6ל נגעו נתו ולפיכן נמי מותריס לכסניס כינתכטלו • וסין כחן חייכות להיתר העלת חת החיסור - וזסו סכתכ כחכורו כפ'כפירי מסנכוי מעסה הקרבנות כזס סלסון • חתיכות סל קרפי קרסיס • חוסר פיגול .Sco6 כותר: סנתנסלו עס חתיכות לחרו'. חותן תחתיכו' לסורות לוריס • ומותרות לכסניס עכ"ל - ותמיקני על כעל כסף מסנס סעל מס סכתנסרלכ"רכססנותיו • וסו6 כסל היתר כדי להעלות 6ת החיסור כתב סוס רנר פפוט וכתב רכינו כתריס כפי'סמסנס סס • חבל קפה סלח הוי ליה לומר לו חווכ"פ:. עכ"ל - ולפי מס ססתכסר מלכרי פירוס סמסנס * מכוחר לחלרכת ס6ין זה ענין כלל לקיתר מפלס החיסור - וחזק 66מר. רנינו כתב כן כפירוס המפנה • סוסכחני סרחס פירופו למשכיות הקודמות ולח עיין כפירוסו למסנס זו וניקס נמי מס

סרקרק לכתוב 6ן 6ו • לחין חנוק כין כתכסלו כולס ככס 6חת כין כתכסלו 6חת חסת • כמו סמכתי : של פנול ול5 כותר - קר"נ כתב ופל טמס ול6 כמל6 כן בנוסחחות המפניות. • נס הרים 65 כתכו • 6כל לפי'סר"נ ניחס

טפי חיגרסינן ליס • ולסרמכ"ס ניח טפי רלס גרסינן ליה • סככר רחית מס ספירס כמו סקעתקתיו • וכתכ 6חר כך Sn וזהו מס סbמרככחן 6מותר לכקניס נין טסוריס לין טמפֿיס: לפי סקכל נטמ6 כנוקר ופגולי כמו פיתכלר כמקומו ע"כ" ועיין כסוף מסכת פסחיס • וכמטכס ר' פ"דרמסילק • וכחכורו סרמכ"ס פ"ס מסלכות: 6כות הטומהות • וS6 תקפה על

מס סכתכקי לעיל. • דמתניתין סדס קלח קתני. מכל מקוס מסוס פגול ונותר לח הוי ליס למתניטon : דין עס כפר קתוס פירס קרין כפר חולין ומתניתין לסכ6 דקר6 נקטיס וכפרסת רק כתיב כי תלות נפשיך

לחכול כסר וככטר חולין מסתעי קרס : פרק ג יידלק כקכקרן פ6סור כסנ6ס וכו'סלל יסנס ולס יככט וכו': לסון כרייק6 - וכתבו התוס' דפסחיס וקדוסין .

דחף על גב למרינן סל6 יקנק • חכטריך לחסמועינן סל6 ינכע לסלק6 דעתך חסרי מסוס לחזותל לחן מלתס קיס : 60כטריך לחסמועינן פלס ידליק וכו'. לסלק6 דעתך הפרי מפוס המכלה 6ותו • פ"ס : וקה ליליף קכס מוערכתס : כקדוסין פ"ג מפנק ט' מפרס כענין 6חר :

כנס

[ocr errors]

ידליק

[ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]

פ"ב מהלכות ככורות זכסוף

ידליק כו 6ת סנר: כלןילנקו רכי מחיר לטעמיק לחמר לקמן בלס ידנקו • עין כפירוס הפנתר: יעלה כלקך חת סדרכו למנות מקרס 'זכנו סנכעו דרכו למנות סוס :

זמסתיס כתר קרמכ"ס כפירוס ענינו סיערכו וחכיס יעלס כחחל ומסתיס לטעמייסו דחמרי לקמן כפרקין 6ותו סכנר וכו' - זל6 לכתחלס קלמר • דחין מכטלין ליסור אין מקום 656 cסס דכריס כלכריוהלכה כחכמיס: נ מל6 לכתחנס 6ל6

fס נתערכו ' וכן לסונו בפרק ט"ו מסלכות נסיט קור כלי הפסק טיס

מלכלות חסורות: נתערב ניןחמס ל6לכע כל מה שיכול נחערב באחרים כלס ירלקי - דברי רבי מאירי כחסרי'יטנת כמחתי' ו6חר: להרחיכו • והפסק פיס נין וחכמים אומרים יעלה באחר ומאתים: ב הצובע ג הצובע וכו' . כגודל 65לכע כל מה שיוכל מלא הסיט בקליפי ערלה * וארגו בבנר ואין ידוע

קרמכ"ס סרחיכן קול הסיט כפול. איזה הוא - ר"מ אומרידלק הבגד וחכמים אומרים וקסמיענו בהלכה סקירתתי לפי ססוח כפול ממס סיס כין יעלה באחר ומאתיס : ג האורג מלא הסיט קולס לחכמיס 6פילו ככנל למס לסלכט : ומלח הסיט מצמר הבכור בנגר. ידלק הכנרי ומשער הנזיר. סגלכע כלו יעלה • ונוע סוס ספור חסון לחיסור ומפטר חמור בשקירלק השק ובמוקדשין ההלכה קסמיענו חומרק כר'. הנכן כסbרנו ככנר וחין מקרשין כל שהן : ו תבשיל שבשלו בקליפי מחיר 66מר 6פילו סוט 6חל ידוע ליזס סוס. רכי מחיר ערלה : ידלק • נתערב באחרים • יעלדכאחד כשנכנע ככנדיסרף כולו : חונגר ידלקו : לטעמיק •

ומאתיס : ה תנור שהסיקוהו בקליפי ערלה' ג ידלק כתר קרמכ"ס וחכמיס 6ומריס יעלו כחחל ואפה כו את הפת 'תרלק הפת'נערכה באחרות ומסקיס לטעמייהו העלה באחרומאתים :' ו מי שהיו לו חבירי מעלס : לפי טלס נתן כקס בפלונקס דלעיל :: מכתר תלתן של כלאי הכרם • ידלקו * הכתוב סטור כסוס פניס • קככור 6סור לגזוז בכור

נתערבו

עד כהן' וכן פסק כסוף סכסול6 תגוז בכור כחנן' וככור כעל מוס ליידי ולקכי כעי מל6 הסיט • ד6לן ככור תס הלכות פסולי המוקדסין לענין ססק ס"ת רסנירס ליס דמתני קרי סוס מוקרמי' ותנן וכמוקנסיס מקדסיס כל פסול: מסער כרכנן דלס כירוסלמי ססניס קרים דחמר לנותניתן כרית : קנזיר וסערו 6סור כסנסכח' קלום יהיה גדל פרט: גרולן ומשעור נזיר ומפטר חמור גסק

עיין כסוף מסכת S6 פרטיפיק קלוס : ומפטר חמור לסחר עריפת כ"ט מודן

תמורת ' ומה הכתנתי טס כס"ו: דססור כקכלתי לגמרינן עריפת עריפת העגלה ערופה: נסק ומפטר חמור' כתב סר"נ לחקר טריסק כולי עלמ6 נני במר תכח בגרונני סער תג6 פק והכי חורחיק : ו ה

מולו וכו' ידלק דים סכס עליס כתכסיל וכן כפת: יעלת כחיל ומסתיס

כסנ6ק' כפרק קמס דככורות קריס : ונקס מולס ר"מ ללין זה מעסרס לכריס ריסין ר"מ דמוקלסיס ומוקדשין פירוט על גכי סמזכח : ומסוס סכי ססני סער כלמוכח כירו': ( חכילי תלתן חין קכילס פחותס מכ"ק זיליס:

נזיר 6ף על נכלכתיככיק קלוס : כתערכו

בכל סין • מוקי לק קרחכ'דכקפנותיו כסוף פיני

מהלכות ככורות כקלסיס סיס לסס פדיון ומפוס רובר סיס לו מתירין 6פילו כחלף לס כטיל: יה ידלק פירס קריגריס פכס עליס כפת • וכפרק קמח לעכו"ס מפנק ט' לענין עני 6פרק כתנסר"נ דמוקי לית הגמרס כסלבוקר כנגרו • ונרחר והכי נמי לכוותק והכי 6סכחן כפ' כל סעת דף כ"ו רמוקי גמרס לתנורבנן דקמס תנור מקסיקו כקניפי ערלס וכו' חפק נוחת הפת וכו' כסbסכוקל כנגדו ופירס רס" כננוקפת מכעיר טניס נפי התנור עיכ' וכתב הרן ונמכל נקנס מן קמיסור כטעס ססחיסולנעין ע"כי ולענין עלי

חולין סספק נקס פיסת מעסר שני לה קוי הכי • כדתנן כמסכת מעסר פנירים פיג : י ידלקו כתר קרינוקס לנח 6מרינן ימכרו וכו' מסוס דסכל קייסינן ככולסו וכו' : ("עין מה סכתכתי כתחנת ט' פרקל

ג' רעכו"ס לענין מפנק ר' ס' לכוליס פרקין מיסלר למנוי ונטר פיס על קכח • ו5 קר"ס וסס דלס 6מרינן ככל סני למתניתין וכו' כילי ורקיתי נירוסלמי למפרס לק חמתניתן קמייתס כנד סנכפו וכו' : וקכת קפה בעיני רסתס פירט סר"נ - וכן סרמנ"סיגס כחכורו פרק ט"ז מהלכות חמורות ורוק6 כסתס ינס קלמר רכי שמעון בן גמליץ לכל כיין נסן ממס 6ין לו תקנס • וססתה העיקרח 5חן קוטיס קול לחיכ6 למימר דיני המדחוסייתס 6סירי כתנסה יש להס דין יין נסך ממס סוכמסנסי' פ"ק רעכו"ס כפכפיפּירין לזו הקפי6) וקרסקקסה: 65 מסתמט ככל הגוליסורי ללימ6 ייך הנחת ליסQ סמלס סלס לעכין פכויס לר"ח כסוף כל הנלמיס ודכוותיק פסקינן קתס וסתס מסוס דעכו"ס תופסת רמית 6ף על פי סלינס בקרת ככך מכל מקוס מחזי טפי כמוליך קליסור ליס קמלן ופוליס (חלק רסס תנור פיסיקו וכו' וכטל כרכרורג נווכוי סרינן כקולכת קנחק כסנקערך

לב ב לפי

דללו מחייס טיי דני שמעון

[ocr errors]
[ocr errors]

מגפי ס6ין ממפות החיסול בעין עיר סולקתירו השני נתערב כ6חריס גרסינן . לס גרסינן ו6חריס נ6סריס מ

מתניתין ר'ה' ותכס fינס מתורניס) (קר"נסלח כתכ לקופיס נרסינן לס נריך לומר שנתערכו כל 6ותן חחריס כ6חריס לל או חפפרמסוס לסכר'ליס כסרמכ"ס ססוכר וקל הרעןטמפון הוי S6 חלספיקת וbסמועינן 6ף על גג דליכס תרי רוב כן נמלי56 ודרכי חליעזר כונה חדה תקנתו הוח ולין תקנה 6סירי : כלפיולקי וה6

657

6מרינן ימכרו כולן חוץ מלמי נסונכק 6ל6 ל6סר סמכר

פסור סנתנכרסמירכן:מכין (כמכר f5 פגי 6ל6 לחקר נתערבו באחרים כלס ידלקו • דברי רבי מאיר • כן נמליל בפרק (כפרה) טיוליך כמו סכתג קכסף וחכמים אומרים יעלו באחר ומאתים: 1 שהיה רעכיק יין נסך מפוס תפנה בפרק ט"ז מהלכות רבי מאיר אומר את שררכו למנות מקרש וחכמים

ככלקו סכל מחכלות 6סורות והסתה אומריס אינו מקדש • אלא ששה דבריס כלכד • יחזור קעכו"ס וימכרנו כסנויס לחר"ס כ"ג מקורן ורבי עקיבא אומר שבעה• ואלו הם אגוזי פרך •

ניסר6ל פק סחין כזכיין נסך דרכי 6ליעזר :

רמוני ברן • וחביות סתומות * וחולפות תרדין לליכל למיחם נקכי : {; ספנתערכו כו' : מ"ס וקולסי כרובי ודלעתנית. רכיעקיבא אומר אף מדרכו למכות פלין הלך

קר"נוחיגרסי' ככרות של בעל הבית הראוי לערלה ערלה'לכלאי מוכרן 6ל6 כמכין מלי וכו' עיין כמה פכתכתי כזתי הכרס כלאי הכרם : ח (כ'6 (נ) כיצר נחפצעו קסיכותו : פרך וכרן סמות כתפנק ט' פ"ג רעכו"ס : האגוזים • נתפררו הרמונים נתפתחו החניות תקימות הן ולחני סמטתי ז מקרש סנ6' פן תקרס נתחתכוהדלועים נתפרסו חככרזת יעלו באחד חנויפרך לגוויס סקליפתן

המלחת וענינו ומאתים : ט ספק ערלחי בארץ ישראל אסור • רכה וכפרכין: קלפותרדין הפרפ' כמו סכחרנו • ובסוריא מותר יובחוצה לארץ יורד ולוקח. ובלכר פלין מגלעות הקררין : קרמכ"ס : "רמוני נדן שלא יראנולוקט כרס נטועירק - ירק נמכר חוצה קלסי כרוב קלחי כרוך נס כרכי מחיר הוזכרו כרתכן לו• בארץ ישראל אסור • ובסוריא מותר' ובחוצה לכ6רן יסרחל טקס גלוליס במסנס ס' פרק י"ז רכליס לארץ יורוולוקט וכלבך שלאילקוט ביד וטוניס: סל כעל סכית סקן ועיין כפירוס סר"כ כמסנס

החדש

גדוליס 6כ5 סל כחקוס ה' רעטרת רכריס וכו' :

קטניס ין :, קרחוי לערלה חלפי קרלין - פירס סריג עלין וכו' • ותערוך פלין כנון קנווס וראוניס וחכיות סתומות וסרחו לכחי הכרס

הכלבות סל תרדין וכמסנס רכיפית פ"ק דעוקטן כנון חלפי תרדין יקילסי כרוב ודלעת. יונית • וסין סלכסכר"מ מפרס קרינ כענין חסר : הראוי לערלס טרנס וכו' • ולס כר"ט : ח כתפלעו הסגוויס נרסינן - 65 גרסינן כינר כתכ סר"ס פירוטי רייק חמסי 65 תני קרחוי לתרומת דתרומס וקמשמע לן מתניתין דרוקח סלמיס לס כטילי לכל לס סכורי נמי כיון רחסיכי לח כטליכ6סרומסה • ומפני כון רחויין ופלועיס: נתפרסו קככרו' החיסתמס כריס דהלכתס כותי' : לתרומס ולח סין למתני קחי ליסנה • ועל חנס רייק להחי ט ספק ערכת כגון עכו"ס סיס לו נטיעות טל ערלס כגינתו יללקוב6' ומחתיס ל6 סייכי כתרומס • ועול ודל69 6S קסיס וכילו פירות ולין ילוע 6ס מסל ערלס 6ס מסb זקנס : כ6רן הכל 656 רכר סכמנין וליסורי הנחת כרמסנס כטלקי עכו"ס יסר6ל לקוי ספיקל דלוריית לחומרק: נסוריס מותר וככוס עכ"ל : וכלומר רמתניפין לסכל סינס 6ל6 פירו66 רמפנס ימין קול וחוסמיק ככוס והחמירו כוקכת : (כחוכר 5חרן דלעיל סנסנית סס פלוגתח דרכי מחיר וחכמיס . דרכי מחיר. יורל ולוקה בתוך הגינס וקונס מן העכו"ס מותס סליקט ככר חומר ידלקו וחכמיס fומריס יעלו כסחר ומלפיסי וכתרומס כלכרסbח ירחנו לוקטי וכה"ל יורל וליקט העכו"ס יורד ולוקט בליקה לה סיכל שיכול להכנס • ונס ל6 סייך כ6חד ומ6תיס פפני קיפרחל ופר! קונה ממנו וכלנר סל6 ילקוט יסר: גיל • (דתרומת מולס כ6חל ומחה • וכסדר מסנה כירוסלמי נרס

ככל כמסנס דלעיל סרו לערלס וכו'• וחסתס התמר נמי דירוסלתי סכתכ סר"ס : לכלאי סכרס גריפ ל6 חסיב לסביות סתומות' וכן סר"ס 6כלסרמכ"ס ססיל לקו וכן נרחק: רבי עקיכל לומר פסק הר"ג רלס כרכי עקיכ6 • וכן סרמכ"ס • ועיין כמסנס רלקמן ומס סכתכתי זס : ח כיצר הכי גרס הרמכ"ס וכתכ 6מרס כיכר רוכס כו על חיות דרך יתיו 6לו מקלסות כל שכן הסיכוסכר כיור ל6 יהיה

6לס כסיקיו סלמות כמות פקין 6כל נתפלפו וכו' : נתפררו טיין כפירום מפנק ו'פרק קמה למעפרות : נתפרסו הככרות * כתב סר"כסחי סתמס כר' עקיכל להלכתיכותית • ותימר ללעיל פסק דלס כרכי עקיכס - וכ"כ פס

קרמכיס לכל פסק דקכח עקרי לה מחלוקת וסחר כך סתס קיס דהלכה כסתס • וכן חזרנו הרמנ"ס כפרק ט"ז מסלכות מלכלות 6סורות ופסק כרכי עקיכס : ט ספק ערלת: פירס קרים כגון עכו"ס bס לו נטיעות וכו' ככר כתכל כוס כמשנסג' פרק קמל : כרם נטוע כי יקיגנספק כללי כרס * וסכי מייתי לה לענין ספק בסוף פרק קמה לקרופין

8

[ocr errors]

סליק מסכת ערלה

בכל מקוס ו6פילוכחוכר 65רן דכתיב ונחס וקלי וכרמל ל6 דף ל"חי וככהרמנ"ס כפ"י מקל' מסכלות 6סורות : תלכלכו ונו'ככל מופנותיכס : וערלת הלכה למשה מסיני החרש 6סור ככל מקוס • נכירוסלמי קסכר דמתניתין כר' פרסור כסונס לסרוfפ"פי כןכפקס מותר סבןנחמר'ההלכה

ליעזר בסוף פ"ק דקילופין הרים • ועיין,מק לוטת כסיטי סיקיה ספקה מותר נחונה 5חרן : (הכלליס סכתכתי סניסס כסייעת6 דסמיס • וכן מס סכתכתי כוסנת מדברי סופריס דוקת בלחי

נ' פיורמסכת תמורה : הכרס כיון דכסון המידי החדש אסור מן התורה בכל מקום והערלה והכלאים מדברי סופרי ומסורי כהנחה מן התורה הלכה • והכלאים מדברי סופרים :

וכו' פירס מחולק ל6רן נזרן כהן רכנן•

סרכ רכינוענכלי' מברטנור' הכל כללי זרעיס ובחין פרו

מה כהמתן בין כ6רן כץ נקנחת נחונה לחרן ל6 גזרו

כחולה לחרן מימרס רשתוbל פתורכנן וסרככת החילן 6סורה כחולה לחרמןתתורת הכתי' סוףפ'קמח דקדושין דף ל"ט ופיר' בסרי לקח סוכת הנוף הול: נקמתן 65 תרכע פלסיס סון לח תזרע כלחיס ימס כסננתך נהרגעת 6ף סין נסיכנתי ומס נסמך בין כ6רן כין כסונס

סליק מסכת ערלח 65רזיף טון נתרככס : כין כ6רן יכין כסוכס ל6רן :

פבר כתכתי טפס סידורק חסר ערלס ברים מסכת סליק מסכת ערלה

ערלת • עיין עלין : רק א יש מניחין ככוריס וקורין קרח כפוריס מחרמי. פרק א ודרך היחיד ולרך קרניס מפורסיס כרים חוכר חכי עד סוף הפרסי: וסכרין כתוך סל

פרק ג'רפלס : יחיל סחפרנו: והטמין יחור SEחילן נתוכס וכסהו בעפר רבי יקולת חומר כזה מכיל פיפרין סמותר לו לעשות חלב והוכיח רחם היחור לתוך סלה חכירו חוברסוק הכניס וכן תחת רסות סרכיס וכו' ו6ף על פי סמכים הינו קורס חס הנטיעת עומדת בתוך

והפרס הר"ס כסס סירופלי $ 6 קכרן לו כוסות קוניס מסכת בכורים

'יסולס סתיס כר' 6ליעזר והוכיח רחtסיקור כתוך סל!

לסוף פרק חזקת למחיר ינו מכיל כדמפרס כפמין פרק א יש מביאין בכוריסוקורין מביאין. לעסות חלל תחת רו'קרניס

ולא קורין • ויש שאינן מביאין •

כדי סתסס עגלה טעונס מקדמתו : ודרך היחיר 6ן אושאינן מביאין הנוטע לתוך שלו והכריך לתוך הכניס מסלכת • ומסיק דרך סרכיס כחמכע כגון פיס של יחיד או של רבים יובן המכריך מתוך של יחיר. המתיר לעשות הכל חינוּ

-15c לו סתי גנות מפני כרי. אומתוך של רביס * לתוך שלו• הנוטע לתוך שלו לעולס ולס נס 6חר יוכיס 6ינו מכיל סלין כל והבריך לתיךשלו ודרך היחיד ודרך הרבי'באמצע (הפתמס כחותו חלל ספחת קנדוליס מ6רמתו : כזה הרי זה אינו מביא • רבי יהודה אומר כזה מביא • רסות סרכיס כל הקורס מכיל כיון סיס לורסו'לעסוק ב מאיזה טעס אינו מביא משום שנאמר ראשית, זכתי הלכן מכיס ולינוקורס כן סמותר לעשות חלל תחת בכורי אדמתך • ער שיהיו כל הנרולין מאדמתס ע"כ : (מכל סלין דר'יקולס הסות סרכיס כסלינו מזיק האריסין והחכורות • והסקריקין - והגולן • אין 6S פליג S6 כדרך קרניס לרכיס כל חרמשך קריכןכית מביאין מאותו הטעם משום שנאמר ראשית בכורי כחמנע 6כל לחכוי היחיד : ומכל מקוס סכר ר' יקווק ארמתך : ג אין מביאין בכורים חוץ משבעת ג ולא מזיקי סמן ס6ינס סחטיפ ממכיס הינו קורס • המינים • לא מתמרים שכהרים • ולא מפירות מן המובחר • פי וחין הלכה כר' יהודה : ב שבעמקים ולא מזיתי שמן שאינם מן המובחר • הרע דכתיב זית שמן זית החריפין תקכלין 6תסטרס

אין

לנורי למחנה לסליס כרכיע : חבורות מקכל חת הפרה כרכר קנור • כך וכך כוריס לפנס בין פקיס סוסה קרנק • עין סקיל פוסק מעט• סקריקין סורג נפשות ונותן לוקרקע כדי שלח יהרגנו - ולטון סקריקון 65 קרקע והניחני • ולע"נ ריקים לית לפי סעס להתחיל ליס לסכר קלידכ6 לפקול וכנוסר פכטנס ליס כריכס : ג 656 מסכעת המינין דכתיכ מר6סית ול6 כל רוסית סלין כל ספירות חייכיס כככוריס 6לס סכעת המינין סנסתכחה.בהן חרזיסר6ל מטס וסעוריס וגו' ורכס סוס רכס תמריס : מתמריס סכספים ופירות סכעמקיס לפי סיןגרועין ולח מזיתי שמן סלינס מן סמוכחר דכתיב זיק פמן זית לגורי סכחיס עליו גשמיס וסול חוגר סמגן לתוכו וקול מוכתר ומסוכס :

מין

לגורי סכליס עליו נסמיס'וכו' לספוקי הזיתיס סכליס עליס' 6ין מניחין ככוריס קולס לכנרת רסקי פנחס שמכילין כעכרת

גסמיס וקס פולטיס סמנס • הר"ם מן הירושלמי : מקרו ככוריס וקס מתירין סחלס כיוקוס : י ס6ינו יכול ולא קבלו מקס * עיין מס סכתכתי כסוף מסכת חלה : לומ'6סרנסכס לכותינו לתת לכוס6יןלכותיו תיפר!• וקנריס

ו הגר מכיס ולינו קורס • כתר קר'ככסס ל6 נטלו חלק בחרן • ורמכ"ס כתב bcין סלכס כמסנס זו הרמכ"ס :חינת הלכה

חלל הגרמנים וקורס ומלי החכרקס נקרס לך לכל אין מביאין בכוריסקודס לעצרת • אנשי הר צבועים למיתר לחכותינו לתת לנו העולס • ומסייס גרמניס הביאו ככוריהם קודם לעצרת ' ולא קבלו מהם מפניססחרז נתנה לחכרתס לפי ססו6 למדס סמונס ע"כי מפני הכתוב שכתור וחג הקציר בכורי מעשיך אשר זקוח לכלנריס כמו ליסרסל הכל כ"ט מרלו רלס נתחלקת תזרע בשרה: ו אומביאין ולא קורין הנר מביא דכתיס כי לו המון גויס סלרן לגליס, זה ניחר ואינוקורא שאינויכיל לומר אשר נשבע ה' לאבותינו נתתיך ודרשינן כיס לסעכר כסכולו מטיס דסכוע' לתת לנו : ואם היתה אמו מישראל מביא וקורא • היית לב לחרס עכסיו 6תס פנסכע לסכרסס היתה קידס וכשהוא מתפלל בינו לבין עצמי אמר אלהי אבות סנלכל סעולס : וכן כסרו)

סנקרח 6כרסס : ישראלי וכשהוא בבית הכנסת אומר אהי אבותיכסי מתפלל כין כינולכין עלמו • ואם היתר חמו מיסרל • ואם היתה אמו מישראל • אומר אלהיאבותינו: ה כין ככית סכנסת חומר חלקי

לשון הריס כירוסל' ר' אליעזר בן יעקב אומר אשה בתגרים לא תנשא לכותינו 6פי'חיןלמו מיסרף: פריך כלוס נסכע לנקכות לכהונה עד שתהא אמה מישרא - אחר גריסי ואחר ה להתנפל לכסונס וכתי' זלס מcני מידי סמס ל6 cr עברים משוחררים ואפילו עד עשרה דורות ער כיחוק מזרע כית יסרא יקחו לסנויי דלfו פירכו סיס שתהא אמן מישראל • האפטרופוס • והשליח • לקס נסיס, זכtלמת) מיפרץ פל" • זהיינו טעמ6 דלחו והעבר• זהאשה וטומטום ואנדרוגינוס מביאין קרינס נק מזרע סרדמac' פירכוז היה רחט"ג רלחתי ולא קורין • שאינן יכולין לומר אשר נתת לי ה' : ו6פילו מקנת זרם • והנכס כל נסכע (כלפירס כמסנס ו הקונה שתי אילנות בתוך של חבירו' מביא כר"6 כן יעקכ לכתחלס 6כל דלקמן) : ל6כי חמו ססוס ואינו קורא ר"מ אומר מביא וקורא • יבש המעין• כריעכר 6ס נ66

6יןמוכיחין מיסרS6 נפגע ועוד רגע נקצץהאילן• .מביא ואינו קורא • רבי יהודה אומר לותק ממנו (כניס כסריס כעכמך וסכועס דלחכותינו מביא וקורא • מעצרת וערהחג מביא וקורא •

,6פילו לסיות כקניי גלוליס : ליונלי מכריס לו לכליה6רן

מן

הספוטרופוס הממונה על חי כמי לסכרקס

היתומיס כין סתנוקו כ"ו לינחק ויעקר ולחו חנות המכיליס ממס : כין סמנקו חכי קיתומיס • 6פוטרופוס הכי סקטניס כלסון ח ואפילו פר עפרת דורות • ונרחק לי ללחו לוקל 656 רומי קורין לחכ פסטי"ר ולקטניס פו"ס : ותסליס • סלקטן

כמו סג6מר כממזר ער דור עשירי ופירוסו ער מתסלס לסלחן כיך חחר רז מלי למסלחינהו לכל לקטן נסכיחן עולס סכי נמי רכוותיס ולסון סרמכ"ס כפרייט מהלכו'6סורי הול עכמו ל6 מלי למסלחינקו סכל ככוריס סנרחו לקריסס כילס 6פילו 6חר כמה דורות : והאשה פי' סר"כ סלח חינן נתניס 6לס כקריחק : ותספק לכל 6סיקנעל בעלה נתחלקה קלרן לנקכותי וכן פירפו קרמכ"ס וסר"ס וכנות מכיח וקורס רכתיב 6סר נתן לר' אהיך ולכיתן מלמר 65רס כלפחד לחובתורת חלוקה לקחו חלק כתורת ירושה' כמו סטל מכי6 ככורי 6פתו וקורל:pפֿין יכולים לומר6סר נתת לי 6Sc

ידי זה בווק לרורות והעברתס 6ת נחלתו וגו' : נתחלקס החר/לנקכות' וכתיך חיס לפי פקודיי ער סיקיה אוטומטום וחנדרוגינוס • וכתב סריג וכתין ליס לפי ולחי ליס י מכיח ולינו קורס מספק6 ליס לתנ6 קמח חי

פקודיו וכו' • תמיקני וככל דוכתי חי מעטו קנה קרקע חי 05 • קלכן הכיל מספקי וחינוקורל מספק • מכח ספקי וכמתניתין ללקמן כמי ממעטינן קונס סני מילגת ולוקח סתי סילכות 6כל פלטת חיבוק כולו עלמס מולו דקנת גומחמת ספק : ו 'רבי מחיר חומר וכו' • מ"ס סרין קרקעי ומכיל וקורס כרתנן כסוף פרקין: ר'מחיר חומר מכיל ז"ל כמלס לורק וסלוענינו כתכתי כסוף פרקין • ופי' מלת וקורס רסכר הקונה כי חילנות נמי קנה קרקע פתחתיסס סורק כתכתי כמסכת ר' פרק י' רנ"ג :

וסוכקנקס כמלס סורת וסלו • סין סלכס כר' מחיר: יכס המעין וכו' • מ"ס קרן קיכל לנרלו ונדמן קמפיין6ocילן חי ולל ממנו ונקנן החילן • וקול פינטונקל ירקכו • וכ"כ הר"ם •

וכ"כ הר'ס • ועיין כמפנה ללקמן קולס סספריס ככוריס : 6כל 6ס ספרים קורס קויל וגרלו מר סכתכתי זס : רבי יהודק חומר • כתב סר"כולין לקרי6ת וכרחו ירקנו : רכי יכולה לומר מכיס וקורין כיון

קלכס כר' יקודס : פיין מ"ס כעסנקנ'פרק ו' רכרכות : ססקרקט קייס ל6 קייס לחילן • ולין הלכה כרבי יהורה :

היתה

« הקודםהמשך »