תמונות בעמוד
PDF
[merged small][ocr errors][ocr errors]

המתנות

סוות

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

לפני החזר על הפתחיס : מלסון 655 פרוס לרעב לחמך : פלחי רכילה חתיכות של רכילס : כולל ונוטל קורס התמריס פלחי רכילק • סון קר"ס כסנתייכסו ודרוסת בטיגל 6ו סגרוגרות ומערכין יקר וקן נכלליס ומתערניס וכמכל

מתעגל העיגול לפנמיס סיס נפלס כמס רכילות על מפריס מן סחיוך רקסכריס כלילסנרגר קיכס 6כל פרוסות Sc

כחן ופלס מלסון פולס וכוקע : • לחס ופלחי רכילה סין נכללין וסתי לפרושי מן הפטור על אבל כזמן סמתנס מועט'

החיוב כומן סתמתנ'מרובה לשון סר"כ כלומר פלחי רכילה מעשר מכל א'וא'ובתמריס וכגרוגרות כזמן ססכל נותנין מתנת מתנת 6חת מועטימקכרתס כולל ונוטל: אמר רבי יהודה אימתי בזמן שמתנה מרוכי מכל המתנות סוות 16 וכו' - וחיישינן סמ6 מן סלון מרובה אבל בזמן שמתנה מועטת מעשר מכל אחר מועלת כילס : חכל כזמן מפרים על המעוט - וכן כתר ואחר : ו הלקוח מן הסיטון וחזר ולקח ממנו ססמתנס מועטת כלומר קרם. (כלומר רלח התרמי שניה לא יעשו מזה על זה אפילו מאותו הסוג אפי' סמתנס 6סת מעוטת ממכרתי לכל חלוקר דייק הוחילולין מאותו המין נאמן הסיטון לומר משלאחר הם : לה מסניס כלילס ררלמ6 כל

ונמכח ז הלוקח מבעל הבית וחזר ולקח ממנו שניה, חד וקל 65 מתרמי דילית פרפרים מסחר על סל סני מעשר מזה על זה אפילו משתי קופות אפילומשתי וחייסנן שמח מוסרוכ מפרים מה זה חיוך וס פטור •

בעל הבית שהיה מוכר ירק כשוק בזמן על המועט כך נרחס פירוס ולפי פלטולי המועט ככלל שמביאין לו מגנותיו מעשר מאחת על הכל ומגנות מפנס זוכירוסלמי : ו כמרוכס וכל רפרם מרוכה אחרות מעשר מכל אחד ואחר: ח הלוקח טבל סיטון סוחר הלוקח תכוfס פריס • קלכן נקטי סמל מן משני מקומות מעשר מזה על זה אע"פישאמרו אין מכעלי כתיס קרכת ניקל כרוב מפריס על סמועט וחין ארס רשאי למכור טבל אלא לצורך: ט מעשרין ומוכר לחסריס כמות נסק : הכי נמי דססb כספך כמי

משל לס יעסר מות על מות וסמס סוי סמס מן המועט על

מס סלקח ממנו כסניית המרוכס (סמל זס חיוך וזס פטור • 656 סדכרו כקוות • ויס מסלס 6סר קנסו ו6תי לחפרוסי מן הפטור על החיוך: ולפילו לסרמכ"ס כזס פי 6חר (ז"ל: לפי סכחי מסחר פנקן זה הנותן מחותו הסוג כלומר מסותת קופת ולומס לו כמסכת כליס מתנס גלולס 6יס נדיב קול ול6 יקסק כעיניו המעסר וכחמר הסונים הגדוליס : וחפילומהותו המין וסניקס סחמתית 6 מעל כל פניס סוכיס סמעסרות ויתעסר קכל רכחי (6ס סיתס סניתס לכנס: ולס חמר הסיטון רמלקס 6סר קנס נסמן : מתנה מועטת כזס3 עליו סקול על כל פניס כילי ול6 עסר : מעטר מזס על זס וכלומטוטר סוכולוסין מעוטר וכלכל ולפיכך כל יתערכ קכל סמס יפרים כרמלי על סולחיות חיינו זיהית כמין 6' וכתיך סנתו ס6ין תורמין מסל סנס זו על מנת מותר כמו סיתכ6ר 6ח"כ עכ"ל : (סכרתו ססנותניס מתנס 6קרת : ומנכות לחרות מעסר מכל 6קת ו6חת רבעלי קגנות מרוניקס נכלל רוכ ענייס ומעטרי' וסנותניס מתנס מועטת סמל זה טיסר וזה ל6 פיטר : ח

מפני מקומות ססני ינסו מכלל זס וקרוניס לולסי סלינס מכופריס •

המוכריס הודיעוסו פתוח טכל : 656 לכוין כגון סכתערך והלכה כרבי יהודה פתוח מפריס קרנס מקמוקרס ונילסהול לחכרו חולין מועטין כטכל מרוכס פלין לטכל זס תקנת על מפרס סלכר סכנוקלס :

סיעור עליו ממקוס 6חר ולוקח לחכר מותר למכור טכל לכל ו הסיטון עיין פרק כ' מסנס ר' מנס סכתכתי זס - ומס לה לעס החרן ועס ס6רן סנתערכ לו חולין כטכל כינר קול

מכתב קריר ומוכר ל6חריס כמרק גסה • עופר הולך לכל זכר וסוס לוקח לו טכל ממקו'חסר ומפזר לו: מסייס קרים וסרי למכור רמסי כרתנן לעיל כפרק כי:

"ט מכל מאותו המין לסון קריב דפניקס סחמתית לו (כנת פיין

פרק ק' לכ"ג מפנק ו': ז ומגנות חסרות · 6ס נקס ממכו וחזר ולקח ממנו פעס סניס סרמכ"ס סין ההלכות מעפר : ח אף על פי סfמרו לין 6רס רסלי וכו' • סלין רס6י להוכיח מידו בלתי מתוקן • סיסמעלס יודיע ללוקח : כדלעיל פרק ג' מסנסג' וסכי קלמר 6ף על פי סbמרו הלוקח וכו' לל סרסbי ס6ין 6רס רסלי וכו' ויס מפרפיס 6ף

על פי סbמרו וכו' לפילוסכי 6ס עבר מעפר וכו' : אלא לצורך כתב סר"כ כגון פנתערב לחכירו קולין מועטין כטכל מרונס רחי חפכס טכל מועט כחולין מרוכין נתנטל הטכל

מועט כקולין המרוכין מדלורייתל דנטל נרוב ולה נתחייכו !6 מדרכנן : סלכך סין לתקן כטכל ירחי כממקוס 6חר דהוי מן החיוך על הפטור כיפ קרים מגמרל מכסות פיג רף ליס • ועיין לקמן כמסנסז' פרק ז' ומ"ס קרין ולוקח לחבר .כן הלשון

ניר' - וכן סעתיק סרמכ"ס כפ"ו מהלימעטרי ונרחק הללו רוקח 6ל6 סוס סלין לכסמן על המעפיות - ועייןסף פין ט מעשרין

עיין מס סכתכתי כריס פייר וכמנחות פרק רבי ישמעאל דף ס"ו עמול כי סיכל כריית רמתניתין נקני דיני ותני תורמין

על

וכתב עוד

:

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

:

ענין קיכ כליפמפין פרקו המקבל

ט מSc יפר56 מל bל עכרס החיתנ6 סכר חין קנין לעכו"ס, על סלעכו"ס וכתב קרינהלי תכלסנר 6ין קנין וכו' ורי כסרן יסרחל לספקיע מן המטסר ורכי מחיר היס וחינת הלכה מחיר היס • וכ"כ סרמכ"ס וכן פירסוכמסנס ט' פיר דקי"ל יס קנין לעכו"ס נ6רזיסר, לספקיע מן המעשר וכתין דפחה • ועיין מ"ס סס : עור מים מרעת סרמכ"ס כסוף ולחרן 65 תמכר לצמיתות הס 6ס נמכר כמותר היה : על SL פיר רנטין : ומס פקטת מדלקמן כסוף פ"ק רעכו"ס 6פרס כותיס פירות הכותיס ודחי

פס גס"ר ומ"ס סר"נ קל טכל מוכריס 6ותן ד6ע"פי משל ישראל על של עכו"ם • משל עכו"ס על של 6ס נמכר למותת לר"מ דרט לגפלוכלין פירותיסן עסורי ישראל - משל ישראל על של כותים • משל כותיס כירוסלמי והחרן 65 תמכר מעטרי כסמוכרין מיכן על של כותיט • רבי אליעזר אוסר משל כותים על לכמיתות לחלטנית כלומר מעטרין רלח חיים על לפני של כיתיס :

עציץ נקוב הרי זה כארץ תרם דר' קמ"ל קרס סל6 תוכל עור לח תתן מכסול : ריי מהארין על עציץ נקוב מעציץ נקוב על הארץ למכרת לחלוטין להפקיע מן שיעור חוסר מסל כותי'על סל תרומתו תרומה משאינו נקוב על הנקוב תרומה המעטרות : כותיס רומכין רמעסר לכפסי' ויחזור ויתרוס • מן הנקוב על שאינו נקוב תרומה על טל כותיס כתר הרים ונמלך ומוכרן וסמל החסר ולא תאכל עד שיוציא עליה תרומות ומעשרות 8 פירות כותי ורחי טכל. מעוטר והחקל 65 ונמכח יא תרם מן הדמאי על הדמאי מרמאי על הודאי וכיכ ככ"ו מסנס ר' וטעמ6 • מפרים מן הפטור על החיוך תרומה ויחזור ויתרום מן הוראי על הרמאי תרומה לסכר תנח רידן דכותיס גרי וכזמן סזס סכותיס עסלוס ולא תאכל עד שיוציא עליה הרומות חמת תן - ומס סכתכ סר"ן כעכו"ס גמורי'לכל דכריסס:.

ומעשרות

°כסמוכרין 6ינן מעסרין657* י ענין כקוס

שרה מישראל מן העכו"ס חייסיעל לפני עור - מסייס כתוכו עפר וזורעיס כן 6ס

מן

קר"ס ודריסי ליס כפסטס נקוד כדי סוס קטן ססוס

ומסוס נוS 6ת סכסן וחת פחות מכזית הרי סוס כחון ופירותיו טבל גמור רחוריית6 : תלוי כמי ל6 קייסי רתוי ממין פחין לו תוכעיס ועור מסוס דל6 תיס מן ס6רן 6פי'לכתחלת נתי מני לתרוס ומסוס סיפ' נקט סוכרר חלקן כרתניס כתסוכר 6ת הפועליס (דף פ"ח) עפר לסון ריעכר : תרומס ויחזור ויתרוס רמן הפטור על החיוג מעשר וחכלת ולא מוכר ע"כ: משל כותיס על סb כותי'• הפריס ולחו תרומת היה כלכך יחזור ויתרוס ומ"מ כיון סקרס לכסורת תות לית לסכות מסל כותיס על טל יפר! כמו כריס6• לס פס תרומס נותנת לכסן ללה ליתי לזלזולי כתרומס ול"ל וכן חנות כתוספתf וסל רתני מסל כותיס על סb כותיס מסוי ליוליס עלית תריגנת ננעצר כמו בסיפס מסוס דמרחורייתח ר' 6ליעזר נסיכ לס • זעיין פ"ברנינה מפנק ו' לסו ככל סוחבל מן הנקוס על פלינו כקול למן החיוך של רבי 6ליעזר חוסר מסל כותיס על סל כוקיס ' כתב סר"ר הפטור ספרים יתרומס סויס טכל החוריית הלכך ל6 יסכל רפמס החזר מעוסר ותחסר ל6 וכו' • וכ"ס רמקלי פרסיוניס עליסס פרומת ומעסרות : יא מן כרמלי על טעמ6 פליג מטל יסרסל על סb כותיס :• קרמלי ללמ6 כלי מעסרותחי 65 מעסר תרומס ו6"ל לתקן 6ת עציץ מ"ס כפי' סרמכ"ס סחורסיס גן • רונס לומר התרומס כיון לספק סוס ורוכ עמי הארן מעסריס סן : מן פורטיס כו' וכן כרייפרקין דלקמן כתב ג"כ 6ק"כ הודי על הרמחי תרומס ול6 תלכל דהוי לומס רמפריס מן חרסה לחטיס ולסעוריס • וכתכס כן ככתוכ פ' וינס 6סר חין קנקון כל :bינו נקוב מן החיים על הפטו'6cס סדמחי מעיסר תריס וקניר ותרגס חונקלוס דלית זרועם וכלל • בתכלית

כמנחת סתרומס טכל דחוריית) הלכך לח תלכל : קריסת לזרימת : תרומה ועיין כמסנס ס' פ"נ רחלת פרק י המקבל

סוס למחנה לסליס ולרכיע וכ"ס סס נסיך ומ"ס סר"כ כיון סקרס לה סס וכו' עיין כדרך

מפנק ו' פ"ז : משאינו נקוב על הנקוב וכו' וסס גס0

על סחינונקיל * עיין מ"ס כסס סרמכ"ס כמסנס דלקמן : ולא הכל וכו' • פיי גריל מסוס דסויס טכל רחוריית6 6

°סור חף לכסניס כדתנן כמסכת כ' פ"ח לתרומות ולרסונספר) פרשת קרח יכול יוכלו לויס וכתניס פירותיסן כטכלן ת"ל כן תרימונס 6תס • 6תס 6לו סלויס נס 6תס לרכות סת

ככסניס - וכתני סרמכ"ס כריס הלכות מכטר : עד סיוניס וכו' לבעל הבית ולח"כ יתכנס לכסן : סרמכ"ס :3) יא תרם מן הרמלי • תרומת מעשר כרמלי וכורחי 6ף תרומס גלולס ככלל לקכי תנן סתמס : ויחזור ויתרוס • כתכ סרמנ"ס פסרי פסר 6cחד מסס טכל 556

6ס תרס מעלין6cינן גקוס על סfינו נקוב קרומתן תרומס לפי ססנייס כערן חחר (חיוב סתרומס לסניקס מורככן ע"כ : פרק ו מן העכו"ס וכן יכותי לכלורה הוה ליה לשנות מן הכותי ומן העכו"ס :

:

[ocr errors]

יחלק

[ocr errors]
[ocr errors]

יחלק לפניסס : ווים קרים וחינוכרין לעפר 6ינו רונס הריסין : יקלק לפניקס ולינו נריך לעפר קלק סרת לכל

לומר .)כל לתרוס גרין ר6"כ לין בין מקכל (חוכר !6 מכיס לפניסס קלק סכר כקרקע כסfינו מעוסר וכל חייכו ):היל סס מטסר לכלל המתנות' וכמ"ס ככר לעיל ריס פ"ו: חכמיס למקכל סיעטר על חלקו של נעל ספות ניתן לו מת וציין כתפנה ג' : לפניהם כתב הרגנכ"ס 3כירופר ועל ספסק כמו טיול מעוסר מפנייסוכ fרן סרגל כדי סל6 ימנעו כזכחי סיסית החלוק לפני

מלקנל ספרות כלוריסול .2 נעל קסדת סידע סמס שנתן מן הכותייחלק לפניהם: החוברשדה מישרא הורס ססוכר מקבל הפרק נלכר לו סוס טכל • וכ"כ כפרק ו' ונותן לו • אמר ר'יהורה אימתי בזמן שנתן לומאות' קכוס כך וכך כורין לסנס כין

מהלכות מעשר : השדה ומאותו המין אבל אם נתן לו משר' אהרת או ססיס עוסס קרכר בין פקיס מעשר ונותן לו • כתר ממין אחר מעשר ונותן לי : ב החוכר שרה מן עוסק מעט : פורס ונותן לו

ברטנורק העכו"ם מעשר ונותן לו ר'יהודה אומר אףהמקבל לכל לס מעפר רכל מוכר על רמי לפורע חוכו - מס סfין שרה אבותיו מן העכו"ס מעשר ונותן לו : ג כהן מנת כן יורד לפרס פיתן לו כן נתן לו פלוקס טוס וכו' - ולו שקכלו שרה מישרץ כשם שחולקין בחולין כך חכירתן מפירו' סגדליס נסרי ולדעתי רקכייורדייקחוכרין חולקין כתרומה וכי איעזר אומר אף המעשרות כטכלס ומיסו מטוס רלין ומפיקרס כסל רמות המחכיר שלהן שעל מנת כן באו : ו ישראל שקבל מכהן (תסרות סתרומס רלי לכפר נלכיס לין זס פורע ומהחי

וטלוי

עגורן מתעקר חלק 6ס כן טעמינמי ג) סוי כמוכר טכל

נתרמת מסוס סכי קורס כעס סלרן וכמ"סקריס • סוקרים 65 כתכ 6ס סלכס כן לכל ונותן לו ומסתכר ומנכת לו סתרומס מזכירותו לכלי סגל קרמכ"ס כתב והנכס כרכי יסולס וסטעס סככל מקוס ccנה תרומת ממעסר : 6מר ר' יסולת חימתי סני לסוכר סיקרוס

רכי יסולס חסימתי חינוכח 656 לפרס : לכך וינו מעשר כסנותןלו מכירותו מ6ותס סרק (מחותו המין נ החוכר סרס מן סעכו"ס• 65 פירפה מפנתינו רין כותי לכל 6ס נתן לו מסלס 6פרק 6ף מחותו סמין לו ממין 6חר 6ף

.. קולס סעסfוסמיכוס מת ריגס 6ס ניפרחל מהותו סרס כנון פורט מקכת הסלק מין 6חר כסעור חכירתו לו כעכו"ס ועיין לקמן כסמוך : מעשר ונותן לו - כתר חייב 6ף לעטר ורמי לפורע חוכו חינמי חין רעת (התזכור) סריג קנס קנסו וכו' ירוסלמי

וכתן קרמכ"ס וזה העיקר לקבל פירוטכוליס לf כספורט פומלוקת פרס ומהותו המין : נילינו קוס מת 66מר סכתו'לס תכרות נקס נרית ול6 תחנס נ קחוכר סרס מן סעכו"ס קנס קנסו חכמיס לסוכר סלק מן וכל הקכלת (6) מתן (קס חנייה בקרקע ולפיכן ניחוק חוקס העכו"ס סיקס מעסר מה שנתן לוכרי סל6 יסס סוס יסר6ל סל6 יסכרו לfותס מפנק ער סינטרך למוכרת ע"כ • וקריס סוכר סרה ממנו ותftר כורק כילו ומתוך כן יכטרן למכרת בפרס רמלן דמפרס כירוסלמי מטעס קנס סנירס לית ליס ליסרחל גרמיס מועטיס וכמקכל כסריסות 65 קנסו. סיותר קנין לעכוס כורן יסר! להפקיע מן סמעסרות כלכך 65 סו חפן עכו"ס כחכירות מכחריסות : פרק S6 מכותיו סגזלת 6ל6 קנס 6כל למלן 67מר לין קנין וכו' מכרס כירושלמי הפכו"ס תלכותיו וקנסות סינטרך לעטר כדי שילחוק עלמו ופור'סדין פיעפר וסוי כפורע חוכונטכל סעכו"ס bס יעס' ויקננת מן סעכו"ס סמתוך פתיל חכיכס עליו שריתק Sc מס פלין כן כסוכר מיסרס סקיפר. סופו להפריס דרור עמי לנוקיו לה יניק נקנלק מן העכו"ס כיותר מן הרחוי לק רפֿרן מעסרין קן ע"כ ולף למלן רחמר קנס לס 6סרו וכפיככו עליו סמעסריקננת וכותיה דר' יסולס קיימ'לן לל6 לחוכר וק6 תגן כמפנק נ' פרק ד' לסכיעית מוכרין נירין מן פליג תנ6 קמח עליס : ג כסס סמולקין כקולין כן חולקיס כעכו"ס וכו' 656 fמרו ססוכר יתן מעסר כדרך קנס : נקרומה כסנוטל כעל הסרת מחנס ופלים ורביט ממת ג כך קולקיס כתרומס וכמספרות כן לסון סרמכ"ס ככ"ו סקונילה קסוס נוטל גסכן מחנס ופלים ורכיע מן התרומה

מהלכות מעסר' ולע"נ לכנוסחי סמסניות ניתק והמעסרות המוטלות עלית וכותנן הוה לכל כסן ולוי סירנת :

גרנותח נקט דלפי' תרומה פינת רחוק כלל לזר : חן המעשרות סלסן לס סמקכל כהן כל התרומה שלו ולס לוי אף המעפרות פלסן * כנר כתכתי כריס פרק ר' סתסוS6 קול כל המעפר פלו: סעל מנת כן יכלו לקבל פרס זוכסריסות

מעפר לכלל המתנות ועוד לקוי קכל רכותל וספי' וbין סלכס כרני קליעזר לספיג רפל מנת כן יכלו כמה קכו : כמעסר לרחוי לזר סיסכלק כמו הלוי 6פילוסכי 6ין חולקין

ו המטטרות ועיין כמפנק ה': שעל מנת כן כלו - וכתר קרינ רסין סלכס לכמה קנו • ירוסלמי קתיכון רכנן לרני קליעזר כמה קנו

• 6מר נסס 6ף סתס מודיס ס6ס הקנו ביניסס סרמעפרות סלקסי 6פילו סתנו במס קנו • סתמו כעסת כלומר 5 פלוס מקרקע זה פתקנה לך מעפרותיך : ונקכי קני כלתנן כמסנס זי פרק ח' לנכס כפרס :

ו רכי

[ocr errors][ocr errors]

:

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

אף על פי סככר תקן סחני מכל מס סגלל ככרס חייב לתקן כחכורו ליכח למחכית סכר מכוחר לוגו ססוכר סחולקין

ו קמעסרות לכעליס נלס 6פי' רכנן לפליגי עליס דר'יעזר ורבי יסמפלר וכו' מספר סני וכו'. כתב הרים ירוסליפר מולו רכיון הסרת פל כעליס מקוס מעסר סיורי טיירית

דכתיס דרייפמעט לו כהן טמ6 פריק שותף עס כהן בקרתני bסון קריק כלומר החיס קיופרנקריה בכפריס סכן טקור ) ין חולקיס כמעפרות • תמן יכול הול למכרו דרך בני הכפריס לקכל פרק מפני הכרכיס :יכול קול הקרתני לכהן טהור נרס קכל יכול פול מקרתני לעלות ולסכלו וכו'קלכן כל חסד נוטל חלקו

כירוסליס פירות 6כל למכרו כמעסר סכי וכן סלכס : ח ומלוי המעשרות לבעלים רבי ישמעאל אומר חינו יכול למכור למין מטפל קמקכל זיקיס לסמן יסרS6 הקרתני שקבל שרה מירושלמי מעשר שני של סני נמכר כירוסליס ע"ס : סקכל זיתיס מכקן לו מלוי :

ירושלמי וחכמים אומרי' יכול הוא הקרתני לעלות להקרתני פי' קריג לסוןC כסס סחולקין כחולין כך ולאכלו בירושלים : ה המקכל זיתים לשמן

קריק חולקיס כתרומס וס, על נס כשס שחולקין בחולין כך חולקין כתרומה • רבי בכפרי' ומכלתי בפייססזכרתי דלעיל לכעליס קכל מלכי יהודה אומר ישראל שקבל מבהן ומלו זיתים לשמן ספעמיס וכלסון ערכי קורין דלק קכל קרקע 656 סילכות למחצית שכר המעשרות לבעלים : ו ב"ש

לכפר חלקורייסה 8 ורבנן לס ענדי זיתי'כקרקע: אומרים לא ימכור ארס את זיתיו אלא לחבר ב'ה ההמקבל פייסריכוקרים לו למחני' סכר טימכר הסמן - אומרים אף למעשר • וצניעי בית הלל היו נוהגין ויחלקן קריות לחתכט ; כרברי בית שמאי : ז שניס שבצרו את כרמיהם מכהן fו לוי וכיס bיפכו המעסרו לכעליס לר' יסולק לתוך גת אחת אחר מעשר ואחר שאינו מעשר • וסתמס תנן וכ"פ סרמנ"ס עכיר זיתי'כקיקט סין סלכס המעשר מעשר את שלו וחלקו בכל מקום שהוא :

ר"ל על ללן כ35 • חקל כרכי יסולק : ו ל6 ימכור

ח שנים פיקית המקכל כסן fו לי 76ס זיתין זיתיס סנתלסו מן

מיפרS6 6ו יסרחל מכסן ולו קסילן ול6 סוכפרו לקכל טומלס כנון סעדין 65 הזיעו זיעת כ"• ולפיכך רתיק ככלל קחמר הוכרן ריו לפרס גרגרי המעטן סריס מכפירתן לקכל טומלס : סלח לחבר לפרוס

ולהוכיח מן הכלל יסרסל סקכל וכו' : המוחזק לטקרות ולס ימכרס למי שחיכו חבר שלח ידריך חותה כשם מחולקיס וכו' פי' סריג סכח פני רכח קכל קרקע נטומחה: 6ף כמעטר.חף למי סל6 קכל עליו 6ל6 לעפר לכל :

וכיפ קרים מסירוסלמי וכריך לומר רקס למגן לסמן ל6 קכל עליו להיות מוחזק לטסרות יכול למכרס כיון דלכתי היינו מפני לכך קכליס סזיתיס לעטות מהן סמן ראו למוסקן לס סכסר bומר סמס כלוס קודס סיזיפו וחפ"ג דרוכ זיתיס לחכילס כלכר 6ין דרך לקכלן לפי סכעל הזיתיס בעלת יכול זין עומרין ל6כלן כן כעלילס כל רסו למליכן לתלות תליכן למוסקן סחין בין טורח ומערכת ובמכיס מוקי פלונתייקו ונית סמלי ובית הלל וכ"ס סכרי כפ"ו מסלכות מעסר מפני שהסמן תפוס קוס מפמע ולמי לסול לגרוס טוכנסה לחולין סכחרן יפרחל וכ"ס סכרי מותר רלוקח לפמן תכן וכתכ כעל כ"מ וסוכר רכינו ס6ר 6ילנות לנרוס טומסק לחולין פכלרן יסרחל: וכנועי בית הלל ותיקין דינן כקרקע ע"ס

ויס נפרס הירוסלמי כרכרי סרמכ"ס המלקלקיס כמלות שהיו ככית סלל : ז חסר מעפר נחמןעל סוסו לפוכו ר' יסולס עכיר זיתיס כקרקע ורכנן ל6 עכריזיקי המעפרות : וסחר חיכו מעפר מיני כחמן על המעפרות : כקרקע : בתרומה עיין כמסנס ג'מים מס נסיך א סעפר מעפר 6ת פלומתקן החני. מכל מה סנדל ככרס סל למחצית סכר לס קלי 6סמקכל לסמקכל היינו לחריסות

: וחלקו ככל מקוס סקול כירוסלמי מפרס וסכי ונותן חלקהזמן לכעליס • ולמחכית סכר קינן קלמר וחלקו של חבירו לסיינו סל זס פסיכו מעפר ככל מקוס לפיסקל ומתעסק למכור ונותן חלק סלמיס לכעליס וכן חלקן סקול רמלי קול ומסוס לסין ברירה חייסינן פמס סניחלקו של סרמכ"ס ומלסון קרן נרחס לגריס חוכמתניתין : וס המעפר ביר הכילו פלינו מעפר וחני חלק חכירו כילו הלכך הגירסה כירוסלמי כסרר סמסנס : ולפי סספמיט קרמביס בתורת למלי חכי חלק חבירו פנילן :

טלין מכירין על רבי יקורת גס כזה. °כ"ב בפירוסו לסין ס טול

- הלכה כר" (כמים הר"ן : ו אף למעסר

מים קריננסס הימניס ונית העל סנרי פותר לנריס טופלס לחולין סכbרן יסר! (לעיל כפרק כ' מסנס נ' רתכן ואינו מוכר לעס ק6רן נח ויכס מפרפין סטעס סלסול לנרוס וכו' • סרמכיס נסתר מזת דלעיל כתב וזקוסכור 6סור לגרוס כו (כלן כתב ויתיס מסנס סקרוני שהיה מותר וכן הלכת פיני וכן כסכולו כלי מטטמנחי מסכל ומוסך הסמיט סקי6 ככח עלינו מוכר כעס החרן וכו'" ומסגר 6חרונס זו הוכחת נס"ס

פייר ומס' טכוס דף כ"וכ*6 * ועיין מס סכתוכ סס מפנס טי • ועיין מ"ס סוף פיק הפכיעית ומסנס כ' פ"ג בהלה : ; וחלקו ככל מקוס פסול : כתג הויג ומפוס לחין גרילה וכו' כי 6מר רבי יוחנן כירושלמי וכתב לריס ולטעמיך לומר

כריס

לכל נסרמכיס מסייס

סניקס

[ocr errors]
[ocr errors]

נותנת •

ין

נרים כל סנט 6ין ברירה ע"כ : כסוף מסכת נינה כגמר' מסקינן וסבירה בית הכי כין כוחוריימל כין כררכנן : והסתה ה6 ופסק קריכלקמן כפרק ז' מפנק לי דקיימל לן כורכנן ריס גרירת היינו כר' חופפים לסכירס כיס סכי ועיין מיס עול כפ"ה ממסכת נדריס : 6בל סרמכ"ס מפרס נעגין 6סר ו65 קסיס ולח מידי פמפרס סכסינכרו הכרס וחלקו סענכי והמעס' ספרים מחלקו מעפרותיו וחח"כ עירכו קענניס סלוס וסל זה ננת ולרכו כלוס כיקל וכיפ רכריו ככית סיף פ"ט מתנס מעסר ונמכח לפי זה סמת סחוססין סיס אני חלק חכירו נידו מפוס ח שנים שקבלו שרה באריסות או שירשו או ה טול 6תה חטין סמקוס דלין כריר הינו ענין לס שנשתתפו יכול הוא לומר טול אתה חטיס שנמקו' פלוניתכח מיירי פחלקו טרה פרירי וחין ברירה ללקמן • פלוני ואני חטיס שבמקום פלוני • אתה יין שבמקוס כקמומית וענכיס סמחוכריס והכל סככר חלקו כי חזרו פלוני ואני יין שכמקוס פלוני אבל לא יאמר לו טול נכרס הלכךיס כריר'6מרינן ותערכו ולחי דלכולי עלמס אתח חטיס ואני שעורים • טול אתה יין ואני (ס"6 זהו חלקו סמגיען וימעסר יש לנו לומר סכתערכו ולס לין אטול) שמן : ט חבר ועם הארץ שירשו את מעשר 6ת לו ולין ולעיל סוכרר סמה סיחזור זה ויקם אביהם • עם הארץ יכול הוא לומר לו טול אתה חיירי סחלקו כתלוס והתס ויחזו'זס ויקח סכל 6חר וחסר חטים שבמקום פלוני ואני חטיס שבמקו'פלוני אתה חין כרירק וכל קנס וקלה Sc יחזור לו לחלקו 6ותי החלק יין שכמקום פלוני ואני יין שבמקום פלוני אבל לא סותפיס קול וגרין לעסר כעכמו סכתן ועירב עס סל יאמר לו טול אתר חטים ואני שעורים טול אתה דמחי על חלק חכירו סכירו : הכירו סוכר זה חין רעת הלח ואני (אטול את ס"6 ליג) היבש : י גר לכל לס ילמר לו טול 6תס

וכיוכח כזה כתב ועכו"ס שירשו את אביהס עכו"ס יכול הוא לומר חטין וחני ספוריס וליכל דיני יריס רחפילו למלן דחמרים

טול

למימר הכל זהו חלקו המניע ברירה 6ס ככרו סניסס לנת

656 ס כמחליפים זה לזה כל 6סר כיס המיוסר לו כסחינונס 6י 6פס'סbסיתס לכל חסר ונמכח זס סמעסר מוכר חלקו למי שחיכו מעסר : ט חבר הכי חלק חכירו ע"כ 6כל כסעדין לו חנקו מעולס יש לנו לומר הנחמן לטהרות וחין נריך לומר למעסרות : סירטו 6ק כסתחלקיס סכל 6סר מה שנוטל לחלקו סול סחלק שלו והוכרו חכיקן עס החרן ופירות טכנית הוי רמלי (כחוקת טמחיס :

סכן הוח וכק6 מיכל פלוגתו ריס כרירס ועיין בסוף פרקין: טול 6תק כלס ססוכסר לקכל טומסק וחני ניכס סלק גז רח או סירסו טיין כפי' הרב מפנה ^

תוכסר קכל טומחס נפי ס6סור חבר למכור לעס קסרן • טול חתת חטיס וכו': כתב קרינסכ6 מיילי סחלקו סרק לה ויכס כרתנן לעיל בפרק שני : כקמותית וענכיס המחוכריס • וכ"כ הרס ומסייס

יטול 6פיג דקתני חטיס ויין ע"כ: ולפי' סרמכ"ס סכתבתי לעיל ניחה • ס6ין חכו גריכיס (חלק כין קמה לתרום • חלח רלטיל מיירי פנתערכו 6חר פכנר חלקו

- והכל מיירי סעדין 65 חלקו ב ולח ספרים המעסיכלוס - וכתכ ככסף ממנה סוף פרק ט' מהלכות מעפר ולח 6תס מתניתין 656

Sלמרכו רלח נימס ל6סור מסוס וסוי כמוכר טכל כעס החרן קמ"ל דכיון שסניקס מין 6חל סרי ע"כי וחטין וכפירום המסנת מפורסס סרמכ"ס וענין ס דיני ממונות 65 לענין חיסור והיתר 656 c6Sמועינן לכופין על מרק סלוס • הרי כחכורו חזר בו וכתנה בפרק ו' מהלכות גר מעשר וכתכ כסופת ר6סור מסוס סמוכרין 6ת סטכל ונרחה לי סהרמכ"ס 6ינו מפרס מפנקינו דומיס ללעיל כ6חר מספר ולקר חינו מעסר • 656 6ף כספניקס מעסרין דכיון דטעמו ל6סור מסוס סמוכריס קטכל חייכ 6ף כמעטר קל תנן כמסנק ה' פי דלעיל דחין מוכרין 6ל6 לכורך - ומסייעני מס סכתכ כחכורו קולס ססזכיר עדין דין עס החרן • סמט מיניס ללח מיירי כלל בדיקה חסד מעסר וחסר חינו מעסר : וח"כ מיס ככ"מ דקו כמוכר טכל פעס ס6רן חגג ריקטס כתב כן ולחו רוקח ונפוס כן 6 נתי מי: יריב כסיפח ונקט מעפר וסינו מעשר כסנס נקט הכי ועיין לקמן : ט חבר ופס החרן סירסו 6ק לכיקס • לסון קרם הל ככר תני ליס ריס6 6נפירפו והס רתנינית הכס מפוס דכעי למתני נר ועכו"ס פילסו 6ת חכיקס פכיס ועור בכל הכח לה ויכס עיר ולמס סכתבתי לעיל לרעת סרמכיס ל6 תני ליה לעיל הלחנפניקס חכריס • והכחc6מועינן כסירסו עס החרן • וקוי רמסי וכתרי מינין הוי כמוכר רמלי ל6סור כרתנן כמסנס ר' פרק כ': טול לתת חטיס וכו לפירוס הרים וקריס הכח נמי כקמותיס וכענכיס המחוכריס רוקח :

טול לתת הכחולני חטול חת סיכס לכל מפכל ורחי 65 יbמר סכל ססוכסר לטומלס וכין עס קלרן קול כחזקת טמל כרחיקס כפרק כי מסנקני • ומיסו 6ס קניק ער הנת כרכר סיס לו נתרססי נחלוף כן נסעת הגתות כרתנן כמסנס 4 פרק ג' רחנינס הכי מוכח התס כנערה דף כ'ה 56ה לחכמיס רכעי לס עכר וקבל הו6 לנ6 6פסט כיון להרמכיס ל6 כתכס כפרק י"ק מסלכות מעפר ולח בפרק י"ח מהלכות מטמרי מסככ ומוסר • חינמי היה ספכס 6ינו רסלי לומר וקל רלח תני חפכס מסוס לק"ח רוקח היכל רפרויירו נגריעותל 66סור למכור קינס לעס קלרן ולקחת קנת ממנוכרתנן סתס : 6כל סיקס קינס הפרי ולין חיסור חלה למכור קלת קו 6מיכה כיון דלה קוי תרוייהו כגריעות6

6S 6סרו כירופה קמ"ל לככסין נמי 6סור • ועיין מ"ס כמסנתרכסיל :

יוטל

:

:

וי

[ocr errors]
« הקודםהמשך »