תמונות בעמוד
PDF

מספר התפטרופבל, קרול פרק ו הלוקח פרף מפשלומי שבן

[ocr errors]
[ocr errors]

פרקי הלוקח פירות כסכת : יוכל על פיו רחימת סכת פרק י השיכה מונחי סכת ר"ל ליל רלסון 6קר נחת עליו פמתירמי' לעבור עביר' ולסקרנפכת

הכוכניס לכל בין הסמפות נמוכחי פכת יוקר מכחול: תרומות מעסרסb ומלי לסכי נקט תרומת מעסר סוכל על פיו מפני סbו כנמר פיוס - הומניס : לעמי סחרן ניטלו עליס לסכרי bינ'כמיתס כל זמן פרח קופרי מוצאי סכת ל6 יסכל .Sפון הרמב"ס פריים מסלכו'מטסר מעסר בחסון 6כל תרומה

הרי זה 65 יסכל מחותן נוולי 65 נחסרו עליק ותרומי

פירות ממי שאינו נאמן הפירות למוכרי סכת ער מספר כוס החל ממחת

על המעשרות ושכח סיעסר רמסי על סכל על וכשחזרה למקומס לפחות לעשרן ושואלו בשבת יאכל על פיו חשכה מוצאי 6cכל כסכת ועל קנסחר סל מתמחה חזרת ומרתעת : סו שכת לא יאכל ער שיעשו לא מצאו אמר לו אחר סקלו וסלכנינקן סלח לנורך וסוכלו על פיו למחקר סנקר שאינונאמן על המעשרות מעושריןהן אוכל על פיו fותו סכת ע"כ: °כל כחול) לק סס תרונו' כיתת רמוט על חשכה מוצאי שבת לא יאכל עד שיעשר תרומת 65 קלמינוקו כסמן פסילת עס החרן ויר6 לפקר והלכת מעשר של רמאי שחזרה למקומה רבי שמעון שזורי סכת מסוס וליכל למיגור כר' שמעון סוורי : ב המריר אומר אף בחול שואלי ואוכלו על פיו : ב המריר 5טן סלילת קול כן מכסתי bת קכירו סילכל עמו ל6מר את חבירו שיאכל אצלו והוא אינו מאמינו על כפי שהזכרתי : ליס קונס מס סbתס נקנסלי הטעשרות אוכל עמו בשנה הראשונה ואף על פי ער פיעטר לסון סרמכ"ס לס לין 6תר סוער 6כלי : שאינו (ירושלמי כחמן) מאמינו ער המעשרות רולס לומר תרומת פנת הרלסונס bל סעולק ובלבד שיאמר לו מעישרין הן ובשבת שניה אף מעטר ומספר סני סמחוייכי נסולין לכסור סכסb על פי שנרר ממנו הנייה לא יאכל עד שיעשר : כרמלי כמו סכחרנו כ"כ • כתונת

גרבי לפי סתרומת מעשר נס קיס

מעפר מן סמעס'לכךקרחותו ככלל מעסר וְפֶור מכסנוכרבריוני 6לעזר כמשנס ג' פיו מעפרות סס לכלל מתנות כהונה ולף לתרומס גלולס • ועיין פ"ז מפנק ו• ועיין פון הירושלמי פסעתיק כמפנק ר' פיג למספרות : אמר לו חתר וכו' • 65 יסכל וכו' • כסתס לסוף

פיר ונכורות כל סיפור על הלנר לה לכו ולס מעילו וקרין סוכר לוי וקנכת) נינהו וכמו סכתוכ כמסנס ינס"ר: למקיטה כתר קרים סתמס (כלומר) כירושלמי פרומת מעשר סל למלי פחזרה למקימה מרמות שלה כמקומס 6ינס מריעת

( רכי שמעון לומר כין למקומס כין סbס למקומס לינק מדמעת) וקך פלונת לוקל! כרמלי וללכודחי עכיר ועיין לקמן : רבי

לפון קרמכ"ס וחכמיס לינס מודיס לו וכו' וסיינו דתנן ריס חומר ולס 6מר ריס : וקל לכתכו סריג ותרמב"ס להלכה כרים לגמרין פרק ר' דחולין וכסלר דוכתי לפסיק כי כ"כנכ"ם • ועוד כירושלמי 6תס פוברס קמיס ורכי חנינה (סורק כלני'סמעון : שואלו סוכלו על פיו : פי' 6ס סספריסס סחכר 6ו קעס הלרז כפנינו לפי סיודע סלח נחכנינהו ונפלס למקומס וסיינו לכ"ט סמקס קופרסל • סוסלין 6ת סעס קלין לס כנר תיקנס ג"כ לעכמו סגמלס סל6 סיס כריך לתרומת מעשר ז6ת לקפריסה וחין כ6ן דימוע : וסומכין עליו מכני פיימתרימוט עליו • כן פירס נפרק ד' לחולין דף ע"ה • גס סרלכ"ר כרסנופין לפרק י"ב מהלכות מעפר וסרמכ"ס מפרס סלס יפרוס עס החרן תרומת מעפר לפנינו כתקלס ונפלה לפנינו כין למקוס 6חר נין למקומס (כנים לעיל כרים וכירוסלמי וכ"כנכ"מ הכל לה נתן טעס למס פסק כרים וניע) רמלמעת לס יחמר סעס החרן סחור והתקינה לוכלין טל פיו : ופי' כעל כימדסיינוסיסמול)

סכקערנק פס פירות חולין סלל כמתכוין ער סכלתה כק"ס : נ המריר פי' סר"ג 67מר ליס קונס פחת נתנה לי - ור"ל מפלי

סנייק וכו חכירו כפרק כ' כקנסרים נפי' הירושלמי חכירין מלסון חכירו ולס לסון תלמידי חכמיס 6ל6 כלי חרס לגייסי גני סדרי

קרי להו מכיריס ע"כ : והכי נמיfע"ג לקוחיל ולינו מלמינו וכו' 6"כ קרי קוס 6ינו עס ק6רן כי סס מלמיניס זה רות 6פילו הכי קרי לית חכיר! כענין קנייס כיס וכיוכח כזה כתכו סתוס'כפ"ג לסוכס מסנס 6 : כשכת הרחסונס • פי' קרינסb סעודת נטולין וכ"כ סר"ס - ועיין כפירוסיס פי' 6קר כריס פרק ז': "ואע"פ סbינו מסמיכו ק"ל ססוס כפל ולגירסת ירושלמי מיוסר קלת : ובשבת מניית חט"פ סנרר ממכוקניית - כלומר חע"פ טקסירק 66מרנו היתס כמיסור קניית מתנוכמ"ס סר"כ דbמר ליס קונס וכו' וכ"כ סס קריס • הכל לסרמכ"ס לפיס כפסטס וריס6 המריר וכו' פי' ר"S הנסכע על חבירו - וכ"כ כסכורו פרק י"ב מהל' מעפר ו6"כ ספיי תנ6 כסיפ6

6ע"פ סכריקנייה וק6 לכתי ל6 חייליכן כקורת קניית וכריכין לומר כפי' סרמכ"ס סמכר שלפנינו לקייכו סענת סמן כלתנן כסוף פ"ג למס' סכועות מפי 6חריס ולמר סמן: לא יוכל ער טיפסר - וbע"פ סbמר ליס מטוסרין קן: דל6 רמי לוקח פירות לעיל - וכסככר פקס וסרי סן סלו • קתירו לו פיסטוך נפנק על פיו לכל קכח 65 קתירו לו סיכל עס קעס ה6רן על פיו 6כסכק סרחסונ'עפני דרכי פלוס - לכל חין

ו 9 ט

כחלק

שמעון חומר

חלק דלעיל כלקי פירות מעס ס6רן ולין לו מה יחכל ספרי נתולס התירו לו לחכול עמו מסוס חיכה : ג 6ין כריך

י פסק סרמכ"ס מסירוסלמי דחפי'סיס לו פירות מתוקני' מסותו לסוכיח סס למטסר עני סל רמחי דל6 נחסלו עמי סלרן על קמין : ג אין 6רס כריך לקרות סס למעסר עני וכו' • מעשר עני פרס יודעיס ספירות הטכוליס למעפר עני וס פי'סרינלנח נחפרו עמי הסרן וכו' וחכמיס סומריס 6ע"פ כן כמית' מפריסי' 6ותו ולוקחיס 6ותו לעלתן : וחכמיס 6ומריס קורס לו פס סקרי סיכו

חט"פ כן קורה לו שס סהרי מפסיד כלוס וכו' : וקסס ג רבי אליעזר אומר אין ארם צריך לקרות שם חיכומפסיד כלוס נזק לחיכו דברים מכילתין מפרס דעתי למעשר עני של רמאי : וחכמים אומרים קורא שס נריך לספרים וליתן לטני הקרן חסורין על מעשר עני ואינו צריך להפריש : ד מי שקרא שם לתרומת מסוס לטני הות נזק מוכיח וז"ל סר"ס נפ' ו סן סלוקין מעשר של דמאי ולמעשר עני של ודאי לא יטלס מחכירן וסמוכי' מסבירו עליו כעי רכיוסף למימר דמר בשבת • ואם היו כהן או עני למורים לאכול אצלו הרחיק : ו מי פקרס סס סכר טכיל ומר סכר לס טכיל

יבואו

לתרומות מעסר סל המחי למר ליה חניי 6"ת לרמפלגו

סלמר תרומת מעסר סחני כספיקו נפלנו כורחיtס רכולי עלמס טכיל וסכח לסל קמפלגי מייד לספרי' מכרי זה יקח מונס ככפונו 6ונדרומו ול6 קפריסי מר סכר לס כזסרו עמי ק6רן על מעשר עני רכיון לממונה ותרומת מעשר סל למכfי דנקט לפי ספירS6 קורת כק סס דידִית הול 6פרוסי מפריס ומר סכר נחסלו כיון לטריקס לית ונותנת לכסן ולוקח המכנסר לעכמוfכל קרומת מעשר טל ודחי osin לה מפרים • וכירושלמי מפרפרב הוכח ר' חכס כסס רן 6ין היפרחל קורס לק סט 6לה קול נותן מעפר ללוי והלוי הסוכל פירותיו טכולין למעשר עני חייב מיתת מחי טעמל ררי מפרים תרומת מעשר ונותנת לכסן : 6יטנס כרי ליתנס 6ליעזר מכיון סיולע סכעון מיתת קול מפרים מחי טעמ6 לכסן וגעני סכחנר וסכמכוי סbסור ליתן מתנות לכקן ולעני דרכנן כל כך קורה לו פסול"ל לספרים • כלומר כלל כן כסכת 6כל כלמוריס לסכול bכלו כלומר סרגילין לסכול על פיפסוטלן ספריי החי סגי כקריחת סס הנכן חין נחום 6ס פלחנו שרי וכלכר פיוליעס סקס על תרומת מעסר לו סל מעס' נחמיר עליו נקרות מספק מעט - וסיינו כתקיל סיטה למכות עני 6Gס סיני מודיעס וקס סכוריס סbסלו לוח מחכילס ור' עזר סכר על מעוררוtfון ומעסר חני נחסלו דל6 מפרסי קוק ליס כמלכיל סרחיו תרומס ומטסרות פתוח 6סור : לקו סר6סון מסוס תרומת מעשר רחית בית • וקסני מטוס

ה 6ינן רכעי 6סוקי כירוסליס חבל מעשר עני מפרים • ורכנן סכרי ,חפי' הכי חסורין קן הנכך הלוקח קורח עליו ו6ס לספרים וליתן לפני עכ"ל קריס: וכלומר הירושלמי קיק דרכנן לרכריו לרכי וס חליעזר קfמריכלכריך לסכרית רל6 נחסלו והיינו דקלמרי כל כך כלומרגלס זס סנ6מר רנססלוכסכרזיכו ת סנפסוט וכודת לן פתפרים ולס נזסו סן סגי בקריfזסס וכו' • והריכססוסיף על מלתייסו לרכנן הfתרי קיר פו tס וכתב רוח 6ע"פ וכו' ה חינו מפסיד נתן מקום לטעות לומר לתכי סכירו לסו לרכנן וקרי מפורסת ברוקס רכי 6ליעזר קול רספירס ליס קכי - הכל 6פסר ססר"ג סוכר לירושלמי חולק עס סככליוסכירס ליס דחף לרככן להנחפרו וכפסטס רמימר6 דירוסלמי • 6"כ ה6 רפי כריס מכילתין 6תיס כסס וככלי וקל להכח כירוסלמי • וסף סרמכ"ס כפירוסו וכחכורו פרק ט' מהלכות מעסר כתג ססכרת חכמיס פיקרס סס למעסר עני גזירס מסוס מעסר סכי לקח מעסר עניכסליסית ופסית כמקוס מעסר פני סכחר סגיססכוע ע"כ ס"ל נמי דלח נחסרו לרכנן כמו הירושלמי ותוסיף טעס לסכח • חבל ל"ע דלח פי' כט"ס רירן וסוגיה זו כטניז פוד נפרק :fלן נדריס רף ט"ו ע"כרכי 6ליעזר סכר 65 נחפרו עמי ק6רן על מעשר עני כיון דלו מפקיר נכסיס וסוי עני וסקיל ליס סוס בית ליס פפירס ורכנן סכרי נכסי 65 מפקר חינים המרתת בלמס זכו כסו 6יניס 6חרינ6 הלכך נחסרו ופנוי6 לרכו) 6רומי)

דמתניתין וכריית התס קלינמי לחכיי והרחבית 5 הסיגו כזס וגס כעל כ"מ 65 העיר כזה כלוס : ו מי פקרס bס וכו' • רונס לומר כערכ סכת : וכן מפורס נהרס וכתכ קרינ bחמר וכו' יק6 מונה כנפונן 6ו כתרומז

ומסייס סרמכ"ס כפירוסו וסימן עליו : לתרומת מעשר וכו' • כתר קריס ולתני תרומה גדולה של ורי ומסיק מסוס ללחו סורקית לקשתותס ורגילין לקפריסס ל6לתר 6פילו סכיחס לכית כדחמר כירושלמי פרק ג' דמעשרות חי ספר לגורן פתעקר חלח 6ס כן נתרמת תרומס גלולס ונס לפי 6ין כריך לטרוח כמרילס וסלרכס מנות כלומר עכ"ל : (עיין נוכרי הרינרים פ"ו וללח תני מעפר רfסון סל ודחי לפי סfע"פ סקר6

bס ויפריסס ויתנס כסכת לנו חין לו כן תועלת כסכת זס סחיכו יכול לקרות ct ולספרים כסכת סתרומס סכמעסר רקו כמתקן מכח כרתנן כפ"ס לכיכס : לא יטלס • לסון סריג כרי ליתנס לכסן וכו' • וו"ל קרם הלח יטלס לחו לוקח 6

% כלומר יטלס כדי ליתנס לכסן וכו'• וכך קס לכרי סרמכ"ס • ור"ל דלהפריס המתנות 6חר סקרס סס מערכ סכת חיכו 6סור כסכת ס6ין 6סור 6ח"כ 6ל6 בהולכת המתנות לכהן

ועיין כמסנס ר' פרק ז' ומס סכתוך סס נסיר וקס רחמרינן 66סור ליתן מתנות לכסן ולעני כסכת לפוס מסקכח רמפרס קרין כמסנס ו' פרק קמ6 רכילה חקיס ככית סמלי ועיין עור סס למתכות דחמרן חין כל ...

מתגוק

[ocr errors]
[ocr errors]

ה חיכו נחמן דחפילו ימנ6 סלקס ממי שחינו נחמן מני מתנות כסונס פון כזה : ה ממי ססו6 כסמן פי'סרמנ"ס E65תמוטי ולומר כעיני תיק כחמןלכל כי 6מר ליק מלים פלוני וויל • חיים נחמן על טומלס וטסרס סbינו מכיל 6סור הלל לס מלי ל6סתמוטי רקס הינו רסלי ליקח מחקר:ו לים פלוני טמס עכ"ל ומס ססייס סחינו מכיל חיסור ללו ככל נחמן הרי זה נחמן לע"ג 657 היה רחוי להחמינו כיון ססוס ליסורין קלמר רכליסרחל כקוקת סלינס 6וכליס לכר חיסור עכמו חסורקיל קיה פסקלו

656 לענין יין כפר גבינה כחכמנחי מטוס חיי נפס יבואו ויאכלו ובלבד שיודיעס : ה האומר למי וחתיכת לג כלכר קול fcמר. ודוק6 כסfין מכיר רס bס שאינו נאמן על המעשרות קח ליממי שהוא נאמן וכמ"ם בסוף פרייל מקלכו לכל 6ס מכיר 6לס סס 65. ממי שהוא מעשר אינו נאמן : מאיש פלוני הרי זה מלכלות 6סולות • והכי ל6 יטול מלח מן סמומחס : מי נאמן הלך ליקח ממנו ואמר לולא מצאתיוולקחתי חיכטריך לbסמועינןנחמנות כהן מוכר סן פירל פלנf לך מאחר שהוא נאמן אינו נאמן : ו הנכנס ר6סוריס למכילתין לענין יסכילוקו חרס קורס פיקרים לעיר ואינו מכיר אדם שם אמר מי כאן נאמןמי כאן מעטרות וטומb'חריס ולסכי העומר ורון עמי קרן 6ין מעשר אמר לו אחר אני (סיח אינו) נאמן • אמר ליה בתחנת רכריו לח כתב חיסור יסודיס על החרס וסיי איש פלוני נאמן הרי זה נאמן הלך ליקח ממנאמר 6ל6 לבסוף 6פמוטיכן מנתח כרמי דרור עמי קרן לומי כאן מוכר ישן אמרלומי ששלחך אצלי אף לחיסור חגב חורקית ומית מעטרי' הן הלכך לח מחמירו על פי שהן בגומלין זה את זה הרי אלו נאמנין : קפה לטומ6ס תסי סייכית5 עליהן כל כך לנימו סקס ז החמרים שנכנסו לעיר אמר אחר שליחרש ושל ורס"י פירס כ'פר' קירגכורו" גומליס חסר זה לזק תעיד חבירי ישן • שלי אינו מתוקן ושל הכירי מתוקן אינן מסי ססוס כסמן סלח נקה לתת עלי (חני מעיד עליך :

נאמנין • ר' יהורה אומר נאמנין : מעס רלרן 6ו סהול לקחת ו קימריס המכיליס תכוחי פרקה הלוקח מן הנחתום כיצד הוא מעש' מעס החוז ומעפר קמחי : ממקוס רזול למקוס היוקר :

הלך ליקס וכו' • חינו חין נחמניס דורסי גומלי' זה

נחמן • ולין לומר 6ת זס ומסכס סל חכירו כעיר זו כדי סיסנת חכירו 6ת שלו לנקמניס כמנו לחי כעי חמר סתכלו ולקח ממנו רלין זס מגן נעיר 6חרת: ר' יקולת חומר כלמניס סוחיל ורון עמי 65רן טוב ומתיירס סימכח כללי 6ס יכס 6ותו פלוני ויס6לקו זה מעסריס דן כרמלי הקלו מפוס חייקס sל בני העיר סיסיו ססלחן : °ו אמר לו חסר חני חינו נחמן • היס פליני

מוכרי תנוחה ופירות רגילין לכל פס וחין הלכה כר"י: נחמן °כן העתיקו התוס'פרק כ' וכתוכות דף כ"ר ע"6 נלסון ה

מן הנחתוס כססנחתום מוכר כמלת סרמכ"ס פרק י"ג מהלכות מפסר 6"ל חיס פלוני

נסת הלוקח ממנו חייב לתקן מה סהול כס"6 : הרי זה נחמן - כתב סריג קולס הול פסקלר עקת ותנחתוס פטור וקס רתנן לעיל בפרק כ' פינחתומיס כלכסניס ירוסל'מפני סכי למקדס וער חסר נחמן ומתניתין חייכיס לקפריס כדי סעור תרומת מעשר וחנה קתס מיירי ררים פרקין תוכחת נמי הכי דחיכוכסמן 6ף על פל 6חריס כמוכר כמרק רקס סמפני ססוח מסתכר סרכס הטילו עליו דקפיכה מוכחי סכת לל יסכל על פיו וכסתס וככורות כמים לפסר חי נמי מפני התינוקות סלוקחים ממי סמוכר ברקת כדי סס • ועיין מ"ס כמשנס ד' פרק קי ונכורות : סל6 יחכלו טכליס הטילו עליו לתקן מרק גסה ורקס מפורסי' . מי כלן מוכר יפן • פירס סר"ן פירס סמס יסכילהו סרס לטיל ספין :

בוטל

קולס סיקרן העומר וכו' • וסקסו סתוס'כפ"כ לכתוכות

דף כ"ר רסוס ליס למימר סל חכירו חיכו חרס כרfמר חיכו !תיקן (במסנת דלקמן) ועור קילך קנס ממי EEלחו 6נלי וסלח סול נעלמו חומר פלינו כחמן ועור מרקס bחיל כסילך מי מוכר יפן מכל מה שקנס ממנו ככר סיר חרס 6ו סכיעית והלחלח הלך חללו חלס לפי סקול נחמן - (ועור סקסו ממתניתין דלקמן כמו bסכתוכ סס כסיר) ופיר' קקונטו' סלי חרס וליכנינם כל נרכו רסתס יסן טוכ מן ססרס כדחמרינן כליזמן נסן היו חדשות מדי ויסנות מג' (כמפנה ללקמן ערכות6 לר"י נקטיק ע"ס לסון סרמנ"ס כפרק י"ן מתכות מעסר כמי כפיר' סקונטרים סכתן סS6 גן גני כלן מוכר יין ייסן וכו' כיחר והוסיף יין מהחי טעמס רכתסוכס עסקינן ויין ישן מפוכח מן החרס כדחמריקן נפ"ק לקילוסין דף ד' לענין עכו עכרי סל תהס 6תס מותס יין ישן וסול סותס יין חלם סוכרלי נוכח פנינו כלכות פרק

רי יס קנקן קלס וכו' : רגי

יהודה חומר גלמניס • פירס קרינכרמלי קקלומפוס חייקס של בני העיר ירוסל" • ומסיק מס טעמיסון דרכנן

מכנייןקן להתפרנס מעיר לקרת עיכ' ועיין מים מסנת ח' פרק כ' וכתובות • °וממתניתין לקכל סקסו כמי התוס' פקכלקינדנור דלעיל על קפירוס דחוס מפוס חיסור רחס כן קכח דסקילו קל תיכס למסי חום ויסן כנסי ליכח למימר :

ט ב פרק ה

:

וכן סוס

:

[ocr errors]

וכו'

מפריס וכו' ופירות :

פרק ה אחד ממלס ממס סיס כסן : לסון סריג מכל נוטל כדי תרומת מעשר וסיינו 6קר מתחת ילדי חלתה חסר

מס סיס כסן מסמע 6ף מס כדי סיור חנס ממיס ולח סיפריסס מן סככר סלקת מן הנחתוס חלק קונט ככר כתכתי כפרק קמ6 משנת ג' מרתנן סתס וחנת נקס מקוס ומניקס מחוכריס כמקומס : 6חר תמחק ממס רמלי פטורה מן המעסרות מס סנרחק נזק לרעת הרין : סיס כ6ן מכל מס סיס כחן מפמט 6; עס כדי פעור חנק הרי זה• פירוט זה החסר

סספריס עסוי מעסר ונמכם ממלת יקית כנרזת ניטל כרי תרומת מעשר וחלה ואומר אחד ממאה מפריס מעפר 6ף מן קהלת: מעפר והיינו קניעות מקוס ממה שיש כאן הרי נירוסלמי הרי זה) כצר זה מעשר ופ6ר מעסר דהיינו פול ולח ידעת לתת חומ'כן כנו ושאר מעשר סמוך לו זה שעשיתי מעשר עשוי תשעה סמוך לו הרי קנע זה ולו ככפוכו חוכררומן הרומת מעשר עליו והשאר חלה ומעשר שני בצפונו מקוס לכל סמעס' וfותו הח• כדלקמן לכל מים סריג ס65 או בדרומוומחולל על המעות : ב הרוצה סקרסתי לו סס מעטר תחלס יפריס'כוח כפימ"ס סרמנ"ס להפריש תרומה ותרומת מעשר כאחת נוטל אחד עסוי תרומ'מעפר על התסעי כפירום! לכל כחכורו פיט משלשים ושלש ושליש ואומר אח'ממאה ממה שיש הסמוכיס לן : ויפלר חנק מהלכי מעפר פיסקה ה'כתן כאן הרי זה בצר זה חולין והשאר תרומה על הכל 6' ממיס סרפרפתי הנה :

ומניחס כנו מאה חולין שיש כאן הרי זה בצר זה לעשר ושאר מעפר סני כנפוגן 6ונדרומו

ושאר מעפר מעשר סמיך לוזה שעשיתי מעשר עשוי תרומת קובע לו מקוס נbח"כ מחללו סמן לו זה שעשיתי מעפר

מעשר

וסיכוניין להוסיף קומנם : וכו' ומסייס הרים נפרק ט'

נ נוטל ח'מסbסיס וסלסה מהלכות מעסלענין מעסר 6ת סדמחי (הול סלין ללוקח וסליס סיינו סליס ממס וס6ת סנוטל יס נסס גי פליסיס מנחתוס רתכו) וז"ל ונוטל 6ותס וכותנת לכין סינורסbי סניס מסס לתרומת סקי6 תרי ממ6ת וסחר לתרומת מעשר פרפרים תרומת מעפר קולס המעפר לכתחלס ע"ג : ווס סתיס 6חל ממחת וחומר על 6ותס סחת פנטל 6סר מתחת סיס הריבנעיל חרתני נוטל כלי תרומ' מעפר וחלק ולח סיפריסס כוון כין הכל רהיינו פליס fותי ס6ס : סרי סול ככר זה מִן הככר ע"כ - וסטעס מפורס כפירום סרמנס fcי 6פסר חולין פי' יס6ר חולין כמו סרוח עזה כטכלו בנו סני פליסיס נספריסס קורס המעסר ססיס לו תרומת ע"כי וכמ"ס ככית פעמו והסחר רהיינו סני פליסיס יהיו תרומה על הכל 8 66ס לין סמעסר קילך יפרים עסירתו • (ויס סס טעות סופר מסחולין סיס כ6ן והיינותtלים 6cמרתי עליו סיס6ר חולין • סליל 6כל תרומת מעשר קורס מעשר 65)ע"כ ולפי סספרסה הרי זה כנר זה מעטר : (66ר מעפר והיינו עול תספק קיה פתרונות מעסר כלכך . לכל המעסר ח"ן לספרים וכיון סמוך לסליס זה סותס עסרס סליסיס יתין מספר על סמלי סקרח tס ונטל תרומתו תו קוי תלוי המוכיח מחכירו עליו סליסיס ולחו דוקר כפרק 6 מעט פחות כפי סמניט לסניס St קרית הלכן קובע תקוס ומסייס לחי ממחס ול6 לכל סמעס'

תרומה : זס סעסיתי

מעסר דמיינו לעזרת חלקיס מתחת לפי ס6ח"כ ינטרך לספרים עור חסר תקיעות וסתי קניעות מקוס לסתי ספוריס למס לי • 656 קוכט לספור חי ממה סוס יפריס 6ח"כ וחומר bccר מעטר סמין לו כלס סעור רק קובע כסתס סחר מעסר סמוך לו : והשאר חנס ומעסר סכי וכו' • כתב הרמליס ויקסו כסיס מפלי מים הקרים הפרשת מעסר(ר6סון) קולס החלס ולfמרו כי הרחו לסקרימס תחלס על סמעסרות כולס כי נתחייבנו נת כשנכנסו כל"יוקוס fcמר הכתוב וסיס כחכלכס מנחס ה6רן תרימו • 6כל 6סרו חותה מפני סקרחו הכתוך סס מעסי ר6סון רזית ולf קרח cc מעסר פני ר6סית ולפיכך תקנו להפריס 6חר מעפר רפון קורס מספר פני ע"ס - ופי' קרים ורחפון סקרסו הכתוב רספית כלומר סיס נת תרומת מעסר ותרומה קרוית רוסית ע"כ • (6"ת וכרי חלס נקרח נמי ר6סית כרכתיך

רוסית עריסותיכס לס קסיס דתרומס נקרח רחסית לנכך והרנן קילס לעריסה : בצפונו 6ו כדרומי סכן דרכס סל כני 6רס כסוסטתיוס ליקח ממס סלפניסס סלוקחים ממס פfכל מימינו S56c i6

opcnלווסכנגדימינו הו6 סמfלו של 6ותו לכר לכן מקדיס לפונונ"ל : נ נוטל 6חר מסbזיס וסלס ופלים. סחולקה התחת לג' חלקיס ומכל חלק נוטל עשיריתיסעשירית cbc העפירותיתן חי מל"ג (פליס זה קל יותר מפלס יק גי חלקים מתחת פינטרן לחלק הבכור למ6ס חלקיס • ונס קוס קל יותר משלס מתחלק מתחלה 55ין וטלים חלקיס ונוטל 6חל מתן חטיפ טלפון סיסנת כך מcמע - נרfת לפרס כמו שכתבתי לפי סמחלוקת הקיס סיל קלס כיותר חף מזו ולתנן נוטל סיינו כרפי קריכ לעיל ולf פיפרים וכמו סכחרתי סס נס"ו - וסרמכ"ס פירסס גס נכסן : אחר ממסת' פי' סרמב"ס ותסיס כינתו כרכר הזה לג' חלקיס ונכחת לי סכריך להיות לסליס סחלקיס : חולין רקכח כמפרס גס תרומה גדולה ומסור לקר6 מעפר קורס לתרומה גרונס כדתנן כפרק נ' דתרומות (הכי קורקו חולין 65 מיפר כדלעיל : ופיין במשנה ז פרק 4*

ומאז חולין • פירס סרמכ"ס חלק ממחה מכלל זס • וגירסת קול וקרס מסחולין : זה שעשיתי מעפר וכו' : כתר קריר ול6 פליס סלס 6לם חסר וכר מועט וכו' :

מתניתין

מר סכתכתי cc :

מטטרהיינו הפליט פקרס עליו סס מעשר תחנת כסוי תרומת ומתגייסתיל כסכ6 שעזר וכו' - וליקו נמי פרי נספרים תרומ ? מעסר על תסעס קbcיסיס ול6 c5c פלס !6 חסר לכר מועט מעטר כחומר וכו' ע"כ יוכלומר וססתל חין חכו כריכיס לפרס ולסכי קfמר מהחולין סיס כחן המפמע ולח כל הקולין ומתני' סגיס חסר לנר מנעט כיון דכלסו הכי מתנ'כחכח לפזר מרסרי

תי כחבר לפזר כן גומל דסכר כסוף פ'כל סגט כסס סיסלו לספרי היפר תרומת מעפר וכוללי חיירי מדמפריס תרומס נכעל קניית רסות לתריס

גלולס • וכ"כ הר"ס וכן תרומס גדולס כן יסגורסות מעשר עליו והשאר חלה ומעשר שני בצפונו או העתיקה סרמכ"ס כפרק ני לתרום תרומת מעפר וחיסו כרוומו ומהולל על המעות : ג הלוקח מן מהלכות תרומס כענין ולחי • נמי פרי לספרים תרומת הנחתום מעש'מן החמה על הצוננת ומןהצוננת על וטעמו הטרי פרפרים תרומות מעטרכלומר כעין יפה נפרי החמה אפי' מטפוטין הרבה דברי ר'מאיר ר'יהורה מעפר כחומר כתכתי כפרי כל המנחות כלות מנת ה(כן אוסר שאני אומר הטיס של אמש היו משל אחר טי רככורות מפנק זי חותו סלים, פרות מפריס ושל היום היו משל אחר. ר'שמעון אוסר בתרומת ומ"ס סר"כפרק כל המנחו' מפלס 6ף על פי שריק רקוי מעשר ומתיר בחלה : ו הלוקח מן הפלטר סוס נוף ביר פין : להיות חסר מעט כעין יפה מעו מכל טפוס וטפוס רברי ר'מאיר רבי יהודה והשאר חנס סכי קלמר רוח הפרים וסרי : : ומן אומר מאחת על הכל מורהובי יהודח כלוקח מן כרתני נירוסלמי המגנות על החמס לע"פ המנטול שהוא מעשר מכל אח' ואחר : ה הלוקח קרונה לספרים תרומס פרוק מעפר מן הרע על מן העני וכן העני שנתנו לו פרוסות פת או ותרומת מעשר וחני כ6חת היפה סנר לס כרכי עלי

פלחי

וכמה פן חסר מעשריס דסמר סתורס מן סרט טל

:חומר חסר מן סיס כלן : קיפת תרומתו תרומס וכרכחי התירו 6פי' לכתחלס : ו6פיי ופירס קריס 6חר מך' לסיינוס' ססס ממחס וסניס מקס פרפוסיס סרנס ול6 קייס סמס 6תמול קנה הנחתס תכולת תרומס גדולס וbחר תרומת מעפר וסניס (חלק פתיח לסת ממי סקול מפטר וסיוס ממי bלינו מעסרונמכח תפרים מן ממיס 656 וכן חין החסכון מנותנס עכ"ל ור"ל לכן 65 תני הפטור על החיוך ונתתוס מחר נגר) זנין 6ע"פ ססוס עוסס כן ול6 כללנקו כתר נכח תני כתחלס חסכון סמלותלס מדפוסיס סרכס : רכי יסולה חוסר כccניקס 5c למc 96 וחסר כן קינר ותני והפ6ר חלק: ג ומן הכוננת סניקס SE קיוס מודס ונייקורת לרני מחיר ללfפילו מרפוסיס על קסמה. • פירס סר"נ רס"ל כרכי שטחי החמר הקורס וכוי קונה סרי לל6 סיס לרפוסיס 6כל 6 וסל מס 6סר כל סיוס וכותית סתיס כן תנ6 כסוף פ"ג התרומות • ועיין מס סכתוכ 6פילו מרכוס 6חר 6סור 66ני סומר וכו' : וניסמפון חוסר

סס כס"ר : כפרותנת מעפרופילו סניסס סל גיוס חי של הכנס כין דכפני מטפוסין פירס סרמכ"ס כמו דפוסיס לפי סקין עושין רפוסיס כיס חמרינן הויגנרי זכין חפ התכולת ובמס הסקר

פנחס כרפוסיס ע"כ: ועיין כפירס לפרשת עטר וחקר ל6 וכמלח מפריס מן הפטור על החיוך : ומתיר תרומס : רבי יקולה חוסר וכו' • פירס סר"נ ול6 קייס נתנת לנחלת כולי עלמb מלו 6פילוbל 6סכסb סיוס וספי' לרפוסיס ופי'סרמכ"ס כמתניתין ללקמן כי הנחתוס כעכמו מפני רפוסיס לחיכתי מתרי גברי זכין 65 חיישינן סירי חלל המתקן הלחס 6פסר סיעסס מפיסס 6חר מיניס קרנס מן הנחתס מתחייבת נחלת סרוח גלגל ת הפיסק וסלכס כרכו סנחס גרפוסיס מסתניס זס מזס : רבי סמפון חוסר וכן פמפין : ו פלטר הול הלוקח מן הנחתומיס ככרות כונס כתכו סרמכ"ס וסר"נ וסלכס כרכי שמעון :פיין כסמוך: ככת 6חת ומוכרן 6חר כן כסוק 6חר 6סר : מעפר מכלי רבי יסורס לומר מנחת על הכל - כתנו סרמכיס וכריך דפוס ודפוס רכרי רכי מחיר למכירה בית נרכי מסיר פלטר הלכה כר" • ונטיל פסקו הלכה כרים ו-65 כ"ס מקרי תנתח נחתומי זבין נמנו חומריס רפוס זס קנת מכסתוס סוסר כפני רפוסיס וריירפרי כפלטר תפוס ת5 סיים חקר והפני מנחפוס 6חר ורכי יסולס סכר פלטר מסר נחתוס לרפוסיס יונסוף הלכות מעפר פוסק סרמכ"ס כרייבנסקוס זכין ולף על פי סקס לפני רפוסיס כולן מכחתוס חסר הן וכפלטר : ולענין חנס פוסק נרים פ"ו מסלכות ככוריס (5) כלכן חס כולן מסל חמס 6ו Scp קיזס מעסר מסחר על הכל ורם • ולס ל6 כיונו לומר הלכה כר"ס 656 לעניין חנה גרין נחתוס : פנפול קונה מן פלטרין הרכה ומוכר וכסס 6ף ר"י תולס כמס יר"ג נרוס מקירוטופף ר"י מולק לחסריס וכיון פתוח רגיל לקנות מסנטיס הכנה הלוקח ממכן נה ותני כן וכו' לית ליס לומר וסלכס כר"ס נחלס ס6ין נעצר על כל חסן וbחל וסנכס כרכי יסולס קונקיס עליו • ולוקק לתרן דנפיל פוסק כריך גריס לענין . ה קלוקף מן העני המחיר על הפתחיס הכל וסכל פוסק כר"י לענין קנס לפוקי (רימ גרין

פלחי סיפן חלק מכל דפוס ורפוס פות לוחק לפי סbסנפיט

כמעטר סנויס ה וכן קעני נרולס לעשר כרתנן כריס פרקנ'זכרונס לתקן יתקן : פרוכות פת • לסוןכריס סמיכות ליס סנותנין

לפני

יותר

:

:

« הקודםהמשך »