תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

גפניו

[ocr errors]

מכירות פחות מפלסת 6לס 6ס כן קית המקכל תלמיד חכס זקן ויפן כיסיכס וסמקכל עליו כרי חברות נריך לסרניל סלין כריך כפניסbסס וכו' עכ"ר ולכלורה נרחס רסיכס עכמו סלסיס יוס וחחר כך יסיו כגדיו ומפקיס סלו טסוריס כינייסו רוקן ותלמיד חכס ותלמיד חכס 6ע"פ סחינונרין וחין קבלת רכרי סכרות כפחות מסלסר חכריס bk ס כן היה כפני סלסס נריך לסרגיל עכמו סלפיסיוס 6כל הזקן הינו המקבל ת"ח סלין כרין בפני סלסה ול6 טור 6ל6 סלכריס כריך גס לזס ללח סלי 6פסר

מקכניס לפניו : כח ויכם לומר כן רקכי סיתס כפרק לעם הארץ לח ויבש ואינו לוקח ממנו לח ואינו רלין מוסריס טקרות לעס

די לככורות דף ל' עיניסיר מתארח אצל עס הארץ ולא מארחו אצלו בכסותו • החרן ס6סור לגרוס טומלס • הכח לקכל רכרי חברות כריך רבי יהודה אומר אף לא יגדל בהמה דקה ולא יהא לחולין פכלרן יפרחל : לין

לקבל כפכי פלסס חכריס • פרוץ בגררים ובשחיק ולא יהא מטמא למתים לוקח ממנו לס 6כל יכסליקת זקן יוסר ניסינת מין כריך ומשמש בבית המדרש. אמרו לו לא באואו מכלל: ממנו סלק סוכסר לקכל לקבל כפניני חנריס סככר ו הנחתומים לא חייבו אותם חכמים להפריש טומ6ת כל זמן סלס כל עליו קכל עליו כסעת סימני חכם

מסקי ונחמן עס החרן לומר כחול חומר חף תלמיד חכס

פירות הללו 65 הוכפרו ליל לקבל כפני סלסה חכיריס ולח עור 6ל6c6סריס מקכליס 6כל 6ינו גלמן לומר קוכסרו 6כל לה נטמbו :

ח"ר יוחנן כימי כנו סל רבי חנינס כן 6נטיגנוס ולח יתחרת חלל עס החרן פלס יטמס וינ6 ויטמ6ו טסרות : (פריס כהןגדול) כסנית משנה זו (דחפילו תלמיד חכס כריך ולח מחרחו לפס ק6רן 6כלו ככסותו רכסות עס נקכל) ומפרס ר' יוסי לטעמ6 רמיוס סחרכ כית סמקדס נקנו סחרז טומחתו חמורה מטומחת עס הוfרן ענמו דחיישינן כסני' סלסול (מעלה) כעלמן פסין מוסרין fת סטסרות לכל סמר (ישכה) עליסן 6סתו גדס וכגרי עס ק6רן מדרס לפרופי חרס • ועינינו הרוחות ודברי קריב מעורכיס רמ"ס כתחלס 6"נ לכך הותרו ל6 מחרחן 6כלו ככסותו וממנס עלמו יכול ו6פי' היה תלמיד חכס וכו' סלח 6"כ קיק זקן וכו' • הס רכרי ליוקר טפי ממגט כסות :q

69 יגדל נקתס רקס btסור לגדל תיק ומסחרב בית המקלםוכ"ס 6ח"כ רתלמיד חכס לין כהמה רקת נחרן יסר6ל סל ירעו כסרות 6חריס: ול6 יקח כריך גפני סלסה וכו' הס לכרי סכל סלול וקילס סחרס כית פרוז כנדריס ססופו לכס לידי חלול : ול6 יס6 פרוז כסחיק כמקלס יסי כמי 6ף ל6חר סחרן כית סמקדס וכרכי יסודס הסחוק וקלות ר6ט מרגילין 6ת סחוס לערוס: ומסמס תלמידי ססקפיר על כנו של ר' חנינס סל6 רנת למסור טסרות לתלמיד חכמיס ככית קמורס : ל6 כ6ן 6לו נכלל רחין ענינס נוגט חגס ולכר סמכות ת"ח כרחיתל התס: ומכל מקוס מי סחומר לטסרות וחיןסלכס כר'יהודה: ו הנחתומי'כסתוס חכר סנקס זקן סכירת ניס לתלמיד חכס נריך קכלס: ומי פחמר לתלמיד מכות מכס החרן סתיל רמלי ל6 חייכן 6ותו חכמיס לספרים מכס fין נריך קבלת רין תלמיד חכס פול גרין זקן וחין חילוק

חלק tניניקס כל'.'סולין לומר ולחלק לתלמיד חכס נריך סרגל מה 6cין כן סזקן דלית6 לפוס סוגיה זו דקל לסין כריך לקכל \

טעמ6 מפני סחנו מbמיניס לו ול"כתרגל למס לי וכן מוכח סס נקדיס • וסרמכ"ס כפירופו ופסק כחכל סלול 65 הנריך פלסיסיוס bס לסינו תלמיד חכס ומינס לזקן 6ע"פ סת"ח גרין קכלס ונחכורו מוכח יותר רלתיק 6"כ סוס הרגל לזקן - ורכי יהודה סמנינו דלס סלקח דעתיה לק6 דסמר רכי יוסי נהגו כקניס סלסול וכו' ומ"מ 65

6מר סוס דכר (חלק כלל • וקרים כתנכרכרי תיק וטעמו פתעתיק הירושלמי קלח תני התס לכל חכס סחול • וסרמכ"ס כפירוסו כתר לרחכp bחול לכל כסכורי פרק עשירי מהלכות מסכל ומוסכ פוסק כק"ק ומסקרן כית סמקלס : אינו מוכר לעס ק6רן לס וינס • סון גרינס6סור לגרוס טומלס וכו' • ועיין מ"ס כמפנק ו' פיו ועוד כמסנס ט' פ"ו רעכרס : ואינו לוקח ממנולס • כתכ קרכ 6כל יכס וכו' ונחמן עס החרן לומר הפירות הללו ל6 סוכסרו וכו' הכי תני כירושלמי וטעמ6 דסל דחין עס ק6רן נחמן לומר סלה נטמחו כפי 6cינן כקילין כרקדוק טקרות וטופחות • ולפיכך ע"פ ססו6 יפרחל ויסנו כתורת וכמנות הינו נחמן 5 טהרות כמים קרמכ"ס כריס פיי מהלכות מסכל ומוסכ והלכך לפנין לומר סלח סוכסרו כסמן לפי ס6ין זקנרין לסוס נקיעות לדקוק *

ועיין מ"ס כמסנס ג' פרק כתר6 למכשירין : ואינו מתחרס 6כל עס קלרן ולפי עיסר 6ת פירותיו כסנין • ו"ם קרים וקריס לחיטמס וכו' : °ולא מסרקן סגל בכסותו • כתר קרינרכסות עס החרן טומ6תו חמורה יכו' • פיין מפנסי פרק ז' לטסרות וסוף פרקני רחנינה : בכסותו כתב קריר 6pc יסכה עליהן 6סתו נרק • וכגדי כס החרן מררס וכו' • וכ"כ כריס פיין מיסכסירנסוף פ"נ רחנינס.: אף כח יגדל כרמי רקת וכו' • כתב הר"ן סל6 ירעו כסרות 6חריס

וכסוף פרק ז' רכ"ק מפרס כענין 6חר וסס ספרס נס"ר י הנחתומים כתב סר"כ וכן תריס נסתוס חכר וכו ודוקל כסמוכרלסכר וכרסנל 6ס מוכר לפס הקרן וכו' - וסח דתנן לטיל

רחין זכר רסלי למכור לעס החרן לח ויכס וכר ודוחק לומר רקכח כסס עכר ומכר כעס לחרן קלמרי ולפטר נותר לסכר לסכ6 6Sו לוקח חלק נחמן כלכר רודי לחכעינן קכל 6ל6 נחמן למספרות ולחו לענין טסרס עסקינן

כמסנס

[ocr errors]
[ocr errors]

:

סמוכרי' נסופט הרכס ניקל:

696 כדי תרומת מסטר סתיס 6חר מתחת לכל 65 מספר סני כמסנס חי פרק י' ועיין כסוף פ"ו • ועור 6פשר לומר דהכל מתוך ספוטרי המלך וכונסין חוכטיס חותס נכל ספק וחומרי' 6ליכס מסן לסכירס ליס דמותר לגרוס טומ6ת וכו' פירס לק לקס מכרונוול 65 קטריקו פליקס חכמיס כמעפר פניסטרחן כחכר וכו' • ועיין מ"ס כפרק ו משנה ו' : מרוכס סכריך לחכלו כירוסליס ולוקח כסמוכר לחכר ססלוקי כרי תרומת מעשר וחנק • מפורס כריס פ"ק: ומ"ס הרים יפרים מספר סני לכל 6ס

מתוך 6סוטרי המלך וכו' מוכר כעס ק6רן קיין לא כרי תרומת מעשר וחלה החנונים אינן רשאין נמרח פ"ק דיומ6 - ולקמן נספריס מטסר סכי קולס למכור את הרמאי • כל המשפיעין במרה גסה כריס פיה מפרט הרים רתכם סימכור: הסנוניס סמוכריס רשאין למכור את הדמאי או הן המשפיעין במרה כנחתומיס המוכריס ככית מעט מעט כסכוס 6ינן גסה כגון הסיטונות ומוכרי תכואח : ה רבי רקס עסקינן (מסני תרי רסלין למכור חת הדמחי מאיר אומר את שררכו להמרד (בגסו ומדדו כדקה טעמ דמפרס הכל כחנוניס הואיל והן משתכרים הרכס טפלהרקה לגסה את שרוכולהמרוברקה ומדר לכך חייכותו כתרומת מעשר פליקס מוטל לתקן חי נמי ננסה טפלה גסה לרקה) (כ"6 נקפן) איזו היא וחלת • מפני סרניין למכולתינוקו' מרהנסה ביבש שלשת קבין • ובלח רינר • רבי ממספר סני מתוך פסוטרי 655 יחכלו התינוקות סbינו יוסי אומר סלי תאנים וסלי ענבים וקופות של ירק וכו' כמ"ם הכל ול6 קפריגן נקוקן : כל המשפיעים כל זמן שהוא מוכרן אכפרה פטור :

לתינוקות כטכול למטטרסני פרק ג מאכילין את העניים דמאי ואת כרמלי : כמלק נסק לקמן מפרס כמה

האכסניא דמאי • רבן הסיטונית כתב הרסניס היה מלה גסה : רסחין למכור

גמליאל

כסוף פרק יי חת קרמלי דרך המוכריס

דכ"נ סיטון חטין כלסון יין פרנק נייר לסוסיף על המרות ולכן נקרלו מספיעיס סעוסין ומסוס סקונס קרנס קטין כיסר קורס לוסיטין ע"כ: וסוסיף מרק גרוסק ומוסיפים על המרות ומסוס סכי לס סטילו הר"ן ועל זס נקרל כל תגר גדול בין מינס כין מלח סיטין עליסס נספריס 6ת קרמלי bk על הלוקס מתס : סיטונות סקוס פסיוני למוכר ספורות קרכת עיכ 6כל התוס' דכי יס קסוסריס הנדוניס הקוניס תכוסס מבעלי התכולת דף מיס פיס כתנו דל6 נקרח סיטין חלה מוכר כלח • וכרחת ומוכריס חוקת (חנוניס כמות נסת: ה 6תסררכו לתמרו כי רסיס לרכריקס מרתכןקכח הסיטונות ומוכרי תנוחת רס"מ (כדקה ומרלו כנסר) גרס טפלה רקה לגסה ופטור כסהול לסיטונות 5חו מוכרי תכולק קן פסול כיכס • ולסון קריג מוכר כנסת ול6 fמרינן כיון דדרכו למור נרקק חיין חף סכתנ סיטונות קס קסוסריס גרולי' הקוניס תכוסס וכו' סיני בסמונונגסק: וכלח רינר מות Cסנס מס ססוס סוס ליגר יכול ליסנו ריק ומוכרי תכולה מגן • ולסון קרים הסיטונות כפי שלא היתה מדהידוע ללח פפער מסתנת תמיד לכן סערו דרכן לקנות פירות מרוכין ומוכרין לקנוניס וגס זס ספירוס כרמי : לכסרת לס כמלס ולס כמסקל 6ל6 לפי תחומי פטור דוחק דח"כ תרתי ניכס למס לי. ועול דלקכין מפרט מתניתין דהוי כמוכר כגסה ומין סלכס כר' יוסי :

גסה וכס ולקר"ן וסרס לס מסן דכר סמיס : פרק ג מאכילין 6ת הענייס דמלי חפילו קן חכריס ה את

ה את סדרכו להתמרר כנסת ומרלו נרקס טפלה רקס וצריך להודיען וסרוכס לעפרן יעטרן:

לגסק וכו'

• פירוס סרמכיס כל סרכריס סררך וחת הלכסניס חיל של מלך יסרחל העובר ממקוס למקוס כני 6רס למכור כמרק נסק מותר לו למכרן רמלי ולף על פי ומוטל על בני הזקוס לפרנסס מלכילין לוקס רמלי כזמן ססוס מולר כמות קטנה וסטפלס רקס לנסי ו6ס ירכר סריח מוכרת לכל 6ס לכוסס כלילס קייכיס לקקן : נמכר ממס פלין כני 6רס למרור חותס כמרק רקס סחיכו

רכן

מותר למכרו כרמליכתו 66מרתי ל6 יסיק מותר לו מכירתו

רמלי וחפילו כמרול 6ותו כמות נסס סרכי מחיר סולך 6חר) מוכר הנמכר טיר • וקרן מכרם על פי נירסה ה6חרת • ומיס ופטור כסהול מוכר כנסת ולס 6מרינן וכו'. כ"כ הרים יטעמו נרות לידוני מויר הולך חסר הנגדילת הילך קיס ול6 6חר הרכר הנמכר מס 6קוס • (נסור סמסנס לירוסלמי כגירסת קרין לכל נגמרוf סס סונלס כגירסת הרמנ"ס • וכן תני רבי חיים כגירסתן : דינר כתב הרמנ"ס פעור הרינר 500

זוזיס מכסן ומסקל כל זז ססס עסרסעוריס עיכ': וו סכתב רונס לומר מלק כמו סכתכ כמסנסו' פ"ו רפלק 8 פרק ג מאכילין 6ת סענייס וטטתה כתב הריננפיק מסנס ר' וריס פרק ז'ונרכות - ומ"ס סריס וקרונק לעפריעטרן

עיין כפרק י' מסנר הי ועיין עול מס סbכתוך 3סון מתניתין כס"ר : האכסניא פירס סריג חיל סל מלך יסרS6 • 6כל 6ס לנו וכו'. חיכח דמוקי קכי כירוסלמי ועיין מ"ס כסוף פרק קמח רעירוכין כסיר

נמצאו

[ocr errors]

:

:

נמצאו כל קורס לוכליס מתוקן • כתכ קריכונית סמלי רכן גמלי! תיק מסכיל 6ת פועליו רמלי ענייס היו ולין סלכס

לטעמייסו דחמרוכו' כפרק נ' רכרכות דף מין כר"ג דכיון דחייב במזונותיסן נמכח פורע 6ת סוכו כרמלי : כסוף פ"ק רטירונין וכפ"ג דעירוכין דף ל"ס 6מר רב הוכח ו6ת סלינו מפוטר למעסר ונותנין לו ביותר מכדי מעפרותיו

תכל בית סתסי ומריסbין מכילן חת קסנייס רמסי : ובמכחו כל קורס חובליס מתוקן וכיס לטעמייסו לחמרי סין והרוצה לתקן יתקן

מחכילין 6ת ענייס למחי : כתב קרינכוס גמליאל היה מאכיל את פועליודמאי • נכאי צרקה וסרוכס לתקן יתקן פלח קרמכ"ס סלס קופר קרמחי בית שמאי אומרים נותנין את המעושר לשאינו סותר קרמלי לעניס 656 לענייס bk כסbוכלין חכילת מעשר ואת שאינו מעושר למעשר נמצאוכל הארם כפfוכלין 6כילס 6חת 356 6חת 6כל כעל סכית לכל אוכלין מתוקן וחכמים אומרים גובין סתס ומחלקין כעל סכית לכל הפירות פבלו הפירות סיכולו: כירס וכוי סתם והרוצה לתקן תקן : ב הרוצה לחזום עלי גיוס חייכי' הס לעפרן רמלי ולסון סרמכ"ס כפירושו הכל ירקלהקל ממשאולא ישליך ער שיעשר • הלוקת דיקס נמי דקתני מחכילין 6ת כפיחלקו עליקס הקופק

ירק ,לענייס רמלי ולח תני וכפל לכל 6חל מקס סלקטור

הענייס חוכלין רמלי כ"כ כלו כרסותו וכו' עכיר: וסלכך 65 קסיס bלתנן כפרק קמח רמכ"ס : ג לקווס לכרות ולספך וחין לו לומר כמסנס מסנס רי רמערכין כרמלי כמנו דחוי ליס וכו' רbין כריך לערן נסקל ממשל: סלח יכפרעליו: לח ישליך על פיעפר סמל ימכר כחלק טוב רק כפי סעור (לעיג לפירובי תחומין כרין סעור עס סbרן ויסכל 6ותס כלינס מתוקניס ונמכח נותן מכשול סתי סעודות כדתנן כפ"ק דעירובין • 6כתי 65 קו 656 כעני והני מילי בירקסכחנר רחיכסל6 נסגרחכתי ל6 לתחיי'כמעסי: החוכל כל כעל קנית רוקח תנן כסוף פרק סכת נותנין לו מזון הלוקחיריק מן קסוק ונטל חגורות ירק בידו CCומתן ידוע כך נ' סעולות רק כונס טעמ6 דמלכילין קענייס רמסי חלל כך חגורות כפרוטולחסר סנטלן נמלך פליקן לסחזירןלמוכר: כעל סכית לסרמכיס כמיס כדי להקל עלינו הכרקס • מכל

כס קפה טוכס על סריג ספירט לעיל כמלכילין 6ת סענייס וכוי• וקרונס לעפרן יעפרן ולס כן היינו קן רסיפס וקרונה לתקן יתקן • ו6ין 6נו כריכין למס סמחלק סרמכ"ס כין 6כילס 556 כעל סכית וכו' 6ל6 ללעולס סרונס לתקן יתקן יו"ס סר"כ לעיל מן קירוי קוס וקסיס על סרמכ"ס : וכחמת סכחכורו מולכו סכן כתכ bס כפרק סעפירי מהלכות מעסר מותר לקחכין 6ת סענייס חת סחורחיס רמסי וכרין להודיען והעני ענת וקסורס 6ס רכו לתקן מתקן גכחי נרקה גוכין סתס מכל 6דס ומחלקין סתס וקרונה (תקן יתקן עיני ולענין דקלוקו מרקתני מחכינין לס תני bוכליס וכו'. נבחר לידנקכי תכן מחכילין דרסלי נתת לתוך ילס מס סחין כן רופס חבר הינו רסלי לתת לתוך ידו .5 קולס מרמחי סל קסכר 6ע"נ רכס חולס רסלי וכלפסק סס סרמכ"ס מסירושלמי (לפסר כמילקכס 6פילו מחכילין לתוך פיקס לע"ננ רכסל חולס לינורfי כענייס לקילו יותר - 6כל כרחה לי יותר פיי קמס לנתון ילו 6סמועינן מלומר דסקיל

כענייס יותר מכחולת : נ לא יפליך ער סיעזר • כתכ קרנותני מילי כירק הנסגר רחי נcלס כחגר חכתי 65

6תחייב כמעסר • ומסייס קרים רתכן (כפרק קמ6 רמעסרות) ירק קכחנר מפיחנו • וקולס לכן כי מסלין קרי מפקירו וספקר פטור מן המעפרות • ,וכירושלמי מפרס טעמל לקזוכה זוכה כרקק (6ין המפקיר מפקיר נסת כלומר זה ccLליך ותפקיר 65 רני למולר כנסת החמרינן כפרקין דלעיל ספטור מלטסרוקזוכה והיינו חוקס סימנוס מלקט מעט מעט רהיינו רקס כ"כ והיינו נמי טעמ6

רסיף פ"ק רפלס לל6חר סכתמרחת התכולה פינו נותן מטוס קפקר : ונמלך חזר בענתו מתרגס ליעגן המלכיגן • ער 'סיפסר . כתב סרינרמכי הנכינתו וכו' לטעמית חזל כמו ספסק כמסנס ר' מפרק קמס וקילופין סכל סדרכו כסננסק

חינו נקנתbלס כקנכקת וכרמסיק במפנה ז' פרק ס' וככל כתר6 • (6ף על גב לסיפה רמתניתין תנן מפני סbחמסן לחו לוקח 6ל6 כלומר סכח קכלו כדין הקנייס ורוב וכריס קנקניס קס כמסיכס : וכסחי גונח קירנו כתוספת ככל כתרו לך פ"ז עמוד 6' כרכור סמתחיל סכל וכו' וכפרק מי סמת פריך ממלונמל וסטרי וק6

65 מסך 65ו לוק6 נקט מסך 6ל6 כלומר וקל לה קגנית עין • וכן נריך לתרן כסיף סכיעית כמ"סbס כסייעת לסמים ועיין כמסנר זי פרק ה' רככח כתר וז"ס סריס כמסכתינו ככר קנס כמפיכה חונקגכסס : ומעתה לה קסיס נמי על קרמכ"ס פרו פוסק כפרק ג' מהלכות מכירת קמקכן עליס 6ו פשתן וכו' סקרי 6פסר להתיר הלגור ולקנכיתה פן עץ וכן כל כיוכח נזק פיס • וכפרק יח מהלכות מעtר העתיק מסכתינוככורתת מסן וכפירוסו ג"כ כתכ רמטלטליס 6ינת נקניס כממון לכל עיקר זכותס כמסיכה ולהקפי6 למסיכת לחו רוקס bcoc bkילולולסוןמסיכת לקניית וספייכי ליכח כסנכרת: °("ל קרמניס כפירוס מסנקר' פ"ק דקילוסין כל מה שדרכו כקגנסק הינו נקנס 6ל6 כקננקק ולפיכן פלנו לומריס כו סקנק כמסיכה • ועיין מיסbס מסנס ק' כסס קרין :

קרמכ"ס.

[ocr errors]

69 יחזיר עד סיעור ויתן לו דמי המעסר סקול מפרים רמכי ער פיעפר • יקב הרים נירוסלמי ולס כמל6 עוסק תקנת לגבסינקו נעtוסלו ונתחייב פליקן לעפרן: 66ינו מעוסר kה לבחין 6חריו פירוסיסכרו קכג דמי ניפריטו ממס סתקן מכין קלי מעוטר קוי פירוט6 מחוסר כלומר ככר קנה 6ותס זה סקול פטור על הס6ר סקול חייך ומסני עוטה חותן ככור נהננתק ולח תיק מחוסר6ל6 למכותן סככר היס ילוט כן וכן נפנין יקנעס לתוך פירותיו ע"כ : ותו כירושלמי ועל כן תכי סגורות בפרוטק: תיק עומר

קובע כוס חלס מעפרותיו Sc ולוקח ול6 נטלס כידו ולח ירק מן השוק ונמלך להחזיר לא יחזיר ער שיעשר הכירו לתוך פירותיו וחפילו הנכיקס: טופן חסר משהו שאינו מחוסר אלא מנין • היה עומר ולוקח וראה עופה תקלס לכליס 6חריו : חסר סל ירקות : ג לחיכניע וטוען אחריפה ממנו מותר להחזיר מפני שלא משך: שאינו מחוסר •

• גירסת על סיעסר ל6סור להוכיח את המוציא פירות בדרך ונטלן לאוכלן ונמלך קרינוסר"ס מעוטר מידו לכר סלינו מתוקן , : להצניעלא יצניע עד שיעשר • ואס מהחלה נטלן וכן הוח נסור המטנק סלח יסכלו ולח נתכוין לזכות בשביל שלא יאבדו פטור • כל דבר שאין ארם נירוסלמי זפירסו כו מחוסר כהן: ס6ין 6לס רסלי למכרן רשאי למכרן רמאי לא ישלח לחברו רמאי • רבי פכן ל6 יקפיד החומר מלומר דמחי כגוןכמרס רקס דחמרי יוסי מתיר בודאיובלכר שיודיענו : ר המוליך מעוטר כמקו'מחוס"יומנ6תי כפרקין דלעיל : לח ופלת חטים לטוחן כותי או לטוחן עם הארץ בחזקתן לו סכר כילקוט פרסת רחת לחכרנ רמלי כדקה לכל סולס למעשרות ולשביעית לטוחן עכו"ם רמאי: המפקיד פסר תעסר סלח תתחסר. • הכנסת כיון סרפחי למכרו פירותיו אצל הכותי או אצל עם הארץ כחוקתן וחין תימה כי העי"ן וסחיית כנסת: ר'יוסי מתיר לסלוס למעשרות ולשביעית אצל העכו"ם כפירותיו רבי ממוכר הגרון וספיין וקסמן לקכרו ולמי 6פילו נרקס

שמעון

ממוכר הסיני ירוק סתוסיפו וכלכרסוליער ומנדק ר' יוסי

תיכת 656 . לפי ס6חרי סכרמלי לסור נרקיס נין סלכס כר'יוסי : ו לטוחן כותי טורסנכללו כתר עפר תתחסר קוקסה סלי 6פסר לומר פינות לכותי טוחן התכולת : הרי הן כחזקתן ללח ספידי סמל קפ"י סיעפר וע"י כן יתחסר לה פתוח כל כתר עפרן תתחסר החליפו חלו המתוקניס כססריס סליכן מתוקנין : לטוחן ולתיס כמינרלס כעינן חג לחלק דוגמילה מסמע וכרחית'פיס עכו"ס דמס לעכו"ס 6סור לסחליף ולכתר ר6סכסי יונת וכ"מ דף נ"ר וו"ם עשר פלח תתחסר היינו כפי הענין לכל ברחם הר גריזיס לכותיס סתיו עוכריס חופת כותי קרי קול קורס6 קורס עסר תתחסר כלומר עסרס? תתחסר : כעכו"ס: לכל העכו"ס כפירותיו ופירות סל עכו"ס פטוריס היה עומר ולוקת כתב סר"כ ולס נטלס וכו' • פי' סרמכ"ס מן המעסר ורסס מפני סדרך כני 6רס נסולין קופות רכות הכל היה מוכר מונס ומיקל 6ותס לקונס כיכי ולתכן S5 חטיס ולסנין חכל הטוחן חייפינן סמל נתחלפת קופלזן לסון מותר להחזיר היינו להחזירס מן קיחור: חי נתי חיילי נקופות חסרוק סליסרחל ססן למסי לכל פירות ליכ6 למימר לריסה נסיך נמיכסיפח לסון לרחויר : טוען פי' הר"ן סמל החליפן כפירות 5 יסר6ל 6ל6 סמל החליפן העכו"ס מפ6ני וזלת המלה כלפון הקלס טענו כפירכס רמכיס : כפירותיו לפיכך קלי קן כפירותיו של עכו"ס : ג המוציא פירוק כלרן • ונקבעו למעסר • לומיס רפי

קרינ כמתניתין דלעיל ונקכי סוקמס סרמכ"ס

למתניתין לקכל כמן סנרמין דכריו כפי"ח מהלכות מעסר • ועיין כפין למסכת מכשירין : ונמלך להכניע לס יכניע ערסיעסר • וכיס 6ס יקכלס כעכמו סל6 יסכל על סיעסר • ויח כסיקנען למעשר עסקינן כמ"ס 656 קמ"ל דחף להוכיח מתחתילו לכל ס6ינו מתוקן לסור • וו"ל סרמכ"ס נפרק הנזכר נטלן 65כלן ונמלך להכניע כח יפית חותן ערסיעסר כדי פלס יסיק תקלת 65חריס וחס מתחלס נטלן 65c יחכלו הרי זה מותר

להפקות 6כלו ער סירנס לאוכלן לו לסלחן חן למכרן יעסר חותן רמלי ע"כ : להצניע לסון סרמכ"ס לשמור ולגכוז נוחת המלק מלויס כלסון הקלס וקכנע לכת עס !הין : שלא ילכדו • פי' קרין

ולס נתכוין לזכות בקן : כיין כמשנס ג'פיג רכ"ק : רבי יוסי מתיר כורסי וכלכו סיוריענו לסון קרמכ"ס ר"ל כי קול מותר לו לסלוק טכל ולהודיע למי פיסלחנן סהול טכל ולינן חוס: רכי יוסי סמס 6ס נתיר לו זס יסלס לו ולס יודיענו ומדבריו למרכו טעס כמ"ס סר"כ וכריס מכירוסלמי רמולת רכי יוסי סכרמלי חסור מסוס ססוס למחי מורק רכי יופי סיס לחום סמ6 65 יודיענו • ועיין פרק ה' מסנס ס' : י למעשרות ולסכיעית • ולחסוי זו ולין כריך לומר זורקס דתנן כסוף פרקין וסכיעית חמירה לקו - כ6תריס לרכי יוסי

קות הכי כוסיתס כס"ס פיררככורות • וס כמסנס רסוף הפרק רסקוליס קס • וסיינו נכל מקוס חון ממקומו :S'רכייוסי : כפירותיו כתב קריר וסרטניס ופירות 5c עכו"ס פט ריס : זינוקי לס כחכורו סוף פרק יח מהלכות מעפר • כמפקיר חולין מתוקניס • ווס קרין גריס6 פתח החליפו 6לו המתוקניס :

ה מעפר

:

0

ורני

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

ה מעשר 6ת ססו6 נותן לה כתר הרים רסין זכר ורכי שמעון סכר דחף כפירות קייסינן סתס נתחלפו ככית

מוכיח מתחת ידו לכר סbינו מתוקן ירוסלמי • סעכו"ס כפירות סל יסר6ל 6סר סכסס סיסרלל זה הפקיר ונ"ע 6

: 6 65 תנן סכי לעיל כטוחן עכו"ס סכחסר להחליף פירותין כיוסעכו"ס כן יש לחום פתחיסר! 6חר מן החסודי בקופות לחרות סל יסר6ל ונמנ6 ססר 6חר פסחליף נפלו על המעפרות ספקיד גס כן גילו ונתחלפו bלו כb וbין סלכת יכ6 לילו פירותיו של החבר

כר' סמעון : ה פונדקית בלתי מתוקניס • (6פסר שמעין אומר דמאי : ה הנותן לפונדקית מעשר פומרת הפונדק וסולכי דרכי לקוחיל ויד עכו"ס כלמלט את שהוא נותן לה ואת שהוא נוטל ממנה מפני מתלכסניס לכלס : מעפר נסחכר חינו מוכיח מילו ליד שחשורה לחלוף אמר רבי יוסי אין אנו אחראין 6ת ססוס נותן לס לסין חכר יסר 5ר קוי בכל סין קסכר לרמאין אינו מעשר אלא מה שהוא נוטל ממנה מוביל מתחת ידו לכר שחיכו

מוכיח מתחת ידו וכו' : בלכר : ו הנותן לחמותו מעשר את שהוא נותן מתוקן : וחת טסוס בוטל אין לנו חקרfין כרמליס • לה ואת שהוא נוטל ממנה מפני שהיא חשווה ממנו ולע"ג דעס ק6רן 6ינו

וכתב הר"ן ורכי יוסי לחליף את המתקלקל אמר רבי יהורה רוצה היא מסור להחליף כרחמרן לעיל סוכר ולגזול קיה מתכונת • בתקנת כתה ובושה מחחנה • מודה רבי יהודה הפונרקית מסורק להחליף וכ"כסר"ס : (כלומר לכקס בנותן לחמותו שביעית שאינה חשודה להחליף סיח מתכונים לטוכיונותנת פליגי רכי יוסי ורכנן לרככן להאכיל את בתה שביעית 8

מסלק ססוס יותר יפה לחכר סכרי ללטוני מתכונתי כמו

פרקי וחומרק כלכת רחוי סחכיל מכתב הר"ן כפירוס לתנ6

מסלי סקול חס ויפס לחכר קמח חבל לי ידעיכן למכונת לגזול כזה חין חכו 6חרין 6ף ולכו לטול 6ת סלו סקר ותגרום : חין חכו סקרלין לרמליס לרכנן וסכי קלמר ר'יוסי מין לכו סחרחיןיכות 6תס מוריס- כלומר חין חחריות כרמליס עליכולסומרס סל6 יסכלו דבר חני לומר סוו קפונדקית נס בכלל קרמליס קיס שכונתק פ6ינו מעופר לפיכך חיכו מעפרמס סקול נותן לס ו6ס תקחנו לגזול

• ונות מקיסר קוסית התוספות לפ"ק דחולין דף י'. הפונרקית לענמו ותלכלכו כbחיכו מתוקן לין לסכר מות כלוס ססקטועל פי'רס"י כרכרי תיק ללטוכס ממכונת • לחמררכי וחינו מעסר חלק מקס פקוח נוטל כלכר ורכי יוסי סכר ללגזול יוסי לתכס קמח חין חכו 6חריס כרמליס : וקכיחס הרים קיח מתכונת וbין סלכס כרכי יוסי : ו המתקלקל פז לו וכמס סכתכתי הותרה הקוסיס

וניסה לפי זה רחף תכח תכסיל סכתקלקל: 6מר רכי יסולק כירוסלמי מפרס רקמייתח קמח סכירס ליק רחין 6נו 6חריס לרמסיס רקס 6סכחן הכי נמי מלתיס ורכי יהודה היס וסכי קלמר מפני סקיל הזולת צרכן שמעון בן גמלי: במסכתיכו דרים פרק ה' ממסכת מעשר להחליף לת סמתקלקל לכרי ר' יהודה סרני יקורת חומר רונה סגי. לסכירס ליס סלעיטסו לרשע וימות וחין חכוחוססין קיס כתקנת נתת וכו' : כנותן לחפותו פנימית כנותן לה פמ6 ילכל רכר חיסור - והלכה כמותוכלחיתה נגמרח פרק לחפות ונכסל נסנס ססכיעית : סלינה קפולק המכיל את פרוכת רף סיטי וכן פסק הרמכ"ס כפרק ט' מהלכות מעסר כתס פנינית החמורה לקו סכיעית ולפילו6ס יתקלקל AS סגי • לכל כירושלמי ומעסר סכי ורפרקין רבי יוסי ורכן

תחליפנו כפירות סכיעית וקלכס כרכי יסולס ! ממעון בן גמליחל סניסן חמרו לכר 6חר וכו'• מסתברחרכי

פרק ו יוסי יורי לרנן סמעון כן נמליS6 וכו' • ורמכן נמליחל 65 יולי כרכי יוסי • סלין דרך חכר להיות מוכיח מכיתו לכר פסיכו מתוקן • פ"כ • מסמע כרעת התוספת ללפנק קמ6

6פ"ג כרמלי קול סכירה לית לחסרלין לכן לרמלין ורס"יוקרים פירשו כגמרין לעיל: וכתב טור קריס רלס למי הכל נעלי ירק

דלעיל (כמפנק כ' רלח ישליך ער סיעסר) רקנוטלן חינו נוטלן כגזל רחפקורי מפקר לקו : ו לחלוף 6ת סמתקלקל • ונכי פונדקית על פני המפקנקל היינו כדמפרס רס"י כפ"ק דחולין לפי סחכסכלי פמיד

סומך על הפונדקית לפיכך חוססת כיותר : אמר רכיסולר וכו' • כתר קריר ירוסלמי מפרס קמייתס כמי מפתח לרכי יקודס קיס וסכי קלמר וכו' ותו לתס ורכנן 6מרו הנותן לסמותו כנוקן לסכנתן כסרס רתכי הנותן לסכנתו פת לחפות לו לו תכפיל לעסות לו חיכו חוcc

65 מסוס פכיפית ולס מטוס מעפרות • ומזה חני תמס על הרנספסק כרכי יסודס וכמסך 6חר סרמכ"ס כפירופו מכתב וסנכס כיני יקויי באכסני המסמריס סחכמיס מוריס לו • וקרי התכלר נסיס סחכמיס חולקיס עליו סוכותייסו ספס לן סקנס כסוף פרק ד

וככורות וכחכורו פרק י"ח מהלכות מעסר חזר בו ופסק כסגן רכנן * שאינה קפולק וכו'. עיין מס סכתכתי כמפנק רי כסייפתח הפמיס :

ס

פרק י

« הקודםהמשך »