תמונות בעמוד
PDF

הקלין

הקלין סכקמחי סיקלו חכמיס על הפירות הללו סנזכריס הרמאי לסון סר"ן הס התכולה וספירות קנקליס מעס

כמתניתין סלח לעפרן רמלי לפי סחזקתן כליס מן החרן • ולמחילס כחי כמ"סקרין כריס פרק ו קופקר מסוס לל6 חסיני וחית כקו תרי ספיקיספק כחיס מן ונרכות : וכתנו סתוספת פ"ק דסכת רף י"ג לק6 דססוכסכח ההפקר ופטוריס מן סמעפר וספי' 6ס תמכו לומר סכליס מן טפי למעוטי מכמקוס 6חר מסוס רקו מיעוט תסכימי טובה הסמור וחייכי כמעסר סמל

סין סרכס נכסליס ע"כ • נתפסרן ולמליקס התכולה מסכת דמאי

ומ"ס קריר ומעסר רחטון ופירוק הנקתי מעמיס6רן

ומעסר עני 6ין גרין (קולים פרס חסוריס על המעסרות

שבדמאי השיתין והרימין והעוזרדין מן הלמסי 6ע"פי סעס החרן ותחכר הלוקח פירות מעמי

ובנות שוח ובנות שקמה ונובלות חסדיס עליס'וכמסנסג'פ"ד קחון נריך להפריס מקס התמרה והנופנין והנצפה וביהודה האוג והחומץ מפרס ללח נחסלו על מספר תרומת מעשר ומטסר סכי

שביהורה עני וחס 6פרס כסיו' וסס גננוחס היס 6נק מעססני

יתכלר דכולי עלמס סכירה חכל תרוינדולק לח נחסרו עמי קלרז עליס לפי ססיס כמיתס לקו לטכני ונרחס דחפי'סכי 65 גזרו להפריס מסוס סלין כקס .זfין לס סעורסתטק חתת פוטרת כל סכרי והכל נזסריס נס חייב מיתה 656 כלח. • וכמ"ס כרמכ"ס כפרק מהנכות

ומעסר רספון ומפפרוני 6"ל להוכיח מן הרמלי חטיפסטמי מ6כלות 6סורות - קוליס וקי"ל כמסן דחמר רונ עס החרן החרן חסוריס עליסס לפי שיכול כעל הפירות לומר ללוי לו מעפרין כמו ססתס הרים נמתניתין דלקמן וכריס פרק ו לפני הכליס ליטול סמעסרות הכל בחיק ס6ין פירות הללו וכרכות ובכמה דוכתין ועוד התוספת פ"נ וכתוכות רף כיר מעופריס וטול רקי"ל ככל דוכת'קמוניה מחכירו עליו הרחיק מסקי ללכ"ע רון עמי סחרן מעסרין הלכן 65 גזרו גלחו.• סכל כתרומת מעסרליכ6 למימר סכי ססחוכל קכל סלח הורמן ונסכי ניח6 גמי 657

pc6מיט תכח כסוס לוכתר למתנידלר ממכר מקנות כקוגק חייב מיתס ומסוס 6סורס מפרסינן לק מחיר רספיר6 ליס כמסנס די פיט ליכמות דמעסר רחסון לתרומת מעשר ומעסר סכי כמי כלי סל6 ל6כלו כטומ6ת 6ס 6סור לזריס • ו6ס כן כמו כן יקל חייב לספרים ולמכרו פלס ל6כלו חון לירוסליס : הפיקין תסניס מרכריות רימין ללויס bס רפילו לר' מחיר סוחיל ומטסר 6ין קייב מיתה סלח פיר' סערוך פולכרסקייכלע"ז : ועוזרדין בעדני זרעויר ללו כעלמ6 ללנזרו ומסfי טעמ6 נמי ניי6 רל6 נזר כלע"ז סורני"ס: וכנות סוס תחכיס לכניס המגלומנ'סניס כחוכן כדלקמן כסמוך' ומ"ס סר"כ ומסוס fיסורס מפרסינן לניסניס ומתגלליס כיעריס : וכנות סקמת תחנת המורכבת לה לתרומות מעסר ולח פיר' מתיפסק נק 6ס יתננה לכקן לו כערמון : ונוכלות תמרת תתריס סליגס מתנסלין כחילן ימכרנה לוי וסרמנ"ס פ"ט מהלכות מעסר כתכ ונותנת זפלוסין 6ותס ומניחיס 6ותס זה על זה על סימנסלו ויס לכקן וכ"פנסיף מסכת מעשר פני. תרוקנת מעטר תנתן f6ומריס מוכלת תמרת תמריס ספילתן קרוס קולס כפול : (כהן וכיכ כפ"ט מסכת סוטה מפנקי' וכתסנה ט פ"נ לחלק גופניס ענכיס סמניקן לותן כגפן כסוף, קככיר וכקוסי תנן מוני? תרומה ותרומת מעסר לכל והסחר לפי חסכון משמע מת: סליס : קנלפת גלף סקורין קליפרייכלע"ז : רחוב פרי נמי לתרומת נותן לכהן כחנס סגל קריס כתכ fו מכור ל חלוס סקורין לוגנסיו קורגליו : ורמנ"ס חומר ססו6 6ילן היתר לפי חסכון • וסתוס' פ"ק דיומ6 דף ט' כתכו וקח דלח עושה כמין cfכלות חלומות חלומות וקורין לו כערכי סומר"ק 6מרי' נמי כתרומת מעסר מפריסין וריח שלו וימכרנס נכסניי שלח קית זה קפריספור ביקורת : והחומן בתחילת 65 היה ויטול רמיס • (כמו דמרינן במעטרות) S6 כיון ורכר מועט קיין פניקולה מחמין לפי סקין מכיסיס ממנו נסכיס וכל קול טחינת hk חלק 6חל ממסי • ועוד רמיק מועטין ססות כחומן סניקרה לה היה כח 6ל6 מן סתמר לפיכן הסומן כריך למוכרן כוול bcין נס חוכלי' מרוניס תקינו רבנן סיתננה מניקורת פטור לכל לחקר פכטלו כסכיס וסחומן כח מן היין

לכהניס עכ"ל - ועיין כפ"ג רחלת מסגסו' :8 קסומן מיין כרמלי 6ף ניקולס כמו נסחר לקימות : ועוזררין נפרק חכית כספר הרי"ף נדפס פירוסו כלפון

ויכוסנר

6סכנז ספייסרלינג ועיין גרים מסכת כלקיס •

ובנות פקמה : כרחסוכנות סקמק לחוד (פקמה לחול ועיין כמחנק ח' פיק לכלליס וכפרק ו' מפנק ר' : ונוכלת התמרת מים קרים ותכופיס 6ותן ר"S הזוכיס נס מסספקר : וביהודה החוג • בתל הריכוליf סית זק ספרי חסון ניקולה • וכפ"ק רפחה מפנק ס' כתנ לחוג חייב כפות והתס כריס

הפרק חמרינן נסתר ולמעוטי לספקר כריך לומר דל6 כסית קתס לחלק בין החרכות : והחומץ סכיסודס : לסון סר"כ כתחנס לח היה יין טכיקורת מסמן לפי סתיו מכילין ממנו נסכיס: כריית6 ירושלמי רקכח :

וככליפי ועוכרין • וחט"ג רתכן בסוף פ"והסקליס לענין מספק יין לנסכיס וחס קלמין יין החמין לוי מסמס לכסעת פקין מכיליס נסכיס סוס חוססין סמל יסמין • 65 קפיf ולו מילי חלל רתכי fמר רב נחמן כתקלס כססיו מכיליס

נסכיס

[ocr errors]

נסכיס מיקולק ל6 תיק יינו טריקולה מחמין על סנותן וסכסכר ורט נר קרנוס ירושלמי כסכר כוליסכררו כלעין : לתוכן סעוריס וכו' - וסכינמי כירוסלמי דלו עוכרין • ותLE לופרס סטוען פירותיו סני פעמיס כסנת רוכלטון יון סניס : סמל נפלו כו סעוריס : ועיר ר6פילו כי תימס סמעולס ל6 סקייונס סס מקוס: המוסטפוס פנתכסלו כלילן טרפנתבקעו קסמין מ"מ סינטרין למיתני תסוס לסין סומכין על קנס מfליסן סכל 6לו חשוכיס קן וזוקפן 6ין כלין מן ההפקר 6ין כרססכחן כריס מסכת יומא

הלכה כר' יסולק : ב סתיו מתקיניס כסןסר סמס שביהודה והכסכר • ר"י אומר כל השיתין פטורין סרכנסי 6ין לו חומם הפולק יחרט כו פסול ככ'ג 6ף עלנו חוץ משל רופרה - כל הרימין פטורין חוץ מרימי מעס' סני סל רמחי סינונוקן דתנן כמסכת לכות פרק ק' שקמונה • כל בנות שקמה פטורות חוץ מן 6ת סחומס מפוס דרוך עמי יbמעולס ל6 חירט קרי לכקן המוסטפות : ב הרמאי אין לו חומש ואין לו ק6רן מעסרין קס קלכן קרן גדול כיוס סכפוריס • וקני ביעור ונאכל לאונן ונכנס לירושלי' ויוצא ומאברין למעכו כרחורייתס סיתס כמי פי' לריכ כמשנה ר' פיץ את מעוטי בדרכים ונותני, לעם הארץ ויאכל כורככן מומס רלס מעכל דסקליסנסלחן של מיס פקיק כנגדו ומחללי'אותו כסף על כסף נחשת על נחשת כלfורייתb יbכל : ולין ל כמערכ קככס: ולס סלכסף

כסף כיעור כסוף ניסניס סחייך לפי סמסריק קנטר (חין

לכטלכל מעסרומין כרכתיך סומכין על קנס וכו' - ומס סכתכקרינמן התמר * מסייס כערתי הקלס מן סכית ול6 תקנוקו רכנןכרמלי : ונחכל הרמכ"ס ותיק זק קתמר הפקר :

לסוכן למספר סני סb ולסי6סור לחונן וכתי'לח לכלתי כחוני והכסבר מלספסיק סכיקולה בין חומן לכסכר סמט מיניק ממנו ומעסר סגי סל רמלי ל6 גזרו כו : ונכנס לירוסליס

לכסנר כלי ניקולס סוס bkככל מקוס : וכן הס ויוכס וכפלת וכחלל חון לירושלי'מס סחין כן כולסי ססמחינות דכרי סרמנ"ס פרק י"ג מסככות מעטר וקנת קסס סלס קולטות וחין יכולין לפלותו ולהוכיח, חון לחומס ל6חר סנכנס סקדיס למתני כסכר קורס קלון • ויס ספרי נורסיס וכיסורי וכרמלי ל6 גזור : ומלכריס מעוטו כדרכיס 6ס קיה מעסר קלוג וקסומן וקכסכר • ולנרסס זו תלתייקו רוקח ביקורת - סניטל רמלי כדרכיס כמקוס נלולי חיס ולסטיס 6פילו קית וכן כתר קריססני תלת ניקולה וו"ל ירושלמי - כסנורס : רכר מועט יכול להכיל כלח טורח וכלל הפסל חינוסוcc לו כוסכרתח מס כין ניקולס נין כגליל מן מס דמתלין מתל ומניס לנתוליסכר נררן כמקוס סקוס סס • ורמכ"ס פירס בררומס כוסכרס כוסכרתס מן מקלין עס תכליס קלק למרק ס6ס כסעס סמולין מעסר סני סb רמלי כירוסליס כחכר ממנו כגליל חייכת וניקולה פטורק ע"כ • (kt מק כנייהו דיקורת מעט כרך חיכו חוסס לו מס סחין כן בודקי סכרין פיטנסן וגליל דניקולס פטור וכגליל חייך והסיר ממוסלי מסליס 6תס כולו חולמיו ולח יפסל ממנו כלוס כורכיס : ונותניס 6ותו למר סכררס סקול חריקולס סקול כנגד חרן יסרל כמפורט לעס ס6רן 6Sכלו כירוסליס ולף על פי סקוס חסוך ל6כלו בספר יהושע וחומריס סס דרך משל כוסכרס וכו' מי קמפילן כטומחס מס סלין כן כוללי סלין מוסריס לותו לעס החרן עס התכלין • קרס 6מרס וכו' • ולח ידעתי לייסכירוסלמי לפיסfינו נזסר ל6כלו כטסות :

ויסכל כנגלו כנגרמת לרפת קרמכ"ס : נ הרמאי 6ין לו קומס • פי' סכתן לעס כ6רן לוקח מנכסיו וחוכל כטסרק מעפר בירושליים קרין קפולק ממעפר סני סל רמסי וכו'

ולס כן כfוכל ומחללי' 6ותו כסף על כסף ססיס לו כסף מעסרסני של רמלי תרומת מעשר פל דמוי כדתנן כפרק קוקר מפנק ח' ועיין מס וסול גרין לו יכול לחללו על כסף חולין מה פלין כן בורחי 00כתוב 6ס כס"ר • והפולס קייכו קכעל כרתנן סתס סלין מחללין כסף על כסף 6ל6 כסלעיס סל פני מלכיס כקוקב ומפורס כפיר' כרמכ"ס לקכח קריבכרטנורת ללעיל שיכול לחלל זס על זס 6ס הסני חריף לכל סל מלך חסך 65 כפרק כפרק ז' מפנק ר :

הללו דרך חלון קוס כרמלי פרי : ונאכל לחונן • עיין כפיר' סר"נמסנס "ן פ"ס דמסכת

כסף
מעפר סני : (bCלכי מהר"ר משה כהן למה 65 גזרו
כלונן דקל מכוח תעסה עדיף וכל סכן כסרמכ"ס לסכירס ליל כורחי דלוקין מסוס 65

6כלתי כלוני ממנו כמ"ס כפרק גי מהלכות מעפר פני זפסיט6 ליס מקירוסלמי והכיסו קרם חל תני כסכל ללנינת

וחינוכbכל כטומסק מס נין חנינה לטומלס לומר רב נחמן טוחה מלול חנינה לינק מכות נורו על דכר המנוי ול6 נורו על רכר סbינו מנוי דרכו המנוי פיין למיגזר פלס יזלזלוע"ך והלכן הכלת מקוס פלוס עיקר מכות מעסר סניקוברכולקייסנו מס סחין כן הגינס ללח

סכיחס • ומטעס דרור עמי ק6רן מעסרין וכדכתיככח לפיל : יוצא לסון קרנונפרק ונסיס רחיתי דגרס כן כמפנק ופיין כמסכה פיג למספר סני וכירוסלי ומיס סס כסין : ונותנו לעס קלרן ויסכל כנגדן • כתר קריס כססוח דתנינן כתפנק ג' פרק ג' המסכת מעסר פני עיר : ולענין יסכל כנגלו : כיונ6 כוס כסוף פ"ק דמעשר שני וע"ס :

כסף

[ocr errors]
[ocr errors]

:

כפף על נחסת 6פילו ס65 מרוחק לכל סל ודמי מדוחק לין ככף על נחטת פירוס הריכחכילו 65c פלוסק פלח מדוחק לס : ויחזור ויפות 6ת ספירות גרסינן ולח גרסינן כמסנס ו'פריכי דמסכת מספר סני וכתבוסתוספת וכלכר סיחזור ויפות וסכי קלמר ויכול לחזור ולפרות חת ככ"מ דף כ"ס עין זל"ת כיון דתנס מחללין כסף על כסף חף הפירות 6ס ירנה וכרי רכי מחיר (חכמיס לומריס 6ינו יכול על גג ל6סור כולbי 6פילו מלוקק כל סכן כסף על כספת לחזור ולפלותס 6ל6 מעלת

וסרי דחפילו כוללי מרוחק הפירות לירושליס וסלכס כסף על נחשת ונחשת על הפירות וכלכד שיחזור טרי ויש לומר ליידי דתני כחכמיס : ג הלוקח לזרע ויפרה את הפירות דברי רבי מאיר (חכמים אומרים נחשת על פירות רפליגי כת לקם מכוחס לורעק פטור יעלה הפירות ויאכלו בירושלים : ג הלוקח רכי מחיר ורכנן תנן נמי מרמלי לחלוטכל ורחי 6סור לזרע ולבהמה קמח לעורות שמן לגרשמן לסירבו כסף על נחטת דהוי כמי לזרוע : ולכסמס לקח את הכלים פטור מן הרמאי • מכזיב ולהלן פטור טככס 6פירס (כרחיתס נמי מתחלק להחכיל לנסתר מן הרמאי חלת עם הארץיהמדומע והלוקח ככסף כריס פ"ו וכ"מ פ"כ לסונו: פטור מן סרמסי לכל לקס מעשר שני ושירי המנחות פטורין מן הרמאי • ובלכר מיחזור ויפרק מתחלק לסוס ונמלך עליס

שטן

וכו' כתב הר"ן לכתמה חייב לעטר כרמלי:

הלל גרס כיס לכל התוסי וקמח לעורות לעבר כעורות : מכזיב ולהלן כזיב קול סוף וכ"מ פרק ד' קיימו לגירסל ופירסורים לומר כך מחללין כסף סמקוס סככסרעולי כבל ומסס ולסלן ככס עולי מכריס ול6 על כסף חפילו לחזור ולפדות 6ותו סכסף על לכר 6חרוכן כנסו עולי נכל ול6 נתחייכו כלמקי מלח ק6רכות סכנסו עולי כספת על הפירות לומיס כמו ספירס כסף על

כסף

ונלנר נכל כלכר סלכך מכזיב ולהלן פטור מן הרמלי ולס חייסינן פיפלק פירוס כלכרסיסח דעתו מתחלס כסימלל נססת על סמל מפירות ק6רן סככטנעולי כבל קוליכו לסס סחזקת חולת הפירות לחזור ולפדות הפירות 6ז מותר לכל 6ס סיס 6ן דעתן לורן פטור על סיולע לך טסוח חיים וחזקת 6רן יסרSf6 חייך להעלותן וכמלך נפלותס גריך להעלותן עיכ לסונו : ער פיולע לך פסול פטור : סלס עס ס6רן מתקן לו נכל חבר ג לזרע פירס סר"כ רסלו טבל ודחי לסור לזרוע כדפירס ורונה ניתנת לכסן חכר פטור מלעסר : (קמרומע עס החרן

כסוף פ"ק לפחה : פנפלה לו סחס סb תרומה לפחות ממ6ת סלין של חולין סכעסי חלת עס החרן • לסון קרינסתקן לו חכר וכו וכ"כ הכל מרומס כלומר עירוב תרומת ונותן הכל נכון פטור קריס : וכירוסלמי פליגי רכי מופעים ורכי יוחנן • מלפפר רמסי : והלקוח נכסף מספר סלקח למלי במפות של רכי יוחנן חמר כסעת פגזרי על קרמסי 65 גזרו על לכריס מספר פנינין כמפות מעור סניפל דמי כין כמפות מפטר הללו • 6מר רכי ופעיל חימק קרסיס עליו וחיכו נותן לכסן פל ודלי פטור מלעסר : (סירי מכסות פיקומן למזכח ונר bיכו מתוקן על רעתיק לרכי ליעזר כמלת פס הקרן וספיריס כחכליס לכסניס ולס חיישינן סמס קכיח קיס מתניתין לכל חכר סלקח פיסת מעס החרן וספרים חלתה

לס על רפתית ורכי יוחנן היה קרח סיל קרח • וסרמנ"ס

כפירוסו וכחכורו כפרק י"ג פופס לטעמיק ורכי יוחנן והיינו מסוס לסוני6 דירוסלמי כריס פיס כר"י סתיס וכמ"ס סס קרים וכ"כ המוספת פ"ק דיומא דף ט'

ולבחורק מוקמי לקו קריפ וקרינ קכח כסתקן לו נכל חכר כי היכל דלק תקפי חררים פ"ה ללוקח מן הנחתוס מפריס 6ף חלק וכורמי סתס נירוסלמי וסר סיכויח ניקו דקכח פטרק נקכיס נכל סיגנל כטסרק רמסתמס ולחי תיקון סלק סממה ספירסו כסמוך סוכיח ומפרטי למתנימין חליכח לרכי השיעור וסליניק 65 הקפה • לסכח כספריסו עס החרן וסתס כספריס סכר ול6 מיין טטמס רחימת קרסיס • וכיכסס קרים • הנכן גרחק תָּמִי פמפרסיס ככלן מתקן לו נכל חכר: דחי 65ו סכי קול סחלס טמסה פלין עס הסרן נחמן על פירות פקוכסרו לומר פלס כטמלו כדלקמן כמסנסג' פיכ: ולסון קו"ם ספקן לו גבל חכר כטסרק ונרחה לי רקמגיק כן נדנריסרין 65 הפסיל וקל רלח פירסו6ליכס ורכי יוחנן מסוס לסכרי לרכי bליעזר קפים טפי וסוי כמי ענף טפי מרכי יוחכן ; וְהמדומע פירס סר"נ עס קרן פנסלס עסלס וכו' וכ"כ סר"ס • וסיינו כמי 6ליכ6 דרכי

ספיס כדמפרס כירוסלמי 6ליכיס ולוקח כפירות עס ק6רן היס מתניתין לכל חכר סלקס פירות מעס קסין וכרמעו 65 . ופירוס פרומע כתב סרמכ"ס כי התרומס פמח למעס וסול מס סלמר הכתוב מלחמך ולמען : והלוקח נכסף מעפר פני• לפון קרנפלקס למסי וכו') וכן לפון הריס ול6 פירס כירוסלמי bליכל לרכי ופעיל פלפי הסכרס מסתברח ללרני חופשית

לוקח כסעס החרן יודע סוס נקס ממכו וככסף מעשר סני ל6כלו כתורת מעפר סני לל: חימת קרסיס עליו : ושירי מנחות 'כתר קריב ותריס ול6 חיישינן פמס קניה עם הקרן דכר סbינו מתוקן וסיינו נתי חליכח דרכי חוסטיס •

הכל לר'יוחנן 65 גזרו ולין כריך לטעס ולח חייסינן וכו' - נירלה לי לתת טעס למס 65 נורו לחלק ומלומע וסירי מנחות כולס לכסן סמכו על קל לרוב עמי ק6רן מעפרין דומה למה שנינו נסוף פ"ת מן כרמלי על הרמחי תרומס וחיוכרין להוכיח

8 ח ח א

טלית

OD

[ocr errors]

עליס תרומס ומעשרות סוחיל ולכהן היל • ולפיכן לר' יוחנן עס החרן ונר טחינו מתוקן : סמן ערך סמן 6פרסמין ומ בח לסירי מנחות 6פיקני המכילה למסיונ6 פירסו כירוסלמי שמן זית מעורן עס מור וחתרות וכסמיס : ו מערכיס כו 65 נזס ול6 כלקוח נכסף מעשר סני כמו סכתכתי • וטעמ6 עירוני תחומין יחנרות: ומשתתפין כוסתופי מכוסות וסטיג דלקוח ככסף מעסרסני סbס נזרולר • היינובליסיס6 מכוי הלס חזי ליס מגו חי כעי מפקיר לנכסיס הו עני וחזי לי דקל ציק לנעלי כסף מעסר סניפירות

תנן מחכילין 6ת סענייס לרנק לקנות ולמכלן שמן ערב בית שמאי מחייבין ובית הלל פוטרין : רמסיססתס נמי חזי ליס :

כירוסליס : ו הרמאי מערבין בו ומשתתפין בו ומברכים עליו מברכין עליו ברכת המזון : שמן ערך . 5ון קרים

לפון קריס ומומנין עליו ומפרישין אותי ערים (ירושלמי ונין) כין ומזמניס עליו ולף על גן בעיקרו למפיחה ולה השמשו' הא אם הקרים מעשי שני לראשון אין בכך לכל נעבירת רל6: פני קות הכינה רחמנר עיני כלומר

כלום

מגו דחיכעי מפקיר לנכסית 6ף ע"ג רסיכת נתי כספייס

וקדי עני וחזי ליס: ומפריסי כדלקמן מכל מקו' ל6 חמיר כמו 6כילס וסתיס עלמס כדמפרי 6ותו ערוס כסנ6 ספרים ממנו תרומת מעפר ומספר סני סר"כ כמסנס רי פיט לסגת :

יכול לספרים ותוס) פרוס ול6 כעי כרוכי לחלו כעי כרוכי ק6 י הרפאי מערכין כו וכו' • פי' הרינו6ף על גכ רל6 כעינן וכית מסנן קרוס וליכס : כין ססמסות סל ערכ סכת

חזי ליס מינו וכו' לסס תנן מיfכילין וכו' עיין וספק חשיכה מעסרין ות הרמלי וחין מעסרין 6ת סולסי : מיסנסוף מתניתין דרים פרק ג' - נמכחתי כליקיטי מסרי"ל וfס סקריס מעפר סנילכחסון סספרים מספר סני סל רמלי "נת .bsמר מימי תמהתי על מתניתין מערכין כרמלי חמסי היה קורס פרפרים מעסר רספון כדי ליטול תרומת מעטר פכו כסנית כמס פעמיס כט"ס מסוס מסנס ע"כ ותנס (סייר 6ין בכך כלוס מת סלין כן כורחי דתנן ככל מנותיך 6פר לסייר מכס כדתכן כפרק כל סעס • וסייר כמי 6תרוג כלתנן נויתני הס 6ס הקריס מעסר פני לר6סון כפרק לולב סגול :

קינן ומשתתפין כן: נרחס נעיני רכקט bתוף לגלויי למערכין

לכין כחנרות כין כתחומין וחילח קחניטתוף תות חמינח דעירוב רוקח כחכרותחיכו לה תקכת סלמס וכית גם לינו - הכל תחומין ר6פילו למרן רfמר לרכנן סמכותו 6קרלי כלפיי קרינכסוף פ"נרסכת חימס לסחמירו בו כנכן קתני

משתתפין דגמי מתקנת סלמה ובית דינו וח"כ למחיקתניעירוכין 656 לתחומין סוס לסתס : ומברכין עלין • פון קר"בברכת המזון • ומסייס קרים וטעונס כוס ע"כ ומשמע דהלוברכת הנהנין פסיטה כי

למכרן ולח הוי כומסוס כוכעכרן וכליכח מרכוות6 רסכרי סכי כמ"ס כריס פרק ז' רכרכות • לכל רכרי סר"ן די כפי' מתניתין דריס פרק ז' רכרכות מרגרי רס"י סעתיקס • וכעל כסף משנת כתר כפרק 6' מהלכות ערכית ומוכרי רס"י נח כפי' מסנס קמייתס רפרק סלסה 66כלו מסמע וסבירו ליסלחין מברכין על רכר חיסור ע"כ ויסכי רכרי הרים סותרין מקררי ורש"י מפרס למתניתין לקכח ומכרכין כרכת סמוכים • כך כתכ כפרק נ' לשכת רף כ"ג • וס לומר וקניקחמר.

דחף על פי סcחר רכריס 6סוריס 6ינו מכרן מטוס וכולע ברן : ומפרישין 6ותו ערוס • לסון סרנדל6 כעי כרוכי ראו כעי כרוכי הס כעינן וכו' : תני קנית כדל6 תניח והיכי סמעינן ל

דלק כפי כרוכי • וו"ל קר"ס ותפריטין 6ותו ערוס מקכס רייקינן כפרק כמס מדליקין דל6 כעי נרוכין דכי קלי : פרוס וכו' עיין • וטעמס סכי 6מר לפי סקול ספק ורכס 6מר דרור עמי ק6רן מעפרין הן : ומ"ס קרינ דכתיב וקיק מחנין *

קרוס כלומר ופיפיס ול6 ירחק בך ערות רכר פי' רס"י 6פילו לכור סיסכו הזכרק קסס : בין המסוק • כתב הרב לספק חסיכת מעסרין וכו' : מייןמיס כס"ר כריס פרק רי : הא 6ס סקדיס וכו' • קרינוסר"ס סעתיקו וfס • וכן הגירסס כסלר סמסנס וכירושלמי וכרחת לי דחין למכס סספריס }

רגרסי כל 6ס מסוס רמסון סריך מליסנית רמתניתין פרק כתר6 ומעסר פני והנך רוחק מס סכתכו סתוספ' פרק 4 מקוס סנסגו דף נ"ס כרכור עכרינן כותייהו דולס עכדינן כותייסו סוס ליס למימר ומסוס פ"ק דחולין נקט הכי דקחמר : התס וכו' ועכדינן כותייסו ע"כ • סופיין סוף פרק כ'רמכות • וים חומריס סים למחוק חות תחליף מתיכת ס"b ותסחרחות י הל"ה לכות ותהיה סימן על פזו קיס מסנס חמיסית : אין בכך כלוס • כתב סר"כ רחל כורחי 6ס עסס כן חינו יכול ! התודוק • ולס תחמר תיפוק לי סעוכר כלל תעפס כרתנן כמסנס ' פרק ג' דתרומת : ויס לומר רbי מסוס סכי 65

6רין למתני סין בכך כלוס גכי למחי טפי מכורחי רקל כורחי כמי סין ככן כלוס 6ע"פ ספונר כל6ר כלתנן סתס רמס סעסס עסוי וכן היכולוקס כמ"ס סרמכ"ס כסוף פרק ג' מהלכות תרומות - מcריכלענין הוידוי ספיר קתני כרמלי דחין בכך כלוס תס6"ל כורחי למעככו • וכפי' סרמכ"ס למסכתינו יש טעות סופר סמ"ס ר"ל כטכל סלמתי וכו' וזס מותר : קול לפן פסנת תרומות טכתכתי ופסקס כסוף פרק נ' מסלכות תרומות לכן נ"ל סכל"ל סין בכך כלוס 6cb"כ כורסי ריר כטכל קלמתי 6ס

קוליס מעפר שני קורס מטסר רספון סוס עוכר כלל תעסס וליטו יכול לפתולות ווק מותר כרמלי וכלכר וכו' ז

[ocr errors]

:

לינויכול נפתולות : קנררי החורג : חייל כרמלי פעל גופו חייב כרמלי - לסון סר"כ סעל גוקו סוס כותנו וסיכה כספית קול נותנו וסיכה כפתית : וטהסורק הכמר כמסרק נותן על כרתנן כפ"ט רסכת מסנס ר' ולסון סרמכ"ס ליכו

הנמר סו כסמן לסוך כן 6ת סכליס ופטור מן הרמלי: מחכרנו כגופו : ריל 6ל6 נכלע כנופו ולסונו כפיג מהלכות פרק נ ואלו, רכריס נכל מקוס 6פילו מכזיב ולהלן 6ס מעסר חייכ כרמל מפני שהול נכלע כגופו וסיכה וכו לקין מפס

פ"ב מתעשרין שיין מיס קלרן רכידוע סמחרן יסר! כלום • שמן שהנררי סך באצבעותיו חייב כרטאי

כסייעתס כחו למנכרן פֿ6ין דוגמתן ושהסירק נותן בצמר פטור מן הרמאי 4

דסמיס כריס פרק ו' : 696 כלרן יפרח (קלירן פרק ב ואלו דברים מתעשרין דמאי בכל בכל מקיס - פירם קריר סכתונת לחרן כל המפתחם

מקום הובילה והתמרים 6פילו מכזיב ולסלן • ממנו פטור לפילו כ6רזיסר והחרוכיס האורז והכמון האורז שבחוצה לארץכל וכ"כ סר"ס ונס סרמכ"ס דמנכרטפי ולס סתי לחילופי המשתמש ממנו פטור : ב המקכל עליו להיות פירס כין כbרן יסרסל כין כלורו 65c"יקבל פחר רכרי נאמן מעשר את שהוא אוכל ואת שהוא מוכר ואת כחולה לחרן וח"כ פירות הנזכריס כמתניתין 6יכס שהוא לוקח ואינו מתארח אצל עס הארץ רבי חסיכסו חולס ל6רן חייכי מניסו כסרן יסרחל ורמן יהודה אומר אף המתארח אצל עם הארץ נאמן כרומות ונמטסרות וכפ"ס חותן סכחונה ל6רן 656 אמרו לו על עצמו אינו נאמן כיצד יהא נאמן על של מסלכות

תרומות פסק ותנסו דחסיכי סדרן לכו-6 אחרים ? ג המקבל עליו להיות חבר אינו מוכר דפטוריס ו6פילו מרגריקס מתוך חשיבותן למקומות

לעס מספיק דרסb דסמס סכתכ סלין כיוכח כסן כעי עטורו

כריך כריס פ"כ רחלת רכילוט פמחרן יפרחל הן : כ להיות נחמן פל המעפרות ולסונו פרק י"ג מהלכות ממסר מתעסרין דמחי נכל קרן ולא יהיו פירותיו דמחי מכחן ולילך: 6ת סקוס לוקח על מנת יסרחל: הרכילה וכו' פייס קר"נ והיינו קנקו לסטיני למכור לחלו על מנת ללכול ה6 תנח ריס6 מטסר 6ת סקול וכו' • וויל סרמכ"סוחין רכוכו כסלו המיניס סנזכריס קמין סוכל ולתפקול מוכר מפירות קרקעותיו : על עלמו לינו כחמן כולו חלה חלק ידוע מסותו המין שלח ימכס כמותו מלח בחרן ספרי הול fוכל רכר סליכו מתוקן כסהול מתחרת חלל עס יפרחל וע"כיתחייכו רמלי ככל מקוס ססו6 • רכלת תלכיס קלרן ורכי יסולק סכר יכו מפסיד כסמכותו ככךוחין הנכס ידוע כתכלית סמתיקות חי 6פסר למכור כמותו כסוס פניס כרכי יהודה : ג להיות חכר לענין טסרות רהיינו פרוס 6ל6 כ6רן יפרחל .ומק 66מר התמריס ר"ל מין מהתמריס ויהיו כנדיס ומפקיס 6לו טסוריס וחפילו תלמיד חכס חיכו לנסיס 65 ימכס כמותס כסוס פניס 6ל6 כ6רזיסרS6 נחמןלענין טקרות על סיקכל עליו לכרי חברות 6k

6ס כן תיק והחרובין מין ממיני התרון פקס מיופריס ונחיס מלך לה זקן ימכס נקס 6ל6 כוורן יסרל • חורז מין ממיני החורז לבן מחר 65 ימכס כמוסו 6ל6 cc וכמין סגרגיריו מיוסריס וfותו ריל כחמרו כאן עכ"ל וסחר חלקי כל מין ומין מ6לו סמיניס חוז מן הסרוויס כמותן גס כחוכס לרן ודינס לענין רמלי כפי כמקוס סנמכחומס סחומריס כלן נמכחו כלן היו וגרלו : 6כל קלורז כמו סיס חלק ממנו כלרן יסר6cbין כמותו כסולס לחת יסנ"כ חלק ממנוכחונס לחרןלין כמותן גס כbרן יסר6ל כמיס סריס 6ע"פ לסרמכ"ס פי' חסר נססורז סכסונס לחרן כ"ל כפי *"ג מהל' מעפר התמריס סרכיסט פירות עבור הייניס נרמסי סחזקתן מסחרז ססחזיקו עולי בכל סקיס יקרוכס לו וכלורו סין חוccין לו bk כל החורף הנמכח חיל פתיח קרונס לח"י ססחזיקו עולי בכל פטור מן סרמסי 62

6ס כן היה ניכר כמו סכיחרנו עיכ' וכפירוסו כתכ כל סמסתמסר"ל כל מס סכעסס ממנו נין קולס פיתרת כין ל6חר סימרח ולח ניחום 6ns יתערכ כלורו סל 6רן יסרחל : נ מעשר 6ת סקול סוכל וכו' •

לסון סרמנ"ס פ"י מלנכות מעסר וכריך סיקכל עליו לכריס S6 וכסיכוסועליס נחמניס סקיכל דכריס 6לו כרכיס ופקוח רגיל נהס תמר הרי זה נרמן : את ססוח לוקח - לשון סר"כ על מנת למכור רחלו ע"מ לחכול ה6 תנ6 ליס ריסס וכו' • על קרקעותיו • ירוסלמי - וה' דמפרס 6ת סקול מוכר לכסוף מפוס המרייקח הפתוח לוקח סמעינן פפירוס6 לספוח מוכר ולין הקפות לוקיס להכול וריפ6 כפירות קרקעותיו ופקוס לוקח מסחריס לסכול והוא מוכר בין מסלו כין מסS 6חריס ריס לותר רחת פתוח סוכל פירות קרקעותיו ל6 סוס ליס לתנ6 למתני' ירזיל קרי כיסוי קוס • עסר תעסר 6ת כל תכולת זרפין ופטיט סלס יסיס כין סירה מחזיק ברכר המפורס כתורס: ואינו מתחרס - עיין מסנס כ' פ"ר וכריס פין : על עלמו לינו כסמן לסון סרין סקרי קוס fוכל רכר סחיכו מתוקן ופי' קרמכיס סbינו נחמן סיחמר כי מס סלכלתי עמו היה מעופר מפני ססו6 נוגע כטרופי עיר: ועיין כמסנס רפיק לככורות :GS ג חבר לפון הרמנ"ס זכר נקרס קיס וכן יקרסו לתיק חכריס ונקרסו כוס הסס כי חברתס זס לזס סכרק כסמכו'כי קיח קברק לסס פמיס ע"כ: להיות סכר כתר קרן ולפי'יס חיכו כסמן לענין טסרות על סיקכ'וכו'לס ל"כקיק זקן וכו'וליוקכלות רכרי

2 8 ח ב

מכירות

« הקודםהמשך »