תמונות בעמוד
PDF

לשון הר"ן ולורכין העוללות וכו' וסכעליס מעלין קכל 6סכול סוס לוכתף ונטף : 6ס ליןנכיר וכתס פעור כניר סלט נירוסליס ומסייס סרמכ"ס כפ"ט מסלכו' מעפרוני חננפלקס 6סכולות סעוסיס רכיעית : 6מר לורכי עקיכ6 וכרמן 65 ויטרס ילמיס ויסכלו כירוסליס כמעסר עיכ : ולכיס תכן בתעולל 6פילו כול עונות ורכי 6ליעזר 6מר ללס תימס הוליל פולין וקול הדין נמי מעלין זיין לו ספירות ענמן • וירחה לי אַלין לענייס כעולנות קולס (כניר יוכס נכס כעל סכית לכן א דלסכי נקטו כ"ס כולו לנק •

כחמר וכרמך רק תפו55 : ת כלונר וכללו הכי כסן רבי אליעזר אומר לבעל הבית - רבי עקיבא אומר תפנורעותעוללות טניכר מס עוללו דלענייס חי כעל סכי' לעניים: אמר רבי אליעזר כיתבצור לא תעולל אס קוח כוללת ומקיו 6סכול : : חייך לכנור חותן וכמו סכתך אין בציר מנין עוללות • אמרלורבי עקיבא וכרמך הכוללות לענייס ס6ין 6רס : סרמכ"ס כפיר ממ"טי ולולי לא תעולל אפילו כולו עוללת אס כן למה נאמר מקרים רכר 6חיכוסלו : יקנו 5 ס2 סיכ6 לו • כי ל6 פיר'לנו כי תבצור לא תעולל אין לעניים בעוללות קודם סכר גדולן נסקרס מה

ככ"מ מחין לו : הבציר : ח המקדיש כרמו ער שלא נודעו בו סמפכיסין כל ספק כתוך :: ? אמר לו ר'עקיכ6 וכרמך העוללות אין העוללות לעניים • משנודעו בו קרקע של הקלס וסלכס כרכי

65 מעונן • כתר העוללות העוללות לעניים . רבי יוסי אומר יתנו יופי :כעריסכרס ססנפנים גריג ורני חליפור 6מר לל6 שכר גידוליו להקדש • אי זה היא שכחה בערים סלק מודלוק על גבי כלונסות קימל סוליל ולין לענייס כל שאינו יכול לפשוט את ידו וליטלה וברגליות זעכילסון 6ף ערסנורעננת: כעוללות קולס לכניו וכו' •

משיעבור הימנה : כל סbינו יכול לפסוט כלומר . ירושלמי, חית מכס ליס פרק ח מאימתי כל ארם מותרין בלקט חסר פעכר מעלי 6ס רסין

כמקוס סנזכר ינן כעוללות רקח סיתו מפרס

כפרט

לפשוט ידו ליטול קריני כיס לקר6 דכי תכנור וגו'חס לין

כל הסוג לקחתו : . לכל בניר וכו' וי"ל דס"ל דורסי נופיק לקרח לענין 6ס לין בכיר רוגליות הגפגיס סעומדיס ע"ג קרקע פדורכיי עליקס ברגל : וכו' סוס דסfתח מ"מ ממיל6 סמעינן רלין לענייס כעוללוק משיעכור ממנס סוי סכחת לכל גפן וגפן מן קרונליות coיכ6 וכו' וכס"ג 6סכחן כפ"ק לכרכות דף י"ח ע"ח נפלונתס רכיס

כלן כפני עכמו ו6סור לסונ מחומן לחומן : זניה בערך כל. 6לס יטו ויקרסו וכו' כ"ס חומריס כל 6לס פרק ח מאיט זי הכמוסות fית למפרסי וקניס קורס כדרכו סנ6מר וכלכתך בדרך וחמרינן עלה נגמרס רכיס

קסולכיס על מפענתס. • וחית מנעי קו נקן וְכָלכתך בדרך כלכת וידך פרט חתן וסלוסי מנותי (בית נקי וקרח להכי קול רסתס וממיל6 סמע מינית בלכתך לילך רוח רמתייכת 6למה כדרך נמי קר • וכבר העתקתי לסון סרמכיס כזס כמקומו כעל סכית ר"ל קולס סינכר

ועיין לקמן : ה העוללות לענייס - לסון סר"כ ס6ין 6רס מקדיס ובר סליכוסלו : ירושלמי ותוספת6 - ולפ"ג דר"ע סהלכה כמותו

מחכירו 6מר לעיל סלין לענייס בעורלוקורס (כניר 6יכ6 למימר דחע"ג ללין לטני לכל ככרס לקחת הכוללת קידס סיכנו כעל סכית מ"מ ס"ל נמי כיון סנודע pקן עוללות גס כעל הבית לין לוכקס כלוס : וbינו יכול להקריפין : : bרכי יוסי חומר יתנו מכר גילוליו נסקלס - ותיק סכר רסיב ליתן כיון דככר נתחייב הכרס נעולנות תריס • סו6פילו הכי

פסק הריכותרמכיס כר"י מסוס רחמרינן כירושלמי מעסס קיס וסורוכר" ; משעיבור קימנק' פי'הרב רכל גפן וגפן מתרוגליס חסיכס 6ומן • ז6סור לסוג מסומן 5סומן

ז6סור לפול מסומן כחומן : ופי' חומן פורק כדלעיל פ"ד מפנק ס' ותמיתני דקל קיימ6 לן נמסנס נ' פ"ו דכסדלג ועוכר קוק נגל קסום • ולח מסמע מסומן 5סומן 656

6ף כחומן עגמת • וכן ברלין רכרי הרמטט לחכורו כתככות מיע פיה פיסק6 י' 6 וכו' - הכל לטון הירושלמי סכל רונליס ורונליות חומן כפני ענמי וקרים מסייס מ וfסור לסוג מסומן ל6ומן • חי 65 מסתפינ6 6פייסבו כלסון חזר - ו6סור לסוג כחומן כסככר הימנו? פרק ח ביקט לסון סרמכ"ס כחכורופיל ממ"ע נחמר כמתנות ענייס לעני ולגר תעזוב 6ותס כל זמן שהענייס מוכעיס

לנתס פסקו הענייס לכקם ולחזור עליסס קלי נcסר מכן מותר לכל 6לס ס6ין גופו קלוס כתרומה עלינו מיין ליתן סן רמיקן סלח נסתר נסן ונתן לענייס 656 תעזון 6ותס - וחינו מכות לעזוב 6ותס לחיק ולעופות:6 לענייס וקרי סין ענייס מסמתי כל 6לס מותרין כלקט וכו' ע"כ - ועיין כס"ס סוף פרק הזרוע • ולפין ים" נפיק לפענית דף (לפי פיורטין 6ס נ6ר לקט פכחת ופחת כמוסות נטלותו ע"כ : וקתנ6 נקט לקט פתוח הנוטר 6חת 6חת והיכן נלקטין מהענייס כולו כמו סכחת קמס ועומר וכן פחת סניתנת כמקוס מסוייס פחין בין כל חלו פלס יסיו כלקטין כולן - ועור בינו נלסון קריכ' וקרים מסכת ס'פ"ו סכתכו לנקוט לפלס ומקליטעמ6 ככולקן פיין לומר לכלקטיוורסו 6"כ 6cebל לכולס cc קטן

הנמושות לפון קריגלית

למפרט

מים קרים יזכה כתס

[ocr errors]

:

[ocr errors]
[ocr errors]

מהמטר

[ocr errors]

במפרטי לקוטי בתר לקוטי טמ6חר סינכו בפרס לוקטיס חר לתפרסי זקניס הקולכיס וכו' ופירסרסיי ולסוןכמופות כמו נוקטיס לו סזקניס סללו סגנ6חריס 3לכת ללקט חקר הכל ל6 ימוסו פמפמפין וסולכיס לקוטי וכו' -ולסוןכמוסות.כמו לה כנר נתיחסו סענייס ממותק פרק וכל סגמנ6 כל 6קר כך סול ימוס קנוטלין ומפין קכל מלפניקס ככית פיב רף פ"ל עיג: קפקר לכל כין לענייס כין לעסיריס : רכיעת סנייק המטר משילכו קענייס נכרס ויכלו : כפ"ק דתענית דף ו' כתר נקרס רכיעס מפני ססוס

משילכו

הסי וויל כלומר סלקטר רוכע 6ת סחרן ומולידס בפרט ועוללות משליכוהעניים בכרם ויבאו ובזיתי וחורו וכל פעס סנייה ומכמיסת כוכר סרוכע fת משחרורגיעה שנייה • אמר רבי יהודה והלא יש והחתל. מסחס דעתייסו הנקנק ותיס מתעורק ממכן שאינם מוסקין את זיתיהם אלא לאחר יביעה שנייה ענייס פיס : וקריס קכיס לפון כקמתך 65 קרכיט • אלא כדי שיהא העני יוצא ולא יהא מביא בארבעה ירושלמי לס פניגן כמוסות פירוט סחר רכיעס על שס איסרות : ב נאמנים על הלקט ועל השכחה ועל על ידי פקן חניכין כלין על

מסביב העפר הפאה כשעתן ועל מעשר עני בכל שנתו • וכן לוי : 6תר וסית דגרסי לbתר עיל• ומרכינו תרגוס רוכן רכיעס נאמן לעולם ואינן נאמנין אלא על דבר שבני אדם וחין חילוף כין סנירסקות וזמן רכיעס פניס כפנס נוהגין כן : ג נאמנין על החטיס ואין נאמנין על בענין לל6 נלפון : * בינונית קול ככ"ג כמרחשון: הקמח ולא על הפת נאמנין על השעורה של אורן ובויתים מפתרך רכיעס מחינן מוסקין מסיקיכויתיס ואין נאמנין עליו בין חי בין מבושל. נאמנין על

פניתי ירושלמי כמו קוכר כתכולס כוכר הפול ואין נאמנין על הגריסין לא חיים ולא מבושלין ולח תנינן כמוסות מפלי כענכיס חולק כתלניס גורר נאמנין על השטן לומר של מעשר עני הוא פסו6 נינה - ולין יונלין ht נתמריס כך מוסק כויתיס :

ואין בחוריס ע"כ • ולפירוסו ולס יקח מכיל כחרכעס

וכמוסות לקוטי וכו' סטעס חיסרות דסיינו סגי פוגליוניס מספונריון פני חסרין ותנן 6ין כסתוס כינס סול סין סולכיס סלוקטיס מפני סכינס סומיע פוחתין לעני העובר ממקוס למקוס מככרכפונדיון דהיינו ודבר מועטגט6ר: וביעה פניתי פיר'סר"כ ככ"ג כמרחשון מזון שתי פעולות וכיון פלינו מכיל זיתיס סוס 6רכעס וכ"פ כמסנס ' פ"ח לכרטיסי חבל כפיק ופ"נ רתענית מפרס חיסרות דהיינו מזוןתי סעולות לו שתי סעולות 6Sסתו 6ף כיין כו וס 6פרס כס"ר, : בארבעה חיסרות : מיס הוס 6ינו יוכ6 Sלקוט וחין הלכה כר' יסולק : ב נחמניס קריכלככר כפוגליון היינו מזון ' כ'סעולות כרכייוחנן כן הענייס לומר חטים הללו של לקט שכחה ופחת קן ופטוריס ברוקס פיס לעירוכין ועיין לקמן כמסנס ז' : מן סמעסר נסעתן כסעת הקניר : ככל סנתו כסנס סליסית נ נאמנין על הלקט ועל הסכמת (כו' - עיין מים כפיר רנסנס פפית סמעסר עני בורג נתן : וכן כי כסמן לעולס

מפנקוי טוב טעס לסילורן : ובן לוי נחמן דמעפר רסטון נוסג ככל סנס וכיון דחמר כל מספר ר6פון לעולס• לסון סריג כרטנורס וכי סיכי רכס כסטרו יתר על חייטיגן טמ6 65 ספרים מתן תרומת מעשר רכי היכי תרומס נדולס כן לסון הירושלמי ור"ל ישרS6 עס ק6רן סלין דל6 נחסרו יפרחל על תרומת גלולת כך לה נסטרגן לוי על נחמנין על ס6ר מתנות כדלקמן מרים מסכת רמחי : תרופת מספר: 656 על רכר סוגי 76ס כוקנין כן נוסגיס לתת ג נאמנין על המטוס

ג נאמנין על סחטיס - לפון קריב לומר סל מעסר עני נסס כן ול6 פל דכר סלין רגיניס לתת לסס כיוכח בו ולקמן

וכן לפון: הרים

כחולי מפוס מפרם ולזי : ג כסמניס על הקטין לותר על מעשר עני קס רכסיפס תנן נחמניס על קפמן לומר סל מעפר עני קס • פניתן לי סכל bין כbמניס לומר קמח ופתזת g מעשר עני נקכי 6סגרו לכולה מתניתין כמעפר עני נלין הכי נמי דקיק שנתן לי קמח ופת רלין דרך לחלק מעש'מני קמח ופת:פעורק כלקט שכחה ופחה לעיקר מכילתן כסן 6ריס לחכמעפרעני : הורו חית למפרסי. שמלת SE חורז סל6 קיק לרכס לחלק וכן כתב קרב בסוף המפנק לקט שכחס ופסקי ויתכן דכריס חור SE מעפרעני bk גסכוליס וחית למפרסיספורת סל חורז ד6ינן נחמנין לקוי מעשר עני לכותל וסיפק רכחמנין סוף קורס סנכתם במכתם וסופרת קליפתו( עורק קורל לו)ול6סר היכן רכות : וסרמכ"ס כפירוסו וכחכורן פייר מהלכות דיפס כעולן כקליפתגלר לסלקו לעניי': נריסין פטחנןבריחי: מעפר 6סכרת כלקט סכחס ופלת : פלנרוסות : 65מכיס על הטמן סדרן לסלק מעשר עניכסמן : ואין נסמכין על הקכנה וכו פירס הר"ן שניתן לי

ולין

קמח וכו' ולקמן מפרס סחס למר סטחנו קמח

נחמן ירוסלתי וכתב קרים לחין להחמינו כמינו דחי כעיbמר פסחנו קמס רמסחר ס6ין דרך נחלקו כלל קמס ופת -קוו כמו עליס ע"כ כלומר הין מגו כמקוס עריס השעורה כתנסר"כ ליס למפרטי קולס סנכתס וכו' פעורק קורה לו : ותסיס סר"פופי פתוס הסעוריס לין כחכלין כקליפתן : חי לפון קרמכ"ס כוס קרכר שחיכו מכוסל פלנוס ל6 תוכלו לנמנוגח לל תוכלון מיניס כלחי :

ג 7 ז ב זיתי

[ocr errors]

:

יס וכוי

[ocr errors]

זיתי

:

נקיף * כתכ יריב ממתנות ענייס יס • מסייס קרים וחין נחמניס לומר סל זיתי נקיף הוח זיתי נקוף ממתנו ענייס

כרתנן כמסכת חלק פ"ג (מסנק ט') ומים קריב לפי ין סחוכטיס ומנקפיס כזית להסיר הזיתיס סנסחרו מן כלין רגילין לעסות סמן מזיתי נקיף • מסייס סרמכ"ס לפי המסיקה ונקיף לסון כנוקף זית ולין העני גחמן לומר סמן זה סלי 6פסר כדריך חובטחון לכר מועט עיכ' ונירוטי פני רכי הוכחתי מזיקי נקוף ופטור מן סמעפר לפי ס6ין רגילין לעסות קוליס וכו' מקוס סנסנו

סמן מזיקי נקוף לכל עני להיות מוסקיס זיתי נקוף ואין נאמנים עליו לומר של זיתי נקוף היא :: כחומר קמח זה 6ו פת זו וסול עני נחמן לומר פמן זס ו נאמנים על הירק חִי ואין נאמנים על המכושל מלקט שכחה ופחת סלקטתי

סל זיתי נקוף קול : אלא אם כן היה לודכר מועט שכן דיך בעל הבית וטחנתי קמת והפיתי נחס י גאמנים על הירק : להיות מוציא מלפסו: ה אין פוחתין לעניים נחמן סדרן תעני לעסו' (חס

פייקריכלות בגורן מחצי קב חטים וקב שעורים • ר' מאיר אומר מלקט שכחה ופלה : י על מעשר עני קוס • דירק חצי קב קב וחצי כוסמיןיקכגרוגרת אומנה דפלה נחמניס הענייס על קירק מינכמעטרות • מסייס ר' עקיבא אומר פרס • חצי לוג יין רבי עקיבא אומר לי לומר סל מטסר עני קול קריס כדתנן (כפיק) רביעית • רביעית שמן רבי עקיבא אומר שמינית דירק חייך כמעסר מדרככן: ו דמעפרות • כפ"ק רפלה ושאר כל הפירות אמר אבא שאול כדי שימכרם דכר מועט נחמניס על מפנק ר' מסיק סריט הטעס ויקח בהן מזון שתי סעודות } ו מרה זו אמורה המבוטל לפעמי' סכעל סכית לחלק למה חייכו חכמיס ירק בכהניס ובלויס וכישראלים היה מציל נוטל מחצה סכח מלפפר ומעסר מן כמפטר ולס כפיסה רסוחיל ונותןמחצה • היה לורבר מועט נותן לפניהם והן המכופל מתוך הקורס : ולין מכניסו לקיוס • ים מחלקין ביניהם 4 ז אין פוחתין לעני העובר מלפסו הקלרה חורפרור ריוס מועט געניס וס

ממקום

סמכסb נק : ה סין פוחתין ישמרו על הפחת יפסידו

לענייס כגורן כסמחלקיס כמקוס 6חר מללקט ולקנים מתנות חסרות מעשר עני כגורן 6ין נותניס לכל עני ועני פחות מעור זה מלפפו פירס קרין קדרת ופרור וכסוף פרק י' רכליס וכתיכ ולכלוכסעריך וסכעו תן לוכדי סכעו : דכלה תסגיס מפרס מסכת גדולה

ינסיס ל6חר סכררסיס נעגול קריין רכלת וסוכ ין כמכריס ה אין פוחתין לענייס • פירוסו קרינ והרס כסמחלקין כמרס 6ל6 כמפקל לקכי תני מנס רכולסו מנס קול משקל

מעשר עני • וסדין עמסס לחלוכלקט שכחה מחה דינריס וקלינר מסקל פסק מפיס ומשקל המפה טין ופחת קרין לכוז כדתנן ריס פיקרי • ועיין פ"ס מסנס ז' לכל גרגירי פעורת: פרס קלי מכס וככל המדות החמורות כמתני' כמיס כתוך ונתת לנר וגו' :

הנכס כת"ק וסלכס כחכס 6ול ול6 כ6מרו דכריס סללו 656 בגורן וכתב קרינ6כל המחלק ככיתומחלק כפי רכונו וכו' למחלק מעשר עני בגורן לכל המחלק מעשר עני כתוך ניתן

מסיס סרמכ"ס כפרק י' ממיט סליכו מלוות ניתן מחלק כפי רכונו ולא נתנו לו חכמיס ספור : ו מרק זורקין דכרי סכען 656 כפרק סקרי 6ינו מניח cס לקס • ועיין מס פוחתין לעני סמורק ככסניס לויס ויסרליס כל 6חד מסס

סכתכתי מסנס ג'פרק 6 רנרריס : סמחלק מעסר עני כגורן ל6 יפחות מזה הספור : קיק מכיל קב כתכ סרמכיס סודיעך נכון כריך המדידק סטור כל פליןרונה לחלק נכניס סכחו כל מעסכניסנילו ורונס לסניל

מרק מעט וסותר חותר תמיד בכל המסנס י וכתסלק ממנו לקרוביו העני' : נוטל מחכה ומגניטלכורדקרוכיו ונותן נחמר כי כמדס סיס נחלס 6רכע לנכעות על 6רכע חככטות מחנה לענייס סכחן וחס לחסר פכטל מחלה והכניע לכורך ורומס סניחככעות וסכער פטריות מחככע ויסיק ורקחככט קרונין קיילו רכר מועט כלומ'סלס כbbר לו כדי לתת לכל 6סל סערו כו מלנכעות קיד • הגורל • וור הפיס 6פריסכחללס מןסענייס סכחו כסעור סקנון לעיל כמתניתיןנותן לפניתימת זה השיעור הזכרני חסר סיפיק מרוכע 6ומסולס פֿו זולתת מן סנפלר כילו וסן מחלקין כיניסס : התכניות קול נקרל לוג וקרוכע ממנו קול נקרס רכיעית ותלי קרוכט נקרח מינית • ויס כקק ר' לונין : לוקב גרוגרות עיין כפי' הרינג מפנק נ' פרק די וכליס ומיס 6ס כס"ו : ו מרה זו 6מורק ככקניס לויסופרוליס פי'סר"כ וכן סרמכ"ס כל 6חל סמחלק מעשר עני כגורן ול6

6תפרס לי למלי סינטרך ירכי חינוכח תגןכריס ערכין ומכרכינן להו - וקרים מפרסמות זו מלמרכו כין ככסניס עניי'כין כלויס ענייס: כין כיסריס ענייס ע"כי והפתח ליכח למימר לbינטרך כסניס ולויס לסלקס רערך חמינ6 סכיון ריס לסס תרומת ומעפרו'ל6 נתחייב לתת להם ממעשר עני כדי שיכען קמ"ל • ולדי פנס כמי ישרbיס: ועוד ססיל כריך לחכות חוףככסניכוי: היה מכיל וכו'• ר"ל כגורן • ומים כפיר כרמכ"ס ככיתו נרחק פרוס טיס ונקליס כתככחכורו' פ"ו ממעשר עני כגורן :

ז פרנסת

[ocr errors]

ז מככר

:

ז מככר כפונדיון ככר הנמכר כפונדיון כטקסטיס כמכריס ! פרנסת פינתי לפון קריל מטס כריס וכסתות • כסיס 6רכע ססיס לסלע וחרכעס6ין סן כין קכין סכל סלה היה

פרק כל כתני • וכתכ רס"י ססרי סעולה Sc מס קנין וקסלע רוח ר' דינריס וכל דינר ספק מעין נמלח נינה נכלל ככר קול : שנת ימיןקמונת וקניית רפויה הסלע כיר מעין נמכ6ן כ"ר קכין לכיר מעין קנלכל מעס כי סוס כעל : מזון סלס סעודות וכו' מזון יו סעודות • וסמעס סני פונריוניס קרי

וכתכ סרמכ"ס סל6 חסכו לו הכנר הנמכר כפונדיון סוס ממקום למקום מככר בפונדיון מארבע סאין בסלע סעודת מונחי סכת מפני חני קר לכל מפני ססחנוני לן נותנין לו פרנסת לְינה שבת נותנין לומזון שלש סל6 ינטרך עליס כסכיל רונה (הסתכר ליניק קלפיק סעודות » מי שיש לו מזון שתי סעודות לא יטול מן סbכל כמנחס כיוס קטנת וסטמינס 6י 6פשר סימכר התמחוי • מזון ארבע עשרה סעורות לא יטול מן וקול הטלמת לס סעולוי Sc

ככר סקול) חניקנכפונדיון הקופה והקופה נגכית בשנים ומתחלקת בשלשה: סכת וכתר רס"י כפרק כל כפי קערךשמוכריסרמכולה ח' מי שיש לו מאתים זוז לא יטול לקט שכחה כתבי 6ף על נר ולמרינן בסוק רכס ססיס כסלע ופאה ומעשר עני • היו לו מאתים חסר דינר אפילו לעולס יסיר חרס סלחנו לפיכך ל6 יקיס קככר אלף נותניןלו כאחת. הרי זה יטול היו ממושכנים כמובחי טנק • הני מילי הנמכר כפונדיון הלל רוכע לבעל חובו או לכתובת אשתו הרי זה יטול אין למלן 67פסר לית ותתוסי סקס כלכר וכסמסלקיס מחייכין אותו למכור את ביתו ואת כלי תשמישו : :מפרסיכן סס כענין 6חר : מכולה לפני כגורן ועליו ט מי שיש לוחמשים זון והוא נושא ונותן בהם והקופה נגבית כסניס • לטחון ולחפות 6ין פוחתין הרי זה לא יטול • וכל מי שאינו צריך ליטול ונוטל

כתר קריר וחין מחכי קל כל כסגותניס לו

אינו

עוסין פררה וכו'עיין כמסנס ככר לקוי ל6 יקית של רונט

ג' פרק ס' רסקליס : סקר סרס פססכליס וקכי מפורס כפרק כיכר מסתתפין ומתחלקת כסלסה כתכ יריב לפי ססיס כריני ממונות כעירוכין : פרנסת לינס מטס וכריס וכסתות : מזון פלס

סנסbס' נפיק רכיב רף ח'פמקלקיס 6ותס כפי סטולות סחייכ fלס לfכול כסכת סלס סעולות : 65 יטול מן גורן העני ורוב כניו ומפרס קמס החלו תמחוי 6ף כגביותר התמחוי לפי מהתמחוי מתחלק ככל יוס ססנכסיס מחזיריס על גרין סלסס לפי סתכף לגביותת מחנקין חותה ולין לטרוח פתחי כעלי כתיס ככל יוס ולוקחי'מסס תכפיל לצורך הענייס וונקס קסליסי לחלו מגר הגנייס כין תמחוי כין קופת סין כלן (הכלי סמסימיס נוחת התכסיל נקרתמחוי : 65 יטול מן דִין לפי ססיס כנרכת לכו וכתוס' סס כתוכ כסס רכינו חננשׂ הקונה לפי סתקופס מתחלקת מערכ סכת נעים כנכית כפי שהיה ידוע סכוס סל כל חי כמה יתן וכן דעת סרמכיס נפניס לפי ס9סכניס על קנוקס וחין כופיס סרק על סנכור

כריס פ"ט מסמ"ט :• פחות מסניס: ומתחלקת כסלסס לפי ססיס כדיני ממונות וליני ח ?וון פירוס סל מדינס כדמוכת כמפנק חי פרק ה: תמונות בסלסת: n מסתיס זו קיס לקנלרכנן פלו מספיקיס

וכתובות כמיס כס"ר : למנס 6חת לכסות ולמזונות : 6ו לכתוכת 6סתו ולפילו היה חסר דינר ומכינו כמסנס ר' פרק ט' רכיב לענין יושבת תחתיו : ו6ת כלי תסמיסו כליס יפיס Cntקמס נקס פולס סכלכות סכסbכל דינר רקו מחילק •

לפי נסכתות וכרגלים והני מילי כסכ6 ליטול לקט שכחה ופחת סדינר סעור חסון - ולכן הכי גמי כפחסר רינר 6פילו 6לף וחינו נוטל תקופה של נדקס סמתפרנס כלכעס וחינוכוטל וכו'נוטל - וכן כמלס סמרק סלק הוגסי כדינר: סוף פרק ממס סנידגכחי bכל 6ס נוטל מקופת SG כרקת 16 6ין מניחין נ' ולמסי • ועיין פרק לכתוכות מסנקג' 4 לנתוליטול 6פילו לקט שכחס ופרס עד פימכר כלי תסמיקו : אפילו 6לף וכו' יטול - וקיק נמי לדיני סמסנס דלעיל ט מי סיס לו חמסיס זו וכו' רחמסיס לעניין טכין כמחסר לו מקנת ממזון סתי סעודות פיין כמלקיס דלל פנדין :

כפירוס רס"י לסכת דף קי"ח 3 וכל אין מחייכין 6ותו למכור וכו

לסון קרין והנימיני

כסכ6 ליטול לקט שכחה ופלס וחיכו כוטל מקופי סל ברקס סמתפרנס כננעס וכו' וכולל כוס לכרי סריס : וזה ניסורס סfס מתפרנס מקרוביו על ידי מעשר עני סמלילין מונורן ביחס לתת לקרוניקס כדלעיל וכל ליטול לקט שכחה וכלה • סין מוחין כילו סוחיל ומילי דהפקר קן : וין מחייכיס חותן למכור וכו' . לכל לס נוטל מסגכלי ויסיס נכלל עניי העיר 6ז 6פילו לקט וכו' 6ין מניחין 6ותו ליטול סל6 ימעיט מתנות 60ר ענייס

מין גרחה סרעת קרים וקרים למק ספירסוהתוספות פרק ו' לכקומת דף ס"ו סכך כתכ כסס רי ס6ינו גוטל תקופה סל ניקס 6ל6 מוכריקס פרס של הפקר כגון לקט שכחה ופלס וכו' ע"כ' סמלת נכנער חין נס ענין לזה הפיר' : ונכיחור הוק סכתכתי מקייטנמה סיקפו כתוספת לסתס כמ"ס כספרי מעלנימלך נסיך

ט אינו

סליק מסכת פאה

ט אינו מת מן הזקנתי לעיל תג6 6ינו כפטר מן סעולס מפוס דלעיל רחין כריך ליטול ונוטל וזה לפי סחוסס סל6 יסיס לו פרנסה כל ימי חייו לכך חומר כמרת עונס bלינו נפטר מן העולס כי סניסרכות ל6 יסיס וגס כיימות חיכו נפטר וכו' : וקכי לכריך ליטול וחיכו נוטל ובטחונו כקונו לכן למר כמרת סכרן סירקין 6Lינו מת מן הזקנה וכו' - ויס ספריס גורסין כתרוייסו bיכו מת מן הזקנס : וכן סעתיק סרמכ"ס כסוף הלכות מתנות ענייס :

ער סיפרנס 6קריס • כתר קרינ fכל 6ס 6ין מעסה

וכל מי סכריך ליטול וחינו ידיו מספיקין וכו' •

הטור אינו נפטר מן העולם ער שיצטרך לבריות וכל מי נוטל וכו' כגון דוחק עכמו לרתס עליו כך מיינהר"ם שצריך ליטול ואינו נוטל אינו מת מן הזקנה עד כמלחכס ומסתפק במעסה הליכה הירושלמי וכריך לפרס שיפרנס אחרים משלו ועליו הכתוב אומר כריך ריו כלי פלס יתפרנס מטורלרסס עליו כלל ק6מר הנבר אשר יבטח בה'והיה ה'מבטחו וכן ריין שרן ממסריס bכל 6ס לין מעסה דחי ליתן לו כל חמרן לסינו דין אמת לאמתו וכל מי שאינו לא חגר ולא סומא רונה ליטול ונספר יפה

ידיו מספיקיס לו ומסנן ולא פסח ועושה עצמו כאחד מהם אינו מת מן עכמובחיי נער קרוכיןלמיתס מרחק כתב ורונה לומר לכק' הזקנה ער שיהיה כאחד מהם שנאמר צדק צדק על זה המרק. כל קכרין מכונות לסמניס לו ממון תרריף ובל דיין שלוקח שוחר ומטה את הדין אינו ליטל ואינו גוטן קריזק דרך הנוחה וכיונ6 כזס : מת מן הזקנה ער שעיניו כהות שנאמר ושוחרלא

סופך למיס נחסור כרחס וכן דיין פון רין סמת

תקח כי השוחד יעור פקחיס וגו' : לחמתו : וכגמרל

עליו על נפסיק לה קייס כל פרק קמח וסכת כל דיין שרן

סבן על הקרס: דין לתת לחמתן כסלוכעסה

סליק מסכת פאה שותף לסקנ"ס כמעס'כרחם

מסכת טל גל כריס טור חסן

הקטין מספט כתכו סתוספת לחפוקי דין מרומה פיג ' ונרחס לכתיכת חמת קוי סגי ומלי לחמתו • ויל רחף על פי פילון קריין לין חמת 6ס מנטרף לזס 6סכת קריין לזכחי חופכחתו לחייכ לח סוי לחמתו עכ"ל: ורכינו נספר גור חריק כפרסקיתרו כתב ולי קיס כרסס סכן פירוסולספוקי דין פורח רדיינה פרלכר קוק חינו תולס כסמת רק כחומר וכמחסכס ולין זה לחמת! • וכן חס דן דין פל סקול קלעת כגון דפליגי קרי תנחי חותרי חמורסי וסוניה רעלמס כחך חולס וקדיין פסק כך אין זה פסק דין לחמתו לקח לה ידע סbמת קול כך רק מוגיל דעלמ6 כן הוק • ול6 נקרח ריין פון דין חמת 65מתן סזס ל6 קו רק כחפר פסק דין חמת ברור ופי' זה חמת ברור עכ"ל

(סני קפירוסיס לינס עוליס ומתייפניס 6ל6 לגמרק רתכת 6כל למסכתינו למייתי לה מקרל רוסיה ה' מבטחו 69 פייכי

לכן גרסת לי רמשנתינו לחמתו ול6 לסוסלו קסמרק וקייכו וסיס ס' מכטמן הינו מגפס לתפלוס גמול וכן קרח דכי קשוחד יעור דמייתי לס כסיפה רמתניתין מפרסרס כפרסת מספטיס לענין לספוט 6מת : ולפי זס וכל ריין סלוקח סוחר ומטס 6ת הדין דתנן הינו חפילו לזכות הוכחי • וספיר קרי ליה כטייס כיון סחיכו הפוסק מכך דרך קלמת 6לס מכרקפותר - ועור מכחתי לסתוספ' פרק קמ6 דככח כתר6 דף ק' סכתכו חמת 6פוקי דין מרומה

פלין מנחתכין 6ותו וכו' 65 מתן סל6 יטו 6ת סדין : ולא פסק - פירום כשתי רגליו כענין סכחמר כמפיכודת נכה רגליס וגו' ויפסח שנאמר ברק כרק תרדיף * וים ספריס נורסיס פנחמר ולורס רעס תכונה * וחומרנוק לדק תרדוף : ונרחק דלורם

רעל בסיס על פי פינו חנר וכו' וכרק כרק רסיס על כל ריין וכו' : וכל דיין פלוקס פוקר וכו' • להכי הכניס ככל דכל מי bלינו חגר וכו' כין וכן דיין וכו' לו כל ריין וכו' • כדי ללמוד ממי

פסיכו חגר וכו' ועוסס עלמו כן וכו' על וכל דיין דהכי נמי דיין פלוקס פוקר ועוסס עלמו כסלו חיכו רוחה קלמת

.ומחייב הוכחי וק"ק נמי כסמזכק סזכחי מחמת הסחר פניכחיכו רוחס קלמת כמס פרוח חמת ולפיכך עיניו כקות : שנאמר כי הפוחל וכו' • עיין מס סכתכתי כסוף מסכת ידיס :

סליק מסכת פאה ונתחיל מסכת רמאי בסייעתא דשמיא :

כתב

[ocr errors]

קרמכיס וסידר חסר פחת למחי כסכיל סיס כו לענייס זכות כמו סיס לסס נפחה וכן 6מרו מלכינין חת העגייס לתסי :

הדמאי

« הקודםהמשך »