תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]

ה פנקיקלות לסון כוטריקין ענניס אלקו תלת • כליינר סלקו. גלינית 55 עכו"סמפוס המעמידין כסרן ערנס מתמר נמר קורס סקכיס סליס כסולן: חרכניס גרעיניס סנתין הענני': כמון כר"ס וכו' ומפני 6פיי תיתס ר' יסופפ דכקטפח רפירי ורונין סקלטות סכחין: תמר סנקן מיס על גכי סמריס fועל מולס ר' יסוסע'67מר ריקוטע פמטתי וכו'. ומדלס קחמרינן נכי החרכניס ותזנין' ויס נסס טעס יין וסגן סלסן פרק 6על 67פי' כקטפח עגול מולק וכחילן סלינופסק פירות ס"מ נכי הפטמ' : והגרעיניןנרעין

לסכירס לק גמרס דחינו של כל פרי - כגון הגרעיניס ח ענקיקלות והחרצנים • והזנים והתמר שלהם (נורת • 67יכ6 למדתי לגמר' הנמכחיס כתוך התמריס • קליפי רמין והגין שלוי קליפי אגוזים והגרעינים • ל6 כעי 6ל6 לתרוני לרר ורותיס ותספרסקי' - וכיולם אסוריס בערלה ובאייה וכנזיר ומיתרברבעי נחמן כמחי, וסמעינן כפי' כהן: 6סוריס כערכת וכתי' והנוכלות כלם אסורות : ט רבי יוסי אומר נוטעין הר' יסוסע 6מר הכי דסיינן 6ת פרין • חת הטפל לכרין : חור של ערלה ואין נוטעין אגוז של ערלה - מפני פרן קפניס • וקכסף מסכת ומותריס כרכפי סנטע רבעי שהוא פרי - ואין מיכיכיככפניות של ערלה: 65 העיר בוק : ומכחתי פרקבהתרומה ותרומת מעשר (ס) של כפי' קרים רפר'ז' המניעית

דרכים סוגים רפ"ק רכלת פניי וחין מתקלס כקלוסת

.עולים ... נקכריס מכס סירוסל' דחפי' מעסרסני חלל רבר הרחו

פחן רתחמיר כסכיעית מיקל לחכילס: נוכלת פירות הנופריס מן ס6ילן קורס גמר כסולן :

: בערלק מסו'דכערלס כקיר פריו וכעייָן פירי חנל גכיסכיעי' כולן 6סורות בין פעהלק • בין כרכעי. כין נ6סרת יכין לס כעינן פירי. , סקסכיעית כקנס כין כמסכל 6דס כין כנזיר : ט גוטעיס ימור של ערלה סרטן מותר כלכ6ר : כמ6כל נסמס • קלכן 6ין פרף סלו נטל כנפי קען * ע"כ : סגל 5 החגון סהול פרי ו6סור בהנחה ומודס רבי יוסי ח החרצנים והוגיס • פי'כרין קרכניס גרעיניס וכו' • 6pס נטע והכריך ותרכיך חתול מותר: רות וזה נורס מותר :

כרכי יוסי מטנק נ' פ דנזיר : נכפניות יחור סיס כו כפניות קמריס כעון סמדר פקריס ובאשרה כנזיר כ6סרס מדכתיכ ול6 ילכקניין מחומת כפניות רבי יוסי לטעמיה דחמר קסמור 6סור מפני

מן החרס• וכנזור מדכתיכ מקרכנים ועל זגלס סקול פרי : והלכה כמותו • רמותר ליטו: יסור כל ערלס • יוכל • וחומר. חומץ יין ותומןסכר וכל מפרק פככיס וגו' : וחין הלכה כמותו • סחוסר פכפכיות : ומתורין כרכעי * .פירס קר"נ ללמו כני 6פילה כנקו •

פרק

גרנטי לתקס למעסרסני וכו' • וכ"כ סרמכיס•

וכמתניתין דלעיל כתכו לסני לסופרי ננקו. • היינו טעמה מטוס דלעיל כערות נמי מותריס מתלי טעמס ללח פירי כנסו :ורכעימהערלס קול כל שכן כמסנס פ"ק קריפס תנ6 דילן ערלה לנטע רככי מסוס המערלס קון) נח קלכן ניחח לסולפרופי לעיל טעמל השייך נני ערלת 6ע"נ הטעמ'דמפרס גכי נזיר דלל גני חכילס כנסופייך נתי נכי נטע רבעי כרמפרט הכל• לכל הכח למרניגן לרני לענין ערלה • מ6ת פכין קטכל לפריו והוי סמינח דר"ס נרכעי כיון סמערכת סוס כח • הלכך ללטריכו כקיקעס למעשר שני : ט נוטעין וחור סל ערלס הלח גזרינן יחור 6טן חגוז • תוספת סוף פ"ג דעכו"ס : ואין נוטעין לגוז וכו' - וכתב הר"נ נגנוליה ר'יוסי סלס נטע ותכריך הרכיב סרור מותר מינגלס • וכריית6 כפרק כל הכלמיס דף מ"ט ופירוס רס"י נלסון 6חרון 6ס נטס החנוc f$ פרלה סקול 6סור הנחת • אלכסיגריג ונעסס נטיעת כנריכס ולרכיכה כלילן והיתר מותר : רסותן פירות סטוען 6חר זמן בחין בתי על ידי המילן סל סיתר • וקסיס ליכלל סכרין וכלס קרכיב נמי מיכל זס וזס גורס • הגוז לחיסור וקרקע להיתר • עכ"S • וכתבו התוספת הלח רק רחין נקרחות וזיר נורס חלל כCפניקס מענין 6קל כמו קרככת (מילן) 6סור • כלילן היקר ספניקס חילן כמו זבל נכייס וקרקע רמתניתין ח' פנ' דעכו"ס 6כל חנון וקרקע סני עניניס הס ע"כ - הכל נרחק לי סרעק

ברמכ"ס כדעת רס"ישכתכ כפרק עשירי מהלכות מעשר פני * זה וזה נורס מותר וכו'. • סהדי גרס לכננות • הפרי החסור .. (תורן המופרות פ"ל הרי סניפגיניס קרי להו זה חס גורס • נמסוס רכייסמיט קכריך וקרכים כגון דיקן - וכתנו עוד

בתוספת ו6"ת ומסי סנס גלולת לגו של ערלה - מגדולי טכל ומספר סני סקן חולין(כלתנן כמסנסו' פ"ט רתרומות) וספילן גדולי תרומס : סלח נגזרו עליסן כי"ח לנר • ו"לרערלת 6cסוריה ניגחק - מחסור הגלוליס פגס זה נקנקסוס • 6כל

בסיפור חכילס לין ל6סור הגדולין סחיגו לוכל קסיסור עכמן • עין : פרק נ ותרומת מעשר סל קמחי • 6כל לרומס גלולס ורמחילה מסכחת לס רכח נחטnעתי החר) עליס כדחיפ6 כריס

ומלי • וה6 ומחמרינן כתרומת מעשר פל דמחי כמו כוללי כתב בד"ס כסס כירוסל' דרכי מחיר תיס למנחמיר ברבריקס כדכרי קורת רתנינן תמןסרס כתס קרי זו מקולקלת • נקוססיס מסוס זון דכרי רכי מחיר כפרק כל סיפן • היינו כמי דחמרינן כפרק קמס רנדיס רכי מחיר מחמיר נכחמיס

ומסוס הכי קרמכ"ס כחכורו ט"ז הנכות

תחכמות

5560ות 6סורות הפמיט Sc דמוי • ° ועוד 66רין כול כס"ו פרק נ התרופה פולין לחתל ומחה 6ס כפלק סלק לחת כמסנל ה'פיו וככל מניעה 3

משו כמחס סלין 56 חולין כטלת עלים נוח ומחה פייקר'כומפקינן כו' כנר כלכלי וחומריס לאריס"כפחות ממלה הכל 6סור לזריס ומפקינן לס

בסוף פ"ק דחלה לדרככן וקרחbסמכתס כעלמ6: מוכתיכנני קרומל מטסר 6ת מקלטוממנו • 'מר ססורס ממכן מצטרפין זס עס זה •

מס חזר לתוכו מקוטו • מים, הר"ן עוליס באחר ומאה ומצטרפין זה עם זה • מצריך דהיינולט דממההתפרים מעורבין מטוסדסי Sמו הכי להרים • הערלה וכלאי הכרם • עולים באתר עזרה למטטר ומעשרה לחת כי כן כמפנה ג'רמעלין * ומאתים יומצטרפין זה עם זה ואין צריך לתריסרש לתרומת מעשר : ומנטרפין וכתס כנפלו fת חקר זה • אומר אינן מצטרפין * ר"א אומר מצטרפין בנותן זה עסק לס כפלס סחר ומס סכתכ ל6סור כינסוכו'. טעם • אכללא לאסור : ב התרומה מעלה אחת מכלן לפחות ממחה כתר פירסחר נסוף פ"ו אתהערלה : והערלה את התרומה * כיצר סאה חולין מקרעקן וכסף מולו המעילה ועיין"tcס'כס"ל: תרומה שנפלה למאה ואחר כך צלו שלשה קכין ע"פ דמנטרפין סס חקר ב סאה תרמה סנפלת ערלה או שלשיקביןכלאי הכרם והיא שהתרום: ענרו וכלקן מקריין תרומה'•

עמסס וכו' פי' מעלה את הערלה : והערלת את התרומה : דכחלה כתיב חלי פרימו קרים שנעשה בין הכל ממה

: הערלה תרומק " וככוריס נמי חקרו וסח"כ נפלו ESE קלין יכוי

תרומה * דחמרמר (מרות הרי ס6רטל תרומ"כטלס כמללי (מסייסורים n\ 65 פריס ילך 6לו ככוריס*דכנים לקו ולקח הכהן הטנחומידך: וכרין מותר לזריס סככר נלמען 6

% Sהקיר לכסניס וקערלה מעלה להרים קסלס סנפלה ולחת חמה לכסן ולסחר הותר לוריס יחת התרומה וכו' לכטל התרומה פכפכה לכסוף • עכ"ל • וולף על נגדכערלה וכללי הכרס לחמוריטפילין כריך להרס ותמילנילכח נפלו פכן למסמס מקליין • ותנן כסוף פרק ל' והחיסור עכמו כטל :bdני תרומה דיסנעליס וכריך לקרי' לתרומות סקס קרונות שנפלה לפחות ממחר: ווקר כך נפלו מפני כול הסכט 6כל ככל 6sר6סוריס דל6 סייך כקו'דין נזל of חולין 6ס טוגנתותר • וכול ססקפיל כמוין* 7 מגן כסין מפכטלין לין כריך להריס: עולין כחמד ומסתיס דגני יחס מזיד חסור וילך תעלה תרומת 6ת הערלהערפילס פרוזה כתיב מלחה חתך ודמעך 65

65קר -'וככללי הכרס כמויך • יוסף כר"י פבלנקטור יורה דעה סימן קי"3 3סמן בקינמ65קיפן תקדם המרחק מה מנחה 6מור להלן פולק • רקפילה כסוגג כלי 6סור ללוקל נפל מחליו כעונג סרי "קטיס כדילפי'מלת מקלסוחף כלןעולה ולפי סכפל 6סורו כהויתמכו נמי דלי כסכי מיילי סמלי קענס bת הערלה • וכודמי סלין זן מסור כקנלר • כפלו עלייתו וכריך מחקיס וערלס ילפינן לת דעת הר"נ לל6 bיליס דר'שיטורפירסרפרנק מעלה המרומס כלליס לפי טקיס 6סורק בהנחה כמותן:ומנטרפין זס עס סככר כדמעת ומלר' איעזר נפנוע ללרניירוסט • למד כסעור זה פרלס וכלקיקכר'מעורכיןימדסנפלו לתוך היתר מנטרפין דחיק ליה • יוכתר כסעור דלית ליה • ומה 6כתכסר"כללרלי למסור ניכסעד מחמיס • יוכלח כקדרה כנותן טעס : ליכן יחלפורוכפלק כנ"ט וחני • יער קסיו למחי נקטי מתניתין . מכטרפין פילו (חסור הקורק כנותן טעס כיון לפניסמוס שמחה • לסוחיל ותוספי מניט יחף עלינן למלה ממסלה ענהו • 56 לסיכקורהלבטל טעס הערלס'כפני עכמן • ווי • הפילוסכי נקט ממה כדי לקנר : יוטעס ללחיקכרסנפני עצמן קלל מותר : מכטרפין כנותן

* וסחר טעס סכריךכקלרק כלה כדי לבטל טעס סתיסן יקלי לכל לס

למסור ניכס bמין כריך טיקיק כהיקר מחקיס כנגדסתיסן • וללכתכו : נ התרומס מפנק תבערלס מכטרפתיעס החולין לכטל 6ת סעולס : וכן הערכה מכטרפת עס סחולין לבטל חת הפרומס : Bנפלה לתחולקולוקח מקסימלח פחות ממbסדbלו ממס ממפעולה ול6 כעי כידוף • התרומה סנפלה לחולין ונעסס'קכגימלה * ומחר כך נפלו טלסק קניןSE ערלה •

ולקר כך נפלו פלטק קנין ערלה • סתס מתניתין כרנייהוטע דממר כפרק קום רפרומת דרומס עולה כמלס ועוד * לכן לסנפלס סמל SE פרומס לניט 3d חולין וחזרו ונפלוon טל קנין Sc ערלה ומנטרפין כס המוניןסכמכ15 job"ט ועול סלסקנין חולין" קרי סחססל תרומהנטלה כמחה ועוד • חי כמי מכינן לחוקמל כרגי6ליעזר להלכתר נוקיה. מר פרוסט עולס כbחר ומחר**וכנון פנפלק סלק סל תרופה לתוך כיט סלין וני. סלר bלחולין וסלפק קכין כללו סל ערלס טסולחני סחס • מנטרפיןעסיקחולין לססליס לbעור מחיה שלחולין • כלי מקפלר כהחלומות • זו היל טהארומה מעלה חת קערה פסנתר סחר לתרומה נכסיפה טס לחולין (תסליס מלתיס מכחי יפרין להעלות כנסת קכין סלערנק נחמד ומחתיס:' וסערלת לקלפרומס דסלtלקנִין של ערלס סקוחלי סלר נטרפו תחלין • כטל ססיס קרוט תרומה • הכפכפלת כלה להרעיט נחלי נחסרו כסחור ונעל פס סר

יולין

[ocr errors]
[ocr errors]

0

[ocr errors]

קנין פרת • כללי * הותכו : ג והיערכת 6ת מערכת כריך ג ואחר כך נפלת סלת ועור פי' סר"ן וסעור כטל כסלת נומרוחחת מהס נטע רבעי פקס סני סמוק * רחי הכפר

מסר מטהו * °נים לתמות סמלינקטק מתניתין גימור פלטס סחר פיקיק מבטל קנתו לקנקו • וקרי תכ כלל נהלי ועולי וכנר סקסס זס סו': ולס פי' כמתני'כנוס נסע רכעי ערלה •סמן סערנס קור כח • ונסכי יפני קערל וקרמכ"ס מפרס רפלת נפלה כמסמיס נכטלס כלס, כירוף ות הערכת •

וחקר כן נפלת סלה ועוד) הכלליס 6ת סכלfיס ס6ין ג הערלה מעלה את הכלאיס • והכלאים את המפרט תימנ"ס החי ועור ככלמיס פני פמות כמו סיס הערלה • והערלה את הערלה • כיצר סאהערלה יפית חנק מתחתית חלקיס כערכס : סנפלת למרפיס שנפלהלמאתים ואחר כך נפלה סאה יעור ערלה עפחת סונגרף פחת סל ערלי גל; נתלתיס רוקס דלג או סאח ועוד של כלאיתכרס • זו היא שהערלת מס מספיס על חולין ויקין חתיס ממס 65 כעי נרוף מעלה את הכלאיסי והכלאי' את הערלח והערלת כלפי סכרס קלק 6חד מן וכסנפסק פחת ערלת לתוך את הערלה: ו כל המחמץ והמתבל והמרטע המסתיס סbת סולין: (סחק זניט על היתר נ6סרן • בתרומה • ובערלה. ובכלאי הכרס אסור • וכית bלערלה ועל דרך זה כעלכן כבחור ונעל tס סחת ועוד שמאי אומרים אף מטמא. ובית הלל אומרים ידי כלי סכרס מעליס 6פ חל כלחיס מנטרפיס עס לעולס אינו מטמא עד שיהא בו כביצי :. קערלק ע"כי ופי'זק לק קיק תקנ"ט לכטל סערנס • וכן ה רוסתאי איש כפריתמה היה מתלמידי בית נרחה (הר"ן • לפיסיותר בפריס מנטרפת עסקנ"ט שמאי ואמר ששעתי משמאי הזקן • שאמר לעולס כרbס לו לפרס ספמפלק זה לכטל סחת ועד 5 כללי

מה זה קוק כענין חסר 8 מרס • וסייכו כרכי יסופט

סניקס מעלין וס לות ות בחיק לייק דערלת כטלת בתחתיס ועול • למן תרומת בתחת נערוך 6חד וכמו פמפרס למתניתין דלעיל וטק נסtס מפת נכון - הלמן סלה על כלליס כטלק נקניט ומסמן • וקטור

פרמנ"ס

ולפרס גמי למתני דלעיל סימטלות הן כסני כטל כסחת חסרמטתו • וכן כפי לס נפל at פחת ופול של ערוכיס * וגדולה מזו סכירוסלמי דמתניתין לקכל נדל דלעיל נטע רבעי מנטרפי' עס סקנ"ט לכטל 6ת קפחת סל פרלת תתמר כחר ליסנס • ולסרמנס יתפרסוכסני עניניס :ולענין מכפלת וחסרת הכל • וכן סליטל פרלה כנכטרפת עם יקנ"ט קופיקניקן ועורי קמחי נקטיק מתניתין * לומפ מרקט על היתר לכטל סלס ועוד סל נטי: רכעי • סנפלו כחסרונה : וחוסכנס כעלמס 6פמוטיכן שהעור יכול לסתכטל נ"כ כדמפרי ף כל המחמן וסמתכל וכו' הכי קלמר כל התחתן ומקבל • הר"כ) ולל דמפרט הרינ*כיס דר'יסוסע • פול קרין דיכול לערלה • וכמלחי הכרס 6סורות • וימדמע כתרומת • לפרס נמי כיס דר' איעזר וכנון סנפלת לכנספיס פחו'מזקן • המחלון חתהעיסה נתפנחס חוכסמריין פר ערלת וסל כלח ולסחר כך נפל לתוכו סלת ועור בלחיסכרס יריעת הערלת סכרס • וסמתכל 6ת סקלרה כתבלין של כללי הכרס • חוסל כטלס כתלקיס נסחס • וכללי כרס נטלס נמי • קהל מערכת ערכת 6סור. ולין פולין כסתר ומסתיס וכן כתרומס כיון תשלמת למלתיס וסחת פחות משהו • 6"כ כללי כרס כטלים פתחתינתפיסת t חולין כסחור של תרומת • ונתכלת קירת עכפיו כמלתיס וסתי סחות סלין כהן כללי כרס הכטליס כי Sc חולין כתכלין סל תרומסיניcס קכל מרומע ולסור לזריס 6ס סחת ומפתו' ססח'נטלס כתחתי'וסחתי והתחתוכסחת וחינו פונס מחר ומחת: ניק סמלי סומרס 6ף מטמ6 cחור כפחותה כמסתו וכמו מתני' לעיל נקט תחת bע"ג רכפחות טמל !תזמין עיסת טקורת • חו תכלין טמ6ין שתכנו קורס מסני סחס סכי כמי נקט סכס מתיס 6ע"ג לכפחות ממססו : טהורי • 6ף טיפ סלין כפלור 6ף כפכפין ככינס סיוס סעורי המחטץ פי'סר"נ כתפוחיס מסייס קריס 6רסקי ונתנו טומות לוכלין • נטמ6ת סעיסס ונטמ6ס סקלרס : וכ"ס

לתוך העיסס ועיין מס סכתכתי כמסגסנ'ס חומרי ערסיתה כוככינס רחין וכל מטמח פחות מככינס לה לתרומות: סל המחמן וסמתכל והמדמע וכו' מס סכתכ פנל sחור ותכלין ו"טסתר לוכלין :

קר"נקכי קלמ'סמחמן והכל כפרפת וככלי תכרס 6סור

ומרמס כתרומס לכסורת 565מימרל דרוקת מוט כתרומס ולה החתן ומהכלי ולנחמן ותתכל ריקה כערלת וכליס • ולס מרע דס6 כמסנס ו' פירס לכולסו כתר מת. וכ"כי"opt) וכן פי'ת'ינפינין הנסס דף כ"ט וכורחי רקו סלין דכולהו כערלס וכלחיס • ומתניתין לסתס פירוט6 דספל bס כח לומר דליסנס למוכפל כפלמטו כו bk כתרומה חלל קול הרין מערכ כערלס וכלקיס • וכן ת"י פחמן ומתכל כתרומת ברנקמן *סכל כי דייקת כלסון סר"כ מפרסמומט (ני סניל מדמע) דקכח כלומר נעסה חיסור רימוע ו65 עירוכ וכיעול כדלקמן פרס כולס מתני'רקכח דחינו עולס כק"ס חק לוקל במימון ותיכול • וכיפ סרמניס למתני' והכל ונס כמתני'דלקמן מפרט

לענין זס כמיס 6ס כסר : לעולם הינו טקס פרסי כו ככילה • פיין מ"ס כרפ"נדטסרות : ה שמעתי מפלחי סוין וכן סלכס • פרמכ"ס :

? ולמת

( ולמת

? ולמה למרן • פי' סר"כ כמו כמס 6מרני והלג:"ל ו ולמה 6מרו ככן וכמס סמרו' כלומ' כליות סכין חמרן

סמנטית וקריסתר כפ"ס וסמ"ס פתוחה ! מהמחמן חולין כפסור סל תרומ' • והמתכל קדרת חולין כזכלין אור אל חטיס וכו': וקול הדין כחר מין כמינו bינו סל תרומס וסמדמס סמערך (ומכפלן) קולין ותרומה יחריפלנו מזמן חיכ6

E65כוחי לקסמיר • לכעולס כעי מלק סלכיס קכל להחמיר ומפני מין כמינו וכנוס 6מרו פעמיס 66חר'רלס 65 יכול לפֿיקס

להקל ופעמיס לסחמיר כמין לטעמי · 68 דכמסמן הרי אינו מטמא ער שיהא בו כביצה : ו ולמה אמרו כל סכתערכ עס 6קינו מינו : קונגרס עני • דלעולס סימ המחמץ • והמתבל והמדמע להחמיר' מין במינו • ומפרס לסחמיר כיכר: סחגר פולק נפחות מוכחת וחזר להקל ולהחמיר ימין בשאינו מינו כיצר שאור של סל תרדמת חטין סנפל לתוך ותסכחת לס נמי ל6פילו חטיס שנפל תוך עיסת חטיסי ויש בו כדי לחמץ כין טיסת חיטן של חולין כמחק וחסר חינו עולה •

שיש בו לעלות באח'ומא'ובין שאיןבילעלות באח' דהיינו מין כמינו חוסר כנותן הכל לסרמנ"ס לין כריך ומאה אסו': אין כולעלות כמאה ואחר כין שיש כו טעס 6פילויותר ממסת ועל נזה סקול מפרס למתניתין כדי לחמץ בין שאין בו כרי לחמץ אסור : ז להקל מלת לוסר 6פי' כלס נתינת לסכס כמי לסכי קלמר כל ולהחמימין בשאינו מינו כיצר כגרוגריסין שנתכשלו טעס : ן גריפין SE פול :3 המחמן והמתכל הוח מלמט עס ערשים • ויש בהן בנותן טעם • בין שיש בהן תרומה סנקכסלו עס עסי' כתרומס: וסרין להעתיק להעלות באחר ומאה ובין שאין בהם להעלו'כאח' 6ל חולין זנתנו כסס טעס • לעיל מטת קרמכ"ס 65 קוי, זמאה אסור • אין בהם בנותן טעס• בין שיש בהם טככר) ( כטיל 6פילו ביותר עית לקעתיק כלן סטק רט" לעלות כאחד ומאה • ובין שאין להם לעלות באחד ממלס • וכל6 טעס לפילו

ותר"ס 3 ומאה ימותוח שאור של חולין שנפל לתוך עיסה נפחות ממחה סרי לקל אין צו לעלות וכו' * כתר ויש בוכרי לחמץ. ואחר כך נפל שאור של תרומה דכעינןמחה היינו ריקו

סרמ3"ס וכסלר עור או שאור של פלאי הכרם - יש בו כדי לחמץ אסור: מטיס נחטיס וקני מין חלק ג'וקוס פלין בו כלי ט שאור של חולין שנפל לתוך עיסה וחמצה כמינו לחסמבוק סקרס 6ת נחמןויס כו כדי לעלות כוח' ואחר כךנפל שאור של תרומה: או שאור של כלאי מקרשו ממנו מר מרתק שמחה סמוניס סעור החלק הכרם ויש בו כדי לחמץ אסו • רבי שמעון מתיר: מריס ממנו 6ס נפל לתוכן

סנפל • כמן סכתכסר : תכלין שניס וג' שמות ממין אחד או (ס"6)משלשה פקרסו - ווקו מין כמינו : ח ז כגון גריסין וכו' - וקול אסור ומצטרפין ר' שמעון אימ' שניס ושלשה שמות ויש בו כדי לחמן חסורי הו)

קרין כמי סחור סל ממין אחר, או שני מינין משם אחר אינן מצטרפין : קמשמע לן רכס 6מרינן חטיס פיסת סעוריס

*א שאור

כולי וכלל חור ור SE דכל מין כסfינו מינו 69

חסור קימק קפיסה בחום ללח לנתינת טעס כלכרי כמ"סקרמכיס ומסר icן' תתמכת על ידי סחור S6 ליקר סנפל כן תחלק

לס סכיס כ6חינו מינו חסכרק לק כנריסין וכו' : כל נחום לסחור S6 מסור 3 ורכי סמפון מתיר י תכלין כתכ סרמכיס קוקר סלח יעלה על דעתך פלין כריס6ל6 פלי רכי סמפון כיון דכפל פלור פל פרומס קולס

נקרלין קכלין של המרקחות וסלכריס פרימן טוני פנתסנכקנסל חולין וכרי קיר) ממהרת להתחמן על ידי כמו קזנגביל והפלפלין ודומיהן חיכו כןbk כל לכר פמתכלין סור סל תרומס - לכלכסיפ6 כיון לככר נתחתנת כס חולין • נו סתנסי כנון הפומין וסכנליס וסcמן והחומן והיין כלס כי סור נפל של קרונות חינוbk פונס • ורכנן סכרי לסף פ"ג נקרליס תכלין כפ6רס מתכון לתכל כסס לו כוונתס קלרתו לכעלמס ניתן טעס לפנס מותר פוני קכח פסול פס'6ותו ותנסינו • כ"כ• ועיין מס שכתכתי כתפנה ה' פיט הפכתי רחוק חמן נה כמה טיסות חסרות ונכת כחכמיס :: ועייןרים פרק ט' לחולין : או מCSEה .

פטור המפגת תכלין פניס ו' סמות ג'6סורין חלוקין זה מות קריני שמות מסלסס מינין מסס 6חל סרמכ"ס : אסור ומנטרפין • כנון פלפלין SL פרנק (סל 6מרת : סל תרומס : 6סור "נתן קריכ כלומר ומנטרפין יחל למסור) חבל לכסחורה תרתי - ונטרפין כלומר מנטרפין יתר לחפור התכסיל שנתכל כקס: קלמר • וכן מסקין התוס' רפרק רכי עקיכל כמסכת סכת רף חוסני מיניס מסוס 6קל כגון זכנניל ופלפלין ופניה' ערנקי פ"ט כסס ריק ר6סורין ככקינת טעס כקרירה ומנטרפין חוסניקס פרומק • ולין הנכס כרכי שמעון : 65סור ותערוכת יכס וכפירו' קרסי6 טעות סופר ומרכרי

, יא חסר סרמכ"ס כפירוסונרחר ססוכר ומלח קפני פכן כתכ ספור קמפנק תכלין טניס ופלפס סמויממין 6קל וכו'מנטרפין 65ס יוכן ירחק מלפונו סכפרק ט"ו וסוג .)כלוק 6 בורות:

.. יב פרי:

[ocr errors]

:.

:

[ocr errors][ocr errors]

יא לרר 6חרון 6ני כל 6ס השחור של תרומס נפל כ6חרונס: ב שאלתי חתר' גמלים קוקן סתיס כן ככו של הלל • וfת העיסה כלה נענית מדומע ולס של חולין כפל בחסרוג'קכל

לרסיס סg6 מתלמידי כית סמחיקכלו כנכית סלל : . מותר : סחירון קולס סעוסס החמין " וה6 רסריי' 6ליעזר יג וחזר וסכן כסמן טסורי פי'קרין לחקר פנתייכס קסמן כטנפל 6ותו של חולין 6חרון * היינו לוקח כסקלס וסלק חת קרסטון • מסייס הריס רסיככודו סופי על החיסורי וחט"פי ססויעיל

הכניסי לס כן קטמ6 מטמס קלת מסייט 69חרון והיתר יא שאור של חולין ושל תרומ' שנפלו לתוך עיסה קטקור - והכלי ממס נפשך לגמור ההמון חן על פי כן לא בזה כדי לחמץ ולא בזה כדי לחמץ • נצטרפו טמ6 דמסקי מטמ6 כלי נקנטל טעמו וחינו חוור והמצי • רבי אליעזר אומר אחר האחרון אני בא • טו תבלין וכו' חילטריך ונפור • 6כל 65 קלס ופלק וחכ"א כין שנפל איסור (ס"6) בין בתחלהבין בסוף

c65מועינן דחי מחסור ונתחמן ע"י סניקס לעולם אינו אוס'ערשיהא בו כדי לחמץ: יב יועזר לה קסמיענוחלק כbלור סוי .חסור • דסכרר' לימור זר איש הבירהיה מתלמידי בית שמאי ואמר שאתי את חמינח

דרוקר כססני וסנורס 6סור: לעולס 6ינו ובנמליץ הזקן עומד בשער המזרחי ואמר לעולם החיסורי' סל מין חקר: קנה חוסר ער סיקס כוכרי לחמן אינו אוסר ער שיהא בו כרי לחמץ: יג כלים שסכן מנטרפין ל6סור לזריס כוס ווס גורס מותר והלכה בשמן טמא יוחזר וסבןבשמן טהור" או שסכובשמן כרכנן - ולסכי נקט סחור. כחכמיס : יג כליס ססכן טהור' וחזר וסכן כשמן טמא ירבי איעזר אומ'אחר מסוס דסתס 6סור 6קל כגון מנעליס וחר כליס St הראשון אני כא וחכמים אומרים אחר האחרון :יך מחמשת המינין הפורח כ6 עור ססוכין חותן כסמן שאור של תרומ'ושל כלאי הכרס שנפלולתוך עיס' ליריסרסון • כמיס כמסנס לרככן : וחזר וסכן כסמן לא בזה כדי לחמן' ולא בזה כדי לחמץ ונצטרפו ל'פ"נ רפסחיס • 6כל גפני טהור 65חר סנתייכס הסמן וחמצו אסור לזריס • ומותר לכהניס • רבי שמעון מיניס • וסני סמות: חיננה קרלסוןוקטכינו לכלי סנטמי מתיר לזרים ולכהניס: טו תכלין של תרומה מולו לר' שמעון - לתכי תני .כסמן טמ6 - חזר וסכו כסמן ושל כלאי הכרם שנפלו בקרירה: לא כארו תכלין סיס כסן קרנס מיני טסור וכסמסתמסיס נכלי כדי לתבל ולא באלוכרי לתבל ונצטרפו ותכלו• ולפילו סכי 6סירי לזריס • נפלט קסמן לחון : סחר אסור לזרים ומותר לכהנים ר'שמעון מתיר לזרים (חיתני תבלין הוי למינ6 טלפון ניכ6 דסכר רכי ולכהנים : טז: חתיכה של קדשי קדשים • נק6 פליג רכי bמעון חבל אליעזר רספון נפלט לסון :

של במין 6חר מולה

נסכי וחכמיס fומריס 6חר 6חרון

תני לדלעיל • וכיונ6 כוס סכרי 6חרון נפלט והלכה כחכמיס : יר 6סור לוריס רכנן הכריכס סרמנ"ס

חלק מיסכן פירוס לחל כפירוס סמות לטעניקו לחמרי לעיל תכלין מסניס וסלסת פמות ומנטרפין

דלעיל דכמסנס עסירית ! 65סור קרנותנתכל : ומותר. נכתניס לתרומה פריס לקו טן חתיכה של קלסי קדסיס וכו' • הרב נפרסת כטעס סין ככלחי הכרס כרי להחמין : רבי שמעון מתיר לזריס

קמפניות ללעיל • (6פ"ג 657

6כטריך סיכל לטעמית לסמרטניס 6 c5c סמות ממין 6חר חין מנטרפין : למימר למטוס סיפר • היינו מתניתין דלקמן יָקט לקן ריס טו תכלין של תרומ'וסל כללי הכרס כק6 נמי רכנן לטעמיקו דקכח • הכל קרמכ"ס מפרס למסכתיכו כענין וטעס 6חר ור' סמעין לטעמיס ודין תכלין כרין פלור : טן לחתיכק SL מתמנה הקודמת • וויל נותר ופגול סול 6סור על קכקניס קלסי קלפיס 6סורק

לוריס ועל יסר. ולינוסיטרף • חבל חיסורו על יסר! יותר חמור .

לפי Eלס קיס קיתר ליזר לעולס • וכסbכלו יסרחל כתחייך קרין מעילס : כמו סיתכסר כמסכת (מכינה) הכל נכקניס קיס לו כעת סכוסר קורס סקיס פגול חי כותר - ועוד יתבקפריני הפנול (סנוקר כמסכת זכחיס : וfמר כי כסכתכסלו 6לו הסלסה חתיכות: עס חתיכות חולין - ולייחוס 6קר כך וכסלר סחר קכטר • סקול 6סור לזריס מפניכסר יקרם פנתכפל עמקס • ומותר לכסניס סעיפ סיס כו הנותר והפגול • כיון סלין חיסורו על הכתניס חמור קרבת • ור'סמעון לומר כפס סמותר לכקניס כן מותר לוריס • כיון סופגול והנותר 6סור פ5 הכל עכ"{ פול קוסיר כ6ר לסכ6 בנתנטל סטעס כtסיס חס הו6 מין כמינוחו פסיכו כנותן טעס • 6ס קול 6c3ינו מינו • וס6לן החתיכות סיוכיח יכירוס סתס 6סוריס ע"כ - ומה שנתן טעס ס6סורו פעל יפר! חמור • לפי שלו היה מותר לישרץ לעולס •

חבל לכסניס היתה לו סעת סכופר קורס פסית פגול חן כותר - פירום וכריו 6לו • כך קול - לענין פגול ללכתניס היה לקס Cעת הכופרכלומר רחוי (כפר להיות מותר לקס - כוח פיס נעסס פנול הכל ולחי סקולס סכעסק פגול נס כן לין נקס היתר ל6כל דרין פגול כחסך ממרכע עכורות • סוחט ומקכל ומוליך שורק - כלתנן כמפנה ג' פרק כ' וזכחיס : וקולס סנורק קוס לסנר קנסור כסכיס • כמ"ס סרמכ"ס כפרק ס מסלכות מעשה הקרבנות

1 ג3 לב א

לכתוב

[ocr errors]
[ocr errors]

ומסיס קכי לקרק

« הקודםהמשך »