תמונות בעמוד
PDF

קרי ודין 6חל לקס • ולרכריו כפרט וכן סיפר ר'יוסי חמרס : וכלכלת עס קור על קסלמן רלח נורינן לעלות לטו לכילס : וכן משמע כפירוסו וכן הכריחו סתוס' וסרח"ם רפ'כל הכפר ונתנת לכל כסן כין (כהן חכר כין לכסן עס החרן • כך פיר' ו"ל קרח"ס ומותר (נ"ל ולסורס) לזניס נירוסלמי ק"ג (ר" סרמכ"ס וחין סטת קנמר' מוכחת כן! בין לכקן פbוכל חולין ככרכס ולע"ג דמתירה לכפל קרי 6סר לס לסני כלל טכילס כטסרק כין לכתןbחיכו לוכל חוליו כטסרק • חבל לפס קלרן דעל כרך כלל טכיל'חיירי •

חין נותנין סוס מתנה מתנו דלי כסטכלו מיירי • לרכנן ונאכלת עס הזר על השלחן ונתנת לכל כהן : כקונה רכתיך לתת מנס נמי נכרכה 62 ודחי הכי נמי ט ואלו נתנין לכל כין • החרמים • והבגרות • לכסניס למחזיקי' בתורת ה' מרו כי היכי דמרן סכול יוס ופדיון הבן • ופריון פטר חמור • והזרוע והלחיים חין נותנין נונה 6 לכקניס רכטר קרי 6ט"ג רטומסק והקיבהי וראשי הגז ושמן שרפה וקרשי המקרש קמחזיקיס כתורת ס' וכן סס יוכחת מגיפו ללין 5חלק 6חר והביכורים • רבייהורה אוסר בבכורים • כרשיני רתנן לקמן ונתנין לכל כקן סטכלו לין טומחת חמורק תרומה • רבי עקיבא מתיר : וחכמים אוסריס : לחו לכהן עס ק6רן !6 לכל לטומ6ס קלס כי היכי דפליג י ניחאי איש תקוע הביא חלות מביתר קלא קכלו כקן סטים פלינו סוכל חולין ר'יוסי קורס סטכל עכ"ל : ממנו אנשי אכפנדריא הביאו חלותיהןמאיכסנדרי' כטסרק : קחרמיס ונתנת לכל כסן * מ"ס ולא קבלו מהם • אנשי הר צבועים הביאו ככוריהם לכהניס כלכתיב כל חרס

סריג כרטנו'נסס קידס עצרת ולא קבלו מהם מפני הכתוב שבתור כיסר! לך יקיס : וסככורות קרמכ"ס הול מסירושלמי • חג הקציר בכורי מעשיך אשר תזרע כשרה. 4. לי תס קול הרי זס קלסי ומס ססקסוקרינ נרס'כעיני

יא כן מקדס וחיכעל מוס קוק כתי' ולס קסיס רחף סרמכ"ס ל6

קטמס והטסור יחכלגן ? למר כמי סכח קכל עליו לכרי מכרות לענין טומחה וטהר': ופדיון פטר חמור פורקן כסס ולfין כוקלוסה : ור6סית קנו ות 6פי' כתלמיד חכס כמו סמפורס כמסנס נ' פ"נורמלי לכתיב ורחמית גז נחנך תתן לו 8 וטמן סרפס סמן תרומס ולמי סל6 קכל • קרי ליס עס החרן כסקיס מתניתין • ועוד סנטמחו : וקרסי מקרס 57ס 6סרו לתת לכסן סליכו כזקר כסוף פ"נ לחגינה כגדי עס החרן מלרס כפרוסין והיינו מטומ6סbס לכר סיס כן 6סור טומחה כנכולין כגון תרומס כמיפלס קכל עליו רכרי חכרות 6ף על פי סיסנו כתורס וכמכו' ותרומת מעשר וחלק - חבל קרטינקרס וככוריס • כמ"ס סרמנ"ס כריס פי מהלכות טומלת מסככ ומוס3 וכן סמכילין 6ותס כעורה 65

Eco וטהורי מטקר נפסיק : .רכי מרחק מלסון סרמכ"ס סכתב לפי סלינה כל כך כלזסלק סלר יקולס חוסר כנכוריס לחיים ולמס לח מורקר כקו סוחיל ולין תנתן לעס החרן ונחום סמס יסכלכו כטומ6'כיון פסיסטמלס עוסיס נין עכורס • וסין סלכס כר'יקורת : ר'עקיכס מפיר כחרן העמיס וכן כתב נס כן כפיר' מפנק ללקמן וסטעס רכי עקיכ6 לטעמיק רחמר כפרק נ' דמעפר סני רכרשינן כל סלח כקריס כ6לו המתנות כהן חכר על זולתו לפי פלין כהן מעפיהן נט:מחק כלל חסיכי סוכל • וחכמיס חוסריס רחסיני קלוסה ולח כחוס סמח ישמחו לותס עמי הסרן ע"כ • לקו סוכל קומיל והן כחכלין כפנות רענון וסלכס כחכמיס : כחכורו פ"ה מהלכות ככוריס כתר על חלת חונהל6רן ונותנין :י מכיתר סקס מקוס כחוכס לחרן: ול6 קכלו ממנו לללכלן מותר לכסן עס החרן מפני ססיס טמסה כחויר קרן סטמיס : חי 6פסר סקרי נטמחו כקרן סעמיס ולסרפן 6"6 לפי ס6ין י ולא קכלו ממנו • פי' קרין לפרפן מי 6פסר נפי פלין טומbס זו ידועה סמ6 יחמרו רחינו תרומה טסורק נטרפת

טונה זו ילועס וכו' - ולפיל כמסנסק'כדין פליטי להחזירן למקומן לי לפזר מלח יחתרו תרומת יוכלק מקרן פפרס רטומחת חרן קעמיס קיס טומחה ילועה דרוקר 6ותו יסר bחוכר 65רן 'ל מניקן ער ערב פסח וסורפן : וחג הקציר חלק מן החרןcלח ככסו עולי בכל תקרי טומחס סליכ'ירועס ככורי מעפיך הספי סלחס . חקלן ככוריס ומתירין לת ומכחתי נספר כפתור ופרח פרק י"6 סכתג מערב ירוסליס

קחלס כמקוס :

ק קעלק דרומי כסלס טעות הון ביתר עיסולס נכיתר סכמסכתינו נתכוין נוכל לומר לגס ככלל 6 65c ככפר עולי בכל קיה סקרי סמוכה לירוסליס קיל ומסרן תחפר. הכל כחלכסנדריס קפי לפי סקי6 לערך תסעיס פרסלות סרכינולמערכ 6"י כפי מה פרחיתי כמופת הפולס • וגס נרחה סכיתר זו קי6

6ותס סtנינו מכסוף תעניק • לין סכרס שהיתה קרובה כל כך לירושליס וכפ'הניזקין דף נ"ז רכיפל רחוקי מיל מיס הגרול) וכעל כפתור ופרח ס לזוכתכוין • ופול סקרמנ"ס כתככלל חלק חונק (6רן סקוכלה 65"י פמניחה על הפסק תסרף כתרומה

וכסוף פרק כ' מהלכות תרומס כתכ ולח תפרף 65c יחמרו תרומק פלינס כטמלת נטרף וכו' חלק מניסן וכוי חופר מיכל ערב פסח וכו' וכרסס י דף על נס כספיל כסרן ספמיס קוס טופלס ידועס ונטרפת מכל מקוס כפרולקס 65" מקרי חינס ידועק

הללו כולי עלמיירטי מחיזק מקוס לוכחת לס מחרן קעמיס 6ס מסחרן פלס ככסן פולי כבל 4 הביאו בכוריסס וכח קכלן מקס • כתר קרס וכירושלמי מפי לקווירוס: ופריך סמfי ל6 קכלו ממנו וסתכן

בפרק

ד

[ocr errors]

יא סעלס ככורות מנגל ול6 קכלו ממנו לכתיכ וסכלת לפניק' כפרק ר'יסמעט דמנחות ס6ס קניס קידס לסתי סלחס כפר • :ריך מטסר רגנך תירושך וינרין וככורות כקיך ונחנך ומפני סנייס סי6 ססרכר מסוס סל6 יקנס לדכר כונת מפני כנמקו'פbתס מכיל לנטפר דגן לתס מכיל ככורות מחוכס ל6רן סחכסיס גדוליס היי זיסמכו עליסס : bי גמי מסוס דתנכרה פסי לתת מניל ננעסר הנן לין לקס מכיל ככורות : קכיל מלתס טוכל עיר ולסון סרמנ"ס כפ'כ'מסלכות בכוריס לין ככוריס יין ופמן וכח קכלן

מקכליס bk יניחס עלBתכל ממכונפי סל6 כנרוס מתחת יא בן אנטינוס העלה בכורות מכבל ולא קכרו עכרת ויקרס עליון : וכתר נכן ראו כגרס מתחלת ממני • יוסף הכהן הביא בכורי יין ושמן ולא קבלו סכסף מסנס סכן כתוב לכן סרי דהכי תנן פר'כתרל ממנו' אף הוא העלה בניו ובני ביתולעשות פסח כתוספתf גריס ככוריס לתרומות סין מניחין ככורי' קטן בירושלי' והחזירוהו שלא יקבע הרבר חוכה' יא העלה ככורות ולח מפקס 62 היוכס מן סזיתיס אריסטין הביא בכוריומאפמיא וקבלו ממנו • מפני .

קבלו ממנו • וענכיס כלנו :

פסח קטן שאמרו הקונה בסוריא כקונה בפרוור שבירושלים: כתר הרים כירושלמי פריך .פסח פני • (כניו קטניס היו

ולל תכן כסוף פיג רתמורת וכפסח ר6סוןכלכר הן חייבי' סליק מסכת חלה

וחס כלו תמימי'יקרכו ומפני סהכל חייכי' כרמית כדכתיב

פנייח תיק פקרכר מסוים ירוק כל זכורך לכל לס כפסחפני : מלפמי6 גרסינן וסול סל6 יקכט תלכר חוכס וכו' כמ"ס לגיל • וכנכלי לתמורת סס מקוס : כסוריס כקונה כפרוורי ירוסליס מגרסיירוסליס מפני רכ חסר6 קח רבי ישמע? - קח בני עקיכ6 • (כפיר' וכפריס ססכיכותית תרגום מגרפיק פרוותו: מהלכות נכורות פסק סרמכ"ס דחס קכיס לין מקכלין ממנו

ולס יקרב • ותעתיקו קרינסס כתמורת : הביא. ככוריס יין ופמן ולס קכלו מנגו · פירס סר"כ לפי

סלח ככרוס ננתחלק לכן וכו' • ר65 תקפת bרתכן כפרק כתר6 דתרומות • ירוסלמי • וסרמכ"ס מפרס למתניתין לקכחרכי יסולק (חינת הנכס •

וככר תמס עלין קכסף .מפנה פרק נ' מסלכות ככוריס הקונה בסוריה כקונס כפרוור סכירוסליס • ומכל מקוס תרומס לין מניחין מסוריח 5חרן יפרץ : רכסוף פ"ו ממסי סכיעית :

פסק סר"כ וסרמנ"ס רלין הלכה כרבי שמעון cחומר למסוריח מניחין - וטעמס כירוסלמי דכתרומס חוססין פ:or יקיו קכקניס מררפיס 6קריס ויכלו לחונס לחרן : 6כל קככוריס • קכעליס מסוייניס לקכילס כירוסליס :

סליק מסכת חלה

.

סליק מסכת חלה

[ocr errors]
[ocr errors]

כתב סרמכ"ס כסהrליס לרכר על קורט ומתנותיו החל לרכר כענין הפירות • וסילר חקר מסכת חלת • מסכת ערלה • ו6ח"כ ככוריס • סכן סלרס הכתום

הערכה בספר ויקרל • וקנכוריס נפרסת כי תבל : פרק א חנוטע (סייג זיקית החילן גדר (כרס: ולקורות פרק א ולקורות פטור - פי' סר"כ לגדל עכיס לפחות גנרל עליס לעסות מקן קירות לבנין

מסן קירות לבנין ולין עיקר נטיעתו לחכול הפירות : פטור מן הערלס רכתיב קירוסלגני פייג לקורות (לעניס פטור • 65 קסיס לולי ונטעקס כל ען מסכל חת

דקירות לתוך דמיינו לכנין • סקוס לתסכל חייך מסכת ערלה

ופניס לחוד והיינו נפסקת לסייג • ולקורות • ולטניס

וכיונ6 כזס : פטור : הפנימי למחכל פרק א הנוטע לסייג • ולקירית • פטור והחיצון פטור כירושלמי נתכוין סיקור הפנימי יקית

מן הערלה • רכי יוסי

מפרט טטמית למאכל. ויתור התיכון לסייני אומר אפילו אמי הפנימי למאכל • והחיצון לסייגי ממסמע סנחמר ל6 יסכל 6נו לף על פי סקכל חילן לחך הפנימי חייב • והחיצון פטור :

יולעיס סכען מסכל הכתוך קחיכון פטור • ולזין הלכה

:ג עת

מרכר מס תלמוד לוקנר כרכי יוסי :

ונטעתם כל ען מ6כל לומר נ נמכרו

לא

לך

[ocr errors]

31

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

לך לתפקוס למכל כנון הפנימי חייב • ות פסול לסייג וכו' נ ומכחו נטופ פטור דכתיב כי תנחו: החרן ונטעתס עון התיכון פטור חינמי מדכתיכתסכלוחתפריו • 6ני יודע פרט לנטעי עכו"ס ערפלס כחול6רן: נטעו כין יסר! • כין פנוילן מחכל סכתוכ מרכר* מה תלמוד לומר ונטעתם כלפן עכו"ס: לאחר פכחו לחרן • 6פיפ פלס ככפויסר! 6ת קלר מכללה לומר לך וכו' - ומ"ס כר"ג וסין סלכס כרכי יוסי כך מייני לכתי'כל עזי בין נטען יפרכיןנטען עכו"ס : קנוטט כתכסרמכ"ס כפירוסו חכל

כרכיס סנטט כרסות לנורן כחכ לו פר'י' מהלכות מעפר ב עת שבאו אבותינו לארץ• מצאר נטוע פטיר • רכיס : חיי דכתיב ירוק פני פסק כרכי יוסי • וכתר נטעו אף על פי שלא כבשו חייב • הנוטעלונים פנס ערפיס- להניח הנטוע בכסף מפנה גרסה סוכר חייב • רבי יהורה פוטר • הנוטע ברשות הרבים. כרכיס : ורכי יסולק פוטר דל6 6תס רכי יוסי כfפלוני והעכו"ס שנטע• והגולן שנטע * והנוטע בספינה • סכר ונטעתס נמי מpsע לקנח קמר kה לפרוס6 •יים העולה מאליו - חייב בערלה :

נרכיס: ולין רנו חי רכוי הוכחת נות מהירוrלמי •

!6 למעט

ורכנן סנרי : דמוקי לרכי יוסי כין לרכן

ונטעתם כל סקל לפכחו טמפון כן נמליץ כין לרני • וכן פסק הרחם כר'יוסי עכ"3 • CBמט • נין הלכה כרבי יקולי : הנוטע כרסות סרכיס ועיין כפ' ני ונכוריס מפנק כתבתי כמה מקומות סגפנס לכוון עכמו : והעכו"ס פנטע כסרת פל יפרחל : והגזלן כלפון מחלוקת ולא פליג :

סגול קרקע ונטעו ונפילסו הגעליס ממנס 4 נהנוטע נטעו פירס סר"נכין יפרש בין עכו"ס• עיין כסמוך ו כספינת חע"פ פלינת נקוכת 6ס סיס סb מרס לפי סחין כלי אף

על פי Eלס ככסו • פי'סרמנ"ס ענינו 6ע"פ פלס מרס עמר כפני הפרסים וכן מפספסין רן רמרס ויונקיס

כנסו כל קורן : רכי יהודה פוטר וכוי מן הקרקע חבל תל עז כעי נקיכס : והפולק מאיו ורוקס דכתכ כר"נסכרוכו' ומין רט חתר רכי 6% למעט • ותמסר כמקוס יפון • לכל כמקוס יעריס ומוכרות ל : דפוס דפ'ח' וככה קמת פ"ו רלס לכתוכחוט רכי וממילה

ג 6ילן פמוטי) ירחיקי לכתוג Sסון הליכות עולס כסער רכיעי פ"ע ט*• רז סקפות)רכסbמרינן 6ין רכוי חסר רכוי kם למעט הנספכס לbס קכונת היתר כפחומר רכוין למעט קו ליה למימר מעוטלמד סניף לסן 6 6פכה כמעט חסר מעוט • ועור חין נרחה כרכויין רחמן למפוטי ומעוטין דחקו לרכו • סלומר וכס6ותרמיוס התרמטוט קול תרכג כזה הסופן המועט תרופון cחומר • כמסb ממעט ר'6נסיס מפעות חחת תנור קמטוט כסניותמעט הסניס מקס ס כן הוה מרכת המתריס פיעטו הפעולה הנזכרת וכן כרכו 6תר רכו תרופון מסמירנוי כללי כל קרכו קסני לומר מת קרנו 6ינן מפמע כללי fit פרטי כמי סמרכי: ולס כרכר אלהי כןגרור לי עכ"ל • *ורחיקי חסרי נס

לכללי הסוניות סמוסיף הגחון קחר כעל כית יוסף ז"ל : על ספר הליכות עולס סכתב bס על זה מין יכריז כוחיס לו • חכל :טעס סוכר סוf סככר למדנו מסיני כלל זה לדרום התורה כן וכתב עורכסס הפוסי ריומ6 פרק ה'כס רכינו סמום •

לטעמי 67מס קוק ממעטינן מכח סוס דרס • חוקל וחומר • חומין לכ • פיג : והעכו"ס פי' קרינענטע פטרת פליפר : וכ"כ סרמכ"ס ענינו פנטע ליפר! כפכירות לו כסנסלכל 6ס נטע העכו"ס

לעכמן וקנה ממכו היפרקל 6חר כן • חיכו חייכ כערכס עיני (6"כ מיספרי כתחלת המסנת נין נטעויטר • פין נטעו עכו"ס היינו כמי לוקח כסכטען העכטס ליזראי וכסוף פין מפרט רעכויס קנוטט לעכמו כמי חייכ כערכס - ולך ירמכ"סכזכורו פ"י מהלכות מעפר שכיפפק • ועכו"ס פגטע כִּין ליסר! • כין לענמו • וכתב הכסף מסנס 6חור ממס סכתו כפרופ! • מטוס רככמס דוכתי מסמע ל6ף ככטע סעכו"ס לעכמו 6סור מפוס ערכת • כמו שכתכונסלכות גדולות ע"כ * ומפתס נס רכרי קריב פכתחלת המפנה כנטען כין עכויס • סתמן כפירומן רכסוף פינ• רלף לפנמו קייב • וסי#c כתננסון מכילתין וויל • נכונס מתני' פּוכח רערלה נותנת כSc עכו"ס: וככרס רעפי פליגי ר' יוסי ורכנן כפין דתרומוקי דתנןר' יוסי חומר חין לעכויס כרס רכט • הכל פולק ר'יוסי ריס לעכו"ס פרנס • וכקריס תנן כפ"ק קעכו"ס סנטפ וכוי ; והגולן פי'הרנסנזל קרקע'ונטעת ופיקסו סכעליס ממנקי וקסיקני רוו'וbין נריך לומר זו קתני ל6ס נוטע כרפות ירכיי

רכס סיין כית יחוס התחן חיים יחפ"ג דליכח לחסכומי סל רניס כמו 6רכעה וחמשה קיז פופיס וחילופי ג'2 כיון לתכס סתס ולך הרכסbלכס hk לפרס הניחו כסתס משמע ולחי כרסות סרכיס רפלמח קתני ולס כרשות סרכיס רלין כן יום קתני רחיינ כ"ס כנול קרקע ונתייחפו סכעליס רייך .. כרמית סוחיל ויין קיקע בנזלת קי6 הפטור טפי מנוטע נרייר לס 6סתס רס"רים לכל חרס סייכו כנות-לין סולינמור ולפוס וכיוכ'כזה ולפיכך יתחייב הנוספכו מסו'דהוי כנוטע כרסומן מק bק"כ כנחל קרקע 6פ"ג הייחוס כעלה מ'ק הוליל וחינה נגזלת מ"כ חיין לגולן סוס סיכות כקרקפות ופטור קמ"S ומ"מ נעקר קרין רמפמפ מרכרי קרינ רדוקס כסנתיחסו הס לbו סכי פטור חין נרסס כן מלכרי סרמנ"ס וקטור , פקעו וכתבו והגולן פנטע חייך ולח פירסוורוקס כילוס • נס הרים מפרסכלס יחום לומיק דרסר: והניטע כספינס פירס סריג של חרס ל

כפי

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

ב מילן מנפקר סעקרוהרוח לו פטפו כקר והוליכו למקוס סטינקיכס לפי פ6ינו עומד בפני קפרפין •

זבלומר לע"נ החל :'וקסלע ענו העפר שסכיכ הפרסי'קרוי סלט לפי סכוס סכפני הורעיס כומר ובעי נקינס • והיינו דכמענק נ'רחלס נעסס ס קפה כסלע וקלמר סלס קית לוותועפר עמוקופיף מפר' כספינק נקונה יולה מחלק דין של פלפל חרם 8 עליו עפרונטרס 6ס בלרן* דוסיס 6ס יכול להיות מן עפר : נעקר ססלע מכדו' פירוט על ידי רוק לו נדר רופיס מכל עמו כל תוספת עפר

ילנפקר לריסb : (קרי) סוח ככטות ג אילן שנעקר והסלעעמו • שטפו נהר והסלע או פופועו ונפלו בעפר כמקור קרחשון ופטור מן עמו אס יכול לחיות פטור • ואם לאו חיב• נעקר פיריסרמנ"ססיכסגת הערכה • 6ס לחוקרי קול הסלע מצדו • אושועזתו המחרישה • אושזעזעו הלן פכמו ויעלה מות כחילן העולה מ6ליו וחייך: ועשאו כעפר • אם יכול לחיות פטור * ואם לאו מקומו לכל 65 יפרסנו מן זעזעתו המתריסר וכתפזר חייב: ד אילן שנעקר ושתייר בו שורש פטור * בחרן" ואחר כך ישן סעפר תמכו העפר ונתגלו הסרטי': כמה יהא השורש • רבן גמליאל אומר משס דכי פכיכיו ע"כי ולכן קנרפי ו ונסתייר כו פורט מחובר אליעזר בן יהודה איש ברתותא כמחט של מיתין : קנכון בעפר נכי"ת כיס לקרקע סל6 כעקר כמחט ה אילן שנעקר ובו בריכת' והוא היה ממנח • בקכורו וחקר גן תלה SE מפוח גרסינן כלומ'סעור חזרההוקינה להיות ככריכה הבריכה שנה אחר בניכותיו בעפר נניים : זוכי הפרס כמחט סרמורני' שנחשפסקה • מונה משעה שנפסקה * ספוק ד אילן סנעקר : נירם מותחיס כו קכגר חסר הגפנים• ספוק ע"ג ספוקי אע"פ שהבריבן בארץ שנעקר ומהעפר סחרגוקולקפסיטו ולסרחיכן מותר. דבי מאיר אומר מקוס שכחה יפה מותר • סכיניו ונשתייר פורס מתב ה וכן כריכה מנהג עוכלי זמקו' שכחהרע אסור (ס"6 לע)וכןכריכה שנפסקה פלח בפקר ממכו קעער חרמה סחופריס גועל

יחיא

מכין 6ותו הסרט : ולוקחיסיחור החל מן החילן

במחט St מיתות • פי' וטומנין 6ותו כלfותו גומס יוכ6 פורטהייחור מכל 6חרוכעסס הר"נ כרטנורה כמחט פרחורנים מומחים בו ובו' • וזה לשון cs חילן ורחפקיסור נטלר מחוכר כמילן * לין דין ערלה הערוך ערך מתוך החורגיס יסלקסען 6רוך כרותג היריבה נוהג בו ככולו מוכרעמילן ויוכק ממכולעים שלוחיונקינס, יוגרפיו פניימרטין סכורין וכוענים כרוחב היריעו: מכון מן הקרקע • ולס נפקר 6ין הזקן מן הקרקע במלח טלל יומכלן כדי למוסכק ולמומחה • ומכלי קורניסקוס : מיתוויניקתו עתה מן הכריכה: מזרק קזקנה להיות ככריכה ה °ובו כריכה וכו' מ"פכפירוס הרנויוכח פורס קיסורים פניקס הוקנה'והכריכה הוי כללו כטעו עתה ומוניס להם

בנהרס"ס כסס קרינסוף פרק קמח קלופין פלס פניס, מסעי סנעקר החילן יקכריכה סכר 6חר סכת

זיכ6 -c6 היחור יובן לסוכו עול כפרק ערכה סימן ה' : לאחר סקנדינס כריכסר6סון 'לקח ממנה יחור והעריכו כחרז' הבריכה שנה חחר סגל פירוס6 דריס6 פול ** במכומר וכן פסק כמה פעמים זה מחר וק : ימונה לכלן סנייפרלק כפי'קרמכ"ס :: ספוק הגפניס פי' הר"ן מסנפסקה הכריכה הרלסוכה מן החילן • ספוקנפניס דרך סמרכיב זמורת כנפן והוסנקרה ספוק כוכלי לרמה פלוקסיס ומורה לרוכה מגפןזי ומפכיס 6ותת כנפניס כלסון קרכנקכחילן וכו'וסייך פון ספוק כלכר קקכד לגפן סככדת ונרכיכין קומרס כגפן * וזהו הנקרה ספוק

כסמחכרנו וכר6חר להלדינו כלכר חסר ברתני בפרקלי ופטור מן הערלה* זקס דתנן החרקנוטע * ו6חד המכריך * הנחל ספקי כחנט על • וספקה כחבל דסוף פרק י' דמתנו וחסר המרכינ'חייג כערלק•התסמיירי כחך יזמורק מן

כללים : כגפן חוקיטור מן החילן • וfסיך הכריכן6ו קרכיכן : אף על פי פקכריכן כקְרן פיירסfע"פ שהכריך הספיק מקוס סכפסיפס מותרbס הזמורה סלבריכו כגפןכחתייפס יקור כחריטמנו כעפר דליכח למים סמל הסריסכחרן יונקת מן הנפיטר ממכר לוקיק מותר ופטורה מן קערות* קורס סנחלקן נוקיה 6פי' הכי מותר כדמפרס כירוס'לפרפין יוחס כמקרע חייכק כערלה • :ואין הלכה כרית : ללין כהן ממס לנומרוfפילו תס פמלי לומר כעלמס דין קנס

ווקית ומחרת'ילדה הנטועה תקילס סספקס 6ח"כ כזקנה'הכל טרי

אפילו הטריטר קודס דלין מקס כגרופיס זה מספק • ע"כ :: דבי יחיד חומר מקוס סכחריפה וכו' • פי'קר"ג וייכקיה מן הגפן 6טר ממנה לוקח וכו' ומפרס כירושלמי והכילו תרד

דקכח קמח כמי סכירה ליה ד6זלינן כקרייניקותו (לוס סיכוייונק מכח סזקנה'ל6סור ונוכל לעמוד על הבעלין גברים יונקי מן הוזכרהופכת עליי Scח יעמלו בגניקעלין SEחב: • יוחס לה הופכת עלית כלפי עלי קוקנק' וסימן לדבר אני מחכריה מחכים להסתכל ענייני פלעיכנסרוקפלין וליכ6 למיקס עליה דמנתח מבח קעלין:

אם.

[ocr errors]
[ocr errors]

אס קוסין כמסקיס וכיכר כטערין • פי' סר"כ כמסנס וריח מלחה פירות 6ס תלסן מיך מן מותרין . מפני סגילו ה' פ"ק דכלמיס :

כסיתר ומס סגין כלילן וגדלו 6חר סנפסקס וחין כפירות י ושל כללי הכרס • פי' הר"נכגון פרעכיר ענין כקונ' מנדלו כני מחפיס לנטל התוספת 6סור דערלה חסורת על

לחדס 6קומתה בירושלמי ורכילו "ס• והחרפתי מסתיס * וסו6) יין קלילן זקן סנטקר וכו פירותי וחזר וסתלון נסון פ"זדכלחיס לפרס רלס

+ פכקטינה גנטיעות של נחסרו סגפניס 66"כ קנית והיא מלאה פירות

אם חוסיף במאתים אסור : היתר (לינו מכיר הנטיע'Se הענק כקרקע : ו נטיעה של ערלה • ושל כלאי הכרס שנתעינו ערלס: וסל כללי הכרס כנון רבי אסי לומר לך יתכוין בנטיעות הרי זה לא ילקוט יואס לקט יעלח כאחר סקעכיר ענין נקוב תחת גפן

ללקוט וכו' (מ”ס ומאתיס• ובלבד שלא יתכוין • רבי יוסי אומר אף 6חק ונחסרה ולינג מכירק מו"נ חזקה חין חוס חוסר יתכוין ללקוט ויעלה באחר ומאתים : ן העלים כין פֿ6ר נפניס :הרי זה 65 כרמן בנטיעת 6חל נקנרס והלולבים ומי גפנים •וסמדר: פותרים בערלה • נקט וכיון ססינו מכיר במסכת גטין דף כ"ו ע"ג ובוביעי ובנזירי ואסורים באשיה • רבי יוסי אומר 6ותס מ3 חיסור כלן חפירות: ופיר'רס"יחין לך חרס נוטע הסמור אסור מפני שהוא פרי • רבי אליעזר אומר 6ף יתקיין יילקוט החזקת עופר ניןסלר נטיעות כלה המעמיד בשרף הערלה אסור - אמר רב יהושע 6ין6רס חוסר כרמו בנטיעת סימן וחוסר כרמו כסכיל שמעתי בפירוש • שהטעמיר בשרף העלים בשרף 6קת ול6 חיישינן לכמה חתי נטיעס 6חת : וכיון דלה העקריס מותר כשרף הפנים אסור מפני שהם פרי : לערב קנטיעס לכתחלה סכיחל כח הסתירו כי רכנן

ת ענקיקיות

ולע"ג דכעלמס מין מכטלין פיכ' ועיין פירוס מסנס f+

6סור לכתחלה: קכס מלקל פס כפירוס רס"יוחז תכין (ימ"ס סרינולע"ג דכעלמ6

6ין ה69 סכיחס סי6

650 גזור • סין הלכה כרבי יוסי : מכטלין חיסור לכתחלה - כלומר וטעמל סמל לכתחלס יערך

ומי גפניס כמיס היונחיס מן סגפניס כסחותכיס חותה • לו חיסור והיתר ככלי סימנטל והכי נמי נימוס ומ"ס סר"כ 6ת הזמורות כימי ניסן • וקסמדר הו6 הפרס סממכו ילך גרין סלכס כר' יוסי כן כתכסרמכ"ס כפירוסו • 6כל כחבורן הכוסר • 6כל הכוסר עכמו הכל מודיס פסול פרי מותריס פרק ט"ו מסלכות מלכלות 6סורות פסק כרכי יוסי וכתב בערלה דכתיב וערלתס ערלתו 6ק פריץ. והני 65ן פרי בנקו: כסף משנה מטוס דלfמורסי מפרס מיליק גטין רן כ"רעין ונרגעי כfכלין כסנס רכיעית קלירושליס כלח פריון ליקיס מסמע להלכת כותיס :

כל פריו קרם הגוניס כתיס • ולני לח הוי פרי : וכניר : והלולבים הס לענפיס לרכיס קיוכ6ס כרחמי קנדיס מותר הנזיר ל6כלס • לכנזיר כתיכ לו סכל • וקני לחו

הקטיס וקס רכיס מסל • קרמנ"ס : פני 6כילס ננקו : (6סוריס נ6סרק וכתיכ ולח ירכק כיון וסמדר כתכסר"כbכל סכוסר עלמוסכל מודיס סקל פריז (נחומס מן סחרס • ולסרק הן מילן קנעכר : המעמיל

וכ"כ סרמנ"ס• 65 קסיס על מס סכתכתי כמפנה פטרף הערלק המעמיל גבינתכפרף הנוטף מפני ערלר • סרף ה' פ"ה דמעפר סני'דכופר נמי נקנס כמתנת וסטיג ללין נטע גומיס כלע"ז • וספר רכי 6ליעור רטרף הוי פרי' כין כלילן רגעי ניתן כמתנת כללית התס• למ"מ רין נטע רבעי יסלו כעוסק פירות • נין כחילן פלינו עוסק פירות • וחין הלכה 656 מסוס סלח הגיע עדין לעונתו ניתן כמתנס • וכמכוחר כרכי יוסי ול6 כרכי 6ליעור : כסרף יפניס סרף הנוטף ממס סכתכתי פס נסיך: וברבעי פירפ סר"נרכתינ כל מן הפירות סלח כסלוכל נרסן

והלכה כרבי יהושע : כריו (הכח לחו פירי ופיין פנס סכתכתי כמסנסדלקמן :

ח ענקיקבוק ואסורים כ6פרק כתב הר"ס הו6 6ילן קנעכו • וכיפ קרמכ"ס וכין כטעו מתחלה : 6ונדעו ופסלו כרתנן כפ"ג דעכוס מסנס ז' ומיכס כמי. כל סים תחתיי עכו"ס לרכנן והלכתה כוקייקן • לכל כיון סר"ס חולק סס נקטי 6ליכע דכ"ע וכן סוכרים פ"ג דסוכה : המעמיד פי' הר"ן המעמיד נכינס - ומעמיד פירוסו סמקפיר החלב ועוסס ממנו גבינת כמו כנכינת תקפיחני (חיוני' ^) הרמנ'ס: אמר רבי ירוסטטמעתי כפירוס ססמעמיר כסרף העליס וכו' מותר • לכאורה נרחת 657

6מר רני יסוסע לסרף עליס ופקריס מותר • 6לסנחילן העוסה פירות ירכיס סיירי כחמרו כסרן פגיס • 6כל כחינו עוסק פירות מודס רקטפוזהו פריו כפי מס סכתכתי נסס סרמכ"ס לענין שכיעית כמסנת ופיז רמסכת פנימית • חלק מרחיקי לקרמכ"ס עלמו כחכורו פרק ט"ז מהלכות מלכלוך 6סורות סכתכ סמעמירגכינסנסרף פגי ערלס וכו' תרי זו ל6סורת נקניק • ולס כתס סכן נתי כפרף עלין ועקרי חיכן החינו עומס פרי ודוחק לומר ססלן על מס סכתככהלכות פמטק לענין סכיפית • קוחלים לטעות להתיר החסור ועוד סכפי ליך חלוקת חכורו כפי מס סרוס כילינו הנה הלכות מלכלות הסורות קורס להלכות פתטי • ומין לסמוך המוקלס על המחוסר : וליכח למידק דכפרקלין מעמידין כמסכת עכו"ס לף ל"ו 6דיקינון נקמן טעמ6

65סור גבינות

« הקודםהמשך »