תמונות בעמוד
PDF

הירקות : ניסים כנגן פרקי בצל שנתנו בריך עדשים - אם אותו מידות מכני ותזנעס

:

נדנר סזרטו כלת הסתס מפרס קנ6 למלתי' ותנן לעיל סטנל ערלי : כסלכל טכל סל6 ננמרי מללכקן ור' רוק'כסיכל רוני חולין ל6 סויס 6ל6 נדנר סורעו כנס • חבל נרנר פלין 5ותן גדולין קידס סנגמרי מכלכקן : ופירס כנמרק (ללכתן .ורעו כלס 6פילו גדולי גדולין 6סוריס כ6כילת ערלי : קסוס היינו למעסרת וכמו שפנינו זמן של כל פירי פירי כפרק קל גטטורה כלומר קסוס 6סור זרעו כלס כמו ססעורק ונקט למעברות ממפנק ר' גלסון (ז"נ הר"ןנסף כ"זדכדרי' סכל סורת לפי ס6ין כתנוחת

גלונין כותרין נרנר סורבן וכר פיסית זרעו כלס ונכד ברנו שזרעה כלה • אכל ברבר שאין זרעוכלה • גלס • טבל ברוקנט ליפטר פתרת כמו העורק • פי' גרולי נרולין אסורין • איזהורנר שאין זרעו כלה כגון סגתמרק נכרי חכור ניר קסוס סרוח, גדול כגון הייף - והשוס • והבצלים • ר' יהודה אומר לחכול ממנו כרחי לס זרנו נעורת 6ין זרעו כלה לכל השום כשעוריס : ז המנכש עם העכו"ס נרוליו מותרין ללכול ממנו ,פחות מכסעורק זרטו כלת בחסיות אע"פ שפירותיו כבל ; אוכל מהס עראי ברלי

ברלי • גל זין כלס יוקנע ומין סלכס כר' יהודה : ז שתילי הרומה שנטמאו • שתלן טהרומלטמא • למפפר לכל הנוכלין ורען .קמנכס תולס עפכיס רעיס ואסורין מלאכול ער שיגום את האוכל - ר' יהודה בנס: גלולי נדונין לכורין הנדליס כתוך התבולס

אומר ער שיגום וישנה : ..וס וסליף וסנכלי'וסכרפי

שלס מותר * ואם חתכו פנתמרק כנר • קמבורך ,כל 2 נקרליס חסיות : 6ף בנותן טעם • ושאר כל התבשיל בין שים בין

בהן כ"כ : על כי ספירותיו של עכו"ס מהוהך בנותן טעם רבי יהודר, בהיר נרולי גדולין יסורי'רסנל טכל דסנר קלי תני לין קנין

בצחנה

לנר ניס לו מתירין לעכו"ס כלייזר! לסכקיט

וחפילו נרלף לס נטל פ* ן המעטר ונדוני ככל טכל כרכר 66ין זרעוכלת : 6פי'סכי דנדריס דף נ"ס • ועיין מ"ס לעיל פ"ו מסנס ו :

וכל מהן ערלי : סקילי תרומס כגון סיני כרוב ותרדין השום כסעוריס לפי'קרלטון נמכר'כר"נ וסול כסרמכ"ס פנטגלו - וסתלן טרדו מלטמ6 * דכיון מנתחברו לקרקע ניחה סגירסס *

גל גפייוס השני וסולק מסרים נתנטלו מתורת חוכל • ולס קלמר כיון דעיקר גזירת גרולי דלק טרג'רס'כסעורק • סוכן נרלס ססיל נירסת סריג וכך תרומס כתרומס חינק 650 מטוס תרומס טמלר ניר ככן קיל הגירסק כמסנס סל נירוסססזכרתי : ונכס מסקי לסגניס וסתי לידי תקלה לכתי ביון לטסרו מסרי ז אף ע"פ פפירותי טכל 6וכל וכו' • לסון כר"ס וכמיר

קנית • וי"ל ותרומה נמכרת כזול קרנה לפי כחינת רחוק כמכסות כפרק רכי יסמכלן כרוח סעכו"ס פוטר • אלכסניס טסוריס ולס נטמחק טעונת פרפר' כנגן הפילו וכופיר פסק סרמכ"ס כפ"ק מס'ת • °גנון מחיין ללמסוס-Q לס סיו נותנים לכהן תרומ'כרי לורנס לו היה מכטל טרקו - בעלי כיסין : בחכילת פרחי לס גזור • ולפי'נזיר כיון דסקלס וכל 6ס סיו קנרולין קולין קיר מסכס תרומס טמ6ס כרי פקט נס טכלס מיני כלהמרינן כמנחות פרק רני יסמכלל גני לזרעה: ולסורי'ללכול מעלס כעלמס סיס: ער פיגוס קלוכל מכולת סתרסק וספלק - וסכי' למ"רביון סמנחס ככלס לס וכי יחתוך כל קרbוי לbכינס ומס סיגרל לח"כיק6 מותר : ער קר'עליס סס קרסס לר הני מילי נמרום יסו? דחיי' מרbוריית' סינוס ויפנה סיחתוך מה סגול גס כפעס קסניק • ומס סיגל לשון סר"ס : וכותיס פסק הרמנ'ס נפיק מסלכות תרומה :

מסגי ולילך יהיה מותר וחין סנכס כר' יסורס : טהרו מלטמס • כקכ קרנוס"ק כיון דמקר נזירס כו' • פרקי בצל סנתנו לתוך טלסיס (של חולין) וסול סלין ככל ז"ל רתרומס נמכרק מול וכו' - וכ'כירים (קס רכוי

סל תרומס סכתנו לתוך ערפיס (טעות סתוס' רפרק כל כעס לף ל"רע"ח • ומיקו 6יכ6 למימר סל ומעתיקיס כסן וכנ"ל : בצל פנתנו נתון עלסיס : ככל הוכרכן לתרז כך 655 לרני דמפרס סוריס ללכול לזריס .

תרומס סכתכולתוך ערסיס (סל חולין) וק"ק לכלל של חולין לנל למסקנ'רמעלס כעלמ6 קול ולף לכהניס לסורי' לחכול 'כף) וקול הדין כנגל סל חולין סנתנו לתוך עדפיס סל וכן מפרס סר"פ וקר'ג למתניתין לין כלן קופיס כלל - הכיין ארומה ומיירי כנין סנתנו כעוסיס 6סר נפולו כחו ממנו

סרסור לאכול על סינוס. והחידנס מפרי ליס : ירין . ס'ז מין הכנל כשקול פלס פולט כעוסיס ולל כולט פרק • "להיך ערטיס : סנקתי בפיר' קרינסל קולין לכל 6ס נתכפל הבנל כערסים פסיכל ריסין וכלס

שכן הוס כפירוס סר"ס : נפח לך כססו6 מלס : כנותן טעס רטעיס לזוכסן יותר כקולין כתרומה חי חית נסו טעמ' דתרומס כל לסור נוריס • חיל הכל חולין כססיס : וסליכל תכפיל כנון סוס וקפלוט וכיול6 נקן : מתיר כלחנה לס נתן כלל סל קרמס כנקנה פקס לניס קטניס קככוסות בניר • נוטל חת הכלל והנחנק מותר

ג 24 כר א (כלכך

:

צחנה פי' סריג דניס קטניס סככופיס כליר • ועיין (כלכד סיסית סכלל סלס * סל6 ניטוס ולנתערע fס סנחנק

עור כפירוסו לכסנית 7' פרק ו' רנוריס : סלין סכלל ניתן לתוכוח סעכיר זוסכנת סדגיס. ולס כד נוחמצה כסחי גונ6 תגן כמפנת ר'פ"נ דערנס • ומסיק ליתן כו טעס ולין סלכס כרכי יסולס : נ תפוח של קרומל

נמנחות דף כיורחמץ גמור לה הוי רמי פירות סן פרסקי ונתנו כסהול מרוסק וכתום (תון הטיסה וחמלת תחיל הכל נוק6c הוי • וסתוס'

וסוליןי:חמתהתרומ'נתתמכו מסקי סתס דיוק' כסיס מיס כצחנה • שאינו אלא ליטול את הזוהמא : ב העיסת 6סור לזריס : fע"פ עס מי פירותי מין כbס תפוח שרסקי • ינתנו לתוך עימה וחמצה • הרי זו ססכימו (סמת ססעוריס סי' תסין • וה6 67סורת אסורה - שעורים שנפלו לתוך הבור של מים אף סל תרומס מימיו לנותריס כל העיסת כתנתי כמסנס ו' ע"פ שחבאישו מימיו(ס"6 מימיו)מותרין: ג הרודה ג קבורת כוללת הפת מן פ"ת: מותרין רכותן טעס פת חמה ונתנה על פי חבית של יין תרומהי רכי התנור נקרס' בדייק: ונתנה

לפנס מותר • הר"ס : מאיר אוסר • ור'יהודה מהיר • ר' יוסי מתיר בשל על חנית של יין טל תרומק ג מפני ססקטורי' סוכנת חטים • ואוסר כשל שעורים • מפני שהשעורים והפתח הצת קולטת וסולכת

פי'הרן ברטנורת שואבות : ר תנור שהסיקוככמון של תרומה: מרים סיין : י' מסיר חוסר פלמנוסיסיין - כלומר פיין ואפה בו. הפת מותרת שאין טעס כמין • אלא ריח וככר ריחמילתה היח: ר' במשך כפת ולכן 6סור 6ע"ג כאין : ה תלתן שנפלה לתוך הבור שליין • יקודס מתיר רסכר ריח6

Sחי וריח6 65, כלתס כסס בתרומה במעשר שני - אסיש כורע כדי ליתן מנתח סייל : מפני פיטורי' דלקמן - וסכח פסיק סלכס טעס • אבל לא כעץ בשביעית. וככלאי הכרס : פיענות מתוסכות מלחלופית דכר'יוסי • ועיין מ"ס כסני והקרש • אס יש כורע וכעץ כדי ליתן טעס : יין סb תריתס וסלכס כרכי

ג'יפים למכשירין : ו מי שהיו לו חכילי תלתן בכלאי הכרם יילקי • יוסי: ו :) ריק כמון דדוק ה אבל לח כטן פיין היולוחכילי תלתן של טכל. כותש ומחשב כמה ריח של (פטוס)(כמין)נכנס

פקמן : זרע יש בהן ומפריש את הזרע • ואינו צריך להפרי' לתיך יפת וריסס כסנ מלתח בשביעית כו' ופען וכו' את העץ • אס הפריש לא יאמר אכתוש ואטול את היס כין כתרומס נין ככל

פי' הר"ן סfף העין - ואתן את הזרע אלא נותן העץעס חזרע : חיסורין סכתורס - וbי מסוס קען 6סורו • ה6 רכמסנס ז זיתי חולין שכבשן עס זיתי תרומה בצועי חולין דיוסק התנו' כתרומה חין פלורסניעית רעליס לין לקן עם פצועי תרומה • פציעי חולין עס שלימי תרומה • חסירי חיסור קנ6ת : ה קליפת סכיעית היינו פליס או במי תרומה אסור. אבל שלימי חולין עס פצועי תלתן כערכי סוכנ"ח וכלעו ולספקת חבל קכ טעס תרומה מותר : ח

תרומה מותר : ח דג טמא שכבשו עס דג פיגנרי"גן : גל 6S כען 6ף עכו כטעס פּריו כמ"ס הרב טהורי כל גרב שהוא מחזיק סאתיס אס יש בו על פי סטעס ענו ופריו סות

וסכחזן וכיעורן סוס : משקל עשרה זה ביהורה שהן חמש סלעים חין הען מנטרף כס הכרי ו נותן קען עס הזרע

לחסורן סל חולין • לפי פיס סרן רכיון

סין הען קדום כתרומניה : דקרס עליו סס תרומס כריך לתכו לכסן - ומ"ת סין כו קלות לכל סכיעי'וכלfיס וקקים 6ף קטן 6סור ותען של תלתן כיין תרומס כדתנן לעיל רעלו סל תלתן כתרומס 6ע"פי שנותן נותן טעס לפכח קול : ו ידלקו סוף הען נ6סר וכללי טעס סרי ועל כרחך כטקרח עליו פס תרומס לחילס קרח עליו הכרס טעוניס סרפי רכתיב פן תקלס סמלחס פן תיקו 6:: 6ס פסיטומסי קי"ל: וסרמכ"ס מפרס מתני'כתרומת מעשר ומחסן כמס זרע ים נתן • רתרומת נטלת כמחסני בלוד !הכי מסיק כפיק דנינת ופסקס כפ"ג מהלכות תרומה לענין סלעת: (ליכו כריך לספריט 6ת סען וחטיפ פטעס עכו ופריו תכוסס סקלס כן לוי וליד המעפרות נסכליס דקנסינן ליס סוין : ולס תפריט קידס כתיפס - מינויכול לכתום ולספרים

רום ולזרוז • ו6ס תפרים תרומת מעסר סכלין קונסין 6ותו מן סזרט ויזי קען לעכמו וכיון סקרח עליו זס תרומ: כרין בתום וליתן יתכן *

והל ודחי רתכן חין לו סוס קליפת ליתנו לכסן : ז סככסן עס זיתי תרנגנס דרך זימיס לככסן תרומת • ועיין כמסנס ס' פ"ד למספרות :

כתיס ונמלת

וכרזיתי חוליןפלועיס וסיינו כתוסיס סו ו פצועי חולין עס פגועי תרומה • לסון סר"ס 6ותו זיתי מרוסקיס כולעיס מזיתי תרומס 6ף 6ס זיתי תרומת קס חולין פככסן עס זיתי תרומס • ועיין כפנסי' : סלמיס - וbף 6ס ככסן כמיס סנככסונתן זיתי תרומס 6סו':

ס לס לכל סלמי חולין כסזיתי חולין סלמיס 6ף 6ס ככסן עס זיתי

(תרומה) פלומין מין כולטין מתס : ח נרן סנית: כל גרר פתוח מחזיק ס6 פיס חס נכנס דג טמס עס סרנס רגיס טסוריס כתוך סכית . ותחכית מחזיק סfתיס • נים מכיר לג טמס מסקל עפר

זוזיס

:

[ocr errors]

תוספות יום טוב צד יס פל יהודה • פרס סמס סלעיס S6 גליל וכל ס6רניר ת אס יסעו מסקל עטרת זו וכו' פירס סר"ן סקול :: מקור סגמכס כיר כל דג טמ5 6' מתסע מסות וספיס סל דן 6סל מתתק"סיונילו' מפרס כינר סלס עכרת כ"ו סור 6סור: (לס קיק הכיר סS דג טמ6 פקות מכן מותר:ר' לוניס : ולו כי פיטרס • גליטרס מלס זו : נמנ6 דכותיס סולת סוכר רכיעית לסתיס כסיסיס רכיעית לוג של ניר עוליס לג"ו מחוק זנז • וכי מחות קסי' פעמיס ט' חסות • מה כתוך ססקיס סל טהור

ותיר (קס) עטרי פעמיס סיר הכל פחות מכן מותר" בגליל דג טמא • צירו אסור • רבי יהודה אומר ס'6למס סיכס ליס זווי' ועור זה הוא קרוב למלתי'. רביעית כסאתים ורכי יוסי אומר אחד מששה עשר פעמיס תתק"ס גמלס כל ע"ג דרכי יסולק סנר מין בו : ט חנכים טמאים שנכבשו עס חנכים

ט חגבים טמאים שנכבשו עם חגבים (עטרס) חקר מפתקיס :fs הינו לה נטיל סחכי כיר טהורים לא פסלו את ציריסי העיר ר' צדוק על ציר °שהן חמט סלעיס כגליל יעס כט תל הו) (fין חגבים טמאים שהוא טהור : י כלהנכבשים זה סמסקל יקולס ככך יסורו מדרבנן (כן 6"ר עס זה מותרים • אלא עם החסית. חסית של חולין•

כפניס מSt גליל כרתנן ודי לכטל נקרוס למחתי': עס חסית של תרומה " ירק של חולין - עס חסית כסוף פ"ק לכתוכות כמנה וכי יוסי חומר לכטל כספה של תרומה אסור • אבל חסית של חולין עם ירק של י' זוז כיסולס קס עסריס זו מר והלכתל דניר כשל

תרומה

כגליל • וקסה' סלמיס ר'זוז יותר מחלףbס יש יותר משף ורג טהור ו6'מדג טמb הכל מותר : ו6ס ל6ו קכל 6סור : רביעית לסתיס • פירס כר"נמרוח קרוב למלתיס•3

° : ל6 פסלוחת לירן דסקלו בכיר של מגליס טממיס ס6ינו

רס"י כפרק גיל הנפת דף נ"ט ע"כ ססתיס קווין וסר מפניסbין לסס רס ולינו 6

% לחלוחית כעלמס : ססוח מחסן רכיעיות נכי תמני קנ ר' לוגין- ולוג ד'רניעות • תור לח מגעיל דחינו חוסר 6ת תערוכתו !6) קול עכמו טסורי ססת עטר לקן • וסלק ו' קכין לסbפס קכין מ"ס רכיעיות C הלכת כעדותו של ר'גלוק : י כל סנכנסיס זס עס זס : וכן ר' זימנין

וכן ר' זימנין : ומ"ס סר"כ 6ף על גל דרכי יוסי סכר מין דקות חולין סככסו עס ירקות סל תרומס לין סתרומ'חוסרת

כמינו לה נטייל במפנקו' פרק ח לזכחיס : ת סחולין :הוזמן סחסית טוס ולין וככל וכרתי קרוייס חסית ורכי יוסי חומר 6חד מססה עסוכו' וכתנרס"ל כספר יס ;6גג חורפיקו יפני טעמי) בכל מילי דנכנסין עמהן וכסלן סל סלמה פרק ניר קנסס וכו' סימן מ"ח דניל טעמו : תרומה - חוסרי'כין ירק כין חסית ל חולין וסחר ירקות סל מדתנ6 קמח כפי תתק"ס וסוס ספור 6: עטר פעס ס'. גרומס ליכן חוסריס כסן נכנסיס 6כל מגוסליס לונטלקי וכסלי נוכח כתב כי כ למccפור פטה כפר קיס מנוי

חוסריס כסעורי החכמיס לחומרה וקול סלין לקולס • ע"כ * וסכתי

קסיס לי דערנן ערנ6 כריך • דמס טעס יס כסכור ססת עטר בספר תורת ה6טס כ35 מ"6 רין 6' החרכתי קנת : ט שהוא טהור • לון קרם נירוס' מסו טסור מלסכסיר קל ליטמ6 גל סקולס מטמל - ע"כ - וכמסנס נ' פרק ז' דטריות נמנית עור מפנה זו (סס פירס סרמנ"ס סחיכו fסור וסינו מכשיר • נפרק ג' מסלכות מלכלות 6סורות כתג ניר סגניס טממיס מותר מפני פלין נסן לחלוחית - וכתב עליו קרחכיונירוסלמי bינו מכפיר - ע"כי וכפרק ט"ו מסלכות טומ6ת לוכלין כתב קרפניס 6ינו מכפיר מכל מטפח • קטין סרחכיר דחף ליכו

מתטמס • ועיין כפירוס קרחנ"ובסוף מסכת עליות : כל הנככסיס זס עס זס מותריס 6ל6 עס סחסית ותמיקה לי רכסוף פ"ז הסכיעית תנן ורד חרס סככסוכסמןיסן וכו'

ממעינן מינס וכנו: חוסר • וקו תנן סתס כפרק ט' מסנס ס' הכונס סלסס ככסיס וכו' סמכינן נמי פינס וכניסה חוסרת • ומנחתי לסר"ס לעיל מסנס ס' סכתב וול פקמן סמתניתין רחנניס טמיס סנכנסו גרסינן כירוש' המר רבי יוחנן גית כלן נכנסין חלל כפלקין - רככוס הרי קול כרותס * מטמע לחנוכה מתניתין קלי לכל היכל דתנן כנופס - קניון סלוקה במקומס וכריך לומר וטלוק פחות מכפול • 6ע"ג דנקט כסוף כסמס סמקסס פור המור ססלקומפוס רלין מקרכן כנטול

קלרנס סכפול טפי מסליקת ומתרכן יותר - ומיסוכפרק כל הכפר מסמע נסריס רפליקק טפי מכמור • נניכנר מוסיקולינה :הסרט • לפליג עליס רכי יסמעסל כמו: רכי יוחנן בן ברוקה ותמר פליקס לוסרת ולינקנ6סרת * עכ"ל • ולפי זס מסניות נסכ6 קיימי כקוטיס • ומיקו מדתכן כריס פרק ד' המעפרות הפולק - 65 קני המכסS • מפמע מפוס טסול וכותל - ולוני קפולק 6ף על פי פסוס פחות מכטל - ונריך לי עיון • נסיס לי עמידות גדולות על פני סוגיות ונגלי נפרק גיר רנט ר נ"ז דbמר סקול ככוס סרי סו6 כמכופל וכפרק כל סנטר סיקס נמי לכל הסמולר כדף קי"ל •

ופלין סקס רכין לכנר וכי ייתכן וככוס ליכו כמנוSt • ולכלי לח מייתי תכניות הללו לסיינפל לרכי יוחנן • ולקיוכתר לסמולל : וקו ממניות ומניעת תיוכתס כרכי יוסכן וסייפתח לצמוחל - ותו כי יוקנן לכירושלמי דמגיק נסbקיס נמקיס נכנסיס נמסניק לתרומות רכגן: קרי קול כרותה : סול 7לס ככנלי לרכין למר רבי יוחנן כלום

ג 24 כר ב

חינו

חיכו כמכופל ועור חני קיני סקרמכ"ס כסון הלכות תרומו' חוסריס: יא ב יוסי חומר כל סכפלקיס עס סתררי

העתיק למסניות רתרומות כמות סין לענין כניסה : 6סוריס : רכי יוסי פליג לת"ק וסכר וכל סחר ירקות סין היא °כל המסלקיס • פליקס כפול יותר מרחי כמיססר"כ חוסריס 6פילו כפלקיס חוז מן הפרדיס b Stיסור כגון ס כמשנה ו פרק נ' רפסחיס :

תרומס וסל כללי הכרס פין נותניס טעס כסליקתן : כרו ,כרוב 55 סקיה וכו - פיי

סל סקיל הגדר כfרן ינס קרין 6ס כסלו תרומה מותר : יא רבי יוסי אומר כל הנשיקים סכרין לססקותס 6ס (סלק וכו' וסגרתי סנריך לסין'לס עס התורים אסורי' מפני שהם נותנים את הטעם: עס כרוך סל תרומה קנו

סלקו וכו' ומלסון סרמכ"ס: רבי שמעון אומר כרוב של שקיא • עם כרוב של כחרן ליס • סלין כרי המתנשfשל

של כעל - פירפתי כמפני כעל אסור מפני שהוא בולע (ס"ח ר"ט) ר' יהודה (ססקותס לסור: רול סק

ט' פינרסכיעית : אומר כל המרשלין זה עם זה מותרים • אלא עס מת מת יכפותו סול כולע:{ פרק יא רבי יקודם תתיר הכשר ר' יוחנן בן נורי אומיהכבו אוסרת ואינה עקיכס 6מר כל חיסור ותיק

מפני ססו6 נאסרת מפני שהיא פולטת ואינה בולעת : יב סמתכסליס זס עס זס ות תסכיתי לחקיה לרסיף ביצה שנתבשלה בחבלין (ס"6)אסורין אפילוחלמון מין חקר מותריס ס6ין נותן פ"כ דסין תורמין מן סמכופל שלה אסור • מפני שהוא בולע • מי שלקות • ומי טעס זס כזס קון מנס על סיכומכופל מסוס רסות

כבשים של תרומה ; אסורים לזריס : חיסור והיתר פנתכפלו ים מן הרע על קיפס דמסני פרק יא אין נותנין רכילה וגרוגרות לחיך דחסור - ולית הלכת כי כירוסל'תמן תנינן ככעלי'

המורייס מפני שהוא מאבין' מסנן תגfי . 6לק כתג וסכח ככהן הלכתן התירו אכל נותנין את היין למורייס : ואין מפטמין אח קמל כלכר רמר, ( לכססמפכיחו דמתקייס לוי השמן אבל עושים את היין יינימלים - אין מבשלין סנכנסיס מותריס, חן • חבל פוליס נריכיןלתיוס מן יין של תרומה מפני שהואממעיטו • רבי יהורה יחסית - הכל מכוסליס י היפה ופלינו מכוסל יפת מחיר מפני שהוא משכיחו: ב דבש תמריס סלוקיס כלן חוסריס: קכו

סקייס ולח חייסייכתתקייס: זיין תפוחים - וחוטץ סתוניות - ושאר בלמי פירות לוסרת כנרסל טרכט רכס ג דבש וכו'• 6ס עכר של תרומה • רבי אליעזר מחייב קרן וחומש • ורבי. עס קיתר חוסרת כל המת3

ועסק רכם יהושע פוטר ורבי אליעזר מטמא משום משקה • עמס : וחינת נח"ת 6 מתקנריסוכו' : עיין לקין : אמר רבי יהושע לא מנו חכמים שבעה משקים מכפלס עס רכר 6סור: ושאר כל מי פירות •

כמוני

ומתוך פסים טיודה לפלו כתר הר"ן חון

קריר רכויוס סכח לה עליי מיין ופמן כרפירס כריס מתניתין דלקמן טיין ct : והלכתל כמד פנתכסלס 6פילו ת'6 SE היתר 6סור לסכנה

וחוסרת כל תק סנתנס עמס לפי ססיס מלחת דסי ופולט וחוזרת וכולעת מסרס ספלטס וחין לס תקנת ככSit - !6

6 קנקנה כחור תחלה יפה וכן ניתנו העס : יב כתבלין 6סוריס כנון תבלין של תרומת חו 5c ערלה וכללי סכרס : 6פיל קנמון - קלודס של כינס פתוח מכפניס - וכל סכן החלבון פתוח תכחון : מי כמסיס ומי שלקות שנכנסו לו בסלקו כי

תרומת 6סוריס לזריס.:. פרק יא אין

נותנין רכילס וגרוגרת סל תרומס : נתיך סמורייס פותן של רניס : מפני פתוח מfכון סכן ררְן דניל

ונרונרות הנתונים כמורייס לסחטן ולסוכילת גימיסן יfחר כך מסליכן - 6כל נותניס לת היין למורייס מיליס היו לתת יין למורייס שלה היה נס סמכונית כל כך כדי למתקן ולתת לו טעס קלכן מותר ליין יין סל תרומס לתוכו ולס 6מרינן לעבורי זוסמכלכלהוס נותן לתהיין וסוי כתחבר.: זין מפטמין fת הזמן של תרומת כעקרי כסמיס סכולעי לחת הסמן וחייל לאכול. חינמי ללס חזי המן לחכילס כtהול מפוטס ייכומליס נותניס לתוך קיין דכס ופלפלין : ממעיטו סמתחסר ומתמעט על ידי סכtול : ולית דמפרטי סממעיטי מסתותיו • סחין כני סוס רגילין לסתות יין סכוסל כי קי: מפני ססול מזכיחו ומתקייס יותר • ילין הלכה כרכי יסולס : סתוניות ענניס fcינס מתנסליס, ערים

סתיו ורגיליס לעשות מסן חומן : וסחר כל מי פירות מין מיין ופמן : מחייך קרן וחותם לזר החוכלן כסוגג • לתפין ל אסקס תרומס ממס : ורכי יסוסע פוטר מחומם • לכל קרן חייך • ולכתחלס 6סוריס לוריס : מטתס מסוס מסקס טמfי ומטפחיס ומכפירס זרעיס לקכל טומחס כסfר bסקיס וכתיכ 6פי יכל עליו מיס יטמס וכל מסקס 6סריסbת :

כמוני

:

כמוני.

[ocr errors]

נתוני פטמין כפטס סזס ממנס כרורות כסמיס סלו סלס כמוני. פטמיןמוסן טל חכמיס לפיכן חמר מוני לסון רכיס ברקלוק • וחוזר ומנוסיף עליסס • 6כל חכמיס כדקלוק מכון תגי fסניק לק תר"סגלסון רכיס • וסריג כתפך סכעת מסקיס ס6לן ככנר טמ6יס ומטמ6יס ונכסיריס כפירוסו 6חרbסון סרמכ"ס ל6סכרס לק כלפון ימיך: וסס. קזרטיס לקכל טומחס וחין לסוסיף עליסס וסכעס מפקין פטס 6רמית כתרגוס ירושלמי חסרי רקח לי יפטס : סמנו חכמיס תס מיס : טל •

שבעה מטקין: עין כפי' יין סמן לכם דכורים כמוני פטמיס אא אמרו שבעה משקיןטמאים ושאר כר"כ מסנס ו קלירס וסלכס כר' יסוסע: כל המשקין טהורין : ג אין עושין תמרירבש ולא פרק כתרה לוכ :ירין ... נ פֿין עוסין תמריס דנטס הפוחים יין ולא כתוניות חומץ ושאר כל הפירות ושאר כל התפקיןטהורי סס סל תרומס : חוסל מעסר אין משנין אותן מברייתן כתרומ' ובמעש'שני אא עיין בפירוס הרים סני ססתתריס חוכל - וסלכס זיתי'וענביס בלבו' אין סופגי'הארבעיס משו'ערלה כמסכ'פ' חסרון רמקולות: מסקס וחין מחזיריס סחוכל לא על היוצא מן הזיתים - יומן הענבים ואין מביאין. : אין כופין תמריס רכס מטקס - סלח נזיתים וענניס בכורים משקין **א היוצא מןהזיתים • ומן הענבים •

וכו' מסוס דסיכי כלכר וכפירום 6מרת תורים, ואינו מטמא משום משקה אלא היוצא מן הזיתיס • סינטריך למתנינקו • קרים: נקס כל חלכינסו וכל חלל ומן הענבים ואין מקריביןעל גבי המזבח לא היוצא אין סופגיס וכו' : ין סין סופניס 6ת מן הזיתים ומן הענבים : ד עוקצי תאני'וגרוגרות

וסקי6 לככוריס מוקי כ6רכעיס מסוס ערלת • (ס"ח) והכליסים והחרובין של תרומה אסורים נק נפרק העור. והרוטן דף פירות SE ערלס ססטן לוריס : ה גרעיניתרומה בזמן שהוא מכנסן ק"ד כרכי יסוס • טוכפי ) וקוניס מסן תסקת ליןליקה אסורות. ואם השליכן מותרות וכןעצמות הקושי' ססוכרתי כתיב כן על חכג מן התורה

הסתה. חיתו, בזמן שהוא מכנסן אסוריס • ואם השליכן מותרין: סחר פירות וכו') ותלת מספקת 56 כויתיס וענכיס המורסן מותר • סובין • של חדשות אסורות סופגיס מפורש כמסנר הי כלכר: וfין מכיליס ככוריס ושל ישנות מותרות ונוהג בתרומה כריך שהוא פ"ו דזכחיס : מסקין : וכתיך חת רוסית, נוהג בחולין המסלת קב אי קבין לסאה : לא יאבד. ואין מניחין ככוריס עין פרי החרמ' - פריחתה מניח •. את השאר אלא יניחנו במקום המוצנע וּ מגורה

נסוף מסכת חלה : נלי תס מכיל מפקס - 56ח שפג ממנה חטי תרומה - אין מחייכין אותו להיות ואינו מטמס מסוס משקס • קינס מןסזיתיס ומין קענני' יושב ומלקט אחת אחת אלא מכבד נווכו ונותן מטקיס היוכליס. מן דנמר ככוריס מתרומס ו

לתוכה

חולין

הפירות • רמכ"ס : ואין מקריניס על נכי המזכת

ד עוקצי קלניס וכו' • 696 סמן למנחות ויין לגפכיס : ה עוקני תלניס סנקס. כירו'ר' זעיר כסס ר"ס 6ומר מתניתח נמכולעיס כחוכל תכ'כנסונריס למילן : לכליסין רמנ"ס פי' סתס מין ממיני כ"כ קריסי וסרמכ"ס נפ'ס כתנ 6ע"פ סלין כהן סוכל : התכניס : ה גרעיני תרומס גרעיניס סנמלfוכתוך פירות והכליסין כתב הר"ן פירס הרמנ"ס כולל פירס כן סר"כ $ פרומס כמסכסן fוכלס : כזמן ססכסן מכניסן ידעתי

כסיף פ"ק רטוקכין וע"ס : פיקס ולל ספקירן 6סוריס - וכגון שסס רכין ורחוייןל6כילה: ה וכן עלמות לקרטיס • 'כתר הרים כגון ר6סיכנפים גגון גרעיני התפוחיס • ולחגוטין ותלנסיס • חוסכפ6ר

הסחוסיס לתכוכמסנס י'פ"ו לססחי'וסס פי'סר"כ: נלס לחלוחית סכני 6רס מוכלין חותן - כגון גרעיני התמריס מורסן פי' הרינ סונין הגסיס

פי' קרין סונין הגסיס • וכן פי' כמסנסו' פ"כ כיוכח נסס 6כל 6ינס רחוייס כלל : 6פילו סכסן מכניסן : רחלה וכסוף פ"ו כסכת מפרס ג"כ כפירס : ברי 6לו מותריס : מכמות הקלסיס כעלמות הרחויין קנת ר °אלא מכנו בדרכו וכ10 • דכיון סמככר כדרכו לS6 נסכילס מיירי כגון כספי כנפיס ותסחוסין : הפנרסן SE

מטרחינן ליס טפי סוליל וסינו מסכון לכטל : פי' קרומס וכן סובין הגסין מותר לזריס : פוכין סל חטין חרסו, קבלתי. • וכן פי' סריט במשנה ח' • ועיין טור מ'ס סס כפס : תרומת 6סוריס לזריס - לפי סכחרטות קן לחוק : ולינס

קפירוט נטחנים היטב : וכfrר קית הרכס ממורככסוכין : Sc. חנות של חטין יסנוז • מהן ינסות ונטחנות היטב מותרות : סלין קמח מעורר נתן כלל - ועד טלסיס יוס נקרליס חומות: ונוהג כתרומה כהוכחת הסוכין ותמורסן ' כדרן סנוסג כחולין (חין כין מסוס תלכד תרומת כסמ-ליך מס סחיכו רחוי נסכילה: המסלת סקולט לתקסולת כדי לעשות פת נקית כיותר ולח כירר מס6ת 6חת סתיס שס קכין חלה קל לו קניס 65 ישלין חת הסר ספרי קול רחוי לחכילס כמכח מחכך 6תסתרומס : ו נארס חוכר שסוגרים יכולה לתוכן: מכנר כדרכו כדרך סרגיליס לככו ק6וכרות כעת סמפניס

חותן

« הקודםהמשך »