תמונות בעמוד
PDF

:

[ocr errors]

האוכל פרות חונה 5חרן • פי'קרן 6ע"פ סמדמעת תרומת חולה 65רן 6ע"פ סקיל מלמטפחין מוסיפים חומס

וכו' וכן נרים כתרומת עכו"ס כמסנס טיפ"נ: עליס:ו לתוך סל תרומס נפלס ופל חולין מותרת ורוקי פחות מכזית : רכתיב וסיס כי י6כל קלס כסננת עד סיתס נסתי קופות חחת של חולין ולחת סלתרופ' תנינן תרומות מתוך כוסיעור 6כילס • סרמכ"ס :

תרומת נקלס.פיס ייתר רסק הקופות • הכל חחת חולין ולחת ו זה הכלל • ולל תתמה

טכל לו מטסר ר6סון וכיוב) דליכח לחתוי כזה בין קטנים • אוכל תרומת חוצה לארץ והאוכל כזה ל תלינן סכפלת ככלל רכי החי גונס סיתס פחות מכזית תרומה משלם את הקרן ואינו משלם התרומה לטכל כדי להתיר נמי כמסכ'מגלס פ"ומשנה את החומש • והתשלומין חולין • אם רצה הכהן החולין מסחר סקטכל כדתכן ני ומפרסי' כגנר6 ולסי' למחול מוחל: ו זההכללכל המשלס קרן ונחסר • דתי-חזית למסור

וחומש-התשלומין תרומה • אסרצה הכיולמחול קופת זו יותר מזו. • וכן כפ"ס ומטסו סני ופרק כ' אינו מוחל • וכל המשלם את הקרן ואינו משלס טמסה וטהור'תלינן כטמחת וסוכק ונפ"ק דמנילה ופ"ן את החומש התשלומין חולין • אס רצחהכהן חן מרומעת וסלינה מדומעת לסקליס וכפ"ג דגיטין ירים למחול מוחל :, ה, שתי קופות אחת שף תלינןבמדומעת כללס למלת' פ"נדפדיות ופ' כ"ז רכליס תרומר ואחת של חולין שנפלה סאה תרומה כל קיכ6 דחקת לינק

ורים פ"ק דססלוי : לתוך אחת מהן ואינו ידוע לאין כהן נפלה : כנתקלקלת תלינן כס: הכל מה הרי לנו לומריסלתוך הרי אני אומר לחיךשלחרוטה נפלה " אין 6חת מסן פטור הפמ6

Sc סל תרומס נפלס ידוע איזו היא שלתרומה • ואיז היא עף

ואיז היא כי סובין סכל : וחייכת כסלי ו6ף על פי פלח רכו חולין על חולין • אכל אחת מהן פטור? והשניה נוהג כח לספק חולין תיל: ורכי יוסי התרומה נמס לכריס חמורי' כתרומח וחייכת כחלה • דברי רבי מאיר פוט'דכיוןדלס יריע הוה ליה בזמן הזה סקול מלכריקס • רבי יוסי פוטרח • אכל אחר את השניה פטור. • כמרותט רפטור מן החלה 6כל כתרומס פל קורס - ער אכל אחר את שתיהן משרת כקטנה והלכה כרבי יוסי ככל הני סירכן חולין על התרומג'ועיין שבשתיהן : ו נפלה אחת מהן לתוך ההולין תלקח בכי. רמתניתין : 6כל עטור יורה דעה ריס סי'קי"ח אינה מרטעתן • והשניה נוהג כה בהווטר • פרס 6קר 6ת הסניק פטור ועייןפית מסנ' זי (ועיין מים וחייבת בחלה: דברי רבי מאיר : ורכי יוסי פוטר כקטנה 20סניקן ניקל : כמסנס ז'פ"ר) סרמכ"ס פר' נפרה שניהלמקום אחר אינה מרמעתן י חינה מרמעת סמס היינו י"ג מס'תרומה • ועיין כגמרי, נפלושתיהןלמקום אחר מרמעות כקטנה חותס סל חולין : ז זרט

פ"ת דיכמות דף פ"ג : שבשתיהן : ז רע את אחת מהן פטור • והשניה אחר מתן פטור מזורט 6 חייבת בחלק • פיין מה. נוהגבה בתרומה וחייבת בחלה רכרי ר' מאיר' ור? התרומת כסונג, כריך לקפן

סכתכתי כסס יוסי פוטר • זרע אחר את השניה פטור •, זרע אחר 6ת סקרקע וחס 65 הפך קר"ס כמפנק ו' פ"ק דחלס: אס. שתיהןברכושורעו כלה מותר : וברברשאין הנדוליס פרומס והכל אכל 6חר 6ת קסנית

זרעו כלה אסור :

פטור וכחולין ס: נוכר פסור י גכו כל פרק ת האשה שהיתה אוכלת בפריסה

סזרעו כלס כגון: תטיס r6ל לכbול על עכמו וכוס

באו ואמרו לה מת בעלך, וסעוריס מותר לזריס ולין * 6חר זס • וכוחנן כופנה

פרומס ודחי וחסכינן לק • ק' פרק י' דטהרות : וע"ס

כנרולי (מרובע) דתנן לקמן כפירוס קר"נ: ז זרע 6ת 6חת מסן פטור כתב הר"ט) כפרק ט' סין חולין : כרגר סלין זרע כלס כגון סוס וככניס

הזורע 6ת סתרומס וכוי כרתנן לקמן פ"ט :. חסור ולף על נר רחמכיכן ליס כתרומס ולח כתרומס כרכר שזרעו כלס • פירם קרים כגון חטיס וסעוריס סקס

סלין זרעו כלת יס לססמיר טפי : כסמפזריס וזורעיס 6ותס כסרן יפסלו קורעיס פרק א האשה

פרק א האשה כת יפרח, הנפוחה לכסן : ויחזור סוטין כמו עורקין (פילוס ניריס) כ6רן סרמכ"ס : שאין זרעו כלס • פירס הר כרטנורת כגון סוס וככליס •

והכי תנן כפרק ט' מפנק • לפי סכסזורעיס גרעינת סל פוס חוסל כלל יכמס מס פיכמת ותס6ר הגרפינק סלימ גורן להקפסונורתה כמו פתוח גרסה לפין תמיר : קרמכ"ס :

פרק

8

[ocr errors]

מת רכן ורסוכן כתו מיסרלל 6, נתן לנסוק ליטר: פקוח פרק ח או גרסן: כירו' פרין היכי דמי רחינס מתנרסת כןנרוסה סוכן חלונס ופסול מל6כול כתרומס : רכי bליעזר

- פר סיכה גט לידר *וחי רעבדת סלית לקגלס • מחייך קרן וחומס נכנסו: ור' יסוסע פוטר' בגמר מוקי לה התנן כפרק תתקכל 6מרת סתקכל לי ניטי מסורת ללכול דוקס כחוכל תרומת חמן בערב פסח • מפני סומכננתול כתרומת מיר (ר"ס 6פילו בי חומרת התקבל כמקוס פלוני שפעה רחוקה ועומר פכטר

(כרתנן כמסכ'ו' פיו לן טין הסמן סb חרומס וסלכס כר' אונרשך וכן העבר שהאוכל בתרומ'ובאו ואמרו ומפני ולס מדת ר"6

6sס יהושע: ורכי יהוטט מכפיר לו מת לכך: או מכרך לישר). אונתנך במתנה או חמרי הכח ליגטי ממקוס דכתיב כרך ה'חילו ופעל ידיץ עשאך בן חורין וכן כהן שהיה אוֹכָלבתרומ'ונורע פלוני ססוכנת כתרומס ער קרנס • 6פי' ל סכופע שהוא בן גרושה או בן חלוצהר' איעזר מחייב קרן שמגיעגט לחותו מקוס • ידיו תרכה: נודע ססו6 כפר וחומש ור'יהושע פוטר'היה עומד ומקריב על גבי 6

°מרר'חנינ6 מכיון סbמר מוס עכולתו פסולה - חף המזבח• ונויע שהוא בוגרושיאו בן חלוצ'ר"א אימ' ליס קכס לי נטי ממקוס לר'יסופט וכתיכ 6ת כרית כל הקרבנות שהקריב על גבי המזבח פפולים ור' פלוני כמו סחמרה ליה לה פלוס כסקוס סלס וחכסהו יהושע מכשי' נודע שהוא בעל מוס עבודתו פסול : יקל גט לbס לעסרס ימיס • ספרי ותלכס כר' יסוסע : ב וכלס שהיתה תרומהכתוך סירהס ר"א אומר ומה cלכלה נסיתר סכלת : ב וכלס עכר וסtת סbכלן יבלעו • ור' יהושע אומר יפלוטו • אמרולו נטמאת ורבי יקופע פוטר • כתנל מתחלה כסיתר כקל קסמר ונטמאת תרומהר"א אומר כלע • ור'יהושע אומר קרינ כגמרל מוקי בכי לליעזר ריבלעו : מכל גן יפליט• טמא היית יוטמאה היתה תרומה או נודע נס וכו'כיכמות פ"ו 6חין יף גרופר חונן תלונת רמפולס שהוא טכל ומעשר ראשון שלא נטלה תרומתו : ל"ו ע"ס - ומ"ס מפני סזמט 65 6כלוכסיתר : מוותרים ומעשר שני והקרש שלא נפרו • או שטעם טעם נהול וכו'ססכוסיס קס לסין ריפלוט מידי דהוק לטמ פשפש לתיךפיו הרי זה יפלוט : ג היראוכר פפירוס ססזכרתי : קיית • 6ן טמחה היית באשכול ונכנס מןהגנה לחצר רכי איעזר אומר : וכי 6ניטור חומר התרומה קולס סנתקלתון ינמור : ור' יהושע אומר לאיגמור • חשיכהלילי

יפלטו וינטרפו פיו דמודס ר' ליעזר יפלוט: שכת;ס"ח ר"6) ר' יהושע אומר ינמור (ס"6 ר") ורבי לזס סכלס למס סfכל 6קר אליעזר אומר

לא

סמיתס ונירוסין ויסלס סכל סכסמוללין 6ותו כית מחוס

כתוספ'תחומס כמו ססוכר ביותר, : ותוס מנוי ככותליס ונמטות וקורין לו כערכי כק"י יכי 6ליעזוף הרמנ"ס : בטמאת וגטמלת קתרומת וכלפ"זכיתי"כ6 וסלכס כר'יהוט : : קית סוכל נלסכול • כטומ6ת סחירות לחסר פהכניס סתרומס כפיו מיירי יקרים פלס 6סכול כנפן נגינתורית חוכל והולך על סנכנס לחנף • או סטעס טעס פספס • ותגובס כות סימכל נפין וכך וחכר קובעת למעסר • וספילן. 6כילת פרחי מסורת ער סימנעותו מללכול מס ססכניס כפיו מפני קטגוף סיפרוס ויעזר• ר"ח סימר יגמור לס סיסכל כסנר • 656 וקמילוס קרמנ"ס • וקמפמע לן כתרומה לל6 קייסינן יגס חון לחנר וגמור ללכול החסכול נגינה: לחינמור וחפילו להפסד תרומתי וכלסכן חולין דפולט :"י ככלי פר'סרנ6ת כינס • מו סיעור מסיכת לילי סכת - והת חוכל כתס דף נ"ס עין • ועיין בפסנתר ותל דנקט פספס סכינת ערחי • וסכת קוכעת

למעסר ו6פילו 6כילת ערfי לfלו סרן חסר מנטידט • 6כל פספס bמרו סס כנמר6 טעמ חסורק : יגמור למומחטבת - חכלג3ת עכמו מורת רוסול: כריין • וכרית כרותה לו סכל סמוללו מריס כו :

לה גלילי סכת מכחתי נספר חכמת סלמת כמסכת סוכה

פ"נ סכת'חקל ותנן סתס חוזמנילי יוס טוב רספון של חני ו"ל לילי קול כמנליג 6לס סתוס רפוק וק"ל - וכן לילי חסרון סל חג נפרק לולב וערכתעכ"ל - ולי נרחק מהכונס כלילי כלומר כל לילות • סכל קול לכוקי וככל מקוס סתמכ6 כמסנס יתכלר כן במסכת סכת וכנדריס - וכן תמכל ככרייתל לפרק קמח לפסחיס וכפרק ו דף כ"ח 6 °ל6 דכריס פסחיס חיתח חור רכסונ6 6מר ננסי • ורכיקורת חמר נילי • (פס קנס מוכרח) לכך כרחה לי דלסון חכמיס לחול ולפון תורה לחוד - כדחיתס כריס פרק רחסית סנו וכמ"סbס : גכי 6ליעזר חומריגמור ורכי יסוסע 6ומר לה יגמור • סכי גרסינן כס"6 וכן כתב רש"י כסוף פיל רכינס וקכי גרסינן

רכי 6ליעזר סופר יגמור לסכירס ליק מסכת כמו כחכר: ועיין עור נהפכתכתי סס כס"ד: וכן נרמס מלסון סרמכ"ס כחכורו סוף פ"ונוהלכות מעפר • חטיפ מכפירוסוכתכ תמר רכי יסוסע יגמר • °וע סיו רחיתי כנוסחס סכח לידי פלרן יסרחל : כמן סתרסק בפתיחתי בסדר קדוסיס : וכנוסחס קקיס קול כמו כקכרו :

ה בכלים

770. ODDS OPU CVUD 16

:

[ocr errors][ocr errors]

צ ככליס כל ססן • פירס סריגfפילו להוכין • דגזר ל6 יגמור 6פילו למוכח מכת ער פיעטר וסלכס כר' יסוסע : מגוניס לכו מועטין כר"ס :

ו יספרוסין כזן מסוס fכול תרומ' מפני ס6סור לסתות • ובקרקעות הרכעיס סחס - לסון סריג ערמ'סלסיזנרחה ממל bתסממנחס: וסר כל סמסקיס מיתריס' חין נים

לפרס סכל לומר לעד 6רנעיס סחין * זנח על מותק מרן * חכס סקרכס קניר והמוריס וסומיס כתסיס • נכלל וכמ? הרים דרכעי'

כל הלו קוכרו כנמר' נ6סו' סחר חין ניס מסוס גלוי

לא נמוך : ד יין של תרומה שנתגלהישפך סתנס: פוקס כסן : כמה פרט לכל מקות מבולת סוס - זאין צריך לומר של הולין • שלשה משקין אסורים *פסו כמס יעמדו מגולין : הכל לסון סרמכ"ס כפירוס משוס גלוי המים והיין והחלב ושאר כל המשקין קרוס סנחס' ולפי ססולך זלס גס יותר מ6רכעי'סלס מותריסיבמה ישהו יהיו אסורים כדי שיצא הרחש על גחונו קרוי רחם* סלינה וכו' : סוכתו קר"נ זמיס ממקום קרוב ושתה : ה שעור המים המגולין נרחס כמסנן חלה כרוחם מנוליס וכו' 6סור לססקותן כרי שתאבד בהם המרה' ר' יוסי אומר ככליס כל זמתנענט : (:כנקוס קרול לנקמתו וכו' • פירקר"ן שהן • ובקרקעות ארבעים סעה: ו נקורי תאנים פירסו כו כלי סיכס מתחת נרות לחכילי לפי פסחוכל וענביס וקשואין והדלועין והאבטיחים והמלפפונר. הוון הכלי זיסתה ויסור

ממנה נזק ע"ב: אפילו הם ככר אחר גדול ואחר קטן - אחרתלוש בחורו: ה סטור קמיס ו אפילו הס ככר • פירס ואחר מחובר כל שיש בוליחה אסור • ונשוכת נקיות 6סוריס מטוס גלוי :

הרינבלומ'סקס הנחש אסורה מפני סכנת נפשות: ז המשמרת כלי מתלכד כהן מרק • חס נלוליס קונס (וכן פי) של יין אסורה משום גלוי • רבי נחמיה מתיר : קיו מרוכיס כל כן ער foרס הומניס וקלת קסס למbי ח חסית של תרומה שנולר בה ספק טומאה -ד' מנחם יפסר ויחכרכין - חין תגי תו חסד גדול וחסר קטן איעזר אומר אם היתה מונחת כמקים תורפה יניחנה נתן מסוס גלוי : זורעין היו וקרמנ"ס כפרק י"כמסלכו' במקום המוצנע ואם היתה מנולה יכסנה - ורבי כתס לרס תנחם מטגנעעס רוכה ושמירת נפט הסמיט זר יהושע אומר אם היתה מונחת במקום מוצנע לחת: מרס ק6רס סקנים קככל וכפירוס °cהזכרתי יניחנה במקים הורפר: ואם היתה מכוסה • מטיל קרוי מרק : ככליס כל כתוב הפילוקס ככרח גדול יגלנה • רבן גמליאל אומר אל יחרש כה רבו: פקן 6פילו מרוכין כל ספןים סמונחיס ככליס ע"כ:

ט חבית כהן מטוס גלוי כסקמיס

נכניס : זנקרקעות טר כגון סקי חביות כרסות היחיד הכי מפיק סריס רחל חכית 6רכעיס סחתיס כסס מסוס גלוי * טפי מסני bין כקן מפוס 6חת וספק 6ס כטמלה fין כfן ספק טומ6ת : לס סי? גלוי : סכרס מתבטל נסס יוין סלכס כר' יוסי : ומעין נרות היחיד קי"ל לספקו טפח ירחי וחס קול כרסות סרכיס המוסך 6פי' כל ססו6

6ין כי מסוס גלוי . ומיס מנוליס כסס קיימ6 לן לספקו טסורי סכל כסתס סתי חניות כרסות סיחיך ס6סור לפתותן כך 6סור לספקתן לכסמקוי ולבחון נתן פניו לין לטמס bתיקן מכח ספק טומחה ברפות קימיך כיון דממה ידיו ורגליו ונגנל כהן חת קטיטי ולססקמס נקנסוס תסמיים נפטך חד מינייסו טהור - רמסוטס ילפי' ונס ילפי' 6לס דכר ו נקורי קלניס : תחנת סנרוסכת מקור 6סור סתס נקכנת

יכול להיות כדמוכח כריס פיח רכויר הכי נזירין מר לסס, נחם וקטיל נס 6רס : 6פילין ככר כלומר סקונדוליס סרנס חקר ירחיקי 6חד מכס סנטמר - למכילין קרכן טומחס וקרכן וסנקורמכרס' 65 •מר: קול לכל מגרח' חני מכר 6קר : טסרק ולח מייתי זה וזה קרכן טומלס : יניחנה כמקוס כל פיס בו פיקס' החרס מתערב עס קליסק ומתחלחל ככלו המוכנע פייקר"נ דכתיחת מסמרת תרומתי ויש 6ס למקרר לכל כרכר ינס חותך חת הנקור וחוכל 6ת הסחר : ונסוכת

וקרינן כחולס סמ"ס ועיין כריס פ"ר וכריתות : הנחם כקמק סנסכק נחtוסמט'חסורק סהחרס מתחלחל ככל יניחנה כמקוס תורפס .למעכסיולינק רחוק לחכיל'סמל נופל: ז מסמרת סל יין חפיפ פקכלי התחתון מכוס'כמסמרי

טמרק קיס • ולח לזילוף סמס טסורס 6סור יסכן מסוס גלוי • סהלרס עוכר דרך קמסמר' והולך לכלי נמכרת קלכן ינגנת ופטמ6ותסס רחית לזילוף - לסון רס" התחתון : רכי כחמיק מתיר - לפי סססרס כף וחינו מוכר • מכפ"ס לככורות דף ל"ג ע"ג:

התורפה פירס סר"ן סין סלכס כרכי נחמיק :ת ספק טומ6ת כגון סתי חכיות קפקר • ועיין מס סכתכתי כסס קערוך כריס פ"ח דכרק : כרסוק קימונונגע סרנ6חת מהן ולח ידיטלקי מנייתו ופתיסן

ט מבית תלויות : כמקוס התורפה: מקוס של הפקר, ועומדת ליפסל

סס: יניחנס כמקוס סמולנט רעדין מחקר על סמירמה דכתיכ 6ת מסמרת תרומתי כספי תרומות הכתוב בלכר- לתת תרומה טקורק ולוחת תרומס תלויס : ותרוייסו כען טמור : רכי וקוסט חומר וכו' : לסכר קרומקי כתיכ כלח ונוס 6ס למפורק : סליחה נק וכר

bcין

ח כפק טומלס פי'סר"כ

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

סלין כריך לסמלה 6ף 6סור לנרוסלס טומחת ותלכס כרכן ט חבית ר"ל כחנית סל תרומס וקרמניס : גמליאל : ט כנת העליונה מקוס. סעוכריס סס: וסתחתונס יציל S6 יקבלנס נכליס טלליס כרי לכליל החולין בור על פני קנת פהיין יורן לתוכו: טפחת חולין טממיס ים

מלח יתערן נתן ויחסרו : נס ורbויין לוכימיטותחתו 6 למיס6ינן 6וכל חוליןכטסרס : • חבית סלסמן שנשפכה ימס ספירס סר"נ דנסגרת כנע לס תפול תוכן פתרונות

העליונה וכו'. וסמן יחוי קוק לי מרומע טמר וחף ט חכית שנשברה בגת העליונה והתחתונ'טמאה (סרליק וכו יהקסיתי f6c5ול לכהן לס סזיס: סbס יכוליס מורה ויציעור ור' יהושע שאם יכולים להציל ממנ' לעיל ריס פית למפרס לסניל מפנק רכיעי'סיכול רכיעית בטהרה יציל • ואם לאור"א אומר הוד הכרמוע ירקון ולח ידליק נחזור 6סר כליס וקליל ותטמא ואליטמאנה ביריו: י וכן חבית של שמן מפוס וקיל כו ניתן לי ממנה רביעית כטסרת קורס שנשפכה • מורה ר"א ור'יהושע שאס יכול להציל דלעיל על פי הירושלמי כפי' עתרו כלת ותטפל יניל ממנה רביעית בטהרה יציל • ואם לאו ר"א אומר סר"ס כמ"ססס וסכס טל פי יחזור סחר כליס ויכיל . תרר ותבלע ואיכלענה בידו: יאנס-6) ועל זוועל גכורס דיון • וחכתי קסיס וחטיפ סנתוך כך סיחור 6חר זו א"ר יהושעלא זו היא תרומה שאגי מוזהר עליה דיוקח ודייקינן ממתני' כניס תרר מןסתרומס לחולין מלטמאהאא מלאכלה וכל תטמאה כיצר יהיה להכל ופוך וכרייפל סנות קנקחתונה ויפסלו החולין עובר ממקוס למקוס וככרות של תרומ'כירו אמר ניסליס כסוף פרק קמ6 רק יטמה התרומה כידיס לו עכו"ס תןא'מה יאטמא'ואסלא הרי אני מטמא דפסחיס סכית פלפמן וכן? • נקניל ההולין כיין פיכול את (ס"6 כולן) כולה ר"א אומר יטמא את "בלה וא וכתחתונה חולין טמfיס לסניל ממנה רביעית הלוג יתלו אחת מהן וטמא • ר'יהושע אומר יניח לפניף מודת וכו'. 6

°לס כמסקנCS6 נטסרק" סיזל רכר חור אחת מהן על הסלע: יב וכן נשים שאמרו להם לנמרח סס • לסכח מנית (6ס ללו סלס ימכל כלי. עכו"ס תנו אחת מכס ונטמאח ואם לאו הריאני הסמן ככלי מסוס וכו' כמו טרור וסוף סוף כלה מטמאיס את כולכס • יטמאו את כלן ואל ימסרו סכתכתי סס וזס הות לית נטומb'6זלו כתר פליני דר'

להם נפש אחת מישראל 4 נסר"נ לפרס כ6ן ול"ע : יסוסע סנר יטמסכת כיף פרק ט הזורע תרומה שונג יופך ומזיר ותכלע סכלע ותסקע נקנין 6ת החולין כדקתני.

יקיים • אם הביאה שליש

כקרקע תרמכ"ס: סיפס ועל זו על זו מברכים ביןשוגג בין מזיה יליים • וכפשתן מזיד יופָך :

יב יטמאו 6ת כולן • G יהושע וכו': ור' 6ליעזר סגר ב יחייבת כלקט ובשכחיוכפאה ועניישראיעניי

פירס קרים 6פ"נדסוף סוף כלקלטומ6' כהנים מלקטי'ועניישר מוכרין את שלהם לכהנים סלין דוחין וכו'עיין מ"ס כזת חזל65-6 יטמסנס ניד קניג כרמי תרומה והרמים שיהס י ר'טרפון אמר לא כחולין וְלִין הלכתכר'ליטור: ילקטו לא עניי כהנים שמא ישכחוויתנו לתוך פיהם פרקט °הזורע תרומס'ES י וכן חכיתbל סמן טהורה

אמר

עיין כפיל סגספכה וכעת הולכת

הר"נכמסג'רס"פ : לחכורי פליגי כרעיל ונסכי קתני גני טמן נספכס ול6 נקט כמו גני יין • מטוס דכחכית של יופך מפורס כמסנס גי סמן (סנסכרת נגת העליונס ובתחתונס חולין טפחיס מולקוני 6ליעזר ור'יסוסע ס6ס יכול

פ"ג דככליס : נוניל ממנקרניעי'כטקות יניל - ולס לחו תוך וחריטמסנס כידי מסוס דסמן רחוי לסלליקי

כ 6מר ולל חנקפס ומועט • (כיין כמי 65 נחלקו 6ל6 לוקח נרחיכס כתחתונס פחות מתחת חולין סנעסין סחולין כלן מרומם וליכ6 ספסו לכל חי סיכח מלס חולין כלסו מורו דקליטתחנת ניל מסוס לליכס ספסר : יא על זו ועל זו על זו סמכללת ספק טומחה - ועל זוסקולכת לחנוך - חמררכי יסוסע סליכו מוזר על טומחתן - ולחותת סמוזרר עליק כל תטמס כינר תיק עוכר וכו דקלמר רכי יסוסע יניח לפניו 6חת על הסלע כדי סלל יגרוס טומחת ל6חרות • ולף לותק לחתינים על הסלע ולח יתננה נילוסלל יטנסנס ניניס וסלכס כרכייסוסע. יב תנו לנו 6חת מכס פרוניס (כח

עלית כלונס • יטמחו כלן רחין רוסיס נפס מפני נפס• וכק6 מולו רכי 6ליעזר ורכי יסוסע פרק ט הזורע תרומס סונג יופך יסורס ומרכך כדי סליז יגדל וחין בכך כלוס: ומיר יקייס כיון סנקרח מס תרומס על

הסרת קיק נרחת כמחבר לת סתרומס : ו6ס סכיחס סליסחפי'סונג יקייס מסוס דלסור לחכר 6ת קפרוני: ופסתן מזין יופן - 6פי'קניס סליס כריסלס יקנה כקסמין חסון ססזרע כלכר סוס רקוי תרומס 6סור ועקר פסקן מפוס קסמין סו6 65 מסוס זרע: נ כרמי תרומס דנלוני תרומק 6סוריס לזריס ל6 ילקטו 6לס פניי כקניס לחייסינן חרמנקטי

ליק

כסוף פיו לחתלות :

:

[ocr errors][merged small]

קתני ליס כסריס פ"כ

[ocr errors][ocr errors]

נ אמר ליה ר'עקיכס 6"נ וכו' - כתב הר"ן וסלכס כר"ס ניק פרי לפומייסו : 6"כ ל6 ילקטי חלק קאוריס דקל כהן

ולכלורס מסמע דנ"ע רעז סליסית רחף טמסיס טמס 6סור כתרומס והלכה כר"ט :: e וסיינת כמטסרות 6rסוריס 6כל סרמכ"ס כתל כפירוסו ניכ הלכה כר'ט מיפר בחסון וסני וכוס היין כתרומס : ומעסר פני חס כחכורו לעתיק ריס'רמתניימכן לומ'רס"ל דריט קיינן ת"ק: קול פנה סליסית 6 פסית של סמטס סמעשר עני נותן נקן : ג וחייבת כמעסרות: פי'

הקונט נדוני קרות הללו הר"ן וקוס ) אמר לו רבי עקיבא אם כן לאילקטו אלא טהורים: במקלות הרי זה מסוכח כרי סלין תלומס' כלומ'תרומס ג והייבת במעשרות ובמעשר עני • ועניי ישראל פלח ינטר'ליפוס 6ת סכסמ' גדולה ותרומת מעסר' וכ"כ ועניי כהנים נוטלים ועניי ישרא מוכרן את שלהם פרס כק ס6סור לסניחה הרים • וכתב עור ולח סס לכהניס כרמי תרומה • והרמיס שירסי החובט לחכול כתרומס 6ס סינק להזכיר 6ל6 דכריס קתניס משוכה והרש כיצריעשה תולה כפיפות בצוארי פרתו של כקן: כפיפות פלין 6ף לזריס : כדי למוכרק בהמה ונותןלתוכן מאותו המין נמצא לא זומם את מותו קמין פל קולין לס לכהן כרמי תרומה ומיקו הכהמה ולא מאכיל את התרומה : ו, נרולי מטיס הטיס זס ספוריס מעשר שני הינו נמכר תרומה תרומה וגרולי נרולין חולין אבל הנבל פעוריס : נתנס לח זומס (זקתני) לס עכ"ל • ות ומעשר ראשון וספיחי שביעית ותרומת חוצ'לארץ כלומר 6ינו חוסס ונותןומס מכן מספרות תרתי מסמט

והמרומע : והבכוריס : גדוליהן חולין - גרולי לתוך פיק ספרי היס 6וכלת וכפי שהזכרתי כתוך רף הקרש ומעש שני חולין יופורה אותם בזמן זרעסו מחותן המין : ולס מסכיל מ"ג למ"ס 6ינו נמכר קח 6S המאה לגנה של תרום זי ואחת של חולין כולן תרומ' רמפל חולין סככפיפת

מותרין ברבר שורעו כלה. אכלברבר שאין לתלויס כנולר' היס 6וכלת : ;6פי' למ"ר מעפר סני כמון זרעו כלר • אפילו מאה של חולין , ואחד של י נרולי תרומה תרומס בעליס fיכ6 למימר) טעמו) תרומה • כלןא סורין : ו הטבל גרוליי מותרין : מדרככן - עכדו רכנן תקנתה דחינו נמכר מסוס דסתס

בדבר

מטוס תרומס טמקת כיל פורט תרומס כהן קול

כהן" כי היכי דלק לססי גק מעפר סני לנעליס • וכן סרמכ"ס הזכיר כפירוסו וכחכור לנציק עד זמן הזרע כדי לורפ'חתיכת לידי תקלס ומסוס הכי סהכוס מוכריס מעטר פלקן לכסניס

,כל הזכיר הכירה

גזרו שיהיו גדולי תרומה כתרומס וגדולי נרולין חולין חס כמעשר שני • סוכרים מסכת מעשר פני כתכתי לסלכס כמסן חור זורע חוקן נרולין גלוליקן חולין :קטכל גדולי חולין משוי החמר ממון גכות

ומיקונמפנק ט' פרק ר' רנכורות כתכתי דרוכו חולין : ומעסר ר6סן נמי מסוס ורובו פולין : וספיחי רמליסנ6 דמעפרות ליכח למידק דחף מעפר כ'כמסמע : סכיעית לפי ס6ינן מכויין וחיכן נוסגיס ככל פנס : (תרומת היועניי יסרחל מכריס וכו' - וכך קנויס מוכריס לכסניס קונס לחרן נמי לפי פקינס מנוס : (קמרומט סרוני קו ין : מפטר סלקן • קרמכיס

ונכוריס ס6ינן מנויין פ6ינן) כוסגיס 6ל6 כטכעת המיניס: תרומה תרומה מיין כמסנס כ' פ"נ וככוריס נרולי הקלט ומעשר סני-סולין סbס זרע מקן ס6ת 6חת

(ונס עיין כמסנס כ' פ"נרככוריס)(6לו סכעס (קיסף כמס סחס חולין. • 6ף כרכר סלין זרעו כלק: ופולק קינות סייכיס כר'ה 6כל : והמפתיק ר6ס כתוכיס על קנליין חוקן כומן זרען פולק כל הלונר כרמי 6ותס ססק : ה מ6ת

כמקומס ולמרק וכן תרחק ריס פרק י'כרכרי לננס סל תרומס פרק סנזרעה כרונות כרונית י... נס מסה אקר"נטעות כוס) (מ"ס פס: °אכל קטכל עיין כמפנק ו': ערונות של תרומס ולחת של חולין ולח ידיעה. לחולין כלן והמעשר ר6סון סלח נטלת תרומתו • קרים :

מותרי'קולס קול ססקלו כנרולי תרומה לערוגס 6חת ל חולין והמרטע טיין סוף פ"ז: והבכוריס נדולירן חולין טין מתות ערוגות רכות נוכר טורטו כלס - כל רכר חין זרעו

כמסנס כ' פיג לככוריסי ומתניתין לסכח כוורט. כלס 6חת של תרומת חוסרת מחס 5c חולין • לפיסbין סקרקע קו לירוסליס וכן לעניןמספר סנייסכימוקיס לס כירוסלמי: עולק כחקת ומלק: ו קטכל גווניו מותריס כחכילת ערקי: ההלננה פינסקי'כפרו : וכ"ככפירוס פרוגרפי • כסbכל טכל סלס כנמרק מלחכתו

ומסייס לשון כסלי לגיח ככרכות סיכות לtס פ"קריס לף יותגירסל סס לחונים ופירס"יוסתוס'כי כסלס 65וניס כעין תכמיס המקיפיס 6ת הערוגה כרfמרי'כריס נוריס קרין חוגי לקוי פחת עכ"ל • ותמיסת לי ס6ין קלמרי"ס מויס סכמשנתינו כר6ס סקי6 פרסית וככרכות קיח מפמפת : כולן 6סוריס: פי קריב לפי לין סקרקע פולק נקיה • קוספקס - ויקיר קרמנ"ס טעמס לפי ססתרומס מופרשת סיס גלס נתערכק כחולין ע"כ: ולס למי למcנק ירפרק רי - לקתס בקלס רויין קן נקתערב : ועיין לעיל פ"ומפנק ק' : , יחטבל גרוליו מותרין לסון קריכ כחכילת :

פרקי

3

י גידולי

והעתיקס סל6

[ocr errors]
« הקודםהמשך »