תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]

חויחלקוסsyסות פימן פחות מככינס ככל עסס וכסס רbוכל קסיל לס סbס סנקידיס וכמסנס כמו כקיליס פכפסוק 6ס כן פסול פחות'לנגינת חינו מקבל טומחת bוכליס : וחינת חי קליות למחי נ"מ ליכטריך למיתני דתרוייסו טעמייסו מטמס טומחת bוכליס ולי קשיח מליסנלנסות תרומת מסוס סוס יונס וכלחוה"נ קסיס על סר"ס וקרין ספירסו טמ6ת סנפלת כחולין טסוריס דחמרינן ירקכו מסוס דפוסס דלס ככגמ'ולפחות ס"ל להזכיר גס 6ותו פייטול כתכ סרמכ"ס וכל תרימי וכספכ כתרומת

וחין הכונס סיכום חותה טמק וטסורס סנתערכו או יתחלקו לעיסות כדי שלא יהא במקום אחד כולס ויכסס ממנס ככרות וס כותרומת טסורק חולין כביצה : ב סאה תרומה טמאה • שנפלה לתוך קטכות כהלי כינס 6כל טמסיס נמי סכתערכו יתקנו מאה חולין טהורין" ראיעזר אומר תרום ותשרף', (סכונס) פילוס לfותס ככר כתרומס טסורס וטמר שאני אומר סאה שנפל'היא סאה שעלתה וחכמיס - 6סר ככר ע"כ : כרי סל6 שנתערכו ויסיו 6סוריס אומרי'העלה ותאכל נקידיסיאו קליות או תלוש ירח כמקוס 6חר ככינס נ6כילס וי"ל רלח רמי כמי פירות או תתחלק לעיסות: כדי שלא יהא מ"ס סר"ן וסוכל פחות דלעיל הגן חולין נמסר במקום אחר בביצה: ג כאה תרומה טהורה • מככינס הינו מקבל טומחת • נתרומס : ליחסר לזריס מכת שנפלה למאה חולין טמאין "תעלה ותאכל נקורים חיכו תוכרס ממשנתינו 6ל6 קרולני טמלס קלכן לכיני או קליות : או תלוש במי פירות או התחלק

או תלוש במי פירות או התחלק סהול סוכר ססרין קול כך כמי 6סירי כרין תרומת לעיסות כדי שלא יהא במקום אחר בביצה : וכן פירס נפ"נ ומספר סני טמ6ת • 6כל הגן קולין

ו סאה

מסנת ר' וריס פי"נ רחפלות דרכה הין געסי'תרומת : 6

ותסנר ו' פרק ים רפרק הכח תרומס כתורס סלכך סריין לכהניס כתרומס טסורק: פורים פיקדטסרות וקסילמרפ"כ דטסרות וrס לפרס כס"ר נ סת תרומס טמfת סנפלס לנ6ת חולין טסוריס ותפתח

ועיין מ"ס כסיף פרק כי רחלת: קתרומת עולת כחתר ומחס ול6 כעסה הכל מלומע • וסחולין ב תרום (קסרף • כריס פרק כ' רערלת הפרס הר"ן טסוריס ל6 תוכפרו נקכל טומחת ולח טמחתן התרומה

טעמ6 דמריס תרומס סכתכטלר נחקר ומחה טמ6ת : תרוס ותפרף

כסס ססייתה תרומת טסורק מפוס גזל קסנט ותכס ותסרף כל6 הנחת כמ"ס סרין • סין תעלת ותסכל : כן יקטמחת תרוס ותסרף וסלי תפרף

כלן גזל הסכט : (למת יריס פירס סר"ס וכן כתכו סתוספת דוכניס לתוקן ס6סור ליהנות ממנה נסעת ססורפת רחי כפ"ג דככורות רף כיס מסוס דלח פלוג רככן

וחין לומר סריק ליה ליהנות ממנס 6תי למיכלס י לסכור ססיל מותרת טעמ6

67 65 יריס ניניסס ויסכלת נמלס סעל כל פניס נקנת כ"יכיטול: תעלת ותסכל כקוריס כיוכס יכוליס כלפרין מן ססכס ולע"פ סלין הסכט חסר לפי ס6ס ירימס יסרפת לעיל - וסלכס כחכמיס : ג תעלת ותחכל נתח מורס רכי מכל מקוס סוחיל והוח נסנת סוי כגוזל חת הסכט • לכלכרי 6ליעזר ד6; 6ותס סbת כלכלת מסוס דלעיל תרומס טמ6ת רבי 6ליעזר כמסנס ר' חין לפרס כן : נפלת fף ע"פ שנתנטלס נחולין סטסוריס ימ"סכסמנכיס ותשרף פירס סר"ן - רומיס רפרקס סל6 יקנס ממנה ס תרומת עלית • וחוזרת לtמת קר6סון לכל הכח

סגל 65 גזרינן סכח סמס יקנה הימנס כדלעיל לטקורס נפלס - 6ף על פי סכסולין היו טמ6יס כסמנכיס התס רמוס קיל לחינפיחכל הכח סקרימה חזרה לסמת חוזרת לסס תרומס טסורת • כמו ססיתת : קרלטון כפירום סריג ולקמן : ול6 קיל לסו • וקל התמרף

פירס סר"כ כסיף תמורה :

תעלה ותסכל כקיליס כו'כתר הרים כוס רס"ירככורות דמרלס קfתרי רכנן תרוס ותסכל כקוריס כו'כליסנס ורני קליעזר תרוס סימ דס"ל דנתבטלת ומותרת לזריס :6 עולס מסוס

גזל הסכט כמ"ס לעיל - ולף דמי מנייתיכלכסן: ותריסנס כתוספת חולקיס וסכרי יקלוסת תרומתיס נת : כדי סכח ירח כמקוס 6סר ככינס לפון רס"י כנכורות ותחכל טס חולית ומסוס גזירת עיר -- וגרסה ליגזירת מפוס

תרומת טסורק סנפלה לפחות ממחת חולין טליס דתנן לעיל - והתוספת פירסומסוס גזירס דסמר פולס סתס וחין כרסס סרס"נתכויןלכן רקס רס"י מפרס לרעול6 רוקח לרבי 6ליעזר ע"ס : ו6פסר סגס התוספת דרס"י 656 לסכרת רס"ירחונין גמוריס יס לכל לסכרתס דקדושת תרומה ים נק 6"ג לכל זס 656 נפרסותbכל 6ותס סלק:

כמו ותטרף לרכי ליפזר חותס סחת ומסוס קרוסת תרומה פיסנה תעלה ותחכל וכו' פירס סריג דקכל מורה רבי אליעזר וכסמנכיס חוזרת (סמה הר6סון וטהורה : וחפילו הכי תלכל

כקיליס כו'כמ"ס סרמנ"ס סמס סחומר סלה סנפלי היחסר שעלתה חיכו לומר שה להחמיר וכפרק סיס נוטל דמסכת סכת 6מתניתן ללעין 6מרינן 6ימר סמעת ליה לרני חליטור לחומר6 לקולם מי שמעל ליס ולענין נסעלוותר לכתחלס כסכת ללח הוי כמתקן קלי סקס - וקנת קפה דקות ליל לגמרח לקכיס לחיק ממסנס זו :

י 6

ו כית

ו לא 6ס קענו כלומר רין קוח סיעלו קולין 6ת התרומה : כית סמחי חוסריס. לסכרי תרומק מנוחה פנתערכה

הטהורה סכן הסולין קלין והתירן היתר קרנק סקס כטקורס לינס עונה נחקר ומחק כדמפרס טפתח לקמן : לוריס 6כל קרומס סין כל כך התירן סרכס כי 6ס לכסניס לחקר פקודי כית סמלי כרכרי בית הלל מסוס וסק: לקס

לכוס ולוכלי חולין מרוכיס עכ"ל כפי ססזכרתי : בית הכל לבית ממסי ומס קרומק טקורקסתיס כמיתס לכל לאחר סקולו • ועיין

קוריס עולי • טמרה טייג מים רים פרק ג' וסאה תרומה טמאה שנפלה למאה סאה תרומה בעסה לכל כסן ל6 כ"ס יחזרו .דמסכת פיקה : טהורה: בית שמאי אוסרים וכ'המתירין: אמרו ג' (תורות כרכרי כית ו ואין קמחומן מחמין בית הלל לבית שמאי הואיל וטהורה אסור לזרים

: קירוס ותסיף וסט6ר וכו' • פי' קרן וטמאה אסור'לכהנים מה טהורה עולה אףטמאה סכרת כמפוטק כיון עיסה סל קולין סכתסמנת תעלה • אמרו להם כ"ש לא * אם העלו התורין שבט תרונוס bין כסן גזל כסbורטל תרומת הרי כולת הקלין המותריןלזרים • את הטהורה תעלה תרומת קסנט חפילו לתרוס לין לסורק כרתנן כמסנס ד'פרק החמור'האסורהלזרים את הטמאה לאחר שהורו כריך וסנכס כחכמיס : ג'דערלה : ואין קמיס ר' איער אומר תירוס ותשרף וחכמים אומרים ה כתרומה ודיר' 6ליעזר סfוכין פוסלין כו' פי'סר"ר אכרה במעיטה: ה סאה תרומה שנפלה למאה. לטעמיק. דסמר סfכי לומר מקוס סיס כס כיס סלין וכו' הגביהה ונפלה למקום אחר ר' איעזר אומ'מדמעת סbת סנפלס סיס סלס רלין הסולניס פוסלין 6ל6 כתרומה ודאי . וחכ"א אינה מרמית אלא לפי

וחכ"א אינה מרמית אלא לפי סעלתה : חיג'מרמע חלה ח"כ סס ר' סלין וכו' ונים חשבון דו סאה תרומה שנפלה לפחות ממאה • לפי חסכון ותס6ק ססגנית קריס *ועוד כתב כן קנ"ו. ונרמעי ונפל מן המרומע למקום אחר * ר' איעזר חיןנת 656 חלק חסר ממלס כמסנס לפיו למקומות)וכן אומר מדמעת' • כתרומה וראי. • וחכמים אומרים תר!כני נסbcר חולין: ו חין הס לכרי רס"יפ"ק דתמורס אין המרומע מרמעי אא לפיחשכון • ואין המחומץ קמלומט מרמס 6ל6 לפי דף י"ב • וכ"ס ס6ין רנקטי מחמיץ אא לפי חשבון - ואין המים שאוביס פוסלים. חסכון לפי מס סיס תרומה כריס6 (חו לוקח 6כל סיס את המקום אלא לפי חשבון : ז מאה תרומה כסחה זו SD דמוע כענין יותר מסתו מעסריס סלין שנפלה למא' הגביה זונפל'אהרת הגבוהה ונפלה מ6'מן החולין ול6 כענין סגי כרעת סרמכ"ס כפיר אחרת הרי זומותר עד שתרבה תרומ'על החולין: מח"ס כנגר כל סות' מק'מקומות • וקנית יוסף

ה סאה סbת סb דמוט סלינ'נחסכת כסימן ר"6 כט"ו נפסק

כלת תרומס ל6סור חולין המתחיל גרסינן כפרק נ' מיניס וכו'כתכ כסס רס"י לפרק סניס : וסין המסומן מחמין ל6 לפי חסכון כסה של חולין הנזכר רעסריס סלת ורכיע כענין ומ"מ מסיק והלכת רעמרי' סגתסמכס כססור תרומס סרי כונס 6סור'עזריס : וס נפל מסקו סני • ולסון פותקין ככריית'כתמורס ופירוט העריך מסותת פסק לתוך עסס 6חרת פל חולין וסמכת'חינת חוסרת פרוס לסון ססלכס כמו פקל קלח פתק כית • וקרינכפיה 656 לפי סגון סחור סל תרומס סמפורס כת ו65 מתסרס רתמורק משנת ר'מפרס כנ6 זו עול כענין 6חר : חסרונס סלח 6"כ נפל מן סרספונה סיפור גדול כל

כך מים ז ער סתרכת תרומה על החולין פייקר"נ ער טיפלו סס כסחור סל תרומס סמעורנכת כדי לחמן ה6חרונס כלח נירוף

כיס סל תרומס וכן פי'סר"ס גס סרחכ"ו נקסגתו החולין סמדומעין : וחין מיס סולכיס פוסליס 6ת סמקוס ht פרק י"ג מק"ת וכתב הטעס לסמס כפסגכיק הנכית החולין • לפי חסכון מקוס סיס כו כסריס וfחד פליס מינסמיס ממלח והתרומס כולס כטסרת סס וקרי סים כחותו כר ניח טל תרומי בכתף pcp עטרי סליס ופותקן למקור דרך המסכה וקן ונ'ס5 חולין ולפי סיס לסקפות על פירוס זס מנסנס הירחפי' טסורין וסטיג החלפתלוגין מיס bסוכיס פוסליס 6ת המקות חכמיס לומריס חיכו מרמס 6לס לפי ססכוןס"מ רלח חמרינן קסלינק כסרק כסקיס רין קמסכק וקיק רול סיעור המקום פתח קוס מגכיס סחולין וסתרומס נסחרת קלכן ל6 נוק כחר סקס כ"6 ססיס מי נסמיס וסיינו לפי חסכון לחין הסולכיס

קרמניס ומפסקרנק היינו פר טיפלו לתוך המחת חולין מחת פוסלין המקוס כפרוס לרן המְסכת חלל ח"כ קס פסריס מדbחת ועולי סל תרומס זס 6חר זס כ"כ ככ"מ ליס סרכ 6כל (סליס) מיס וכין סלין סס רולספור מקות ממי נסמיס

מחנה על מחנס סרי לכררכנן לח כעיכן רכייק כרסמ'ר'יוחנן וסלכס כחכמיס : הנכיקק כדין תרומה מפולס כקקל בסוף הערל וריס לקיס לפליג וכפי רכייס 6ף כררכנן סמס ומחה:הרי זו מופרת וכריך לקריס: טר סקרכס פרומק לחולין היינו טעמס רער חמסי' 6י6פסר סלח יקל עדין רון חולין" לקיינן על פיפלו סס ניס לתרומק לכל מחנק על מקניטרי: ללכל סחר פרנכיס חי 6פסרסלח יעלה עמו מן התרומה :

ק על קר"ס יופיין פיו מסניק':

ק ורכי

[ocr errors]

ח עד שנפלק לחרק סחה לקרקס. תרומת : הרי ז6סורת ח "ורבי שמעון מתיר • כתב הכינוזלס לטעמיה הית* וכמו סנפלוככת 6סת רמי : ור' שמעון מתיר כסלס פורט לו

ליה נעלמ6

כפרק מרוכס דף ט"ו : נפינס רbסונס על סנפלס סניס מורת ר'סמעון רכמין רנפלו ט כך פחתת סחרוננס ומותר כי'סר"כ ולפי'לכתחלה יכול נכס 6קת למי כי פליג סיכח וכורע ובנתייס. ולס סספיק ,לטחון כדי לסתירן • ירוסלמי ול6 קוק מכטל חיסור :ני' בר סנפלת חסרת ר"ס

לכתחל' tין זר 6% מנתניה. סכר כיון לעונד נסריס ח סאה תרומה שנפלה למאה• ולא הספיק ע"י זק סטון סקסיתר סית כמורס רמי ו6זרס לטעמית להגביהה ער שנטלה אחרת - הרי זו אסורה ורכי יותר ממה שהיינו סכורין : דחית ליס כעלמס כל העוול שמעין מתיר : ט סאה תרומה שנפלה למאה אם ידוע שהחטי' סל חולין ניזרק לזרוק רמי וחכינים וטחנן ופחתו • כשס שפחתו החולין • כך פחתר וכו' • וכריס6

6S תנן חומריס הסתס מיסק 65 התרומה ומותר : סאה תרומה שנפלה לפחות חסידוע סחטיס סל תרומה תורמת והלכה כחכמיס : ממאה : וטחנן והותירו : כשם שהותירוהחולין : יפות מסל חולין 6סור מסוס ט וטחנן כולן נכת 6חת : כך הותירה התרומ'ואסור • אם ידוע שהחטיס של דלע"נ רפסולת של חולין ופחתו ל6 fמרי' חולין פחתו חולין יפות משל תרומה מותריסיה תרומ'שנפלה מרוכ' מפסולת של תרומ' על ולח התרומה ולין כלן מחק לפחות ממאה ואחר כן נפלושם חולין • אס שוגג סכככ'סקמס סחולין נתמעט וחקר וחסיר : וחס ידוע

מוהר • ואס מזיד אסור : מספור מחק לפעור תחקת

פסולת תרומה מותר לסל חולין

וחומש • אחר האוכל החולין עס סחולין לכטל הותיר וטל תרומ'לח הותירו ואחר השותה • ואחר הסך • אחר תרומה טהור' התרומס וקכח כסיפ'פסולת ויס כסן 6חל ומלה (6ע"ג ואחר תרומ'טמאה-משלס חומשה וחומש חומשה התרומה הינו מנטרף עס למעיקר'כחסרי חזרו ותותין אינו משלם תרומה • אלא חולין מתוקניס • ורס התרומה לחיסור : בטחינה וספי' לכתחלה יכול

נעשין

מותר למר קרמכיס ככל לטחון כדי להתירן • ולס

מקוס 66מר מותר מזין 6סור קנסוקו רכנן לפי סנטר חיסו' לכתחלה וסוס הדין עיכן סקעלת התרומה ויקיס קפלר מן החולין 6חר ססולים

לכל 6סוריס סכתורס סכסלן כמזיד סקן 6סוריס : התרומה מותר וככל מקוס סbומר 6סור עניינו שרמוט: פרק י האוכל תרות סוגג מפלס קרן וחומס כדכתיכ כי פרק ו "האוכל תרומה , טייןכפרק דלקמן מפנס נ' הכל קרס כסננת ויסף חמיסיתו עליו

כמה יחכו : וסחומס קול רכיעי'מס סfכל כנון 6ס לכל תרומהססות רינר קרן מפורס כריס פרק קמח רפלק : מסלס דינר ורכיעית סקס בין הכל חמסה רכיעיות ריכר ואחר הסן • כתכ סר"כרכתיב ותכס כמיס כקרכו וכסמן כמכח הקרן פס חומסר חמסה וכל חומסיס הסמוריס כתורס כעגמותיו וכמפנק ו' פ"ט דסכת מפורס רססמכתר כן יס: חקר השותה יין ומחלהסך סמן לסתייס ככלל לכילק קיה וסכי נמי קכח לענין תשלומיס סנס כיך קכמיס לסייע דכתיב נבקר (ככלן וכיין וכסכר וכתיכ כפרית וכלת פס קסלומיס • מס ס6ין כן לענין כרת רסתס • ולרס רלס וסיכה כספית וכתיכ ותכס כמיס כקרכו וכסמן כעכמותיו : יקללו 6ת קלסי כני יפר: להניח הסן • סכתכ סרמכ"ס כתכו וחומס חומסס ס6ס 6כל תרומס וסלס קרן וחומס וחזר ולכל התוספו' כפ' כנות כותיס לף ל"נ לגס כן 6סמכתו כעלמס : תשלומי החומם מוסיף חומס על 6ותו חומם : fינו מסלס וחומש חומסק • כתב הרים וכפי הזקן דרסינן לה מרכתיך תרומת ססתרומס לכסן ותשלומי מס סbכלקס חוב עליו וחיכו ניסן חמיסיתו חי סקלת ליק לוי"ו לויסף וסרית נית יכול לפרוע חוכו ממקוס 6חר : 6 חולין מתוקניס פקפריסו חסמיפיקו קוי חמישיותיו ע"כ - וכלומר רקוי כפו וחמיסיתיו מתן תרומות ומעשרות ורחמנס 6מר ונתן לכהן 6ת קקלס לגכי גזל כסוף פרשת ויקרס לחמרינן כפר הנוול קמח התורה לכר סלחי להיות קיסוסומס נמי כריך להיות מסולין מתוקני' רכתס חמישיותי סרכס וכרפי'סרככמסנס ז'סס • ותמיסני דכתיב ויסף חמיסיתו עליו מלמר סחומס כמותו : וסס על סרמכ"ס ספירס ככסן ממס ססמר קט"י כזולת זס סמקוס נעסיס תרומס חוקן חולין מתוקניס :

וחמישיותיו יוסף עליו וחמרו מלמר סקול מוסיף חומס על והתשלומין חותם ע"כ - וכ"כ כפיר' קמפנק כפ' קנול • ומתיכ וסוף

פרשת ויקרח העתיקו ותפיקניסלס כתנ לרסס פכגמ' 3 חולין מוקניס • פירס סר"נטקפריסו מתן תרומות ומעשרות •

פירס סר"נסקפריסו מהן תרומות ומעשרות • טיין מפנק ז' כפרק כתרס ררחחי • ומקפכתל לכר קרחוי נקיות 'קלס מיין כמפנק ק' לנקמן :

כג א

ג וקור

[ocr errors]

:

23 !

[ocr errors]

:

ג והוא מסלס לסס דמי סעודתן פי'סר"נ דמי חוליןסתיס וסתפלומין תרומס ס6ס חזר וסכל כסונג חותן תולין סנסתלמו

כריך לסחכילן : ופריך כירוסלמי והלח ככר כלו מה סחוזר ומפלס תחתיסןנס קס נעסין תרומס : הינו מוחל ומפני טכליס כפסו פל 6רס חותס תתן וקול הדין לכל דכר דכיון לגזירת הכתוב קיח לחייך לפלס דכר קרקו להיות קרם

המסור עיין כהלכות תרומות פיי ומלת מותק לפי עניינו וחינו יכול לפטור עכמן כרמיס 6ין קרכל קלוי ככעליס: ג בדיוק כמו קז כמוכן • ו"ל

נת יסרסל סספריסת תרומת הפי' ססזכרתי לפי סנפסו נעשין תרומה והתשלומין תרומה אם רצה הכהן ולס נתנת לכסן ולכלקי f Scרס קנס כחכירת חיסו' למחול אינו מוחל : ב נת ישראל שאכלה פוגג ולח"כ נ66תלכסן וקרי 6ע"פ סbינו יודע כרכר תרומה ואח"כ נשאת לכהן * אם תרומה שלא זכה היה רחוק להכול כתרומז סלכו נקפו וחינס נחסכת לו כה כהן אכלהימשלמת קרן וחומש לעצמה ואס 67סת כסןוכלת כתרומה

חבילת 'עכ"ל : תרומה שזכה בה כהן אכלה משלמת קרן לבעל, משלמת קרן (סוכנס לעכמס ו וקין דמי תרומס : לסון וחומש לעצמה: מפני שאמרוהאוכל תרומה ספרי 6ס סיתס 6ותה תרומת

רס"י כלומ' מעות שוגג ימשלסקרן לבעלי' וחומש לכל מי שירצה; סחכלס עכפיו כעיןלס סיתס במוסכמכרת תרומה כסוק ג המאכיל א.ח. פיעליו ואת אורחיו תרומה • הוא חייכת ליתנה לכהן רקיס עכ"ל כפ' קזקני דלו סיווי משלם את הקרן והס משלמין את החומש דברי נעסית כהנת כנפוחית קלכן התרומה קרן וומט רמפלס ר'מאיר וחכמים אומרים הם משלמין קרן יחומש • עתה נמי התשלומי'קן פלס : מן הסולין נתי כסוי והוא משלם להם דמי סעודתן : ו הגונבתרומה מפלמת קרן לכעלי'כגון נוזל

קתרומת מסלס! ולא אכלה משלם תשלומי כפל דמי תרומ' • אכלה חכירו חכל החומם לעכל משלס סני מומסיס משלם שניקרנים וחומש 'קרן וחומש מן החולין • נעלמת : ג קוס מסלס 6ת

לחיסול הקרם חל וקרן ימי חנוכה - גנבתרומתהקרש ואכלה • הקרן למי תרומה כדין גל על חיסור תרומת מטעס משלס שני חומשים וקרן • שאין בהקדש השלומי סלרי קול כעסס גזלן עליה : המפנה ר' פ"נ רמס'כריתוק כפל : ה אין משלמין מן הלקט ומן השכחה ומן והן משלמין 6ת סחומס עון •

כמו שכתב הרמכ"ס : ופאה ומההפקר ולא ממעש'ראשון(ס"ח)שנטלה חכילתן כסוגג סלין מסס מן סלקט וכו' - כת3 סרן תרומתו ולא ממעשר שני והקרש (ס"6) שנפדו • תומס 6לח 6וכל ושותה וסך

ברטנורת ולה למי שאין הקרש פורה את הקרש רברי ר"מ • וחכמים עכמו 6כל המזיק חת התרומי לחולין מתוקניס לקנסותיו

מתירין היכן מסלס חומט לכתיב רחויין לסיות קדם קולס

וחים כי י6כל קרס פרט פנתקנו וכן פי' סר" (ירושלמי דחמר מסוס למין כסן זיקת למזיק : הן מסלמין קרן וחומס חולין מתוקניס ויעסו תרומת תרומות ומעשרות • וקסה וכריס פרקין מטמט ורנר קרחוי וקוס מSc' (קס רמי חולין פריק כריך להכילן וחיכ'ניניהן להיות קוס קייכו סענפיו קול רחוי להיות קרם וכול רקורס דלר'מחיר סין סמסכיל מסנס! דמי תרומת : ולרכנן מטלס סנתקנו חינס רסוס לסיות קרס פלין מסלע חוכו כטכליס • דמי מולין : ו למי תרומס 6ין למיס יקריס כחולין: קרן ויס לומר דתרתי כעיכן סיסית עכסיו ללוי לסלס ממנו להיות וחומם מן החולין והן נעסין תרומה כדין כל סוכל תרומה קרס וקיינודרסס דלעיל ופיסיק רחוי מתחלת לקרוס עליו פס, כסנגק: וקרן רני תרומת מטוס כפל לנגן : תרומת הקרם קוס וסיינן דרס6 דקכח :

ססקרים סכסן תרומס לכרק קכית :, סני סופסיס סר מסוס יומן ההפקר ססוס גס כן פטור מרמטטרות כדתנן 6וכל תרומה וחל מסו'נסנס מן ההקרס 36ל כפל בסקרס ליכ' כריס מעטרות :

לכתיב יסלס סניס לרעתו ולח לסקרס : ה מן הלקט מן שנטלה תרומתו וכו שנפלו • ופירס סרג כרטנורה כיון ססכחת ומן ספלק מסוס וחין נסן זיקת קרומות ומעשרו'הלכן

רקולס סנטלת תרומתו ל6 חזי וכו': וכתכ סר"ס לס קוי בכלל לכר סרחוי להיות קדם ולה רכני לחולין מתוקניס ונריך לדקדק כרכר דמידי דקו 6סולין מתוקניס ער כחן : רקנסו סיו רחויין להיות קוס קולס סנתקנו חכל לקט שכחת וסרמנ"ס מפרס סנטלת תרומתו 6ף על פי סערין ל6 נטלה ופלס מעולס ל6 כרחו להיות קרם: ומן הספקר ל6חר סוכת תרומס גרולס טיס כו כפיקדימו כסכליס (65) מכ"ס כו : ולס ממעסר רחמון פגטלת תרומתו סע"ג להסתח רון וקקרס סנפרוסלה כהלכתן כמפורס כריס פרק ז' רכרכות • כחולין המתוקניס כיון דקולס סנטלת תרומתו לה חזי ססת6* וכן כתב כחכורו פרק י' מסלכות תרוכות ולס 6תפרס נמי ל6 סוי : סלין סקלס פולס סקוט וללו חשוכיס כסקים טעמס מסי סנ6 דקכס מסני לחכנויס וכסוס רוכתח קולס סכפלו וחין 6רס יכול לפטור עצמו כממון נכות וסכר לק מהני כלל ככרכות סכת עירוכין : ר"מ מעסר מני ממון גכוס סול וכיון דקייס סנפח 65 חזותו'

{ ימתין לק חזר ל6חר סנפלו

: וחכמיס מתירין נחלו מעסר סנס'

והקרס

וסקוס שנפלו ותלכס כחכמיס: ו ססלסמן היפר על הרע , ימתין לקים וחין טל ונוגח סכיעית : פיהרן דמס( כגון סכל גרונרו' ולפי מרס E:וכל גרוגרות יפלס תמריס ול6

מניעי' סור לפרוע חוכוורגני לסחגוק (זקן לפי רמי' דכיון דכזחל חכל זכוז:cntלס מbי נפקח מינס כפ"ז הפניעי' מחנה נ' סלין עושין סיורים נפילות וביעית סיסלס מן סיפר על קרע חיכה למסן דחמר ד6פי' לפי דמיס זכירו' סכיסו סר"ס רכי כן כסס רכנן {ותמן) זלת סינגרת חיז מנינן למימר דמי סגל מידי

מלמין מכירות חונס לחר דנס קפן עליס זכינסמסלס מתירין באלו ! ו דכי אליעזר אומר משימין (6פי' תימין משלמין מתניתין מירי דקפן עלי זניכס : מגזין על שאינו מינו 'כלכד שישלם מן היפה על על סלל יתיר וכי לתנית לפען סbין יכול לסלס מגין דרע • ורבי עקיבא אומר אין משלמין אלא ממין על ירק ייחונת לקרן : לתר ס לכל קסליס סb מיני - לפיכך אם אכל קשואין של ערב שביעית' פרק ז האוני דומים תרומת סל ערכסכיעית זחין ימתין לקשואין של מוצאי שביעית וישלס מהם

,מזיינלס קסולי'ס 6ותס פנס מכוייס ממקוס שרבי איעזר מיקל • משם ר'עקיבא מחמיר התרחק גו' זעיין כמסנס ר עוד פככר נתקשר ולח חזו שנאמר ונתן לכהן את הקרש • כל שהוא ראוי פ"נ רפסמיס' ועיין כמסנס לחכילס ומין חסר חינו יכול להיות קרש דברי ר'אליעזר • ור'עקיבא אומר נ' פ"ג דכתוכות :' לסלס כריך לסמתין למונחי

ונתן לכהן את הקרש : קדש שאכל : ואינו משלס 6ת קסומם סכיעית ויסלס מקסיליס פן פרקזהאוכל תרומה מזיר משלם את הקרן כי המזיך עוגן גדול מונחי סכיעית דמסל סכיעית ואינו משלם את החומש מנסור ול6 יתכפר כתסלומין 6סור לפרוע חוכו דרמי התשלומין חולין אס רצה הכהן למחול מוחל :ב הרמנ"ס : לסחורק :

בת כהןשנשאת לישראל ואח"כ אכלה תרומה ג ומיתתה נחנק' פי פרק ז האוכל תרומה משלמת את הקרן ואינה משלמת את החומש

קר"נ דכתיכ מזיד כלל ומיתת כשרפי נשאת לאחר מכל הפסוליןמשלמי וכת 6ס כהן כי תחל לזנות קתרחה ראו חתרו כיס לוקס קרןוחומש ומיתתה בחנק ובייר"מ• והכ"א זווגו כו'כתר נבעלה לפסול לה) וחינו משלס ולף על גכדכלס משלמות את הקריאינן משלמו את החומש ומיתתן 6חינת רחוק וכו' : מנחמת

התרחה חייב מיתס כידי בשרפה : ג המאכיל את בניו קטניס ואת עבריו כעינת קפסול כלל זכות ז : סמיס חינה פוטרת מן בין גדולים

בין

סנכעק כסקיס 6סת חיס : התשלומין: וחינו מסלס 6ת

וחכמים אומריס כו' ) החומס רלח חיינת תורת חות: 656 לחוכל תרומה כסננס : ומיתתן כסרפס פירס סר"כוכת חיים כהן כתיב מ"מ ירו' והחי ? התשלומין חלין לתסלומין רפונג כלכו קרינסו רחמנח קרס טעמ6 כמי חיתל גריסר' מיתות וחיסיתירס דרים• קרt :

כדכתיב ונתן לכסן 6ת סקלס 6כל תשלומין דמזיך חולין קן ג ואת פנרין כין נלוליס • פיר' קרינ דלקו כני סיוכל והוחיל וסן חולין 6ס רנס סכקן למחול מוחל מס סלין כן

וריס

6c5ין חנו יכוליס לחייכס לפי ס6ין לקס • כתסלומיןSc סונג ס6ס רנס למחול חינו מוחל מפני פקן קרס: 6נל ורסי רכני חיוכס כנקו ס6ס קיס נקס סמחוייכיס לסלסי ב כת כהן סכסbת ליסרחל וחסורת לחכול כתרומס : משלמת והכי חיתלס כירוסלמי ל6 הספיק לסלס עד סכסתחרר נותן את הקרן כרין נוזל חת חכירו סכללח סומסוכסכת קיל וכתיך היו לו נכסיס סחין לרכו רסות כקן כותן וכסלי גונח וכל זר כל יכל קרס יכס fת סלינה זרה וספסר לס סתסוס תנן כמסנס ר' דפרק סחוכל

ולפי סקרן כתר זה לבית לבית כנעוריס ותתס מותרת לחכול כתרומס : ומיתתת קטעס סעכליו וגס 6נגין סקטניס ולס חילק כיניסס יתכן נטרפק 6ס זנתה תחת בעלת יסרחל כרכתיך וכת חיים כהן כי לומר סרעתו לנס קטן סמזיק לחוכן חיוך קול כעולו קטן תחל לזכות וכו' כל סקיל כת כקן ול6 סנס 6סת כסן ולס סכח לכל כמינרל חייכ כמלס • וכרעת הגסות thירי סס לסת יסרחל כ6ס תסרף: כסלק ל6סלמכל הפסוליס כגון חל סלטי הגבוריס פרק כינר קרגל קכיל דעות חלוקות • לכל נתין וממזר תשלמת קרן וחומס סהרי נתחללס ככיחתו וחינת *מלכרי סר"כ כמסנס ר' רפרק קחוכל כרחק דלעולס פטור רווית עול לחכול כתרומה (קרי ריח כורת : ומיתתה נחנק

וכן מסקנת ספוסקיס דלעולס פטור כפפטס דמתני' דסחוכל וכתיס וכת חיס כהן כי תחל לזכות מי פרסות לחזור לכית

דלוקס ככל וסס כו' • ועיין ר"פ הנוזל כתר: חכית bלמלס זכות זה היה כסרפק • ינקת נכעלת לפסול נה

קלוכל טחינת טלויה לחזור לבית חכיק סזן חינס כטרפת : וחכמיס חותריס וכו' ללח הוזרק על תהל זרק מתחלתה ועד סופה שוקולי וככר לכל כתרומס לינס מסלמת את החומם : ומיתתת כפרפתי וכת לים כקן כתיב מכל מקוס והלכה כחכמי': : קמחכיל 6ת כניו קטנירללו כני חיוכח נינהו ועכליו 6פי'נלוליס:

כג ב פרומק

« הקודםהמשך »