תמונות בעמוד
PDF

פרקר דייע

חבל ל6 ממקיס 6חר ונרחת fitת היה ניר' סרמכ"ס סמפרס חבל ל6 למקוס 6חר 6ס יסל מלת ס6ין פֿקריס : טכל חינו הכפרים מקנז תרומס וכו' חינת תרומס וסוס טכל חכל גרין יכול לתפריט עליון מטר סקוניס מקנת תרומתן דלנכי 6חריס סיוניס סתרומס סעל זית פרפרים מניה ונית: ול6 יפרים עליו תלינן דלמ' מן המתוקן סול מוניס עליסן ולס מן קטגל פרו ור' ממקוס 6חר וכן כתב כפ"ג מס' תרומות ופ"6 מס' מעפר מסיר סרי 6ף למקוס 6חר • ולין סלכס כר"מ : ב בלגורק ותרנ"ו הזין טליו לפי

כלובר כוכתיב העור הזרע סקול נורס (מקיס 6תר אבל לא למקום אחר ר' מאיר אומר אף מוציא הוא כמגורס : ונקן סלס לכן נוי ועור הקפת סתל"ל עלית

ממקום אחר תרומה ומעשרות: ב' מי שהיו מתניתין חייכי בפועל הכר שהתרומ' לסון נקינס ומפרס פירותיו במגורה • ונתן סאה לבן לוי וסאה לעני סכס לסעוד חלל כעל סכית למתניתין כפיר' סר"כ וכ"פ מפריש ער שמנה סאין ואוכלן ן - דכריוכימאיר (לינו מסמיכו כל סמעסרות

הר"ן : וחכמים אומרים אינו מפריש אלא לפי חשבון : ורחס הפועל חתנעל הכית ב שמנה סלין • פי'סר"ן ג שיעור תרומה עין יפה אחת מארבעיס • בית נוקן ממגורקן סחס לנן לוי

וכ"כ סר"ס שמאי אומר משלשים והבינונים מחמשים והרעה וסחת לעני: ר' מחיר חומר ומעט יותר ו". הרמנ"ס מששיס תרם יעלה בירו אחד מששי'תרומה • ואינו רחוקו פופל יכול לאכול מן וחמרס סחס לעני סוח צריך לתרום חזר והוסיף חייב במעשרו' עלחבירו סמגורס סמכס סליס בקירוב החסכון הכל כדיוק

מששים

ומסתמס כתורת ממסר החסכון הינו טעון לתת לעני

"רומון נתן לוי - וכתורת 656 CPע טסריות שהסחת ויפריס גס כן חותן ס' ס6ין מפסר עני כתן לעני והרי ים כחן ח' סחיס מתוקניס ומעט ועשיריס ס6ת וס מכוחר • ט"כ:

"יותר וחטיפ פלס רחקו מפריס תרומ' גרולס 65 נחסדו כתי וחכמיס 6ומריס 6ינו מפריס 6לס לק חסכון פירס סרין ולרז על יתרומת : וחכמיס fומריס ל6 ספרים נעל קנית

כפי' ססני לפי חסכון (פקיימיס) וכלומר וחינו 6לח לפי חסכון סעודה זו פרולה הפועל חכול 6כלו והסחר יכול לסמיך טכילס כחזקת קיימיס 6ל6 כריך סיתברר לו כמת מתכת כעלמ6 סוס ריסים לנוי ולעני כלכך 6ין הפועל יכול קיימיס ולפי מס סנתכרר לו סקיימיס כך יפריס עליסס ול"ד לסכול כלו ער סיכלו ח' סלין כרכרי ר"מ - 6

% 6ותת סעודת פרתנן כסוף פ"ג תיטין סמניס פירות להיות מפרס עליסן כו' סתית 5

63כול 6כלו ותו ל6 • פי חקר ונותן סת לכן לוי ספרים עליסן כחזקת שתן קיימי'וסתס הפירות חכלו כסריס וססת לעני והלכו עתס וכסכס לתפריטסמנת סלין מן המנור' ולין כלן חסס סנ6כלו 6ל6 סמ כחכרו ולס6 65 חייליכן דלה ולחכול 6ותס על סמך הסכי סחין סנתן ל5ן לוי ולעני חיכו סכים לכל הכס סכתנוס לfחריס ללוי ולעני : לתום סמס יולע6ס fותן סני סחין לימיס 6ס לחו ר' מחיר חומר מפרים כלכלו וכן פי'סרמכ"ס סמס סין קיימי' קכתס וכחכל קלתס סמנס סחין וחוכליןעל סמך 6ותן סני ס6ין נתן לכן לוי לפני ה יוחנן רחיישינן לכ6כל רסכים לכך ניתן לסס נקט נמי סמס כחזקת חתן קיימיס : וחכמיס fומריס חינו מפריס 6ל6 לפי י היכן קיימיס • וויל קרמכ"ס כפי1 מס' מעסר 6ח"כ יורט ס' חסכון הקיימיס 6ס כל ססני ס6ין קיימים מפרים עליהן חי סלין Sc מנורות קיימיסfכל 6ס 6כלומתן הלוי וסעני כו' • סחין ומעט יותר ו6ס סין קיימיס 656 חניין הינו מפרים עכ"ל - ונריך לומ'ססטעס סוח דכיון סערן ל6 קפריסימוכין פליקס fk

6רכע סחין לפי חסכון מס סכת63 מסן קיימיס כן בכדי 6לו המעסרות סין נתינת תלוי ותעני (פוטרתן) התחיל מפרים פליקס ולח יותר והלכה כחכמיס : ג כין יפת החו וערין מעורכין כטכלין רלין כרירת כרfורייתלו כרפסק הר"ן מחרמפיס מי ססוס כדינג ותורס בעין יפה : מפרים חסר *

ב כפרק ז' כרמלי מסכתו' :

מרכעיס

וקנינונית חסך מחמסיס לחן ונרי בית ב ג עין יפת 6חת מסרכיס פי' סר"סנס ירוrלמירכתיס סמחי גינקו 656 פנס קפה קלמר ליס ומעין יפה רניס חתת

אחת התרומס 6סר תרימו ססית הליפס מחמר החטיס למר לרנריקס עין רעה ונינונית 6ף על גב דל6 תני לי ! סיתס סחיפי מחמר שעורי' זומר סלסי'סbיס וליפס פלסס כמתניתין : ועלי נידו 6חר מססיס כגון סתרס מחומר סחיס נמנ6 ססית קליפת סכי סחה וססיתס היינו קרי עלה נידו 6חר מcסיס וסו6 עין רפת :

חור והוסיף חיים סטית • פן תרי tcית טל חרtcית • הוו סלת ומחנק לפני כמעטרות דונר נפטר ו6ין פס תרומס חל על מס סמוסיף חומרים לחומר חטיס ולחומר סעוריס • הו 6חר מ6רכעי': הלכך התוספת סולת סויה טכל נמור וחינת כמעטרות : כית סמלי סומריס מסbסיס : דרסיני tסית מחומר

מcסיס דהיינו סחר מסלסיס ס6ין : והבינונית מחממיס דכתיב וממתנית כני יסר תקח 6סר 6חוז תן לחמסיס כל מות 6sתס 6ותו הרי קול כזרמת זה מחמסי'

חן 6rsחז כמקוס 6חר מסמסיס • והיינו מודל בינונית שהיה כרוב כני 6רס ולכך רחוי לומר על מרת זו כל מה וכו' וכ"ס דכינוני6fחר ממ' (דרסס ללפיל תן (נ' bסית על חctiית) וקן דקר6 לקפל לפין לעת וכל מס וכו' לומר לה פחות פחות מזה הסיפור : והרעה chסיס רגרסינן נמי ססית הסיפת מחומר חטיס לחודית וסטית קליפת הלי סלק וקול

חלק 6סיס מחומר ססוס סלסיס סחין :

[ocr errors]

:

[ocr errors]

D

tnמיס וחקר כגון סיו ככרי ססיס ו6חיס6ין וכלס כידוס6ק במרה, כו'. פי' סר"נ דלח חכרו לתרוס מחומר : סנקס סחס תרומס : ויחזור ויתרוס כמו סקו למוד (חס

היינו כפרק קמס מסנס ז' : קול רגיל) לתרוס לחל משמיס יפריס עדין 6חד מססיס נסס מוקף י"ל מס סקותוך קיקף מקוס 6'קרמכיסי ועיין ולס סוס רניל לתרוס 6חד מחמיס כמכחו לנסחרו עלין 69

מ"ס מפנק ה' נודנינק : סלין סלח נתרמו : כתבה

ו אפילו חקק חין קרומתו וכמפקל כלומר 6ותן מותר מששים ואחד תרומה • ויחזור ויתרום כמות שהוא

תרומת ' רחיכה סקול תורס מותר לתרוס למורי במרה ובמשקל ובמנין : רבי יהודה אומר פסילה לכעל סכי' דלי תימ6 כמלק וכמפקל וכמנין ללס אף שלא מן המיקף: דהאומר לשלוחו צא ותרום רכסיעור קוי תרומס : ל"ס למרותרנס מלומר: חלה תירס בדעתו של בעל הבית' אם אינו יודע דעתו כמכסחו חולין סתוסיף • קס כתחלת התרומס: 65c q כן של בעל הבית • תורם כבינונית אחהמחמשיס • (רומטיס עס סתרומה כן המוקף הסכר רכי יסולס לין פוחת עשרה או הוסיף עשרה תרומתותרומה אם כתב קר"ס : וכתב טור דכן גרין לתרוס מן המוקף - fit נתכוין להוסיף אפילו אחת- אין תרומתו תרומה : 6ס פיחת נמי סין תרומתו נתקלת תרומה וחין הלכה ה המרבה בתרומה רבי אליעזר אומר אחר תרומה לפי ס6ס תfמר כר' יסולק : מוקף קרוב מעשרה• כתרומ'מעשר-יתר מכאן יעשנה תרומת דכסיעור קוי תרומת נמלס וסמוך וכחותו מקוס עכמו : מעשר (סיס) למקום אחר ר'ישמעא אומר מחצה סמקכת מתוקן • ומקנק י כדעתו על ככל סכית לפי חוליןומחצה תרומה ר"ט ור"ע אומרים ער שישייר טכל מלומעין זס כזס : ועיין סיס תורס כעיןיס וים כעין. שם חולין: ו כשלש'פרקי'משערים את הכלכלה: כריס פרק כתר6 דמעילה 4 רעה • ויס ככינוניק: פיתת כגכורות'ובסיפו' ובאמצע הקיץ המונה משובח • ה יעשנה תרומת מעפר • עטרת ותרס מחרכעיס : fו והמודר משובח ממנו • והשוקל משובח משלשתן

פי'קריב ויתנסו הוסיף עסרק ותרס מססיס :

ז דכי

ללוי וכו'. ועוד י"ל כרפי' קכומתו תרומת דכיון לכחסד

קר"כ כמסנס כ' פ"ק ורמלי מסעירי חכמיס תרס יכול למימרליס סכח לסכי למדתיך : דמתניתין כחכס 6לעזר כן גומל דסכר ריסרץ רסלי לתרוס ו6ס נתכוין להוסיף ססיס יולע רעתו סל כעל סכית וכמתכוין תרומ' מעפר ע"ס ופסק כן הרמנ"ס כפ"ג מס'תרומות סייך קוסיף לפי' 6חל • סין תרומתו תרומס : ה 6'מעסרת יכול ופי'יעסנס כל כולה fit חותו תמור' וכן פי'סר"ס וסרמנ"ס:C לתרבות ולהפרים תרומה : סנחיל וbסכחן bס תרומס כמקוס רבי יסמע6ל חומר כו' מסכת חולין כו' פי' סר"כ ורסטיל) סקר סקי6 מ'מעסר : ו6ס רכסיותר סין סס ערומה על מותו לגנן דיו לרקטית וכו' ירו' וקח רקחמר ריו ג"ל דכלפי רבוי • סוס חולין קטכולין למטסר ומרומט כתרומ' מן קיק

רבי טרפון ורכי עקיכל חומר דיו 4 תקנתו סיעפנו תרומת מעבר למקוס 6חר ויתנהו ללוי פיטפנו ו בשלשה פרקיס כמנס מטטריס וכו' לfשמועינן רל6 תרומ' מעסר על מספר טכל סלו וקלויתןלו מולין כנגר חותו

יפרים במרק כזמן חתך על זמן חחר היפי וכוי והס רקחמריעסנו תרומת מעשר כמקוס 6קר ולס 6מר ממנו' מסוס למעסר מן הרע על היפה : °טשערין כו'. יעסנו תרופה למקוס 6סר לפיסbין תורמין פלס מן המוקף". משם הלך לכל תרומה גדולה כו' כלתנן לעיל • הוח כפ"ק לכל תרומת מעשר מפריסין 6ותס סל6 מן המוקף : מחנק מסכת ז': המונה מסוכס פי'סר"כ מן המונים כחומרי קולין ומחנס תרומס' דסכר יכול 6לס לעסות חלי כריו תרומס שיין מיסכמשנה ט"ז פ"ק דמסכ'חכות : והשוקל מסונת דכתיכ ורחפית לגנן דיו לרוסית סיסיס כלגן (רחמיתיהיה מסלמתן פי' המורר וסמונס וכחומר : וסרמנ"ס כפ"ג מס' פרומס) ולגן סו סירייס : ער סיסייר פס חולין 65 כפיון תרומות ופ"6 מס' מעסרות כתב רחין מפריסן מחומר לתרומת רק סיסיו סיריק נכרין • וסלכס כר"ט ור"ע : ו הכלכלה מעפר ולמעסר לכך כתר סס תסוכס מסניקס "מיס * ובחיתי הסל סמולריס כן לספרים המעפרות וסרומת מעסר סחין כירוסלמי מלי קול מסוכסיתסוכס מן סתורס מן סעומר קמר מפריסיס 6ותס 6לס כמלק • וכמנין - וכמפקל - כלתנן וS6 ר' חנינ6 כריס לרכי הלל מתניתין למרס כן והפוקל מסוכת תרכס לעסר סומלות מכל תרומס גדולס לין מפריטי' 6ותת קלח כלומר כרתנן לעיל • מפערין 6ת הכלכלה: לידע מס מיכנס כס מן ספירות: כככורות כומן ספירות כככוריקן סן כמלולן והכלכלס אכילס מסן פחות ממס ססיס מכילה מסן כסוף תקין סככר התחילו לסנטמק ותן ככומות רקות • וכסמכע סקין פתן מכופלות וחינס מנומקות הכלכנס מסוקת מן ספירות יותר ממס סמחזקת מסן כססן מכוכרות כמלולן ופחות ממה שהוא מחזקת כקן כסוף הקיז : כסככר נבטמקו - הלכן משערין כנ'זמנים הללו : וכסייפות פירות סכסוף הקיז : סמונס מסוכס מן המוכיח כחומר : וקמולר מפוכס וכו' ודוקל כמפפרות * וכתרומת מעסר לכל כל כתרומה גדולה כדפריסית :

כב ב ו תרופה

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

'מbbסתן- חמרר' חנינח תפתר כסלסתן גלית 6ת סמע מינית ז תרונות עולס כחקל ומחק • סלס סל תרומס סנפלה למלה

כליס ע"כ כלומר למפלסקן יקיק פירוסו המונח משו הtSc') סלין סל חולין פקס נין לכל 6' ונסה נוטל לסל מקן וכותנה זעִיין מ"ס כמסכ'ס'פ"ס לפחה ופול עיין מ"ס כמשנה ט"ז. לכסן ולסחר חולין כמו סריס : כמחק ועור 6ס נפלס סחר סל כפ"ק רמס 'חכות : ז עולה כסחר ומלה • ולפי'כטערין תרומה (תוך תפעס ותסעי'סליןס5 חולין ימסרו יותר מתספיס כיל קיסר? כרתנן כריס פ"ת

ותסעס וזס סמססו מין לו דקמכר חוז מרמי חותס סלק ז רכיאיעזר אומר תרומה עולה כאחד ומאה' ו' ספור קוליל ים כלן מלה וסוכרפי' הר"כ כסן כר"ק קר יהושע אומר במאה ועוד ועוד זה אין לו שיעורי ר' ועוד משהו נוטל סמס לחת

למחר מ') ס"מ סטלין 65 יוסי כן משולס אומר ועוד קבלמאה סאה רשתות וכונה לכהן והר חולין הגיע ליד כקן ו6"כפסיט' למרמע: ח ר'יהושע אומר תאנים שחורות מעלות כמהין : קל למלק סלק • דחי כעי (כי מתסל עלה את הלבנות לבנות מעלות את השחורות עגולי ספות למרמס 6ס נפלק כפר נדריס וכ"כ הר"ן דבלה הגדולים • מעלים את הקטנים והקטנים סחה סל תרומס ככ'טסל כייס כ'ג דערונין וסוחיל מעלין את הגרילים העגולין מעיין את המלבנים• חולין • זקן יותר סתקכ קול ומני מתיל נסוי כרכר פים והמלבנים מעלין את העגולי. ראיעזר אוסר' ור"ע ספות לסלה של פרומת

לג מתירין דחפילו כחלף לה אומר בידוע מה נפלה אין מעלות זו את זו וכשאינו המלמעס סססל' ו'קניסי ונטיל °כמ"ס לקמן פיט ידוע מה נפלה. מעלות זו את זו: ט כיצד חמשיס 6ז נוטל סחת חקת הסחר

מסנס ו') וכסוף פ"ג רחלת • תאנים שחורות • וחמשים לבנות- נפלה שחורה חולין כסקין לכל 6ס קיו הס מלתו מיתרנס כנמרח שחורות אסורות והלכנות מותרות • נפלה לבנה קולין פחות מתסטי'ותסער נוריס סוף פ"ז דכיון דליכל לבנות אסורו' ושחורות מותרות בשאינו ידוע מה קכ קכל פלומט וימכרוכלס פלוס פיc& על הספרס 65 נפלה מעלו'זו את זו ובזור"א מחמי'ור'יהושע מקל: לכהן כלפי תרומס חוז מרמי חתי לסתcולי עלס ולסכי נק

י ובזו

סלה פל קרומק סכק והלכת קו כרכר סיס לו מתירין :

כר"ס ס6ין. תרומק פולק באחר ומחר פי' קרין דכתיב מקרסו ממנוכו' עיין בפחות משחק ומחתי לסחס לן תנח כותיס ככמס דוכתי והכל

בסוף פיק רחלת סכתכתי להסמכתו כעלמס היח: מודיס סלין התרומ' כולס כמחסכלכו וכ"ס כפחות ממלת ועור קו למלס סתות למדמט כתכ סרמכ"ס ומ"ס סתות דכתיב בתרומת מעשר מכל חלנו 6ת מקרסו ממנו רכר סbתס

למשמע כדי לסלק הספק ויכלר לדכי הקנינוס'כדין תורס ממנו 6ס נפל לתוכו מקלסו והיינו 6' ממחס ומתחת פיקוק כולו חולין כדי סיסיס סתות סbת סb תרומת • ילו חמר סלין מפריסין עטר' (מעסר רחסון • ומחנקן עסרק סחה קל למחק כלכר היינו חומרי' כי סקל יפנו חלקסלס (ניל לתרומק מטסר וfמר רחמנ6

66ס הזרקת חומר סקר לתספיס מחס) 5c תרומס וכסנפל סק של תרומה וחלק ממחס מן סקר * ותספק מקופתן ונעסס קכל מרומפ : ח החניס סחורות בכ"ט ססס וקכ פחות חלק ממחק מן קכ מן סחולין סלכל מלס מעלות 6פ הלככות • תחכס סל תרומס • סחורס חולכנת סלס וקכ 6' כי התרומה תעלה כזה תספור כיון סס סס קל סנפלס למחק קלניס SE חולין קניין סחורות וחליןלכנות יותר על המחס קמ"ל דלק . 656 כריך סיסית זה הקם פתות כולן מכטרפיס לכטל • פרס קיק רונה קיק דורסן ומערכן למרמט וקל פחות חלק ממחה • מינוסתות סחר וחלק כמלת הכל כיסר • וfס סחנרת נפלה מפלס 6חת מן הסחורות ולס *קר ט"כ: ח "רבי יוסט חומר קלכיס סחורות מעלות- לכנס מעלס 6קת מן הלכנות • וקסלר חולין כסקין : עגולי חת הלכנות כו' פי'תר"נסחס היה רוכת ריס דורסן ומערכן וכלי רכלות קלניס קנלרסיס נעגול גדוליס מעליס חק הכל ניסל וכו' וקפיל לירכפרק ללקין סוף מסנס ט' רלס סקטניס 6סיס סס חמסיס עגוליס קטניס וכ"ה פגוליס :כמויך הוסיף כסיתר על החיסור 6סור ופי'קרנסטעס מסוס גדוליס וחיד מן הגדוליס כסניס מן סקטניס ונפל לתוכןעגול דחין מכטלין חיסור לכתחלס ומכחתי כפי שהזכרתי וז"ל ולף קטן של תרומס : מסייעות כולן לבטל וכן ענגיס ומלכניס כיחין מכטלין חיסור לכתחלת ת"מ לתרבות בעיקר כדי לכטל ענוליס סס קנדרסו' נעגול מלכניס תלניס סגלוסות בנורת הסיפור 56, ככה"נ סלינו מרכס כסיתר 6ל6 מסנס תfסור רכוע כמין דפוס סעוסיס כו כלכניס מרוכעות : ורכי 6ליעזר : תכנות סתיס ומפרילן כחסר היה מקיס כדי לעכנס (כ"ל חוסר 6ס סחורה נפלס ספחורות 6סורות (חס לכנס נפלס : לערכס) יחונכס"ג כ"ל לסרי וכטל לכתחלת ורכי 6ליעזר הלכנות חסורות וכן כגדולים וקטניס ועגולוס ומלכניס חוסר עכ"y•

הרומין לחיתת סנפלס 6סוריס : נירוע מס נפנה סחורת חו

סכנת חיןמעלות לפי סיכול לחכול סbחרו' וכיון דמותרות הןחין מסייען' לכטל 6כל 6ס 6ין ידוע 6ס סחורס נפלס 6ו לכנס כפעס כיון דכלן כספק חיסור לעלות f חת זו וסלכס כר' עקיכח : ט כינר לפרוסימנתיס דר' עקיכל קלתי: וכן ר' ליעזר מחמירנה6 רמקגינן לעיל לכל לכי לכעינ6 למימר לקמן קו bיפכf:

• כוורת

:

[ocr errors]
[ocr errors]

י' כדרוס ליטרל קניעות ליטר6 5c תוניס יכסיס סל תרומ': י ובזו ר' !יפור מיקל ור' יסוסע מחמיר • לסון סר"ס וכריך על פי הכרמל חולין יתרכס כדין סוזין ידוע כריז'נוורסי טעס כין כרכי חניכור כין לרכי יסוסע מים לכנות ובכן כריס מלת ליטריס 50 חולין : 6פי' לין כלן מסה כדין וסחורו'גדולות וקטנות מתחתוכו לעליונות עכ"5 °וכתוס' פ'. סרי רס ולע"פסידוע הוס פסליטרח 5c תרומ'סיס כפי סכל כל הזכחיס דף כ"ג כ"ס כתכו רלח רמו לתסחורו'חיכן רחויות וחינת מעורכת פס החולין

להיות כספק רמוט מכעולס רופין 6ותן כסלו נפרדו י ובזור'ליעזר מקל •

ובוור'ליעזר מקל • ורבי יהושע מחמיר בדרוס סחורו'ניכרו' מתוך לגגותי ממקומן • ונתערכו קסולין ליטרא קציעות על פי הכר • ואינו יודע איזהו • ריא וכפי שהזכרתי כתוך 30 כתרומס ופולין כ6חר ומחר אומר רואין אותן כאו הס פרורות • והתחתונות

והתחתונות וניל לכירו' מקסי מים הכל ורכי יסוסע סכר כיון דינס מעלות את העליונות 'ר'יהושע אומר לא תעלה • טר"ח מחמי'ור"י מיקל ויקיר מעורכת חין התחתונות ער שיהיו שם מאהכריס": יא סאה תרומ'שנפלה נהפך לנכס קסמונס ומסני מסייעות לכטלסת העליונו' על פי מגורה יקפאה - ראיעזר אומר אם יש בקפוי קרי תנסי סינון ר"מ ורכי ht הפוליס מותרי'(הפומיס (ס"6) מאה (ל"נ) פאת • תעלה באחר ומאה • ורב יסולק ויכל דר'מר' ליעזר 6סוריס על סיסין סס מסס יהושע אומר לא תעלהי סאה תרומה שנפלה על מיקל כתרוייסו עכ"ל : כדין ותכטל פי סכית זס פי מגורה • יקפיאנה • ואם כן למה אמרו תרומה והתחתונות מפלות חת כתו'פומין וסנכ'כר'יסוסע: עולה באחר ומאה • אס אינו ידוע אם כלולות הן •

העונות יא מנורת סוכר סוfוגריסנו אולאין נפלה : יב ביקופות וב'מנורות • שנפלה 6ע"פ 6ינן כספ' רמות התכולה : וקפ6ר הסיר מי סאה תרומה לתוך אחת מהם • ואין ידוע לאיזו מהן קקילו כתרומו' פירו' לרכנן סלמעלס תרגוס וילף הברזל נפלה - מעלות זו את זו • ר' שמעון אומר אפילו תו'סס : יא וקפאה פיי יקפח פרולס : 6ס יס נקפו הם בשתי עיירות מעלות זו את זו : יג אמר רבי הריר הסיר מס סלמעלס קעת כחחר ומחת מכר יוסי מעשה בא לפניו'ע בחמשים אגודותשל ירק קרנוס ויכף יקפל • וכ"כ כירופלי דקיק 6ס יס כקפו שנפלה אחתמהס לתוכן חציה תרומה • ואמרתי זר"ס • ולין פירוס וכף עס מס סתחתיו 6חל ומחת לפניו תעלה לא שהתרומה תעלה בחמישים ואח' קמתורגס וקפר • והסיר מעלס וריס בטעמיק לחמר

אלא

סקרי 6חריו כתוך 65מר התחתונות מעלות 6ת

ויסמר קרס לך וישלח ידו העליונות וקמ"ל דסטיג רקפח וגלי רעתי'סלח כתערכס עס ויקסקו 656 פירוסו toט למעלה על פני סמיסי וחכמים התחתונות • חעפ"כ סתחתונות מסייעות לנטל : ורכי יסוסע קסילו מלת 6רמית זלת למסי' מס סלמעלה וכיוליכות לומר ל6 תעלה ר'יסוסע לטעמית לסמלעיל ס6ין התחתונות פי' סרמנ"ס ססמלס עברי מנורת קפחו תרומות והמנהג מסייעות לכטל : סחי תרומס סיומס למלתח דרכי יסוסע סהעליון סול קופח תחלה ונשתמשו כזוסמנס וחמרו כמי סרול" קיס • וס"ק כיון דלח תעלה • כיכריעס יקפילגת יסיר מת

להסיר מה סיעלס למעלס על רכר מכונת לו מקוכן : סכן למעלה ומעט סכין לס: על סרט סקסיר כלס וססלר אס ים נקפו מחס סחתיכס"6

5"ג מסת סחר ועל פיק פי' קפל חולין : 6"כ למס 6מרו: מתניתח פריך על מלתיס דרכי קר"נ מס ספי' • ופי' סרמכ"ס כגירסת הספר (6cין יהוטע 6"כ כריזס מקוס 6מרו תרומת כריכס 6' ואחת התחתונות מעלות 6ת העליונות ווים נירו' מיחלפית מיטתיס כיון טיס תקנס נקפו • ומסני כסfין ילוט לס נכללת סמחה דר' 6ליעזר ומיהו גס גירסת הספר לפסר לתקן טיפ פיר' כתגורר • הסר סנפלה על פי המנורה • 6"ג מזחלת מין ירוט קר"נ ולת"קfס יס כקפו וגס מה פתחתיו מלת כלה: או להיכן נפלת יוסלכס כר'יסוסע: יב ספי קופות ככל 6סס לסין כפלת • פי' סר"נ להיכן נפלה • וול הרים כחיות מקוס חמסיס סלה : ו6ין ידוע לחיזו מהן נפלס וסתיסן 6סורות כמנורת : יב בשתי עיירות • כעל כן נחת כתנ עיירות מספק מסייעות זו חת זו לכטל : ולס רנס לסעלות סחס מזר קופות גדולות סרכס עפויות למלת ותיס מלס כלסון ערכ ע"כי מעלה • מזו מעלה • מחנה מור ומסכה מזו מעלה • וסתי 6

°כל לפירוס סר"נ רבינו עובדיה מברטנורה fין כרחה כן קופות fפילו הן כסני כתיס ולין ידוע לחיון מקן נפלת חלל כפשוטו פון מיר קלפי סין רחוקוס לין מתערנין וכן סלי SE תרומה מעלות זו 6ת זן • מפני סריכן להתפנות

ברחת מספי'טסזכרתי : והן מטלטלות ממקוס למקוס :: ופעמיס סממערכות זו עס

ין חלק ז הכל סתי מנורות סמינן מטלטלות כזמן ססתיסן ככית חסל • מעלות זו חתו: ס ין כסני ( ניתן )6ין מטלות זו 6ת זו:ר'סמפון לומר 6פילו סן כסתי עיירות וחין סלכס כרכי סתטון : יג סנפלת 6חת מסן • חגולי חיות כיוכח כין: וחינת נכרת מכניקן וחוקת לגודה היתה חנית חולין: וחכית תרומה :

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

יג אלא פסיוסס מ6ת פניחנייס: 65 סכריך מסס וסגיס. ססיו סס מסס ופני קניין עס קחני Sc תרומ'סכקי ו6סמעינן

סקרי כח' ומחק כולס נתחת בסכמסנס ז'. 656 רכי יופי ס6ין קלגולס סחניק תרומה מלמפת 6לפי חפכון

לכלניד' סחניק תרומת הנופלת כחמסי'קיק המפס' : פרומס סכק - ולס 6מרינן סססגולה כנס תלמס : כיון פקיס פרק ה סאה תרומס טמלס וכו' - לטמלס 6סורס כלכילק

תרומה מעורבת כחולין : כעת כלילפינן

פ"ה סאה תרופות טמרס נפרקסערל דף ע"ג מדכתיב אלו שהיו שם מאה ושני חצאים :

סנפלה לפחות גסטרין תל כנגן הטגס פרק ה סאה תרומה טמאה שנפלה ממחק חולין התרומה

טמקס גמי עולס כ6ס'ומbק: כנט נו • וכפסולי סמוקדסין למעשר ראשון - אילמעשר שני או להקרש בין ירקכו דלי לפטר נכקן כתיג : וליסי' לזס ול6 טמאין בין טהורים • ירקבו • ואס טהורה היתה ל6כלס : מסוס תרומס להחר: ועיין כמסנסו' : אותה הסאה • ימכרו לכהנים • בדמי תרומה חוץ טמ6ק (ק6

657 תגן יללקו ה שנפלה לפחית כנתחת מרטי אותה סאה • ואס למעשר ראשון נפלה ייקרא מפו' רחייסי' קלמס 6רמרלין

חולין וכו' שס - לתרומת מעשר ואם למעש'שני או להקרש נקו 6תי כלו לידי תקנה לתרומ'טמסס גמי עולס כו'. נפלה •הרי אלויפרו ואס טמאי' היו אותן החולין וסתו למיכל מנייקו; מטוס

ומחס כדלקמן מפנס ר' : יאכלונקורים אוקליות • או ילושו במי פירות דרמו קיל לכו לחכסי • 65 ירקכו כתב סר"ג וס6 בלס

או

מולסרי בית כלי קחי : חס תנן ידלקו מפוס

סקורה היתה חותס סלק וסייפינן דלמל לתדליק לקו fת6 לירי תקלס כו' מסוס ונס סחולין טסוריס : ימכרו לכקניס בדמי תרומס סרמיק דרימוע קיל וכן' וכך כתר קריס: וסס דכמסנס *פ"ח מפרס פאפיס לפי ססיןbק bוכלי'מרוכי' : ונס 6ס נטמחת 65 סזס

הכ"כ נכי סמן • לרחוי לסלליק כסנרמס ונטמ6 למדליקין ל6כילס : חון מרמי חותס סחת סכרין ליתנת לכהן : ו6ס דונמרח ערוכה הוח כסוף פ"ק דפסחיס • לוקח מסקינן סתס למעסר ר6סון טסור סbס נטלס ממנו תרומת מעשר נפלה •

רמי ליק ככלי מסוס דל6 חייטיתו לידי תקנת וקכ' כרכר יכס יכקס מן הלוי סיסליפס נוכחולין * ויעסס קלוי תרומת מעשר דקל עדין לס קוכפר כנסיפ' רמתני'ולח ממחיס ככלימסוס על טכלו : ולס למעשר שני וסקלס טסורי'נפלה. יפרו (יכל וחתי כית לירי סקנס - כלכך לית ליס (פקנת6)- וסרמנ"ס רמי המעסר כירוסליס : וכרמוע ימכור לכסני'נרמי תרומת• כפי"ו כתב גרין משנתינו מניחין חותן ערפירקנו כר"6 כרכר פון (למי 6ותס ס6ר : ו6ס טפחיס סיו סחולין והמיסירלסון 6sין לרכו לססכל קי לכל כרכר סורכו כחכל חי • ל6 סנפלס כקן תרומס טסורקי לק6pc

65 מני למעכדינק פרומי יניסן סמס יתקל בקן ניסכל מרן 656 ירניק הכל כדרך מעסר על מקוס 6חר • כפרים עליו תרומת מעשר וימכרנו פמוליקין תרומס טמלס עכ"ל • ומכוחר סמולקין הס כפי' לכסני'ויסכלוס סכקניס נקוליס פירו'כיוכס כמו יכס קית סירו' טממין ירקכו על דעתיה דרבי יוחנן ילניק על דעתית נקורי'קו קניות כי סיכי ללה תתכסוהתרומה הטהור' סיס כס דחזקיק נחל סכר רכי יוחנן וכו' : נסר"ס מקשה על דעתיס לקכל טומחס לכל חוכל סלח כל עליו מסקס מז' מפקיס 6ינן דר' יוחנן ילניק ומפני סכר כו' ולס ידליק ולסרמנ"ס מוכסר לקכל טומלס: חן וינוסו כמי פירות כגון מי קויתיס מקטס על לעתיה דרכי יוחנן ידליק ומפני דלין ס"ב חלל סכר ורמוניס דל6 מכפרי :

סו ר למפגתינוכרכר כו' ועיין מ"ס לקמן כפ"ח : ואם למעסר רספון וכו' • פייקרן פלס נטלת ממנו תרומת מעשר וכו' ר56יס 6ינו רחוי לעסותו תרומות מספר על טכלו

כרתני כספרי סקכיס סר"ננפיק מתני'ס'לענין תרומס נדולס וס"ס לתרומת מעשרוכמיס כפ"ג מסנקכ': ומים מול הרינינקס מן קלוי סיסליפס כו'לס הניגותי לכריו סללו לסעיג לגימה מפוס ללח כפי לפרופי מתניכחכס 6ליעזר בן גומל לפ"ל רף קיסרחל רסחי (ספרים תרומ'מפפר (כמו שפסק כמתני'קירפ'דלעיל מ"מ קכח הינו כריך לכן ונס הינו רפי להחליף דקס קכל כמעסר רספון מסוים לתתו כלי מht"כ נפיל רסן חולין קטכולין למעפר והרים כפר סתס יעסנו תרומות מעטר על מעפר6סר נרחק רמפרס לס לסתיס כחכח 6לעזר כן גומל : וסרמנ"ס פייוחס למעסר ר6סון כפלס סל6 ניטלה ממנו תרומת מעשריקרחסס לקרות מספר החייכת לחותו מעסר רספון ויכטרף לחותר תרומה גדולה סנפלה : וימכור הכללכסן

חיון מרמי תרומס סכפלס ורמי תרומת מעשרר6פון סקרס לס סס : ואם טמרין היגלסון קר"נ החולין והתעסר וכן לשון הרים : מדל6 נקטי כליסנייקו 6ותן סחולין כליסנס למתני'סים

רליג כלל כמסנס fותן ססולין : ונירסה נכונס היס ללגירסת קספרקסיס 6תסי נקט סולין לחוך : .ותאכל נקודיס כתג סריג פיינינכם כמו יכס קיס נקודיס וכ'כ הרים 6כל קרמכ"ס כתר נקוליס קול סיעסנס ככרות

קטנות תסיק כל 6חת כיני בינה וכן 6מרו כנת'עכיל וריל כירופרקחמר וקרין נקולין כקלי סניי כיליס ונ"ל רירוטי

« הקודםהמשך »