תמונות בעמוד
PDF

:

[ocr errors]
[ocr errors]

כלמת 6מרו כל סיכ6 דתנינן כסמת 6מרו כסלו תיק תלכי באמת 6מרו כו'כתכ סר"כ כל סיכס כו'ומוכח מתפנה למשה מסיני לכל חודיקה הלכה למשה מסיני סירי כפ"ק . . י"ח פ"ו דכ"מ כמ"ססס כס"ו : הסכת פנינו כלמת חמרו תחזן רוחה ליכן התינוקות קורין ערימה. פירס סריס כרי ומדרכנן היה : העגול סל לכוס 6ע"פ ססלכלות מלוכקות זו נ ומזיד ל6 עסס כלוס • לסון קריס ל6 עסס כל פיקר כון כקרן העגול סיכןיטוכות

דלפינן קהיל גרוס קלר חבור לענין טומ6'וbס ננעל באמת אמרו העגול של רכילה שנטמא מקצתו כטכלס ורכי נתן בר חוסטיס טומחר כחקת מן הלכלות 5 תורם מןהטהו'שיש בו על הטמא שיש בו וכןאגורה ל6 עסס כלוס לתקן לק כטמלת תחרת : וכן לגולה של ירק וכן ערימה היושני עווליס שתי אגורו'שתי קסירייס לכל תרומס קוי פלירק וכן פרימה גריכי רח ערמות אחת טמאה ואחת טהור' לא יתרום מזה על כריס 6סס ונז 6סמועינן עגול קוס חמינח זהר'אליעזר אומר תורמין מן הטהור על הטמא : פסק קרמכ"ס כר"כ כר עגול סכלו גיף חסר תורס • ב אין תורמין מן הטמא על הטהור ואסתרס שוגג חוסכיח : היה כריס אגודת סלינה גוף חיך חיכו תרומתו תרומה ומזיד לא עשה כלום • וכן בן לוי עליו כו' פירס סריג על ס6ר פורס (חי 6סמועינן חגולי שהיה לומעשר טבל היה מפריש עליו והולך שונג מעטרותיו וכן כתב הר"ס • קוק חנניכס סגורס סקכל מה שעשה עשוי • מזיד לא עשה כלום רבי ולפירוסס נרחס לכמעסר תפוסה לתת קורס פרימה יהודה אומר אם היה יודע בו בתחלה אף על פי טכל טמ6 חייליכן וכן מפרם סלינה תפוסק 6חת 6ינן שהוא שוגג לא עשה כלום :

קר"ס לרריורס נטמס לחולי תורס נריכי :'. ר"6 לומר

ן המטביל

לכל קר"נ למפרסכרר' יולס תורמיס לכתחלת מן המקור

סקול טנל חן פקוח טמ6 • על סטמ6 דל6 גזר ר' 6ליעזר סמל יגח לתרוס 65c מן המוקף מסמט ררינס לטכל לחוד ול6 לענין טומחת מתניח. וכן ירלס וחין הלכה כר"6 : נ מין תורמין מן סטמס על הטסור מדברי קרמכ"ס כפירוסו • וקסיס 6"כ סמלי לס עסס כלוס מסוס פסידק לכהן : : ולס תיס סונג תרומתו תרומס ולוקח 6ררנק קרי כקכ כמסנס ר' רפ' דלעיל כסס ספרי רכסמקרסו ספיקת לס סעת סכוסר וסגיעס לעונת מעשרו'קולס סנטמ6ס כתוכו עופה ממנו תרומה גדולה • וfין לומר ורוקח תרומס דמדוריית6 תרומת מעליותס קיס 6כל 6ס נטמ6ת קורס גדולה עוסק לכל 69 תרומת מעשר והכל ברוכת ספרים על ססגיעס לעונת מעשרות לה קו 6 תרומת מרbורייתb ולס תרומת מעסר כרכתיך על מעפרותיו • קמחי סנ6 • ועור סכך קרס 6פילו סוגג מין תרומתו תרומת : מעפר טכל מטסר כתר קר"נ כפי'כרים פ"ת כריכור וחס למעסר ר6סון וכו' בחסון סלח נטלת ממנו תרומת מעשר : קים מפרים פניו וסרמנ"ס כחכורו פ"ג העתיק קן ספרי כענין תרומת מעשר וקולך היו מפרים מוס על סחר מפפרומין : 6ס היה יודע כו ומיסו לפי מס ספירסתי לעיל כרכרי סרמכ"ס סכרין סיחסוך כתקלס סקול טכל fו ססוח טמס 6ף על פי סעסעס סתרס סיעור התרומ' מעסר סכו ו6ח"כ יפרים עליו למקוס 6חר קיה סונג ססכת ססוס טכל לו סקול טמר קיי סונג קרוס 6כל כסמפריס מן הסתס נמנ6 סמפריס תרומת מעשר עכמן למזיל: ול6 עסס ולס כלוס ולין סלכס כר' יסולק : על טכל 6קר • ולין תרומתו תרומס כלל : יכלפרוטי דקים

ן המטביל

נסכי מיירי °כסיס כטכל הזה יותר מקפיפור סלריך לספרים

וכדתנן פית מפריס עליו וסולך סרי ס6ינו פוסתו ככת 6חת תרומת מעסר על הטכל הסחר סרונס לעסותן עליו ולפיכך חיכו לומס (תלו דחמרינן כגיטין פ' כל סגט דף ל' כור מטסר ים כן כידי כו' חוססין סמס עסלו תרומת מספר על מקוס 6חר וסיינו כנון סיס לו עוד ט' כורין מעסרטכל כרפירס"יסס (סמס) פסלו תרומת מעשר על תסעס כוריס סיס לו כניתו מעפר קטכול לתרומת מעשר ע"כ - ולפיכך נריך סיחשוב סיפור התרומת מעסר סכו ו6ס סנג מק סעסוי טסו ויפרוס 6ח"כ ולפי סקר"ג וסרמכ"ס וסר"ס כולס פה לסל פירסוכקריל טכול כתרומס מעסר וסרמכ"ס סכיס ספסוק ונחשב לכס תרומתכס וגומר לרחית וזה הפסוק על סקס מעפרנחכר לפיכך חין חנו יכולים לפרס מפנינו לפי דרכס סל סלו תתפרסיס ז"ל ככגון סהול טכול גס כן לתרומה גדולה לתקלימו כן לני לכהן 65חר סנתמרה פופגן נריספ"ז דכרכית ועל תרומס נדולס סכתוכס קלמר סכרין לחשוב כו' • (coתס 6פילוכסמפריס ככס 6חת ס6ינן 656 כור 6חד ויס לוט' כוריס מעטר וכו' רלס מסמע כן לפי לכריתס וחיכו (נ"ל נ' ולני) קוסט רתרתי הכריחוס ז'S סל6 לפרט כן חלק רות פסיטל וחכ"ל סול נעול רליסנס דמפרים עליו וסולך רייק כפי פירוסס כפי מה שרקרקתי כו כחסר כתכתי) ולעג דלתומכיס ככר סחו פעיל חזר וכחו כחן מפני סני וכריס סנתסרסוכן חלה לחלק בין סונג למזיד. ועול פלונת6 ור' יולס • וכ"ס סיס לפרס כן לתר"כ ללת כפנית לעיל כלל : ומ"ם כר"נעל מעסרוקין • קיה על טכל גמור להפריס תרומס גדולק כספרי דלעיל - חלס לסתס כן לויס לו מעפרות וחין נסס נחלת סדס וכרס כל כך ולס נתכוון הר"כ לפי' סר"ס - וסרמנ"ס כחכורו פ"ק חור מפירוסו לסכח ומפרס לכולס מתניתין לענין טומלס וגס פסק כרכי יורה ללח כמ"ס כפירוסו והכ"מ הכיח שכלית מסירוסלמי ועיין כתפנק ק' פיק רעליות :

נ המעשר

503901

וכל מין

: המעשר והמכסל וכו' • מדסנ6ן כחל ככח ס"מ דמטפר ג סמסכיל כליס כסכת 66סור לסטכיל כליס טמbי'לסעלוק'

כמויך לסור לו לעולס כמו מכסל וחפ"ג למכסb מידי טומחתן כסכת מפני סגרחק כמתקן כלי: המעפר 66סו' עגיל חיסורס לחורייתס ומעסר ל6 עביד (חסור) דלוריית ספרים תרומות ומעשרות כסכת מפני ססוח מתקן: והמכפל הכרתנן כפ"ק דנינה °ומיסוכפ"כ לכינת דף י"ז דמייתי לק כסכת כסונג ילכל לוקו תכסיל למונחי סכת לכל 65 כסכת הר"ם מוקמינן לס מטסר

עכמו וכמזיל לס יסכל הול כריית ליס פירי סריכי ג המטביל כלים בשבת שוגג ישתמש בהם מזיך 6כל 6חריס 6וכליס למיכלי S

מסוס bיסורס לא ישתמש בהם • המעשר והמבשל בשבת שוגג פנת דכתיך ושמרתס 6ת ושכת • עין • ולפי ליסנ6 יאכל מזיר לא יאכליהנוטע בשבת שונגיקייס מזיר מסכת כי קדס קיס קיס קדם הסוגים רסתס מסמע רלח יעקור ובשביעית בין שוגג בין פזיר יעקור:ו אין ולין מטמיס קלס: וכסכיעי' קתני לסו כסררי דפרין תחל' תורמין ממין על שאינו מינוי ואם תרם אין תרומתו כין סונג כין, מזיך יעקור ממעסרולר ממטכיל 6כל תרומה כי מין חטים אחר כל מין תאנים וגרוגרות סנחפרו יסרסל על הסכיעית כפר'סכיזקין תמכו ספוספת ורבלה א' ותורם מזה על זה כל מקום שיש בחן ול6 כחסדו על מנת:ו כל חמסי פריך כך וממיל6 כתי, תורם מן מיפה וכל מקום שאין ברין תורם מן לין סמיס 6חר ולע"נ דסיכל 6פשר לומר לככ6 כפני עכמ' המתקיים רבי יהודה אומר לעולם הוא תורם מן dחמתית ולנגי : קיל המעטרכלנקט קתס & היפה': ה תורמין בצל קטן שלם ולא חצי בצל קלכיס לסר ולע"ג דליכה סמקסן דפריך ממעס'כליסה גדול ר' יהודה אומרלא כי אא חצי בצלגדול : וכן סחורות ולבנות : סונרך למנקט כולס מלתו היה ר' יהורה אימר תורמין בצלים מבני המדינה בעודן לחיס קרויין תוניס ולכןנ"ל ק6 דסנסן יחל מטו' על הכופרים אבל לא מן הכופרים על בני המרינה זכסיכסן קרויין גרונרות לתרוייסו מידי ומיכל ועיין מפני שהוא מאכל פוליטיקן: ו ותורמין זיתי שמן וכסגורסין כעגול קרויין

כמסנסו' פ"נ רכינס : על זיתי ככש ולא זיתי ככש על זיתי שמן ויין שאינו עגול לכלה: קורס מן סיפס הנוטע כו' • יעקור מס מבושל על המבושל ולא מן המבושל על שאינו מן התסניס על קנרונרות סbין כן ככיסול מבושל וההכלל

כל רתbכיסיפיס מן הגרונרות: fsי 6פסר לעקור הכיסול

קורס מן סמתקייס מן וכן כמעסר סככר ניתקו מן התורה : הנרוגרות על קפלניס לגרוגרותמתקיימי טפי : לטוס קול ובשביעית כין פונג כו'יטקיר - פי' סר"גפנחסלו יפרח תורס מן קיפס דכתיכ כהריננכס חת חלכו לעולס כעינן חלקו

על הפנימית כו' גמ' פר' הניזקין דף נ"ו ופי' וחי פסיר יפסיד ולין הלכה כרבי יהודה : ה תורכיס נגל רס"י 6יכ6 למיקס מתוך סקרכר ניכר 6תי למסרי נטיעת קטן פלס לפי סרוח מתקייס ": ול6 חני כלל גדול 6ע"פי .כסכיעית וסרמכ"ס כתכ כפ"ס מסלכות סמטת 6ת כסוגג סקול יפה ממנו: ר' יכולה לומר לה כי רכי יסודק לטפמית יקייס יחמר החזיר סונג קייקי :

67מר לפולס קול תורס מן היפה : מכני קמרינס טוכיס ו אין תורמין ממין על מחינו מינו : מפורס כסוף פרקין לחבילת מן הכופריס סככליס סל כני הכפריס 6כל SE גני כפי' סר"ן ועיין מ"ס סס :

הכפריס מתקיימים יותר :

מפני ססוס מסכל פוליטיקיס ה תורמין בכל קטן פלס • פירי קריב לפי פקוס מתקייס כלליס סל כני סמלינס קוס מסכל 65נסיס טוניס וסס יסיס

וכן כתב סר"ס וח"כ סך פלוגת'פירוט6 לפלוגת' יותר מחותן שכניקכפריס פוליטיקין ככי פלטרין bל מלכי': לריסה קול וסו6 רוחק • 6ל6 דכפ' כינר מכרכין דף ל"ט ע"כ ו קורמין זיתי סמן העומדיס לסוכיח סמנן : על זיתי ככס מייתי לקך מתני' וקחמרמחי 65ו כלל קמפלגי למ"ס חסוב זיתיס פליןעוסיס סמן וכוכסיס חותן כין לו כסומן לקייס

טריף

קיכס רסיכל כהן 65 פליגי לחסוך 6ותן לחכילס וזיתי סמן יפין מזיתי ככס סלכך מפריסיס עדיף כי פליגי לליכס כקן רתנן כל מקוס פיס כסן וכו מזיתי פמן על זיתי כנס רקוק ליס מן סיפר על קרט' מפכוס ודחי דמסיק כמו ספירטו ומיסו חיכח למימר דלדחיית ויין 6ינן מכוסb יפס לסתיס מן סמכוSE : כעלמס קלמר ליס 6כל קוסטס דמלתל וקן מתני' לכלל פלונת6 כספי נפסק נכין חין טס כסן 6ת ים פס כהן פליני

נסלס וrפון קי מנייתו עדיף כרמלקח לעת6 דמי לחו וכן פירטו קרמכ"ס כפירוסו וכחכורו פ"ק : דו ותורמין זיתי סמן כו' ויין פינו מכוסל כו' וכל זס מרכרי ר'יסולה לתורס מן היפה קרים • עיין ר"פ כתר6

3 ויין פליגו מכוסל על סמכופל • פי' קריגרכינו סובלים מכרטנזרק הפסיכומכופל יפה 5ספיק מסמכוSE •

ועיין ס סכתכתי כריז פרק כתרס :

כל :

עדיף ומ"ס פלס

[ocr errors]

תוספות יום טוב פר כל ססוח כלחייכחכרו לה יתרוס מזס לזס וחמר קרס כל חלב כל פסול כלליס כחכרול6 יתרוס כו'פי'סריג דסמר קרח ינקר וכל חלב תירוס ולנן למרי קורס פן חלב לזס וחלב לזה: כל חלק ינקר וכו' • נמרס רפ"ט לככורות ויחמרינן פון מן הזוכין כערכי זולין וכלפין ויל"6 וסינו לוכל חלס 6פכחן קירום וינסו לכתיכ חלכככל סרי חירום וונן לגן ולגן ומקיימיס 6ותו ליוניס : הקיפות דערכי פסקו"ס וסמלפפון מגיל • ק"ו ומס קירום וינקר 60ינן כלחיס זס כזס 6מרת כערני בייקרי מין 6חל

תורת חן חלב וכו'פירוט ולגן ותורמין מזס על זס : סני כל שהוא כלאים בחנוולא יתרום מזה על זה אפי' לגן ולגן ססן כלליס כו' לה פיניס וחין תורמין מוס פל מן היפה על הרע• ופל שאינו כלאים בחברו תורם כיס • ולחותן שנתחייכו זס וחין קלכס כרכי יסולס : מן היפה על הרע אבל לא מן הרע על היפה ואם כתרומה מלרכנן תקינו כעין פרק ג התורם וכו' תרם מן הרע על היפה תרומתו הרוחוץמן הזונין בחורייתס וקן דרסל חית

כסוגג על החטים שאינןאוכל והקישו והמלפפון מיןאחר תוכנמר6 פרק קמח דתמור' קיירי ולפי'הכי יקר ויתרוס ר' יהודה אומר שני מינין :

וכירוסלמי לסכל (תמיסני

קישות ונמצאת מרה על דהוי קרול במזיד מפוס לסוס פרק ג התורם

גרמניס סכתך ניס (למטעמיה): וכמנחת

אבטיח ונמצא סרוח תרומ' כחכורס רפ"ק סנ6'כלגןמן סל חומן כו' ססתורס מן ויחזור ויתרוס • התורס חבית של יין ונמצאת של קנורן :

חופן על היין 6ין קרופקו חוסין אירוע שהיתה של חוסין עד שלא תרמה ואס פרס מן הרע על פרומה ליין ומומן סני מיני' אינ' תרומה - אס משתרמה החמיצהרי זו תרופה • היפר תרומתו תרומות סן: 6ס ספק ער סלס תרמס אס ספק תרומה ויחזור ויתרום הראשונ'אינ'מרמעת וכתין ולח פסחו עליו חטה כחמינק • חו לחסר סתכמה בפני עצמה ואין חייבין עליה חומש וכן השניה : נסרימכס חלבוממנו מסמע סחתיכס : תרומס ויחזור ב נפלה אחת מהןלתוך החולין אינה מרמעתן ק6

6ס לח תרימו מן המובחר יתרו'זכותן תיקן לכקן וכהן נפלה שניה למקום אחר אין מדמעתן נפלושתיהן תפחו חטס ו6ס 6ינו קלוס נותן לו רמי קרלסונס סתיס למקום אחר מדמעות כקטנה שבשהיהן :

נסיחת חט6 למה • נמרח נרולה מן הסניס ספניה ג השותפין שתרמו זה אחר זה רבי עקיבא אומר קc6 רנה דף פיט ע"נ: מתמעטת כפי מס פטולת תרומה שניה'תרומה וחכמי'אומרי'תרומת הראשון הזונין עיין כריס כלfיס ערומ'סרחסוכס ולפי סקכסן

תרומה

כפירוס ירין : קול המונים מחברי וחנן

והקישות והמלפפונות כוי• קיימה לנכל דוכתר המוכיח

וקיר פליגי לענין מחכירו עליו תרחית לפיכך חיכו לוקח 655 רמיס 6 הקטנת כלליס כמסנס כ' פרק קיר רמסכת כ65יס וכן מכספי !כרין פיתן לו דכי הגרולסריח הרחtונס : קרלסונס חינה כירוסלמי סמתניתן לקכה רכי יודח כרעתיק ורכנן כרעתן מדמעת כפני עכמו 6ס נפלת לפחות מומחה Sc חוליןfין נטס דתנינן תקן סקיפות ומלפפון חיכן כלליס זס כזס רכי יסולק מרומטרסת6 6ינת תרומת 656 השנית היה תרומ' וכן ססנית

חומר כלfיס : חינה מדמעת בפני עכמס סמל הר פוג'קרומס ולח הסניס : פרק נ"ונמצא סרום פירוס הר'ג רחכעי ליה למטעמיס וחין סיינס פליז חומס זר 6cכל סרספונת לכדי חו הסניה

קני חיתח כר"פ 6סרינה ופי' התוספת לכר פֿינס מסלס חומס כדין סחר 6וכלי תרומת כסגנה : כלומר יפרים על מססקוס (טוס) מינית וניק כלי סיטפוס

ב מדמעות כקטנה סגסתין כסיפור לסניק פסיק קטנה ותו לס עכיל רכלסו סכי 6"ס לטכל 6סור לכהן : סכסתיקן וחסים כחולין נחת כנגוהקטנת fין כעסיס מלומט תרומה ויחזור ויתרוס • פירס סרנ וכהן נותן לו דמי סלח נוטל מן החולין לעור 6לו הפתי תרומות סגפלו כהן

הגדולה סיסנית מתמעטת • ירוסלמי וקנת ונותנן לכהן וק6cר חולין כמו סתיו : נ פֿרומות פניקס קסת כיון רמפלס ככסן קרלסונס י כמכח סמן סרספונס תרומס קייכו לתרומת כל 6סר מתן חנית תרומת וחגית סולין עכמס ל6 נתן תרומק'ול וכיון רחינו מקכל מסכקן!6 רמי נפנה כפתרמו סניסן מכ' סלין ו bחל וזס סלס סל6 קדשת פרומה לכר נמכס :bין כלן גזלהפנט 6כלו • ועור רודחי

קרומק

המספק חיים הכהן פנמן נספרים ממנת פרומק :

אינה מדמעת של יוכיחנק מחותן מנין סיפור מת סנפל כתן כלכך

קרמכ"סי ועיין כפירוס קריל ולקמן • על סס ססתרומס נקרחת דמפ כדלקמן מפנק וקרסולמכורכ ממכר

תרומת •רמנ"ס פסגת רפ"ג לחגינה וכן לעיל פ"ק דרחי מפנה נ'): : רבי עקיכל חומר תרומת פנילס תרומה עין כפי' הרינפ"קדתמורת מסנס ס'ותים cס כפיר m9* הרוחנית קלין פסרי כ6סרס כל 6חל 6חר מכונתלכו מחכלין וכעסו מולין ומיקולחן קולין גולין סן ססרי נס נתקנו 6ל

מתרומק

[ocr errors]

מסנס לי :

מתרומס גדולס ועדיין טכולין למעסרות ותרומת מעשר ולכן קרומס כי 6ס חני סfס כסל זס וחלי סלס כטל זס כל 6סר נירוסלמי קרי לחכין חלו טכל ומפרס קר"ס כפי מסקנת כפי חלקו : 6ס קרס קרופון כסעור 6חר מכ'כסעור סנתנו קירו5Eמי לסיינו טכולין למעסרות ולס כתרומס ול6 סוס ליס קכמיס תרומתו תרומס (הלכה כר'יוסי רנפרוסי מלתייקו נסר"כנכתוב חולין 6לס סכל כרקחמר כירוסלמי ולפר'דסיינו לחכמיס קסתי נחית למפרסי 6ס פרס סרסטון כסעור מס כמעטרות 6"ג קוק ליה

סתרס מכירוחזר כן תרומתו נכתום חולין קטכולין תרומה רבי יוסי אומר אם תרם הראשון כשעיר אין * תרומה רחוינן לסוס ניקס למעסר וכדרן סכתב כפיר תרומת השני תרומה ואם לא תרם הראשון כשיעור ליק להזין נתרחק כמס

תרומת השני תרומה : ו במה דברים אמורים ספרס סרחסון ספרי היתה במה רכריס סמוריס בשלארבר אכל הרשה את בן ביתו או את עברו או. דעתו מסכמת כמו נסיעור

כו' פירס הר"ן את שפחתו לתרום תרומתותרומ'כטל אס ער שלא יתרומס - ופירוס רקסון ק6 דפליג ר"ע לעיל וחמר תרם כטל. אין תרומתו תרומה ואס משתרס כטל נרוק בעיני פקר :י כמס תרומת כו'תמיס6 ני סמלי

תרומתו תרומה הפועליס איןלהן רשות לתריס חוץ וכריס חמוריס סס דפליג ר' מפרט !יכל דר'עקיכ6

bסור מן הררוכות שהן מטמאים את הגת מיד : עקיכ6 לעיל וחומר תרומות רולי דחף לרכנן סייכל

ה האומר תרומת הכרי זה בתוכו ומעשרוחיו סניקס תרומס: 6563 רכר נקן כר'6 כו' ולסון קר"ס בתוכו תרומת מעשר זה בתוכהר'שמעון אומ'קרא סלח נטלרסות מחנירו לתרו' ק6 דפליגי לטיל ללרני

שס"וחכמי אומרים ער שיאמר בצפונו או בררומו • 655 פרס מרעתו : לכל עקיכל תרומס כו' וס ניחח ר' אליעזר חסמא אומר האומר תרומת הכריממנו הרסס שנתןנ"ס רסות לתרס קנת רסלי ל6 פירום הליכה עליו קרא שם • רבי אליעזר בן יעקב אומר האומר תרומתן תרומס : כטל 6ס דרכי עקיכ6 לחור מ"מ קשה עשור מעשר זה עשוי תרומת מעשר עליו קרא ל6חר פטינס. סליח לתרוס סמלי סוכרך להאריך ולכתו' שם : ו המקרים תרומה לבכורים מעשר כטל סליחותו לחקר פסלך דבריו של רכי עקיכל כלל ראשון לתרומה ומעשר שני לראשון אף על פי הסלית מלפניו : חון כטליס ולפטר רמסוס סכי קנין שהוא עובר בלא תעשה מה שעשה עשוי : ע"י סקסכירו פועליס קר"נ ררעת קרס ורוקח

שנאמר

קנריס כרי נספרים תרומה לרכי עקיכ6 מפרם ולכן

כטסרת רס6יס לתרוס עד מיקס וסינת קלסין לכל חינו נכון :

656 ינעו כו סכעליס פ"ג ויטמסו 6ת התרומה מפני סרן חוץ גן קלרוכות • פירס סריג ע"ה שהזכירו פועליס מטמbיס 6ת סנס ססכעליס עמי ק6רן מיד כשהתחילו

מכירים כדי להפריס כו' • וכן לסון תריס וכלומר קלורכי גלריך ותלכו כנת סתיוערך וינס נזסריס יותר מליגע כלכך הזכירו חכיריס כדי שעל ידי כן יכולים לפרוס כטסרס כנתן מטפחי' 6ותס לפיסקס חוסכיס שמירכססתחילו לדרוך 6כל 6ין לומר שהזכירו כדי להפרים רקיינג קרסק - (מ"ס ספירוס סחכריס תרומס גדולה קינכן מפריסיס החכריס קרב מפריטיס החכריס כדי סטור התרומה כו'פירס קריספירורכיס : מן היין כדי סיעור תרומסקנריכס לכל הגת מיר 6כל עכסיו 6ין תורמין 67ס כן סוי כפוריס מן סין פרעכססלכו כק ספי וקרן פלס יכולו נעליס ויטמ6ו קנת קורס קענכיס סכגת ולין פורמין מדכר סנגמר מלחכתן על דכר *פיגמרים (קן יין מוזמן להפרים על הכל נטילת : ה קרה סלס כנמרק מללכתו לפני ענניס הרוכת קן וכדתנן כמסנס ססוכריך לתרום ולעטר מתוכו וחיכו יכול לספרים עליו

ממקוס 6חר ולף על גב דרחמנ'קרייס לתרומס רחמית זכעינן ה יובי חליטור תסמס פיין מס סכתכתי כזס כסוף פ"ג טיסיו סיריס נכריס כיון דסמר בתוכו מסמע כfמלס סכרי

דמסכת חכות : רבי 6ליעזר בן יעקב חומר קרח כתרומס ותל סיכל סניכיו סקס סיריס ככריס : על וכו'תרומת מעסר עליו כו' פי' קר"נ פליג סרני סמעון וכו' סימר בכפוכו 6ו כררותו 6ע"נ לכתוכו מסמע כbמכטותו לה

כלו'סכל כתרומס גדולס ס"ל כר"ס ססמס : הוי מקוס מסוייס וקלי קוס כחלו להחמר כלוס ערסילמר ו "אף

על פי סקול מוכר כל"ת מס סעסס עסוי לכל כלפוכו חובררומו וכן ללכת : ארומת סכרי ממכו עליו קרו מכתס דסמר רחמנ6 65 תעכיר חי עכיר מסני סס לbס כעינין סיריל נכריס: עסר מטסר זס וכו'רכי 6ליעזר רייס"ד 65 מהני חמלינקי הכי חמר חכי כפ"ק דתמורס סוף כן יעקב פלין חרכי טמפון דלמר תרומת מעפר זק כתוך הכרי דף ד'ורכס 6מר ל6 מסני מידי וקחי לנקי דעכר חמימרה קרל or יקחמר לתרומת מעשר זה כפוכו קולס סקופרם לרקמכס ופריך ממתני לרכס ומסני סתס רbמר קרח מכל. המפטרלח קרח סס לכל 6חר סקופרס סמעסר 6ס 6מל מעטרותיכס תרינו וכתב כפי' סקכרתי 6ף 6ס סקליס רכר תרומת מפטר עליו קרס סס ולית הלכתר כתר מנייקן לחכירן * (כתב עוד ומיסו 6ס סקדיס מעטר פני לרופון לו חלק כחכמיס כלכר : ו יוכלו עד שיוכח עליו מעפר רחסון וממפטר רפון יוכיס קלקר סכי קל מר 6ף על פי סקול עוכר כלל תעשה הפרומת מעסרמכ"3 : סנסמר

מגלמר

ח' פ"ק:

סנ6מר מלחמך ולמען כל

,סכfמר מלחתך ולמען לה ק6חר 6ע"פ כן מס סעסס עסוי שנאמר מלחתך ודמעך * פי' הרך ולמען זו תרומס וכתכו מלחתך !והככורי'סמתמלליס כגכור ולמען זו תרומה ומעס' סתו נפיק רתמורת דף ד' ולכן קרי לרופ' רמס רלטון נמי יס נו תרומת מעשר : 65 תחסר ל6 תפני הסדר: לפי שנוהגת גלס • וככוריס לינו לה ניכ: tהיי הין מכילין

ז זה קרוי תרומה ורחפית ככוריס קרויין תרומס לסfמרמר ככוריס bk מפירי כותנן סוף מכילתין וסיף יוסי חלה ?ומי תרומת ידיך 6לו ככוריס

קר"נ ל תחפר 65 קטנת דכתי'כקו ולקח הכהן קטנה שנאמר מלארך ידמעך לא תאחר : ז ומנין ססור וערין ססר' ל6 שממנו מידיך יקרין ר6סית יחסית שיקומיהככוריס לתרומ'זה קרוי תרומה וראשית (מפרס לס כמתניתין דלקמן ככורי 6רמתך : תרומ'קרות וזה קרוי תרומה וראשית • א יקדמו בכורים לכל ווס לסון סרמכ"ס ל6 תוסר תרומה לת משמרת תרופתי שהן ככוריס לכל ותרומה לראשון שהיא ראשית • 59

58 תלח'ממל (ידידנוטי יקרו בחפית לננך: ככוריס ומעשר ראשון לשני שיש בוראשית: ח המזכיין מי סהול רחוי להקרימי סין ככוריס לכל ריככוריס לומר תרומה ואמר מעשר מעש'ואמר תרומ'עולה וחח"כ סכיסו רסית פרסיי ורים (כך קרנקו רחמנ6 ואמר שלמים שלמי'ואטר עולה שאיני נכנס לכית לסקריס לו סמקיס מנקנקס נכוריס 6"ן עסוס וכתיכי זה ואמר לזה שאיני נהנה לזה ואמר לזה לא אמר

על קכתס ע"כ: כפ'כי ת6C ער סלה כנטון כלום ער שיהיו פיו ולבושון : ט העכו"סוהכיתי ח °שאיני נתנה לות כל התרומו' : סיסכו כספית תרומתן תרומה ומעשרותן מעשר והקרשן הקדש•

כלומ' ממס של וכמעס' ר6סון יסנו תרומת וכי יהורה אומר אין לעכו"ס כרס רבעי - וחכמים זה דוגמה לרנר כפרס'יסלק .מעסר והתרומ' קרויק רחמי' אומרים יש לו • תרומת העכו"ס מדמעות וחייבים למי לתת • פירס"י סל מי לפיכך דין סוח פיקריירלפון

עליה חומש ור' שמעון פוטר : 6תס ועיין גרים פרק קמ לפני : י ער פיקיו 3 פרקוהמפריש מקצת תרומה ומעשרות תנוריס ופ"ג משנה י"ח: ולכן סיין לכתי' מוכס ספתיך

מוציא ממנו תרומה עליו ער פיתח פיו ולכו tוין • תזמור וכתיככל נריך לכ קס

אבל

עיין ריס פרק י' דנזיר כיכיכעיכןנומר כלכו ומולי'

וכתב הר"סוליק' כששפתיו כספתיו : ט העכוס וקכותי תרומתן תרומס 6ס קפריסו ולכו מכחיסין זס 6ת זה לכל 6S מכחיסין זה לתוק מקני תרומת מן התכולה btקן לכל 6ס תרס סעכו"ס מסb יסרלל כתרומס וקלסיס כררסיכן כפרק סכועות סתיס סbני גומר כסליקותו חין תרומתן תרומת כרירסינן מכן תרימו גס 6תס

כלכו 6ע"פי סלל סוליס כספתיו עכ"ל ומפוס קרטיס מייתי מס 6תס ככי כרית חף סולחכס כניכרית : וחכמיס חומריס לרפרק סכועות פתיס 6כל לענין תרומס קוק ליס לסכיל יסbווסלכס כחכמיס : תרומת סעכו"ס מלמעת 6ס נפלס מסכתינו פ"ק מסנס ז' לחין תורמין 65 כמרס ולח כמפקל ולס לפחות ממ6ת כעסס קכל מרומע ולסור לזריס: וחייכין עליס כמנין וילפינן לס מדכתיכ ונחסכלכס קרולנקכס כמוכתר קומס זר סbכלס כסננס מסלס קרן וחומס : ור' שמעון פוטר

סס הר"ן (קריס : מסומס לכל מורה קול רמרמעת וחין הלכה כריס : ט "העכו"ס (מכותי פרונקן תרומ' פי'קר'נחס ספרים פרקי המפריש מקנת תרומס ומעשרותכנון ססיס לו

כו' ומלכריקס • גזירה מסוס כעלי כיסיץ מס סfין טכל נתוניס מסן סחה שלה יהיה זה הממון של יסר. ויתלס לו זו נכוקי כרי לפוטרו : מרומה ונרפתו לקפריס עדין הפ6ר חוזר ומוכיח מחנתו הכרי קרמנ"ס פירמקיס - כך נרחס רעת הריכחנל יש לרס"י נס עכמו ערסיטליס סני סלין כסיפור קתרומת רמטכל קוס כתוספת פירוסיס 6חריס כריס פ"נ וקילוסין ועיין כמשנס ט' סיטנק כילו ולס מס סככר מתוקן :

פיה ורמלי : רכי יסולת חומר חין לעכו"ס כרס רכעי • מכל וחכמיס לומריס יסלו - מסמע לסערלס לכ"טים כהן - רחס

ערלס לין כלן : רכסי נמי לין כלן : כמ"ס סרמכיס נקכורו ו"פ עסירי מס' מעפר פני מטעס קירוסלמי - וכיכ קרם נסוף מסכת ערלס • וסייקס לפי' קרינ רסוף מסכת ערלה וקיוכתר על פירוסל ופי' סרמכ"ס לריס מסכת ערכת • ובסוף ערכה לכתוב יותר מוס °וטעמו סלרכי יכולת לחו מטוס רפנר דיס קנין לעכו"ס כמ"י נספקיע מחובותיו רה0 חיפכס סמעיכןניק כמנחות פ'רני יסמעל לסיר דלין קנין כו' 56 לו קלמר רכי יסולק קכח 6ל6 כסוריה • כ'כ קר"ס והניח כרייק6 לרחיק לכל כפי שהזכרתי מפיק לסמס יסלחלק בין כרס רכסי לתרומס ומעשרות רלוקח כתרומות ומעס רות מחייכ מסוס לנגן כקיכ קרי זימני ול6

5c עכו"ס וחין מיפוט 6חר מיעוט הלל ברכות וחולי סף ככרס (רכעי) קרס לסכם ולרס • עכ"ל :

סמפון פוטר • פירס קרוכמחומם לכל מלמע וכן מנינו כתרומת חונר 65רן כמסנס נ' פרק ו' : פיר ובי מחיר למר 6ף מוכיח קול למקוס 6חר: כן קני'כס"• וני' נספר ממקוס 6קר : ולפי וסגס כרכרי תיק נרכי'

כב א לכל

[ocr errors]
« הקודםהמשך »