תמונות בעמוד
PDF

ריע מברטנורה אס החזיר רוק חכמיס נוסק קימנו מס סכתכ סר"ן 6ס סחזיר בוס חכמינוחה הימנו ולוקח לכניו פנתניירו עמו

רחס קיק קורתס סל6 נקרופס וכירתס כקלוסס מסוס רעכו"ס יורס 6ת חכיו מן סתורס וכתיב כירופה לעטר המחז' לסס לין רוח חכמים נוחה הימנו • 6וקמתה לכריית6 נתתי 6ת קר סעיר ולס ל6 יחזור לכניו ים סוס פמס יחזרו כקלוסין יף * וכתר קריס וליכס 6סורס 6ל6

fין סכמיס לסורי סילכרו 6ס סין עכו"ס קיי יורסיס לניקס וסין גריכין תחזיקיס לו טוכק סלק

להחזיר נקס 6כל 6ס היתה הכריכותן לכן וכן כרחה ואם החזיר רוח חכמים נוחה ממנו • כל מטלטלין סורתס סלס כקרוסס ולירתי טלפון רס" ועיין כפרק ג' נקנין במשיכה וכל המקיים את דברו רוח חכמים כקליפס למעולס ל6 ירשו 6ת החנות מסנר "נפי רוק

נוחה ממנו :

לכיסס מן התורה ולה היתה חכמים נוחה הימנו :

ירופה זו רחיס לסס לטולס נקנין כמסיכסי פיין

נשלמה מסכת שביעית סין לחום כוס סמס יחזרו מיס כמסנה נ'פרק

לסורס וסמחזיר לסס לין ניררמלי : מסכת תרומות

רוח חכמים נוחה הימנ! : וכל סמקייס דכריו רוס

כל המטלטלין נקניןכמסיכה חכמים נוחה הימנו

פרק א חמשה לא יתרומו - ואם תרמו וכל זמן של טך יכול כל כלל נתינת מיס מיירי סלס

אין תרומתן תרומה 6קל מסס לחזור בו ולע"פ נתן קלמיס ל6 סני דחס

החרש

סנתן קמעות לין סמעות חוזר בו לסין רוס חכמיס

קונות על, סימפון קמפן ,נוחה הימנו ל6 סעומל כמי ספרע כרתנן כפרק ד'רנית קנקנק ולף על פי כן סמקייס 6ת לכריו וחינו תורכו ולפילו והכי חיקס סתס כגמ'סקוור מרכריס 6ין לנו מל6 סלין רוק 69 מסך רוח חכמים נוחה הימנו לקכי תניח סיפת ברק וקין חכמיס נוחה הימנו לכריס גליכס כסלייקו מכות קחי כחכל

ברק סיקס Sחו מלך נדק וסין סלך ניק : חל כ6כל 6מרו מי סכרע וכו'יוויס קרמנ"ס וכל קמטלטלי' נקניס כמפיכס וכל זמן 656 יממיך יכול כל ס' מסס לחזור

מסכת תרומות כלותק ססורק ולפילו חר נתינת קמעות כלומר מן סדין ומיסי קוי כלכלי ומ"סקר"נ דסכי תניח סיפת כרק וקין ברק פרק א, חמשה לה יתרומו מכינ6 למעוטר 60 רfמר סיתס bלו סלך כרק וסין סלך כרק קכי תניס כפרק סזסב רף

וכי יסולס לקמן קטן ל6 קכיל מיט ר' יוסיבר יכולה לומר מה ת"ל קין ברק ורלה הין בכלל סתי ספרות תרומתו תרונוס קמ"ל דחין תרומתו תרומס : חיפה ריס (דסין "כ לוגין וסיפקניסחין מתן ע"נ לוגין) ht

החרס לומר לן סיקס סין סלך כרק ולחוסלך כרקי וחף על גג וכקרח גדלה כמיכל6 קין מכלל קן לתקפומט לחוכי טעס 6חל לסניס60

°סמכתס כעלמס קול רמלתיס 6"כ מוכר כעסק ק"ל למתניק: מסכת תרומות

[ocr errors]

כחב קרמכ"ס וכידר 6חר סכיפית מסכת תרומס נדולס מפני ססתרומס קיס מתנס fסונס סמוכיחין מן סורט : פרק א לא יתרומולסון סרמכ"סbמר ככלסמשנסתרס ופורס ויתרוס - נילי המון ק6חרוניס מקסין על זה וחומריס

כי קסרס סריס ומריס ויריס מבחינת קוטיק חמתית כיין סעקר כל קלסון מן הלשונות קול קור למת סמרכריס כו כעלי מותו הלסון ומס סנסמס מקס (6לוכעלי קמפנק כלל ספק עברייס קיובננקומן בחרן קנדי וכסמע מסס לפון קרס וכונסתמסוסנס זו רליס סקול מקובל כלסון ופזוסמכת לסון מפונות העברייס ועל זס קליך תסיס תסוכתס לכל מי פילמר מן ה6חרוניס סלסון סמסנס 6ינו נח לו סקס גסתמסו כמלות fcיכו כרחו כלפון זה העקר מזכרתי לך חמיתיהכל החכמיס ססלמיס סמלכריס על סרכריס הכולליס כל הלשונות כלס עיל • בכל רחיתי (סרסנ"ע כפי' מגלת 6סתר כמלת מתיפריס כתר על מנת תורמין פריס ככלל מסמרס ו"ל לסון מקרח חול ולסון כנמרח לסור ע"כ ומסמרזק למרו על מפנק כי

פרק י"6 לחולין • ועיין כמסנס יג פרק כתר רערוכין ומפנס נ' פרק קמל לפסחיס : חמשה לחיתרומי ו6ס תרמי וכו' כתכ סר"נ וכן כתב סרמכ"ס למעוטי ררכייורס 67מר קטן סלה סכיס כסערות תרומתו תרומס ע"כ - וכ"ס רממעט לדרכי יוסי וכרמפר' נסמוך גכי תסרירכנו לכו: ומיקו תימס לפרופי למעוטי נכס"ג לממ"ג לי קיימת מניינ6 על ל6 יתרומו מטמט ירוקח ה'לח יתרותו קח 6חרי'6פי'לכתחלה תורמיס ולי קיימת מנינ6 על וחס תרמו לין תרומתן תרומה משמע נמי דלוקס קיכריעכר חין תרומתן תרומס קלס 6קריני כדיעכר מיקו תרומתן תרומ' ועיין כמסנס ו'

קורס

תרומתו

מרומק

סחר והסוטס וסקטן כו' כונסו מסר קרח נפק6 לן דכתי' רכר החרש וכו' פי' הרי כולהו מחד קרח נפקי דכתיכ רנר S6 שכני יפר: ויקחו לי תרומה מיfז כל היס 6סר יוכנו לכו ! כני כני יפר: ויקחו לי תרומס וגו': ירוסלמי • זקן קיז יסרחל פרט לעכו"ס מחת כל חים פרט לקטן חסר יכננו לכר כתרומת סמפכן כתיב וילפינן מינית תרומת נתניס מרחקרי פרט לחרם וסוטס 6לין נתן דעת להיות גולנין וקטן 65 מלי כמי תרומס כרכתיך וחני נתתי לך חת מסמרתי תרומתי מכפיט מ6סר יוכנו לכן

קרמכ"ס : ותירס עכמו לסיכס קטן סקניט לעכות החרש • ורשוטה : והקטן • והתורס את שאינו פירושו כמפנה ללקמן : נוריס סיס לו דעת להיות שלו - עכו"ס שתרם את של ישראל אפילו ברשות והשוטה פירס קרינB גורר 6ת התרומה חסר אין תרומתו תרומה : ב חרש המוכר ואינו

המחנו כוי תקחו כנחקס פרט לתורס שומע לא יתרום ואם תוס תרומתו תרומה • חרש וכן סיולס יסירי בלילה והן פלינו שלו וסוט' סמסנרמס שרכרוכו חכמים בכל מקום שאינו לא שומע ולא ככית סקנרות וסמקרט 6פ סנותניס לו קרוי פוטת : מרבר : ג קטן שלא הביא שתי שערותיכי כסותו הטופס 6קת פרו קול 6פי' כרסות סל יסר! ס6cbו. יהודה אומר תרומתו תרומהיכי יוסי אומר אס ער פוטס כרכי יוחנן כירוסלמי יפרחל סלוחו לתרוס סין, שלא בא לעונת נררים אין תרומתו תרומה ומשבא וקניסן תר"ס וסול כמו כן קרומתו תרומס רכתיב כן לעונת נדריס תרומתו תרומה : ו אין תורמין ננגני פיין רחגיג'סיף רף ג': תרימו גס 6תס נס לרכות זיתיס על השמןולא ענבים על היין ואם תרמו בית עכו"ס סתרס וכן ל6 סייך סלוחכס מס 6תס כני כרית שמאי אומרים תרומת עצמן בהם וב"ה אומרים

נמני ורעכויס c q6לוחכס כניכרית : נ אין תרומתן תרומה : ה אין תורמין מן סקרס וכו' וכח לתני לין 65 יתרוס לכתחלק לכרין הלקט ומן השכחה ומן הפאה ומן ההפקר

מטוס לקסמיט לחזניו כסיכין :

לסעכו"ס 6ינן נכלל עס חרס סוכרו כן חכמיס ככל

תחייכי'נתרן' ולפיכך הוכיחו מקוס וכו' ללו כלנס הוח לכריס חגיגת תניחרס ומדכר וסינו מן הכלל וסכחונכח בפני עכמס ועיין סוף פרק ג': וכ"26 סומט ככלל וכפרק מכות חלינס לענין חלינס : חיכו שומע קרינכן תרימו נס 6תס עיין מ"ס נזק כריס פ"ג לקילוסין : והינו מרכר סגולר חרס ממעי 6מו וכיון 65c סמס מעולס מס נ לא יקרוס פי'סר"כ לכתחלס דכרין להסמיט 5וזניו וכו' ,סמלכריס לו 6י 6פסר לו סילכל: נ ר' יסולת חומר תרומתו וחתים כתיק רמטנס נ' פ"נ וכרכות לפסק הלכה תרומת בריככו רלית ליס לרכי יסולס סן לרסס מסתכל לים כמותו • רסתס נמי לכתקנת מולס דכרין נססמיט 65זנין • פרט לקטן: על פלח כ6 לעונת כרטיס הזכרכן נפנה ויוס כרמסקינן סתס כנמרס • ועיין כמסנסו' פ"נ למגילס : חסר וקנקנת בת 60 פניס ויוס 6חר : ומחוקק עונס וחלן חרש

ומותר עונס וחלך חרש סרכרו כו קכמיס ככל מקוס כו'כתב סר"כ65וכללל לס תרס תרומתו תרומה וסלכס כר' יוסי : ו fין תורמין קול כו' • וכן כמסנס ר' פרק ב' למגילס • וסתס זיתיס פלקסמן מי סיס לו סמן סחייב לספרים ממנו תרומס ולחי רדוקס מוכר רק בקורס המגינה סיירינין • הנכך לו וזיתיס סקייס לקפריס מתן תרומס 6ינו יכול לתרוס מןסזיתיס

קונרן קריר לסניחן : כפי הסיפור פים לו לתרוס על הזיתי'(על ססמן ולפטור קפמן ג קטן כו' רכי יסולק חומר תרומתו תרומס • פיין כפיר כתרומת הזיתי'דכתיב כדגן מן הגורן מן קנמור על הגמור ול6 המגילה מסנס לי לסתס כתכתי כסס התו' כססגיע ממה סלינו גמור על הגמור : וfס תרס כ"6 לומריס תרומת כסכוך וקין גרסה לכוותיק ומסוס סכי תכן ל6 קכיס Cתי עכמן ים כהן כלומר לין כלן תרומת 6

% על הזיתיס כלכר חכל ספרות רמטמע לכסמוך נקן מיירי • לכל קרים ונוכיח לסכל לה פלקסמן וכ"ה חומריס חינהתרומק סומיל ונתכוין לפרוס בכל קטן קלמר: וכתוב כפי'סקוכרתי סמפוס ר"י נקט ע"כי נס על הסמן לין כלן תרומת 65 על קזיתיס ול6 על קסמן ולי גרסת מסוס וסמעי'כרכי מחיר המכריך סיכיל סתי סערות ספרי קול כחלו ל6 תרס כלל : ה חין תורמין מן הלקט מן

כרמייתי קרס ירוסלמי פרק כ"ס : הוכחת ומן הפלס מי סיס לו כרי סל טכל fינו יכול לקפריס ו ובית הלל חומריס לין תרומתן תרומס פיין כמסנס ס עליו תרומה מלקט וסכסק ופלס סכילו פ6לו מתנות ענייס וכסוף פירקין סוכמסנסניפיק רטריות : וחינו יכול לתקן טכלו כמתנות ענייס : ה אין תורמין מן הלקט כו' • פיי קרב שלו מתנות עניי'

; קקפקר

קן וכן פירס סרמכיס ולכר תימס קוס זה רמלי

קמשמע לן סחין לרס פוטר עכמו מתוכו כמה ספוס פל 6חרי'• חלה כרקק כמו ספי'קריס נסס קירוסלמי רכולסו טעמייסו מסוס רפטורה מן סמעסרות וכעני עכמו סיס לו כרי סל טכל מיירי • וסין תורמין מקס מפוס לקני מן ספטור על החיוך' ולתו תני לה כסיפה מפר' סר"כ לקמן 6כל 6ין לפרסם רמתני'רפקט וכו' מיניס וכיס קמ"לן לחין תורמין כלכתך קר'ס רחיקני ק"ל למתני חלו פטורים מן התרומס וקרמכ"ס כחכורו פרק ת

כא א כתב

נתן ולח מפירות סליכן חייכיס כתרומס כנון לקט וכו'. ההפקר וכתין וכל הלוי כי 6ין לו חלק ונחלק עמך ממס פיש וזה כמו הפי סכתכתי 4

לך ילין לו חתת חיים ניתן יכח הפקר סירך יילו סוןנו : ול ההפקר כזניר"נ דכתיכ וכל הלוי וגומר • ועיין מ"ס ממעטר רחסון סנטנת פרומתו fין תורס מתכו תרומה גדולק כריס מסכת מעשרות :

על כריס טכל סכילו נ56טרין ל6סמועינן קיכ6פיקדימו כן המעפר רחטון

לוי לכהן כלכלי' סקול פטור סנטלת תרומתו ולא ממעשר ראשון (ס"6) שנטלה תרומתו ולא מתרומה גדולה וריק'סנטלר פי' כר"נקיכס ססקדימו לוי ממעשר שני והקדש (6 ° C) שנפדו ולא מן החייב תרומתו 6כל 6 נטלי כסכליס וכו' • מפורס כרים על הפטור ולא מן הפטו'על החייב ולא מן התלוש תרומתו יכול לתרוס דתניה פרק ז' וכרכות : ונוסתה על המחובר ולא מן המחובר על התלוש ולא כספרי מכין לכן לוי 6רלל חקיינס סלס כטלס תרומתו

מן

לפחות ממפטר רחסון סלו וריח נוסח סרמכ"ס ומפרט'

תרומה גדולה מנין פעוטק שלח יעסס 6ותו מעפר רחסון תרומק ברונס: 66

%ס כן חוסר פ"ל כי 6ת מעסרכני יסרחל 6סר ירימו ת'פרומס מכלן פלס כמה יסכו מן סתרומת מעטר ומס סיסחר סוס פרסלי לעסות רכה לעסותו תרומס ל6חריס פופה יכול 6ף לחסר פנטלת תרומס נלולס על כרין • ומס סכתב חבל יוניק תרומת מעשר תרומתו יתf פופה למתן תרומס ל6חריס תלמוד לומר לת לחו רוקף חיוכיחו ל6ס כן65 קוק קלסו כתוכו כרתני כסכרי מקרסו ממנו כזמן סקלסו כתוכו סוס פופס 6ותו פרומית ססניח סרינופסקה הרננכ"ס כפ"ג מס'תרומת כסימן כ"6 • ל6חריס 6ין קרסו כתוכן סין פופס 6ותו תרומה לחריס : ומכל מקוס נוסח6 ז6ת כפי פירופו זס מן סתימס סו6 רמלי ולח ממעסר פני וסקרס סנפלו קלי תכח פכר מעס' סני מתון קיסמעין פסיט6 66י6פסר לכן לוי לפלס חוכ תרומה גדולה נכות קול וסיכל ל65 נפלו פסיטf. דחינו יכול לתקן טכלו פעליו מתרומת מעסר סככר נתחייב לתת לכהן • (6פסר

ולפזר כממון טל גנות לכל קיכס לנפלו סר"6 דיכול לעשותן הסוכר הרנ רנינו מסתמר מימין רקמשמע לן דכיון סכסעס תרומס גדולס על טכלן וכי תימל סס כמי מנטל רחולין סתרס 5 חיסנ כרעתו סיפריס תחלת קתרומת מעפר פכו גמוריס הוה 6נטריך קיכל, רסקרימו כסכליס ופטור לפיכך סין תרומתו תרומה כלל לפי סכמכחת תורס מן הערות' מתרנמה גדולה כדפריסית נמסר בחסון : ארס סנפלה מעסר סנו עכמו על קטכל ונתזיך מיירי כמו סכתו'כסייעת כמי חכטריך כסתקרס טכל ומרתו הנזכר ומחר כך פד96 הסמיס כפ"ק כ' מסנסנ' • וכפרק ה' מס' תרומס סי' י"ג רפטור מן התרומה מן הפטור על החיוך כגון מפירות העתיק את הנוסחה והשיגו קרחנ"ו רכסתקרסו כתוכו יכול סל6 קכיחו סליס 6תן פטורין מן המפסרות על הפירות יוס לפרוס לפי סלס עלה על דעת הרחכ"ו סכח לומר סלינו ססכלו סליס 6קן חייכין כמפסרות : ול6 מן הפנוס על קורס כולו על כר 6חר 656 סיחסון כתחלת תרומת ננססר קמחוכר לכתיכ וסכמתס ממנו סלח יתרוס מן התלום על סנו - מסוס דהו6 מלתח דפסיט6 • וגס כעל כסף תחנת קמחוכר ול6 מן המסוכר על התלוס רלסון סרמס 6S פייך 6ל6 פירס רכריו סס כסניטלת תרומת מעסר 6לס סלח ניטלת כתלוס וממנו מסמע ססתרומס וסחולין סכיתס סוין : תרומת גלולת סכו • וכריך לומר רר"ל כגון שהקדימו ככרי •

מן (דחי 65 תימס קכי), הרי פסק כפרק נ' ופירות הטכוליס

לתרומה גדולה תורמין מקן : וכמס סכתכתי כתיסכו לכרי סרכ רכינו מס? ער מיין היטל : ולא ממספר פני כו' פירס סרכ רכינו עובדיה מברטנורי פסקדימונסכליס וכן כתב הר"ס ותימס לי מנין לס6 כמעסר

רחפון קרסי דרסינן כריס פרק ז' לכרכות וחולי תסכרס מפני שסס מעסר 6חל סוס וקרי 6פילו תרומה ילפינן

ממעסר כמ"ס לקמן כר"ת ו65 מפירות כו' : ולא מן החיוך פל קפטור פי' קרן רבינו עובדיה מברטנורת כגון מפירות סל הניחו סלים השחר הפסוריס קננתו הכי

חיתס כירוסלמי וכתב כפי'ססזכרתי ומנין יורע ססכיחס סלים כל סזורעס (מנתחת נידום פסכי6ס טליס עכ"{וכרחה לידיכ6ת לו מן ירושלמי רפ"ק רכטסרות fמתניתין ג' ותניחו סס סריס ולי קשיח על הירושלמי קסוס רקס כך מפרס כתי התלקן מסתכונס וכמו שכתכסס סרכריע מברטנורה וח"כ חמחי פסיק המנוחה והזיפי' מקפלתן ויסיס סעורת מcיכנסו 6ליס ותר"נסס מפ' פירוסיס 6חריס על מסיכניסו מליס ופולקפיה לי סוגיל דככלי כפ"קכריס דף י"גרלה מלייקין סימנס על אכלתסליס bk קלמר רקיס לסולי חית6 סכיר' לית כסירוסלמי ה6

6יכן מוכיח על הסליס ורס"יסס על תלתן ספנמח כמי מפרט פי' 6חרוסין נסחריך לך על סר"כ נמי ?פיח רכפ"ק דחלס מסנס ג' (ופרס נמי על סכ6ת סלים רזרעו ולומח ול"פ: ולא מן התלום על החוכר • פי' סר"נרכתיך ותרמותס - ולסון קרתה 65 פיין חלק כתלום ולפי זס מן המחובר על

התחוכר נמי ל • וכן מוכח כתוספת פרק נ' דקלוסין דף סיד וקסיס למחי 65 תני לה :

:

פי' סר"ן וכן

מן החרם על קיפן מופרות פנס # על פירות סנס סעכרס ול6 °מן קסרס על קיסן • פיין ברים מסכת ריס ומ"ס כמשנקי מפירות פנה שעברה על פירות סנס זו דכתי'סיוכס קסר'סנס כי פרק ד' וככורות : פנס 6כ5 פרק 6עופה סכי גרנות נסנק כגון סרק כית קסלסיס ולא מפירות הקרן על פירות חונק לחרן מנתחייכן קורמיס וbפסריס מזס על זס : ולס מפירות סלרן על פירות כתקנת נכיbיס 6ו תקנת חכמיס כמשנסג'פרק כתרס סוכה לחרןדכתיכ וכל מעפר

דידיס: ומ"ס סר"נ דילפינן קורן לזרע קלרן גלי קרח מן החרש על הישן ולא מן הישן על החדש ולא פרומס מכעס'פירס סרמכ"ס בכור (ס"ה (תרומה וכן מפירות הארץ על פירות חוצה לארץולא מפירות לפי טעגין 6חד כולל 6ותס לין תורמין מפירות סחרן על חוצה לארץ על פירות הארץ ואם תרמו איןתרומתן ולו סיוניס מזס מס ססו6 פירות סכסוליל ול6 מפירות תרומה : ו חמשהלא יתרומו ואם תרמו תרומתן

חייך נו מן החוק : סנסורים על פירות סכ6רן: תרומה האלט והשכור והערים והסומא נבעל קרי ו חמשה לח יתרומו וכו' ו סמסס ל6 יתרומו מנינ6 לא יתרומו ואם תרמו תרומתן תרומה : ז אין למעוטי מררכי יכולה לומר תורמיןלא במרה ולא במשק'ולא במנין אבל הורס קרמנקס מכינ6 למעוטי דר' קטן סתרס תרומתו תרומת : הוא את המרור ואת השקול ואת המנוי. אין תורמין יסולס וכו' קכס 6תי ספיר בולס זסוס סשומע לח כסל ובקופה שהס של מרה אבל הורס הוא בהן המכינח לחמם? קחי על וחס סנפקתק מחמת חולי, 69 חציין ושלישין לא יתרום בסאה חציה שחצי'מדה: קרתו כו' ולפילו סי הוק זהרוס לפי סליבו יוכל לברן ח אין תורמין שמן על זיתיס הנכתשין * ולא יין מכיכר דלעיל למעוטי דרכי וכן סערוס ליכו יכול לברן על ענבים הנדרכים ואסתרם תרומתו תרומה יודח כמ"ס סרמכ"ס וסר"כ רבתיך ולח ירחק מן ערות

ויחזור

לעיל. לה קסיס חמסי דבר נספק סbתס מרנר כן

ליטריך קותכל למטוטי בחירות כך ערות: ונעל קרי נמי בזמן התקנת מקמי דכטלות מסוס לbי ל6ו קן דקכל ס"6 ללעיל 65 ממעט 6כרכי יוסי נטלילותיק כח סוס מני לברך דתנן כעל קרי מקרקר כלכו : כקטן שהגיע לטונת נוריס 6כל כסקניעלסנת י"ג זיוס 6' Et והפכול ותסונס fינס יודעיס לכרור מן קיפר ולכן בעינן סל6 סכיל נ' סערות ק"6 רמולה פיקלר' יולס הלכך ליכטרך פיק6 הקורס כורר ותורס מן קיפר וכתיך חת כל חלכו 6ת תו קן דקכח וקל להפסק תנ6 כמתנייל' וק'מסוס רכתו תני מקלסוסכור מקרי כל סbינו יכול לדבר בפני המלך, מחמת דחס תרמו מין תרומתן תרומס : האלם וכו' • ו6"ת סכרותו : ו סין תורמין לס כמלס וכתיב ונחפנלכס 6תfי ל6 כליל כסריה הנך ה' חרס סמרכר וחיכו Gומע ותני פרומתכס במחסכת תה תורס כלומר מחומר וfי 6תס תורס ניק כמתניתין 3' כחפינפסיס : ונתני לכל Pet • זי"{ לה כמרס ולל כמפקל ולח כמנין; ולע"ג לסלי קרח כתרומס וסוחיל ולטיבעי למתני פלוגת' ורבי יורְס ורכי יוסי כקטן מעסר הודכתיבbס 6ינו ענין לתרומת מעפר סקרי נתנס תנ6 נכי פירוסל רחלס סנסנה קולס לקטן : נו תורס סיעור מעסר מן המעפר וכריך פימלוך כדי סיקן לא יפרומו וכו' לסון סרמנ"ס ומס סכופל סל6 יתרומו מזוק השיעור הרסיי • תנסו ענין לתרומה גדולס סל6 כתנת כה לדבריו סל6 יתרוס 6חר מכן לכתחלק כסוס פניס ולt אולת סיעור: חכל תורס הוח לת תמלול סמורו קול חת טבלו יחסכו כי כיוןסתרומתו תרומת יקל נזק הסיעו'ויתרוס לכתחל' קו מונס וסוקל 6ת טכלו ומכניסו לתוך ביתו וכסמפרים ומפני זס כפל לכריך לחזק קענין סלח יתרוס לכתקנס כסוס התרומה נדונס ממכו מפריס תמונד ולח ימלול ול6 יסקול ולס פניס ופיין במפנק ה' פ"ק לעריות: °ואס תלמותרומתןימנס: סין תורמין כסל וכקופת סקס של מדס סגרולס לומר תרומס לפי ס6ין הכרכוס מעככות וכן 6ס תרס כדיעכר מן כמדק קול תורס: 6כל תורס סו6 נקן חלין וסליסן דכיוןלפֿיגן הרע על סיפק פרומתו תרומס כדלקמן ספין: ז אין תורמין ממל6 bותן ניכ6 למגזר : סקניס מדס טיס נסלס פעמיס גס נמרס וכו' • ולע"ג לחכמיס נתנו כו סיעור כרתנן כמסנס סימנין על מקוס חליס וליכלמגזר הלמס 6תו לפרוס כמלס: ג'פ"ו מ"מ יפסק כדין תורס ולח יתרוס כמרס כו''

הזיתיס סנכקסיס רגיליס קין לכתום סזיתיס כמכתסת חומרו ומפריס נלעסו כסיפור דלקמן : °לא כמדס 265 להוכיח dמגן : קרומתן תרומה גמורק קיח . ללורייתח במשקל ול6 כמנין וכן תנן לקמן פ"ו מסנסנ' כזס קסור

ויחזור .ו6ע"נ לסתס כמסנקי' תנן ססמולר מפוכח מהמונת ורפוקל

מסוכס מסc5קן 5"ק ולפי סכל לכר נמרר ונסקל תניקחלס גדל ולח"כ סוקל קמסוכח 6כל מונקס6ין דרכו בכל דבר הגיחו לאחרונה וז"ל סרמכ"ס נפיג'מה' תרומס לכר פדרכו למלול

מילר ורכי הגעקל מייקל דבר ס6פסר למנותו מונה : ח אין תורמין טמן על זיתיס וכו' לסון קרינג'ס בכורו פ''סזס דומה לתורס מדכר סכנמרק מללכתו על רנר פלחעמרר מללכתו וכ"כ סר"כ כמשנה לנקפן וציין מין פרקין :

כא ב ויחזור

:

:

[ocr errors]

:

קסניה כחנס :

ם

יחזור ויתרוס • 65

6תכר 6ס יתננת לכסן נס פתיתן כלה ויחזור ויתרוס מדרכנן לחסר סיסליס כתיסת חופן קויליס רמיס ומסוס קנסס

ול6 דמי כרפ"ג דסתס מסוס ועריכת סעככיס יחזור ויוניס תרומס סנית כסיפור הכריך ספק נגעו כס •

חוסכי כמי שיתן לכסן קסנית כרמיס לסמן וליין מיכל: קרלסונס מרמעת הסנפלה לפחות ממחה ורספונת תיק תרומת רחורייתח ועיין כסמון : חולן נעשה הכל מדומע (חסור לוריס וימכר הכל לכיורתרופ' פרמעת כתר: הרים

גמורק קיס מרקוריימל : וימכור הכל ויחזור ויתרום הראשונ'מדמעת בפני עצמה וחייבין וחייכין עליס מומס זר נכסן חוז מרמי תרומת סכר עליה חומש אבל לא שניה : ט ותורמין שמן החוכל' כסננס מסלס קר בדין מרומט דרים פרק כ' • על זיתים הנכבשים ויין על ענבים לעשותס צמוקים וחומם כדין כל זר חוכל "ני והכי נותן פתיקן הרי שתרם שמועל זיתים לאכילה וזיתים על זיתים פרומס : הכל על פניה לפי לכהוכחנסיותלפן כסחזרת לאכילה ויין על ענבים לאכילה- וענכיס על ענבי פינת חלל מדרכנן לפיכך בחחת ונשמע 36 להוכיח לאכילה ונמלך לרורכן אינו צריך להרוס : י אין חינה כלכלת עור סיפריטו דמי התרומס סלין כלן נון תורמין מרבר שנגמרה מלאכתו על דבר שלא עליס תרומ' ומעסרו ממקוס פנט כיון סכנר נתן גס נגמרה מלאכתו ולא מרבר שלא נגמרה מלאכתו חסר רמרfורייתס קיס טכל

על דבר שנגמר מלאכתו ולא מדבר שלא נגמרה נמור וחי קסיס מסי סנל אבל ל6 סניק •

מלאכתו על דבר שלא נגמרח מלאכתו ואם תרמו הכל כתורס סמן על הזיתיס קרין לפיכך חינק תרומתן תרומה 4

הנכתסיס לתרומתו תרומס כלכלת עד פיפרישו עליה פרק ב אין תורמין מטהור על הטמא תרומת ומספרות • כן לסין

ואם תרמו תרומתן תרומה לעילגכי סתורס זיתיס על סירוסלמי סכידינו. חכל ר"S

באמת הסמן וענכיס על היין וחין כתרומס • תרומת מעפר

תרומתו תרומס ו"ל רקתורס דמרקורייק6 כתקנת מתרומה נרולס • סקר6פונת תיק תרומת זיתיס על הזמן חיכו פסידק לכסן לפיכך סין תרומתו תרומס מהחוריית וסר"ס העתיק לפון הירושלמי תרומת מעשר חבל כתורס זמן על הזיתיס סנכקסיס דליכא פסידה לכן ?ונרחס דל6 6תי לחפוקי מעפר - דודחי רטכול למעסר : תרומתו תרומס 6ל6 לרככן סו6 לנאור ריחזור ויתרוס : ט ט ויין על ענכיס לעסותן למוקיס כולנוסחס ככל סספרי', זיתיס סנכנסיס זיתיס מלוחיס וככוסיס ניין 6וכסומן כדי וקר"נ כתב ין על כמוקי'נרלס דל6ו כרוקח כתב כן סיתקיימו וחיכו לנו סנגמר'מלחכתו קלכך תורמיס מן ססמן 6 כלו' על העומדיס נתעסות כמוקיס דללת"ס תקסס סיפר עליכן דדוק6

cמן על זיתיס סעומדיס לסוכיח סמנן וכן יין על מיין על ענכיס לחכינה וכי פרס ספיר תוס bוקס סיינו ריפf: ענכיס העומדות לידרן סוס 67סור לתרוס חכליין פל כמוקי' ונמלך מפורט כמסנס כי פע דרמסי :

שמן על זיתיס סנכנסיטרי וכפפותורס מן הסמן על סויקיס על רכר סל6 נגמרס מללכתו פירס סרכ רכינועוכרית הנכנסי' ומן סיין על סכמוקיס תורס לפי קטמן הרחו סיכה

מכרטנורה וכקיס כו' מן תגמור ומ' ולס מס6ינו מן סזיתיס סנכנסיס ולפיקיין קרחומיכל מן הנמוקיס : גמור על הגמור ורנסלומר גס סככס ססליסי'דל6 cmלס כגמר 6"ל לפרוס סוליל וכי קל תרס ספיר קח תרס ססרי כחותי ערסל כנמר ותרי מתכת נקט ועיין לקמןנרית ולס כו'ולספסר סעס סיו עומודות לחכילס : • חין תורמיס מלכר סכנמרי פרעת הרנ ריע מברטנורה 31 דרייס זו ו6ין כריך לומר ז מללכתו כנדכר שנתמרק כפר : על רכר סל6 נגמר מלחכתו היל דכיון פחין סס רכר הפגמר 65 כשעוסר ול6 כמעפר סל6 נתמרק נכרי לכתייכוגןמן הגורןוכמלח'מן תיקן מקנמור פסיט6 66ין לו דין מפסר כל ולפיכך לח סלחתי יר לסגיס על קנמור ול6 מן הנמור על סלינו גמור ול6

6cnינו גמור על בדבריו ולהוסיף כלשונו תיכת וכו' והרמכ"ס כפ"ק מס'תרומת הגמור: ו6ס תרס תרפתותרומ'ולוקח כסלר פירו'לכל קורס סקרים זו הסיפס למניעת6:

מן סזיתיס על הcמן חו מן סענכיס על קיין סס 6מרינן לעיל וואס - תרמו תרומתן תרומס וכתב הרס רכיכו עוכרית רלין תרומתו תרומס מסוס דלית כית פסילה לכקן כדחמרן :

.מכרטנורה ולוקח כסיזר פירות 6כל התורס מן פרק ב אין תורמין מטמור על הטמס גזירס סמס יתרום סזיתיס על הזמן וכו' וס"כ כתורס סמן על סזיתיס סנכתסיס

פלח מן המוקף מסוס דמסתפי פמס יגט על פי סתרומתן תרומת מ"מ כריך סיחור ויתמס כדלעיל סטמס כטסור ויטמ6כו ולכן כעינן ססתורס יתרוס מןסמוקף• תפנתק' החל מתרי כקט ועיין לעיל כסמון :

כחמת פרק ג אין תורמין מטסור על הטמ6 . מ"ס סר"כ דחנן

כעיכן פיתרוס מן המוקף כרתנן כספ"ק דסנס • והכל כתרומס גדולה • 956 תרומת מעסר לה כעיכן כלתנן במשנה ס'כפרק כ' וְכָכוריס :

באמת

« הקודםהמשך »