תמונות בעמוד
PDF

כסימני זריעה וחתרני טפחיס ווס יכו6רכסמוך ו' - וכן מנקודת נ' לנקודת ג' עור מנקודת נ' לנקודת ר' : ומ"ש ותמכח המרחק בין שתי כלעיס סקס מסתנס מגלעו ומ"ש יהיה תכנית הסני הנעשה בתוך תבנית קרטון יזיק fותס המסוכניס רי קמריקטים בין מסומן כמסומן מרת חני תכנית קרחסון חסר חלקנו כלפיו : ו ויס לגרוס מסתוס לפי סככלע המסומן סfסל כןסוק וכדומה מכוחר מi6 ס6חרי סנקודס 6חת סולקת לקו וח"ן לחלק ס ניתוח הגלע סכננדו כתסומן השני שהמרחק סוס כיניקס ריל סוס וכן ריח קנקודת מנית חולקת קו חנט לחלקיס סויס • בין לקחתי גלטות חבל נרחליסל6 לסגיס וירנס כמס סקולס כסתסכר קו יסרכין קht"ף וסכי"ת קנת חלקנו כל סטס וחז"ט 6ותס מספכיס כללן חמר מתנגדיס וכל סניקוס מתכנדיס לסניס חלקיס סויס • וכמו כן קנת נקודס ניר חלקי קיי .ומקכיליס 6ס יונחת על כלתי תכלית ל6 יפגסוזת חתר וקרי וניח זריט כל 6סר לסניס קלקיס סויס 6ס כן כסנתנרס נקי חלופני קכלכותpעל זה המרחק הם מתנגדיס ומקבילים זה פר נקודות ניר • קנת כמו כן חלקנו עוד כל סט וחוט לעומת זס ולס יוכל על פלתי תכלית לק יפנפו וקורו המרתק לטניס חלקיס סויס • פני קוי המכוריס מתחלקיס פל נקודת על כל השטח S6ח קו ישר ממנו :

ה' ר. קו נסיך וקו 6ר"ן • ונמכר כמו שנתחלק כל וט"ש נדר סלסה ורכים • חמר סזת סמרחק ר"S הקו יפר הסטת כסניס חלקיס סויס על ידי קן חתיך • והחלק החי

גִין 6לוסתי כלפות ממסומן למסומן קול גדר סלסת חוחיבוקסני חבט"ז וקו חקיך לומר לקו וניח • וכמו גרניט ריל סלסה טפחיס ורניע מטפחי נתסכורת • ססמכס סנקודת נ' חולקת קו ג"ס כן בקורת ה' חולקת קו 6רין כו כין כל סטחוני'טפחיס ורניס וסולס גורן הול בלט החל מן הנקנס קוניס חולק זה הספק סוח"כ גיב לסניס חלקיס המרונס וחמר סמרת הכלע החקר פקוח נרר עני ורנים קנה סויס • ועל זה קורן נעלמן חלק הפני ססו6 לנטיז מתחלק קול טפח 6חל ור' חמיסיות נקרון סקס ט'סומסין ורונס לומר לסניס חלקיס סויס כקו היר • וקרי לפנינו כזת הסטת ר' בקרוב סכסתרכת ט' פעס ט' סס פ"ח פסק מסס טפחי'יעלו רכיטיות טויס קנלעות כל גלע לרומס לו וכל קרנוטיס סוס כיס לכל טפח סכורכוע קטפח יכול ה'פעס היסותפין פיןכיק כזה כן זה • ונכיט מל 6חד מסס ונלמר ינוע סוניה קו חיו יכקונ'טפחיס לעיר חומסין וכותר נ' סומסין מן יפ"6 ו6ינס החורן הול חני קו לורן סטת כולו ניקיי 6ס כן 6רכו טפס מגיעים לרכיעס סטפח כי קטפת ר' ככתיס ו' חומסין ועוך ומחנס סזת השטח 6מר סנחנוסו כל מרת חרכו סלסה טפחי קומם לחו כחסר סמרנן וט' סומסין קול יותר מטפס ומחנה וק"ו "גמות קרנות הול חני קו רוחב פטח כולו ויסיס 6ס כן אותו מה סכקסגו סיסיס טפח ומזנק כין כל נגע מסומן לגנט טפח 6חר מכן הפטס כולו ססנחנו רומן כולו סגי טפחיס נכננדו • וסני חנין לפניך סני

כחסריזכיר סרמכ"ס לפנינו • וכמו כן קו ניר סרוח רומס מסומניימןcto'ונס המרחק

לקו 6 לורד טפת ומחנה • וקו חיר סיוס רומס לקו וין סכינייס ונהי6 הנורה ה

רוחב חי טפת סקרי סנס מרוכע סות סנלכות נלולס כל סחר כנס המרחק חתול גדריי גקו

כלומר לו : וככר חכרנומנקודת 6 לנקודת נ' : קנה נעשה ניר לו קו ד"ן כל 6חר קוס קו

מזה נתון זה הינוע • פני מסולסיס סוס סגלעות כל חסר יסר ותוח 6ותו סקרינרחק סכין

רמת גן • סמסולס חו"ג סוס למסלס חריג וחולס קו חו כ'כעווסוחטיחומסין כפר

ממסולם סוג סוק לקו קיג מכנסוbס 6רין וקו יג ממסולס המרנו ויתגור לפנינו נסיון

סוג סוק לקו חיה מתסולם חה"ן ותתזונת סקול קו 6יג וט"ש ופירוס זס סכל טטי מפתחות כנפות • סולס כל חי משותף לשני המסולסיס הנה כל מסולפטות למסולס ככר יכל

ללומס לורי כל ג'ק ויס סדומיס כמרת לורן יכל סני יכ6 לנו סוק הקו 6יג מחלק כזה קרכוע סוגיס לפניס חלקיס קויס סלומיס כמרת בתג הגס סנס כל 6חת מסתור לדומה לו סוס • ונלון הזה רעת לנבון נקל ניתר הנכועיס ותרי הכל גלט החורן וגלע הרוחנ fינס גריכיס נסיותס סויס : לתת מיכל פות התכנית הסני סנעסס כתון תכנית קרספון ומ"ש כסכחלק כל גלע מכלכין

על ידי מכור 6לו קורות קול חני תכנית הרלסון * ן ג ת בפני חלקים נתחברנו

ודרך ידיעת חלוק כל קו לחלקיס סויס • יס נו נס כן דין קנקודות כקיוס סריס

מופת חותך פין מן הכורך להחרין כו מלכר תה פנק! כנורת זו

לעסות כמחונק : א

נ פשתי פלטות סלורך והן קו ול

ומ"ש וכסbסכל כל מסומן כולו תמכס כל מסומן על הכורק וקו חכיט תס תסתויס כחרכוותס

חסר זכרנו • ר"ל סכל מסומן סוח וחני תכנית מן כל 6קל 6רכו נ'טפחיס וסתי ן

ש פטה מפתות הקלטות של סני כלפי לרכו סויס זס לזס וסני גלעית קרוקס וקן קי אג"ח יקי וריט מסתויס כרחכן ויס כל גלעי יחכו סוס זס לזס והתכנית הכוסומן בתוכו געפס כחכור החל רמבו ג'טפחיס וחלקנוס כנקילי חננ"ר והסברנו סכקילו, הנקודות המחלקת כל קו וקו וסנס ססטק של התכנית חפר נקויס פריס מנקודת נ' לנקילפני עור מנקודת חי לנקודת בתוכו נעפר המסומן לרכן קנס נ' טפחיס סהרי הול חלי כל

חורן

..

ו

[ocr errors]

מורן קערונת ספה טפחיס ורחבו קוס פני טפחיס סקרי זה כתוך זה כי מק 66מרנו מקמיתרגור גיורכיע קול חס קול סלים מרוחב הערוגה כיון סנטפרג'מסומניס זס כנר זק נרכע ממנו רכוע כלכ הזניות: חכל כל הרכועיס סכמסומניס

סגמנ6 סכל חתך מקס מחזיק החלים מהערוגס - ולס הסטס סללו 6ינס נכניס חויות 6כל מעויניס ולפיכך נתמעטו • ב6סר כו המסומן סוס נ' טפחיס כרוחכ כ' טפחיס פסול כרוכט ?ולס נפסך לומר ססמיעוט מפני זויות קסרור נתמלח כוויות סלט פעמיס כי ססו6 ססס טפחיס יקיק 6ס כן מלת המסומן הנרחבות יסיס גס זס מכלל הסטחיס סחין נדרס ידוע סכתוכו קחני מתנס פסוס נ' טפחיס :

( וכמ"ס סס כעירוכין עור כמסנתז פ"נ 67סלות) וטעתה זכינו לרין סהמרחק יקיר 6' ולי חומסיס סוק הקו ולעולס זס סקור"ל סמרחק וסול סמיתר כעכמו סנס סול גרר

קמפותף בין שני המפולסי' חפר זכרנו סוח המרחק לפלים וגרניט 6ס נרנעהו לכנס הזויות ולפיכך זקן מופת נעכמו סכן חתת רוחה כל ר' קוי המסותפיס לפני מסולפיס עליו סקרכן חי ור' חומסין כחומר : הס מקיפיס להמרחק וזה הקו המשותף הוס מיתר ממסלם ומ"ש (ככר סקסס כנמרח על לכרי קיק ונקני ססס וכוי מתחלף קנלטות וננע הזוינת כי מסלס 6ק"ג זוית חר"ג כנכת והסתלכו לפרק זו קקוסיס ול6 עלתה כיוס ולפיכן חסרי טקו חיה וקו ניקוס קוס יסרי'סנפלו זה על זס וקזויו'

כחכורו 6ף על פי ספוסק כרכסיפה רייס זרעיס זורעיס • הסיח כנכת כסכרס : וסול מתחלף קכלעות ס6ין גלע רומס פסק כריס ברוקס קי לפי ססוכר רתיכון לנוכלין ממעטיס

לגלע כמסלס וקו 6"ק קול טפח וקו ק"ג טפח ומחנק נרחה מכל וכל • הכל לפי מס סכתכתי לעיל על קרן פירס"י דוכסגרנט כל חסר °כלרן יינות מספר סלין כו חלקיס (טור ז"ל דלח נרחס ומפורכת סקוטי • כמו כן נוכל לפרט ככלן

דרך 6חר סמכינן כמסנת ס'פ"נ רעירוכין) יסיק סטפס פולק ורש פליג נמי כריסb • ולסרמכ"ס קסס לרני יסולק יסכור טפח כלכר • (וטפח) ומחנה עולה כ'טפחיס ורכיט • סתחמר כסיפ6

0cc נחמנע ולנכריסb רסין נוכלין מולס ס6ין זורעיס מני פעס קני רכיט • ותחמר חני פעס 6י • חני • הרי ני רק חמסס • וספסר ססוכר סקנגול מקכז קרחות ויוכל רביעיות • סמור כמוכן 6' פעס חכי • חלי • ותסמר 6' פעס להכיר ססכלל 6ף כספק זרעיס : 16 6 • קרי עור 6"וחני מנטרפס לגי רכיטיות פוליסני ומ"ש לפי סכל מס סנזרע ממנה קול תסעס טפחיס כלכד טפחיס וכניע • קרי רכוע הקו הלסל קול חי טפח • קו קסני ועל הכורס פסקדמנויקיס קנזרע ממנס כיר טפחיס נ' טפחיס ורכיעי (כח מופת חותך סלין עליו סותר מכפי סכי סעיפי סקול מספיק למק 56cc קוק ז"ל • חינה מספקת הרכועיס סנעסיס מסתי סגלעות סמקיפיס סזוית קנלכת • כן bc5לות תחרות • מכSht ונלמר סיוכל לזרוע ט' מינין ויקיק יס כרכוע קנעסק על מיתר קווית כלכרו כמספר כל פניקס*

קנורט ממכר עסריס כמלחת למר סוק המיתר פתוח כעכמו כנט המרחק טסטק וסמנס טפחיס על רבוע סוס ג'ורנים • וככר קתכחרכמו כן פגררני וככיע הול זלת קלורק • ח'ורי חומסיןסכן רכוע ט'חומפי' פוליס סלס ורכיס וכמכס ודעת לנבון נקל כי המרחק בין כל מסומן כסימני מזרע • לסני לוי קוס 6קלוני

כסיורט כקפן זלת חומטין סקן יותר מטפח ומחכה כסעור קלין

ולמנס סזק קנורק

מכולת
דכר סמתי ססרכוש מן המיתר כמו כל סני סרכועיס מקכלעוף

הנורה יס ככל קרן
מקיפי זוית הגננת מכוחו מחול ועמדתי על 6מתתו כלמור

מרוכעיס וניניקס מ"ג מסמר קרלסון 65קליירו מתקדמוניס סכחתוני עיר מטוניס ו6ס יעסס החכמה הנזכרת כרכרירכותינו ז"ל ולס קייתי מעתיק רכריו כספך סיסטר כקרכות ולכריז לקכינו כל קורס הייתי מכטרן ככמס סקלמות מעויניס (כניקס ולמופתיס סקודמיבידיעתו ער חכמעט יקיס חכור קכור כפני מרוכעיס סיקין כמו עלמו יחס חפתיקתו ולניחוספס חיכיתיס עלות תועיל כי כן תספק מיניס ויסוקו כיס טפחיס סֶכל כחכורו כנכות חס ליורטיס וקמס ככר ירעוסו מסספר קסו6 כסכמו ויקיק הלפון סורפיס חמסה מיני ירקות כטרונס סקיס פסק על ott נכלל גורן לכל מק סרכיתי ככלן הוק לכחר פטחית וקוס סיזרע ר' מיניס כר' רוחות סערונס וסחלכחמכס וירחיק דברי הרמכ"ס על סיודעו דרכיו :

כין מין ומין כמו טפח ומחנק כלי סל6 יינקו זס מות כל , ואל יכסלון רעיונך להפיכ 6ל לכן הליך יניק סוק קמיתר - יותר על חמטק מינין 65 יורע • חטיפ סמרחיק כיניקן לפי

קול גלר ניורכים כמו 6cמרנו וקרי כל רי מיתריס פמינין קרכק כערוגה כזו הרי הן כנטופין כפרכוכיח עכ"ל התקיפיס מסומן 6חר מן המסומניס כולס קס מיתריס פנדר וס סטעס מספיק וכולל גומר סלס רכונסתיר מימין יותר וכל לחימקס גררנ'ורכים וקטטס 6פר כן מקיפיס מינו כי 6ס מסוס סכרין כמפורכבין °(כני החלוף מוקרירכרקס 100 נ' טפחיס כלכרכמו פסמרנוגס כן ככורת קשתי תכניו' 6פר דן גפני פגס כפירום המפנק מקורנת כמיס על הכורסbלפני

אחרונקלין כין גלע5גלע רק חלכסון פלטפס וכו' :

נ כ

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

{

נ כל מין זרעיס לין זורעיס נערונת ק6 דסריכן לטיל קמטק ב כל מין ורעיס : פירס קרינ סדרכן לזרוע מתן סרק זרעוניס גטרונק • וי"ג מיני זרעוניס כסיס לסס נכול טפח גרולס • כלומר יותר מערוגה ולה דה גדולה ממס קני מילי כמיני ירקות סדרן לזרעס ערוגות ערוגות חכל מיני רסס כמסנס ט' ופרק רלטיל כתר פלין רגילות לזרוע מן זרעיס סדרכן לזרוע מקן סלקגלולה לסמסוס רמחו ככלקי': קחררל סרק גלול : גבול סליק גנור טפח • פי' הר"ן ספוניס הסופיס ספוניס

כמין לכככע סלטים מנוכל חלקי' סכרחין כן הן מסופין ב כלמין זרעים אין זורעין בערוגה • וכל מין נרות רגרס גכול ול6 נרס ככלי סמספין ומחליקין כן ירקזת זורעין כערוגה • חרדל ואפונים השופיןמין' גכול ולין לומר לגכול מפרס קעליס' פירוס 6חר 6פוניס זרעים: אפונים הגמלניס מין ירק ' גבור שהיה כמו נוכל ר6ס כן ככר פירס (הפופיס קטניס) נמלכיס גבוה טפח ונתמעט כשר שהיה כשר מתחלתו • כמסכ'רלכיל 6ע"פסכילינו נסיס ונדוליס לסון חכמי התלס ואמת המים שהם עמוקיס טפח זורעי'לתוכן לו נוכח פירוסו) ולמס ל קורין לדברנרול גמלונס : נ'זרעונין אחר מכאן ואחר מכאן ואחר באמצע : לכרם עור סנית 6

° דקכח נכון כמין לכטכע סל טיט ג היה ראשתור ירק נכנס לתוך שדה ירק אחר נרס נובל וכמתני' דלמיל מוגבל סעוסין סכין לערנס מותר מפני שהוא נראה כסוף שוהו • היתה שדהו נרס גכול סכל כסדר המפנק לדריסת רגלי 76ס : ססיס זרועירק והוא מבקש ליטע כתוכו שורה של ירק דירוסלמי הכל ולטיל קנרס' נכות טפח (כשזרעו כו סניס אחר רבי ישמעאל אומר ער שיהא ההלס מפולש נוכל : התלם ולמת עסר מיני זרעוניס)וכמעט מראש השרה וער ראשו ר"ע אומר אויך ו'טפחי' ימיס לסון סר"ס זרוקס מותריס קורעוניס סגדליס

ורוחב קתלסtסת וכן כחמת המיס כו 6פי' לחקר סגסמפט ולין

זורעי'לרחכל סל למק סקיס נריך לעקור מסוס מקייס כלחס כיון סליל כפר מתחלתו כמו כן ווכטינס קמיס דחוי לזריעס ע"כ : ומ"ס סר"ן כסעת זריעה ומיסו לינו יכול לזרוע כו (כתחלה) לחקר פורום כלמין ער פיקו מרחקיס זס מוס טפח ממחנה

כן סנתמעט ער טיעמידנו. על נונקטפס : 6חת מכחן כספק קול פון קריס זלטעמיס ליל ספירס למסגת דלעיל התנס לרחכו וחקת כספת קוסרת ו6חת כסמכס קתנס וסולך והרחקה סכין כל מין מין טפח ומחנה וכרעת סרמכ"ס 6ל זרוע מכל מין על פיקו מכנלקין זק רוק טפח זמחנק וסקן סיס לו פיטק 6חרת כסדרן והלכתן חבל קרין ססוכר עמוקין טפח ערכותס נקט מסוס לכירוסל' חיכח מסן ומסור כרס" סכריך הרחקס ג'טפחיס קנס כרוחך הזה לא יוכל דמחזי כחכוס: ג ר6 תור קרן זויות מסודרת נכנסת לתוך לזרוע כי 6סנ'גרעינן וכחונך יכול לזרוס כל סחון מלק • פרק 6קר כתורי זרם של תכסיטי 6סס סיס לקן סלס וויות זלין נרחס כלל לחלק זמזמר רקכל סרי קריב נסרחקת יניקת מחוררת : ססוח נרחה כסוף סלסו ונכר ומח מחוי ככלחיס: הזרע מזרע עכמו 6ף על פליניקת מערכין מסמכ כערונת מפולס פתוח מסני כרריו כמו מכוי מפולס ספתות מסעי דלעיל * דלל ידענ6 טעמס לחנק ' זלכן חכי חומר סלפוס רוחות : רכי עקיכ6 חומר חורך י' טפחיס לח כעיכן מפולס דיסטל קעתיק bסון כריס ול6 דק !6 פיקס סתלס לזרוע 6רון ו' טפחיס 6ף על פי סזרע 6חר : ראש תור ' עיין כמסנתז פין מס שכתכתי זס וכן מקיפו משלם רוחותיו טרי :

מ"ס סס על כסוף סדקן :

שורה 56 ירק חסר עיין כמסנס ד' ומפנקף : מראש הסלק וערר#sc סתי לקנות כל 6חד רfס זסוף זכתפנק ג' פ"ק תנן מרסס הכרס ועד סופו אורך

ז' טפחיס : לסון קריל לח כפינן מפולס 6ל6 פיקס קתלס כזרוע חורן ססק טפחיס : כן רעת סרים לפי מחי

דסו וכלתו מיירי כרוחב קסורק קכורעת לכל לענין תרחקה לה מיילי קכח 6ל6 לעיל תנן כפיר עכורת ירק עירק ז'טפחיס • והכל שמעינן דחפים רכוזיק בריכו כעיכן שיעור לחורך ורוחנירק אחר עלמו לנפחות מסכי למיכדלית ליה למר כדלית ליס ל6 חטיב מנתח כלפיה נפסיק וכטיל סננסרק וסינכלמיס : וכתב על זה' ותימס דכפרק רכי עקיכ6 (כמסכת סכת) מיקי לדרכי יהודה לענין הרחקת ' זעוך קיכ' מלי למימר רכפחות מפער זה 65 מסניה הרחקת קל תניח בתוספתל חפילו לין טס ללח קלקלקל נותנין לס עכולית ('טפחיס לפיכך כריך לפרס דכולס מתניתין כשיעור הרחקס דלרני *סמע6ל תלס חסיכ הפסק ולרכי עקיכל נ'טפקיס ולר"י פרסה עין וקריו פירס כקריחבור לעניין הפסק סכתן סנריך להיות בין ירק לירק זכו' וכן פרין ומסני למתניתין דלעיל עבודתירק בירק : זבדרכי עקיכ6 כפרס לענין זרע עכמו כוסלקל רעתיק קרים עירוב פירוזיס כתר כלן ' אחינו נכון ומיס 6ף על פי סזרע סקר מקיפו מג' רוחותיו • גס קוס לסון קר"ס כופלקס לפתיה כלומר שההפסק קול קורס מסחר פנזרע כקלס 6ף על פי שמקיף כנ'רוקות זרע לסלק כיון סקול תלס וככר סרכיעי מין כו זרט סעכסיו מינו סכום

למסי לקרר תריס ומפרס מtנמיט לענין קרסקס כפר בדרכי עקיכל דל6 קלמר סודן ו' (רוקר מלול: למימרל דתסגי כרכי לפארק גדולק סל ירק סקר

סלס

:

[ocr errors]
[ocr errors]

:

קו קפסק

וחכננים

[ocr errors]

:

E6 6Pמועינן דחפי'נקלח6'Sc ירק חת'כעינן הפסק פסקער ורוחב מכולן היינו טסה טפחיס פסו6 מפגר רוחכ קלס ורכי 6פה ולעולס לסורק גרולס כעינן (occ) על פני כל הפורה יסמט: נמינטי רנחכ התלס כתלולו 6ע"ג דל פירס למלתיק סכין ע"כ - וסרמכ"ס כתכ ור"ט פירס כפיתית נחרכו ססת דכיון דר'עקיכ6 רמיקל ול6 כעי מפולס כטורות'מנולו כ"ר' טפחיס כלכרירסת סספרס ולח ינטון למסיך החפירק קקיס יסמעש לתחמי'ורמכ"ס פי'רוחב מלוחו סיסיס רחכו (כעמקו): כפי לורן קוריפק :

רוח פרסס וסיינו טפס וסf ורוחב מלוחו פירס סר"ן ורוחבמלואו • רבי יהודה אומר רוחב כמלא רוחב וקלמר רוחב פרסה ולח

קיינוססה טפחיס הפרסה : ו הנוטע שתי שורות של קישואין שתי קלמר רותך טפס מפוס פתוח סיעו' רוחב תלס ונריך שורות של דלועים שתי שורות של פול המצרי דמפיק ניק מקרח וכתיך נחלק כין תלס סתס לקכל מותר : שורה של קשואיס שורה של דלועים שורה וספקית נרגנין כגן הירק

נתלס על פקיס וכמסנס ו' של פול המצרי אסור שורה של קשואים שורה של סנריך להיות בין ירק לירק דפ"ג : י °הנוטע פתי דלועים שורה של פול המצרי ושורה של קשואים• מקיס נכנסת לרגל וקיינו

סורות של קיטוחין סתי פורת רבי אליעזר מתיר וחכמים אוסרין: ה נוטע ארס רוחב פרסה והלכה כרכי סל קלועין וכו' - עיין מ"ס קישות ודלעת לתוך גומא אחת ובלבד שתהא זו עקינ6 וכפרקין דלעיל דתכן כסמוך כרית

נוטה לצרזה וזו נוטה לצד זה (כ"6 ל"ג) ונוטה שער ירק נירקנ'טפקי' סתסמיירי חוסריס וכו' : של זו לכאן ושער של זו לכאן שכל מה שאכרו כין סוה ירק לפרס ירק 6חר שורה 56 קיטוחיס וכו' • חכמים לא נזרו אלא מפני מראית העין : ו היתה סנריך להרחיק זה מזס ססת

חפור • כתב הר"ן שרהוזרועח בצלים ומבקש ליטע בתוכה שורות טפחיס וסכ6 מיירי נגר סנרחין כחלונזרעוכולן יחל של דלועים וביישמעאל אומר עוקר שתי שורות ליטע טורי 6חת סל ירק כמפורזיל • עיין מ"ס כסס

ונוטע

כתוך סלס כדתנן כרי' וסוס כסף מסג'נסוף פ"ק כס"ו:

מנקס ליטע בתוכו סורת סל וחכמים חוסריס • כתב הר"ן לפי 6ין סתי מורות של ירק 6חר סלכך מפסיק כתלס רחב למר כדלית ליס ולמי כדלי' קיסוסיס סמכות וכו'. כ"כ סרמכ"ס וסכתיס ליס :

ניק : י סתי שורות של קפולין שתי שורות של דלועין שתי נזרין כחן תחחר ס6ינן וכו' י ומסמע לכי נסמכו מיו סזי סוכות של פול קמגרי מנתר לכל שתי שורות נרחית כסרת נפני הסודות של קיסוחין קז פרי fnס כן סל רתכן בריסל bתי עכמס וליכח קכירס וfין כfן ערְכוכ וסוח רחיכל תלס מפסיק סורות Sc ללועיס סתי סורות:Scפול המכרי bסו לוקי) S6 כי בין מין למין סגל פורת cre0 קיפולין ופורס 6ס סל דלועין רון שתי שורות של קיפוחיון תו סרי: חכי' פורת 6חת של דלועיס פורת 6חת : פול סמנרי 6סור 6ף על גג רתלס מפסיק בין וסנרת 6חת של פולהתכרי דקל fיכס סריס ורסלי לסמוך ירק, כל מין ומין לפי cbccס מיניס סללו עליס סלסס מתפשטיס סחר נתפסזז תלס: וכי תימה דלה פרינן ! פורת 6חת סל ומתערכיס זו עס זו וכסfין 6S6 OC סורס 6חת מכל מין ומין ירק חסר כדמשמע פסטל רמתני'דלעיל ליכ'למיכנר לקח על כרחין כללו גורען כולן יקר במפולת יד ומיחזו ככלסיס וחין כרחינו ר' !יעזר מזיר סתי סוכות סל סני מינין ומרר"ח כסמט הפסקת התעס נכרת כסן :

הפסקת התלס נכרת כקן : (סורק של קסוליס וכי 6ליעור כרככן סיכי וסריס 6ינתן לסריין 6ף שתי מורוז • וסרמכ"ס מתיר קסכר סוחיל וחיכס סתי סורות 58 קסולין חטיפ 6ינן כחכורי העתיק הממנה ככורתס :.

סמוכות זו לזו חסכינס לקו כסלו הן סמוכות ניס כלן סרת 5 ה שער עיין כפ"נרפ6ס מסנס ג' : שכל מס ס6סרו

שכל מה שחסרו קסילין ופורה של דלועין וסורק סל פול קמגרי קוי כלו נטועות חכמיס כו' . עיין מס סכתכתי כספ"ק וכפירום כסרס סל קcוחין וסני לסו נתרחקת תלס כדתנן לעיל סיתת קר"נ כמסנס דלעיל: דיזריעה כנליס : לסון סרמכ"ס סרקו ורוט ירק וסוf מכקס ליטע בתוכן ירק 6חר וכו ' : ניקל קכגליס מפניסfפסר סכן סיס סמנסג גלס ע"כ * ווקו (חכמיס וסריס לפי ס6ין שתי שורות 50 קמוחין סמוכות זו סכתו כחכורו פ"ו זרועי מין ממיני ירקות וכו' : לזן 65

Pפיני כסדס פל קשוחין ומחזר ומבקש ליטע כתוכת טורות של דלועיס וכו' - Sפון קר" וחין הפסקת התלס מועלת נסן וסלכס כחכמיס: ה קיפות

ולf רמי למתניתין דלעיל סיכול לטע נ' סורות SE (דלעת ססעליס סלקן מתפסטיס ומתערכיסויעס זו וכל סכן קיטוחין וכ'סורותSc ללועיס וכ'סורות של פול המכרי bcני סחר מיניס זו נוטה לכך זס 6ף על גג רחין ספסק סל (פורת) מכ'סורות ועור רכיון סכסf לעקור חמיר טפי כרפכחן פלס מועיל לסס קטיית העליס זנלכד זה (זו לכרזת מועיל כירושלמי פ"דנכי כרס רכ"ס מחמיר כחורכנן יות' ממטעתן' (קס החיל ומס 6סרו חכמיס נכלליס ל6 חסרו 656 מפני ע"כ" (qt לכ"ס מנינו הכי איכח ר"מ ור"ס כסוף פרק דלקמן : מרסית העין : י פוקר פתי סורות ונוטע פורת לחת.

נוטע

סעור הסורק חין פחות מקינט חמות רוחן וכסטיקר פחי שורות של כללס פון סמנת חמות (נוטע כחמנען פולק לסס סל דלועיס ססיס 6רנט חמות

נסתיירו

[ocr errors]

:

נסתיירו ביחמות כורות מכלן וכי חמות בורות מכלן : ומניח קמת בלליס סתי סורות סקן סמנת חמות רוחב ועוקר סתי סורוס סין כמו כן ח' חכות חורע כלמכען סורה 6" של דלועין סקיס ר'חמות כמלס כין סורק רחסונס סל דלועיס לקמת הכלליס כי 6מות נורות וקתת הגנניס ח'למות ונחמות בורות בין קמת סככליס לסורק סניק סל דלועיס קרי בין פורק 56 דלועיס לסורק סל רלועיס "נחמה וכן לעולס: ר"ע לומר פוקר כ'סורות ונוטט סקי פורום קסכר 56c לקפסיק בין סתי סורות סל קלועיס נקמת הכלליס ללח סתלס כרתנן לעיל כפירְקָן כסלר ונוטה שורה אחת ומניח קמת בצליס במקום שתי ונוטע סורס 6חת' כתר ירקות ובין שורות של ללועיס שורות ועוקר שתי שורות ונוטע שורה אחת ירכי קרן נמכר בין

טירות של רנוטיס מפסיקין עקיבא אומר עיקר שתי שורות ונוטע שתי שורית מורת רלסונס סל דלועיס סמנס לתות סל קמת סככלי ומניח קמת בצלם במקום שתי שורות ועוקר שתי נקמת סנכליס כי 6מות כלכר : וחכיס 6ס לין כין שורות ונוטע שתי שורות' וחכמים אומרים אם אין נורות - כלומר ותנן לעיל פורק לחברתה י"ב חכס וכו'. בין שווה לחכותה שתים עשרה אמה לא יקיים את כפ"ג משנה ח' רכור קוי וחכמיס כר"יסמעS6 סגירל הזרע של בנתיס : ז

דלעת בירק כירק

הפסק ועיין מ"ס סס כמפנק פסו סניין סיסיס כין פורת וכתבואה נותנין לה בית רובע • היתה שדהו זרועה ז' בסיר ומסתבר הסטיג טל דלועיס לסכרתס יין הבואה ובקש ליטע לתוכה שורה של דלועין נותנין והריכל פיינררכי יסמעb חמת מיין רני י]מפחל לה לעבורתה ששה טפחים ' ואס הגדילה יעקר דנעי נמי תלס נטמעיניס מכרין לפסק ניסמן נורות מלפניה • רבי יוסי אומר נותנין לה עכורתה ארבע ממה ספי' בדר"ע וחכמיס כין טווק של רכיעיס נקמת אמות אמרו לו התחמיר זומן הגפן אמר להןמצינו °(bינו מוכרחי סל נגניס סכתיס מתירין שזו חמורה מן הגפן שלגפן יחידות נותנין לה ז כית רוכע • לסמוך פורת: דלועיס 6כל עבורתה ששה טפחים ולדלעת יחידית נותנין לה קנה סל כגליס ולהתנרכיון בית רובע • רבי מאיר אומר משום רבי ישמעא כל התחמיר או מן הגפן : 656 תלס 6' כלכר נcסר שלשה דלועין לבית סאה לא יביא זרע לתוך בית כתב הרינרלין ירקות חכלי"נחמה ביןסורת סאה• רבי יוסי בן החוטף אפרהיאמר משום רבי להחמיר ככלחי זרטיס יותר 55 דלועין לקכרתס כען ישמעאל כל שלשה רלועין לבית כור לאיביא זרע מנכלחי הכוס • וטעמ6 חכמיס לפי ססרכועס עלין

לתוך בית כור :

לכללי כרס 6סוריס נהגחק שלהן רחבות ונתפסטף

מותריס ספילן הרנק כרי סל6 תרחק כל

כ"ו אמות ובית הלל

כחכילס כדתגן כרפיס : הפרק מעורכג, נכלליס אומרים שש עשרה אמה מחול הכרס בית שמאי שלגפן יחידית וכו'. עיין ולנועי והלכה כחכמיס :

אומרים ז. דלעת כירק קכח ליטע

פיר קרחת הכרס כרס דלעת 6כל ירק עכולת'כירק

סקרל דהיינו ססה טפחיס לכל 6ס כל ליטע דלעת בתנוחת כריך להרחיב לס בית רובע כסעור עבודת סמכוס סקול "חמות וחני טפחיס ומחנק על י'חמות וסוס מקוס זריעת רוכט תקנ: פורס סל דלועיס נותניס לה עכורסת ססס טפחיס וקילח פורח מדלעת יחידית וללעת יקירית נתכולת כריכה בית רובע לפי ססורס מנכרס בפני עכמס וליכס ערכור כמו כדלעת יחידית וספס טפחיס דתנן קכָל קני ספור רותך לכל סעורחורן ל6 6תפרס כמתניוכתוספת פירסורכריך סיסיק סעור קלורך ייחמות ומינק • ווס הגלילה הסורק ונכנסו הענפיס נתוך סעס טפחיס יעקור מלפניה כל הענפיס סנתפסטו ונכנסו בתוך סטור זה : נותנין לה עבודתה של סורת הדלועיס ר' 6מות סכרין להרחיק ד' 6מות מן התכולה : התסמיר זמן הגפן לתנן לקמן כפי רכיעי קנוטע סורק של חמסגפניס בית הלל חומריס חיכו כרס וfינו נותן לס עכודת הכרס ד' 6מות 656

ccה טפחיס וסכח נמי כסורת סל דלועיס לין להחמיר וליתן לתרומות דחין להחמיר בכללי זרעיס יותר מגלחי קכרס: מלינו סזו חמורה מן הגפן 6ע"נ ר6סור כללי זרמיס קיל מחסור כללי סכרס מ"מ ק6 6סכחן רכגפןיחידית כפכ6 ליטר חותס כתכולה נותניס לס עכולתה פס טפחיס וללכת יחידית כותניס לס בית רובע סקן 6מות וסני טפחיס ומחנק על י למות מפני סקיל מתפשטת והולכת מרחוק הכל נמי לין לתמוס 6ס לסורת חקת SE גפניס נותניס לת עבודתה ספק טפחיס ולסורס סל דלועין נותנין לס ר' למות : כלסלסק ללוטין לכית סלסר'מחיר פליג 6תכס קמח רמר סדלעת יחידית בתנוחה נותניס לה כיס רוכע וסכרחיקו לנותניס לק פליסים בית סלק ור'יוסיכן החוטף חפרתי סכר סליסית כית כור (לין הלכ'כדכרי כולס hk כתנ6 קמל כלכד ודלעת קסנויק כמתני קיק

דלפת יונית כלכד סעליס סלס רחכיס ומסככיס ומסתבכיס טפי חכל ללכת מכרית עס סחר בלועיס דינן כסלר ירקות : פרקי קרחת קכרס ומחול קכוס מפרס לקו וחול 8 כית סמלי חומריס כיו למות מותר לזרוע לסס פחות

יג ב

מכלן

פרקו קרחת הברים בית שמאי אומרים וכלי הקסם

ריס פ"ו :

13 4

« הקודםהמשך »