תמונות בעמוד
PDF

:

מגנג תרגוס לקוסם קם לנכס : רכיעס על זס ססמטר רוכט דביעה סנייס כתב סר"ג נסנת בינונית ככ"ג כמרסטון חת ה6רן ומולידס כוכרזה פרוכע 6ת קנקנק פ"6 סתרכיז

ועיין כמסנס ג' פ"ק דתענית מ"ס סס : העפר ומסכיכו תרגוס רכון רכיע : ועלי גפניס לחיס ער פיסרו מחניקן וכמסנס ס' פ"ז סנוסרן ניסן: זכתר לוכליס נתן כל זמן סכמכליס כלכיסן כלומר כמחוכר לחילן: ככלן קרמנ"ס נכלעי סנו"ן כסין ועל כן נרגס' השי"ן סיפורן סיפרו: זלמנגל כיכם

זעקרו להיות על סינטרו נעלי קניס ונפניס יכסיס וביעה שניה - עלי קניס ועלינפנים ער שישרו מחכיסן ע"כ. ודבר זה ידוע חוכר עד סתרל רכיעס פניס מאביהן • והמגכנביבש עד שתרר רביעה שניה: כמללכת הרקדוק סחסרי

נכון בין רבי עקיבא אומר • בכולןער שתרררכיעה שניה: קנו"ן כלות לגוסין כלות עסכיס כין קניס ונפניס כין ז כיוצא בו המשכירבית לחכרו עד הנשמים •עד הסנייק מן קסוס } לסיס נין יכסיס ולין הלכה שתרו רביעה שניה • המודר הנאהמחברו ער בכולן פירס סר"כ כין כרכי עקיכל : ז ענייס הגשמיס: ער שתרר וביעה שניה: ער אימתי עניים

עטליס כשקניס נכנסיס לפרדסחות כסחר נכנסי'לפרוסות עד שתרררביעה שניה• מאימתי בין גפניס כלומר כין עלי פני סכוע ליטול לקט סכחת נהנין ושורפין בתכן ובקש של שביעית • משתרר קניס כין כלי גפניס לולי ופיות וכן נכנסיס לנכות וביעה שניה: ח מי שהיו לו פירו'שביעית והגיע לכן גס לסון סר"ס וקפי' במונחי סכיעית : על ספרו שעת הכעיר מחלק מזון שלש סעודות לכלאחר קנזכר הייתי מתקן סלמון רכיעס סניק מפני מותרות ואחד • וענייס אוכלין אחר הביעוד: אכללא

סכל"3 : פירות סכיעית 6c36רו כת: עשירים 'דברי ר' יהודה • רבי יוסי אומר • אחד המורר קנלס וכו' מפורי כתכן וכקttל סניפי דסתס עניים • ואחר עשירים • אוכלין אחר הכיעור :

תמכל כמסנס ס' תכן וקט חזי לסכל כקמק ט מי שהיו לו פירות שביעית • שנפלו לובירושה פיס לנדרי': °ער ליתתי זיס כו קדוסת טכיעי' ו6סור או שנתנולו במתנה ר' איעזר אומר ינתנו לאוכלה ענייס נכנסיס כולין כס"3 לטרפו וניקנותכו קכחת של

וחכמים מותק וטעמ6 דכלרן יסרS6 (הכול)מסו'דררסיכ לסכלק

לה קסה דריסת הרגל לזרעי' ל6 להפסד לכל כסנקכטל מס סכסלס מחכל מיס פקעס ער 6ותו זמן כדחיתל במרוכ6: קריס ול6 דמי לדרים פרק קרופת מניעית ממה טכנית : ח והגיע מעת קכעור זמן ה'רפיחס דקתס לעניןהיתר כל 6רס כמתנות קטניס: בתכן נטור ספירות לפי מקומס כדתנן לעיל נ' 6רכות לכפור זקס 5c סכיעית • כתכ סר"כסכסכתכטל מס סנסדק ממכר וככריית6 סנינו 6וכליס כענני'ער קפסח כזיתיס ער קעכרת חיה פקעה קלוסת סכיעי' ממקסככית וכן פיר'סר"ס מקילוסי נגרונרות על סחנוכת כתמריס על לפוריס זכלן של סנה זטפתל מסתכר מסוס דליכח למימר כלל לנקמתך מן הנית הסמינית חמניס הללו כסתס סחין ידוע חס כלל לחיק מן 656

6cלוחס היס זס קמין מכחון כטרה לקיס קיס להסתכל הסרק לסלחו לכל נירוע הכל לפי מס סכלן : מחנק מזין ממנו • לכל הוילות המין נתבטל ככר וכפרק כל מס סקיק סלם ספורות לכל 6'6' מסכמי ביתו וחחר כך מחלק לסכנין ממנו כסרס 6"כ או קיס זס סככית נס כן כסדס ככר סיס עכר ולקרוכין ומיודעיו ומוכיח ומניח על פתח ביתו ולומר 6חינו ובטל מן סעולס נלס סיס לק לקיה סת6כל ממנו סוכ לין לו בית ישר! מי סכריך ליטול יטול : וענייס סיכליס 6חר קכער לכלות מן סכית כיון ס65 נחסר לחיק כלוס כמה פהכניס וק לכל לסעשיריס דכתיכ ולכלו 6כיוני עמך ויקרס תחכל חית לכיתן. °ופי'תכן וקס תמכל כרים פרק ט' רכ"מ: ח רבי הטרק חניוני עמך ולס פמך : חסר ענייס ולfחר עשיריס קרי יוסי חומר חסר ענייס וbחד עסיריס לוכלין 6חר קכיעור כן כיס ולכלו 6כיוניונס עמך והלכה כר' יוסי : ט ר'6ליעזר קיסנת תר"נוקר"סוהתוס'כפר'מקוס סנתנו דף נ"עע"ם לומר יכתנו לסוכניתן ע"פ ספירות הללו כהיתר נלקטו וכן קנירס כת"כ פרסתנסר' וכתכו סתוס' דקל דמטמט לחכלן כקדוסת סניפים מכל מקוס סכרר' איעזר ר6סור לוס ככל מקוס דחסור לחכול 6חר הכעור קייכו כסמחזיק נקס שנתנו לו פירות הללו לחכלן לכרו 6לס ינתנו טיחכס סוס עס כסלו 6כל 6חר סספקיר והוכיחס מרשותו סיfכל מקס כיוס דס 6חריס דרכי 6ליעזר לטעמית לסכר ככית סמלי דחמרי 6סור כין חיק 6ס חזר וזכר נקס להכניס לתוך כיתו חוכל והולך כך ללכול פירות סכיעית נטוכס כלומר להחזיק טובה למי שנותן סיכלו וכן מוכח כירוסלמי הכיסו ר"ס וככר כתכתי ככמסנס לו פירות פנימית דרחמנ6 6פקרינתי הילכך זק סנתנו לו כ'כסס סרמכ"ן נע"ס • וכתב עוד הכסף משנס כריס פרק ז' פירות סכיעית כמקנס לו נפל לו כירופה6סור סיסכלס לכרו כסס סרמב"ן פי' • ענייס כל סלקטו ספירות מסדות לחריס

סלק

מן ההפקר עטיריס נעלי הסלות עכמס פלקטו חוקס מן

קסדות סלקס נתפקרס ע"כ גרסת קרמכ"ס כורני יופי רקכס 6קר ענייס 6סל עשיריס לין 6וכליס 6קר קניעור וכ"כ וכסף מפנס כריס פרק ז' : והיינו לפסק כרכי יוסי לף עגס

ג ג לכמטנק

[ocr errors]

וכמפני נ' מכרם וניעור סיסרף 6ויטלין נִיס תלס ; סלח יחזיק טוני למי שהוריכס לו 6ו סנתנס לו כמתנת חלק ט ימכרו לסוכניתן פירס סר"נ וסרמכ"ס סיפרע חותן מס יfכל 6ותס עס 6חריס כדי פלח יקס סוכל פירוק סכיעית

עֵין סויס וכו' וסרמיס יתחלקו וקנת קשת כטוכס : (סכמיס 6ומריס 6ין סחוטס נסכר חכמיס לוגריו דליrנ6 דסכל ל6 דמי לליסנ6 לריס6 יתנו לbוכליסן סcס דר' 6ליעזר קלמרי ניק לדילן מותר ללכול פירות סניעית בין פירסו pפֿף סוס ככלל

נטונסנין פלס נטונת החלל וספירוס ינתנו לכל מי וחכ"א אין החוטא נשכר אלא ימכרו לאוכליהן לדיון דחמרת לסור לאכול סיכלס !תכנ) הכי קלמר ורמיהס יתחלקו לכל ארס האוכל מעיסת שביעית פירות סכיעית נטוכס סיכי ימכרו לו לנורך סחוכליס : עד שלא חורמה חלתה חייב מיתה : קחמרת ינתנו לbוכליסן חייב מיין כרתנן כספ"ק פרקי שביעית משמטת את המלוח •

ופרוייכמי שנתנו לו פירות

בשטר ושלא כשטר הקפת סכיעית כמתנה ללכלן עס דלת קימס וכו' קמtמע לן החנות אינה משמטה ואם עשאה מלוח הרי זה 6חריס וסל6 מלינו מוטל הרוסית עריסותיכס כו' משמטובי יהודה אומר • הראשון הראשון משמט כסכר סfוכל 6ותן עס כל מחיזו טיסה פתקית כו' כן שכר שכיר אינו משמט ואסעשאו מלוה הרי זה. בני 6דס וסדין נותן לכי פירס סרמכ"ס כפירוסו משמט • רבי יוסי אומר כל מלאכה שפיסקת רכריך פימכרו לחכלילן ותמסנו למסירחה המשמעו' כשכיעית משמטתי ושאינה פוסקת כשביעי' אינה סיפרע 6ותס מס ססן ויין חת קריוק לכלכלה ולה משמטת: ב השוחט את הפרה וחלקה בר"ה אס כדי סלל יסל חוטח כסכר לפרפק וסרים כקן מסמס היה החרש מעוכר-משמט ואם לאו אינו משמט וקרמיס יתחלקי, לכל 6רס דנמרס ספ"ק רככורות

האונס וחין קלכס כר' 6ליעזר : מנדרותיכ' רנכי תנק וכן

יסוכל מעיסת סניעית על קו סס ופי'רס" לדרתיכ'כתיסfלס מסמע 6פילוכסכיעי' סער הורמת חלתה סיים מיתר ללת תימ6 סין חלק כסכיעית וכזים מרחפית עריסותיכס וגומר ע"כ וגס כזס קסס - וניל תפוס לכתיב לסכלת ולק לפריפס וסנס 6ס נטמbת טעונת רכיון רחל'Sחידתי לקרפ'קיימ'לפיכך ממעטיגן מן סbסמעו' סריפת קמיל דרסטית עריסותיכס 6מרק פורק מלויזו עסק על Sסוןרט"י י"ל למס סונרך לכתוב וכתי'כר6:'פריסותכ'

ספקית חלת תיימו : פרק י בשטר כפון קר"נ סכתר לו קטר כ6חרינק וכו' פרק שביעית מסמטת קמלוס סמלוס 6ת סנרן : ? כלומר דסfפילו סת6חריות מפורס כו

ועברת עליו סכיטית 6חר ההלוחת fינו יכול ותbre וסל6 כסטר כלומר כעטר סכתוכ סתס כלי פיי כו לתנוע תכולתו מחברו כדכתיב כמוט כל בעל מסתידו:tsטר קלוריות • וכ וסמול לחמרי תרוייסו הכי בסיר רניטין דף סכתכ לו סטר כ6חריות נכסיס סענר קרקעות על סמלות לי ולע"ג דקי"ל כחכמיס רמסנה ו' פ"ק דנית רסחריות למחזי כמי סמסכן קרקעות fכלו f6עפ"כ סניפית מסמטתו ; טיס ולפי'לס נכו ככתוב רמי : מכל מקוס לענין הסמטת רקפת סחנות סקנס ממנו כלמנס חינס מטמטת רחין זה חום

כספיס bינטרך לbסמועינן רלפילו כספיים נסריס ל6 מסני וחין זו דרך מלוס: ולס עסלס מלוס סחסס עס סקינס וזקפן ולומר דלכן פירס כסרים כלי סיסית כמו מסכון והסתל עליו כמלוס: קרלסון סר6סון מפמט 6ס לקח כלמנס פעס

C6 רלס קוק זג וסנ"ל זולתנ6 ו-65 גסטר לגלוי לכסטר רלסונס מן החנות (חזר ולקח סניק קרחסונה נעשית מלות דמיירי כמפורט בו תסריו' וסרמכיס כפירוסו פי'סלל כסטר ומפמטת ולה הטניס חזר ולקח סלים ר6טונס וסניק נע10 קורס נפטר מפמע סכך סיתת גירסתו • וסס סטר מפורס מלווס וסכיעי'מסמטתן ולס ססליטית וכן לעולס סחסרוג'6ין כמסנסו' פ"ק רכ"ת ופירוס 6חריות כתכתי כמסניפי פרק סכיעית מסמטתס וכל סחסרות סכיעית משמטתן הוליל ותית

ג'רפיחה • ועוד כמסגר ה' פ"ק דקדוסין ; כחו זיתן מעות הרחסונס קודס פיקח החנית נסקפה ולח נתן דג השוחט חת הפרק וכנימטמט ול"ר (תקפות חנות נעסית קרלסונס מנוס וכן לעולס וחין סלכס כרכי יסורס :

ושכר שכיר רמסנס דלעיל להקפת חנות דרך כל מערכת ספוסקת כסכיעית 6ס סכר סכור זס ממלחכות להקיף פנת יסנתיס וכסוף נוטל חוכו וחין דרן לנגסו וכיון קפוסקות כסכיעית כלומר ממלחכות bלסור לעשותן כסכיעית סכן הוי ליס כסלוסו על חתר סכיעית ללרוב הפוסקיס לין כנון חריטה וקנייה ועכולת קרקע נעסס סכר זה נסכיעית סכיעי' מטמטתו וכן ססכיר דרכו לקנן פכר סנס fופנתייכיך כמלות וסכיעית מסמטת 6ס bלו bסכר זה סחייק לו תית סוכר! וחינוכונסולתתס לו חכל תס כידוכפקלוןלו כתלנסוער מסחר מלחכות ס6ין 6סורות כסכיעית ל6 כעסס כמלות וחין 6תר מניעית תקמטת ו6ין הלכה כרכי יוסי : ג הפוסט 6ת

הפרק נסנת סכיעית וסלקת כיוס רbסון סל סני ימיס טוכיס.. סלר6ס ססנס 6ס היס 6נל מסוכר נמכח דיוס fסון סנתסלקס קיה סול וסיס יוס 6חרון של חלול של טנק הסכיעית ושכיעית

מסמטת (סופס וכתיכ מקז פכט פניס תעשה פמטר :

[ocr errors]

,קלונם

:

כיון :

כליעל ותקני

היה תוספת סס :

כלונס וסמפתה סנותניס חמסיס סקל : וסמוכיל סרט 6חר סכיעית • 6כל סמוכר חפץ לחברו ול6 קנע לו זמן לפרעו הנותן מסס : וכל מעשה בית דין ממון סכתכו עליו פסק דין חסר סכיעית מיר כטמבר לו סוס ליס כ6לו קלותו יסכיעית קייכ 6תס ליתן לו : 6ין מסמיטיןסכיון ספסקו כ"ר על הממון מסמטתו וסיינו טעמ6 והשוחט לתקפות וחלקס כר"ס וכו' כנכוי דמי וכללו הגיע לידו : סמלוס על סננסכון לכתיכ וספר בית יוסף ח"מ סי'ס"ז סעיף י"ט : המיוה על המסכון יהיה לך 6ת 6חין תסמט

פי' קר"נ דכתיס 6טר יהיה ידיך פרט לזס סיס ל6חין האונס והמפתה והמוציא שם רע וכל מעשה בית כך פרט לזה וכו' ופסני

וסמוסר מטרותיו דין : אין משמטין המלוה על המשכון והמוסר מסענוד קרקעו'דקי"ל מלוס נכית לין דכתיכ וחסר יקיס שטרותיולב"ד אינו משמטין : ג פרוזבול אינו קינר מסכון מטוס ולך תסית לוחת חתיך פרט למוסר משמט - זה אחד מן הדברים שהתקין הלל הזקן • לוקי • נמרס לניטין דף ל"ז מטרותיו לבית דין סנית רין כשראה שנמנעו העס מלהלות זה את זה • עוברין (היינו סלח נספק לנוחה יס לסס זה החוך 6כל 6חין: על מה שכתוב בתורה השמר לך פןיהיה דבר עם דקר6 סלה כפעת קלוחה נ פרוזכול פרוז תקנה כול לבבך בליעל וגומר • התקין הלל לפרוזבול : כתין ומכל מקוס קוחיל עשירי' וכתין וסכרתי חת ו זהו גופו של פרוזבול. מוסר אני לכם איש פלוני ופלח גסעת הלוחת קונס גליון עזכס ולfמר רב יוסף !ו ופלוני •הדיינים שבמקום פלוני • שכל חוב שיש לי חליס נמי סככוליס ונסעת נוכחות סכיקורת תקני שאנכנו כל זמן שארצה והריניס חותמין למטה. הלולס דלק מסמט לסל לעסירייסל6 יעברו עלהcמר

או העדים :

ו סכח דתנן מלוס על סמסכון לך פן יפית דבר עס כגכן

ה פרוזבול

תסמן סקסלוסי על סמסכון למנייס סימנילו מי סיכו' לסס וססמטת כספיס כזמן סוי דרכנן ג פרוזבול פירס סר"ן פרוז תקנס : ?נגמרס - דגיטין וכתיכ וזס רכר הסמטה סמוט כל בעל מסתילו כספי סמטות

פרוז פורסס ומלתח

ופירס רס"י תקני הכתוב ללכר 6חת טמטת קרקעות ו6חת סמטת כספיס כזמן סכל סרטכ"ס פרק ו' וככל כתר6 סוף דף ס"ה כתר פרוז סחתת מסמט קרקע לתת מסמט כספיס וכומן סbילתס מטמ' ריוס כמו קפריז על מדותיו במסכת נרת על כחן • ותר קרקע חי ספר מסמט כספים ורכנןכוח רתקינו סמטת כספיס

סכתכ סר"כ כול עסיריס וכו' ותקנס לענייס • כנמרס לגיטין כזמן סזס ומסוס סכי סיס כס כיד הכל לתקן פרוזכול לספקיע 6מר רכ חסרס פריז כולי ובוטי • וכתב קר"נכפרק ג' רמ"ק* דין הסמטה סוחיל ולין סמטת כספיס כזמן סזס 6לס מדכרי וע"ס • וכתכ ככסף מסנס כריס פרק נ' מס' ממריס וכל סופריס : י זסו נופו של פרוזכול עקרו וסרסו : וסרייני' דלומי כוטי ולכן פרוזכול קרינן מסוס דמסמט רנחותקנת חותמיס למטס סו קעריס לסכי קתני קרייניס 6ו קעליס

סייג לתורס סלס יעכרו על קסמר וגומר 6ל6 פקר התקנה ללמדן סיכול סער להיות דיין חן קליין עד רכלרכנן ער נעס

למסיריס סלס יפסידו וכענייס סל6 מנעול דלת : דיין ופרוזכול לרכנן קול :

שהתקין הלל הזקן • פיוס קרינסקיס כס ניר הכל לתקן ה פרווכול

- מסיס לססמטת כספים בזמן הזה לרכנן דכתי'וס

דכר הטמטי וכו' - כזמן6cתס מסמט קרקע וכו' • גמרס לניטין דף ל"ו • לשון סר"ס ומפרס ר"ת דרך סמטת קרקע לסו כעכודת קרקע 656 כפרות שחוזרת לכטליס לומיס וסמטת כספיס דכזמן ססיכל נותג סמסמט קרקע סכיעית נוהגת טמטמיות כספיס וככית פני (יהל נהג נפיחותו מסס סנס קייס החורבן) לח נהגו יוכל לפי סbס סיו כל יוםכית וכסס ר"ת פירסוגנית סני נסגו יוכל וסכל לדורות קכליס תקן דיולעיס הי

סינית עתיד ליחרר - ע"כ: ולכריס 6לו כתוספת • ורס"י מפרס סס כפי' סר6סון : י איש פלוני ופלוני הדייניס כריס פ"ו דגיטין דף ל"ג פליני רב נחמן סנר ורוקח תני תרי 65סמועינן לסני ככית דין של

סניס וכסלמס נכי דינ6 לממונ6 גטמן סלסה 6כל הכל ורועי נעלמס סוח וכתרי סגי • ורכ סbת סכר רס"נ כעינן תלתל ותכס 6סו כי רוכלה ליחס וליזל - וסרמכ"ס העתיק סמסנס ככורתת - חוסן מספט סימן ס"ז כתב פלוני ופלוני

תיק בית יוסף טעמ6 לפסק כרג טסת למסתכר טעמים והכל חיסורס ול6 ממונה וחין זה בכלל סלכס כרכ נחמן כריני שכל

סון סיים ליפחנכנו • וכניטין נמר6 דף ל"ו סס לי 6כל פלוני - וכ"כ כר'גרכינו עוברים מברטנורס סס כמסנסג' העדיס • פיר' קרנינינו עובדיה מברטנורת ללמדך שסער נעסס ליין - וכך כתב הר"נ רכינו מסס כר מיימון ונגמרי

חמרינן עלה כתוב כלפון עדיס וחתמי דייניס ופירש רש"יכגון דוקרן ססלוקח דקות כלכפר כו' וסתמי למטס 6ני פלוני דיין י ע"כ • וcfמועינן דחף על גג דטעמ6 דפרומל סול מטוס דכל סניד כית דין כנכוי דמי • וקני להעיף נקס לפניקס לפילו הכי כי חתמי לייניס כעסו לייניס דער נעסס דיין כורכנן :

ה והמחומר

או

ה והמאוחר פסול מסתכרח דטעמס כמי מסוס קנס ה פרוזכול סמוקרס סזמכן מוקדס סנכתב ככסליו ממנו

כמו ספי' קל"גלקמן כסטר חוב דמוקלמין הכתוב כתוכו מתסרי קולס כסר מפני ססורע כחוסל מלות דוכן נמי סמך לוקרין חולקמן ול6 פי' ככ6ן דלח נפסל. ככן רפרוזכול 6ינו מוטיל 656 (הלוחות סלפניו דמסכמסרו קסטר מחמת סכעליס כו'כן נ"ל - ולמנס כירו' 6סטרי קול פניו קרי סן כנכויות וטוכ לין מפמיטו'סילכךהלוחות הכחות דלקמן גרסינ'רני יוחכןfמר

חמריו סלח מסר מסמיטות פסולי' ממס ר"ס כן לו 6ומר ה פרוזבול המוקדם כשר • והמאוחר פסול • נמכר דמפסיד כמה פסקדיס חיכו מונק חלל מסעת סכקל שטרוחוב המוקרמים פסולים והמאוחרי'כשריסי זמנו • 6כל פרוכול המסוקר

קתני פרווכול כין מוקלס אחרלוה מחמשה כותב פרוזבול לכל אחד ואח' פסול 6cוסר מנוסו6 הנות כין מחוסר כסר וחיכו מונה חמשהלוויין מאחר אינו כותב אלא פרוזבול אחר כנתיס וכסמוכים פרוזבול 6ל6 מסעת הכתר לס לומר לכולם: ו אין כותכין פרוזכול אלא ער זק ורויס נ"ד סזמן סבורי 6ת כןנסטרו'מס כיןפרחכול הקרקע • אס אין לו• מזכה הוא בתוך שדהו כל ס6ותןלוחו'קרמו לפרוזבול מס כין סטר עיר והלכת שהוא • היתה לושדה ממושכנת בעיר • בותבין ונמכס גונק פלח כרין : כר"י לגני ר"סכן לו וחס עליה פרוזבול • דבי חוצפירת אומר • סטרי חוב המוקרמי' פסולי' כן סר"ן דפרוזכול כטר

. כותבין כגון קחי כניסן וכתכ כסטר מפעת הכתר 6כל קימל

זמן תפרי פלפניו פסוליס וסרמנ"ס זטור לס כתכו להן ירושלמי וסתוספס וסרסס מפוס וגוכס סלס כדין מוקלקוחות סכין קסרי לניסןזקנסינקו לפרק הסולח קניה לירושלמי ללטיל מקח כטעמ6 דמוקלס רכנן ללה ליגכו כסטר זה מן הלקוחות כלל 6פי'מניסן ולסלן ומסוחר רכסונפרוזכול פסול כסטרי חוג' וכסרכסטרי סוס גזירס סמb יגכס מחותן סכין תסרי לניסן סלח כדין ומיקול6 פסול כפרובולוקסמיטולקן ונ"ל רס"ל לסתס מתניתין לו קוי קסטר פסול מחמת מהעריס סחתמו כן הוו בסעי'סחתמו מסמע כן דקל כסר ליסנ6 קתני פסול דפרוזכול ופסול הס"ס על מטר מוקדס כסקר דמלו סעדיס למימר 6נחנו על עקר וענבלי ל6 מנינו שחילקו ביניקס ככך הוכן לקו הירושל' סזס קמלוס חתמנו עלה על הזמן שלח כלכו להפיל סנכתב ונחקס מסלכס וגס סכריית6 סרכיה הירושלמי מרקככלי 69 סכיס כיומו : והמלומריס כסריס דקורט כקו סל מנות סלינו טורף נגרייתה זו וכן ל6 מלסתיק כתוספתל וסכיעית (פוב רחיקי לקוחות 656 מזמן סכתוכ כסטר: כותנין פרוזכול לכל חתך בתמונת החסרונה של קרין ז”ל ספוסל לגמרי הפרוזכול לפי זסחר בכל מלות ומלוק כריך סימסור סטרותיו לבית דין וכתוב סכין פלס נכתב כהלכתו סין לו דין סטר • עיר. הרי לו פרשכול קלכן כסחמסה לוין מחסל חיכו כותכ bk פרווכול פסיכומחלק כינו c5"ח הפסול ודלק כקירוסלמי :

חסר סלין כלןb מלוס 6חל ולף על פי סלון מרוכין כסיסיס שטרי חונקמוקרמיס פסוליס • פרס קר"נ דמכן נמלוה פריגול חסד על כלן דיו : י 6ל6 על הקרקע 66"כ

סעדיס לומר סל6 כן הפיל וכו' • ירוסלמי סלו קרקע ללוק f6cחסון רחוב כגבוי ביד כית דיןולח קרינה ומרכרי סר"ןנסס קריז ונכנוןזס מכו לטעוקעריס וקריכים קיק לליגוס : 6ס bין לו ללוס ומלוקיס למוכס לו מכות כקנססייס קריו וכריך כית דין קנלול להחמין קרין • עין ללוק כתוך סדקו קרקע כל דקו וכותכין עליו פרוזכול וספילן ככית יוסף ועוד סס חלוקיס 6חריס :

החוג מחרמנת מסוס דקרקע כל סקול רלוי לנכו'כת כל תוכן כותב פרוזכול • לסון קר"נ כותכין לכל כסיפ6 נקט נמי כגון לגני ואורגני ער למסליס כל חוכו : היתה לו כלוס טרס

כותל • וכלפון קרינכן קול כמפנה סכירוסלמי ממוסכנת כפיר נין ס6חריס מסכנו חותר לו כין סמפכן קנס ויס לייסנרכותך ר"ל הסופר :

קול לחסרי'כותכין פרוזבול : ו אלא על הקרקע. פי'סר"נסbז חסוך המון כנכוי וכן פי'

קריס'סכל מס סיוכלו חכמיס לתקן כלי מלח ימין כרטיס עוקריס רכר מסתירת התקינו סרסנ"ס פירולינרים כף סיו. כלומר לחפוקי מטלטלין לליכן חשוכין כל כך כנכוייס כמי קרקלמיכל קרקע הינה גנזלת וכחזקת הבעליס עומדת ביקוח מסר החול לכ"י וסלכך קרקע געפיפ כיך וכחזקת הג"י וכפירום שהזכרתי כתר לפי הקרקע הינו יכול להשמיט

להכניע • 6"כ לפי ס6ין רגילות Sלות למי ס6ין לו קרקע וכמלקל לכל טכיק לה ענין רכנן הקנחת * עכ"ל : וטעס ספני 'כתכנס כן קרסנ"ס פרק ד' רככס כפרס פס כסס זקינו ז"ל נ"ל דהיינו רמ"י: "מזכה הוס • ומייתי למתניתין ע"ר

וניטין כזה הלפון מזכרו וכן מכחתי כמפניות כתוכיס : כל סקול' פירס יר"נירלוי לנכות כן סונו כגון רנכי ותדר נכי וכן פירס הר"ס וכן פי' רס"י כפ"ולגיטין נס קתוספת סס וסוף פ"נרננה כפרח ודחו פירוט רכינו סמותל המפרס מפוס דין הוכחה לקרקעות ולנתו טעס כתב הר"נכמסנס ו' פרק ג'דפילה וכן דעת הרי"ף כפרק קזקס • וכן פסק סרמנ"ס נפרק ג' מק' מכירק • (ר"ת וסרח"ס סיל לכפלג חיכו לוכלך: ולי בפלג קוקלי ולי ניתר מפלג - חכרר כס"ר במפנל ס' פרק י"ס כתוכות :

וליתוטיס

:

כותכין

',

[ocr errors]

:

זו סגויס עול

.ט לא יחזיר לכנין: רחפ"נ לתריס גריורס חכיו כמ"ס סר"כ כמסנס*פרק ו ררמלי. * רוקח חנין עכ"ס 6כל כסכין

כותכין לחים על נכסי 6פתו כנון קרקע פל נכסי מלון פתוח וליתומים, על נכסי לפוטרופוס התקנת זו לטוכס ענייס סוכל פירות : על נכסי 6פוטרופין סלווין לכורך סיתומיס

תקנות כתוכסימכחו מיסילות לסס כדלעיל • והיתומיס 6ין (קס קרקע : ז כוורת וכוריס וכו'כסכיס ולפיכך 6מרו כסיס ל6פוטרופוס.לות לטוכת היתומי' קרקע מסוכרת כטיט הכל מולק סקיס כקרקע לכל רכר 6ס קיקה, סכותכין עליו פרוזכול סוליל וקול לוס 6ע"פ סbס לכורך עכמו מונחת על גבי- יתרות הכל

לות וזהו סכתכו סר"כותרים מוריס סקיס ככליס ומינס כותכיןלאיש על נכסי אשתו: * וליתומים על נכסי הלוויס לנורך היתומיס. * כקרקע 5, נחלקו חלו אפוטרופין : ז כוורת דבוריס • רבי אליעזר ע"כי וחלוקית לכיסס חייך סמונחת על גכיקרקע וחינס אומר הרי היא כקרקע • וכותבין עליה פרוזבול : ול6 קנייז, קרקע ומתקנת מחוכרק כטיט: ר' 6ליעזר ואינה מקבלת טומאה כבקומה - והרודה ממנה קנלוניס נוניס ממטלטליס חומר הרי קיס כקרקע בשבת חייב: וחכמים אומרים אינה כקרקע • ואין כמ"ס, נפיק ח' וכתוכות. ונקנית בכסף נפטר וכחוק' כותבין עליה פרוזבול - ומקבלת טימאה במקומה מתכרס, דלף על פי סים כקרקע ? וכותבין עלית, והרורה ממנה בשבת פטור :: ח: המחזיר חוב ללפטרופס סלססקרקע פרוזכול 6ס יס bלוק כוורת בשביעית יאמר לו משמט אני. :. אמר לו אף על פי כיון ססספטרופה (6 נוה כללו קיק לקרקע: לינק כן יקבל ממנו שנאמר וזה הדברהשמטה כיוצא סין סין לכתוב פרוזכול על מקכלת, טומחת, כרין בורוצח שגלה לעיר מקלט ורצו אנשי העיר לפברו

סמך קרקע סלו : פקקרקע המחוכר. 6ינו, יאמרלהם רוצת אני. אמרו לו אף

יאמרלהם רוצה אני" אמרו לו אף על פי כן ייקכל 1 כוורת לכוריס משנה מקכל טומלס : וקרולה, מהם שנאמר וזה דבר הרוצח : המחזיר מחלות רכס סכתוכת כסכת חוב בשביעית: רוח חכמים נוחה ממנו • הלווה כסוף מסכת עוקנין וקנת חייך חטלת כתולס דכר מן הגר שנתגיירו כניו עסו *. לא יחזיר לבניו • חגג סכיעית קנייה וסתס ממיוס חכורו דכתי? ויטכול.

ואס

חנג טומחת • קריס, ועיין 6ותס כיערת הרכס וכי מה

ת" פורסס : ענין יער 6כל רכhtt מס יער סתולס ממנוכסכת חייכ חטחת הרי קיס כקרקע כת3 קרים ונקניק ככסף וכסטר וכחזקס 6ף 7כס הרודק ממנו כסכת חייכחטחת וחין הלכה כר'!עזר:. וסייס סרמכ"ס פיקנס על גכת מטלטליס וסחר דיני ח המחזיר חונכשכיעי'כסוף סכיעית לתינוכפמיטתה סין. הקרקעות : וכותבין: פליק פרוכול 6ע"ג דתנן סרי סכיעית לסמכות 6ל6 כסופס סנ6מר מקז סכע סניס : 6מר כקרקע חינטריך לחcמועינן דכותכין כו' וסר"6 ללא סמכת לחט"פכן 6מר לו תלות טפיכחני, רונה לפרוע לך : רעתס דמלוה, עלית מ6חר ססיל מטלטלת חי כמי 6סמועינן יקבל ממנו ולח עורלה שמותר לפתח ילו פשוט לקכל כסעת, 6ע"פ סין הכוורת פלוס כילס סלכס: כפירום קנזכר: :חומר לו מסמט סני: פנחמרווה רכר הסמטס כלומר לכור. וכתב עור דמיירי ס6ין מקוס סכוורת לכוס ולח הטיל לו כעלמס סמוכים מפיו סקול מסמט. דיו וכרכור רחסון פלמר סמכות המקוס ופסוט סוס ממתניתין דלעיל : מטמט 6ני סגי ולין כריך סיחמר ויסנס פכסמיס רכר חין לך פטור פי'סרמכיס ריל פטור ממיתה, וחייב מלקו על כלR ht רכוב רספון וכן מת לכר סרוכס: ט המחזיר חוב כסכיעי פניס ור"ל מכות מרדות ועיין מ"ס כריס סכתגביר: לוק ס6ומר למלוס 6עפ"כ ומחזיר לו מעותיו בוס חכמיס נוחת ה המחזיר חוב כסכיעית; • לסון סר"נ כסוף סכיעית קימגן : לח יחזיר לככין חינו חייב להחזיר לכניסס מת קנר:

דהיינו נסמיטות כלומר ססמטת : וסכתי חס.

כסוף סכיעית ל6 ניח6. •. וז"ל סר"סכסכיעית כיוס 6סרון

של סכיעית 6"ככפמינית לסעס 6חרונה סלסכיעית משמטות עיר : ורס"כפרק ר! דניטין כתנכלסון סרין : לאמר: לן לכפ"כ וכן' • פירס קריס 6מר ליס כני6מרונס לפרוע לך כ"כ סר"ס ולכר תימסהול רלס יקכל כפרעון 6ס כן סיכן ססמס ומתכמהנישfמר מפמט חכוחיכו עופר כן וכנמר6 כרייק°

6 כסתוס נותן לו י6מר לוכסוכי 6ני נותן לך :ת יחמר לוכן וכמתנת חני נותן לך ופסקות הפוסקיס עיין כחינן סוף סימן ס"ז: שנאמר וזס לכר הסמטה: פירס קְרִיב אין לך. חלס לכור רספון, * וז"ל קרע מוכתכ ווס רס רס"ל 6ל6 כרכור 6סל : רוצח וכו' • סכויס עול גסוף פרק כ' למכות. ::

גולס תקנו כרחיתס כפיק רקרוסין דף י"ז וטעמ6 נרסס כעיני מסוס רכסfכיו כמו כן גר יכולין יסר6ל לזכות מן סלין כנכסיז כפמת ולפיכך לל תקנו לספקיע זכותיסרלל ועי"ל לסס לכיוגר ל6 יועיל לנ חזרתו לסורו לחכןלח נתן לוירוסתו מקנר ומיקו ככפופיס תחת יד עכו"ס גריכיס לתירוז קרלסון :

ולס

« הקודםהמשך »