תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]

י ולקיט ליייק עיין מ"סנפרק דלעיל (וסנת ני : דיסכרו מותר וחין נוקלופה פנימית ו6פ"נ סניפית תופסת שכרו מותר' ו6ס תfמר ומ"ס וכוכע כנרדוגסנ'ג'פ"ז : דמיס סחי לו למי שכיעית הוה : לקנט לי גן ירק לסון מכר

י"ל כריתס כמסכת עכו"ס כר"פ הסוכר 6ת הפועל הול למסמט לקוט לי טויו ירק לכל לקוטלי לסוןמכירות קול דכנחלק בין לוקט ירק (קמריס סכרן סנסס קלופת סכיעית 65 לסו מכר: ככרכפונדיון לח bcמר נותן לך פונדיון רק וקלמר רכס פועל דלח נפים

ככר פול פונדיון : כ66לקט חנריה 65 קנסוסו רכנן האוטלפועל האלך איסר זה ולקט ליירק היום ירקות סדק לכיס לך מותר קתרין רנפים לגריקו זקנסו שכרו מותר' לקט לי בדיוק היום שכרו אסור לקח מטוס דמתנת חנס יסכי ה רכנן כקו : ופי' סתוספת מן הנחתום ככר בפונדיון בשאלקוט ירקות שרה לזס לכי סירקות סדק מכוין: חמרין לנפיס 6גריקו פירוס אכיא לך מות' לקח ממנו סתם- לאישלסלימרמי לקח ממנו כסקס כקקפה ורווחי טפי ורמו טפי שביעית שאין פורעין חובמרמי שביעית : ה אין כוון מוכריס כחנו' : לח לסוורת' ע"כי וכוכע נמי נותנים לולבייר ולא לכלן ולא לספר ולא לספן יסלס לו מרמי סכיעית לסוי רווחי טפי : שכרו חסור אבל נותן הוא לבייר לשתות ולכולן הוא נותן לפחורי : ה נייר חוכר ל"ל סתו' דמי שכיעית וfסור מתנת חנם: ו האנים של שביעית אין קוצין אותן נורת זמספיק מיס לכני לנהוג כו 6ל6 כככסן רמי כמוקצה : אבל קוצה אותם בחובה אין דורכין העיר ל6 יתן לו מלמיסכיעי

סניפית וכיכ סרמנ"ס: ענכיס בנת אכלדורך הוא בעריכה • ואין עושין להספיקלו מיס לכל תעמיסו! ככר כפונדיון ל' קרמכ"ס זיתי'כבר ובקוטב אכל כותש הוא ומכני'לבודידה ולה לכלן מחמס מרסנסנת :

ולמר פונריון וליסר רש"א אף טוחן הוא בבית הכר ומכניס לכודידה : זכח לכפר סכר לספורט. : (כלומר כרישה) על קמנקן ז ,אין מבשלין ירק של שביעית בשמן של תרומה לק לספן פכר הספינה :

זכלס סהככר שלא יביאנו לידי פסולו'ש מהיר ואחרון אחרון ולכלס לכל קני דתנינן כפונדיון וקירקו' פחות ממה נתפש בשביעית והפרי עצמו אסור : ח אין כמתניתן יכול ליתן מתנת

סלוקחין בחיפר : רוקחין עברים וקרקעות ובהמה טמאה מדמי חנס סל6 לסס סכרן וחטיס ה לא לכייר - מ"ס הר"ן שביעית ואס לקח יאכל כנגרן אין מביאין מידע פכפכיל סנקן לו מתנה להספיק לו מיס

קיני 65 יקנע ממנו סכר : ו לכל תסמיסו • סייס קרס

כמקנת כלי הנניחר לקוז נו 656 דוק6 לסתות כדקתני סיפר "רוקול6כלס כ"כ • כפי' הלניס קרוי מוקנה : בחרנק סכין לסון הרב יטעכניf מטוס

ולא לכלן כו' מסייס קרמכ"ס כחכורו פ"ו דכתיכות ענבי מזיין 65 תכלור כדרך קנונריס : עריכה ול6cb6ל 6ומכין ומסתכר למסכתינו נקטת לקני גרנותח סלסיס נת 6ת קמיסס : וכקוטל ען גדול וכנר ונרקמו לכן רכלן וספר קכלת סגוף עוסין לווספן דכר סbיפסר סיעכור גדולה סנותניס על סזיתיס נכית סכר נקרל קוטר: נורילה הנחל 6ל6 על ידי ספינק (ס"6 דפרי : ו אין קולין פירס כית סכר קטן כעין עריכס : ר' סמעוןחומר כו' וסלכס כרכי קר"נ דכתיכולת ענבי נזיריך כח תכלור כלרך הנוכריס • שמעון : ז סלחיכיחנו בידי פסול פלס נפסל כסכיל סמן סיפרח • וכתב סרמכ"ס דילוע כסמת סלינו רונס כפסוק תות של תרומקיסרף קכל וכמכס נורס לפירות פנימית פלח fכלו: לחסור הכנירק כלל סקרי קתיר מכילתן כסמין וסיתס סכת ור' סמעון מתיר לקכיס קרסיס לכית הפסול ולין הלכה כרבי הקרן לכס לסכלת

לכל ר"ל כמו ספיינספרס (65 תכנור) סמעון : וקלסרין 6חרון נתפס כסכיעית כינר לקח כפירות כדרך סכוכריס והכוונה כדי לפנות וסל6 יתעסק כפירות סכיעיתנסר הכפר והפירות מתנערין כסכיטיס לקח ככסר

פנימית כררן פיתעסק בסחר הסניס : דגיס יכל כסר ונתפס לגיס לקת נרגיס סמןיכסו לניס ונתפס ואין עושין זיתיס • מלסון וסס עסו ורי כקוליהן דיחזקSf קפמן וחייב לכפר הפירות וקסמן נמכס 6קרון חסרון נתפס :

כ"ג ורוח ענין מיעוך וסחיטה: "רבי שמעון לומר וכפרי סלסכיעית עכמו 6סור לעולס ומפקינן לק מדכקינכי וכו' כתב סר"כ וסנכס כר'סמעון ירושלמי סכן קורקר'יוחנן : יוכל היס קלס מק קלס תופס חת למין 6ף סכיעית תופסת חת ז ואחרון חחרון נתפס וכו' כתר קריר ומפקינן ליה דמית לחימה קדם תופס חת דמיו ויוכל לחולין 6ף סכיעית

כדכתיב כי יוכל היל וגומר - ודין קיוכל' ודין תופסת רמיס ויוכחת לפולין תיל תסיס נסוייתי תסל : קסמיטי כפירותיסן פון לכל דבר כמו ספסק סרמכ"ס כחכורו ,יסכל כנגדן כנגד חותס רמי יקנה מסלו לכריס לכרך 6כילס ס"פ עסירי • מתורת כקניס וספרי :

ויסכל כקלנס'סכיעית :

קיני ח יאבל כנגדן • כתב הר"נכנגדחותן דמיסקנת תפלו

וכריס סקס לגורן 6כילס וסייס קרמכ"ס מלכד פירות סניפיק פיין מ"ס כמסנס דלקמן אין מכיסין כו' לכל דכר סכחוכק סינק כחלק מן החולין כספיק למעסר סני :

אין

סוכרתי ?

[ocr errors]

:

קיני זכיס וקיני זכות שתי תוריס לו סניכני יונת חיינין נתניח אין סכין כליס וכו'דקס התכן לעיל וסכיעית נתנס לסיכת קוניס ותזנות ותולדות : ט מתוקן לי לומר לכס תל רכי ר"ל לסיכת סדס ל6 נסיכת עורות וכניס: הרמב"ס חליפזר חומר גורני עקיכח קכל מרכילניעוררנו דניקל טפי ועיין כפנת דנקן : בסיכת וכסfמרו לו פיית רכי bליעזר נמרילנק 6מר (קס ט רבי אליעזר חומר ידלק

ט רבי 6ליעזר חומר יללק • מסתכרח רחף ככליס ס"ל פתוקי ס6יני רסלי לפרס

רילנקו nk רכיחמר לקלתית כמה תיק ר'6ליעזר מיקל כן קיניזבים וקיני זבוח וקינייולדות "מרמי שביעית כעור חמרת : והלכה כחכמיס : י כלוכל ואס הביא יאכל כנגדן אין סכיןבלים בשמן של וחכמים לגמריס יסכל כפר חזיר לחו דוקי 6ין שביעית' ואם סך יאכל כנגרו : 'ט עור שסכו

כננוס מסתכר הסוכל פת כותי וקסמן בשמן של שביעית ר' אליעזר אומר ידלק וחכמים לטע69

6S קו 6ל6 תפוס התורה חלק מכת מרדות אימרים יאכל כנגדו ' אמרו לפנירבי עקיבא אומר קנסס וכיונ6 כזס סמכינו מלרכנן : מת בני חליעזר היה רבי איעזר: עור שסכובשמן של שביעי'ידלק כספיק דמסכת מעסר חומר כן דמיקל נו טפי : אמר להם שתוקו • לא אומר לכם מח שרכיאיעזר סני כיס :

יא וחס מתחסכ סוס 6ס אומר כי :י ועוד אמרו לפניו • אומר היה רבי י האוכל פת כותיס חרס חפוך סו6 סכני סוס אליעזר האוכל פת כותים כאוכל בשר חזיר • אטר

כסוכל כפר כמדיס ממנו כריך לסחמיר להם שתיקו לא אומר לכם מה שרבי איעזר אומר חזיר • ופי' קריגלחו רוקח על עכמן :

בו : יא מרחץ שהוסקוכתבן או בקש של ס6ין הסוכל פת כותי וכו'וכן פרק ט הפינס עסר שביעית * מותר לרחוץ בה ואס מתחשב הגא הרי פיר'סרמכס ומסמט רלחקי .קורין זה לא ירחץ ?

סגזרוע. הכותיס פיקין רוט"ס כלע": היכווין פרק ט הפיגם הפיגם והירבוזין השוטים •

כעכי'לכל דכריסס פֿיירינן• הספרגש כלע"ז ותפוטית

והחלגלוגית. כוסכר וקפה לנתני עכו"ס ועוד הסלספרנייפל פרות חופן שבהרים והכרפס שבנהרות • והגרגר של אפר סמין מדרך סמסנס לסגות סלוגן של נגית: ותחלונלגות

פטורין

דין לכותייס 65חר סגרו • כערכי רגלח וכלע"ז וירו

לפי סקס נכלל עכו"ס בחגי"ס: וכוסכר מליחיכור כלע"ז ומק6 SE תריס 6כל E! תר"ס ופרס רמסמיר נפק כותי' מטוס ללח מעטריכלמוכרין גינס חסוכ סוס: וכן כרפס סלנסרת לוקס 6כל SE 6S גינס: להחריס וכמן סמפורס כמסנס חי פ"ת ולמחיי ולפירוסוקפת כרפס 6פיין כלע"ז : גרגיר חורינ6 כלע"ז: סכfפר סגול רמחי תנן פת לתכי ססוכל פירות כותיס bכל סתוספת נסחו 6כל סל גינת חפוכסול :

פטוריס כמסכת חולין פ"ק דף ריככו פגזרו על פתן לפי ססיו מכטלין

כנין בית המקדם נימי פורס כדחמר כפרקי ר"ח וליכל למימר דהיינו ככותיס רחtונ'דכתיב נסס וfת 6לסיקס היו טונריס רסס קלמר קתס מכסן6יר 6ליעזר כל החגכל פת כותיס כסוכל נסר חזיר ותכיכס נמי נקמן סחיטת מין לעכו"ס פתו פת כותי וסס דף ג כתכו סתו פת כותיס כפרקי ר"ח יש עזרה מרוככל כן 6sלתיS6 ויסוסע כן הוכרק נירו חותן כסלס מסות כסניס וכן תחות תינוקות וסלס מלות פ"ת והיו תוקעין והלויס מפורר ס ומסיימיס כס מכחן 6מרו כל החוכל פת כותי כולו bוכל כסר חזיר ע"ב -הרי מוכח bלין גזירת פקן חוקת קנירק סנורו עליה' להיות כעכו"ס לכל רכריקס 6כל מ"מ מין הענין כמו סכרחת לכסורת מרכרי התוספת פנימי עזר נורו על פתן סקרי מכון חמרו כו'חלת וסתתוספת גוף ר'פגזרו ר"ל סחכמיס סנזרו וסמכו על הגילוי וכימי עזרי סריס לפי סכטלו כו' • זליסנ וכימי עזרה רגקטי התוספת • קחי חוסמיך לפי סתיו תכטלין כו' רחלתית הכי הל"למגזרו על פתן כימי עורק לפי צפיוכו'.

וכריכין לותרנס כן רון רמכון חמרן וכו' דכפרק רכי 6ליעזר • מסנן רומרו לפני רכי עקיכח - כתיסרו : יא מרחץ טרוסקו כתבן וקס וכו' מותר וכו' • לסון סר"ס 6ע"ג דתכן וקס פל פנימית חסור כרתנן לקמן כ"ס והול

כונסנס ז' פ"ט וכתכ ככ"מ כפית 67ס הוסר כדיעכל קלמר רמותרלרסון כה . ועי"כ רככתסלס נמי מותר להסיק רסן מרחץ מטוס וכורך 6רס קול נכדתכן כל ססיכומיוסד למ6כל 6רס פוטין ממנו מלוגמה 65דס עכ"ל - ולפי פירון קסניקסיל דלה פמועינן סל דליס מתס כמלונמס ומסי 6ריס מרסן ונרלס רחוקו תיירון 65 קלי סלח לפירוס קרפניס דמפרס כללס המתחסן ר6סור סכנ6 יספיקו כת רכריס 6חריס כסכילו כי סיס ריחת נודף וייו לכריס הכלכליס ועל פי זק

קפה ירחנ"ומסיסריס כטרנסק כתכן וקסbל סכיעי/חפי'נSt סחרפניס לחייסוןכסנס ססכיעימפנזק החזירן הכסף מסנס לחריג ומפנס ריפס רננופר נקטSc סכיעי 6"ג לככותס נקט ס6ף על פי מידע פלח הוסקת חלה מתכן וקללת ירקון כס

ע"כ ופירט תכן יקט כרפ"ט דכ"מ פרק ט והירבוזין קסוטיס יכן גרסת המפנקי וכן כרחס פירוט תר"נסהול לוטז לטניקס ספרניוככ סרמכ"סכסריחים לכל גרסת רש"י בפרק לולב הגזול והסוטיס ומפרטסירכוזין חנויללס והפוטיס חיסכר"ס • פורחיקי

נחמניות

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

:

כמס.יוק כתוכיס סתנרסס גס כן והסיטיס כוח"ן : פטור מן סמעש'נכל הסניס כדמפרס טעמחסלין כיוכל כסן פטיריס מן סמעפר קל לכתך קר'נמדכתיב וכל הלוי וגו' כbמר סbיכן נחסכין כעיני כטליסן ומפקירין חותן והפקרפטור

פיין מס סכתוככות כחרוכת כריס מטסרות :. מן המעפר דכתיב ונח לנו כי סין לו חלק ונחלת ערך נרנר ונלקחים מכל 6רס כסכיעית : מים קרים וקלוקס מן סbין לו חלק ונסלס עמך יטול מעפרותיו ינח קפק'לקט שכחק המסוכר 6פי'כחני

פלה פיט 5ו חלק כמן : חיסורכי תנין כפרק לולן פטורין מן המעשרות ונלקחין מכל ארס בשביעי' ונלקחיס מכל 6רס סטליטי סגול כ"ח ע"ג - ולס שאין כיוצא בהם נשמר • רבי יהודה אומר ספיחי לפי ס6ין דרן לסמין לכל ידעתי טעס רקטי ככלי חרדל מותרין • שלא נחשדו עלירן עוברי עבירה לנו סדרן לסנכרן 6סור חיסו'וקרי פרוט'סיקפחות ר"ש אומר כל הספיחים סותרין חוץ מספיחי כרוב לקנות חותו מטס סלרן סכמטבעו' הנזכרו כמסנס שאין כיוצא בהם בירקות שרה וחכמים אומרי'כל כסכיעית פיתוח יכול לסמור ק"מ למנקט - וטעס מזון הספיהן אסורים : ב שלש ארצות לבעור יהודה קפירות טל6 נספקרויסלוקת סלס סעורו'סכתכסר"כ כתב ועבר היררן והגליל * ושלש שלש ארצות • לבר מן סמסומר 6פי'כחני חיסול קריס ססתירו לוכדי מוונו אחת ואחת * גלול העליון וגליל התחתון והעמק 6סור וכל הגן ומתניתין כריתס כפרק סכזכר ושלם מכפר חנניה ולמעלין כל שאינו מגדל שקמין נליל סחוקתן סלין מסמרין לותן סטולות כן גנזון יוס סכת: העליון ומכפר חנניה ולמטן כל שהוא מגדל שקמין מותר ליקח מסן מעס קורן שאין כיונ6 נקן כירקות גליל התחתון ותחום טכריא העמק :וביהורה ההר כלי מזון שלם פעולות כלכר

פיר' הר'ן (כי השפלה ) שפלה והעמקי ושפלת לור כשפלת ול6 יותר מfין מוסרין דמי סלין גלנו"כמותן כמדכר וכן

הדרום וההר

שלה כירופ סניפית לעס ס6רן פי'סרמנ"ס כריסb רטעמ6

6ף ע"פ ספירות הן מן סנדליס כמדכרות וח"כ רק דתנן כמתניתן ורכת קרין קקפקר יותר ממזיןסbס סעורות מפני פתוח חול לחכור קרמי כריס6 נ"ל דכל סלין כנינה מוכר קריכן ליס לכל סרמכ"ס וfינו נותן כסס קרופת סכיעית : סלח נחפרו עליסס עוכרי עלמו כסיפין כחכורו ריס פ"ומקסמיטס מפרס כע"6 ועיין עכירק (קנילס מן סמפומר ולין הלכה כר'יסולס : כל

כפי'סר"ס וכתוס'פיר רפסחיס דף כ"ח כ"ג : קספיחיס מותרין לקחת מכל 6רס למחזקינן לסו סfינס מן סי לבער כתכקרינוויל וכbכלו קתניס (9

°ן ס6לכות כתר קרינוויל וכסכלו התוניס °כן הולכות סמסומר : חון מספיחי כרוב מחזקתן מן השמור לפי סלין

תמיקני ללקמן מסנס ו'תכן לוכלין על המופקר כיונ6 נקס נירקות פרס סלין נדליס כמותן כמרכר וין הלכת הכל לסון קרמנ"ס כפירוסו כל זמן סימכס כסלכות לו כחרן כריס :

סלס 6רכות כלי חלוקות זו מזו לענין כיעור כחכורו רפיז כתר סמכוי כסרת עיל) חייך לכער הגרוגרות וכיעור קלמור ככל מקוס כסכיעית קול סכל זמן סלין כמכל סככיתו כלכלן כולן מירחו לספקירן וכו'• נרחס לכמורה כפרה מחותו המין פלסף 6ליו ככית קיים לכער 6ותו המין מן מלכתנחו חו חלק תרי זמני סדעתוכרעת הרמכיס סכתב קנית מיר כגון cfלקט תחגיס ופטת מקן גרונרות חנויכול בפירוט טלקת מכדריקכיפור סיכערס מן סעולס סטרפס לי לחכול מחותס גרוגרות 6פילו כסנס ססכיעית החלה כל זמן יורקס לים המלח וכיכ כחכורו פ"ז דין קכיעור כשהגיע הזמן פנמנליס קלניס מסוכרו'עמילן וכסכנו התלכיס מן קלילכות מחלק מזון

פלס סעודות לכל 6רס (6ס ל6 מכח חוכלין חייב לכער הגרוגרו'סככיתו סולחכלן כלן מיר חולהפקיר על בשעת קביעור צורף כחס לו מטליך כיס המלך ווסו פי' לכער סל יפלר מסס ככיתו וכתיכ ולכסמתך ולחיק כל זמן שחית כפר קרע כתחלסht רכמסנס קימפרס קרין פקוח עכמו 6וכלת כפרק סחכל לנקמתך מן סכית כלק לחיק מן קטרת רסלי לזכותכו וכמ"ס 6ס כס"ו • וח"כ לין כסן כיעור מן כלה לכסמתך מן קכית וקסתס קלמר סחרן סרחל כלה נחלקת ספונסיתר סנכערס סכתכ כהן סין לסיסרפס 6ו יורקס לסלסס חלקי לענין כיעור וכל חלק וחלק ממנה נחלק לסלסת ליס קמלס • וכמו כן 6*6 סיקה לעת קרן כרטת קרחכין חלקיס : כל ס6ינו מגלל סקמיס גליל העליון פיסקמיס לין :סוכרגיל סמחכרן מן סעולס כסכנה לחיק מן הסרת ככל נרכיסbס כספלס וסימן לדכר וכסקמיס 6סר כספלס : ותחוס הדרכות סכיסוריוכן כגליל וכן בעבר הירדן חלה cחולק כדין טכריס קול קטמק 6לו הסלסה הס מהגליל : ססר והטמעה חילוק מזון סלס סעודות bsמר ססוח כסיכלו פירות העיר וסעמק קס סלסס חלקיס סל 6רן יקודס : ותחומיק 6נל רעת קרינכרטי התוותרים וסמיג ורמב"ןכפי

(פלק) מס סכתוכ ככית רסין פירות סכיעית ל6 נכלל סכסרפין ולה ככל הנקכריס 6לס כססגיע זמן קנטור לקייני כסכלק ככל קרן ורן לפי מס רתכינן מחלק מזין וכו' • ומוניה על פתק כיתו וכו" (מפקיר וכמ"סקריככתסנס חי ולף קול עכמופחי לוכות מן ההפקר זלוכל וקולך ער פיכלו (פי'קרמכ"ן ש6s ofסור לחקר הכיעור כמו פמפרס קרינסנט קיינן 6ס מעכב סוקן בכיתן לו לפוליס קס כסכילה נגמרי • ועיין מ"ס כמס' ק' כפס

בתוספת

(סלקלור ומכית סורן ער קיס סססלסי חלוקו'סל עבר הירדן קתוס'וכתג עור פלפסר חוק החיסור מלכריתס וחולי קניעור וכפלת לוך וספנת קדרוס דכל זמן סחוכל כספלק (סורוס) כולו חומר מר"ס והמקרחו' סקכילו כק"כ 6סמכתות וקסתל וכל נטפלת (לוד) והסר סל ספלת לוד bוכליס כו כל זמן יפורסו דכרי קרין רס"ק חייב לנער ומתו הניטור חוללכלן bcוכליס נקר סמלך : מכית סורין ופר היס מדינה 6חת וכל כולן מיד 6 לספקירן וכו' • וקורסס סכתכ סר"נ כלת (חית זנון סלל כלס לקיס מחמת מן

מן קסרס כלס לנקמת קרי המקומות סכיניקס יכולי'כל שלה כהר המלך מבית חוריןיער הים מריג'אחת: כיס כלת קמס כולס קכז סנסי הנכול ססוס לסכול על ג ולמה אמרושלש ארצות • שיהיו אוכלין בכל כלומ'כלס סחוכל לחיק כו': ידי המקוס קלסר סלח כל אחת ואחת ער שיכלה האחרון שבה • רבי שמעון וכלת תנין כסת"ם וניר כו לחיי מן קסוק: ג ולמס אומר לא אמרו שלש ארצות - אא ביהורה : ושאר לסון כיווי - כן פירס"יכפ"ק

מרי ג'ורנות הוחיל ופלפה כל הארצות כהר המלך וכל הארצות כאחת לזיתי' בתענית דף ו' ט"ל: קרנות נכל 6חת קרי כחן ולתמרים : ו אוכלין על המופקר - אבל לא על גער סיכלס סחחרון פנת תפעס 6רכות למנחי הלכתר השמור • נבי יוסי מתיר אף על השמור • אוכלין על פירס סר"כ סנסלפק חמרו פלסר רכות לכיעור הטפיחין ועל הרופרא אבל לא על הסתווניות רני קרנותיה וכ"פ הרמנ"ס ותו לח: מיקיי bוכליס ככל יהורה מתיר כל זמן שבכרויער שלא יכלה הקיץ: ומסייס וסfמר סb סלס bלס חקת וחחת ערטיכל' החסרון

ה הכובש

חיכו לענין תוספת דין מן 35ק 6וכליס ניקולה ער

קרינין לכל קול מכלל סיכות החחרון פכג' 6רכותיק וכן כגליל וכן בעבר הירדן 6כל קתנכלות שנתן לסס ע"כ: רבי שמעון לומר ל6

bמרוני סין 6וכליס ניסורה על ידי חותן bכגליל ול6 כגליל על ידי קרנות bk ניקולס : ר'ט פליג תיק רס"ל ררין נ' קרנות הן חותן פכיסולק לגמירי רלין סיס סכיקולה (נתרחקת לנחת יסודס ועבר הירדן והגליל • וככל 6רן מסס סלם 6 דלענין מיקולס לגליל (מגליל ניקולס סכל יוכלס קיס מגליל בגליל סכיעיק כל6רן 6חת קיח • ולמר רייט רודרכה לח חכרו כלם מיקורת ליקורת : וסחר כל החרכות כתר המלך סחר כל 6רכות 6ל6 כ6רן 6חת סקיל

) נחלקת נעלמ' לפלס - לכל ז6ת הקרנות מכסחוכליס ע"י הפירות הנמכfי'כקר קמלך וסוח הסרן קיק יסולק כלכר 6מנס סbרקbרכו'גו' ועס זס תקיסר קיסר הפירות ולחרון מכל סחר חרכות סכ6רן יפרץ : וכל קוסית קתוס'פקקפו מדחמר ר"נ'לרכות ניקולס כ"ס לת"ק החרכות כלית לזיתיס ולתמריס כל ססרכות סכל וכליס לסס מסמע לר"ס כס לסולות לקס כזס ולפי מה שכתבתינית': זיתיס ותמריס ע"יfרן לחת סלח כלו כק סזיתיס והתמריס וכל קלרלוק כלחת לזיפיס ולתמריס סוכררים דלזיתיס בחיק מןהסלק כין סתתית תחרן יהיה ביקורת חן בעבר הירדן ותמריס מתרחקיס : רקס דחין מִתרחקיס טעמס מסוס חוכגליל וחין הלכה כריס: ו fוכליס על המופקר וכליס לגמירי דין חיס סכיקולת גדילה על פירו'סכגליל וכוכרחית ממה טכנית ע"י סמכוי מהותו המין כמקוס המופקר לכל 6ס כפרק מקוס סנסגו דף נ"נעין ' וסכירה ליס לריים רנסני פסק וכלה 6ותו המין ממקוס המופקר 6פ סכמכח ממנו פירות גריליס • ולפיכן מתרחקיס • ומרכרי סרמכ"ס נפ"ו כמקוס הסמור ככתיס 6וכננו' חייב לכער כרחמרן כלק לחיס כחכורו סזת סככל לוכל החרכות כו' חינת רכרי ר' סמעון מן הסרת כלק לכסמתך מן קנית: ר' יוסי מתיר לף על הסמור וכן מוכחת הכריית6 סיניס קר"נ כתחנת חי : וחין הלכה כר' יוסי : וכליס על קטפיחיס על מס סמסימיס ורכי יוסי מתיר 6ף על הפמור ופימס רכת" קסמור היינו העופות בטפיחיס פקן כלי חרס קכנוייס נכותל 6סר סס מה פככתיס ומס סכגנות ולי 6מרת 6ף על הסמנר בפריס יקננו וחוכליס ממס סככית כל זמןסמכוי מחותו המין 6ס כן זמן הכיעור חימתי - ח"6 לומר ססוכר רומניס קכועיס נטפיחיס : וטל קלופרס חילן סעוסס פירות סני פעמי'כפנס קס לכל פירי ופירי כותכיס ככריית' פרניל קר"נגמLג'ק'. חוכליס כר6סון על סיכלה החסרון סכמיניס : חכל ל6 על וסתורס ססמרק ולכסמתך ולחיס 6סרכרלך סמכה על רוס הסתווניות 6ין 6וכליס כענכיס ע"יקפגניס הגלליס כימות קסניס וסתירס להכול בכל סניעית ער 6ותס הזמניס פנרוס הסתיו : ר' יהודה מתיר לאכול כענכיס על ידי הסתוניות כל הסניס לין לחיס עוד כסות ולסון 6ף על קסתנור ל6 מסמע ומן סככרו קולס סיכנת הקיז ולין סלכס כרכי יסולק : סמתיר מות קטעס ל6 מטט'ססומכין 6ף על הסמירוזת תימ'•

ק קכוכס

לכל נ"ל סזס סחמר ר'יוסי חף על ססמו'ה"ק לס כרכרי סת"ק

סחוסר על כל טמור • kס כגינו מרססי ללכול 6ף על כפתור ומיסו ל6 על כל סמנר קלמר קולחי ליתס לח"כ זמן כיעור חימתי : !6 מיתת יס סמור סיסכל עליו : וכמילס תפתחות סכסמור קיfמר לתפסת מועט תפסת : והיינו ככנון מחוכר לחילן וקלילן ככנקוס סמור קול עומר מ"מ הוסיל וספירות עדיין כמחוכר חוכלין עליסס • ולמדתי פי' זס כרכרי רכי יוסי מלסון סרמכ"ס כחכורן פרק ז' סכתר היו לו כמוקיס סb סכיעית וכלו הענניס מן הסרת מן הגנות והפרלסיס ססס הפקר לע"פ סעדיין יש ענניס כגפניס סכתוך המכירות 6ינן 6וכל מן קנמוקיס מפני פגניס 6לו סכחכר לפי ס6יכן ממויין לסיס עכ"ל וסוכר חני סלס קונרן להוסיף נפניס סכחנירות

ו 20 כ א

חלס

[ocr errors]

6ל6 לספוקי מדעת ר' יוסי • ונמנחת למר פזו קיח רעתר' ה הכונם :bכתככפיס פלפס מיני ירק : כסכית 6חת Sc יוסי למתוכר כגפניס סכחנירות 6ף עיפי פכמקוס סמור הס חומן, ו של ניר כדי שיתקיימו לפה מיניתירת יחל:ר'ליעזר . עומריס 6פילו הכי לוכליס עליסן - ועל הסמור ככיוכח כזה, חומר חוכליס על קרלסון וכיון לכלי מין 6קל מסן מן הסרת

קול חתר :bוכליס עליו ולה על כל סמגל : נחפרו כנס (לפי' חתן כלה כלו פחותו מין סכנה נתן טעס ב"ה הכובש btסס ככסיס

כחותן סלס כלו וחסרן רתכן וכו'. עיין ה הכובשנכבשים בחבית אחת • רבי אליעזר לעיל כפר'ז'סכיעית חוסרת פרק י' דתרומות מסנסי' : אומר אוכלין על הראשון • ר' יהושע אומר אף על נתינת כמסקו פלס כמינה רבי יהושע חומר 6ף על האחרון רבן גמליאאוט כל שבלה מינו מןהשרה כניט: ר' יקופט חומר 6ף

החסרון פירס סר"ן יבערמינרמן החבית והלכה כדבריו: ר"ש אומר על החסרון כל סמך מין מקרה יפירס 67מר מן הסרת כל ירק אחד לבעור • אוכלין ברגילהער שיכלו תכלת 6חרון ילכל מסלפתן. קכלו • ולס תחמר לרכי סנריו' מבקעת בית נטופה : ו המלקט עשבים חע"פ סככר כלו השני' למית עור קן קרח מה עגיל ניק* לחיסערשייבש המתוק והמגבב ביבש עד שתרר ענפרי וטעמס רני ירוטט התוספת ופסחים דף נין

וביעה

סוליל ו6לן פילת גלוטיס הניחו ת"כ רפרות בקר ור'

מטפס 6ותו מל6 כלת לחמר : שיעורכמי דריס לסכרתן מקן קרח ופירסו רסכרר'ליעזר רחי, קרח מן קסוס תלכלו 6ת תכוסקת, כל זמן °6cתס לוכל מן ; ללו סלי קרח (ס"6) רחותו המין רוקח יבחר ולח יותר חט"פ קרס לתת חוכל מן סכית וסלי קרח יתירס הול דקס דרסינן סטעס החיסו'מעורב כקן רלח רמי חיסור לכפוף לtחר חסורי המן ונכסמתך ולחיק חפרֶכחרכך כל זמן סחיס fוכלת כסרס דקל סרי לענייס (כמסנס ק') ות"ח הנחסכיס, כמכוער כיון ק6כל ככסמתך מן קכית וכן 6לח קרח לככוסיס סוס ולתל פלין כ6ן 6לס סטעס ורכי יסופע סכר שולחן קטעס מפיק והכי קלמר מן הסרת תלכלו 6ת תכולתס 6ס יסנסרק מקנת כמכוער וסלי קרס 6תי נתתיר g6 גוף 6חותו סכלס, קומיל מן סלכר קנכנס ככית ססטעס סכלוע כלכר הנכנסים כמינו ומעורר נתן הטעס מן המותרין וק"ק וכן' ועיין עוד כסמוך: עדין כפות סעלין לח כלת חפיפ סעקר ספרי כלס 6ע"פ כן רבי גמלי56 לאמר כל סכלס מיכו מן ססרס וכו" לפון, תוכלו 6ת תכולתה וחינו זקוק לכער: כל ירק לחך סו6

65 התוספת ורכי גמלי: סכר מתפות של כל 6חל סכלס מן נתנו חכמיס פיעור לכל ירק ירק בפני עכמו סלס 6ף על פי סערת 6סור לכל הטעס סוס כמנוסר ע"כ וניל לסתיל csלפתן כלו מן סרק סוחיל ו6יכ6 ס6רירקות סל6 כל חוכל ליס נמי מקרו דברים רכייסוסע וסכירס. לית דחי 65:הסוס. ע"יפלר ירקות ולח יכערס מן סחכית. עד שיכלו כל הירקות קרח ק"ל רחף קטעי סופר וקכל יכער דדין כיעור ריח הסוס כלן מן הסלק וסלכס כרכן גמליאל רכל סכלס מינו מן הסרת cbחר חיפוריס, לחפור כטעמו קמשמע לן דן קרח מן הפרק. יכער מינו מן סחכיות ולוכל לתקסחר: י המלקט עשכיס ת6כלו סכל זמן ססמין כסוס לע"פי סיסמ כלוע טעס חיסור לחיס לוכלן כלח כיפור ער סיכם לחלוחית ק6רן הממתקחת נית לן בה ולתת fוכל מן קנית .. ופסק תר"נחלָכה כרכן הפירו'משס וחקר חייך לכערן : הגנגס כיכס סמלקט כעסני' נמלי5 6ף על גכרתנן וסלכס כרמריו כמו סכתכתי ככרכות יכסיס חוכלן כלל כיעור: ער סתרר רכיעס סנית סתיס נסנק כמסנס ו' פרק ג' רפיחת ועור כירוסלמי מסמע דל"ג כמסנס בינונית ככ"ג כמרקסון מסס ולילך חייכעכער : וקלכס כרכרין, דחיתס סתס תני וסלכס כרכריו וכן כסרר המטגס סכירוסלמי ("ג לת * לכלכפירוס סרמכ"ס נרס וכתב לל6 מטוס כך הלכה כמותו 6לח פקוח על דעת ר' והנמרח פסק וסנכס כר' ממכריו טיג - הכל תימח דלי קלכס כרכן גמליתS 6ס כן סל רפי' קרין נספ"ו סססכיעית סוסרת כנ"ט קולס קכיעור דלח כהלכתס : אוכלין כרגילס וכו' ונילה מפורס כריס פרק ז' ("ל סרכ רכינו מסס כר מימון רנילס הול עסק חלגלוגית וים כו.

טיסות סרכס וכסכיל. זה תעמול: ימיס רניט, נחס פסקה: ממקוס. חחר, נמכחת, כ6חל שיהיה יותר לק ממנו ולף על פי סלין-לכו רסיס 6ותת • קיח כמקוס נסתרת מן הסרן סכן דרך גדילתה וכסתס רוליס פינס ככקעת בית נטופס יודעין שכנר ינחת ככל מקוס ול6c5.6ר ממנו כלוס מפני טור הקרן ליחס מחור וכסכיל זס נקרחת בית נטופס סהיר 6רז רכת הליחות וסטטקקים- עומר ימיס רכיס על ק6רן וקיל קסגריות והיו ידועות כמקוס

קסוס 6נל חן. חין חנסכן ולפין מותן עד כהן :{ ! שייבש המתוק * עיין רים פ"ג כפירום,סרן רכיכו עוכרית מכרטנורת סמפרס כענין 6קר ממס סמפרס ככסן : והמנכם כינס : פירוס קריגרכינו מסר בריימון הוסף הפניסהלחיס נקרח מלקט • (fוסף קינסיס נקרח מגנט

לק ccקם גרגיס לנגר) גילי כו' :

[ocr errors]

רכיעת

« הקודםהמשך »