תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]

פרק ז כלל גדול : ולדמיו מכישית לס ניכרן יקכל סרמי' פרק ז כלל גדול לשון הרמכיס כנגל סכלל הכלור מלון ים כרמיסן קדות סכיעית : יס לו

כמטסרות ע"כי וקול גמרח כר"פ כלל גדול כיעור כסכלק נקיק חייב לכטר : פלס לוף וטס 6כטריך למסכת סכת ללסכי תני כלל גדול ול6 כלל לנדו וכו' כדתנן למתני לו פוטס מסוס דתנן כפ"נ רעוקניס ענה לוף מוטת כמתני' ו'תפ"ק רפלק • וכן כמעשרות פ"ק : מטוס הגדול מין מטמס טומסת סוכליס

טונסן סל סכיעית יותר מSt מריו ק"ג 85 ניחול עלייתו פרקזכלל גדול אמרו בשביעית - כל שהוא מעפר דלו סכיעיק חתו

יק קרוסת סכיעית קמשמע לן :

מאכל אדם ומאכל בהמה וממין כין כמסכל 6רס כין כמלכל סינרג'כערכי נענע וכלע"ז הצובעיס ואינו מתקיים בארץ יש לו שביעית ולרמיו נסמ' ושומעפר כמסכל 6רס מונטו" :העולפיןתרי נווני שביעית יש לו ביעור ולדמיו כיעור ואיזה זה עלה חיתל כמלכל נסמס ליתל : עולסיןסן טולסיגינס ועולסי הליף השוטה' ועלה הדנדנה העולשין והכרישין קוצים וברוריסי כפית סדת וכסלר סניס וסכיזי והרגילה ונץ החלב • ומאכל בהמה החוחים

מס' סמיטס כתר מולטי גינת עולסי פרי לה והררדרי' וממין הצובעין ספיחו אסטים וקוצה יש סרמכ"ס סרכי'וfע"פ סtbס הסיני 6וכל ומין מטמbין להם שביעית ולדמיהן שכיעית : יש להם ביעור לענין מלונמ דרפ"ח כתכו בכנסת 6וכליס וסכח קמ"לן ולרמיהן ביעור : ב ועוד כלל אחר אמרו - כל גרלר דחף לכסן מפרט כן וכסכיעית לסין עולסי גינס (נ"6 ססול) שאינו מאכל ארס ומאכל בהמה וממין ולקמי'כפ"סכתב לקן רקל' מכויין פולסי פרס חזיני הצובעין ומתקיים בארץ. יש לו שביעית : ולומיו סמוך על מה שכתב לעיל ומטממיס טומלת חוכליס שביעית אין לוביעור • ואין לדמיו ביעור • איזהו מינית כפ"ס ססזכרתי : סניפי'כוסגתנסן: וכריסין עקר הליף השוטה * יעקר הדנדנה : והערקבנין ופמין הכוכעין • מפרס כמי פרי גווני ננקו כריסי והחלקצין והבוכריה: ובמין הצובעים הפואה

כנמרח פר' סגול נינה וכריסי פוס וכריסי והרכפה • יש להם שביעית • ולדמיהן שביעית • פליס דן ק"ס פ"נ 6מר קרת פרק קכטריך (c6מועינן : אין להם ביעור ולא לדמיהן ביעור רמ"א דמיהן 65כלס כמי ססכחתו וכיעורן הרגינסקס חלוגלוגו' כלע"ז מתבערין ער ויה אמרולולהן אין כיעור סון פירש"י סכפפת הנחתו וירלונגו"ס: וכן סחלב פרחי'

קל וחומר

כלק מןקעולס ומיני ככעיס לכניס כחלל פ"6 עסס קול

נמי כסעת רתיחת היול'כנק כסנסקך יוכח ממנו חלכ: סחוקיס וקלרלריס מיני קוליס קן: הפורס וקולט הנכס נמכל סכחתן וכיפורן סוס ועיין כפירט הסטיס קול סנוכעין כו כמין תכלת קוריס לו כערכי ני מפנק ו': יש לו סכיעית וכו' - עיין כפי' קר"נ רסון וקוכריס 6ותו וקול כומס ודומס כספים (כן קורקו התנ'ספיי המסנק: ולדמיהן עיין כמשנס ג' • וכפ"ס מסנס ז' : סטיס: וקונת מין ממיני הננעיס ים סותרי' ססוח : עספור עלי קליף וכו' • עיין כמסנס ס' מ"ס כס"ד : נערכיים לקן סכיעי'קרוזת סכיעי'כוהנת כהןשל6 לספסירי והרגילה כת'קרינקס חלגלוני'ועיין מס סכתכתי כמפני מלח לפסו'נקס סחורה : ויס לסס כיעור כסיניע זמןסניפוי

נ' פיג רעוקנין: ספיחי 6סטיס עיין מ"ס כריך לכפרס ולקמן כפניס מפורסיס דיני קכיעור : ב עקר כמסנסל' פ"ק רפלת וכמסנק ק' פיג לכלליס : פרט: ערקכלין רכותי מפרסיס פטר הגדל 6כל סרקל ועולה יש נקס סניפית וכו' כמסנס כי רפרק כלל נלול לסכת ונכרן סכיכו'קלקל וחני סמעתי פתוח עסכסעליס סלו לומי דקתנירים6 חרכעיס חכות מלחכות חסר חקת וקח חפיר לפקרך : והחסכנין הפרסיס St כן הלב החמור למעלס : לכולסו וקרר חפר אומ'כו' מפרס כגמ'לחפוקי וכו' - ולפי זס הנכריית קורין לו כערכי ככנ"ר:הפולס כערכי פרס וכלע"ז ק"ג 65 נחנס נקט תויםנקס וכו' כפיפה • סכל לס לקפרס פרויי"6: הרכפ"ח פרסיס פתחת הקרקע ומולקין חותן ופותין כנמ'ועיין לקמן וכמסנס ויפיק רתרומו' מ"ס כסס סרמכ"ס : מימיקן ומי סיס לו תולעיס נכטנוימיתס : לין (קס כיעור ג כל סbינו מכל 6רס וכו' - קומיל וחיכו לעניסים לקס לפי סמתקיימין כחרן ולח כלה לחית מן הסרה לפיכך 6"ל וכו'• כ"כקרמכ"ס כחכורו פיזי ומפר' רומתקייס לכפרו מן קנית: למיקס מתנעריס ער ריק ריק רמיקס כריך כחרלח קליbk חמין קנוכעי' חכל סלינו מלכל לוס וכסמס פיתנערו מן סעולס קודס ריק של פמינית וס"ק דקות מכי bע"פשbינו מתקייס כלרן סין לקס כיעור וכו'. ותסתגרת

למתני מתכעריס חסר רלס קסנס ס6ס יסנן חותן דמיס סקכריחו נכן פירעכטיל עק' קלוף ולומיו קסנויס כמסכתיכן .כעולס 6חר ריק סל פמינית חייב לכערס כקלוסת סכיעית : סלינה מתקיימיס כסרן : וכ"6 כל סהול מלכל סוס וכו' :

קל וחומר וכן העתיקו סתוספת כר"פ כלל גדול וסכת ולגי' זו מתקייס

כלין לכולסו קחי וכן סיתס כמסכת ברק כפרק כל סימן דף נ' פין עקר קלוף וכוי לה כלו להו : וכתכסכ"מ כסס קריקורקוס ו"ל ולסרמכיס גרסינן סתס רפוקס וסרכפס כו לי כל לקן וססתס מין כורך (סכרת. הכתכקי : נקס סכיעית כו' : רכי מחיר חומר

ג 19 יט א

וכן

[ocr errors]

יום טוב

נו' תכf fיכ6 למימר דמפוס פלונת6 דרכי מחיר הדר תני יס קל וחומר למיין ור'מחיר סכר מחמיר חני ברמיק יותר מנקן לקן וכו' - ולרמיסן וכו' דעלס קf ספיר טפיר מחיר לומר עכמן דפרי טנגו מנכר ול6

6תי למענונית סקנרת 6כל רמיס ?ניתן וכו' - ותי הכי חיכ6 נמי למימר ללעיל מיידי וסיפ'תני - 65מנכרי ונתי למיכר נתן סתורס וחין סנכס כרכי מחיר : פוים להן וכו': ג קליפי רימון וכו'•יס לסןסכיעית וכו' ג ויגן פרופרה פעל הפטמה : וקלפי סגוי' כל סני נוכעי לענין כיעור כתב הרמנ"ס

נקן

והגלעינים גרעיני כפ": רלין נסס כיעור 65 קל וחומר לדמיהן : ג קליפי דמיון והנץ שלו פירות כגון-גרעיני'סכזיתי' סרוויסן וסכסף מסנת יקים קליפי אגוזים והגלעינין - יש להס שביעית ולדמיהן סמוכיחיס מסן סמן וגרעיני טעכנ'רלססקס קיימי ומפרט שביעית • הצבע צובע לעצמו ולא יצבע בשכר תמלי'סרחוין למסכל כסמס: בכל גרעיני פירוז וכיון שאין עושין סחורה בפירות שביעית • ולא בבכורו' נוכס לעכמו לכתיב לכס פעק'הפרי רוילמ6כל 6רס ולא בתרומות ולא בנבלות • ולא כטרפות • ולא לכל נרכיכס : 66ין עוסין חנה קרופת מניעית עליסס כשקצים ולא ברמשי ולא יהיה לוקח ירקות שרת סמורית כפירות סניטית הכל לפי הר"נ וכן פי'כר"ס

ומוכר

גנניעת כסכר היינו סחורק: קיק כהני דרfויס לכסמת חן

כח כנכורת ולה כתרומות לעסו'מסן סמן גרסת התה נקט פנימית והיה כיעור -'ועיין ללמ6 מסתי להו לגכיס וfתי כתו לידי תקלה ודוק6 כנכור חי כמפניה ותל ל"ק ולכלגינתו נסרי חלל נוסנך תרתי משניות גור חנן סחוט סלי למכרו 6פילו מלרכנן וכלכר ס65 ימכרנו דלעיל לתר כרחית ליה ולמר כרחיתנית. וכיון דל6 דמיין ליו כסטלין : 65 כנכלות ולה כטרפות דמיfחר לכתכ רתמנת דלס עלין ול6 עקרין הןלה כללינקו וכר6סכחן טפי מסניות טפחיס סס מס גרין לותר קר וטמיסיקיו לכס 6לס 6קר

לקמן כפירקן דלל כליל לסנכסלייסן : ללמור 6כילס נ6חר למסור הנחה וחס תלמר קרי סמר קרי פותלעינין כתב הרינ גרעיני פירות כגון גרעיני זיתיס נמל וסוס ופרר סכי קני רכמלחכתן הן גדליס נלס 6סרן

שמוכיחין מהן סמן ס6ף ocb קפיס מלוד לעשות סחורה 656 כרכר סעומר לחכיות וכל רכר 6bסורי פבריס 6ותן כסכין וכמנ6 נתן גרעין קטן רך וטוב לתחבל תנן סתורת 6סור לעסו'כוסחורק לכל לנר פ6סורו מלכריסc ונס סנינן ליחות סמן :

; 6ין 6סור לפסוק נוסחורה bk סתס יינן רלף על גב רחסור ולא

עין כפרק ק' מסנת וי מרכריסס 6סור לעשות כו סחורת : ולס יתח לוקח כלומר ולא כנכלות ול6 כטרפות וכן • קנת קטר כלכרי סריג .לוקט ומוכר כסוק לככסס כססורק חבל כננו

כלסונוסכתכ ול6 חסרו לעשות כוי• דמטמע לרכגן קום וחסרי : והרי מתקרס סול גררס כמו שכתב וטמליס יהיו לכס• וקול מסירושלמי ותיתנ6פסר למריקרה הסמכתה נעלמ6

6ל6 סתסוגי הפסחיס פיל רף כיג 6ינה מוכרת כן דמקסין חדרני חכסג במרכל מקוס סכfמר לח יתכל 65 תוכלו חסר חיסור 6כילס 6חר חיסור הנחה כמעט עד סיפרט לך הכתוב כורך ספרט לך כנכלת יותקפת נתלי פרניס ורתמכל 6תר. קן-תוfלכס לל fכל ותכן ליידי חיות ועופות וכו' - ומפני מלניקתס דכתיכ לכס מלכסיקה • חי-הגי חפילו לכתחנת כמי שני תכח החמר קרה יהיו כפוייקן יקח - וחוקיס נמני לפלין סדר'סכתו וסכר וקני לישג6 65 יחכל נכו' ל6 מפמע נכו חיסור הנחתי קלמר למתכח יליף לס מדכתיב הכל ל6 יסכל בכיר ינטרין למכתכ לכס סרית כסכfת סמנת מונית לכל היכ6 לקרינן נסך ליסנו • סוס חיסור סנחס ככלל • וסcתח בין גר' 6כסונין לחוקיק נסרכיס תנסור הנחה במסמע רלה הכל יחנטריך קרח. ללכס למפריית כתנחק : ו6יכ6 נמי קרח דיסין דלכתחלס 6סוריס ומסמע דרגות נמורס קיס • . וכן נר6ס מלפון התוספות להתס רמקסוכן חדהמר כפרק מרוכס 6רור סלספיגלל חגיריס לתיפוק ליה רמרקוריתת חסור • ,וכן כתכו בגררים a'פ הנודר מן קירק ומכירת 6סוריס מרחוריית6 חסור : וגס קר"ס כתב בפר"מרובת למרחוריית6

6סור.כעכור ומקנדלסל לפרק כל פעס : ונרחה לי דלפינ למרחוריית6 6סור לעשות כסן סחורה מתכתיביקיו לי.כמי בוררות דירtלמי 6פילו הכימככתיכ נמי לכס לומר סלכס יתין • גס6ר החיסור והפיתרכסור (סכמים לפ' לנו בתיות ורן 6סור וכחיזת דרך מותר : נכרbסכחן ככריית סרביה סרי"ף כריס מסכת מועד קטן רפית חמרה התורה עטר ממלחכת וחמרת התורה פריטי עבורו ולחקtפה קרי פח מסרן יכתוכb6bחכמיס לותר כן חיזק מלחכס 6סורת וחיס מלגת מנרת ללעת קלת פוסקיס ססנגריס הלתו 6סמכתס סוס - ומעתס 6ע"פ סמן סתורית

חסורת המכירה • יפס כתב סר"כ נ6סר וכו' ובכרי סרמכ"ס.כספית, מה5'מfכלות חמורות fין לסס הכרע לי סכר בדרמרקורייקח לי מלרכנן יקרס ריסין הסמכתה נעלמס ומיסו קסיסלי סגנית רפ"ק דככורו'רף ו' לbחריני חלב ררול קלמרינן

דלמה לפסורת וכלומר לכל תנג פורמסנס סכר מן החי מסמע ל6פילו סכי לסחורה לסריח : ?ולא כסקכיס ול6 נרמסיס פירפתי גמזנק ג' פרק ג' רכות.: ירקות סדר לפי מהפכתכתי כמסכת ל' פרק י"דכל הספיחיס 6סוריס פבל בירקות סלין דרך כני 6רס לזרpן לחין לתפור

סגורפו

ינכט כסכר

מוכר

,עד

:

5 6פילו הכי נקט, קר6

וכמו

[ocr errors]

מוכר על ידו פי' כסכילו 6ע"פ סהול לקטן למכרן ל6 מחזי סכזרעו כסכיעית מותרין ' ודייק ככסף מפנק פרק י' ולקכי בסחור' :לקח לפלמן לקט לענתו להכול והותיר מותר למכרן תנן ירקות טרק מפמט קנדליס מחליקס נסדק: ובנו מוכר 6פי' סול עלמן : י לקח נכור כעל מוס דמותר לזריס : על ידו • זפי' סרמכ"ס וסמבוק הס רכי סכיעית : מותר למכרו וכלכר 6ל6 ימכרנו 6ל6 כלמיס סקנס 6ותו סbס ומותרין למכרן לפון קר"ב דקל כתיכ גכי נגלה לו כומר יסתכר כו : מותרין למכרן

לנכרי קלי קרל נקטיה הרים דסס כתיכגכינגלס חומכור ומוכר בשוק • - אבל הוא לוקט • ובנו מוכר ער כמתניתין דלעיל: וסוס ליס נגכרי הס ל6: 6פרק פורס ירו • לקח לעצמו והותיר : מותר למכרן : ו למנקט דקרו לכס דמייתי 6t לקיימן לעשות בסן סחור' לקח בבור למשתה בנו או לרגל : ולא צריך לו •

נגמר כדלעיל. 656 דנקט הכל בכרמן מותר : רכי מותר למכרו• צריחיהעופות ורגי' שנורמנולהם פְּסוק מרווח ומפורס כקון קולת חומר חף מי שנתמנס מיני טמאין • מותריס למכרן" ר' יהודה אומר אף 65מר המכיר המותרת ולת חטיפי ס6ינו נייר bk :מכל מי שנתמנה לו לפי דרכו • לוקח ומוכר • ובלכר

דליכ6 למימר דקרל ריסיו עופות טמסיס כתויקרח קן שלא תהא אומנותו בכך וחכמי אוסרין:ה לולבי סכמכתס כעלמס כלכתכיכן כפול ופליג 6תכס קמח לחמי זרדיס והחרובין יש להם שביעית • ולרמיהן כירי רוק • נתמנת כורמן שביעית' יש להן ביעור • ולדמיהן ביעור' לולכי לרחית דמותר לסון ומן המלך : וחכמיס האה• והבטנה והאטדין ישלהם שביעי'ולרמיהן סקסמיכו החיסור לקרס חוסריס למי פחיכו לייך שביעית • אין להם ביעור ולא לרמיהן ביעור אבל ה"נכריכיס לססמיך קסיר וחפילו חין סומכתן ככן לעלין יש כיעור מפני שנושרין מאביהן: ו הוורר

נס קול על המקרח: וטעמייסו דרכנן סוס : לפי והכפרי והקטף והלוטם יש להם שכיעי' ולרמיהן וחכמיס לוסריס • פירס מהניידיס פכריכיס ליתן מס שביעית רש"א אין לקטף שביעית מפני שאינו פרי : למלך מסומנתס תתירו לקס

ז ערר

לגיליס 6

% מסוס מס המלך למכור מיס עופות ודגיס

כירוסלמי ולמלי דכתכיכן טמריס כדי שיוכלו לפרוט למלך סמס סעליסס לכל 6חר כל דמלורייתס 6סור • 656 סbסוד כיל חכמיס ליכח למימר 6דס לס וסלכס כר' יסולק : ה (ולכי ורדין לולכי חילן פטמו דמטוס מס סמלך כמי כל עדס לומר ססתורק לח חסרת כלי זכרתס: לולכי קללת bסון כסלו וכשון כערכי כסליוט וכלע"ז קס : 6"נמטוס חיי נפס כלכתכתי לעיל כסס קירוסל' כפ"ה גלנר": טנס מלסון כטניס וסקדיס כלסון ערכי פ'תס"ק: מסנס כ': וחכמים חוסריס חכמיס קייכות"ק וי"3 ולטריס מין ממיני סקיניס סכוכחיס כו נרעיניס טחוריס דכייל כסמכוין לגור טמליס חיכס בנייתו הלחכמי' סרי הוסי קסיס וסן כלכליס : הכל לפליס סל כל חלו יסכיעור וחט"ג ומחמת חומכתו כקחייכ מס לתוך רסלי לכוין הטממיס כדי דלונגיס חין נוטריס ולין חני קורס כסס ולכסתמךולחית כלת סיוכל לפרוע קמס ולת"ק 6ע"פ רנייר סוס 5 המירו לילה לסיק מן קסדת כלה לכסמתך מן סכית מ"מ הטניס נופריס סן כנורמן דנקיט כליסנית פנורמנו לסס - ומ"ס סר"כוהלכה ממקוס סכורן ולענפי'ססס מחוכרי' כו קרי סכיקן וכיון סקס כרכי יהורה כ"כ סרמכ"ס כפירוסו ונ"ע וכחכורו פ"ח מס' מסריסיס לסס כיפור : וורל טוסן : ותכופר קול מקוריס כ"ח פסק כחכמיס וכן כטור וסימן קי"ז : ה מפני מנכרכי 6לסכ"6 וי"6ססוס כוסס סקורין גרופולי: והקטף סכופריס מחכיקן מפ6"כסולכיס דין כופריס ולפיכך אין חילן חפרסמין : לוטס תרגוס ולוט ולטו י"ח סקוס בינונ"ר לסס ניעור וכתב הרים לכירו' פריך דריס פיזקין דתנן מערכי פניול"ס כלעין • יס לסס סכיעית ולרמיקס סכיעית העלין יסלקס כיעור וקרי העלין לין כופרין מ6ליסס ומסי יסיק ליס לסן כיפור ולדמיין כיעור ולע"פ פלה כזכר כמשנ': דלונגיס דהכל סופוקקפות נעפיס כלכיסן : י והקיף מפני ס6ינו פרי ודינן ככניס לחין לקס קדוס'סכיעית מסוס פיסר"נ חילן הפרסמון • ועיין מ"ס לקמן כס"ר: יש לה להנחתן חסר כפורן והתורת חמרת ל6כלס דומיס לחכילס סכיעית וכו': כתב סר"כ וס"ס לכיעור וכו' כ"כ הר"ס מרנר שהנחתן וכעורן פו יכלו פניס לקנחקן 6חר כעורן וק"קסכר תכן דחין לסס ס"מ ליס לסן וח"כ ר"ת לעיל מסג'ג'ולסרמכ"ס לקטפו וס פריו וסלכס כריס :

; ורך

גרסה להסתכל לסין לקס כדלעיל וכחכורו העתיק מסכת ז

כמות סקיס. ומסתכר ססמך סללעיל מיניק ספי'כדין רמטנת נ' רbין לסס כיעור : מפני פלינו פרי וכפ"ק רנדה רף ח' וכפ"נ דעכרס לף ל"ו מוכק רקטף דר"ס היינו טרף קנוטף מן תפלין לו מן ספירי * ומה ספי'סר"כ וקרמכ"ס קטף רת"ק חילן 6פרסמון סיינוbינו עוסק פרי וס"ס לכל חילן סלינו עוסס פרי זפרן יונ6 ממנו וכחכורוספ"וכתכ הקטן וקול פרף קיוכח מסילכות וכו'ולדבריו שס סכר התיק רקטפו זהו פריו ותכס כלילן סbינו פוסק פירות הכל כחילן העוסת פירות קטפח רפירי יש לו סניפית לכל קטפל לנוזל לו לענייחינו פרי 6ף לת"קולין 5 פלישית: כך קס קרכריס לסרמכ"ס כספ"נמס' סמטס וסס פוסק כת"ק 65 כמ"ם בפירופו דקלכס כר"ס ועיין מיס מפנק ז' פ"ק דערלס :

יט ב מפני

:

19 1

פרק ח

מפני ס6ינו פרי כתר קרינולינן כעליס וכו' - והנחתן זורר חרס סככסוכסמן סן ורוס סכיעית סככסוכסמן סb

6חר ניעורן - וכתב סר"ס וח"ת קלי קטן היכי דמי פס' ילקט 6ת קורל קורס פיגיע זמן הכיעור וסכל מותר לכל פי הנחתו חסר ניעור מ"ט למ6ן רחסר" וחי תנחתן וכיעורן ורך כל סניפיק סככסו כסמן סל פמינית ופנר קניט זמן פוק מיט רמחן י* • ז"ל ותנחתן וניעורןטום ומנינו למימר הכיעור של הנרק חייכעכער לק הכל כדקתני סיפס הסכיעין דמלן דמרי מסוס דכטל 6נט

חוסרת מין כס6ינן מיני קען רכקטפ'רפירי כפכקי זורר חדש שכבשו בשמן ישן • ילקט את הוורדי כנותן טעס : וחרוכין דסיס

רכ"ט מורן לקוי פירי : וישן כחרש חייב בביעור חרובין חדשים שכבשן וכו'הכל מיירי נכס למתוק זורר חרס סכנסו כסמן כין ישן• וישנים כחרש : חייכין בביעור זההכלל היין 6חר זמן קכיעור ונכל

ישן וכו'• פי' הר"3 כל שהוא בנותן טעס חייכלבער מין בשאינומינו • בנין קיין כטר (6ס ל וריפ6 ורך וסכיעית כסמן ומין במיני כל שהוא • שביעית אוסרת כל שהוא נחקקו אחרוניס כיין על ספית וקילס הגיעו" וסיפר במינה ושלא במינה בנותן טעם :

זמן הכיעור ילקט קרונין כורך לסכיעית כסמולסמיניז

יין מותר כמו כורך והכי ולסחר הניעור וכן פי'קרים

תניח נסריס כתוספתח : זס תפוס רכירו' סכי fיתל ורד חלס סככסו כסמן של סמית וסן הכלל וכו' ככל 6סוריס כתורה מיירי וככלן כמינו כמה נהרס ורץ סכיפית נסמן ספינית פיינו קרס כוכרי קריר ומין כסbינו מינו כנ"ט וחינת הלכה : קסניעית 6סרת ככל וכתב דבר תימס מסי קסיס ליס 6פי' 6יירי כחל פתרונס כגון פתוח כמנה לחקר הניער 6כל קורס הניעיר חין נסס קלוס' ורד סל סכיעית כסמן סb bסית וכורך סb סיס כסמן סb סכיעית פיק6

6סור לספסידס ולעסות נסס סחור' על פיקל סניעית מימ החי חייכנכיפור והחי מינו חייב ככינור הסמן נקס כניט נין כמינה בין פלח כמינק : {פלח במינס 6פילו כותן טעס נורו וסין ות נותן טעס'כפמן עכ"ל - והנני יוסיף לאחר הניעור ניט : .

פרק • לספליס כרכרי קרינ רמפת סיפח רמתניתין לסכיעי'חוסרת וכו' וסיינו לחקר הכיעור 6כל קורס הניטור כנ"ט נין כמינס כין סלס כמיס וח"כ מ"ס ריסס לסכוררחרס כו' קרי 6ף קורס הכיעור כנותן טעס : וכרכרי קרים 5 פיניריס רס"ל רקולס ניעור סלס כינס נמי כנותן טעס ללח כדכתב לכל פלח במינס 6פילו ל6חר הכיעור כנ"טמסמע דס"ק ל"מ קידס הכיעור רחינו חוסר חלל כנ"ט 656

6פילו להתר הניטור נתי רוקח כנ"ט וקפי' כמי דידיס 6ריליק חכליס (פ' וק"ק לכל 6Sc פינת ר"מ רקודס קפיטורחינו חוסר כלל 656

6פילו לגמר הניטור דנמינו כמססו ו6פי' קכי סלח נמיכו כנ"ט ועור רוחק כפירוסס רכולס מלתל קס תליס כסעת הכעור ולמסי תנן קרם ניסן יסן כקרסלתני ורד סככסו כסמן סfס סגיע סעת תביעור חינ לכער גלס לחו לקט • ומפני קסיו זו כרלת סנתכוונו לכתוב ככר הגיע וכו' • ולסון סריס סככר הגיט כו' כלומר דמתניתין נקט יסן כחלס למלק' לפסיקה מכבר הגיפ כו' - ולל קופלוני

כזה כיכ 67כתי ריסb רחלס ניסןלחומלתס לפסיקה כוח כלכך נר6ס כפי' סרמכ"ס פמפ' ורל חרם כסמן יסן ורויסכיעית ? סככסוכסמן הספיק ינקט מפני להיכנס כה הוררין וטעמס כסמן שהשמן יפן וקורר חרס ל66ס יניחקו זמן רני ויפן כסרס

וכל וסכיעית כסמן תסמיניק ק יכנס כו כז סורר וטעמו מיר ומפני זה חייב לכפר הסמן ע"כי והוסיף כסף מסנת וכקר פיי דני סנרר היסן נותן כס וטעס יותר מהר מן החום והזמן הסתם כוח לקנוט טעס יותר מסיסן: "ועיין עפ"י התרומות מסנה 3 וחרובין סלסיס וכו' מ"ס כריך ע"פ כתוספת כ"פרים וסוכר תמוס לפימסנקינו על פיס למסמס רכענין 6קר סנ6ןלורר

וחרוכין 656 פרינס נסתנס ועוד רלמחי נ"מ bסמועינן דין לחרוכין כענין 6קר מדין רובריקס פניקס סוין נרינסי וכתוספתb פ"ס סונר רין הורן כמו ססנייס כמסנס י וכן סונק דין החרובין לכן נרחס למסכתינו חולקת עס התוספתן. אפי'קמסנס כמ"ס סרמכ"ס רמרוכין ניין יגנוס נו טעס החרוּכין מיר ומפני זס על פני כדרכיס חייך לכער * ע"כי וכוכר כסף מסנתיסט"ס וכנ"ל פי' טהחרובין נותנין טעמן מיר וכן קיין קולט טעס סחרונין מיד ול6 רמו לוורונפמן: זה קכלל וכו'. כתב סריג ככל חיסוריס וכו' ר"ל זר הכלל לfתיי כל 6סוריס • וסל ולחי לעיקר קננח נסכיעית מיירי כדתני חיים לנער • וכן לסון סרמכ"ס לפ6ר הססוריס כגן רמז כחמרו זס קכלל כל פסול כנ"ט וכו' • ומ"ס קריג וחינו הלכה ר' 6ל6 כרמסיק בפירושו למסכת ז' פ"ק רמסכת עכוס : שביעית חוסרת בכל פתוח וכו' • תימס למסיקור תני ליס

הרי זה הכלל ללמד על עכמו סל סכיעית כל נותני חייב לנער • וכמו שכתבתי לעיל - וגרסת כעיני והיינו דכס"פ הנודר מן קירק דף נ"ס מייתי לה לסנין נירולין cfc לקח ככל סל tפית ונטעת כסכיעית והוסיפה כל ססוb6ותן כל פתוח מכטל 6ת לעקר ומחייך כולוככיעור ונידולין כלן רכר סמייק 56 רמסנס יתירס שמעיכן דלענין גידולין פנויק יותר פתתה קר"ס "8 וזהו תימר רסלס כמינת ל6 יתכן כנירולין • עין • חומר חני דורחי הסליf כמינה 65 מיין כלל כגידולין • ותיקן 6יידי רנסיס במינס לסמוטיגן דין גרולין נסיכ נמי לסלס כמינת חפ"נ דלק fכטריך ליס כל9 . ותס סכי'סר"כ כחוסר כנ"ט קולס קכיעור פיין מס סכתכתי כוס כמסנר ה' 9פרק ט' כסיכל וסמיס ולין ל6חר קביעור בין מה שכתבתי כמסנס י' וי' לפרק ט' נסיעתס וסמיס :

פרק ח

[ocr errors]

{

[ocr errors]

פרק ח כלל גדול אמרו בשביעית כל כתרומות ומעשר מני דבר

נעול

פרק ח כלל גדול : מלאנמק תחפושת ורטיס ופי' מלוגמה פרק א כלל גדול טיין מק סכתכתי כריפ דלעיל : מלח לוגמי פררן 6לסללעוס מל6 לוגמיו חשב טלין יכו'

כסעת סלקטן קריס : חטיס 6ו קוניס אותן על גכו מכחו: חין פופס ממנו תלונתה וחומרי נקמק פיר' תר"נס6סור לסלקן - וכן כתב קריש דכתיב וסיתס סכת סלין לכס לסכלקי מס סקול מיוסל לכס וקטע'כת'סרמכ"ס כחכורו יפית ז"ל כתיפגת פירו דהיינו כמbכל 6רס יסיק

מכרייתן כדרך סfינו מסנס לbכלק ל6 למלגת' 6כל מס מחינן מיוחד לכס יהי' בין

המיוחד למאכל ארם • אין מדרכ' ללכול חי ל6 ילכלכו לחכלק כין למכונת'הלכך כל עושיןממנו מלוגמא לאדם• ואין צריך לומ'לבהמה מכוסל וכו' - לפי ס6יןטולקין טלינו מbכל חרס עוסין וכל שאינו מיוחולמאכל ארם עושיןממנרמלוגמ' סנכלי כסמס ע"כ * ממנו מלונמס לחרס: עוסין לארם : אכל לא לבהמה : וכל שאינו מיוחד לא כתג כפרק סנזכר סימן י"ח ממנו מלונמס 3סלס סכל למאכל אדם • ור אלמאכל בהמה . חשב עליו חומרי מלכל נקמה פחין לה לנסמר וכתיס לכסמתך למאכל אדם ולמאכל בהמה : נותנין עליו חומרי סולקין 6ותו • 6ף על גכ לתיק פר כמרגן מסיק כל ארם וחומרי בהמה יחשב עליו לעצים הרי הוא דכפירוסו מפ'כענין 6חר : תכולתה להכול בכר קרסו כעצים כנין הסיאה והאזוב והקורנית: בשביעית נ ולסיכה עיין כמסכ'ח': נחית ולכסמס תתיס לסכול ניתנה לאכילה ולשתיה ולסיכה לאכול דבר ובמעשר סני * עיין לכסמולח לעטוינה מלונמ': שדרכו לאכול ולסוך'דבר שררכולסוך לא יסוך

כמסנק סנייק הנכרי 6רס ספֿין עוסין יין וחומן אכל כך הוא את השמן וכן כתרומה • כפ"נרמסכת מעפר פני : כהן מלוגמס :

חומרי ובמעשר שניקל מרס שביע"שנתנה להדלקת הנר: שנתנה לכרלקת הנר • : נקנס ס6סור לסלקן ; אין מוכרין פירות שביעית • לא נמרה י ולא

לכתי כסכיעית קסילה עפר סקורין 5, בנושקל ולא במנין • ולא תאנים כמנין : ולא ירק תהיה כל תכולתס לסכול כפרני נידר"ג : וחיזון במשקל • בית שמאי אומרים • אף

אף לא אגורות

ומרן גסיפר' תריס 6ף לט"קר נערכי כלט"וּב"ה אומרים את שרוכולאגור בבית - אוגדין אותו לקולק'הנר ומס סכתנסרין חיספין: (קורניק כערני

בשוק כגון הכרשין ונץ החלב : התרומה טמרה מדליקין כנר מס"6 וכלע"ז סדריט"6 :

האומף

עיין כסוף מסכת תמורק 9 ס לסכינס וסתיס וסיכס

ג אין מוכרין וכו' • 69 בענניס מתיס מייריסים נקס כילה ושתיס וסיכה: ל6כל עמדת כו' כתב קרמכ"ס מה מותר למכור כלתנן כפרק לכל סדרכו לחכול 6ף על גג דמר' תורה לסכלס ולליטפסו ללעיל משנתנ' וכדתנינן תו לקמן רפ"ט ועיין שס כפירוס סין מחייכיס חותו לסכל רכר ס6ין דן כני 6דס ל6כלו כגון ז"ל הפוספ'כפ"ק דר"ה למנקט על מנת להכול והותיר מותר מנסיל פנתקלקל ולס קייסינן לס הולך לחכור וּכְן לנר סלין (מכור וחפפרדלוקת על מנת להכול 65 חסיב סמורק 6ל66"כ וין כני 6רס 65כלו 6ל6 פל ידי תקון וכוקול (6כנו כמות לוקס כוון על מנת למכור וניוקר פקונת (קרויס וכתב עור קול כלה תיקין כגון לחכות תרלין חיין הולכוס קטין חיות סין

קרמכ"ס ססלמיס יס לקן דין סכיעית : פומעין לו : וכן כתרומ' וכמעסרסניל6 נקנו 6ל6 לכילה ולא תסניס כמנין : ול6 ירק כמסקל • יכל 6לו מן הכלל (סתיס וסיכס : סנתנס להדלקת הנר מס סלין כן כתרומס לסמועינן דfע"ג לרנילוק הפסניסbסקלן כמס רfי טסורס לכל תרומה טמלק מדליקין כקחת קנר וכמעסר סכי 6מר מנס רכינס וס"6 וכסמסנס ומנ6ןסני וכן כירק דורן כתיב ולח כפרתי ממנונטמ6 bכל כטקור מותר לכער וכסכעי' למנותן לגודות סגולות כדתנן כמשנס כ' פ"ג דרמחי הלוקח נין גטמס נין נטקור מותר : ג 65 במות ולסכמסקל ול6 דק כו' סלינו (נחוסר הלח מכין • ור"ח כי מפנק וסנקלן פרי • נמנין כדי שימכרן כחול חי כמי כתוך סלין מוכריס 6ותו כורן קל מסמע לן דלין מותר למכור בחלוקרוכיס 6פילו כעינוי סמיכרי' כסלו סניס ינהגו כסס קרוזת סכיעית ולחחתי מכדרכן 656 מוכר לכסרת כלומר כלומר • ° וכמסניות" לזלזולי נקו : 66 65 סגולות סל6 ימכור כלן סעוכריס סכתוניס 65 נכתן ול6 תלכיס כמנין ח"כ קתני ירק מטוס נסחר סניס : כן חלק מפורס כפרקי דלעיל :

פלוגת6 דנית פנסיונית הלל : ו מכרו בית סמלי חומריס לף לה לגולות כלומר 6ף על פי סרולק למכור סלס כמנין 6ל6

fכסר' ועיין לקמן : וּבִית הלל לגמריס 6תמררכו לחנוך ככית וכו' פי' סר"ס 6ת פדרכו ל6נוד כשרונס לותן לבית מותר להוליכו לנור למכור

ע"כי וסטעס כתנ קרחל"ו והסתל סין הקנולה דין סחורת וי לסרמנ"ס פי' 6סר כחכורו פיו לסגולות נית מסובין מחנולס סוק וסכרי נ'ה וכדרך חגורות נית ופחי לחונדן לחוק - ולמכור לכסרס ול6 כורך טחונדיס לפוק כלי סל6

יהיה כמוכר מכומכיס: הכרשין מפו' כפ"קמפנר נ' :

ו ולקוט

« הקודםהמשך »