תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

בקרדומות של מתכות י ולפילו יני קוי סכוי כלכעינן כקרלומות של מתכת ול6 חיישינן דלמס מקוי כעכורת:כפולת למימר כמתניתין דלקמן :

, סל כלפות כמו סלעת כסמ"ן פול קגרלס כין ססלעיס כיין בית פמחי בית הלל • וכסחיגוונו גרים פיג דחין דרן זרע טס לה מחזי כעוכר חק הקרן פ"6 כלעות רפלס ועיין מר סכסכתי 00 ::

כמו גלגלע סמסכןכלומר נוי קסדת טחין דרך לזרוע סס : ז ה דני יכולה לומר מיך

ה רכי יקווה לומר מיל פינסקר"ן סוהיל בקרדומות של מתכות ומורים כפואה של צלעותי 6ע"נרכסלר ירקית מורת זכריךלעקרונסיכולס ככית שעוקרין אותה בקררומות של מתכות : רבי יהודה וחסר ערסיטסר במונחי סכיעית ל6סור' ה מאימתי מותר ארס ליקח לוף במוצאי שביעית: כיוכחכו כלוף סוחיל ונריך וכפיס הכי מותר מיד רבי יהודה אומר מיר : וחכמים אומרים משירבה לעקרו לכ"ס כמסרופות Sc כדמסיק כירוס'וכטמון 6כן החרש : ו אלו כליס שאין האומן רשאי למכרס טן ולכית סל כקרלומותSt קיימין וחמריץ דחין לרן בשביעית • מחרישה וכל כליה : העול והמזרה • מתכות וחין דרך לפקר לעקור כסינו Sc חיסור כרי והרקר. אבל מוכר הוא מגל יד - ומגל קציר כוכיפיק טס ע"י סנוי ולכן נטומכו ער תוכלי סכיעית ועגלה • וכל כליה • . זה הכלל כל שמלאכתו כמוכbי סכינים 69 סכיח וכל כסכיעית עכמן מייסינן מיותרת לעבירה • אסור לאסור ולהתר מותר • דחסורס ומסוס הכי מותר פתח יכיל מן החיסור הוילז היוצר מוכר חמש כרישמן * וטלוכרי יין שכן מיך 6כל ירק סלח נורו 69c ועכסי קוניס כתכו עוקר דרכו להביא מן ההפקר -ואס הביא יות'מכאן מותר לתלסו כי סורקיס סכי כמי החיסו' נסיגוי ומוכרו מיד

ומוכר דחפורח כסמינית לפיכך ויסמר מן קטמון הנחתי

חסור טל סיטרכיוכח כן 8 והר"סעס קנת תוספת כיסנר : וחכמים חמריס מפירכ'כו החרס כירוסלמי מפ'דהיינו מן הפסח וחילן ותלכת מסירכת התרס. כתכקר"נ כירוס' מפרס כו' • * קפירוס כחכמיס : ו 66ין סחומן רסלי למכרן כסכיעית למי פתוח והזכרתי ער סירנת הסלספיוכל למכוס לון קרכס כזה גדליס חפור על הסכיעית 6כל נמי פלינו הסופרי וחיכו קונה חלה כריתר והיינו מפסח וחילן • ע"כ :

נהנניע ער (סקר) סכיפית • מוריה סורינן התכולת כגורן ו שאין החומן רסלי למוכרסינזון קרמנ'ס חמר הכתוך דקר כמיויתר סל כרזל פקורין קולטר" כלע"ז ותוח עסוי לספו'

לפני ענר ל6 תתן מכסול נ' מי ססגרת עינין נו ת הקרקע לפון ולקור חת פניקס : מגלים ומגל קליר התלות וינר קרע 65 תעזור חותר להוסיף כעורנו ותוסיף ועגלס מותרין סמל קוס (רונה) לקכור מן ההפקר ולהכיל להרחיקו מן היושר ומפני זס 6סור לעזור עוכרי עכירק ול6 כעגלה למלכל כיתו ו6ין 6סור b לסכין קרנה ליסות חונרף יתקנו להס כליס 6כל רחוי לקלקל (קס :

קיונר 6ומן קפוטק כלי חרס מוכר 6פילו לחזור על והמורה כתב קרן סוורין כו התכולה כגורן כלומר רוק הסכיעית ת'כרי שמן וט"ו כדין וליכ6 למיחם סמל רנת

כנות וסיינו קרבה לכל כיורס מעט ל6 יורקו כלס c5מן חו כנס ליין סנכריס קן 6ותס סל יין מותס סל כמזרק כלל :

סמן סקעפְר סעוסיס ממנו כדי יין חיכו לותס לעפר סטופים אבל מוכר כו' וטעמס כתב סר"כ סלין 6סור 656 לקכיס ממכו כלי פמן : וסס יכיל יותר מכלן מותר ולס קייסינןbמס סרנה דת6 65כלס כתיכ וכתכ סרמנ"ס כפרק ו'

מן המפומר לסכיעית הכיח : מס' סמיטת על פי'ק"כ וס סנ6מ'6ת סכית קלירן ל6 תקנור

מוכר פל6 יקנור כדרך סקוכר ככל סנס וחס קכר כדרך סקוכריס לוקה כנון סקנר כל הסרה והעמיד כריורס נכקר6ו סקנר לעכולת קרן. כמו סכחרנו 6ל6 קונר מטט מעט וחוכט וחוכל ועיין כמסנסו' פ"ח ומפיק עור tס וכל קספיחיס 6סוריס כחכילת.מדרכנן וככללן תכול' וקטני' וכן ירקות פררו רול סחלס לזורעס כננות • ו6"כ סך מגל יד וכו' רקכירה לחולענין מכוחס וקטנית בדרך לקונרס רקנסו 6סור נקונרן כדלעיל מפנק ר הלה רתלינין פיקנור העסכיס ס6ין זורעיס 6ותס רוב ה6רס כגון קפיגס וכו' דרפ"ט וסיינו לפי' סר"מ כחכורו הכל כפירושו יס פי'6חר כ"סונס סר"כמפרס כענין 6חר • וככולסו מפניות רתכן 6סור כסכיעית סכתכ כסס סרמנ"ס כחכורו לסור מפוס ספיחי סכיעית ככולקופיקו"כ 6סולות נסכיעית סיס לקן קלופת סכיעית • ול6

pc6מיט כסוס דוכתר 05:מועינן דספיחים לסוריס ל6כול • מ"מ דינו של הרמנ"ס דין ברק כרמסמע כפסחיס פין דף נ"ח פיגועים כתוספת : מגל יד וכו' • פי' הרמנ"ס חרמס קטן פיקטוף כמלח היל מפני קנקרס מגל יד ומגל קניר ידוע עיכ י ורינה כומר פרנק

מנל סתס וסיינו חרמס כמיס כמפנק ו' פרק ד' רפיחס וכמסנה ו' כפ' דלעיל : .ואס קכיס יותר מכון מופר • לסון קפי' שהזכרתי - מותר למכור כוכניס לפי מס סרכיס ולח כחסרוקו 690 קכיח מן המסופר כחולר (כ"ל • וסני תמה על סרמכ"ס סקסמיט (ככל וכפ"ח מק'סמיטס :

וסופר

[ocr errors]

:

[ocr errors]
[ocr errors]

מוכר הפכו"ס נ6רן ולא חיישינן סמח יחזור סמכוס ומכוס. ומוכר לעכו"ס וכו' •לסון סרמכ"ס תיקון דכרי וחת המסג' ליטר:croוד: וליפר! כמוני לחרן ול6 קייסינן סמ6) יוליכס מוכר לעכו"ס כלורן יותר מכן ויר! נס"ל : כלרן ח"ג סמס יכניס לתוכן יין וסמן סb סכיעי ססכיס מחרן ח שהוא יכול לסוחטת : כתר קרין בכל לקוח דמלינן יסר! דלק תחמירו חכמיס כיכ: ח ססוס יכול לסחטת ונכר

למקלי פלינן ' וסייס ר"ס ול6 דמי לכלים ותורמלינן כתלי תלינן

דלעיל ס6ין 6רס מוכר ונית שמח סכרי דליין דרך ומוכר לעכו"ם בארץ • ולישראל בחוצה לארץ • דסתס ליכ'למתני כופרסין כלל לקוט פרק העומרת ת. בית שמאי אומרים לא ימכור לופרה חורשת כפ"ק לעכו"ס : לחריסס : 6פי'כסעת סורע כשביעית • ובית הלל מתירין מפני שהוא יכול מוכר לו פירות וכו' - לפון ולס 6מרינן דחי (זריע קול לשחטה • מוכרלו פירות (ס"6) אפילו בשעת הרים וגיח מולו לוקס ותלינן לחכילי הוא הזרע ומשאיל לוסאיתו אף על פי שהוא יודע שיש כ"ס וחין דומה לפרק רסין

סים לו גורן ונ6 לוגורן • ופורט לומעות אע"פ שהוא יודע שיש לו דרך לסחוט כמים קריר קייסינן פמר מולר להכניס פועליס • וכולן בפירוש אסורין : ט משאלף ט לחברתה מיין (ס לחוכר רחיכ'למתני דלטקיני אשה לחברתה החשורה על השביעי'נפח • וכברה

סכתכתי קול מורל: ופורט לו מעות זרחיים • ותנור אבל לא תבור ולא תטחון עמח כמוני נ' פרק ד' דלמחי מחליף לו מעות בפרוטות: אשת חבר משאת לאשת עם הארץ" נפח - וככרח: וכמסנס י"ח פ"ג דסוכס : חט"פ סוס יודע סיס לו וכוורת. וטוחנת ומרקרת עמה. אבל משתטיל "החשורה על הסכיעית פועליס וכמכר מסייע ידי חמים לא תגע אצלה שאין מחזיקין ידי עוברי עבירי

עיין מ"ס כזס עוברי עבירס לחמרינן סת6

וכולן כסוף מתני': נפה וככרק לtחר נרכין סוס כריך :

סון סרמכ"סנפת סיס חסר וכלס 6ס פי'סללכר 6סור רולס 6ותס 6סור : ט החולה יניפו את הקמח להוכיח ממנת הסוכין וריח כמו, כנרת • 956 על הסכיעית לסכול פירות סכיעית 6חר הכיעור כל6 ניעור : ככרק קיס תכוסס ונפת לקמח כיס' וכנ"ס כר"נ דתלינן נפת 60ני 6ומר לספור נס מעות היא לוקחת : כנרת סחני

נספור וכו' עיין מ"ס כסיף המסכה : לומר לככור נס 6ת החול : רחייס סמס לטחון נין סמנין : ובוררת וטוחנת וכו' וכל דלf תני כמתניתין תנור וכחייס קנור סתס ליכס כו חונין Sc תן : ולס תטחן עמס 6סור

נניעס החרן כרקל קנינגיסכיעי' מסוס וסמטי' לסיים ידי עוברי עבירת 4 וכוורת וטוחנת טלוס ול6 6סרו לס מכל6 רכוררת וטוחנת פמס • 6"נ כיון דתני כלת כריbc קכ' כססת עיר הסחורה על המעסרות כר6סרו נחסולת על ותכf תני חרס 6ותרי יגיד עליו ריעו כרfמרי'כס'(6 יחפור • קסניפית מסוס לרוב עמי תחרז מססריס סן : fכל כסתטיל סר"ס וסתוס'כסלסי פ"ת וניטין כתכו עור תירן חחר רתנור המיס כניסה ל תנע עתה נפי סמסגלגלת סוסכלת נחלת 6ין דרך להפלילו ומיטמ6 וטעון מכירת • ליידי 657 תני יקח מיטתו מחמת כליס טממיס ספרי קוכסרת לקכל טומחס תכור 65 תנידחייס חבל תחפודס 6סניפי'לס •פודת סטומ6תי וזו מסייעתי לגלגל ולסור לגרוס טומ6ת כסכת : וכל רתנן כסיפ ער כמס כמסכ' נכונות והמסורת 6סכיעית וכלן סודה סטומחת • היינו טומחת פירות חכ5

65 טומסת הגוף

ע"כ - וכך פירס סרמנ"ס סס כטמלת פירות : ומרקדת פחת מסוס רכעי למיתני לכל משתטיל מיס כו'קתני סכל מרקדת 6ע"נ דכריסס ל6 קתני לדיכם ליריקוד :Q אבל הסתטיל מיס כו' • פי' סר"נ לפי סמגלגלת קוטבלת לחלק • ותחמירי מסתטיל סמיס סbז תתגלגל 6ע"ג רלס מקייכס כחלק עד שתתגלגל

פוספת וניטין • ועיין מתסכתוכ כפ"ו רעכו"ס מסנס ט' כס"ר גס מס סכתכתי כמס' נתחי פין משנת ר' • לו סיס מסנס רססונית כו' • וכ"כ סרכיס גס ככחן : חכל כגיטין פ"סכתב דחף למפנה 6חרונס חסור בכחן מסוס לנורס טית:fס לתרומה פכן - וכ'כ כעכו"ס פרופ"ס • וכסוף הלכת טומחת חוכלין כתב תותר לגרוס טומ6סחולין סכחשים לו לטמס החולין המתוקניס לכתחלה וכתב עליו קכי מותר לגרוס וכו'מסנס 6חרונס וכו' • ומים ויש לו וכו'. כלו' הר6מרינן רלגריס רוקח מותר לכל לטמ6

6ותס לסריח לה : הני מילי כסליכן מתוקנין עדין ומסוס פרומס סכתס 6כל 6ס סס מתוקניס סריס נמי מותר לטמ6ס נ"ע וכפיק הכרת פלק ו' 6מרינן ליפכח כ"ס • וכסוף פרק סניזקין (כרס"י פי כסס עכ"ל וחניכעכי' סמעתי ולח חנין מלחיפפו מסמע וכנרת הייתי קל למתני' נ' רפג רחלת ot סמכה מפורסבסיר רקולס סנתגלגלה ערין כחוטכונת נחלת ריח • מטוס דנולולו ספק טומחת מותר לטמס 6פילו כידיס מסוס דכלסוסכי קול החלת כספק טומ6ת וחין הפסל כטומחת החלק ולחו עכירס סיס ומסגלגלס 6פילו נולד ספק טומה . 6פור נטתה והיינו טעמ6 מפוס הטלגין לחלה. ופסק סרמכ"ס כפ"ס מסלכות כיכוריס וכספ"6

68 מסלכות 66ר הכוז סטומחנק • ודנקיט כנמרס 6סור לגרוס לפרט לקמן נס"ו (תקים וכסוף הניזקין הינו גמי מקני רקכס ופסקת הרמכ"ס בספס מהנכות ככוריס וטעמו יסיס סחין מחזיקין :

ידי

:

[ocr errors]
[ocr errors]

דרכיסלוס : מחזיקין ידי

הסוף לכרין •

ידי עוברי עכירק וכמו סיתכ6ר מפירוסו למסכת ע"6 פרק ו' וקתס חיישינן דמטמ6 לחוק פנו טומלס דסייכס כחלק ורמותר לגרוס טומחס כו' . דכתכ קרנכיס היינו כעכין סלח תטפס הקדם על ידי זו קטוממס וכמ"ס כפי' לגיטין ועכו"ס וזה כ6חת מנ' פניס חוסככר כיטל כל קקלס סכו הן התרומה הן חלק לו סככר גולר ספק טוחה קילס סכל לכלל עירוב קורס סכו כססיל דפ"ג לחלק סכתכתי 6ו bpף ע"פ פטדין יס נוקלופה לכל זו קטומסק סיטמס 6לו החולין לה יזיקו ולס יטמקות הקלססכו וסיינו ססיס רפי מס מפני נפפין דקנת וכולן לא אמרו - אא מפני דרכי שלום • ומחזיקין וכלן לס 6מרו ל6 סתיו קיה רמייקי קתס ופסקס ירי עכו"ס בשביעית • אבללאירי ישראל ושואלין לקbcילן כליס ולסייען כלה כרמכ"ס כספ"זמל'כיכוריס כשלון מפני דרכי שלום :

סעת עכירק עכמת ח מסוס וויל פיסת קטכולה לקלק

פרק ו לינק כחלק וקרי קי6 כחולין

עכו"ס 6נל גררס רררכי לענין קטומס סלין קפני עיסת סליפי כסולין כמו סיתכלר

פלוס קנח .ניק קכל ומפורט לעיל בפרק ד': במקומנו ומותר לנרוס טומחה לחולין סכח" לפיכך ספי

פרק י עיסות לסת טמלת וחחת טסות ניטל כרי סכת bתיקן מפיסי פלס קורמס חלתה ונותנו כלמכע סמוך לפיסת קטקורק ומוסן מן סטמלס לטסורק כדי כינה כדי לקרוס מן המוקף עכ"3 : וכסעוסק כזר קענין חטיס הטיסה שהיל רלסונס לטומחס כסנוטל ככינס ממנס מטמ6ס לעיסס סטסורס ועדין לס כתקנה פן סמלק מ"מ קוקיל ונטל כלי חלקס וכסתס זו קטסורס תסbר חולין לה חיכפת לן בטומנחתה ונס החלק הניטלת חינק מתטמ5 כיון סל6 קרח לק פס ופיסת קטקורה סנעפית סני bינס מטמלר לחותר חלק כל סעדין 65 קרח לק סס כריקינ טעמ6 פלין סניעוסס סליסי כקולין וערין חולין קיח

וע"פ מק סנקכחר לכסר חני לכרי סרמכ"ס סכסוך ה' טומ6ת לוכלין הס כיחור מחלת לכרי - וכתחלס העתיק לסון קנמרח כורכו וזסו סכתכ מותר לגרוס טופלה לחולין סכסרן ופרסל ולחר כך מכלר והולך וחמר ויס לו לטמס סחולין המתוקניס לכתחלס כס לומר סוס סלמר לגרוס לסו רוקח לגרוס לכל נידיס לס 6לס דיסלו 6פילו לטמס כו' • וכחיזו חולין קיימיכן 6קל קסמר כמתוקניס כלו' סלין כקס ק67סיתטמס סקלט על ידי ז סטומלס - כסלו תטמח קקלס סרי זס 6סור רעכירס סיס לטמס 6ת קקרס: לכל כפרן מתוקניס סמין לחום לקוס סכסן סיסטמס וזה על פי סדרך ססליסי • 6'נסכולל ספק טומחר כביסה קולס סכתגלגלס ללו כללו סכי 6ין הפסד וכמו סכתכתי כורך הסני

וכ"ס 6ס סס מתוקניס ממס כורך קרקסון מותר לטמס 6פילו גיריס רחלתגן עד סלח נלנלק תעפס כטומסק יקיכטעמו כנמרח דמותר לגרוס טומלס ותס מתניתין תעפס כטומ6ס קסמרק וסלו הכל 6קלמר סלח לנרוס • 656 ס"מ לכנרוס להורוקס • וכן נתפיח וכסס רמכיס קטמ6ס סתנס נטקורק וסטמס וקלמר מפוס למותר לגרוס וכמו פתרס כלסון סרמנ"ס עכמו ססעתקתי 6ל6 לנגרוס עכמו פחמרו כנמר6 לחן כנרמס קחמר 656 כידיס נמי קוס • וזקו סרנס סרמכיס לכלר וְרַקחמר נמי כנמרח על תעסס כטסרק ל6סור לגרוס היינו כני כין לנרוס כין לטמס רכונס חרס קיס - וכמו כן קונרך (כחר שהחולין סbמרו היינו לוקל כפתן מתוקניס כלי סמין CCAפיסטמס על ידי סקסי מכת קסיס מסנס 6חרונס רפרק ר' למסכת עכו"ס וכחסר נזכר סס כנמרח וכמו סכתכ סרמכ"ס כפי' 6ותס מפנק ... דקל לחולין סקס - (חולין מתוקניס לקכח • לינס ענין למה סכתס קרפניס כריס פ"ס מסלכות מעשר • וכפירושו כפרק בקרל דרמסי - דקכל לענין טומחס סיירינן : וכולן לס 6מרו כו' • כירוסלמי מפרט רלח קליקך טעמ6 לררכי שלוס חלק המתניתין דמפסלת וכו' לכל לכולהו ללעיל מינק 65 קחי דקל כניטין 65 מתני (קו כתרי קנקו רתנימפוס לרכי פלוס ומסוס סכי נמי מפרס כירוסלמי וכמו שכתב הרב ריינו עובדיה מברטנורת לנפק תלינןלספור וכו' וכח תליכן סינפה לטחינה וכן כולן ולדכר סb סיתר • וכקנתו רפלינין כמתניתין דלעיל מין - חלל לקכס מיירי כידוע ס6ין לת פירות סל קיקר למתלי כל • וקלכן קני תליות לח הון מניות גמורות כקנקו ללעיל וחילחו מטוס לרכיסלוס ל6 קוק פרינן לסו וסילק קוס לן למתלי כלל 63 קיק טעס ודרכי פלוס כל כך נסתיר סייע ידי עוברי עבירק פרנס בכלל חיסור הלפניעור כמו סכתכתי כמסכסוי נסייעתח הפמיס ולוקח כקני לנפס וככרקכו' מועיל לרכי פלוס עס קלִיקוּכל דקו מטוס רכקו סיין טפי לרכיסלוס כרלסכקן כפרק קמריר ככתוכות נכי גורס סלס תסלול ולהתפליל גפס וככרה רחיס ותנור פמפיליס 6ותס פס רע כסכנותיס כן כתר קרס עס קנת תוספות כיחור • נסח רכתר קרן רבינו עובדיה מברטנורק כרכור המתחיל וכוררת וכו' ולס 6סר ככל כpc6 עס סbרן וכו' וקולנמרח כניטין ומלי קסיס לן קכ קכח כסכיעית חיירי לכולחי לין לס 6ל6

bיסור' כתכסר וכן כתוספות החלה לחסוך למלי כוללילפי סחסוליס פליו והעמידנו כחזקת bינו מתוקן לחוקמת קפסולק מסוקתס ע"כי ולימנ6 לקפרס פג ססכיעית קסס קכת למלי לפירסו לכולחי לין לספירות 50 קימר מיירי 6"כ ממי קפולס רקסמר • ויס לרמות ולפרט מtנק c6ק לסכרקס קססורק על ססכיעית סחפולק פפוחלת חלוקכליס כפפות עמקן כפירות סכיעיק ולס כרכר 6קר • ולפילו הכי מכללת לופלקכלסלס פיירפק בקרים לכן פוסלת כיון שיכולה לחלוק ככל וקננים בסן מפוס לרכי סלוס :

פרץ (

וסלי קכרח לזה קפי' מנרס פין

ודע

[ocr errors]

פרק ו שלש 6רכות לסכיעית :חליקית לענין דִין פנימית : פרק ו מכזיב וער הנקר וער ח"נס. פי'סר"כ כזיל כל ססחזיקו טולי בכל מזרח וסיעתו כסעלוּ

מסך כלפי קלפין לנו מורח ורגוע יוכחת" מככל: 65 כסכל ולל נעכר סעכודת קלרן התיס 6סור'נסניטי' מפכו וכו'וקסס עכו מ דכר :תח ולפי פירוס! הי ("למתני ולס נענות ונדלק לסור לחכול מחותן נדוליס פ"ח ועקר לח מעכנוער כזיך מעכו ועל הנהר ועור סלס פי'ועד הנקו כלכל לחסר סכיעית כלת

מהיכןמתחל 6ותת רכוע חס כיפור ולס כעכר כסכיעית : פרקושלש ארצות לשביעית כל שהחזיקו מן עכו לו מן כזי' וכירו ' מכזיב וער הנקר ועד חתנו

עולי כבל מא"יוער כזיב • לא כיני מתניקיץ הכזיך ער כיף משוך כלפי הנפון לנר נאכל : ולא נעכר : וכל שהחזיקו עולי מצריס . קנר מגזין טל סמנת מזרק ורגועה יוכחת מעכו מכזיביער הנהר יער אמנה • נאכל אבל לא וכפ"ר רחלת מפרס ג"כ פיוסכת נרנוט bל 6רן יסר! געבר : מן הנהר ומאמנה ולפניס' נאכל ונעבר : קרין מכזיך ער ינקו לכך כמקגוע כפונית מזרחית

ב עושין

מזרח ומכוין וכך למנה לכך נהנתת רכועס מפוכה כלפי

מערך וכן פי'קרים' ולכרי', נפון והולכת כד כזיב ורניעת חסרת מסוכס מעכו כלפי מזרם הללו וכן מס סכתכ ככ6ן דעכו יוסכת כרכועת סל 6רן יפרחל ונת קנסר החמור כחן וחלו תסתירנועות ככסיס עולי מכריס כמקלוט כפונית מזרחית קשת סמכסתי כספר כפתור ופרח ולח ככסוס פולי נגל : ועד למנוס קוס קר קסל סכתון כפ"6

ccלסתן על ספת סיס המערכי קס סנקכרן כחפר כנגולות סחרן נפר'חלת מסעי תתלו לכס הר הקר מתרגמינן הפיל על עכמו תות פר ורחה סלמרכזת הלפוןין הייתי כטני נירוסלמי טורי לכנוס וסול כלפון של 6רן יסרחל לנר מערך סניס כגליל דורס וחוקר ועוד חמס סניס כסלר 6רכות סכלקיס קנלול וגס זו 65 כנסו עולי ככל סלכך נ6כל לחקר הסכטיס ל6 מגעתי עלמי סעת 6חת מרגל החרן כריך העוזרי הכיעור לחייך ליסכל נעכר כסכיעית נוכל רקייכי וכתב דעכו וכזס ולמנס סלסתן על סיס המערבי של 6רן רפונה קרסה לזעקת ולת קרסה לעתיך לכס ול6 כענר יפרחל סס וקנת גכול מערכית רומית סול נתן מכריס וקנה ללענין פעולת החמירו ל6סור מדרכנן : מנתר ומקמנוס נכול מערכית כפונית סול, 6מנס ותו רר תקר ע"פ נכולי 6"י ולפניס כן כתוב בכל הסכרִי'וטפי תות ניח חיקוק גרסינן קנזכריס כפרס'מסעי וקס ככוס עולמכריס • וfמר עור סיס הלחין ולפסו לפר נרותק מקנטר ולפניס מתחלת הנתר מן טכו לנחל מנריס כמו סמן עכג לחמנוס וגס סמר סכזיר ולפניס לכר הנסר חוכת 5חרן • וכן מתחלת טורי למנוס הוח כפוני לעכו כמו יוס 6לו סן דכרין ז"ל - ולי-ספסרקכחים ולפניס (גריה? קריס לפניס :

: תורים סמליחות וכל דכרין ז"ל נחקירת רכס כחסר חמר וכמכוחר

מספרו 30חיפוטין ניק המקומותעד סירט 6נס הס 6חת לתת • נמכחוסרכרי סר"כותר"ס זס לינס 6ל6 כחומר קלעת ול6 כיווכוח הסמק כפי המניחות • חמרי פסחזיקו מכזיך ולדרוס ער נחל מנריס מכזיב ולכפון ער סר הסר ויסית כזיכ סכfחת המסג'לזכרון לנת שהחזיקו עולי מוריס כמו כקורת ספלית תסוך החוג וזס cחותה St מסכת חלס ס6ומרת מכונוער סנסר רי6c Sס יס מכזיב וער הנסר מקוס פתוח כמו המקומות סיס מכזיב וערחמנוס כלומ'סס מככוס עולי מכריס כלכר כמו כית ]6[וחביריו שתי חלות מסנתר לדרוס מהמכון לכפון Cתי חלות פכ"ל : וזס כמו סכתכ עור לקמן וזקופמן קסזס כל מס ססוס לדרוס כויני מוחזק פרחזיק כויזרח 6ס 69 סקס י6מרו כפירום סקניסס כענין בית פ6ן וזולתו ססזכירו יס זיל ע"כ : ומס סלפידכריו קנקיינזכר כמסנס סוס נחל מכריס כן כתננס כן סרמכיס כחכורו פיח מס'תרומות ולולס סר"נ ססזכיר עכו וסרכועייוכחת ממנו (6ע"פ סמסכתינו לה הזכירו מעכו ולח מרכועריכה לו זת מגמרס פרק קמח רגיטין דף זירסמתניתין מעכו ולכפון וככו כלכפין גרסינן למימרח דפכו לניפוכח לחרן יסר קימל ורמינהו היה מהלך מעכו לכזיב מימיכולתזרח הלרן חול' 5חרן ער סיולע וכו'מטמ6לו למערך קלרן 6רזיסרח על סיודע וכו' למר חכיי רכועס נפק6 פירס"ילעולס עכו כמקלטו הלפון 656 רכועס יוכחת עור מעכו לצפון נסיחמל"י עכ"ל גס כזס כתר כעל כפתור ופרח (ז"ל וח"כ יהיו כררי'ק"ל- ולר"מ ז"ל מנחתי כפירוסיונכתכילו כמכריס ספיי הפוך זה סלי הולך כולועד כזיב 6ל6 סמכזיב תלס רכועת נחת מחרז סעמיס סולכת כך עכו וכל גרריס סס 6"י סתו' מסכת חלות פרק כתרח חומר ספך גמריןהסולן מעכו לכזיב מימינו למזרח הררן טסורס מסוס חין סעמיס וכוי יום לתרן ססותה רכועס לה סני. לרכיס 6חת ל הספה המזרחית וסחת חל הספה המערבית : ע"כ • וגס סר"ס תירן כן כסוף 6סלות וכני התוספתל לתתס סיתס נמי כירוסלמי לפירקין - וכמכחו לכרי קר"נכעיכן רכועס דכפקח מעכווסתיל סוכס לחרן דסייכו Scה

כנסו עולי בכל לקוחיס קס מנמרק דגיטין ועל פי פירוסרפל קרמכ"ס ולכפירכועס נפקח : יער למנוס פי'סר"נהר הקר מתרגמיכן כירוסלמי טורי המגוס וול סרמכ"סיס מי סקורס 6מנס וקול 6מנס וס מי סקורס חתכוס ע"כ ומ"סוקו) 6מנת • רומז לפסוק תטורי מרc6 6מנסיהסיר סימן ד' • וכן פירס"י סס כפסוק סbמניקוס קר הקרן אבל ל6 נעכר • לסון סריס ולוקח כמחוכר לכל כתלוס עוין (כמו כסורייס דכסמוך דחפת"ק 6"כ לפני 6רכע 6רנות לסכיעית ליס לסוריה דין לענתה ע"כ וכן כרחין לכרי סרמנ"ס כחכורו פיל

, כפרים

וכתב עול וקמטנת

:

[ocr errors]

סכיעית

[ocr errors]

משיעשה כיוכס כו'.

כ כסוריא עיין כפי'קר'כ למסכת דמאי פ"ו מפנקי"6 : ג סוריס 6רס נסריס ו6רס נוכח פככס רול וחינת כ6רן רשים (וורין ולולכין ומעמדין • 65c כסדר מלחכתן הס יסרלל לכל לכר כפני סככסס קולס סככס 6רן יסר6ל כלס סגוייס לעימור קורס קריסה וקירוי : יעוד ועריכת פסים ונקנת ליניס עסלוי כלרן יסרל ונקנתן כתונת לקרן :

כענכיס מכניס נין מלחכות סכתכוסס ול6 ידענ6 טטמ6 מסי: פוסיס נתלו 6פילו לכל הכפוריס וללו כוfרן יסרS6 מגן לס 18 °אם היו קעלין פלסן •

תנור ולס תטחןטמת: עיין ככ"ז וסנת ב עושין בתלוש בסוריא אבל לא כמחוברושים 65. כמחוכר כגון מסיקה

מפנק ל'כפ'כענין : וורין ורובין ומעמרין אבללא קוצריןולא בוצרין קניר' וכלילס ולוקס כסמור אסורין * מסוס גידולי ולא מוסקים כלל אמר רבי עקיבא • כל שביוצא הכל כמו פקר 6פילו בחרן בו מותר בארץ ישראל - עושין אותו בסוריא :

מותר לפניי בק"כ יןיסעור וסכלס כקלוסת סכיעית : גכצליס שיררועליהם נשמים וצמחואס היו העלין לי 6תס כוכר 536 לתת כיכר

י 6ין 6סוריס 6פילו כחכילס שלהן שחורין אסורין • הוריקו הרי אלו מותרין מן המופקר וטעמו לגור כדין ספיחיס : וכריס פיט ר'חנינא בן אנטיגנוס אומר : אם יכולין להיתלש נסוריס כמקובר כדי ט65 לכתוב מוק וככר סוכרתיו - בעליהןשלהן אסורין וכנגד כל מוצאי שביעית יסיו מניקיס 6ת 6רזיסר6ל ו מאימתי מותר וכו' : מותרין : ו מאימתי מותר ארם ליקח ירקבמוצאי והולכי' ומשתקעיס כסורים

עיין מ"ס שביעית • משיעשה כיוצא בו עשה הבכיר הותר וכתום קתירו כלי סימכחו במסג' הנפילכסייעת בסמי': האיפליוני התיר ליקחירק במוצאי שביעית מיר : הענייס סכחרן יסרחל קלת

ה אין מוציאים שמן שרפה ופירות שביעית מהארץ ליוס כסוריח פסים קרוכה כפירו' ססני לחוצה לארץ: אמר רשמעוןשמעתי בפי'שמוציאין לקס ולח יכטרכו לנחתמחרן כתב הר"ן מפני סרכ' לסוריא ואין מוציאין לחוצה לארץ:ו אין מביאין יסרחל לקונה לחרן כל סקיתר על החיסור ונתבטלי הרומה מחוצה לארץלארץ אמרר'שמעון שמעתי סכיונ6 בו מותר כקריטר! סייס קר"ס ולע"ג וכירק בפירו'שמביאין מסוריא ואין ומביאין מחוצה לארץ תדלוריים כגון פלוס לכ"ג חוליגן כתר נקיטת מ"ת

פרק ז

ומדרכנן 6סור כל6 סיכוי חיישינן סלס יק6 מן סכלקט:

טוסיס 6ותו בסוריה? כי כסכיעית: הותר החפל - פירו: מקוס פלפל ותנין וכו'. חורחים וחיכו נריך לפנות 6 נמי הכי ק6מר כל סכיונ6 כו כמן סכתכ הר"ן

מותר בחר כמופקר טופיס 6ותו כסוריס 6פילו נסמור 6כל במוצאי סכיעית מין פירס סר"כ לפי סקין מניחין ירק כמחוכר 6סור מדרככן כחרן 6פילו כמופקר:נ כלליס סיררו

מחיכה 65רן וכו' עיין כמסנס ט'פרק י' דנדריס עליססנסמיס ככליס סל ctית Cנכנסו לסכיעית וירדו עליה' מס סכתכתי סס כסיפתח וסמיס :

גסמיס וכמחו: 6ס ססמיכו קעלין נילוט סגרנו והוסיפו 6תו מניחין וכו' : פירס כר"נ לפי סהתרומה וכו' • נרולי סכיעית ומנטליס סעקר חע"פ ססול מלונה לכל 6ס

תייסירכנן כו' - וכחו חונה 5חרן כו' • ויטמ16 קוריקו קטלין 6ז קולכיס וכמסין ולחומ6רע6 קל רנו : 6ס כך כתוב בפירוס ססזכרתי ועיין מ"ס כס'ונסוף מסכת תלס: יכולין ליתלס כעין דרך ככליס כסנגמריס יוכbין מעכמן מן

פרק ו החרןוכולין ליתלס וסס סטלין חזקיס וכטלחוסן נסן יכול לקלת

הכנליס מן סחר 16 ולחי גללו כסכיעית : כננל כן למוכחי סכיעית מותריס לfו ככליס סb סכיעית מיכחו למוכח כיעית מיירי ללח מקיליס כלו כולי קלי סגדולי סיפר כל סקס יפלוקת המסור 6ל6 סיפ6 כמי מיירי ככנליס פמפית מעקרן כספית וחזר ונטען כסכיעית ולחסר סנלכו מעט כסכיעית כקרן שחור ונטען כפמינית ומתוך סככר גרלן כספית 65 הוסיפו כיחס מעט כסכיעית ונחסר וכשחזרו' וסוסיפו מעט נסמינית חור מותו קיפר וכטל 6סור קמועט סגס סלספית מסייס לכטלו סחר סוף גדולו סיתר ולחין סלכס כרכי חנינס כן 6כטינטוס : .י מסיעסס כיוכסכו ממס סכזרע כמזכחי סכיעיתים גדול כיונ6 כוס דתלינן כית לי נמי נפני טרנסקסיתר על החפור ונתכטל : קנכיר מקוס סממסר ככר פירותיו יותר מסחר מקומות : קופר קלפל ותליס סמקוס סככיר הכילוס: מולי פנימית מיד לפי ססיו מכיליס ירק ממונה לורן וסיקרנה על ירק פכלרן יפרחל וחני שמעתי קטעס לפי סכסניס 6סלססימי . עוסק כיוכס כו : ה סמן טריפל סל תרומה טמחק מייד לפריפת עומד קרי ליה פון פריפה ומעלו עפולסריפס בלרן כרfסכחן כקוסיס פסוליס פתן נסרפיס במקומן וכן פירות סכיעית כריכיס כיעור כfרן וכתיככרכן תסיס כל פכולתס וחין קלכס כרכי סמפון : י מיןמכילין תרומה מסונס לחרן לחרן לפי פרפרומק כקניס 6חריס לכיס קגרנות סיפורכט 6pc

יסין קכקניס מרלפיס 6חריף יכלו חולק לחרן לקכיל 6ק סתרומס ולין סלכס כרכי טמפון

[ocr errors]
[ocr errors]

:

פרק י

[ocr errors]
[ocr errors]
« הקודםהמשך »