תמונות בעמוד
PDF

ו St מסחר סניס סגיס סים ככל 6קת מסן מססוי פני כני י הרי 6לוינטלו לסון סר"נ וחפילו הקטנות סכסן ומסייס קדס קרי 6לו יבטלו כלן ו6פילו הקטנות מכסן (5) מתחזי סר"ס רסלו גדולות 6פי'6חר וספילו מונחת כסרן כמפנה סגור כפפות מקומו סרס : פחות מכון מחנך וחינו ולfפילו סלסס נטלות על הכתף תכן לקמן רכחות מכל מקוס בוטלו כלו!6 גוממו ומניח מן הסלע כ6רן טפח כלי סליס6 כמסני ט': פחות מכלן * י bסון סרמכ"ס כחכורו פרק רחו לזריעה : כר"ח קחי

ניהיו פחות מטסרק סוסקין דלק יפתס מחנך והחי ו גרר שיש בו עשרה אבנים של משאוי שנים שנים פחות מעשר חנניס חופקין דנוממו : מס סקוס רונס הרי אלו יטלו שיעור גדר עשרה טפחיס פחות מיכן 6כניו קטנות ממסרו פניס יטול דלה מחזי כמתקן סוס מחצב וגוממו ער פחו'מהארץטפ'בד"א מתוך שלו עיני ומים קרים ומניח מן כיון דלחו לידית סוס ו6פילו אבל מתוך של חבירו מה שהוא רוצה, יטול בד"א קסלט וכן כתר תר"ס (וי כסלו נמי ל6 מחזי כמתקן בזמןשלא התחיל במערב שביעי'אבל אם התחיל נקו למימר מן הגדר:. סדת 6ס סתחיל לטול מערך בו מערב שביעי'מה שהוא רוצה נוטל : ז אכנים ? המסקל 6ת סלקו ז סזעזפתן שזעזעתן המחרישה או שחיו מכוסות ונתגלו • אס

מפני ססו6 המסריטה וספי' לס זפזפתן יש בהם שתים של משאוי שניס שנים חריאו ינטלו נריך להכניס 'פווסרמנ"ס2 6לס סעתידס לזעזעתן קוי המסקל את שרהו ניטל את העליונות ומניח את כחכורו פר' כ' סירוסלמי כללו זעזעתן : היי לוינטלו הנוגעות בארץ וכןגרגר של צרורות אונל של אבני פריך נפ'דלעיל fדתנן הפס כולן חגג חנתס סתיס : נוטל את העליונת ומניח את הנוגעות בארץ אם יש למסג' סליסית מסקלין ער המסקל סרקו סמסלק תחתיהן סלע או קש הרי או ינטלו : ח אין בונין ר6: הסנה כו' • תמן תנינין כלכני מן הטרה לסון סקלו מדרגות על פי הגאיות ערב שביעית • משפסקו המסקל נוטל 6ת העליונות מסכן :נמנית 6ת התחתונות הגשמים. מפני שהוא מתקנן לשביעית אבל נונה ומניס 6ס קנוגעיס כחרז הנוגעת בלון לכככינונה הוא בשביעית-משפסקוגשמים מפני שהוא מתקנן, וכחן 6ת 6מר סכין 6מר רני 65 מחזי כמתקן פרק ז למוצאי שביעית ולא יסמוך (ניס יסכון) כעפר אבל יונת כחן כתלוס כין כמסוכר גרניר טל גרורות גל טל עושה הוא חיץ • כל אבן שהוא יכול לפשוט את וכן הקימת כעיני ססרמכ"ס חנניס קטנות 1 סיס ידו וליטלה-הרי זו תנטל : ט אבני כתף כפיל סקעתיק למשנתינו תחקירן סלע חוקס על מחוי באות מכל מקום והקבלןמביא מים ואו הם אבני לקכח וכפר'ניקעסיק לממני כמתקןכין רלין סמקוסרחו כתף כל שאינה יכולה להינטל באחת ד• דבריו' דפרק דלעיל ול6 פירס לון ח חין נונין מאיר ר' יוסי אומר אבני כתף כשמן • כל שהן

כתלוס זו כמחוכר : מדרגות מעלות ע"פ תגליות נטלות שתיס'שלש על הכתף: י הבונהגדר בינו גרגר מלשון פגיס פלפס 56 יחליקי כירידתן לקחת וכין רשות הרבים מותר להעמיק ער הסלע מה

גרגרי'כר6ס עמירי קמיס סנתקכנוגעתק כחותן יעשה בעפר צוברוברשות הרבים ומתקנו• רברי הנומרגרליכמתקכןbספקו' רבי יהושע רבי עקיבא אומר בדרך שאין מקלקלין ח לא יסמוך כעפרינ"ל כסן סלוקיו כסכיעית : 65

ברשות

יסכוך • וכתב קריס יסמוך כעפר לס כס לסיות

6ס כ6 להיות סוכן מקוס סוכר מקוייכיסס סמיס כחכניס ל6 יתועפר וטיט בין הכניס יניקת סמיס וכו' לסון כחסן כסכך כקרנין : חיץ ירושלמי מסוס רמסו טפי מהו מתכוין לססקות מסן סלוקין : 6כל

כרכתיך ותוח נונס חיין עסת רוח חיין חכניס סדורות ערפל וכפין נדר כלה עפר ט והקבלן כמס סכקול קרין • וייס וכו'• מכיס מ"מ וטיט : כל fכן סכסרקו 6פילו קטנס 6ס כססו6 כונס הגדר

כתר קריס 6פילו פחותות מסכני כתף ולפי לו הכנין יכול לפשוט ידו וליטלס ולכנות כס הרי זו תבטל וכו' • וסרמכ"ס כחכורו כתכ ו6פילו 6כניס גלולות • וככר טינדר מוכחת עליו דלכנות גדרו כוח נוטלס ול6 לתקן קסדת סכי טלי קרסנין לסון הירושלמי 6פילו פחות מסכני כתף לזריעס : ט כלות מכל מקוס 6פילו מתוך שלו לפירעידיע

(קכית לה הזכיר קטנס זו דלכינן קכעי לקו 65 לתקן חת הפרס : וסקכלן סקכל סרת י מותר להעמיק פרהסלע • כתב קריר ולס קייסינן כסריסות מכיס מ"מ וחפילו מחותו סלת סתוס סריס כת ספילן

לנמל הכניס קטנו'סלין (סרת זו חסונס כסלו וי"מ וסמקכלן טורכו לכנות כניניס כקכולות פלין ( כונתו bk לקכן 6כניס מכיס (פ"מ והפיננמסרה)15c : רכי יוסי חומר כו'והלכה כר"יוסי :

העמיק ער קסנט ולח חיישינן לכמה ממלך וזרע ליס פלין ורן כני 6רס לזרוע סמוך לריק לכל בינו לבין תכירו חיימיכן שלמה ממלך וזרע ליס ו6סור : נוכרו בריקרולקר כך נוטלו ממס ומתקן לת רשות סרכיס כמו סקיס : כסס פלין מקנקניס רשות סרכיס כן לח יתקן כלומר 65

מכעיח

[ocr errors]

כפר המפוזריס

[ocr errors]

דלמ6 ממלך וזרע ליס וכו' וכ"כ הרים • וכריך לפרט לכמס מכעיס לככור עפרו לרשופ תוניס ססול 6סור 6ע"פ סיפרנו ממלך והינו מעמיק על הסלע וזרע ריק לחלו על הסלע fין 6קר כך סקרי מקנקל סוח סעי 656 לפי תקן 6סור כגון רחוי לזרוע ומיקו ליסנ6 רמתניתין מסמע לרכותל ועריות 6ס קיי מכניס חופפר מפוזריס גריס ל6 יכניס כמקוס 6חל כוח לסעמיק כל כך על הסלע * וסר"ס כתכ פור פירוט חסר ל6 יסלקס לגמרי מריקו וסיינו דקלמ'כפס סלין מקליניס 657 גזרינן 6טו טודר כסלסי

רקר (נכור עפרן (ר"תק ומלסון סרמנ"ס נסבורו ברשות הרבי' כך לאיתקנו מה יעשה בעפר צוברו חטיפי פרעתו לסלקו מידכן

ספיר נרחס פי'6חר סוק בתוך שדהו • כדוך המזבלין • וכן החופר בור • 65 יתקן לנבור לכניס 6ן : לסוכו ומותר להעמיק ער

ושיח ומערה 3

לר"תר הסלע ומוכיח את העפר פרקו בראשונה היו אומרים מלקט ולסיס לותס כנדי וקיר לפי ונוכרו כתוך סלסו וכו

ארס עצם ואבנים • סעס fל6 יסלקס מיד לגמרי נרחס לקח קמ"ל דחף על פי יעשנים מתוך שלי' כיון שהוא מלקט מתיךשל מכל ר'סר ויונ6 ליס 96 סמוכיס כפר הרכס רססי חברו את הגס הגס • משרבו עוברי עביר'התקינו לנת' : מס יעסת כטכר

לכוכרו וכו' : שיהא זה מלקט מתוךשל זה וזה מלקט מתיךשל זה הליכ6 דר'ט : כוכרו נתיך מה יפסק כעפר לזכרו שלא כטובה ואין צריך לומר שיקציץ להם מזונות : סוקו כלרן סמזכלי סלסה

ער"ק כו' • עיין בשרהשנתקוצה תזרע במצגי שביעית ישנטייבה חספות לבית ססס : וכן כפרק נ' רכיב מפנק חי :

או שנריירה לא תזרע כמוצאי שביעית • שרה הסופרנור טיס ומטרת נסחר פרקי מתוך סל חכרו שגטיב'ב"ש אומרים אין אובלין פירותיה כשכיעית ימות ססנס פליני כת רכי

כתיקר"וב"ה אומרים אוכלין ב"ש אומרים אין אוכלין פירו' יסוסע ורכי עקיכס לרני כלה עליך חינם לתקן פרק שביעית כטובה • (ב"ח אומריס אוכלין בטובה יסופט לונרו כר' קרונגנך מכרו מסייס קרים כורסינן ושלא בטובה רבי יהודה אומר חליף הרברים - זו סיסלקנו חס'כן ויתקן רמות

בפרק דלעיל מסנס ו' : מקוליבית שמאי ומחומרי בית הלל : הכניס כמו ססיס ולר"ע שלא כטוכס : לסון סר"ן

ג חוכרין חט"ע סרעתו לתקן 6סור bk סלין סכרו מחזיק לו

נוכרו כרסותו והלכה כר"פ: טוכס • פיין כפר' ו' דעכוס מסנס ני: ומס סכתכתי סס פ'ו בראשונה כדרך סקול מלקט מחכירו 6תסגס כס"רומים עוד להפתח ודחי 65 6תי למלקט סלקיס וכו'כ"ל

הכי מפרסמתניתין כירוסלמי נרחסונה ( אריס מטמפ למטרכו עוברי עבירת התקינו סיסל זה מנקט הין 6ומריס מלקט 6רס כתוך סלו 6ת סגס סגס כדרך סמלקט .מתוך סbוס כו'כדרך סקיק מנקט מתוך שלו לסיינו לוקח נסין ;SE חכרו כין גסין כין דקין ולע"ג לעליס ופסניס כפמלקטי וטפתח רתקנת6 67ף על גג רמקטיןcלס כטוכס 6פ"ת סוחיל חותן מתוך הסרת מתקן קסלת לזריעה כסמלקט הגס כלומר וזה מלקט כסל זס וזס כל זס סי מלקטין קרקין נרחת כמתקן קעניס וסעסרִיס סג:יסומכיס חת סדקין תנינין דכריךלעני וחולי והיינו דתנן כמתניתן כדרך ססו6 מלקט מתוך סל חכרו קוחוללו לתקן את הקרקע קעני'כדרך רתכינין כמלקט כטרה קנס קנס מסוס ל6ח' יתקנת תני כוומלסון סרמכ"ס כחכורו חברו בין דקין כין גסין ללח עבר חינם לתקן סרק סכרו ומידע פ"סכרחה לפוכר לנס חסר התקנת מלקטין משל חכירו כין ידיע לכעניס קול כריך : מטרכו עוכרי עכירס ססיו מלקטין נסין בין דין וטעמ6 6bסרו כטוכס נלחס כלי סלחיק6 גרח' כסלותיקן כין דקיס כין גסיס וקן חימריס ננסיס לקטנו : סוס מתקן סל קכרו ווס סל חכרו : ב שנטייכת לין לוכלין סbס כטוכס סלין תכרו מחזיק לו טינק להסתלf ירחי לס 6תיק פירותית - רתכיסס וזריעת ספירו כדליתל כפ'זס כורר דף כ"ו למלקט תקין כיון סין חכרו מחזיק לי טונס על זס : וחין ופוקו וזרעו וכ'כ סרמכ"ס פייס וכתכו סתוס' ו6"ת ומסוס כריך לומר סיקנן (הס מזונות פילמר לו לקוט מסדי קיוס ולתן "סרנוכח התירו לסרום ולזרוע לקויה חיפורס לfורייתf ל כך מזונותיך לפסיטל לחסור : ב סנתקוונת סנטלו קוניס דמיירי כסכיטית כומן סזס דרכנן • ח"כ י"ל דפקות נפט סוס כפכיעית : ונטיינה סנחרט'קיכס סכל סעולס קורסיס כעס ססו6ל לקס סמלך מס וfין לסס מק יפרעו ומפיר מתפיסת 6סל וקול קרס סתי פעמיס ומתניתן ליירי כסעת הסכנה סמלך וסכי חתמר כירוסל' מסוס סיי נפס ע"ס - ועיין מ"ס רית'המלכות לונסס על המס המוטל על הקרקעות (התירו גפ"נ מפנק כי :

לתרום בסניפית כרי ריקן קמס סקלוך מהתכולה למלך ולס שנריירה פיין מיט כפ'דלטיל מפנס ר': אין לוכלין פירת חרם פתי פעמיס קנסוסו רכנן דסריפס 6' התירו 65 סקי .סכיעית כטוכ'וכו' עיין מ"ס כפ"ס לעליו'כס"רי חריפות:fו סגדיירי סעפו מתנס ליר לכסמו' פעססכס סכר

ג ופוסלין כלמריכןכפרקין לעיל ול6 עסס ממכן 6ספות 6 סניקו כלי

לכל כו הסדק: 63 קורע למונחי מכיפית רקנסינן ליס כסני יותר מכנקוולק:כטוכס 6סור לסין מחזיקיןטוכס לכעליס דרחמניחפקרינקו קלוף קלכריס לכ"ס לקולח וחין הלכה כר'יסודס:

נ חזכרין

[ocr errors]

0

נ חוכרין נירין יכול יסר6ל לקכל עליו ככך וכן כוריס לסנס נ ושואלין כטלומן • פיין כפירוס סר"כספ"ק דניטין 3 סדק הפכו"ס מחרסה נכיטי' לזרעס למוכחי' פנימית וחף והמרל קייקר"נכדי סיגדל ויתענה וכן פי'סר"סיונרין על פי סגורס כעכו"ס לזרוס נסכיעית : ניריס 5סון נירו לכס

לחלק בין מרל לזירו ופיסול בפ"נמסנס נ'דל6 ניר : ונתזיקיס ידי עכו"ס 6ס מכל קורס יכול לומר לו ייסר סרינן !6 ער ריק • וסין טעס יפה (חלק כיון לזימור זכרית כחך וכיול כזס : וסוbליס

סלילן מרקוריתס וכןככרס נסלומון ולפילו כיוס הגו : ג חוברין נירין מן העכו"ס בשביעים. אבל לא נין כפחר חילנות כמיס ו סדל כזיתיס כסקזקיס מישר • ומחזיקין ידי עכו"ס כשכיעית • אכל לא הרמנ"ס כריס קי סמטק מקורבים זה לזה יותר מרחי ירי ישראל • ושואלין בשלומן מפני דרכי שלום : וכנור ונדכרי קרינ כמסכי נוטל 6חר ומניס כ' 6ו כוטל ו המרל בזיתים: ב"ש אומרים יגום -וב'ה אומרי'

דלקמן :

ומה כי סכזמר ג'ומנית 6'כדי סיגדל ויתעכי ישרש ומודי' כמחליקער שינים איזה הוא המרל ומרת מקלת מסילן כדי מודל לפון סליכה, והפרק אחר אושנים: המחליק: שלשה זה בצד זהבמה פינרל סול חופכורת חילן ו"מ לס דלדול ודלות דברים אמורים מתוך שלו • אכל מתוך של חברו: 6סר כדי סיגלל הפגי קלכך סנדלרל סוסו מן הזיתיס : אף המחליקישרש : ה המכקיע בזית לא יחפהו ברחה כפיר קרמכ"ס סכתר ינוס גומר ומקלז קלילן כעפר • אכל מכסה הוא באבנים או בקש • הקוצן המרל כזיתיס קול חימרקס ומשסיר הפרס כורן ולח קורות שקמה • לא יחפהו בעפר אבל מכסה הוא להיות עניס לc6 : וכ"כ ישרס לנמרי מלח יכס'כעוכר באבנים או כקש אין קוצצין בתולת שקמה בשביעי' כסכורץ וחולי סנס סר"ס 6ת ססלמה: ומולי כמחלק מפני שהיא עבודה'ר'יהודה אומר כרוכה אסור וקריגסוכריס כן ס דמבל כגון 6ס נוטל ספר זיתי'זס אא או מגביה עשרה טפחיס או גומם מעל הארץ : דעלמל פירס

דעלמס פירסו דסוק כן ככרזה :מחליף פני הקרקע והמזנב בגפניס • והקוצץ קנים ר"י הגלילי אומר וכדלעיל מסנ'ס'פי דפחה* יותר מדי למרי (עכורת ירחיק טפח • ר' עקיבא אומר קצץ כדרכו בקררים לכל הין הכי נמי רככחוכריך קרקע הול מתכוין ו6סור : אובמגל •ובמגירה ובכל מה שירצ': אילן שנפשה סל יעסס נסכיל שיענה מתוך סל חכרו 6; המחליף קושרין אותו בשביעית לא שיעלה אא שלא יוסיף : ויגדל הלל סיכות לעניסי יסרס ול6 עכי' 6יניס סיתקן

ז מאימתי וקנתיס לדקדק כן כוכריס קרקע חכירו וילום ללטניס

כסוף קמפני שכתבו מתוך סוס מכוין : ל6 יספר קניקוט נעקר ססרי קול מיתקן סל חכרו כו' • דלח עמו חינם סיתקן קרקע חכרו ידוע ככך ססעפר נעסס טיט ומסכיק סילן : כסכניס וכקס להיי לכעליס סו6 מכוין סמע מינס וחי לחו המכון לעליס הוק כננות3 סומר סלb יכס : כתולת סקמס סלח נקלנס מעולס : 6סור - ולסנסל קכרוכך כפל עכמו ל6כ"ס ומכל מקוס סית מפני סקיס עכולק פסים מסוכסת ככן : כררכס 6סור סקיס לקס לפ' כן כריסb • ועיין עוד כמסניות דלקמן מתגלגת ומתענס ככן וקוי כעין מור לנפניס : חלה מנכיס ער

ניסנ6 לעולס ניח6 • רקס ינוס פחות עסרס ס6ין דרך לעולס לכרתס חלס למטס מטסרק : סו מכנסרס קוס • וקרמכ"ס נסתר מזה כחכורו וכתכ 5 נומס מטל הלרן סלין דרך לכרות חותס כך וסלכס כרכי ישרס כו' 6ל6 קולן מעל סחרןוכו' : יהודה: ו המזכס כגפניס מקטע זנבות קגפניס כלי ה המבקיע כזית - פי'קרמכ"ס לקחת מקס עליס :וכך סיעכס הגזע וינלל ויגבר כחו וכן קקוכן קניס כרי פיתעכו

כתב כחכורו ספיח לענין כיקע זיתיס ולענין ויוסיף כחן: ירחיק טפח מן הקרקע וטוב ל6 מיחזי כעכולק :

קנינת כחולת סקמק - ועיין מים לעיל כס"ר: סנפסק כסוק כמו ויפסחני : 65 סיעלס סיתסכרן סרקין : שקמה פירט הרמכ"ס מין הקמניס ועיין מס סכתכתי מלח סלח יוסיף ויסלק :

כריס כלליס : ז מחימקי

רבי יכולה לומר כדרכק 6סור וכו' • וכתכקרסניסל

כפ"ס וכ"כ דף פי ע"כ: ולת"קליכח למימר דלית ניק קחי פיטורס 656 שיעור 6חרינ6 כגון מפbסס ולמעלס 6סור רחיפל סתס כנמרס הכסלסה מעלי לה ועס קרן ותיקה לק מכלן מילן לס מקסי קטילס • ולס טלוי מעלי לק • ולפי זה גרסה לקלכתח כת"קניון סחולק : וקרב כמנהלכה, כרכי יסולק כ"כ סרמכ"ס וכתר הכ"מ כפ"ח מהים סלפטר ססוכר לרבי יקולה 65 לחלק כל חלק לפרס : עיר

ולי נרחה רמסוס לסתמס רסוניס פריך מינית קתס כנ"ל : והמונב כגפניס וכו' פי' סרמכ"ס כרכרי ר"ע כסל6 נכון לומר ופסוט לכ"ט עתיק • ועיין לעיל מסכת ר' :

כעו' פירס סר"כ מן סקרקע ומוכלס מחזי כעכורה . וכתוב כפי שהוכרפי ח"ל 6ף כי כויתיס (כרטנקר

חליכח לכולקן טרי לנוס גרסה רסורס סזיתיס מעככיס ינפר החריטה מסורס גפניס קרדום וסגל כתכתי כמשנה ו פרק ד' רפלק ומגירק קול מסור רמכ"ס :

ו 48 ים 8

:

[ocr errors]

:

מינוס

סירחיק

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

: וכן כיונ6 כקס כססר סכי סכום וכו' 6סיפ6 קחי כיחכו ? מסימתי 6וכליס פירות החילן גפניטִית מסוס דדרסינן

כונס כו' כרתנן כפרק קמ6 דמעפרות התלניס כלכלה וכס לספסר וחס לוכסן קודס כסולן היינו ספסו : סיכחילו וכ"כסר"ס : (תימה על פי הרמב"סbפי' כפיוריסו הפגין פני תחנה כרכמין התחנה חנטה פגיס: מפסוריחו בפנין 6ז יהיוכליס לעונת המעפרות • וגירסתו ומחר כוי", קחלימו וזהו התחלת כסולן: סוכל נקס פתו כסרס 6כל ללקט וכן קגרס כתיכ פרס'כסר •

ולהכניס ננית חייגו רסלי .ומפרס וכן כיוכח כקסר" ז מאימתי אוכלין פירותהאילן כשכיעית הגפנים עד פיגמרו : כחלו מגדלו ftsוכל מס סינמס כחילנוי משיזריחו אוכ'בהם פתו בשרה ביתלו כונס לתוך קרנה ודומה לו ונס נפסס טרוריסו פניסס : וכחכורו ביתו • וכן כיוצא בהם בשאר שני שבוע הייב כחלק ני וכירושלמי יליף לה פ"ו מסלכו'סכטס כתכ ולס כמעשרות: ח הכוסרמשהביא מיס אוכל בו פתו מלכתיך תסיית כל תכולתה יכניס לחכול בתוך כיתו על בשרה • הכאיש כונס לתוך ביתו * וכן כיוצא בו הכול וכתי'כן הסרת תוכלו פיניעו לפונת המעפרות : בשאף שני שבוע חייב במעשרות : ט זיתיס 6ת תכולתה כסתי תכולת ה הבאיש פירם ירין משיכניסו רביעית לסאה • פוצע ואוכל כשרה • הכתוב מדבר 6חת מן הנית

מפיקרחו כלס? הכניסו חצי לוג כותש וסך בשרה הכניסו שליש ולחת מן קסר: ח מסכנית ותינו וכו' - וליסנס דקרח כותש בשדה וכונס לתוך ביתו • וכן כיוצא בהם מיס מסחטו ויוכח ממנו ישעיה ה'ויקו לעסות ענכיס בשאר שני שכוע חייבים במעשרות ושאר כל מסקי: מסקכחיפומפיקרלו ויעפ כחוסי'מפמר רכסוסיס פירות האילן כעונתן למעשרות • כן עונתן כ6סה והיינו גסיתחילו ענני' רעיס קס וכן פירס"י לשביעית : 4 מאמתי אין קוצצין האילן (התנפל ונחכסלו טר ססי פיכך כתכ סרמכ"ס בשביעית • בית שמאי אומרים כל האילן משיוציא סתחרנניס פכפניס נרקיס ותני'על זס סענין ספ כחס' בית הלל אומרים החרובין משישלשלו : והגפניס מכקון מתוך הקלפם מפני פסול קרוב להתעפס משיגרעו והזיתיס משינצו ושאר כל אילן משיוצי' ט רכיעית לסלה סמסלס ונספחת כסיניחוסו ע"כ וכל האילן כיון שבא לעונת המעשרות: זיתיס יכול להוכיח רכיעית כלות רענניס טוניס יקרסו

מותר קנון סטן:פונט דרך הזיתי' כפסיכסה כשהגיעו לכלל

לפלען כרי (מתק מרירותן : קזק מהטעס סfמר : חכל פקר סס כ6סס קונס על ענניס וחוכל כסרת ורנר פורכו לחכול הול 6כל לסון לס סזו ולין רעיס ככתוב כיסעיס וכרתנן כפרק קמח ומעפרות הענכיס סכין 6k כרכר סורכו לסון : הכניסן חני לוג סכתכסלו על וקסכסיס מסתכלים. • כמ"ס סס קרמכיס וסר"נ וסכסיס סקול יכול להוביל חני לוג מסלק הכניסו סלים פנתגדל

וכלוסיס. כמו כנס ככס ולומיסס : סליס ממס סעתידיס להתנדל 6"כ סמוכיח מתן עכסיו סלים ט רביעית ולוג וס6ס • תמכחס מפורסיס כסיף פיfה : ננמס סמוניה נסחת כסנתנסלו יפס: כך עונתן לסכיעית ולין כותש כפות וכונס כו' • חורחס למלתנקט סכן דרך חוכלין מסן כסכיעית ער 6יגיעו לכונת מעסרות המפורס כפי

לכותסס כטרס ז"ל סרמכ"ס כחכורו הכניס קמס רכגעפרות רוקח תוניס וענכיס וזיתיס רניניס לסכול זרים מותר להכניס לביתו סקרי קנים לעונת המעטרות • קידס כסולן לפיכן התירו ל6כול מסס כסרס כסכיעית קולס ולתקן כותס עיין כמcנק ו' פ"ח :

סיגיעו לעונת המעtרנת 6כל ל6 כס6ל פירות ; י חין קונלין י אין קוכלין וכו' כתב סר"כ וחני סמעתי כיון דbפקרינקו 6ת סחילן כסכיעית מסוס רל6כלס 6מר רסמכס ול6 לספסר

וכוו13 פירוס סרמכ"ס כפירוסו ותמהני למס הכניס הניסמעתי כיון דלפקרינסו רחמנ6 לפירות 6ס יקכלס הוי עכמו לפ'טעס fמר ממס סbמרו כגמ'פ' מקוס סנסגו דף ניר גוזל 6ת קרניס מסיוניס תחלת סעלין כימי ניסן : ע"כ ל6כלס ול6 לספסל . וסע"פ שהתורה ניתנת לסרס 9פיסלסו מסיתחילו להכיר ולתלות כעיןbcStת: מסיגרפו כפניס מפניס סוניס ס"מ 5מדרס כעלמס סכל כפסקי דינין מפיטסוגרעיני' פ"6 הכוסר כשיגדילו (סענכיס) וכעסו כפול חילכו 6לf מס פbמרו חכמי הגמ' כי כליספק מע"פ סטעס קלכן נקרח נרוט } מְפיננו מפיגול פליקן קגן כמו קגננים מפנה הדין מחי דמרמיכןבית וכחכורו פ"ס כתכ ונחמר גראוכלר כטיגיעו לסעוריס סללו לסור לקכלן כסכיעית לכס לקכלה ולת. לקפסה לכן נרקר כעיני ססרמכ"ס

מותר נפירס 65 נתכוון חלק לתת טעס על דרסה רלbכלס ול6 פספסר ולמר סקול מפני גזל הרכיס וחין כין פי' רלסון לפי: פני כלוס כמו בחטנ הר"כ 6פני טעמיס קס : ומ"מ לכסנרק

חיב לטעמן 6ל6 כן היתה מכות השמינית סל6 לספסיד פירותיה חבל יהיו ספירות חסוניס ולנפסריס : טייגרער כתר הרע מטיעפֿר גרעינין פיח סכוסר וכו' • הך פירוט6 כתר6 גמרח חרוך כוח כפיי כינר מכרכין דף לו וכפ'

מקוס סעגורף-כ"ל ולפיכך לחו"ל קרנ(כתוכ פי'חקר 62 זליכן הן • וכן סס דכרי לריס ויין מקפ6כתוב בסיר כפ"ס רמ"ס הסנה לי :

מותר

[ocr errors]

:

3

[ocr errors]

ריע מברטנורה שביעית פרק ה

:

[ocr errors]
[ocr errors]

רגע מברטנורה

תוספות יום טוב

ע פותר לקונלו ולין כ6ן מסוס קעסל קפרי לו מסוסנזל לחיון מותר לקולנו' פי' לפניס וכ"כ סרמכ"ס כחכורו ומ" ליסכ' סככר ספרי רחף (6כילה ומסוס קולן חיכנות טוכיס קרים ומפוס קוכן חילנות כו' • מס הנה מעולם ניכס 6ס קול מטולס כלמיס סרמיו יקריס לפני יותר מלחין: כרמיס כיכ סרמכ"ס וסריס וכרקל יס מול לומר כגון רלס וכמה יקל כזית לסו 6סכיעית קחי 62 פיק6

6סור לקככומפוס. טעין קכח • התוספ' ככרכות דף ל"וכתכו זת סתירין לכל קולן סילכות טוכיס כוכתיב

חיכנות חון מן הזיתיס : כי ממנו תוכל ז6ותן לה מותר לקוצצו כמה יהא כזית ולא יקוצגו רובע • פרק ה אמרו ליס לס תכרות: רונט סקי מסוס וכן שמעון בן גמליאל אומר הכל לפי הזיתן קמפיין יותר מפלר סיכות פרק ה בנות שוח: שביעית שלהם שניה גגות פות ולס נתפרם קטעס הללו כדקל מותר לקוללו על

שהן עושות לשלש שנים ר' למס לס סכרן. כמו כן לטעין קבל :

יהודה אומר הפרסאו'שביעית שלהן מוצאי שביעי' כפרססות וכיון פנסנטו פרק הבנות סוס תחכיס שהן עושות לשתי שנים - אמרו לו לא אמרו אלא נסכיעית מיקיס לפירותיסן

לכנות המגדלות בנות שוח! ב הטומן את הליף בשביעית: ד"ט דין שכיעי' כסנגמרי כמוני מנ'סניס לנ'סניס:סכיעית אומר לא יפחות מסאתים : ער גבוחג'טפחים • סכיעית ולמס יסיס לסס דין סנקס סנס פניס סל סמטס וטפח עפר על גכיו • וחכמים אומרים לא יפחות ירק דנתר לקיטס כדלעיל ופירות קחונטיס 3סכיעית מארבעת קכיס י ער גבוה טפח וטפח עפר על

כפי' מסנס זפין : חיזנגמר כסולןער פנה סני' גכיו וטומנו כמקוס רריסת ארס: ג ליף שעברה נ הלוף פיר'סר"כ מין של סמטת ססיל ג'לחניטה עליו שביעית"ר'אליעזר אומר: אסלקטוהעניים

ממיני הכללי": ו6ז נוהג כהן דין סכיעית את עליו לקטוף ואם לאו ייעשה חשבון עם העניים עיין עוד פי' 6סר בריפי"ס וכתר חנטק 6זלינן: פרפיו' רבי יהושע אומר • אסלקטו העניים את עליו הסכת : ג ליף סעכרת מין תסגיס סעוסיס מסתי לקטי ואם לאו אין לענייס עליו חשכון :ו לוף של עליו פכיטיפ כו' פניס bספי פניס ולין סלכס ערב שביעי'שנכנס לשביעית וכן בצלים הקיציני' כירק 6זלינן כתר לקיטת כרכי יסולק : ב קטויין 6ת וכן פואה של עירית בית שמאי אומרים עוקרין כללפיל כפ"ס כפי' מסס ז' הגוף מין ממיני קכגליס אותן במארופותשל עץ ובית הלל אומרים ו6"כקחי לוף דלקט כפמיני' סרגיליס לטמכן בחרן: 69

בקרדומות

סין עליו מורת סכיעית • יפחות מסלתיס מסוס למסזי

ותירן קר"ס רמתניתין סיירי כזורע על ויטמין מסן ססתיס כחפירת 6חת על גובה ני דעקרוקן עס עליו סוף סכיעית ועקרוקו בתחרופות כריכו טפסיס סלליקיו מפוזריס 6לס יקיס גונק קכרי נקכיכו'ני (כמספק ללקמן)והניחוקו כמקומו וחזר ונטרס וקוסיף גידולין טפחיס וטפח עפר על גבי הכרי : וטמנו כמקוס דריסת כפמינית ולפיכך כריך לעשות חשבון עס סענייס • וכתב עור קורס כלי פלס יכמס וסלכס כחכמיס : ג לוף ספכרר עליו כירוסלמי פריך מקל לנזרו על הספיחיס וריס פרק ט'וכלומר פכיפית ונכנסה עליו סמיכיק סקול מתקייס זמן מרוכס כמרן כל צוף סכיפית 6סור כין לענייס כין לעטיריס • ומסני דלק מחובר : 6ס נקטו פניס 6ק עליו נקטו לעלי הנוף ים נקן גללוכסכיעית כי 6ס סעליס וככר גדל העקר מפנק פסיק וכי ניעור נפקרו לין לו כיעור כרתנן לקמן כפ"ז הנכן 6ס נקטו חסרינן ספיחיס קייכו כקנן רתחלת גירוכן כסכיעית לו כגון ענייס לסת עליו כסכיעית לקטן ולס לחו ונכנסו לסמינית כתכולת סbס סכיחס סליס כססית לכל לוף מנהל כספית מלס וגרלו תפלין כמלחו נרולי סכיעית ופמיני'מכורכין יחל: יעשה שגדלו עליו כסכיעית זית בית דין פפיסיס ליחסר כחכירה קסכון וסער כמתנדל מקן כסכיעית ויפן לפנייס ורכי שיעור ויש עוד סיכויי 6חריני • פ"ס - ועיין סכתכתי כריס פרק סכר כרכי יסולק לחמר לקמן ענייס לוכליס 6קר כיעור ול6

ט' כסייעתר רסמים : עסיריס : רכי יקופט חומר מין לענייס עמו יסכון לסכר י ליף

ערר פנימית • פירס קרן ולק קוסין כרכי יוסי לחמר לקמן 6חל ענייס וחקרפטיריס לוכליס 6חר כמקיס כסכיעית 66ס קוסיף וכו' חסור קניעור וסלכס כר'יקוס:ו גוף 5s ערך סכיעית סנסלס נעקרו מסוס ספסל פרי לכספוקר כסיכוי 65 ימלט מערך סכיעית ולח קוסיף למחיס כסכיעית 66ס קוסיף כמחי סיפסיר תקלת קפרי - ולפי מה שכתבתי לקמן מפנק ו' כסס בסניפית 6סור לעקרו מטוס הפסל פרי : הקיכוניס מ קרמכ"ס דכל קספּיחיס 6סוריס כסכילת. יס כפרס פנזרעו כקין ו"מ מיוחדות לקין פין יכפות מלך : פולס Sc כפעוקרס וחיכו ופחי לחכון קו כחלו הפסידן כידיס ורסמנה עילית קנלילס כפרק סמינר: פולק ככס 6לוס פקורין רויי"6

חמר לקכלס ול6 לספסל : כלפיו : כמחרופות SE פן כמר'ססופריס כו 6ת הקרקע : עירית פירס סר"נסרק סמינה (6ס עידית מפורס SE כן ול6 c כרול פלח ירחה כעוכר 6ת סלרן :

כריס פרק ק' רניטין : בקרדומוס

ג 18 יח ב כקרלומות

« הקודםהמשך »