תמונות בעמוד
PDF

:

:

ב

[ocr errors]

סמיטס דסריסס מדנרי הסופריסי" להחמירו בערור (חריס כית ססלמיס ס6ין די לה במי גשמיס וכריך לספקותת תרגוס סריח עכולת כגוף הקרקע

הכל לסל"נסכתן סמס סקול הוח. טיף וקול מסלקי: מיכלין חותכין קיבלת מומין סנולדין ה הרכרי סופריס כתוס'סכיעית 65 גזור כריך לומר דסביר'ליס כלילן : מפרקי קענין מקל הליכן לסקל מעליו : מסכקין נס כמ"ס סר"ס דסריסת מדחורייתח ולוקח כקיפוחיס ודלועיס כרטיס המגולין מכסי'bותן כחנק: מענין תחת החילן לקמי' ד דקות כדור וחריסי עור"ס

קתולפיס הגדליס כו : 6ף כ לצורך פירות קול והתירו בכית השלחין מיבלין מפרקין מאכקין מעשנין ער נוטל 6ת קילין כסכיעית וכ"כ סר"כ דלגורן פירות ראש השנה רבי שמעון אומר אף נוטל הוא את עכמס ות"ק 65

6מר 6ל6 ב התירו ומקיט נמי כריכין העלה מן האשכול בשביעית: ג מסקלין ער ראש מפרקין 6ת סעלין כתוספ' לפר'וגרי קריכ כמלי לכתר השנה מקרסמין מוררין מפסלין עד ראש השנהר' סכיעית לכל וסין סלכס כר' נסיןסרמכ"ס כעקרי תחילגו' יהושע אומ' כזירורה וכפיסולה של חמשית כך של שמעון : ג מסקלין מסירין וקיינו כפי דרך החפירס ששית ר' שמעון אומר כל זמן שאני רשאי בעכורת 6ת כלכניס: מכרסמין כמו ולעולס לכן נקיפוחיס האילן רשאי אני בפסולו:ו מזהמין את הנטיעות מכרסמיןככיף לסיןיכרסמנ' , ב ודלועיס דוק6 קתרנו סברי וכורכין אותן וקוטמין איתן יעושיןלהם בתי'ומשקין חזיר מיער כלומר כורתים קול עכמו כתכ למסו' פירות אותן ער ר"ה רבי אליעזר בר צדוק אומר אף משקה וחתכין הענפיס קינסיס מן זי התרנו וכספ"ק מפרט הוא את (ס"6 על) הגיף בשביעית אבל לא כלילן : מזרנין הענפיס נ דכלילן 6"ג סריסס לפירות את (ס"ח על) העקרו

הלחיס כטקס מרוכי'רגיליס !6 עד העברת * וכתב טול

ח סכין

לקנקן ומניחין מקנת מין כר"ס דמעדרין לפון וכל

וזהו זירול : מפסלין סנוטל ב התריס כמעור יעורון ועיין מסנס כ' פ"נ רפיחת • נקוי 6ת קפסולת ות מפסלין לפין פסל לך פחותכיס כל כ יודע לנגפניס סרי פרור 6פילו כסכיעית כמיס קרפניס סענפיס סכfילן כדי שיתענת: נוירולס וכפסולת סb סמסית

כ כינורו פ"ס • וכתג סס סכ"מ ררס לה גרס לית • סכל וכו'ת"ק 65 פרי 656 ער ריק של סניעיק ורכי יסוסע סכר כפירס"יסכינו פיק רמ"ק לף ג'ט69 כתוב וכעתיקי סרי : כסנת חמסית כן ספית מס חמסית נכנסת לcסית כן סמית'ב בבית המלחין כתב סריגליסנס לופוס מסלקי • עין

עיין נכנסת לפניעית וכמו סמורדין של חמסית כספית כך מזרדין • ברים מסכת מ"ק : נוטל חרס 6ת סטלה וכו' סל ססיתכסכיעית : ר' שמעון 6ומר מסגרת וחילך פסול עיין מ"ס כסיף פירקין נס"ר :

כחסר כענולת החרן נחסר גמי כזירור ופסל ופלס מחלוקת ג מסקלין מכלן סייעת למ"ס לעיל לרעת קרמכ"סרמוכלין כרכר וסלכס כת"ק : י פּזסמין 6ת הנטיעות כפקליפת

לכל תסרות קחי ולח כללינתו כסיפל מסוס ללה החילן נופרות מדניקי' פס זכל להכריחו כרי פלח ימות החילן דמיין יוקל הכח דודחי ככל סרת חילנות חיירינן - ו6פילו וי'ממזימין סמפוחיס הסילכות כלכר פרימן רע כדי סינריחו הכי ל6 כייל מסקלין כתרי חינך:6 מטוס לסיקולנטרי ו6ינן התולעיס מן קרית 6ו פינותו : וכורכיס ת סכורכיס רכר כחילן עלמו • ומכל מקוס קסס קנת למסקלין כוס כית סכין החילן נקין מפני החמס וכחורף מפני הכנת למתני נקלי מוכלין וכן כתכס סרמכ"ס כמו פקעתקתי לעיל כורכיס הענפיס זו עס זו וקופרין 6ותס למעלס כר6פיקס ועיין כפרק דלקמן מסנס ז' :

פלס יסיו נטוסים על חרן: וקוטמין חותן י"מ bסיס כסרפיקס במקרסטין פירס אריג כמו מכרסמין ככיף כו' (עיין מס 6פר תרגוס חפר קטמת וי"מ פוער הרחמיס כמו נקטס ר6פו: סכתכתי כסוף פינדפיסת :

ועוסיס נתס כתיס רגיליס כפפות לחילן גדר חמת סניכוקין ו מזהמין פירוט השני פכתר קריר סמוחין וכו' כדי וממלסיס 6ותו עפר וי"מ סנסיס לו סוכת מלמעלה לסגן סיכרתו סתולעיס קול פי' סרמכ"ס ולף על גב עליו מן סחמס לו מן סכנת על הגוף של החילן 556

65

כ דנסמעינסו ממתניתין כ'מעפניס וכו'י"ל דס"ל דלוקס עיסון של קפקר פלח יעסקכסכיעית כורך סעוסס נפחר הסניס פינת עבודה כגוף החילן קול לסרינן בתוספת סניפי'קמ"לן סין סלכס כרכי 6לעזר כרכי גלוק 656 חפור להפקות הלילן דחף זיתוס ססול כנוף קלילן כמי פרי • וכחכורו פרק 6' נסכיעית כין על הגוף כין על העיקר : כתר ססוכין הנטיעות נוער סיס לו זותמת כרי סלק יתכל

ס סכין

ב מותו הטוף כסקול רך 4 •°וקוטמין 6ותן : פי' הריבית לטוס מפרשיסס 6פר כו' וכפי שהזכרתי הקפה על פי' רfסון לחיכו לסרי קול מחנקין

ללפיל • ע"כ וסני קפירוסיס רחיתי נערוך ערך וכל : *ומשקין נתן לסון סרמכ"ס שופכיס מיס על

יחס החילן וירך על גוף החילן כולו וישקקו • עין : "ועיין לקמן כסמוך ני... .את הנוף כו' 6ת סעקר ותרין העתיק נסניקס על וכן קנס כמסניות כתוכיס וכרלס סכן סול גרסת הרמליס ממס סכתכתי כסמו כרכור דלעיל :

: קפניס

[ocr errors]
[ocr errors]

:

חילן סקס :

ה סכין לה קפנין פירות סלח נגמר כסולן סכין חותן כסמן ה הפנים עיין כפי'סר"כ מסנס ז'פ"ר: פני פרס סכיעית כסקן מחוכרין לחילן למהר כסולן ופעמיס סמנקכיס 6ותן

כתב הר"ן פירות סחין מתכסליס ער תסרי כן' ומסימיס סמן בתוך קנקן ל"ג מנקניס ספניס כלי סיכנסו

כלומר סלין דרכן לסתכסל על תסרי וכ"כ סר"ס כסדיס : כסס נסמיס ויתכסלו מקרה : פגי ערן סכיעיק פירות סין רבי שמעון מתיר כלילן וכו' - כתב סר"ן לעסות כו מללכת מתכסליס על תפרי סל

במונחי סניעית. למוותר" סכיעית לין סכין ומין ה סכין את הפגיס ומנקכיס אותם עד ראש השנה כל עבודות הכריכות 65ילן כונקכיס חותן כספית מסחר

פני ערב שביעית שנכנסו לשביעית ושל שביעית. כדתני' כת"כ סכת סכתון סליןנגמר כפולער סתכנס

שיצאולמוצאי שביעי לא סכין ולא מנקכין אותן ר' (יסיק לקרן) כיון סינחת סכיעי' ולפי' כמקוס סנהנו יהודה אומר מקום שנהגו לסוך אינן (ירוי לין) סכין סכיעית 6ע"פ ספירותית 656 Sסוך חסר תנ6 קמ6 : מפני שהיא עבודה מקום שנהגו שלא לסוך סכין סמטה מותר 6תר לעסות ורכי יסולת פליג כין מקוס ויש מהיר באילן מפני שהוא רשאי בעבוד'האילן : 'מלחכס כגופו סל חילן סנסגו לסוך למקוס סלס ו אין נוטעין ואין מברכין ואיןמרכיבין ערב שביעי' (חבל) פירותיו 6סורין על נהנו נסוך לכמקוס סל6 פחות משלשים יום לפני ראש השנה ואם נטעאו ט"ו כסנט : נסגולסון 65 מחזיק סיכה הכריך או הרכיב ועקור ר'יהורה אומר כל הרכבה ו ואין מכריכין•

טיין עכודס וסרי : רכי סמעון שאינה קולטת לשלשה ימים שוב אינה קולטת ור' רפ"ז רמס'כלליס מתיר כחילן פסוק כולל יוסי ור' שמעון אומרים לשתי שבתות :'ז האורז

מ"ס שס כפ"ויודנקט סרט פירות פנימית לעסוק כו והדוחן והפרגין והשומשמין, שהשרישו לפני

זמורת גפן היינו כת"ס מלכת כמוכי סכיעית ראש השנה מתעשרין לשעבר ומותרין קר"ס להכרכס סייך לוקח מפניסקוס רטלי כעכודת

בשביעית כגפן חבל קרמנ"ס נקט קלילן 6ף על פי שהפירות קרוסיס כקלוס' סכיעית וסלכס כתנ6 קמ6 : י מכריכין פחות מפלסיס יוס ודכו זס 6סור לעולס 6פילו כזמן הזה כופפיס זמורת הגפן בחרן ומכסיס 6ותס כעפר : מרכיניס מפני מרחית העיןפתח יחמר סרולס כסכיעי'נטען• מניסיס ענף SE חילן ומרכיכן חותן על ננחילן חסר פסול סרמכ"ס פ"נ מס' סמיטק - ו6"ת כזמן סכית דמתניתין כיס ממינן : פחות מל' יוס כגמ'כמסכת רחם הטנס מוכיס לסנן קיירי חמי פרי ער ל' יוס טפי מקריסה ומל6תי כפירוס נייס רקליטת לת"ק וג'ימיס ורכי יסולק (פתי סכתות דרכי הזכרתי פכתך סלה החמירו כנטיעס ככחריפה לפי ס6ין יוסי ורני סעון כריכין קורס 'יוס ותוספק סכיעית רכפינן תוספת סניפיק כתון כפ' כי 6ס כסריסס כררסיכן מכסריס סתקלוט הנטיעה, קודס תוספת סכיעית וכנקו ס"ל תוספת וכקניר ח"נ קסמירו כחריס' לפי פרינס נרחית פתוח לכורך פכיעית ל' יוס סלכך נתכח קמל דסמר חין קליטת פחותה החילן ונרמס כמתקןפרסו עוד ים ליתן טעס רכל חולם ערך מסלסיס יוס כריך 9' דקליטה ול' לתוספת לר' יקולת לחמר סכיעית קו לקו עול (נ"ל 50*5 (סופיל) כסכיעית 6כל סין כנ' ימיס קול קליטת כריך ג'רקליסס ול' לתוספת לרכרי ר' ל6סור לטע ערן סכיעית מסוס מהחילן גלל כסכיעית לכל יוסי ור"ס 67מר סתי סכתות כריך סתי סכתות לקליטת עלי סילכות נמי מנדל גללי כסכיעית ו6"כ ל6 יטע לעולס עכ"ל: לתוספת ופי' קליטת סמקל סנטיעה נקלטת ונחקות כסרפית לשתי

לשתי סכתות • עיין כפירְוס לר"נכרפ"ק למסכת ר"ק: בחרן והנכס כרכי יוסי ור"ס : ז הסורו כלע"ז רי"ט : ז מתעשרין לסעכר : כתב סר"כ6ס סיתס פנס רספונס ולוחן מיל"יו :והפרגין כעין רמון מלח ורע וקורט סלו מקפקט

וכו' • לסון סרמכ"ס וסbמר ר"ס 6ין תכונת בתוכו וקורי' לו כערכי כסגיס וכלע"ז פפלוור"ק וספומפפין על ר"ה SE סנס כסנס סכיעית לכל סו6 ר' וכו' • ע"כ וכתר כמין זרע חרוך וכר"י ממנו הרכס וקורין לו כערכי סומס"ס: קר"נ לכהנך 6זלינן כתר קסרסס לחין נוקטיס וכו' • כחסר מתעסרי'לסעכר כמעסר סנס סענוס 6ס סיתס פנס ר6סונק 656 קיוס לוקטין מעט ולמחר מעט וכמכלו חרס וסן פניה SE :מיטת מעפר סני ולס ג'מעשר עני : ומותריס מעורכיס יסל

מעורכיס ימל • וק"ל מטס מן ססרס על סיסן ומן סיסן על כפכיעית כיון שהפריסו כסנס ססית לפניה"ק סb סכיעית לין הסרט ליל כקו כתר הסרסס וכו' ומעשרות סל חלו מלרכנן נסס קרוזת סכיעית : מתעסרין לשנת הכחה כסנת לקיטתן ויכולת נילס לקבוע זמן לפי דעתס לכל 6'6'. כ"כ רס" כיון לכסותת סנה קפריטו וחס היספנק מניעית כפ"ק דר"ק לף י"גע"ן: שחר הזמניס סל מעטרות סוכר

קריניתבחרו כמקומן ולענין חילן כתר קנטי לסכיעיק כתר הריס דילפי' מערות • וירק דכתר נקיטת כרלרפיתגלי כפ"ק דר"מ רקחמר רכי יוסי הגלילי מס קגרן ויקס סגדילין על מיפנק שעכרס ור"פ קלמר פגרילין על רוכ מיס ינ6וירקות - ותכולת וזיתיס דרסינן סתס מועפת 6ת סתכולס לסלס פניס bתקרי לפלים חלק לסלים. חורז (סכרין לכתר קסרסס נפקל כן נקרס כק"ככפ'נקר והכיחות התו' כמס'ר"ק וסר"ס כמפנק דלקמן מכין לסורו

יז ב ולוקן

[ocr errors]
[ocr errors]

:

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

ורוחן ופרגין וסומסמין ססטרים לפני ר"י כונסיס 6ותן סכיעית לין מתעסרין כלל וטנקן קרופת מניעיק 6ף על גכ כסכיעית תלמיד לומר ולספת 6ת תכולתס כסכיעית יכול דכלילן 6זלינן כתר חנטס וכירק כתר לקיטס וכתכוסס וזיתיס סע"פ פלח הטריפו ת"( CC פניס פורט ולספת פסק זורעיס כתר פליס כלומר כסיכיחו פליס כסולן 6ז נתחייכו כמטסרות ופסה הוספיס ול6 ססס זורעיס סכעת הוספיס • ולינק מכל מקוס כלורז ודוחן ופרנין ופומפתין דחין לוקטים חופס של הסמכת'להס מעפרותית

כ6חר וסין מניחיס סלים סל או מדרגגן כי:": לסונו בשביעי'ואם לאו אסורין בשכיעי'ומתעשרין לשנה כסולן כfחר סין סולכי'נקס

סל רס"י :3 : הבאה ? ח ר' שמעון שוור" אומר פול המצרי 62 חר הסרת הקטנת חזק א האפונין לנמלוניס - שזרעו לזרע בתחלה כיוצא בהן ר"ש אומר אפונין כפרסת כל הפרס סקרי נכת

כיונ6 נסס הגמלונין כיוצא בהן ר"א אומר אפונין הגמלונין 6חת זורעיס 6ותס : וסכתכ כר"נ כמסנס דלעיל משתרמלולפני ראש השנה : ט הבצרים פול קמגרי פלפולי כלפיו: רנסנס 6חת (סרסת כל הסריסיס יפול המצרי שמנע מהם מים שלשים יום פורען לזרע כדי להוכיח הסרת ריל כל מס סזורעיס לפני ראש השנ'מתעשרין לשעבר ומותרי'בשביעי' ממנו זרע לזרוע ול6 ל6כיל'6חר סיסיס סות סוערוגת ואם לאו אסורים בשביעית ומתעשרין לשנה הבאה כיונ6 ניס כסר ופרשת דקל במסגקניפ"ג דכלחס ושל בעל שמנע מהם מים שתי עונות דברי ר'מאיר כלורן ודותן נין לענין מפרס רספוניס הגלגלוניס וחכמים אומרים שלש : י הדלועין שקיימן לזרע ממסרות נין לענין מניעית מין ירק וחין זורעיס מגנבו אם הקשו לפני ראש השנה תפסלו מאוכל ארם : דוקח סרעו לזרע 6כל זרעו

פרס ועיין מיפקס : מותר לקייטן בשכיעית ואם לאו אסור לקיימן. נירק לזלינן בתר לקיטס משתרמלו ג'יריס כלומ' בשכיעית. התמחות שלהם אסורות בשביעיה כירק : יגמלונין סגסיס :

חימתי תס כיול ומרביצין כעפר לבןרנרי ור"ש ר'אעזר בן יעקב אוסי משתרמלו ססוקסו וכעסו נתן כצמן סתרגול: לפני ר"ק: ממרסין באורז בשביעי'ר"ש אומ'אבל אין מכסחין: כנין כיס ולוגמתו בתרמילו ט ושל נעל • כנמ' רים

פרק ג

סקוס כיס סל רועיס : ט .מסכת מ"ק ליסנס

הכלליס ססריסיס פלין דמייתנות6 דכתיב כיינעל כחול כתוכס ומתרנמי' 6רי כת עטיס זיט כט6ר כלליס ופול המכרי סורעו לייק דלי זרעו

דמיתותן עלס עס כתונת יקייתנון בנווין כנין : לזרע סל תכן לעיל ר6זלי' כית כתר הפרסה 6פי' לח מכט מתן האם היקפו פי' תר"ג נתינסו כו' נמנפרם גיר פלגני כינד מיס : סענע יוסס מיס 3' יוס ינחו מתורת ירקות מגדילות קול בורק ריינר חנינ6 6וגנר עוקלו 6ס מתתת על כל מיס וכעסו כסוס כית ינטל סמספקת נמי גסנני'סלכך 6סור ולס למי מותרפי טוקז נרגעת כמחט fס מתוחת הנקם מתעסרין לפענר: {פל בעל פרי סתיל בעמק ומלוח לתת ול"ל

עדין לס סווfסור נfס לין מתfתס מותר • קר'c : להפקותת ומ"מ לירק כריכת הסקס מש"ק קתני סמנע מתס התמרות סלסס 6סורות נסכיעית כלו' לfסורות כספיתי - מיס ספי טונות זמן הטקסתר פרניליס לססקותס קרי טונס

סכינית רפ"ט נ"ל : ° ועכשיו מכלfתי כפירום וללכת כיכמי' : י קוק פו נתיכסו וכעסו קפין: 6סור לקיימן מתזכרתי בכתב וז"ל סתמרות הכן כו' וכחותו גן נרחת קורת פנימית מכירות סכיעית 6סור (הניתן לזרט: סתמרות תנין סוכל עליו fSq6תר פסוקפת ולסורות מפני מרלית סעין • קורס טיפתח דומה לתכנרת יכנעותן נקנס כספי וענתה כו עכ"ל : ונ"ליכים לפי הג' סכתב הר"ן סקס לולני גפניס בתמרוק כפ' לונג הנוזל פי' 6תר תמרות כטין לולביגפניס : רגרסת תורת סוכל עליו וכו': ומרביצין כעפר לכן • מרכינין כעפר לכן כלומר מפקיס סלס לכן וכןסנכס פונסקיס כתב הר"נ כלומר מסקין • כרפ"קדמ"ק כתב סר"ן ופרי פדת לבן ערב סכיעית כדי סיכלו ירקות כסכיעית ולח ענל 6k 6פילו ננית הנעל ולfותו תפי' כתבו התוספת דף י'ע"ג סמסקיס 6ותו כסכיעית כלי פינחו ירקות למונחי סכיעית : ונכיתתסלחיס סכרין הפקחת נקט במזג' דרים מ"ק מסקיס מונרסין כחורז גנסקין עפר החול! ומערכין 6ותו כמיס כמ וגני כית סכעל קרוי סרגנת 6ף על נגרמיירי נמי נקסקלוס נתנו לממרס כיותל: הכל כח מכסחין טפֿין חותכי'סעלין Sc נמורת • 536 (סרמב"ס הכל נפדת סיס נת חילנות ומרכינין קורן תרגוס (6 קומור 65 תכסת וסלכס כרכי שמעון : כי'מין רסיסי מיס וכו'כלומר הסקfת מועטת רומיל דמוסכין

פרק ב מליכן לחילן דכמ"ק פ"ק מסנסנ' : ומ"ס סר'ן פכן הלכתי מטוס ללית כירוסלמי דר"סנסטתייסו לרכנן דרלכי רמפנק נ' פ"ק רמ"ק וע"ס : ממיסין, כתב סר"כ כמו נתנו לממלס כיות פ"ו מסנת ג' וע"ס : רכי שמעון לומר 36ל fין מכסחין לשון סר"נ סלין חותכין קעלין וכו': ונירוס'כריך סדר"c למענק נ' 6cמר 6ף נוטל סיס 6ת סעלס מן ס6סכול ומסנילת הנטילת.עלין סל הכול יכוfככויי לכ6

656 חוקמי סילגל כנס המכיל מן סרליקס לחוקמי כעלמס פול סגלגכי תורז חברויי מילנה סול וססור כן פי' סר"ס לעיל :

פרק ג

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

:

פרק ג מאימתי מוליfיס וכליס לfספות דרך עובדי פרק ג משיפסקו פוכרי עכירס כתב סר"כ סל6 יחמרו סלמס לכנוס תוכל למקוס 6חלנסרית

מעוברי עבירת סוס וכו' • ירו'נועתת ועוסס bס 6פפת גדולה עוסקול מפורו נסרק לזכלס : אפילו מספסקו עוכלי עכולס יק6

6סור מפני מרחית העין מסיפסקו עוכרי עכיר' לעבור חת החרוכסנת תכיעי'וקודס סלסיסו סחומריס לתיך סרת כיתהכנתן מbו סנח מוכיח סיפסקו פובר עבירה לסור

(60°ף מספסקו טוגלי

:

מלח יחמרו מנוכרי עכיר פרק ג מאימתי מוציאין יבלים לאשפחות עבודה כפרס הנעל וניליס

קול ולזכל סלסו סוס מוכיח

לכית ויס ספריס סכקון נקס. עובדי עבודה דברי ר"מ רבי יהודה אומר משייבש מכלתי בפי'סקזכרתי)יודעי עוכלי עבודה וסיf סיס :

המתוק ר'יוסי אומר משיקשור: ב ער במה מוביין סס כני עירן 6ס יס לו כית :פיינס סמתוק מסיתים יכט עד שלש שלש אשפתות לבית סאה של עשר עשר קסלסין 6ס fין לו - חמרר' קזכל סנותן מתיקה (פירות: משפלות של לתך לתך מוסיפין על המשפלות ואין יוסי ה67

6מרס 65 ססו מפיקסר כסתחיל לסתיכס מוסיפין על האשפתורת רבי שמעון אומר אף על לעוכלין וסכין מפני מרחית מתעניה וכעסק קפריס האשפתות: ג עושה אדם את שרהו שלש שלש העין : משייבש המתוק : וקרוניס דכריסס לסיות אשפתות לבית סאה יתר מכמחציברברי ר'שמעון לשון סר"כ כסיקיסיכס קוכל סוס ולירום' מפרס מטיכם וחכמים אוסרין ער שיעמיק שלשה או ערשינביה סנותן מפיקת לפירו' כלומר המתוק סרקין. סככקעה שלשה עושה אדם את זבלו אוצרר'מאיר אוסר עד הובל נקרח מתוק ע"ס שנותן כפרמטר יורד מתמלליס שיעמיק שלשה או ערשיגבית שלשה היה לורבר (כו' וכן יורס Sפון סר"ס • מיס ולינס מתיכסיס 6לס מועט מוסיף עליו והולך ר' אליעזר בן עזריה אוסר יכין קידס זיינם יכין לfחר חר זמן ונקרמיס (תוק על

סיינטכעולס נקרח מתוק סס מתקו לו רגכי כחל : ב

וטענה לפריות) מסוס מפכלות קופות סמוניfין כסס זכליס סכל מספל מחזיק לקן דמסיינס 6ין מזכליס ס6רן לעבודת וניכו סתוס כוכרו למוכר ססיס מסbי סל חמור וקלתך תני כור ט"ו ס6ין : מוסיפין על ולס לזכלי ועיין כפירס סר"כ מסנס ו'פיט פמפרס כענין6חר: סמפפלות נותן כחספס חקת כספליס כנו סקול רונס ולין ב ער כמה מזכליס חמתניתין דלעיל קלוי למר כרית מוסיפין על תחפפות לעשות יותר מסלס 6ספנת נכית סלת

ליס ולמר כדלית ליס : וכ"כ סר"ט : °ער cbt ,פלל יריות כמו כל 6ת ססרי : ר'סמעון fומר 6ף על החפפות כו' • ועיין בתחנת דלקמן : ג יתר מכן לפניך - כך היה מוסיפין סכיון סיס נכור גדול כמקוס 6חללס מחזי כמוכל וfין גרסת סמסנס וכוססי 6חרת יתר מכן נותר • נוו גירסf נכונלי הנכס כרכי שמעון ... ג יותר מכלן מסלסס (6פפות? מותר ונס גירס) מחליטים לפרס כן רמחכים הו6 מלסון זכוכיפקס והיינו דרכיסמפון בריסל ותסתס 6תס לbסמועינן וסרי רכי רגל סקנקן וים קנקניס סיס לסס סרנס רגליס • מכיל כ"מ ,סמעון 6פילו חין עסרס מטפלות וכלכר סל6 יסיס נת פסגת רפ"ג : ויתכן סנסתנסה קנירסf מליסנ6 למתניתין ז' פחות מסלפת רחף על פי סיס מעט זכר כחספס וסל"ח דכולי רכי מכן מתנס • וגירסת הרננרחת נ"כ ססי6 מותר • שמעון דחס תוסף החספות נרחס כמזכל קמ"ל דלת מחזי. עד

עד סיעתיק ocbt : כפ"ק דמ"ק דף ד' ע"ג • פריך כמזכל קוחיל וחיכו מפזרו : ערפיעמיק סלסה סיטכניק מקוס

והנה כסמעמיק נרחס כעולר - ומפני רכי זיכס ורכי הספר 6 יגבית מסחר הקרקע סלסה טפחיס סיסית ניכר לכס כר מכל חד חמר כגון סתעמיק קוֹלְס לכן וחל חמר זכרו הלכנוס הובל למקוס fסל סוס עוסס ול6 לזכר 6ת ססדס : מוכיח עליו • וכתבו התוספת לליכל למיתס נקס רעלן לקוי טופס 6רס 6ת זכלן 6ונר 6ותס bלסת fספות סל סלסיס

החפירת 65 (נ"5 סל"ל ק6) סזי ליס לזכל סכחפיר' : מטפלות יכול לעשות לותס 6פפת 6חת ולהוסיף עליסס כען פאו ערטיגניס כו' - עיין לקמן כר'ה חוטר פיתן כו' :C סירנה רלס תימס כי סיכל דלסור יותר מפלסת לספות לבית היה לו דבר מועט • לסון סר"; ;6ין לו לסוכיח סחה הכי נמי לfסור יותר מפעור פלסc6פות כמקוס 6חר : כפעס 6סת כסיפור * וסול פתרון סני לנירוסלמי וכי מחיר 6חוסר כירושלמי מוכח דכיותר מכפיעור כלכר חוסר. כספית לו רכר מועט בתוך ביתו ערב סכיעית וקול מכקס רכי מחיר הכל נכסיפור הפת6 כספר מקומות מותר כמקוס לסוכיחו כתוך סדקו נסכיעס סרי זס מוסיף

עליו וקולך חסר ל6 כ"ס וסין סלכס כרכי מחיר : קיס לו דבר מועט . מספסקו עוכרי עבורה : וטעמ6 דסנר לת' דקתני ער כעת סbין לו לתוניס כפעס 6חל כסיעור המפורט לעיל מובס מוכלין וכו' סיינו דכעי ל6סמעיכןסיעור כמס 6פפות לכית חותו מעט ומנוסיף עליו והולך : רני 6ליעזר בן עזריה

סחת וכמת תפלות להספק : כל נתחלס כסמוניס סוס חוסר סמי 65 יהיה לו זבל יותר וְכָרחת כמזכל סדקו. על

ולי 67ינו מוליס עטרת מטפלות פיונים עטר מטפלות בחסת לו

על

נפע

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

על פיתן על הסלע

[merged small][ocr errors][merged small]

בפעס 6קת 6ל6 כזס 6חר זה לקח כל מטפל בו מסלוי חמור על סיעמיק נ'6ויגכיס סלסס פכיון ס6ותו מקוס מסונס מסחר קלמר קסקל פ"ק דחפי'מין כונכיפ סיעור כוס 6פילו הכי קפרק 65 מחזי כמוכל וכן 6ס נתכו על הסלע 6ינו רמדי רסלי נתונים חותו מעט סיס לו ויוסיף עליו כסיסיס לו מעט לזריעה :. ו

קמרייר סלקו לסון דיר של כסמות ס6ין לו מעט ער סיקיו עטרת מטפלות ל6ספק לסלסס 6ספקות לניק מקוס פנוי להעמידנסמוקיו bk מס וליכו מתכוין לזכל סרקו סחה ולס סכפת לןכמס

כענין זס ודעתן להכניס סמין לו כל כך ככיתו לקוניל ער שיעמיק שלשה או ער שיגביה שלשה או עד קוכל ל6ספו' 6תר כך:סקר מיד כוס 6חר זק - לקס 6פי' שיתן על הסלע:ו המרייר את שרהו עושה סהר כמו סקר היקף Sc' מסינה כייס לן ככיתו חיכו מוכיחו לכית סאתים עוקר ני רוחות ומניח את האמצעית סכיכ קכחן : עוקר מלסה כלחת • 69 כסרונס לעסות נמצא מריר בית ארבעת סאין רבן שמעון בן גמליץ רוחות כסנתמלחת הסקר כטיפול קמפורט 6פי' 6ין לו אומר בית שמנת סאין היתה כלשרהו בית ארבעת זבל טוקר מן הסתר סלסה עכסיו כסיעור רסלי לסוכיח סאין משייר ממנה מקצת מפני מראית העין ומוציא רוחות וזוקפן לכר 6חר S5 מעט מעט וכירושלמי פריך מן הסהרונותן לתוך שדהו כדרך המזבלין: ה

חמנפיק ומרייר סס כמו כן וניסוס מפני מרחית העין לא יפתח ארם מחצב בתחלה לתוך שדהו • ער ניק סלתיס ופוטס 6ספות ומפני סלו ומגריפו מוכיחין שיהיו בו שלשה מורביות · שהם שלש על שלש

כתוך סרקו ג' 6טפות לכית עלין פסול עוסק המפה : על רוס שלשה : שיעורן עשרים ושבע אבנים : סלככרסמרן : כמנ6 מלייר או

ו גרר

כית מרככת סחיס סמתיס רני ליעזר בן עזריה

מכרזק סל ממינק סמכעית מרק : וסול סלין כחכמיס דלעיל וכן פסק סרמכ"ס כפיני וסחתיס מכר חמר וחסמועינן מתני' הפרי לדייר ניק ריסקין וכרכרי כסף מסנס סס רככותן על הסלע כעי טינכיס טלפק - קורס פיעפס ממנסbספות 6כל טפי 65

65c יחמרו לדייר ומרחק סקול טעות סופר :

סלקו מתכוין : מפני מרחיק קעין טלה יקל כרחת כמתכוין ו סהר לסון סריג כמו סחר וחיית כר"6 מתחלף לזכל סרקו לס פוסק 6ת כלה סחר : כורך קמוכלין סלסה

פניקס ממוכס קנרון לוגמס רכית קסלחין 6ספות לכל כית סחס ולין סנכס כרסכ"ג : ה מחנכ מקוס וכמתני'נ' פרק דלעיל :

נמצא מרייר כית 6רכע סלין * כתוך סרקו סחולכין ממנו לכניס לכנין 6ס סיס מכוסה עפר מס סכתכ סר"נכרכור עוקר וכו' (עוסס חספו' וכו' קייגו ולס קיק נרחס לין פותחין 6ותו כתחלס כסכיעית ססרוקת לחקר טרייר כית 6רכע סליןכרמסיק קכח וbסמועינןמתניתין חומר לתקן סלקוקוס עופה כדי לזרוע כתוכו ול6 לסוניק וכו'וטעמל דעוסק fספות מפורס נקר"ס מלמקסס כירושלמי החכניס לכנין: ער מיקל בו סלס מורניות סיסיו כגליס נרקיס מתניתין נ' פרק ו' סרק סנריירס 65 תזרע כמוכחי שכיעית מחותן מסנן קולס סכיעית bלס סולות של סכניס סכל סורק ס"מ ל6סור לדייר. ומפני מתניתין קרוכס נקטמיר כהן בתוך מיס ג'חמות לורן וג'למות רוחכ ברוס ג'סמות שנמכחוטס מרקו - ופירם קרם ונסעמדס כעלמס פוטרקססר' ולחסר ט'סכניס סכל כן קול) חמס על 6מס כרוס נ' וכן נכל פורת כך מוסף כל קוכל וטסת 6ספתות וכו' ונפי' זה קייכן סיפל וסורה קרי עסריס שכט לכניס 5ג' סורופונסכי נכר סל דמתניתן ומוכיח מן הסתר וכו' • דרוקח נכה"ג מרינן לעסות

כורך הכניס לכנין קול מוכיחס ול6 לתקן פרקו : סתר וכן פי' קרסנ"ונקסגתו פ"נ

חבל קרמכ"ס מפרס לסיפס המוכיחן 5ח קליסריbs & ענין כפני עכמו ל6סמועינן וכמו סמוכיס זכל מחכרו כדרך קמוכלין "כרחי להוכיח מן הסקר וכעוסה סקר נתוך סרקו רסי להניח קזבל כן * ומפרס לכדירק דלקמן דהיינו מוכלס ממס כל6 קעמרת הגחן הכח ונקט ליפכח דריר קבלן - כן כרחהמלכריו כחכורו פ"ח • וטל פי

סוכריס ק6לן קנין לכריו סנפירוס קמפנק : רבי שמעון בן גמלי? 6ומר כית שמנת סלין: קריס קכיל עלה ירושלמי קנים המכיל חומר 6ס רכת תוקף יתר כרן ועופה

ו' ססכות מד' רוחותית של ה'סמין ועל פי זה כתכ ורכן שמעון בן גמליחS פרי עד ק' סלין ססוכר דקל לרסכ"ס היינו קל לרכי שמעון בן גמלי56 לכל קרמכ"ס מפרס סרסנ"ג מתיר לעשות סקר מכל כר מכלי הסקר קרלסון • ויקיס כית ס'פלין

סין מקסיר קרלסון ססוכר קח לרסכים ללו סייכו לרסכין וטלט מחלוקת כדכר : ומוציא מן קסקר • פירסתיו כרכורכנגלס מרייר כו' : ה שלש מורניות סקס סלס על סbס כרוס ג'פי' קרין ט' סכניס סכל bכן סיס סמס על 6מס כרוס נ'חמות' ומסייס קרים

לפי סקלכניס 6רוכות קורין לקן מורניות מלפון תוכניות של תחנת רפ"נרתמיך. מורליות סל ערכת לפרק לונה נערכק • נכרתה ספרס קסס רכק וקיויר כל כמקוס קק"רוקט"ס נוספת כדרך קסס קנגזר מן הפעל ועין ספ"ג דסקלות:

ו הרי

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« הקודםהמשך »