תמונות בעמוד
PDF

ומטפחו'סספריס המגלחיי בני 6דס ופורסי' עליסס מטפחת פסקו כירושלמי : י תכריכי המת • כתר קרינ כיון כדי סל6 יתלכלכו כגרירס : 6סוריס מסוס כלליס דניס סמת 6לס נעסס ספסי מן סמכות ומסייס סרמכ"ס ולינס מורהתיק לפי סיס נתון בית ר6סולונסיס 6ותו דרך מלכוס קיניס ססייס לנתוג נקס חיסור ולקסוס מכות ממנו'סכתו' והכי מוכח כירושלמי : ו תכריכי המת סימת כקנר נקס . כגון כיבית ותפילין ומזוזות ולומס לחלו : חין כסס מסוס כללי' דכתיב

לא יתן מרדעת על כתפו כמתיס חפשי כיון bמת לדס ומטפחות הספרים • אסורות משום כלאים : כת' ככ"מ וטעמו מסו' נעסס ספסי מן סככות' : ד תכריכי המת • ומררעת של חמור • אין בחס ללח סרינן מפני פיתוח קשר ומרדעת תמו' סול קפס יותר משום כלאים

משום כלאים • לא יהן המרדעת על כתיפו אפילו 656 נתנעה פתוח מדרבנן מכריס וכסתות סלכך 6פילו להוציא עליה וכל : ה מוכרין כסות • מוכרין לכל לס נקעל6ת סקול כפרו נינט 65 מייסיכן סמס כדרכן ובלבד שלא יתכונו בחמה מפני החמה •

מרוריית6 : מכרן נימ6 על כפר ולוקח ובגשמים • מפני הגשמים • והצנועים: מפשילין ה ובלבד סלח יתכונן .4 כשהכלחיי נכריס ונרחינס כמקל : ו תופרי כסות תופרין כורכן • ובלבד

פירס סר"ג חבל נגר סחכוכו כלחיס ל6 שלא יתכונן בחמה • מפני החמה • ובגשמיס • מפני ולע"ג כו' מסייס סר"ס יעסנו מודעת לחכו' רחייסי' הגשמים והצנועים - תופרים בארץ: ז הכרסין ופליגי 6סתמל דלעיל ממס יקח מתוכו טללי לנגלו והבורסין • והדלמטיקיין • ומנעלות הפינון • לא ע"כ היינו מסנס כי : הוליל ולין סכנליס נכריס: ילבש בהן (ירושלמי ילכסס) ער שיברוק • רבי יוסי ז ומנעל של זרע פייס ה מוכרי כסות כוכריס אומר הבאים מחוף הים וממרינת הים • אינן צריכי'

הר"ן מסופיס כדרכן לוכסיס כגלי כלליס בריקה • מפני שחוקתן בקנכוס * ומנעול של זרו • מכפניס כלכריס וכו' (סין לקוחות לקונה מרת חרכו (ירושלמי זרג) אין בו משום כלאיט : ח אין חוטפין פמח פשתן מעורר ורחבו וכלבו סל6 יתכונן אסור משום כלאים - אלא טווי וארוג • שנא'לא ניסי ולח ידענו טעמ6 מלי להנחתן ולעינ ר6ס מתכוין תלבש שעטנז דבר שהוא שוע • טווי ונוז • 67ין חוססין ולמס נחמר חיכח חיסור לחורייתכי

סטוסי המנעל הקול יהין 65 מתכוין סרי לכתחלס וכן

כותריס למנוע 6פי סוט S6" הלכת : וסככועיס סמחמירנס על עכמן : מפילין כמקל פשתן חסד ותריס מפרס כספך סמכפניס עוסיס פסתן וחין נותני'המקל על כתפיסס וסכלי'מונחי' כקנייו וחיוכתפיה' הוסתין סמסים כיניקס נמר ' ונס לזה כריך טעסי וסרמכ"ס ככלזיס: ו תופרין כדרכן מניחין סכלחיס על הכרכיס ועל כחכורו כתב מנעל סתוס כלחיס וחין לו עקכ ומותר לפי פטור הפוקיס כסתן תופריס: ז הכוסין ותכרוסין פניקס עדיין הרגל קשת רוח וחיכו נקנס כסלר עור הגוף ומפרס כסף מכתר וככסיס נתחת המטות 6לו סbלודקין וחלו עבין : מפנה דורג כלומר כימות סחמס לוכסיס 6ותו ויס כן פשתן דולמסיקיון בתי סוקיס קלכיס כלע"ז: מכעל ספינון מנעל ולפעמי' מסימיס כונ"כנמר כדי ללכסו כימות סקורי וכתב סטופות מפסולת יזכמר : ער זיכרוק סמס יספסתן מעורר

על זיכרוק סמס יספסתן מעורר דמ"ס (חין לו עקר) 65ו לוקח רקל פור העקב היה הקשה נתן : הכחי'מחוף סיס וממרינת סיס מנסיף קיס ססול כמדיני סנטור סרגל 6ל6 דכורתו של סמכעל ססו6 כן סו6 • 6כל קיס סחזקתו מן הקנכוס מסנס זו כסנית נרחסוני נותן סל6 נספרו נ"י נטור יוריס רעס סי'ס"6 כתב 6pc י"ל לכל סיס קיי הפשתן מכוי בכל מקוס 6כל כומן סזס סספסתן מכוי ככל לו עקב כיון דמחזי כמלכוס 6ף על פי סלין סנוף נהנה ממנו מקוס כלוס כריכיס בדיקת הלכן קלוקס כגריס תפוריס מן 6סור ומ"ס סר"נ מחופיס כלכריס : עיין כמטנק דלקמן העכו"סכומן הזית 65 לנוס על סיכדיק יפס: ומכעל סל זרע נחי 65 מסתפינס 6מיכס 6נ6 סיס רילוג תיכס לסס כלסוןCB מנעליס סל עור ומסופיס כפניס כלכריס fו ככתר על סרמכ"ס וסכניb bין לו 6ל6 עקב ולפי זס יסיק מסכיס עס ומניעות עד הירן כעין 6ותס סקורין בורוקים בלעז וכערכי מים כפירוסו ססול דמות מנעל סנותני'תחת כף הרגל לסלוך כופיס ולפי סעסויין לחמס הרגל קרוייס SL זוג לסון יזורנו נס על היניעות והכסתות ע"ס וכן סוס כחרבות יסמעS6 נכמתו : לין כומסוס כלfיס חין חוcסיס סמס פסתיס מעורר כחסר פמעתי גס פימי חרפי רחיתי כ6סכנז סרן מולרקי כסס : ח סיע טווי ונוז סוס סרוק כמסרק וסוע חלק חיס סזקני' כימות החמה הלכו כך כמנעל 6cין לו bk עור מתחת חלק מתרגמינן גכר סעין : כו פזור רסייגוני חוטין שזורק ולמעלה על החככטות וכן קנת מברלין ומסתורין וסחר כל גב יחד ועקר כלחיס מן סתורס סיסיס הלמר סרוק וטווי וסזור הרגל חץ עליז כלוס ולפי זס מס סכתב (לפי סטור הרגל כוי לגלו וכן תפסתן סרק וטווי שווי נכדו 6חר כן יהיו

פי') • כל תחתית הרגל : חרוניס יחדו 6ו מחוברי'יקל כספי תכיפות רהוו כסרוג ומסוס ח אלא טיוי וחרון סנ6מר לס תלכס סעטנז רנר : א) הכי חכטריך קרח למסרי כלהיט כמינית לפי פרטי תכלת

פוע טווי וכו) : תימ6 לפתח כטווי נחרוג

:

[ocr errors]

סווריס

נסייס

:רכמו רתני טווי

ומסייס כפורטווי ומו• וכתוספת דפרק ק' דיכמות דף י' פזוריס קס וכתיב פתיל תכלת טווי וסויר וכן חוטי לכן הקפה הר"י הענן לר"ת ספיר' כפירוס קרלטון סכתכ סר"ן וכסמחכריס יחסר כספי קכיפות סוו כלליס נמוריס רחוריית6 רנסנס למתניתין מסמע דלרין היינו כוז כותנן סכחמר וכו'. וְהל דתנן סכ6

6ין 6סור מסוס כלליס bס טווי וחריג Bמחמר ולר"ת דעל כרחך לחו למררס כל סעטנז קחתי מללח קלמר לח תלכססעטנז לו למדרס חריג מסעטנו לחריג מיחלו נפקח 656 כל סוע וטווי סרוג ולח

ודרסינן מינס רחף סתי מייתי סעטנז לח וכו' פ"כי רבי שמעון בן אלעזר אומר נלוז • ומליז • הוא את תכיפות קו חכור ול6 מייתי ו6"ת סמלי תני סרוג • י". אביו שבשמים עליו : ט לכרים איסרים מפני סטטנוס מפוס טווי וריקי

מסוס שהם שועים • פיו של צמר בשל פשתן אסור • 65חר מרבותינו ספי' פוע ב דמבוטריקין נפקח הכי נמי מפני שהם חוזרין כארוג 'ר'יוסי אומר משיחות של טווי הכמר לכו וקפטתיס סריג רכדרס' ריקדו נפקח • ארגמןאסורות • מפני שהוא מוללי ער שלא קושר' לכו וכו כלו' ו6ח"כ נוז (פוט וכוז דכתיכי כסדיס ל6 לא יקשור סרט של צמר - בשל פשתן לחגור בו דהיינו סניקס סרוגיס יקר קונרך לסתנות נקס נריסס את מתניו : אע"פי שהרצועה באמצע: י אותות וקכי מתיסס לסנ6 רמתניתין לפירוס לפני כמי י"ל לסוע הנררין ואותות הכוכסים אסורות משום כלאים • ספיר טפי וסכי משמע בירן • ססו6 לסון 6רמי הסגור כפי התוכף תכיפה אחת - אינה חבור' ואין בה משום ופירוסי'ורג'מנחתי לרכותי כל נימי התכלי' וגס לחרירי כלאים והשומטה בשבת פטור עשה שני ראשיה כפי' סום טווי ונוז וכולסו הלכך לל ינטריך למתני לצר אחר חבור • ויש בה משום כלאים והשומטה חית לקו פרכס לכר מהחי רכס סוס כתיב כתרים

בשבת

דלית ליס פרכס: גלו ומלין ותרגומו ירוט סכל: טווי

.עקוס ומטקס ורכי סכין רכנוטריקון וכן כמי סרוג לנפקח כן מנון פריס מלס בלתי פכסמיס עליו לפון 56 יליזו מעינין : ט הנכרי'כמר טרוף מפזרס פילוסס ססוס סרוג ותדע רקח לפירום קרלטון של כלל טווס ולריג' (עופין ממנו כנר וחס טרף כמר ופשתיס קר"נ פירוס סזור • קלכן ליכטרך למתני: ומ"ס סר"ן יחד ועסק מקןנגר 6סוריס מדרכנן דרוקח מן התורה קול דלפי העני לית ליס פרכס 6יכ6 למיפרך ללמס לי קרח דנון מכריך סלסתן שוע טווי ונו לכל מדרכנן כחד מניקו סגי לו

לקרינה מיסלו נפקח רגרסינן מיניק פתי תכיפו' דסכי מסמע סוט 6ו טווי 6ו גוז וסנך כיון סקס סוטין 6סוריס מדכריסס : הכמו סכתככפי'סר6סון וכל פכן החריג • °ותוס'דיכמות הקטר פיו של נמר כסל פשתן החורגיס 6סר סמשלימיס הנגר רגיליס

נ"כדמיס סוע וטווי לקוי כל 6סר ככרו ופוז-קחי 6נמר ופשתן לעשות על ספתו (ג') ל' חוטין עד כדי פיתקייס סכגר וקו) יקר ועור הקסו מכס קסוניל רפ' החזה ולפי' קרמכ"ס קפה קרוי פיו ולס הכנר סל פשתן לסור לעשות פיו של נמר מפני דפי'סוע מחליק פני תנגוהון אנימלסכות סלח כסררן • טחורין ללריג מסננין 6ת החריג פח לומין לחריג: מסיסות כחכורו פסק כספ"ק נקפך ממיס כפירוסו - וע"סככ"מ : :5

6רגמן יתיריס וחבלי'סb כמר נכוע 6רגמן : 6סורולתנור רשב"א חמר גלוז - לפי' קרסון של קרין סקול פי' ר"ס על נכי חלוק סל פשתן: מפני ססוס מולל ער סל6 קופרמררכן

בתוס' רפי ק6סס כמס' נדה דף ס"6 ע"כ מכיליס כחכר כמלינס החגורטל כמרעס החלוקbc פשתן קילס פיקר bס כתוס' רסיס לנו פזור כדקלמר קכל נוז בלוז ומלי קול נס מפניו : לל יקסור סרט של נמר כפל פשתן סל6 יעסס חרס :מכין סנסמיס 6כטור"סקול כלע"זלפון פקס ופתלתול ע"כי חגורות של נמר וסגורות סל פשתן ויקסוס זס נזס : 6ף ע"פ

סובלוז 3* פקוס כמו חליליוו מעינין הרח"ס : ומלין סוס פכרכום כחמנע כגון רנועה של עור שמפיקות סל פשתן 6ת סכין סכסמיס • לסון סרמנ"ס נוטס מן סלמת ומרחיק כרחסר חסר ומפיחות סל נמר כר6סק החסר וכסהול מונרכת כחמי סקנ"ס ממנו לעכרו מכוס סכוס קקכ"ק כרכר סלין כו קוסר פני רחסיס של כמר SE פשתן זס כזס : לסי לקו הכי תלוס סתכריחתו וזה עון נלול :

פסיט6 סרי ססרי מעסיס ככל יוס וכגליס פל כמר. ממימיס פרט °משיחות פיר'סר"כ יתיריס ותכליס פיין מ"ס כתפנה תחמיקס עורות טפחיס סקס תפוריס כפשתן :

י 6ותות ק' פ"ג דסוכה : אף על פי סקרנועת הגרריס ורן החורגיס וקכונסיס ורסוס סס סכעליס על כחמנע כתכ סר"ג סקרי מעסי'ככל יוס ולרס"ס כתנ 7קןסרי הנגר כמעסק רוקס כלי סלק יתחלפו סל 6חל כסל חכירו וחס טפי עיס כמסכת נדס פ'ק6פת : והשומטה כסכת קנגרס, נמר וסופות של פסתן סו bיפכf

6סור מסוס כלליס: פטור כתכ קל"ג ולח קוי כקורט על מנת לתפור לחייך תכיפק 6חת תמיכת 6חת פתחן קמסט כבנר פעס 6חת כלכלי

כלתנן

לינק מכור לטומחת, ולטקרת ולס נטמ6 חקל מקס

לס כטמל חכירו ו6ס קוק על 6חר מקס ל6 קוק על קכירו : יוחיןנק מסוס כלליס 6ס 6סל bלנמר וחסל סל פשתן וחכס כתכיפס 6חת : (הפומטק נסכת על מנת לחזור ולתפור פטור ללקק" כקורע ע"מ לתפור ספי תפירות למיין : עסק פנירלפיק מלה' כגון פקעניר קמסס כעס 6ס וכל קעכיר כל קסנט ולפני קמחט פעס סכית וכמלחוסגירלסיק לל 6'

נקטרן

:

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

:

נסתי תכיפות

ילפי' לק מקרלי :

וקסין ר6ס ל6קסר כירחמי החוט יסד אינו מתקייס : עד' כרכן כלפני כ' פ"ז הפכת: השק ותקופס מים קרים סקלס סיכניס ויוניס ויחזור ויכניסג' פעמיס וין סלכס וסברון יחד כספי תכיפו'- ז"ל הרס ותכף החתיכות זו כזו כנ' כר"י: השק ותקופת מנטרפין לכלחי'6ס חתיכת כנו כמו־ תכיפות: "והקופה סרוח ג"כ דרך ללכסו טיין כס"פ כיום מסוכר לסק וחתיכת נגר פסתיס מסוכרת קופה: נחכרון יתר דכלליס ול65 כספים במסנסק' פרק ו' למקולות :

מכטרפות חטיפ סין מחוברות לסני בשבת חייב רבי יהודה אומר עד שישליש • השק מסכת שביעית כליס נלס 6מרי' החי לחולי

והקופה מצטרפין לכלאים : קח וסלי לסולי' קחי וחינון

כתב סרמכ"ס וסידר חם נשלמה מסכת כלאים מכור ות"ת 6ס מסוכריס

כלחיס סכיעית ופית לסחר כליס וסוי ליכן כמו

נכון להיות מסכת ערלה טק יקיפת : מסכת שביעית

חסר כלחיס סכן סילורס

בתורת עולי סרbת סקערלה מסכת שביעית פרק א ער אימתי חורשין בשרת האילן מינס מן המנות פלוס

ערב שביעית בש"א כר מוכרח לעסותר סכל זמןcל פיא עד 6 מתי סורסיס זמן שהוא יפה לפרי ובית הלל אומרי'ער העצרת: נטע 65 יתחייך כערלה

כפלת החילן וקרובין דברי אלו להיות כדברי אלו: ב איזהו והסכיעית קיס מן סמכות נקמן מפיחי זיוסדת חילן : שרה האילן כלשלש' אילנות לבית סאה אס ראוין פ6רס מוכרח לעטות' ושום ערכסכיעית סנריך להוסיף לעשו'ככר ובילה של ששיס מנה כאיטלקי חורש סיסמטס יס כס פור מיוחד מסנס ספית על ססכיעית כל בית סאה בשבילן פחות מכאן אין חירשין להן מן התורה ולפיכך הקדיס כספות עבודת סלרן ולקכין אא מלאה האורח יסלו חוצה לו : ג אחר האילן

כרכרכסמטתי ע"כ: כל זמן סרק • ואחר אילן מאכל - רואין אותן כאלו הס פ"א ערב סכיעית כתס שייק יפה לפרי כלומר תאנים • אם רואין לעשות ככר דבלה של ששים

הרב ולקמן מסחריטיפס לפרי קוי מתקן מנה באיטלקי חורשים כל בית סאה בשבילן פחות

ילפינן כו' כתחנת ר' : הקרקע לכורך ספריסcc bית מכאן אין חורשים להם אלא לצרכן : ו היה ער קענית : כתב הר"ן ול6 לכורך סכיעית :

אחר

וכסרי, לכן כו' עף

קפסח כרכרי ריס: רפים ספרי ותו ל6 מן סעכרת וחילך נרחיכמתקן לכוין סניפי'ונסרת וכתכו סתוס'כפ"ק לנוער קטן דעכרת יותר כנדכרי כיתtמסי לכן bcין כו חילן על הפסח ומסנס זו סיס כסנס רספונת ללעולס נית סמלי לחומר6 לכר 6ותן לגפריות ומ"ס ולינה הלכת דרכן נמליחל ובית דינו נמנו על נ' פרקי' הללו קריכ ררינמליסל ונירגמנו וכו' - ומותר לחרוסעיר"סמפו' פקס פס כסרס לכן ועכרת כסרת חילן וסתירוס ומותר לסכרי כרייפמטרל רלקמן דמפיק לקרחי לררסס 6חריתה להרוס על רחם הפנס של סכיעית:נ לכית סחס קרקעפרוח וס"ל דחיסור ערך סניפית סלכת'נמירי לס וכי נמירי סלכתח נחמה על כנה וככר דכפס התחני'קינסיס עסוי כמעגלה כומן סכית סנוקרס קייסי קרמכיס וקריס • נמרח *פ"ק כעין ככר לחס קרויס ככר לכלה: כחטלקי כמנה של ליטליה' רמוער קטן. ועיין פ"נמסנס כימיספס כס"ר : של יין ולפי שהיה כך כימי מסס Bסעריס כו והמנה מחס וקרוכין דכרי 6לו וכו'כיון דמנקייקו רכים הלל מפורט על דינריס וקרינרו' מעות ומסקל כל מעק י פעורות כינונות: כריך לפרופי מלקייסו לכית סמלי פירסו הכי וכ'ס פחוד מכ6ן מככר סל 6סיס מנת לין סורסיס כל בית סלק התוספת פרק קמ6 למועד קטן דף ג' ועיין מ"סופג לפחה: חלל תחת הלילן נכר וחולת לו כמל6

6ורת וסלו המלקט תלכי בשלשה חילנות לכית סלחה יעיין במפנה ה' : אס רחוין קרי חורה כמוגולר נתמריס וכוכר בענגיס : וסלו קסל

לעסות כו' • 6ע"פ סליכן כופין כדמוכח לקמן bנותן כו מס סיוס לוקט (סחר הסרת חסון סדק הלבן וחין דמשער בתחניס לסון סר'ס ועיין לקמן כפייקרים מפנסגי חורפין 6ותו ל6 על ספסס : ג 6חר 6ילן סרק ס6ינו עוסה, ומ"ס כמסנס ו'נס"ו : : האורח ומכסגוכמקרה גני$S פירות ונטופין ג'לכית סלס:6ס רחון לעשות רוחין כל חילן

גפניס וסורה כל עוכרי דרך : חילן כפני ענמן 6ס חילן טל תחנת כיונ6 כו תיק עוסק ככר ג אילן סרק - כירושלמי פריך כיון רלין פרי הרינרה וכנס ולמס סערן כתחנת על ספירותיינסין ועוסס סרכס :

כמתקן סרקולבורן סכיעית : ומפני רעל זמן זה לצרכן מלח סורק וסלו חונק לו :

מענה הקורית ° והניחו סריס כריס פירקין :

רואין חותן כחלקס תלניס פירס קריר ונמה סערוכתחניים על ספירותיה נסיס ועוסס סרכס פירוס לפירופו דלית נית תרתי לטיכותר ספירותיי גסיס ונס פופס קרנק פירות וכן

מפרס

[ocr errors]

:

ד פר

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

מפרס כירוסלמי 1967 6קרון נס לינו עוסס סרכס וכותיס ו טל סיסיה מSc:וער תסעס כלומ'דין זה טחכרנו היינו כוסיס קרנק ו6ין פירותיקן גסיס :

מג'וער ט'6כל 6ס היו עטרת לו יותר 6ף על פי ס6ינן כופין י ער סיקיו מסלפת ועל תסעס : כתר קר"נכלותר רין גורסין : פנלמ'כתריס ונקניר תסכות 6רים6 קחי דתנן חין זס סbמרנו היינו מטלסה 67

6יכ6 ט' ול6 חורסִין נסן חלק לגרכן - ומנין סלין סורסין כל סנית סחת יותר ויס כין 6חל סלינו

פנחמר כחריס ונקניל קנו' טופס ככר לין סורסין לכל אחד עושה ככורכלה וב'אין עושין או שנים עושין ו6ס 6ינו ענין לסכת ברחמי סקר 6ל6 כורכו וכ'כ קרים ואחר אינו עושה אין חורשין להס&א לצרכן - ער פככר נחמר טסתימי'תסכול כסליס • ותימס לסס נסחרו שיהיו מוג'וער טי יהיו עשרה מעשרה ולמעלה בין ועשית כל מלחכקך ולח סמנת (חי נמי ססס פכל עושין בין שאינן עושין חורשין כל בית סאה בשבילן לסמטס סככר נחיר סטפני' חסר עוסס ככר למה לה שנא'כחריש ובקציר תשבותי אין צריך לומר חריש קורט סרך וtס סניס תזמור יסריסכל סכית פלסנסניל וקציר של שביעית אא חריש של ערב שביעיתשהוא כרמן תנסו ענין ל6סור כמו 6ס לין ככית סלק 656 נכנס בשביעית וקציר של, שביעית שהוא יוצא . כ'פרקי של ערן סכיעית פלפס כלנו: וסרמכ"ס למוצאי שביעית • ר'ישמעא אומר מה הריש רשות מפסי לסרס לכן ימעכרת מפרס 6ל66"כ כולן טוסיק אף קציר רשות יצא קציר העומר : ה שלשה לסדס סילן וס"ק קרח בחרים פרי ויתקכן מפירותיסן ככר אילנות של שלשה אנשים הרי אלו מצטרפין סקלירן חסור ולי, זה חיים t S6סיס מנת ית לסונו וחורשין כל בית סאה בשבילן וכמה יהא ביניהם סל ערן סכיעית לסכות כסכורו פ"ג מסלכות סמטת רבן גמליאל אומר כרי שיהא הבקר עיבר ככליו : ונקניר סלריס 6סור וחיזה היו מסלסס עך תסעת ו עשר נטיעות מפוזרות בתוך בית סאה חורשין כל זס קניר מל סניפית סיוכל ותון לעשות ססיס מנס בית סאה בשבילן ער ראש השנה היו עשויות למוכרי סכיעית נמי תסכות חורפיןכל כית סלס כסנילן שורות ומוקפות' עטרה אין הורשין להם לא לצרכן: סספיחיס פגרלוכסכיעי' 6 וחטיפ סס נקס מי סbינו ז הנטיעות והדלועיס מצטרפין לתוך בית סאה • סעכר וזרע כסכיעית 6סור רחוי לעסות כ"כ : ותסין רבן שמעון בן גמליא אומר כל עשרהדלועים לבית לקנרת כקמינית : ר"י חומר עליו קרחנ"ך מן הירושלמי סאה חורשין, כל בית סאה ער ראש השנה: לעולס כסכת מטעי קרח סקניסו קריס 6מר סמוכה

כפסטי' ו6ת6

65סמוטיימת וכל חסר כריך סיעסס פרי

תריס רסות ס6ין לך תריס וניל סוק קיס דעת סרמכ"ס כפירוסונכרן טל מכות 6ף קליר 67מר רחמנ6 תסכות וקניר סלרסות ינס והכ"מ מייסנ רעת סרמכ"ס כחכורו לפי הירושלמי 4 קליר העומר פסו6 מנות רכעיכן קנירה לסמס סזס דומתחת ה וחורשין כל כית סחר בסכין - לסון סר"ס י"מ על לשכת: ה קריחלו מנטרפין ונתסנין כחלון של חיים 6

קעכרת לכל כירוסלמי קסטנר כהלייעלריה וסורסין כל כית סלק כסנילן : וכמה ירח כיניסן כין חילן טכ"ל ומנחתי כפי65 יחפור (דף כ"ו סעיג) ורש"י פי' כקני לחילן : ככלל כקר וכלו כתר כקי כס הכול וסיינו די חמות מ"מ - ולפיכך חכי חומר רלף הירושלמי מפרס למתניתן ככי לכל כחות מכלן למבקר קייני ולין סורפין כפנילן: י נטיפות ססיס מסכת רפונה וכ6 וקלמר נירוסלמי כתריס עד ר"ה ילדות ולזקנות קרי חילן וסכקמ"ל רט"ג רסלס לנות לכית היינו לחקר תקנת ר"ג וכיר? וכמה יקח ניניקס קחי כמי סחס קרוי טרק חילן יפורסין כל כית סחר נפנילן בנטיעות פרופיל מתניתין כ'וכן כתון כללית כפ"ג מהלכות סמטת ילדות לין סורפין עד סיסיו עטרת טורות פנטוטות כמקוס לקרמכ"ס : ו נטיעות עיין כממנת ח': ער ריס למון 6חר כחומס וליכן מפוזרת לין סורפין ללס לכרכן מטוס קרים הלכה למשה מסיני רחסס סתורס על ממוכן סלס (65) רכס כוורות נרחת כחורס לנורך הלילן : fכל קיכת דקיימן

יהרוס לסס מתיכסות דחין כחן יפה כזקנות 4 כמקיס 6חר נוחה כמתקן ת קלין לנורך סכיטית ולח לכולן ומוקפות פטרי • לו מוקפות קתני וכ"כ כסף מסנס הסילכות: שירה תרגוס חומה פורת: טטרק גרר סכין :

לפירוס קריספקוס פי' הר"נ: וגס סרמכ"ס ! הנטיעות ותקלועיס מנטרפין לכית סעת כדלעת יוכית וקרחכיו כתנן 6וכו'!6 סמפרסיס טטרה כענין 6חר : דוקל קל ליירי כמתני'ססיה גדולה כלילן ולס כסלר דלועין זוהרלועיס כתנסר"כנרתעת יונית לוקח קמיירי כו' פיין ולריך מיתיו הנטיעות רכות על הדלועיס כגון סתיו הנטיעו

מ"ס כזס לקמן : פֿישבין לומר כי כתר ,5cd והרלועיס 6רכע מנטרפין לטסר'וסורסין כל כית סלה הריכוהלכ'כרסנ"ג וכ"כ סרמכ"ס כפירוסולסכל כתכ ורסכ"ג כסנילן : רסכ'ג לומר ספירין כל העסרק דלועין חורפין כל לוקל כדלעת יונית קחמר וחס כן ספסר דת"ק 65 פליג וכן כית סלל כסנילן לפי ססן כנטיעות והלכה רחיקי כירושלמי מי סרנה לפרס רת"ק מיירי בולעת יונית ומסיק רלוקח בסכיג כך מייני ומכל מקוס קרמכ"ס כחכורו פ"ג "סקעתיק ללכרי ק"ק כלכלי וכפירוס הריכמסמע למכה

נפי קסכון

[ocr errors]
[ocr errors]

זסלכס כרכן סמעון בן גמליסb : ת עד סיסולו ערסיכלו וכן סמעון בן גמליחל מוקי לכולס מתניתין כדלעת יונית ולין נסולין נסנת סרכיעי'ע"י פליון ולס (6 פרחן כפנק הרביעית גרמה לי כן מן הירושלמי ע"ס ועיין כמסנס ז' פ"ס רכרוכין : על פיעפו חולין משיקן כסנה החמישית : נטיעת כסתה בת ח "רבי עקיכ6 לומר כו'חילן טנגנס כו' רכרי רכי סמעון סגתה קרוית נטיפס ותו לf פ"ח כשמה כל זמן סנני חלס

ופסק סר"ן כתרוייסו וכ"כ סרמכ"ס ונתן טפס קורליס לס נטיעק ו6ין

מפני סיס נתוספתח לכריס קורסיס לס חילןוסלכס כרכי ח ער אימתי נקראו נטיעות רבי אליעזר בן מסכימי'עס לכריסס וככסן עקיכ') : סגנתס פנחתך : עזריה אומר עד שיחולו רבי יהושע אומר נת :סנס תמס על מ"ס כר"ס חליפין גלוליס לסון גזעו שבעה שניס רבי עקיבא אומר נטיעה בשמה אילן וסכר וסתוספת' סוכר היינו מחליף: כנטיעס כין לענין שנגמם והוציא חליפין מטפח ולמטה כנטיעה מתי ולמר נירוסלמי רני הריסת כין לענין ערלה

מטפח ולמעלה כאילן רברי ר' שמעון : כמעון ורכי מחיר 6מרו דער והלכה כר"ס: פרק ב ער אימתי חורשין בשדה הלבן ערב לקו וכו' ע"ס וכל זכר קכ"ק פרק ב ער 6ימתי :טלי

שכיעית עד שתכלה הליחה כל טעס כמ"ס סנכס כר'עקיכ' הלכן טלה טל . זמן שכני ארס חורשים ליטע כמקשאות וכמרלעות פולי מנטוס וקלכק כר"ע תכולה וקטני'סbין כו חילן: א"ר שמעון נתת תורת כל אחד וא' בירואא כשרה מחכרן : הליחה לחלוחית קקרקע הלבןער הפסחובשר'האילן ער עצרת ובמזבלין מטפח ולמטס כנטיעת כוי מחמת סגסמיס: מקסלות ומעררין במקשאות ובמרלעות עד ראש השנה וכן

לסון סרמכ"ס לס ותרופות קסוליס ולכופיס

בבית

כרתן 6ותו כו סלח נסתייר 256 מסס לך מחזי כמתקן

ממנו על פני הקרן 6פחות סרקו לנורך סכיעית : נתת תורת כל 6קל כילו זה חומר כלתה טפסיקית הכומקכו כנטיעו'ולס מס יותר מטפח יסי'סנומס ליחס כתוך סלי וזה חומר לה כלתה ליחס בתוך פלי : חלל בו כחילן טל כחן ומ"ס סר"נ לסלכס כר"ס כתכתי לעיל ;C כסלס לכן סעתיד לזרעת לחקר החריפס וכריך סתקס כוס ליקק פרק ב בשרה קלכן פי' סרינסדת סל תכולס וקטנית קי מת לין סורפיס 656 ער הפסח : וסרת חילן ססיס נטועת

סלין כו חילן כלומר ולין כלן ניל • וכן ככר חין כריך סתרס רוכליסה קיימת פלין סורסין חותה 656 כתב הר"ס וכרפ"ג רפיחס כתב עוד טעס 6סר לפי סהתכולה כדי סירדו סגסמי' כעומק הקרקע תוכן סורטיס נס על עכרת כסתתכסכת מתכננת: כל זמן סכני 6רס וכו' ירושלמי כל וכל התכניות הללו רחויות הן כרfמרינן לעיל כפיק פר"ג סוף לכר נסיס לו מקסס ומקלעת ללס 6פילו מספר טכני 6רס וכית דינו כמכו על פני פרקיס קלעו ססס פסח ועכרת וכטלוס

עתידין לטע כמקססות וכמרלעות מותר : ומותר לחלום על ר"ס סb סכיטית:נ מוכלין מכניסין לסס במקשאות וכמדלעות • לסון קרינקיפוליס ודלועיס ל6 זכל: מעלריס חופריס ככקרי החילנות סכל רכר ססוס לכורך

נתכוון לפילוס סמלות • חלח מוסר על ליטע פירות סל פחית מותר כתוספת סכיעית ודכר עלינו :6 לכורך ותנן - לומר סכני 6רס נוטעיס כמקשחות וכו' קיפוזיס וכן' תקון הלילן 6סור !6 6ס כן סוח רכר 6פילו כסכיעיק עלמה לכל פי' מקסלות מקוס זריעות לקיטוחיס ומדלעות מקוס מין 6סורו 6ל6 מלכרי סופריס וכתוספת פנימית 65 גזרו :

זריעת סדלועיס כמ"ס סרמכ"ס : כית נ מוכלין כתב סרמכ"ס כגנות - וכ"כ כחכורו מותר לזבל

הסרות - וח"ת (כלנינסו כסיכל כתרי מובלין וחינן : וי"ל וזיכול הול כסות על פני הקרן מס"כ תני לסיפס סתס כלילן עכמו ול6 דמיין נסררי • ועיין מפנק נ' וטעמל וזינול סָרי - יותר מעידור • עיין לקמן : מערוין לפון קרנונינו עוכריס ברטנורים חופרין כעקרי סחילנות - וכן כתב הרמב"ס כפירופו • וככחוכס כס5 מילכות קלמרו דקפולין ודלועיס 6ינס רסניס לסקרס חינגות - לכל כדרייקינן ספיר נפיריטו • קלח קזיכן דעל כרחין כריכין נפרוטי למתניתין לוקח קיסוחין ודלועין תני לי וכירוסלמי והניסחוסר'ס סיתס כסליל ד"ר חורפין יחין כין עירור לחריסס כלל לענין זה וחי ככל הילכות כנעדרין ו6ס כן היה חורפין ותו תגן כרים פרקין וכרפיק רחין סרסין נסלק חילן חכם על הכנרת וחין נרחס כלל כחלק וקכל בעיקרי סילכות פרי טפי למכיון שכל סעכרס 6ס כן לחו לנורך החילן עוסס ועוד ללמלי כח תגן עוררין בחילן וכן כתב סרמכ"ס כחכורו מקססות ומדלעות וחין לומר סתעתיק המפנק כורכר • לכל פוכר היה כל סילכות ומחלק בין פירור לפריסת חלל רלח רות כירוסלמי ועוד וסכי כתר התס מותר לסקל ולזכל הסלות ולעלור קוקסות וקמדלעות וכית הפלחין ערר'ס וכמו פמבחר קל לזיכול ככל ספרות הכי נתי תות לית לפרס ה6 רעידור דככל סחילנות • הלכך נרחס לחילנות וכתב בפירושו לחולוקס 6ל6 נקט חפירק כדין פרגילס נקיות כעיקרי החילנות לכל הכל היה כעקרי קקטוסיס וסרלופיס • ו6ס תלמר ולמלי 6S סרינן פילור בכל חילנות כמו זיכול ככל קסלות וקרי תרוייסו נסכיעית ככמס לכרי סופריס כמו ספסק כרמכ"ס כרים כי

ו 17. יז א סמטק

:

:

« הקודםהמשך »