תמונות בעמוד
PDF

השע קרחות' פי' סרינטופס לכית סלס כ"ת קרחות וכו' • לזרוע מתן הרגת ניקל: וחכמיס fומריס תסע קרחות פותרת

מסתברח רכ"ס קרחות סוס קחמר כל הת עסר על סריס6 קריר וקלמררי מחיר הזורע כל כ"ו קרחות מכל מין ש'חנן קומבס מפרס לקרחת הזרועת היה בית רוגע והפנוי סירנית וחכמיס לוסריס לסמיך מין 56. מין 6חר 6ל6 עוסק מים בין לקוחות הורוטו' סוס פסו' מכן וטעכס גרלס ססוכר (כית סלס כית קרחות לסיינו חמס פורות וכל סוריה מחcn 655 חלקי חכמי' על ו' מחיר

קרחוק וזורע קיחס רספונס כמס סחנר קרחתלכית רוכע וחכמים אומרי'תשע קרחות מותרות עשר אסורות וכ:נית פניית bcגלס כורת וקוס מפרס קרסס מקוס רבי איעזר בן יעקב אומר אפילו כל שרהו בית כור הורעסליסית ומנית רביעית גזרוע כמו סכתכתי לעיל. • לא יעשה כתוכה חוץ מקרחת אחת : י כל שהוא כורק וזורע חמיסית ומניח ולע"ג דכתפנק דלקין תנן בתו'בית רובע עולה במרת כית רובע אכילת דגפן סורס סכיי' כונת נורי וזורע נית רוכט לעניןתרחקי התס וחקכר והסלע עילין במרת בית רובע תביא תפורק מליס"קרחת רספונס נתו גירנס קלחות וסוי כיס

בתבואה ...toליסית וסמיס"מניק סורס רוגע רוקח :

רביעית כולה כורה שזורע עטר 6סורוק" תימס 6תחיל6 יסיו 6פי'סbס עסרס מותרות מפורק חמיסית קרחת ר6סונס וסליסית וחמישית הרי תסע

והיינו סרלסונס וסליסית וסמפית מהמירת קר6סונת קרחות זרועות לכית ס6ס : עסרסורות סכרין פיקס מפסיק סנייס ורכיעי' מפורק סנייקי ורסוניסליסית ומיסימטורית בין כל קרחת וקרסת כפטור קרתם דסיינו כית רובע בקירוב קסליסית וסנייס ורביעית מפורק רכיעית • ורfסונס ופליסי' סלכס כחכמיס : כית כור כי סחיס וטעמו) דר'יעזר בן יעקב חמישית מהסורק החמימות וחטיפ שכזויות נוגעיס קורעיס לח 6תפרס: י כל ססוס כתון כית רוכע כנון נקעיס מלbיס זה כזה ה6 סרי רסס תור במסנס ז' וסרמכ"ס כתר כסוף מיס 6ף על פי 6ינן רחוייס כריעה עוליס למדת גית רובע פרקנ' מסלכות כלליס רכ"ס.סתי זויות סנונעת זוכו וכמ"ס ליחסנתרחק בין מין ומין : 6כילס הגפן מס ססגפן קופסק כתחלת פירוסו גרים פיג • ויל כמו ספירס"י במסכת סכת וחוכלת סניכותית והיינו כדי עכולתס עולק למדת כית רונט פרק רכי עקיכל דף פ"ס עין 676מרינן סזס fין רחם תור ccליס מסר סמות וג' טפחיס ותחנת 6ורך על טסר חמת נייק פירוס חין תורת רחם תור הלח מסרה נדוניה לערונס לו כותב רחמרינן לעיל ססוf פעור בית רוכס סנריך לספסק דין עפרונת נתוך סלי נרולס לכל פתי ברוגנת לו הוי קינר 656 מין למין וכן הקנרגתי עילת וכן הסלע (כסלע 6cינן נגורס דומס כשו סן 6סת רלח מסיכ6 כל חל כספי נפסק ע"כי וכפין עזרת מיירי רחלי גבות טסרת הוי מחינס ומפסיק כפני עלמו : מהלכו' כותנות ענייס קורס קרמנ"ס סרי קטנס כסמסי'6מס תנוחת נתכולת בית רובע היתה פרתן זרועס סטין ורונה על שתי חמות וסיינו חלק 6חר מכ"ס לכית סלק * ותוח פחות לזריע נת סעוריס נריך לסרחיק כית רוכט יכלכל סל6 יקו מנית רוכע • ועיין כפ"ג מסנתר: 6כל לדנריו סכת3 חלק חטין מקיפיס 6ת הספורים ממרכע רוחות לקהס לג) תקני כורוע ולכל רוח ניק רובע קפיל • (מיתו לסמו. כפי' הזוסי

הרחקת על סייח פתוח מרוס 6סס : דס"ל יתס ריס רחם קור נייק: וכן לפירוט החסר של רטרו

ייק כדר' יוחנן לסכר לים רח תור כירק - נמי קסיס ופפר לומר יסbני רcb תור 6חת מסיכת רc6 תור ביחד רלה סרי ו"ת כפיר עטר ותייכוּסיעסתחחת כרסתור ויSw רכיון פרחוייס כולן להעtות בc6 תור נזריגן סל6 כפות 6פי' לfחתי 6נל 65 ניח6 לפרס כן לקרמכ"ס כפירופו לערוגת הרים פיג פתוח מתיר רc6 פורגערונת וי"ל לסתס נמי 65 התירו 6ל6 סמטס כמו ססכתוכ סס כס"ר : וסלכך סיכ6 למימר דכתכולת רכה סייריכן הספר

65 סתירורחם תור כסוורע מועט ולוקח מסרה גדולה וכו' התירו - ולע"נ החמר כירושלמי סמתני'ו' סכנותר להקריח נית רוגע אנו ה' מיני תנוחת מק"ו רערוגת S סל6 סניחו בק"ו - ה' מיניס 6כל 65 לענין רלס תור - ומ"ס סריג סעוסס כ"ת קריות

דהיינוק' סורות וכל סורק מחמם קרחות לחוגינקלf קלמר סקטורות הגזרות חיים נחלקס • ולסון קרים וחח"כ תחלק סורק בלפונק ופליסית וחמימית וכו' - ומ"ס הרינותלכס כחכמיס fע"ג למסכת לייעזר בן יעקב קב ונקי הכח 65

6תפרס טעמיק ועיין מחנק חי פ"ת : ?בית כור פירס כריך סלסיס ס6ין וסעורו מפורס כריס פיז רנינג : כל סקות כתון כית רובע וכו • לחתויי נקעיס מחיס מיס וכו' כמו ספירס סר"כ וסריס : אכילת סנפן • ירוסלמי סכיסו תריסר'כון נר' חייס כסס ר' זעיר6

65 סנו!6 6כילת הגפן ה6 נפן ענתה 65

Sמת מפני ססיס חסורק כסנייס וסרי סקנר 6סו'נתניית קכר חין חיסור ניכר ועכורת הנפן חין חיסורת נתניה •&A כריסמס!. 671מר 6ין מכולס לגפן יחידי ע"כ וfכילת הגפן דהיינו עכולתס מפורס נפיק מפנס ר' לוקס וקרי נס 6כילס מכס כפרק הנזכר לפי סנרקית כלכלת סביבותיו ס6סור לזורמת: והסלע כתר הריכותריס ונסלע סחיכו נכות עזרה מיירי לחיגכוס

מפרק סוי מחינס וכו' • וכולת ליתר בסלט סfינו נכות עזרת חפ"נ ורוחב לרגע 67 רוחב 6רכס ונכות עסרי יכו' : תבואה כפכוססוכו' • כפכן קריב והרים וכלכר סbתיקן חטין מקיפִין 6ת יסעוריס מורנט רוחות לקפס ל6 מסניף

סרחקס

י

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

שיעור :

ירק כתכולת בית בובט זרוקף במרובע קוס דבעינן הכי חכל הרחקת ער פיקס פתוק מרוח החק ט"ל • ולסונס ז 6ינן 6ס רכס לעסות סורק סל ירק נתיך סדר.St תכולה עוסה לורן מדוקדק דער פיקס וכו' קחי סלסתס וסיינו כמוקף מחרכע פורת 5c עטר חמות ומחכה על רוחל טסה טפחיס תחמירן רוחות התס מלי פתוח פין • וסכי הוי ליס למימר לכם מקניה נמרוכע טפי מכסורת וסכי ממרינן נירוסלמי : ר'ליעזר חומר וכו' - ולס סלחתי יר נלסון תר"נ לקנית סוחיל וגס כפורום ירק כתכוסס ססס טפחיס

קרים כתיכ כן : ר' יעזר וסגר לח מחמרינן ככרוכט. בתבואהכית רובעי ירק בירק י' טפחיס • תבואה חומר ירק נתנוחת סtת טפי מכסור' וסין סלכס כר' בירקירקבתבוא'בית רובע-ר"א אומרירק בתבוא' טפחיס לסון סר"כ לסכרלס

יא תכוסס נוטס ו'טפחים: יא תבואה ניטה על גבי תבואה וירק מחמרינן נמרונט טפי על גבי תכולת כגון סנזרעו ע"ג ירק • תבואה על גבי ירק ירק על גכי תבואה' מנסורה • וכ"פ הרים ו6"כ כהלכתן של תסכוליס מתוך הכל מותר חוץ מדלעת יונית ור"מ אומר אף הקשו' 65 פליג סלס סרוחם • לכל גולן נכפפי'סוכניות על זה ופול המצרי - ורואה אני את דבריהן מרברי : בחור סכירס ניק כמיי' סמוי וכן כלן : חוז מנדלעת יונית פרק ג ערוגה שהיא ששה טפחים על מחנס וכיוכח כזס 6סכין ניוקי וכהן גוטיןע"ג תכולת בתוכה חמשה זרעוני' ארבע בארבע רוחוהערוג' רוחכ גלח תגן לחורך בכנס 6וירק הןמסתנכיןימיקסרין

• ואחד ופירסס בתוספתל מסר סמוי יותר מכל ס6ל ומחון כלחיסן

ומחכס כמ"ס סס סר"ן : ופול המכרי פסונבלע"ז : ורוחה חגי 6ת לכריקן מרכרי פרק ג אמר יום טוב רחיתי כי טוב להעתיק קנס לסון פלין כהן מסככין ומסתככין כדלעת יונית וכן קלכק ססכל

קר"נכריס פ"ט 7סכת ססס סגויה ג"כ מותר מיון מדלעת יונית :

ריס6 למתני' ופירסס קרין : 6חר ססני מעתיק לסונו על פרק ג ערוגה ססי' ו'טפחיס על ו'טפקי'מכורסת (מטק קריפר סגני יוסיף לספליס כס וגס כסיפ'ע"פ דרכו של הרב בסוף הקונטריס :

ב כל פתוח ע"פ דרן רס"י ז"ל למסכת סכת, ו6ח"כ חני מעתיק כל

לסון סרמכ"ס כפי'סמסנס קזות והפיס ליוריו כל 6סלנמקומו 65 כ6סר כמכליס כגר כרפוס כי כולס מוטעיס וחסר לסוכן 6סיך ידי לפרסו כמקוס ססוס כריך לביקור : א זורעים

כתובת ק' זרטוניס - לפון סר"כ ויסנס כלי להפריס ניניקס הפרס הרחוי ולח קוי ערכוך • 6רנע מחרכע

רוקות סערונת ממלס 6ת כל הכוס ער סמוך לקרן וכbמנע חיכוזורט מלח גרעין לסוכדי פיקנית סגרפין סכחמנע רחוקנ'טפמיס מן סזרוע סככל רוח הסעור יניקת כל זרוע טפח ומסנס וחטיפ פלגל הקרנות סברוחו'סזרעיס קרוכיס זס לזס וחין כיניסס קרוקס נ'טפחיס ויונקיס זס מזס bין כלן כית מניחום לכלליס כלכר קפיר קרח דל6 סוי ערכוכ וליניקה כל חייסי' כרתנן סיס נירננתיס זס סומן לנדר מכלן וזה סימן נגרר מכון וחט"ג לינקי מתתלי וכ6ן יס קיכר גלול סרוס ו זרוע כפון ולרוס ולוס זוזלוע מזרח ומערב חכלכין זרט רומנטי לזרעוני הכוחות סין היכר וחי מקרני קוי ערכון הלכך כריך קרחק כדי יניקס עכ"ל קרינכמסכת סכת פ"ט: ערונה 5טון עכרי סוס מערוגות מטעס ליקוק6ל יין ז' : זורעיס כתוכק סמטת זרעוניס כרתנן כפ"ט רסכת סנ6מר כי כלין תוכיח בתחת וגו' (סס פירסתיו כס"ר :

חמשה זרעוניס) סקס זרעוניס כולל לכל הגזרט כל ככסן סכונה לזרטיס מיוסדיס ולס סזרע סל מיני ירקות וכדתנן כריס מתני' דלקמן" • ועיין כדברי קרמכ"ס סתקדמתי למסכתס סז6ת : ארבעה כ6רכע רוחות הערוגס ולחת כחמנע • פי' הר"נ רסטור יניקת כל זרוע טפס ומחנס - וכן פירס"י וכתכו סתוס' כריס וקיסלסו וכו' - ול"ת יורעוט' מינין נערונת ר' כר' קרנות ולי כחמנעכל רות וחקר כרמכט וכל 6סר רחוק מחכירו ג' טפחיס • וי"ל לנכולי קחי קוי תרכוב ע"כ. וסכי סיתס כירוסלמי דפליגי ר' יוחנן וריס לקיס ר"י סכירס ליס כולסוכתוך י' וריס לקיס סכירס ליס כולסו חון לוי ופריך 6ס כולסון סין לוינקני הפכה - מסמט רחכו למbן לbמר כתוך י' לח קשיח ולח מילי וסיינו טעמ6 ל6פיגללה ינקי 6סור מסוס ערכון וכיכ הרים" ופול תירני כתוס' רקפתה יכול לזרוע קרנק מכל מין סכרות וכתכו ג"כ רחט"ג לכערונס סקיס חמסה על המפה יס כסלכסונק פגעת בכל חמתם ברכונים כלכסונס חתפל ותרי חומס ויכול לזרוס נרי קרנות וכחמנע ותירן ריי לקח מקרס ילפינן ולין , להעמיד המקרח כענין זס ססיכו פיפור 65 ליניקס ול6 לסוס רכר עין • ומ"ס סר"כ רחכליס קפיר קרס דל6 נקוי ערכוני ככר כתכתי כסוף פ"ק נסס הכ"מ סל6 חסרת תורת bk כמפולתיך וקרס לסכח רקפיר חערכוכ חינוס הסמכתלי ומ"ס קרית פרוק זו זרוע כפון ודרוס (רות זו מזרח ומערבי ומכל מקו'כריך סינית קנת לספרים כיניסן כדפירש"כגמבריק כממלס קרנותי ומיס קרינ רחמכעי כריך קרחק כדייניקת וסיעור נ'טפחיס היינו עס מקוס קורעיס וכתב קרים והן דתכן לעיל כפ"כ ירק כירק י' טפחיס סנימילי כסרס גלולס סיס כקירק סרכס לכל הכח דחין זורע מכל קסל ו6ח'לה מעט 69 קייסינן ולכותל 6סכסן נכי סכולס כתנוחת כית רוכט (6מרינן נירוסלמי סרפלי לזרוע ק' מיני תכוסס ככית רוכע חחת וככל מקוס סחין זורע מלל מין ומין ללא מעט

3

12, יב ב

[ocr errors]

65 קייסינן6 ליניקת עיני ורס" עכמו פי' כנמר'ככריית6 למימר מסוס לfי 6פסר 696 יפול לתוך תערונס מזרעי פטל עכולת ירק בירק ו' טפחיס ורוסיס 6ותת כטכלס מרוכעת • סנכול 6 פיינו טעמ6 דממעט לפי סגריך לסרחיק זרע ספרוני דהיינו כערוגס סתיס ו' טפחיס על ספתחיס קלמר סוו סיס עכמס מזרע סנגולין יוסכיס : ע"פ • והיינו ממעט פעל עכורת ירק בירק לזרועס נתתי זרעוניס • סין • ופסטל ידי זריעת הגבול • לח יוכל לזרוע כ6רכעס רוחות הערוגת למתניתין לירק כירק נרחית

וכנר סרגיה סנ"ל ס' 6ין כפירוס קריס • וכסין ואחר כאמצעי

וכלין ואחר באמצע • היה לה גבול גבוה טפח זודעין כרלס סנס סרמכ"ס כפירוסו מתרכיס סרמכיס ותרין בתוכןשלשה עשר שלשה על כל גבול וגבול ואח' מכילנכות סלסון ונתני ססת ברטנורס כמסנס ג'כפרקין: באמצע לא יטע ראש הלפת בתוך הגבול מפני כלמנט לכל כרחה לומר חיה לסנכול נכות טפח שהוא ממלאחו • רבי יהורה אומר ששח באמצע! סחע"פ סbינו יכול להקשות וגס כרחכו טפת

כל חלק ולתני חמסס לורחי כרחיתח גפ"ט הסכת דף מ"ק

דמסוס סנכול . לס מקס מדרכי יכולת תמר לקמן כמתניתין ניחחכ הכוסה חמכעית הערונס טריפס לזרוע מין 6חד יותר ממס סיוכל וכתכו סתוספת לעינוי ולקמן ל6 ח"כיbk לענין הפסק לזרועס כק כסחין לק גדול מכל מקוס נקט סשה ליסנ6 ורכי גרסה לגמרס ר65 סנ6 לנכול רקוס סלין כמי ססעורו טפח : יסודס כלומר מfי טעמה לתיק הפליג סלרכי יכולת לתני שלשה על כל נכול • תימת של יין ורעיס נרין ייב סטה ומיסו למר נרחית ניק דהיינו סי :

מרחקיס וכל מרחק סלסת טפזיסיס לו טפחיס לא יטע רcf הלפת כתוך סגכול מפני סקו' ממלחסווסרחקת ין ככל סגכוליס סכיכ כי 6ס כיס טפחיס לסתיס ונהרוחות נ' טפחיס ל6 מסני דחכתי סוי כרחת מעורכו וחטיפי כחרכעס • לכל 6ח' טפחיס • ולסתיס לכל 6' י' טפחיס • ס6ין ינקין זה מות • הכל בערונס פסוטק וריפ6 רפחי ליטע

עין נרות לפרס סרילני סוורטת על סטס סנכול מלמעלס 6פי' רbס לפת כלמנס לפיסbין כלן 6ל6 ד' מינין לר' פרוסות :ועל פני כרומות ומזס ויכול לזרוע כל קרוס כין מלמעלס כין לס גרלס כערכוכיח כך נרחת בעיני • ול6 נסיר6 מה ספירס

מתגרדין • סל חתמה על תזריע' סנכרון סכן סניכו ג"כ ככף ניות וז"ל ממלחתו וממפט מקוס יניקות החחרי' : ע"כ • כסון מסיבי סקי נכות זו על גבי זו וסירק כנתיס ספירוסו ו6"כ כריפ6 כמי : רבי יהודה חומר ספה כחמנע נוקיפת הגבות סזוגכוס מזו• דלפון על גבול • חינו גרסת כן מפרס כירוסלמי ררריס זרע זרעס זרעים זרועית כלומר למני והליל סלסה בכל גכול וגכול ומדקתני סלסת על : מסמע למכתר זרט דמטמט חד וק"מ למכתב ורער וקוי מסמס פרי דעליו ממס סוח ארע סbס. ולכן נ"ל שעל כל גכול סוס זרע וקית למכתב זרעית וקוי מסמט תלת וכתכ זרועית ומסמע נ' וכן יכול לעסות פמניח טפח הסמוכה לקרן ונורע מין 6חר 6רכעס וכתיכ תוכיח כמחת תוניס חר וכמחת תר כמו לתיק ומניק ג'טפחיס וזורט ומניס עוד סלסת טפחיס וזורע ונמכח קרי סית' וכי רמיז קרס סית זרעוניס כערגינת 'טפחיס טיס עוד טפח פנויכקרן יסני וכן סו) עוזר לכל גכול וגכול קלמר רקיס ליס לרכייסולק ושית כפית 65 ינקי כי היכל ונמנ6סיס כין מין ומין סלסס טפחיס סעור הרחקת תלכו לחמרינן לרכנן דקיס לסו רסיכוי ל ינקי כמ"ס לריכממסכת כחותן ססמוכות לקרכות סbין כיניסן הרחקה לפי fcין כריכין סכת וכיסולס 6תכרר כמת תוהסיעורקרקה לרכי יקולס פיס היכר נררן סנזרעין סוס נזרט כפון ודרוס ווס מזרח ולמר מקרר וחלף ולטקליס לל6 פליג רכי קורס חדרכנן ומערכ כרפירס קריג כרט6 • סהרי כתכתי לרוקן לנעול כסיעור יניקת ולדידיס נמי סיפורונ' טפחיס כמו לתיק 656 טפח ומכח סזורע כלורן טפח ויש היכר כורעתן כננו ומי לטעמית רפליג כמי כסוף פ"ק וסוכר דחינו כלליס סר אכלנו מה פbין כן בריס6 6bס יורט טי הוי ערכור כמיס סיקו פני חטיס וסעורק סוחטת ושתי סטוריסט קיטס וסעורס כוס קקוסכתירוץ סרטון לפי סbין כלן קיכר כלל סלח יוכל וכוסמת וסלכך קוfמר סכל סיזרע ספק לפי סכסמנע סערוגת לזרוע מכל מין כי 6ס גרעין חחל }

זורע סני מינין וחין עוסיס כלליס לרירית ונס עס גס ואחר כחמלט לנכסות סנכול חינו מפסיק : וכירושלמי סזרועיס נמסות ל6 סוו כלליס לכמו ללרכנן סיפור נ'טפחיס

סלסה על כל גכול וכו' נתני ססס כחתכט תפתר היינו עס מקוס קורעיס ס"כ לרכייקורס איפור מיניקי פס ססגוכלין ממעטין 6פר וכתר הרים m"ל וטעות סופר סוס מקוס סורעיס נ6ף על פי פקס סניס קולחילופניקס היכן וקס גרסינן כלומי ברכתני כמתניתין ג'מל כל גמול ותיכסתכע כלחיס זה כזה חיכן ממעטין סיפור ני טפחס

ורק כמו כערוגת דריfc 6cין לס נכול גוכסו זורעיס לתוכס סמטס קמ"ל קרח רתומיס כמחס 6תכסית רסלי לרוט פיק ותו ל זרעוניס ולקוו הסת6 לסן הליכה נכול ("ז) זרעיס ומפני לחינו רמי לזרוע כחותו סמן סנדרין ככל כר תפאר ססגוכלין ממעטין כלומר סורס ינכולין נכנס לתוך

נ' מינין ביערונס וממעטין 6ותס מספר על acc טפחיס וכריך לרקרק ששה בחמלט רי פליג כין כסיפ6 כין גרסה כי קיד ממעטין ומלוט נכנסין לתוך הערוגה רלח מסקכר כלל

חיפה כירוסלמי bהנחתי לעיל קלת בנר'4 למימר

נתני

[ocr errors]
[merged small][ocr errors]
[ocr errors]

ז

נתניסטר כסמליתפתר ססגנולין ממעטין ססס 6ס כססגוכלין להעניק תחחת כסנית מפני שיתערב הכל ויסיס ככליס ודרך ממעטין פה כלת תנינן ר"י חומר ססס כחמנפיקיימנוי ול6 הספרס כיניסס על 6סל מני דרכיס • החחר לחפורניניקס ילעין חי מכריס קיימנוס 6י רכי חמי קיימס • על רלטת וחין חפירי פיקח כעמקי טפח וכסרכס ו' טפחיס 6ס סניפמיניס על רחפת כרק תני רכי חס ר' יסולס לומר סמני עפר הס ירקות כמו סיתכ6רכות הפרי •סויסיס ניניס' גכול סיסית ע"כ כירוסלמי • ותחלתו פירסתי נפיל • וכתנסריס ומסני רומו טפס ורחכו טפח וסדרן קכ'להרחיק ניניס'טכס וכנחלס וקיימנות ולח ידפיס וכו' כלומר תירכו סוכר ול6 ילעין החס וסוס סיפור סליינק זס מזסיוסדרךיסליסי לתחוי'העליס סS כחכריס כני סיסיכס תירכוס 6ס רכי סמי דרנייקורת חריסb זרע זה לות הנר וסעליס SL זרע חקר לכץ נ'על סירסו מוכרלו קחי ולח חגכול קרר פריך וליןפל ר6פת כות תליוני סייח ר" כמו סיתכ6ר כזה הפרק ועל כל או העקריס סנ6מר סערוגרף חומרים כלומר על כרחין (הסיפס) קחי וחין ונתרן כלוס . על ו' 6פסר לזרוע כירושלמי עין עכיל: נס קרמכיס כתל ככר הקסוכסיס על כל חמשת מינין מן דכרי תנ6 קמס 6' כלמגע וחמרו וכתניסס כמנע וישתדלו קורעיס ולס תתק לפרק זו הקוסיה וכח עלקת כירס ע"כ ולעניות דעתי נרחה כלליס ו כורתה הסקופים מיתרנת כתירוכח קמל סקנוכלין ממעטין • 69 זיריס מוס כל מס ופריך עלס מורי דסמר ססת היינו ססוכר המקפי רכי מגזרע מזן הערוגה מיכל דסמעיס לר"י דחין ינסולין ממעטין לפי סיס קיכר כ"ו כמו סיתכחר כגכתות הגבול ויכול לזרוע מתוק כערוגת כמו כערונס ס6ין נסיס וככר יחלו fחת לק גכול • ק"ג לרכנן לל6 ס"ל סיסין חולקיס כסכרח ולת הטרוני נסיס וחמר וגס סמתרן ל6 רנס לעסות מחלוקת כיניסס נסכרס זו ולקכי סערונ'נרחניסנינו מתרן ליס לר"י סרי: קחי ללמעט במחלוקת והצוות ר"ל סbסור לזרוע קרעות עדיף טפיי וכספכיס 6חר כך המקסן פני דרכי חיים

חותס כמן סניירנו ריחומר יס לחסכון רפליג כסיפס 6ף על גניקוסיה מדריי חלק 6ס תסיר (כחורכס) נכלס ולס תסיס סכיכותית סלרכנן יורו לדוכתס מ"מ קוטיס דנתני ססה 6 קסיס ערונס 6קרת כדי סלק יקטרכו נת סורעיס סכחסר מנדי ומיתרנת ספיר כתפתר סתגובלין ממעטין ולע"ג דלר הערוגס עס קורטיס סכערונת קני הסמוכס לס • וסקסיכו פיתח לין סכרל לקח 6סכחן וכסריס פלין 6ף כסיפ6 • חס וחמרנו מפני מס לס סתרנו לו לומס חוז מן קטרוני כנגד כרכנן מיסו סיתס ספיר • ור"י ורכנן פליגי נמי כסכרח זר

דבר גרוע ולמרכו :::::::7

הקרנות ס6ין כה רגוכלין ממעטין דלרבנן ממעטין ולרי 6ין ממעטין - גלפזר פגס כר"ס סוכר כן :

.סקול 6סור 6תס לשון הרמב"ם בפירושו למשנת ערוגה :

ימל6 סקרנות ויקית

זריעתו לערונס על עושים בגנות ערנות מרובעות כדי לזרוע כי פירקות זו קלורי קטנית : וטמור חלוהעקריס וסו כלחיס 6ין החותרת כן ויהיה מה סגורט מן 656 למרות העין לפיכך כסירסס סכמס תחקן מוכרל הוח קערוני נא הנורה מותר ו6פילו סקיס סמוך לו כמו שחפרנו ברק פור חטיס שיעור מרתו כ'יז טפח ומפני כן 6ס

כיתת זוית הסרט הזה כמוכס וזה תכלית מס סיוכל ::::
לבלט זרט חקר
ונקשרת כו כוס 0

Q ארית לזרוע כערוגת קריס
מותר
מפני
טיול רc6 קור וכיס לס ריקת

ו' על וי כסיזרע כס
זוית זרט זר

כי זרעוניס כלכד על פרפקת כווית

בתכחי 66מרקו קיק החקר כזה

לס גכול גנור טפָז ולס יסיס כלס

זורקין כי "ג ג' על קורט קוס

כל נכול וגכול כמו מקביל לגלע

קבורה רז6ת ויקיס סטני כמו ז6ת

מרק קזרוע ממנס קוויק 6סור

כללו קסלסק עזר לכרניק

3: וBB ::

מינין

[ocr errors]

> Xj

[ocr errors]
[ocr errors]

:::::::::::

::::::

הזרוע כלוס כורתס וכסתסחכל

::: IBBI_:::

::: BANAAN

[ocr errors]
[ocr errors]

מינין סbסיס טפח כמו פנתכ6ר כזו הנורדת למסקכל נקי וחמר להיות על זס סכורת ר' יסולס סfפסר סיזרע כזו זכרוני פריל) ccס על סb ולס וסרי קול 6 יססר נעול טפח י"ס מינין י"ג על סגכול כנו סחכר תנ6 קמס וספס מגלת לי הזרועיס ברמכט ויסיס מרת סזרוע ממנס סלסיס טפחי'וירכת המיניס נערונת (כלוס) ולח יחסר לנו כמלת

יש לך לרעת חות י לפטר מפני סיליק

נין סני כלפי פני כנורת קולת קיטס

סזרועיס מן התסכי תמנ6 מלת כלמסומן

פחות מטפח ומחנה מן הספר המסומניס

ות כי קטי מינין סכחמנע סלט'טפחי'

סכתוכס יסיס כין ותמכח המרחק בין כי

בלט כל החל כקברו כרטיס פקס מסתני'

טפח וסני חמיסיו'חנו נריכין לטפח ומחנס כמו סליירנגולרן מכלכות חותס

קיותי טפק וסני סומפין מנוסר קיטר לפי פלט כל 6סר מן סמסומנוגרר סלסת

סתטעס סזרעוניס סו6

bכסון טפח על טפח ולכסון טפח על ויניע וקוס חקר ולי

טפח סוס טפת ופני חמישין נקירור כמו סbמרנו כלכריס' על חמיסיות כקרול ופירוס זס סכל פטס מסתות סגלעות דרך קרוב כל המתח כרכועס למתח ותרי חומפי כלכסונס ומק כסנחלק כל כלע מכלפיו כסני חלקיס וקסכרנו בין הנקודות שהכריכו כמו כן לה יותר נערונס ו' על ו' זורעין כתוכס טי נקויסיסריס יפיק תכנית לפני קנטטה בתוך התבניקרסטון זרעונין זס ככור תריס מרתן חני התכני'קר6סון חפר חנקנו כלפיו וכסתסתכל ככורת זו לפי כל מס כל מסומן מן קססה המסומניס פיורטו כתוך סערונס ססיס סכזרע ממנס סול טי 6סס על ססה תמכח כל מסומן מתס על קנורת 6סר זכרנו טפחיס כלכך ועל זיקית התכנית סנעסס כן 6חר מן המסומניס כסרכו סלסס סכור'ססקרמנו ידית טפחיס ורחכו סני טפחיס ויקיק מרתוססת

הגזרע ממנו כיר טפחיס ויקיק מרת סמסומן סכתוכו סלסה

טפחיס כמן סנ6רנו טפחיס חס כורתו : וכל : סעניניס מכוחריס

כלס ססקדמנו ומפני למי סיס לו חלק כחכמת סמלות וקתסכורת לכל

כן חמר חמסס ול6 כל מי של6 יסתכל כקכתס תסיס ילמוך 6לן

חמר קסטיומס סכיון קרכריס כקכלס וסס יסיס לו סכל טוב יהיה

לערונ'ססה על Etה תכנית הכנתו לרחות כעין לכו הענין (חסיתכסר לו כמופת • מפני סמיס פחות מכל הכרונות העפויות רולס לומר 6מס על וקנני חוזר לעניןוככר הקסקכ"ס על לכרי תיק 6סר כסמכס 6מס וכח לגמרנו 66פסלזרוע תערוגס סקטנס מכל קערוני וחמרו וניתני ססס כחמכט וססתללו (לפרק) זו קקוסיס ולל זרעוניס משתניס ול6 יהיו כלליס כמו סכ6רגו ונפינו : עלתה לילס 6כל 6מרתי לך זה ללמדן טרעת רכייסולס כענין זה נכון וחמת סיינו יכולין לומרסר' יסולס חולק על תנ6 קמ6 ולרן המחלוקת כיניקס סרכי יסולק חיכו מתיר להיות חקר כרמלי מפניססערונס נרחית כולק מן קמיןקסוס ויסיו קמיני ומה סכתר וסרון השני נקרסיק כיניקס טפס ומקנס וקוס סטל קגכול כרחין כלקיס על קלרן סוס 6סר הקלמנו כחמרו סיפור סל6 יינק זה מזק • כתר ככית וו"ל ולף על פי מפני סכרחית כסרת חרדל ונמכח תכח קמה מתירו ולהתיר זס סכל זרט מתפשט יניקתו טפח ומחלי וח"כ קיס רחו להרחיק קענין כתכוין תכח קמח כחמרו 6חר כחמלט ולס 6מר C6ה נ'טפקיס

שלח קct

6ל6

65c יינק מין זה משמין ברמכט 6כל חין זה הפרוק כסיס ומס סכתפרק מכל הענין, קלמר עכמו לכל פירור יניקותו ל6

Eco וסייכו רקחמר ונתכרר כט"ס סמותר לי לזרוע חסר בחמלט ומותר לו נס כן (כנמר656 ינקי מקרלי ולס 6מר לסינקי לקררי דל קסו 6k ספק כחמלט. כמו, סניירנו וחס תרנס לסקפות ותחמר סלח יינק זרע זה מורע החסר עכמו וכ"כ רכינו bל6 ינקות ולמק לק חמר רבי יקווק, תספק כחמכס וקוס ספסר מזק ול6 כתכ זס עסזק ע"כ: ומ"ש תמכח מרת כל מסומן

מן קטפה קמסומניס כספלט רנק לומר טקס מסומנים נקיוק

כסימני

:::: ::::

ער כאן לשון הרמבם

« הקודםהמשך »