תמונות בעמוד
PDF

קומפי ככסונס יקית קלכסון מזס סמרוכע ל"ג חמות וסלסת ונעגל עגולס סיקיר כחלכסונס טניס וסלסיס למות לסיסית סומטיס נמנ6 סכל גפני הזניות קלרנעס קס חון לעיגול סל מנין סגפניס סמכוין כתוך סעגולס כסיסיס על tt tt כפי ל"כ על לין ויסרו כנקורטיס מ"ס גכניס • 6ימתי בזמן מניגס כסיסית על סכע סכע 6ל6 יסתנס מכינס ומפני זס פסיונטועות על ר' ו' 6ו על ה'ר' • כמו ספירסתי ססקס

כמו ספירסתי פסקס לקח העיקר סיכלול הכל ולפנר סטעסרס למס לכל רוח ושלך כרס נטוע על 6רכע 6רכע ייכנסו לתוך העיגול של ליג על לסלול ולומר מחסר סעיקר לקידום ט"ז 6מס לכל כוס סיס לו לינ כ"ס נפניס ל6 פחות ול6 יותר - 6כל כפרס נטועיס על לקנר ולומר קנוטע ירק נכרס 6ומקייס סרי זס מקום ט"ז ק' ה' סכמכס כנטע ז' סורות על ז'סורות וניניסן י' מרחקיס 6מס לכל רוק סגולות 6S מרוככות וכמו כן מלח הודיענו מנין פל ס' ס' 6מות מחזיק כשטח פלסיס למס על כלכיס לכס • קגפניס סנסנכליס כתוך סעגולס כסיקיה נטוע טל סם ועל ונמכח פכתוך עיגול סל ליגעל ליב פמרכזו סגפן סלכנמי ל6 פכע 16 יותר ממנו כן 65 היס נריך לסודיענו מנין סגכניס יפנו מכל סמנ"ט נפניס כתוך רטינול כי יס ל"ונכניס ופי' קנוכליס כתוך סעגולס כססיס נטוע על לינעק וכל פמס קני קולין ומטע הכימיס סתמן נטועין על ד' ד' וככנרסות הסוכי על זס : מת שכך היה לו לעשות לוגיסתוכנת הטין 65 יספטו כין מטע על ר' ד' גמטט על ס' ס' קלגן גורן ספוליפנובלופרופסו6 מקיט6רכעיס נקכנסת גפניס סטירית חכמיס וfמרו סכין סנטוע על ר'ר'סו על י:'ס' לעולס יקרסו נטוע על חמס סללו עטינן 6לכסון סענולס פניס ומלסיס מ"ס גפניס סfס ירלו ככרס סנטוע על ה'י' סלח יחסרו כי חמות כספית נטוע על חמסס סמטת יפית מנין סגפניס פקות 6ס ל"גפניס יסגרו קרוסיס ficיכו גלסר נכוס סתס כי 6ס ממיס ולסרקיס נטוע על חכסס חמססינטרך להיות ללכסון ל"ז גפניס כי סקכריל סכין על ר'ר' לכין על סי סי לה כיכר העגולס 6רכעיס לכנס ועסס זס לטכס סכסר לך כטכנייר ונודע לכל לפיכך bמרו סbף כנטוע על ה'ר' יקדסמ"ס ' כך סגורות 6נו כריכיס כזו ההלכה וסמר כסיסיס סכרס נטוע נרסס כעיני : היו נטועות על סס bס כו' דכולי תחי ליכס על 6רכעהחרכעס והפרסנו מזס קכרס מרוכט חרכו (כולו ) למגזר 6טו על ד'ר'סזס ססנדל ניכר ונודע לכל וליכ' למטעי: סניס וסלסיס יסיס מרוכע תסע סורות מן סגפניס רוחב (תשע לפיכך העמידו על הלין לתקום ט"ז חמו' לכל רוח וכל גפניס כלורך וכסכעגל עגולס כתוך 6ותו סמרוכע זיקית הקפס נוגע הנמכחיס כתוך העיגול תס מקולפיס ולח יותר : 6ו על ז'ז' • כסורות החיכונות כלי פיסיס סכי 6לכסון סענולס ט"ז הכנות זכסון נטועות על ח' ח' חינו מקרס כלל ולח מכעיס לר מסיר ימכס כתוך סעגולס חכם וחרכעיס גפן וזסו כורתס ורבי שמעון לסוף פרק דלעיל לסכרי רמותר להניח זרע לזס !6 6פילו לתיק דחוסר מכל מקוס לינומקלס סרי זס מקלס ט"וסכס לכל רוח כרחפכסן כקרחת הכוס ריס פרק דלעיל וכל פחו' מט"ז מתבטל לגבי כרס ולפיכ'כסזורע הירק כחמנע כרס מקוס סכיכו כל שיעור המתנטל עס קכר'ונחשכמותו: לשון הרמב"ם בפירושו למשנת

הנוטע ירק בכרם : ה הנוטע ירק סוס הזורע 6ותו וסמקייס סוס סירססו

כומר ויניחסו וכנס ס6מר סרי זס מקלס מ"ק גפניס כפי מס סלומר וסו6 מסוס מקלס לעולס ט"ז סמס לכל רוס עגולות כדי סתתית העגולס סיתקלס כל מס סכתוכת עגולס סיס כסלכסונס סגיס וסלסיס סמות ומס מהכריכת

קנון סעור מס סנתקרס נלמיון קרלטון כמנין סגפניס קול מר סfמר 6רכעיס וממס נפניס ולקנוככרמיון השני כמילת העגול'וסוf מס סחמר ט"ז 6מס לכל רוח עגולת מפני ססכרס כסיסיס נטוע על ר' ר' וקול סיסיס כין כל סורק (פורס די וכסתסתכל כלורי קזלת תמכח סמס סכתוך סעגולס מ"ה

גפניס וזסו כורת וכסתסתכל קטורות תמללס פכט על חמות בסורות החורך וכסורות סרוחכיתית בין כל גפן וגפן רי למות fו 6ס יקיס נטוע על ה' ו' סיסיס כין כל גפן וגפן

סכע וקס מיט גפן וכחן כנסס 6רכעס גפניס סוזמן קמפס 6מות יסיו כל קנפניס סיס כתוך סעגולס 6רכעיס העיגול וקס הגפניס ק6רכעס פכ6רכעס סזויות לכל וחמסס גפניס כ6פר סכסר סקר סיסית על חרכע 6רכע 6, כפיקיה נטועה על קמס נחקקנו מרונט מליב על ליס

יריה הפרוגע קסו) כולל בתוכו על קמט קמס 6כל ס יקיה על סb סb סון על סנט קכט

ו 14. יר א

מן סגפניס סכע על סכע סורו'ויקח חמת מן השורה השמינית כנורה סולת כמו כן תמכסנס כמוקנורת קר6פוניותמכח סים יכ6ן וחמת מן הסורק התשיעית מכון מפני זסtכט פורות ס כתוך עינולס פרוכט מז'סורות על סכע טורות וחין תסס חן כיניסן ססת מרחקיס נכל מרחק ס' 6מות וסכל סלסיס למה לענולת לנו מר' נפכיס נר' זויותיו וזס סוb סbמר נסס על וחכו כריכיןל': 6מות לפיכך יוכח כל המרוכע מן השורות מת סחמר מקדסמית נפניס 6מר סי6ך עכירס סנט סורין סל הסכעס ויקח חמס מכל סורק ונמכס קי סענולס סיס כלכסונס סנט על סכס כס מסס וינפניס לר' זויות הכרס נשתיירו פס

נחמה יוכל מכל סורק מן הסורו' החיכוכו'סמס 6חת ונכנס מיסגפניס ונתנסר לך זה רוני ממס ססקלמנו ככורות כחר כמרחק טיסנין סתי ססורו' ויסית מרחק קיסעגולס מכל פורת קיטכ וכן כתכסרכן ססענולס סכוללת מ"ת נכני'כסיתי כטוט מסורות סיוכחות מן סענול 6רכעס למות על זו הכורס כזת על חמס סמס סtכסונס מ' 6מות סתיס 6"כ כ fמת לכל רוח

ווס קעגין קנריכו לומר מ"ה גפניס גנטית על חינט 6רכע ועל פמפת המפה ול6 למי ט"ז "מת על כל בית ס6ס יסיס על חמס חכם נמנח הנכנס נתיך סינולס סנע btvסיס נפן כלכך כמו פנתכחו כלורת כסנית נין הכירו' כסקלמכו חכ5 כסיסית

טוע על CCCC יסיס מנין סגפיי' -נסיך סעגילס כיר גפן וזו כורתת

ג

:

ויס לך 9:חול לחיזת טעס כשיהיה גטוט על חמם יניב בימי חי העגולה כלכסונת ל"ג סיכה לכסונס

מן המרונט להוסיף : bכסונס על סיסית בינע סקי לס כסורות סגפניס

סיס כו ז' וכפיעסס זס נמנחוסנפניס כולס ססס כו'פירות נכנסו כתוך

סורות על ז' העיגול (נר מר'הגפניס סכר' הזויות ויסיס ל: אכסון סעיגול • טורות 6תנת לתת לכל גר מפני מס מסינו תחלכסון מר פיגע כסנרסיכ fותו כמו ficמר כך סיסית נוגעגורן' החיכונות מי

כחרכט החסרות הסמוכות לסנטר הסורות התיכונות וככסן חמת וחזיתית זה הירק מקל כי חמה לכל רות עגולות (rt

כפתו נטוע כל Lt cc

65 עשינו כך ומפני מס ל6 כוסיף יהיה נכנס נתיך היניל מ"ס נפניס וי נורית וכפתסתכל

כfלכסון סעגולס על סיגיע בסורות לחרות להסר פינס מן הסורק החמימית לכנס כמי שיתבחר מכורס סרכיעי'סקרמנן סתסונס סקכר'כסיסית סמפר על תתפת וכפינו עגולי ובסיכו חותס כ6לו סיס כונת מלחה ירק וחלכסונת לנויכס תלכסון מן הסוכות 6מס לכל נרכסbר מן כסין סעגולס וכין ספירס הסמוכה לו מכחוז חרכע fמות כמו פיתכלר מנורס ססנית ססקרמנו וfרכע ממות רוח סטור עכולת סכרס כמו סנטנה פעמיס רכות בעכור סיפור מלומנס בחיכו כסלו תענולס רחבת ונמשכת וגדלס ער הגיע לסורות החילונות פסיק ביניהן ובין קנס ס6לכסון 6רכע חתות את הטעס הכריכו לומר מקים מתנפניס כסיסיס נטוע על חמסה סלין לפטר נסיותן 656 לקחי סנוסיף כרגילה כמו סכיחרנו 6כל נכון כסיסיס נטוע על ct ויכח הכסון חמה כמו סיתכ6ר כנורת הרביעית נסחר בין קנס החלכסון וכין סורת הסווכת לו סמס חמות וחפילו סגרה כסלו העגולה מלחת ירק יס6ר בינה ובין החילונות חמס 6מות וסוח יותר ממת

טנריך

[ocr errors]

ונפתסתכל מנורת זו ממכס חלכסון ענולת יוכס מללפות המרוכע סיס לו חמס גפניס

רוק

זה נס כן

מעריך לעכולת קגרס כתוספת לתקופל כן הספיק לנו מה היקף העיגול מ"ס גפניס כי סורוק פככל שורק :fפניס פנסג'נסון קענינה וקול פנתקוס ולה הוספנונבוחן העגול פוליס מיט • וככר ינחו ק6רכע סכוויות חוץ להיקף העינול כוס מפני סbין נריך לוק קרני ולסייר נטוע על ז' ז' כחסר תרלס כנורי • וכן הכולר מס סfמר כנטוע על חמס היה מנין קנפניס סנמנחת כתוך סענולס מיס כשכפונסר"ן חמס : ומס סחמר כנטוע על ו'1'סיקיס מנין סנכניס סכתוך

העגולס כ"ו גפן • חמה פטריס

זס נס כן מכוחר סכ6תס מוכח כרס קנטוס כסס על tc ותפרים ממנו מרוכע מטע ' סורות על • סורוק סיס נכל סורק C6 נפניס וכין כל גפן וגפן י' 6מות • וקרי המרחקיס (סכין כל קשורות) קס קי

הרי קסטק כלוב למות על 3'6מת ונמכח סכסחתת מכמיר רגל סמסונה בחמלט סמרוכע הזה וקחוג כתמונת לכסות עגולס רתכת S"ן חמות עד סיסיס סכי 6לכסונק ט"ז חמה מכוחר קלנר סיכה המס מזס ולמס מזס לחרכע רוחות המרוכעסכל 6רכע גפני הזויות עס סני נפניס סיס לכל גפן סכוויות סמוך לו 96

קעכר מוס וסל קעכר מות נסחרו חוז מן סעגולס וכסחתת על קמס נפניס

מונסttסורות סל 00

CC גפניס סעוליס ל"ס גפניס (תקסר נ' סמוק נג{

מקס נ' גפניס ככל זויות סקס חון לענולס ל6 תמנ6 נקוכת

יותר מכ"ר גפן • וכן 6סיקיו נטועיס על ז' ז' סיסית מנין ונסחר מרחקיין קנס כסלכסון ובין הסורי הליכונה הסמוכה לה סנפניס סכמכחיס כתוך סענולק כ"ח חילנות חמס 6מות מפני ססו6 נטוע על סנט ומפני זה לח מסכנו מכוחר סכסיס כחן כרס קנטוע נסכעה על סכעס וכפרים כחלכסון ערסיתית מגיע לסורות החינונות 6'כ ככר נתכחו ממנו מרוכע סמס סורות על חמס פירות ובכל צורת חמס

תנין קנפניס הנכנסות כענולס סיס כ6לכסונס ("כ חמות נפניס וכין כל נפן ונפן ז' 6מות והמרחקיס ( סכין כל כפיקיס נטוע tס על שס משתנה ממנינס כטיהיה נטוע פכט קטורות ) הס ר' עוליס כ"ח פנמכח מדת השטח כולו ל"ו על טלפכע - וחולס חכו ותריס cc עפרה חמה לכל רוח עגולות כ"ס: וכסכעמיד רגל המחונס כלמנט הסטה וקול כנפן נגר כפיתית נטוע על ה' סגלטרן 6; לקדם מיה גפניס כמו קלמנטי מקסורק קלמנטית

ונחוג לפסוק ענולק רקנת :ויהיה נטוע עלי'ו'וכיחרנו טעס סעניניס קלס וסתכלין כ"כ חמות עד סיקיק חכי ללכסונס טיז חמס

מכולר סודות כל ההלכה קזחק על כן פיס לכך חליק להתכונן כל קרכר ססוח יענח סתיס חמות לכל 6חת מארבע רוחות הרעוע הטיר • מפני ססו נרס לנחון מנסוניק:"ס וסיתס תסוכתן סנפני סזויות חינס כתוך העגולה • והרי כל 6לן סמס אתר רון דנריס סנוכר דקדוקיס סרנס וחסרי כן יסייעו מן סורות סכרכוע קס כ"י גפניס וכסתחסרז' גפני סזויות הפמיס וככות לפרסקו נכס ויס לך לדעת סמקוס קירק

נסחרו רק כ"6 סקס כתוך סעגולס : לין קוססין עליו חס קטן ולס גרול :

והנה יכלתי להסכילך נינה ולהכינן כמרחק ער 6תרת נס כעין סכלך

• נס כלכו כמוחס כחסר עיניך ער כאן לשון הרמב'ם קרומות מתוך הכיוריס וחסכונס ועסיית העגולות במחוגת

לכל רכוני לקפוך חסכונות ולהוכיח כמופת על כל מה שכתכ כסיסיס סכרס נטוע על ר'ר' והפרסנו מת כיור וכיור כימי 6פסר טיפלו יותר חילנות בכל עגולה מן

הכרס מרוכע וכו' - יהיה מרוכע ט' סורות וכו' • זה קעגולות כי 6ס כפי מספר מפקל החמור ככל 6חק ולחק : ובוחר מחר סכין כל סט 'סורות • הס מ'מרחקיס • וכל מרחק ו'חמות • ונמכרו ק' פעמיס ו'סקס ל"נ ו6תק מוכח סגפן

ואקרים

ספי קקדמות 6סר ככר ידעת 6ומס מתוך מק

סכקכקי כפירוסי כפירוסו 56 קרמכ"ס הלמנס סכפורק הסתכעית קוס על קנקודה קלמנטית של

כמסכת ערונת רריט פרק נ'וסן סלוקחחת סמכל סטס מרוכס המרוכע עכמן וסס סוס נטיעת הירק וסיינו רקחמר סות הגלטות סכוכיח ממנו נדרו : נירוסלמי רכי יוסי בר חנינס וקול סורע כנגו קלמנטית

גרט מזה מרת חורך כל ומעתה כסתעגל פגולה בתוך זס סמרוכס ותריה המרכז זלת

גלט מגלעין • כחסר ידענוסס מפטחנ' ורכיע סגירוחקר הנקודת פחמרנו 6ממנו ככל נר על הגלע סורק החיכונה קס

ו6רנעת חומסין וסוח חורך כל פלט מכלעי פטל גיורכים טז למה • הפמר רגל המחונק על ז6ת הנקולס וסכנה

וקסניק סכל מסולס גנג קזויות יקיר המרוכע סכעסק פS לכינול יקיף העגול כל סכע טורות הפנימיות מלכך חרנע

המיתר כמרת פני קפרוכעיס 6סר כעסק נפתי כלפי מקיפי

מזניות כלטר קרמיתיך נס סמק מקוס קלמול הקנס : גפניס סכ6רכע זויות ספורות קסנעס : ויסין 6ס כן כתוך

: 14 יר ב גניט

[ocr errors]

החוב

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

בה

[ocr errors]
[ocr errors]

:"ג ל:cbcp

6כ"נ כיון ססני קיי מקיפי זוית חסיו דומיס לסני גט סל קנורת

קיי מקי פי זוית חנ"ג • הנס תופכת 6"ו גס קול גדר מרוכט קרלסונס וסיס

יחטפו ירוחני • וסנענולמית סנקסנוסלין עגולס לכעל לוי סנעסס מ"ט טי

ל"ג בתוך מלוכט ("נעל לינמגיע לגפןסנוויל וכל מניע ככל :: פורות ונטוע על

גפן הסמכה לו

וסקס to S6הר : ז'ו' ונוכיח כן

ונביט סל קנורת המרכז ססו'נקורי

וי 6' קו יפר על

ccaי' וסיס פגעt' נקודת ו' 6סרסס

מן ט' פורנת על ט' קול הגפןסכזויות

סורות ונטוע על ה' ונעס'מזס מסולס

ק' • ונוכיה קו 6'ז

א 6ס"ו וויות 6ס ממכו כננת פכן קי ו'ת וקן ק"י קוס ונעזר נופל: חת"ז יסריס סנפל, זס על זס ניוזר • וכרגע אני קיי 6 היו מורי ת"ז ממכ'כנס' סכל קו מקס ג'מרחקיס סרן י"ב 6מס - נרגעי"נעעמיס ונרכע קו 6"ת ססוס

כעוליס קמיר: סמורג' פעס נ' · ו' · ג' פעס עסרתי קו 5ג' מרתקיס וכל ד' • סמור פטס ג'יו- י' פעסי' ק' כרפס ר' וד'ין) מרקר' - יהיו ט"ו נק' • עוליס קמ"ד נתנו מספר רונט סני סקייס וס

פעס ט"ן מונת רפיס - כוכיח טרם סמרוכע ורוח י"זבקירוב ' סכסתרכט רכ"ס - חמור ה' פעס י' כ"ה - ה'פפסי' כי חמורי'

ן מונס רפ"ט • 6מר ז' פעס ז' - כנ"ט - :' פעס י פי פעס ר' • כ'. י' פעסי' ק': כרפס כ"ת כ' נ' ק' ו חמורי' פעס ז' · ט' · י' פעס י' ק' כרפס מיט ע' ע' פוליס רכ"ס וקו קולומת לקו 6"ת • נתכר פני סרכועיס ני ק' • טוניס רפיס : סנס סוח קו ח"ו פסול כניתר זוית הנכנס פעס רכ"ק הס ת'ן • נוכיח פרס המרוכע יעלה על כל פניס וקול גדר מרוכע רפ"ט סהול י"ז • סרי סלfין ססיקף מניע 36 כ"f סכסתרכע כ"ח פעס כ"ח עולס תג"ח חמור 6' פעס 6' : הגפן סזס סכזויות 6חרי סכל קויוכחי מרכז תענולס לל 6'. 6'פעסן' ו'י חמורן' פעס 6' ד'- ו' פעסן' תי המקיף לה יהיו כי 6ס סכי 6לכסון העגולת פסוק ט': • 6כל נרפס 6' ו'ו'ת' פוליס תנו'6. קנת קו 6"י סקול מיתר זוית הנפניס סמיכי סזויות יהיו כתוך סעגולס וזת מכולר תיטע כי חת"ז הגננת תוח נדר למרובע ת"ן וסו6 כ"6 ויותר- וכל קוי. * נוניל קויפר מנקודת 6' לנקודת ג' פס נפן הסמוך חלל יוכחי מרכז ומגיעיס S6 המקיף חינס כי 6סו'חמות ונוכיח

ב סכוויות וכמסס מסוס 6כ"ג סזויות חכיג כנמנו נלכת יומרוגע קו 6"נ ונעסס מסלס חגיגי וקו כ"ג רכועו עולס רכ"ה פסו6 קו נ"נ ססו6 קי לגי מרחקיס עולס קמ"ו) וקו 6ינסקוס קי קולג' מרתקיס וקו 6"כ טיול קו (כ' מרחקיס סכל מרחק ס' לפני מרחקיס יסיס רכועו סין • פכן ס' פעס ח'סירי ומספר 6מס • רכועו י' פעס י' • קי נסכרסני סרכועיס רכ"ס ק' • כל סני סרכועיס קמ"רפ"ו סוf ר"ח • נוכיח-רפו וסו6 י"ף יסיו סכ"ס וסורס מרוכע סכ"ק - י"ס בקירוב סכסתרנע"ס וחלי בקירוב • מכן י"ר וחני פעסי"רוחני ר"י ורגיע • חמור: פעס י"ס עולס סכ"ו: חמור ח'פעס י' ס"ו ח'פעסי' • .(כדרן רכוע מספר סלין כו חלקיס • (דרך 6חר עיין מסנת - פ'-חמורי' פעס ח'-פ'-י' פעסי' ק': כרפסס"תפיפ' ג'פ"ס בעירוכין) חני פעס חני • רכיט • קני פעס ר' יג' • ק' טוליס סכ"ד • הנה קו ח"ן פתוח מיתר זוית חנ"ג חני פעס • ז'- חמור ו' פעס תני ג'-ד' פעס ר' ט"ז • הכלבת • כוח גדר כמרוכס סכ'י (קול י"ח כקירור ר' פעס י' מ' חמור" פעס חנייה' • י' פעס ו'מ'• י ואנחנו סרחכנו העגונה על עסריס 6מה • ונוכיח קו 6"ו פעס י' • ק' •כרפס רביע נ'י'3' ט"ז מ'ה' מ' ק' קס ונעסס מסלס סה"ר

וקו 6"ס ממסלס סס"ר רומה לקז ר"י ורביע הנס קו 6"ג סקול מיותר זוית הנככת וסוס גלר נ"ג ממסלס חנ"ג

כ"ג ממפלס חנ"ג - יקי ק"ו ממפלס 6ס"ו דומס לקו מרוכע ריספרוס ירוחני • וכל קוי יוני מרכז העגולס S6

6"כ מכפלס לכ"ג • ונמכח סתוס3ת 6"ך ממסלס סר"ר במקיף הסי"ו - ויעברו חמס וחני חון מתנפן הזת מול כוליס סות לתוסכת ל"ג ממסלס סכ"נ כיון ססני קיי ח"ה ה"ר קויפר מנקודת 6' לנקודת ר' סtס גפן תסמיך 6כל סכזויות סוס לפני קוי 6"3 כ"נ • קרי תופכת ל"ו גס רוח מות ונעסס מסו6cbר"וסווית 6ר"ר ממכו כנכת וקו 6"ת ' נדר מרוכע סכ"ה סיוה פמנס עסר נקירור : והגענו למס ממסלס 6סורומס לקו כ"ג ממסלס לכ"נ • ססנייס קויס כל סכקינן סלין עגולה 6רכעיס על 6רכעיס כמרוכס 6רכעיס

סך לג' מרחקיס • וקו י"ו ממסלס 6ס"ו דומס לקו 6"3 על 6רכעיס מניע לגפן סכזית לכל מניע לכל גפן הסמוכם המESE לכ"גיונמג6 סתופנה 6"ר ממסלס 6ק"וסות לתסונ'

לנומקס 6ל קפלר :

DD

ונביט 6ל סכורס

כרפס רביע נ' וחני • ה'• נ' וחכי * כ"ה ניז'נ'ק' ה

עוליס ריס ורכיעיתנת קו 6"ת פסול מיתר לזוית חות הגנכי הרביעית וקיל

קול גדר מרכט רל"ר סרו) ט"ו וסכי נקירור וכל קוי יוכיח סנעסה מפס

מרכז סענולס S6 הונקיף ט"ז חמס כמלס ncרקע העגורת עור מורות ומוטט על

תני 6מס קולי לגפן זס - וממנו תקים 56

6c5ר : to סט • נט:ה

ג ונביט fל סכורת זוית גננת כנקודת נ' ונוכיח קו ישר

החמיסטית ותיק מנקילת ח' פסוס

טבעת מס'סורות * המרכז 26 נקודות

על כי סורות

ה נייפול נוכיח קי

ונטוע על ז' ז' • יסר מנקודת 6' 6ל נקודת ג' פריס גפן הסמוכה הל סגפן ונוכיח

א ב קו

ו סגוויות ונעסס מסלס לכ"ג סזוית חב"ג מכנס גננת יקי לין מנקידת לי סרוס סרוח קו למרחק fכי ססן ט' 6מות נרגעתו ט'פעס ט' • המרכז fל נקודת פ"ח -וקו כ"ג סוס קו לסני מרחקיס וחכי סס ט"ו • נרכע ט"ו ג'פרוס גפן סכזית פֿעס ט"ו סס וכ"ת כחסר ידענו כנוי נחכרסני הרכועיס

ונעסס כזת מטלס ס"ח רכ"ת ויהיו סיכונים פרסו ותוח י'; וחני כקירוב רק חו"ג סזוית חו"ג ממנה נלכתי וקו 6"מתוח קו לסני מרסקיס סכסתרנע י"ן וסני פעס. יז ותניי עולס ס"ו ורביט • סמור ססס י"ו ספות נוגעתו י"ו פעס יר עונת קנ"ו • חמור ו' חני פעס חכי • רכיעי *חני פעס ז'• ג'וקני* חני פעס י פעס ו' ט"ז. ו'פעס י bי • סמור פטס ו'. מ'•י' פעס ה' • 6מרו ז' פטס חני • ג'וחני' ז פעס ז מיט • ז' פעס •

יי קיינרפס ט"ו מ' מ' ק' • עוליס קל"ו • וכן רכוע קי • עי: חמור יפעססלי' ק' פטסו עי רפעס וג ססו6 נס כן קי לפני מרחקיס נתכר סניקרגועיס קל"ו •

ק': כרפס • וניט • ג' וסני ר' יג' וסני' מ"ט • קניו עוליס סכיני נוכיח סורס סמרוכע והיקך' בקירור כי ע' ה' ע'קי - עוליס ט"ו ורכים • סנס קו 6סקול מיתר די פעסן' • ק'• הנס קו 6"ג סיוסמיתר זוית חן הננכס זוית חנ"ג סנגכת קו6 גור מרוכע סססוח "זוחלי וכל קוי הוח נדר מלוכע קנ"ו פסול ד' וכל קוי יוני מרכז העגולת! יונים מרכז העגולה סתיס לכעל ליב ומגיעיס ! המקיף לס סמקיף רק ט"ז - 6כל כל גפן ססמוך 6ל זס סכוויתיפול כתוך ט"ז 6מס כלכר ו6ס ידענו סוק הגפן 6ינו מקודסיכמו כן העגולה ומתקלטות מכוחר כי נוכיח קי מנקורה 6 נקודס ידענו ספנפן S6s סעכר מזס מן גפן הזוית • כמו כן חיכו ר' וכעס מסלס חנ"ו סזוית חכיר ממנה נלכת • וקו כיר מתקרס כי כערך זה כן ערך זס ויסס fסר לסניקס • וככר פלוס קולסני מרחקיס רנוכו קניו' וקו 6"ג ססו6 קי למרחק כפלכו קונור כזה למעלה - ומפני זס עלמו יקיס חן למותר 6. נרכעסן ז' פעס ז' • מ"ט נחנר סכי סרכועיס קנ"ו לכרר סתגפן מכווית עלמס לינס מתקלפת כי רתבחר מ"טייקין רמיסי נוכיח סורס מרוכע רמ"ס ותיל ט"ו וקני פעמיס רכות טקו 6לכסון מן המרכז 56 קזוית עורף על קו כקירור סככר נזכר למפעס כי ט"ו וסכי סורס רכוע רמי לכסון מן המרכז 2 סגפניס סכגדי גפן הזוית מזה ומזת לכל רכיעי קנת קו 6יר סתום מיתר לזוית 6כיר הכלכת הול גלר הגפן הסמוך לזה סגפן סכנקודת גי וקול הגפן סכנקודת הי מרוכע רמ'קוקוס ט"ר וחני וכל קו יוכלי המרכז המקיף סיס כסכרת בתוך הענוני ומתקלסתינעססזוית ננכת כנקורי קס ט"ז • 6כל ט"ז קוח נדר (מרוכע רנ"ו • חמור ויפעס ריי

-ונוכיח קו יסרמנקודת 566 נקודת ר' ועוד נוכיח קו ישר ל" • ו' פעס י':ס' • חמור י' פעס ו' ס'-י' פעסיקי • מנקודת 6' נקודת סיונעסס מסלס סות חווית חוק ממנת כרפס ליוס'ס'ק' • פוליס רניו : וכמו כן נוכיח קויסר נלכתי ונרכע קו ח"ו וקו וס - קנס קו 6"ו מתוח קו לחלי מנקודת 6' לנקילות י' כעסק משלם לויס וויתות נמנק מרחק סולנ'פעס נ' שנס ט' - יקוו"ת קול קו לפני מרחקיס, ננכת וקו ח"ו לומר לקו כיר סגס סוח קו לפני מרחקיס • וקו וקני סקול ט"ו פעס ט"ו ססן רכ"ס כחכר סני סרכועיס טי ו"ה דומה לקו 6"ל סנס קוס קו למרחק 6חל ויסיו שני רכועי רכיה • עוליס רל"וינוכי פרס מרוכערינו ויסיס ט"ו וסכי קוי ח"ו"ס כמו סני רכושי סניקוי חינניו 6יג גס קולין בקירוב סכסתרכע ט"ו וסניפעס טיו וחניי עולס ר"ס ורכיעי סוס לקו 6"ר' וכבר נכפלו קרכריס פעניי • זיקית קנקן חומר חני פטס סלין רכיעי קלי פעס סייכי וחני - חני פעס ססמוך לגל גפן כוויתנס! העכר מוס כתוך העגול'ומקורס: מיקי חמור ה'פעס תני כ'וסלי : ה' פעס קייכיס ק'פעס ומעתה כבר יכחנו ידי חובק ניחור ממס הנורות כלין אני מורי'פעס חניימיי י' פעס נ' ג'יי פעסיק? : כמופת בי מק פחמר לנורה השנייה נקי)

נטוש

« הקודםהמשך »