תמונות בעמוד
PDF

0

[ocr errors]
[ocr errors]

עפור פני עתיר נמוך מעסר ר6סון סbני עתיר ניתן מפירו' עטור וכו' נתון ליסוסע • כתכ סר"כ לויקיס וכו' • ולס סיס ליננית כתון ליתוסט לוי לית (תרומס גדולס ל6 נתן קלמר קל קנסס עזרה (כמ"ס סר"נכמסכת ט"ו) עתה כסוס ותרומת מפריסין לותר כגורן (כדתני' ס6פטר ויש לומר כר'עקיכס רbמר קודס קנס לוקח ללוי וחסר קנס לגורן פתעקר 66"כ נתרמת תרומס גדולס וככר קפריס 6ותס (כהן וללוי כלומר פ"כלכתוכות תוס'וככל מניעה דף י"ח : כגורן : ומקומו מוסכר לו

ומקומו מוסכר לו פירס ומקום המיוסר מוחכר לו עשור שאני עתירלמור נתוןליהושע ומקומו מושב'

סריג ויקנס סמעס' ויקנת המעטר 6נגקרקע : לו • עשור אחר שאני עתיר למוד נתון לעקיבא בן חגי קרקע כפרק קמלככ6 עטור 6חר מעשר עני נתון יוסף שיזכה בולעניים • ומקומו מושכרלו • אמר מניעה רף י"6 פיני (ועיין לעריכה בן יוסף נכסי סל ר' יהושע עשור שאני עתיד למור נתון לאלעזר בן כמסנס ז' פ"נ דככר נתר6. עניי' היה: עטור 6cני עתיך עזריה ומקומומושכר לו • ונתקבלו זה מזה שכר: ופריך וכי ל6 סיס לסס סודר למול מעסר מן המעסר פ6ני במנחה ביום טוב האחרון היו מתודין כיצד היה לקנות ממנו קמטס'כחליפין גרין ליתן לכקן מן סמעסר הוידוי • ביערתי הקרש מן הבית • זה מעשר שני (ספיק מתנות כהונה נתינק

נתן לי רבן גמליbל נתון ונטע רבעי • נתתיו ללוי • זה מעשר לוי • וגס נתתיו כתיכס כסו קליפין דרך מקח לעזר בן עזריה • כקן קית זו תרומה ותרומת מעשר • לגר ליתום ולאלמנה • וממכר הוס • מטלטלי לנד והול עשירי בעזר': ונתקכלו זה מעשר עני • הלקט והשכחה והפאה • אף על מקרקעי נתינת שימתס תיק • סנוזס לנזק רבן גמלי56 קכל פי שאין מעכבין את הוידוי • מן הבית - זוחלה : (סרמכ"ס כפרק י"ס מסלכו' סכר מקומו של מספר טלפון יא ככל מצותך אשר צויתני • הא אם הקרים מספר סני כפר סfין מקנין מר' יסוסע וסכר מקומו מעשר שני לראשון - אינויכול להתודות • לא מעטר כחליפין וכקכ קכסף מעשר עני מר' עקיכח ורכי עכרתי ממצותיך:לא הפרשתי ממין על שאינו מינו מטכ'ו"ל כרחסלמו כן מסך יסוסע קכל סכר מקוס מטסר ולא מן התלוש על המחובר • ולא מן המחובר על עוכרח וכו' ע"כ 6סתמיטתס גנן המסר, מרבי 6ליעזר כן התלושי ולא מן החדש על הישן ולא מן הישן על דנמרק כרוכה קים : עזריס ונקנס לכל 6ס' מקוס

החרש ונתקבלו זס מזס סכר המעס'קר6וי לו נכסף שנתן

כתכו סתו'דסנו למסכיר bסכירות קרקע נקנית בכסף : י כיוס טוכ החסרון חליפין סין מכירות נקנס כחליפין

וקרח"ם כתב דכיון היו מתירין ולס סיו מתודין כיוס טוכ רספון מיך 6חר הכיעור סעל ידי חליפין 65 היה יכול להקנות כלמפרס כגמרל (כנען כדי סיסית לי מה יחכל נרנל • הלכן ערב יום טוב ר6סון סכתכתי) 56 קיס נריך להקנות להן לנד קרקע יותר קל לקן סיס מכער ומסייר פריוס 6חרין : זק מספר סני ונטע רבעי

פרוטה לזכר מקנין חליפין : פנקרחו קרם: זה מעטרלו כלומר מעורר6פון : ונס נתתיו י במנחה כיוס טוב האחרון מסוס ללין זמן מחוסר כיום זו תרומס גלולס • וגס תוספת קוס מפמע וגס נתתיו ללוי חוז

טוכ 6ל6 מנחת סחסרון • וחיסרוקולולו כל ממס שנתתי לכהן : מן קנית זו חלה פמיל נתרמה מן טוד סיכוניס ל6חרו • מטעס הירושלמי סקכחתי כמסנס ו'• מעסה בתוך הבית :

יא וכל מן התלום על קמסוכר וכו'. ומכלן רחית וגדולס סיס 6לי. ס6ין מחוייכיס כספורת דהיינו מן החיוך על הפטור ומן הפטור על החיוך : ולס מן סליסית כיוס טוב הלל כסוכריס סנס כיוס טוכ מחוייניס קסלס על קיטן דכתינ קיוכס סנס פנס ול6 כמו פלכתוב כחורס קייס סימן תקנ"ט • סיירוסלמי חומר

על סל סחרית פר כלן מלוה לוכל :

מתודין כתב קסכס מסר"רעוכדיס ספורנוכפרשת כי תכל פסוידוי על Bכחט6ינן וכעונות לכותינו קונרכנו לכער הקרם מן הבית לכלתי תת חותס לככורות סיקיו רסוס לתרומות ומעשרו' כמרו ולטמ6 6ותס כמתנותס נקעכיר כל פטר רחס ויחמר ונס נתתיז ללוי כמו וסע"פ שנתתיו ללוי וזולתו כמכותיך רע"פ כן לני מתפלל הסקיפס לטוכס כמקוס הקסקפה לרעה קרחוי לעוני עיכ לכריו : זה מעשר שני

פיין מס סכתכתי כסס סרמכ"ס כמסנס ג : קרוננס ותרומת מעשר - לפון קרס • וכירושלמי דייק מדלח פני ככוריס סמע מינק רם הי6 רתכן וקייכיס נכיעור ור'

סמעון פוטר • (כפרק נ' דככוריס ולעיל מפנק ו') דקל 5 תנילסו כתלי תרומס ותרומת מעסר מסוס דככלל קרומק נינהו לככוריס 6קר תרומת כדרפינן ותרומת ירך חלו נכוריס עכ"ל - ורונס לומר לחי סתיס כר'פמעון 6קל ספיר רלח תנו נקו מטוס רסין ככלל תרומק סנתנין לכקן כמו קתרומת • לכל לרכנן מתנעריס סוי ליס למתני • 'ונרחס לסניס סנריך נקיות נק6 דלל תכח וכו' : אף על פי סליכן מעככין • קרמנ"ס כפרק י"6 כפר |נים פלין לקט שכחה ופלק מעכנין : יא אם כקליס מעפר פני לרופון : עיין במפנק ו פרק נ' רפרומות

כט א

מנערץ

מסנס

זו

[ocr errors]

:

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

מלברכך ומנסזכיר סמך עליו וירח"ט כפרק כיכר מסנס זו על פל סכרתת : ול6 מכחתי 9לכרכן ומלסזכיר סמן

מברכין נורס ומנסזכיר כלכותך עליו לרכי עליו לפי סמכרכי' לספרים תרומס וכן על מטסרר6פון ופני• יוחנן דbמר כל כרכס פbין כס מלכות bינס כרכס לכל סתו' ומעשר עני ולפדיון מעשר סני: ונחלה על כלן מכרכיס : כתבו דלטו תכח כי רוכלח לפני וליזל • ותמיסני על קמרתי יב (66כלתי כחוני כל יום הפיתס סויס סניכות דbוריית ורבינו כגור 6ריס סכתכו על

ואפילו ל6חר קבורק • לילת מי ספירס"י כפרס' כי תכח החרש ולא שכחתי לא שכחתימלכרכך ומלהזכיר bל6חר יוס סמיתס קוית אלי פכחתי מלכרכן על שמך עליו:יבלא אכלזי באוני ממנו הא אם אכלו חנינות דרככן וכןיוס קכור' הפרס מעסרות סכיל סכת באנינה אינו יכול להתירו'ולא כערתי ממנו בטמא סbינו יוס פתיחת קויל וכוללת רחל: כוסת כרכס הא אם הפרישו בטומ' אינו יכול להתודו' ולא נתתי חנינות ורכנן : לי לקחתי פנסי כנסת הגדולה תקנות ממנולמת לא לקחתי ממנו ארון ותכריכי'למת ולא ממנו 6רון ותכריכיס למת ומדרככן תיח וסמר המזרחי נתתיו לאוננים אחרים שמעתי בקול ה'אהיהבאתיר וכהליגונל 6פי' לחי ספור•

המסכת סחומרת לבית הבחירה עשיתי ככל אשר צויתני • שמחתי • 6קר ספנר לקנות מלכופ מלכרכן ומלסזכיר פמן ושמחתי בו :יג השקיפה ממעון קדשך מן השמים: וכיוכח כות המעסר פני מסכים עם זק הפירוט על עשינו מחשגזרת עלינו אף את'עש'מה שהבטחתנו כדתנן לעיל סוף פרק קמ6 וכרירס וחין תסכיס השקיפה ממעון קדשך מן השמים וברך את עמך

כל ססו6 חון 6Sכילס וסתית עם זה הפירוס 6חרי ישראל. בכנים ובכנות ואת הארמה אשר נתתח וסיכס 6ס לקת יסכל כננדו הגמרא מייתי לחסכה זר לנו• כטל ובמטרובולדות בהמה כאשר נשבעת לס נקט יכס 6רון ותכריכי לפפונפח ורע ורכי יוחנן לאכותינו ארץ זבת חלב ודבש • כרי שתתן טעס

כדי שתתן טעס 6ל6

c65מועינן דלק מכעיס בכל ברכה פלין כת 6ס כפירות : יר מכאן אמרי ישראל - וממזרים • 6ס סך ממנו לתת סליני ומלכות • 6הנכון לרס"י מתודיס • אכללא גרים ולא עכריסמשוחררים •

יכל להתודות וכתיב ממנו כוסיז סכרכס קחמר וכן שאין להם חלק כארץ • רבי מאיר אומר אף לא מגופי סל לעסר: 656 חפילן הו כתריס כפי' רס"י כפרק כהנים ולוים שלא נטלו חלק בארץ: רבי יוסי אומר קנס 6רון ותכריכיס ול6 נתן כינר מנרכין דף מ' וו"ל יש להם ערי מגרש: טר יוחנן כהן גדול העכיר מגופו של מעשר על מת חיכו ותלכרכן ברוך 6סר קרשנר

חוריות

יכול לפתורות: יר ימכfן מנותין וכונו לספרייתרומת

חמרו מדכתיב וסת קלרמת ומט:'עכ"ל ולע"ג דמררכנן תיק 6סמכות 6קרח רמי גריעס 6סר נתת לנו : יס לסס ערי פנים ויכוליס לסתירות על ברכה לחסמוכת6קרי מסחר לכריס רמררכנן ססמיכס סמעסרות סמניחין ממנרס סעריס סלסן וסלכת כיני יוסי :\ על המקרחות :נ "ולא נתתיו לחונניס 6חריס לb מר יוחנן כהן גדול פקס נכתונסגדולס 6תר סמפון קנריק :

בדעתי ממסי מפיק לסס דלמה למת רוקח : ושמחתי מכנין קלנו: השי"ן כתי"רק ותמיס לנתק : יג כדי וכו' •6

°פילו כמקוס סתינו זבת חלכולכס • (bסון ספיר ססזכרתי) וכתכסרמכ"ס וז"ל וור סלרססתוס דורס ד

נכון זו ספרות מול כמלס 6ין רכוכו סמרקוס זקכסכקסנילוי לכל יודיענו נכון על דרך הפירוט ענייני ז

הפרטה • 6כל כסעת סקריחת הינו קורס 66 הפרסי נלסונס כמו סגתנת על ידי תנכיס תס מכוחר מלול עכ"ל: יך ישראל החלו כתניס ולוס פליני כתו וכי תסיר (בני יוסי כסיפ6 : טו העביר הודיות סמטסר • פי'סר"נ לפי סענרס קנס 6ת סלויס ונרקי סתוס'כפרק כ' וכתובות דף כ"ו ע"6 למכור

קרח למוכח מינית רפזרו קנס חת סגויס ומפני כן נדחקו לפרססכתוכ כעזרס וקיס סכקן כן חקרן עס תלויס כמעסר הלויס וסכי קלמרכסיכות הליס לחלוק כנית הנרות יכלו הכהניס עמסס וכר' עקיכס וכתכתי לעיל כמסנסט'•

בל נרחביערכתכ קנס.דקל לכהן 65 מפגע מהחי קרח דליכ'למימר עס תלויס רקחמר קרל היינו לקבל מתס מעפר ר6סון פסלס' רסח מסליס לס קנסס עזרה כדמוכח כפרק סזרוע - וס לומר רלרחכ"ט 69 נמנעו הלויס מכל וכל מלילך לבית הגרנות לחלוק כמפפר כדחמר נסמון רלתס 6קרי ויסיס : כל סכן נימי מזרח סעדין לס פפט הקנס פסיו סולכיס ככית הנרגנת ולכן בחמר סילכו קכהניס עס תלויס וסריו יוסף פי מדכתיב כמלחכי הניחו 6ת כל המטסר 6ל בית החוכר לכית סלונרקיס לסכס סתיקן עזרת להניח פס פרומק כסניס כדכתיככעזרס • וכיון סbמר לקכיס סס סמעסר 6ס כןסל כסניס סוס לקיימס לן (כפרק קמ6 רמגילס) ומלחכי זה עזר • זקריר6לסגן סקסס לכסוף פורח מסמע ססמעפר תיק ללויס רכתיב ולרע כי מתנת הלוס לס נתנס נקס וכרחו חיס לסרקו סלוס וסמסורריס וגו' משמע סקלניס וסורריס היו חולקיס : ונריך לונדר דוס קיס מקמי רקנסנקו עורו • 6ך קרחי לס מוכחי הכי עכ" • עוד כתכוסס bליכ6 למרן רחמר

דקנס

[ocr errors]

קטניר

:

המקוס עמד וכטלן :

סליק מסכת מעשר שני

העביר סוליות סמסטר לפי סעזרס קנס 6ת סלויס פלח יתנו רקנסס לענייס כוח • עיין סס: כי אין להחריך כ6ן נזת • נקס מעפר כסעלס מן סנולס וכני נוי 65 עלו עמו ולוס סיתנו (גס עיין כפ"ט דיכמות דף פיו עמורכ'כתוס'כרכור סמתחיל המעפרלכסניס • יוחנן כהן גדול כטל סוידוי כיון סחיכו מיס וכו' סכמנו לליכס לרלכ"ע דסכירס ליס דמרין תופי יכול לומר וגס נתתיו ללוי : כטל 6ת סמעורריס 6קיו סלויס מספר רסcין 6ף לכהן דקנסנקו ללויס לגמרי ומסוס סל חומריס ככל יוס על סלוכן

העביר הוילוי עיין סס , ורק למס תיסן ה' 6מר הודיות המעשר • אף הוא בטל את המעוררים ואת ועיין מס סכתכתי ככרק ד' לקס וכי ים פינת לפני הנוקבים • וערימיו היה פטיש מכה בירושלים • דקידושין כמסנס 6' נרית חת ובימיו אין ארם צריך לשאול על הדמאי :

כוס וכו' : הנוקפים שהיו מסרטין לעגל

בכל חת המעוררים טל קרכן כין קרנין כלי

כתר קר"ג 66מר טיפול כן רס כעיניו כדי

לקס זכיים פינק לפני סלק ירחק ויקיק בוק

מסכת סמקוס גמר' סוטס לף מ"} לכפתו ולסחטו • ועמך כוח

ומסיימין כק והלל כנף וכטלו • סגרלס ככעל מוס והתקין רקס טכעות בקרקע כומר קנה 65 ינוס ולח ישן שומר יפרחS • 6ל6 כל זמן להכניס לוחר קנהמת לתוכה • נוקפיס מכין ודוגמתו לין סיפרחל פרויין בכפר ועכו"ס כפלוס לכן גלמר עורר למה סוס נוקף 6לכעו מלמטה : קיק פטים מכס כירוסליס חרס תיסן ה' עד כהן וכתן קרנוכיס וקס קיו חומריס זס נחשת וברזל היו מכיס כפטים כפפות מלחכת קסכור ססיל קפסוק כ6לו סיו מדכריס עס ססס יתכרך והיו כועקיס חליו

ועמך קוס וכטלס מסוס לחוט6 מלתס כוק הפסוק חוק מס פסיכו רחוי לעסות ולומר כלפי טוכס וליכס זלזול מוער: וכימין סין סלס כריך לחול על קטי • ע"ג 3 ארמלי סתוס fמר לבני דורו כסס סתרומה גדולה עון מיתס • רער ימין קיק פטים מכס כירוסליס• *סינת קלפון מטעס כך תרומת מעשר • וטכל • פון מיתס • ותיקן פיוכיחו מן

כתוכ כירושלמי ער תחלת ימין • רני ססירס סbל קרמחי תרומת מעשר • נמפפר פני כלכך • ולחיוכיחו ממנו לרני מוקית לה מסתברח עד סוף ימיו

ממר ליס 6ן לכל מעשר רפון • ול6 מעשר עני . סיכוליס לומר עליי לו סכרכן - ע"כ - וסטעס ססותר מסתכרח סוף ימיו : גרסת נעני קכח רחית פתוח טכל וטול • ומתקנת זו וסילך הלוקח לי ס6ס קיק טעס סמטנס 6סינת קלפון קוריט ססיס זה פירות מן הסוק לה קיר פוסל 6ס סס מתוקניס 6ס 65, חלה קסלת ימיו 6ס כן הוי ליס לסקליס מעסק זק. קולס לכולס) פומפריסמין תרומת מעסר' ומטסר פני • וסוכל 6ת 6cbר

ועיין כסוף פ"ק רמוער קטן : מכל הלוקח פירות מעס כסרן קס כחזקת רמלי : ובימיו 6ין 6רס כריך לסלול על קרמסי • לפי סעד ימיו

היו פוסלין לס קול מעוטר 6ס ל6 • ומי סמרקיק סליק מסכת מעשר שני על עכמו קיק מניסו ולא היה לוקח? מפני שהיה כריך להוכי6

ממנו המעפרותי והוס תיקן 656 יוכיחו וכו'כמו שכתב הרים פיין מס סכתכתי כריס פרק סכיעי רכרכות כסס סתוספות • ועיין מס סכתכתי כרים למסי וסס כפרק ד' מפנק נ' :

[ocr errors]

0

סליק מסכת מעשר שני

[ocr errors]

כתב סרמכ"ס סידר 6חר מסכת מעסר חני •

כסכיל 6חר פמוכיחין פן קורע כלהלן המתכות פקס פרוק ומטפרבלסון • וסני • חז יטקנוקו • ועוסין חותן קמח • ולסון 6ותו • ו6ז יתחייב כחלס :

כט ב פרק

[ocr errors]
[ocr errors]

פרק א חייבין כחלק - פירם קר"נלחין נ6 לידי קמין • פרק א חמשה וכריס חייס נתנסי דגמרי'חלק מפסק חלק 6לו כלנו • פיין בפירוס קר"פ

נחמר כפסק מנות לחס עוני ונחמר מסנס ת' פרק ג' דפסחיס : נחס כחלק • וסיס כלכלכס מלחס סקרן מס לחס קלמור והכוסמין וכו' • עיין כריס כלליס :

כפסס לכר קנ6 לידי ממון : 6ף לחס החמור כסנס דנר קכח :"ומצטרפין זס עס זס

לידי קמון וחיןלך מ לילי מסכת חלה עיין כפרק

המון 656

6לו סכסת המיני ר' מפנקו' :

כלכר : ומנטרפין זס עס זה ואסורים כחרס מלפני נחתם לפני פרק א חמשה דברים חייבין בחלה

נהסלייסעור העסק החייכת הפסח ומלקנור

החטיס והשעורים

כחלק ולק סינטרפו כלן יחו לפני קפופר: סכי גרסינן והכוסמין ושבולת שועל ושיפין • הרי אלו חייבין דמין כסלינו מינו ליכן כספריס (כפירוס סרמכ"ס נחלה • ומצטרפין זה עם זה ואסורין בחרש • מכטרף כדתנן לקמןרים כר' הכל סרח"ס נורס 6סוריס מלפני הפסח • וטרקצון מלפניהעומר

ד' 656 החטיס מכטרפי'עס כחרס מלפני העומר ומלקנר

ואם קכוסמין כלכך מפני פרס מלפני הפסח וכןנרחס ספיח

, מינן והטסוריס מנטרפיס גירסת הרין ססרי כתב ומלקלור לפני הפסק • וכן לפונו עס קכל חון מן סחטין 6פ"נ וכוסמין מין חטיס הס לחו מין נמנחות פרק ר' יסמךחל מפנה ז' • ולין לומר לגורס ולסורין קטין לוקח חלה מן סעוריס וחף מין חטיס : ומנטרפין עס נחום ומלקגור לפני קפסח רתח כגמרל סתס רף פי מתורג' קסטיס וססעוריס וכירוסל מפמע רחס כלומויסר מנטרפין 6כנרינןכסלמס למ"ד קידס קנחת סטומר היינו דל6 ערים וכו• 6פילו מין כסbיכו מינו • 6כל 6ס ל6 גלופו יחד !6

65קר כך וכן גירסת רש"י ותוספ' סס : ולכחורק גירס6 ז וכמסנס היה נוגט לעסות זוכזו • מין כמינו מנטרפין • פל6 כמינו נחום לפני העות'ומלקכור לפני הפסח נרחיפּעקרית רלגירס' 6ינן מנטרפין : וחכוריס כסלס • כרכתיכbתס קלי וכרמל הספריס סיכס למטעי ר6סוריס כחרס לפני ספסס וסיינו 65 תוכלו פר ענס קיוס קוק • נגמרינן ליס לחס תפסת : קורס הפסק • חנל כפיניע תחלת ספסק סרי • וסכי מסמע ומלקכור לפני הפסח • סלסור נקנור מ6חד מחמשת המינים ניסנ6 ללפני קפסח כרתנן כסוף פ"ז רנדריס• וק6 מלתח קידס קלירת העומר דכתיב כעומר רחמית קנירכס טיס6 פפיטל נית) המקרח מלל סוס ער ענס קיוס קזס ער תסלס לכל סנקכריס • וסתים רחסית רחמית מחלק - כתיב הגיחכס 6ת קרכן טקינסיות נרחסון בחול המועד • ולפילו סתס רfסית עריסותיכס וכתיב הכס רסית קלירכס • פמ"ר תשעת קניוק • מ"מ למונחי יוס טוב הר6סון הול • מס לקלן מסמPL סמיניס • 6ף כ6ן כחמשת המינים * תוכן כחרס מלפני העותר נרסיכן ופליגי סתס כנמר6 מי

ולס קלירת העומר לי הנחת העומר ומסיק כנ"והנחת העומר לחי קכירת העומר לערכינסו ולתכנסו לסור כחרס ולקכור לפני העומר סוליל ותרוייסו לקורס קלירס קיימי

זו קיל סיטת רס"י וגירסתו נגמרס • חני קמיק על סכית סנפרק ז' מסלכו' תמידין על מיס rס סרמכ"ס 6סור לקנור נח"י וכו'קורס קנירס העומר כתכ סיס לתמות וכנמרס מסמע קורס הכרת העומר עכיל - ותימס ל6 פליני 6לס 3סלס • לכל נקנירס ורחי כולי עלמf סכרי קורס קלירק : והכי לייק מתני' לפני ספסח כמו ספרס כסייעתס רפתי6' • ועוד רחי המרת קילס הנחה תקפה דלערכינסו ולתננקו - ו6ין ספק לכלי ררברי התוספות סכתכו לפלוגתייסו סמלקלור קטעקו כותר המסקנת הגמרס קורס הבתי דס6 6מרינןכסלמס לתחן רfמר קולס יכחק וגו'לכל חי 6פשר לומר כן דסלרכס למרן רחמר קולס הכחס 6ס נקנירי פתרו קולס סכחת כל סכן 6כילת סחוס דחסור קודס סכחס וקסיף ולערכינהו ונתננקו - לכן פשוט כעיני דלתוספות גרסינן חיפכו כסלמ6 למלן רחמר קודס קלירק וכו' - וכן נכון לקנית נוכריתס סכ"ל ופריך תנן 6סוריס כחרס מלפני העומר ומלקלור מלפני הפסח • כסלמס למרן לחקר קודס קלירת העומר סיינו רלח קל עריך ותני לסו - הכח למלן דלמר קילס סכחת העומר לערכינסו ולתכנסו לסול כקדם ולקלור לפני העומר טיב כמכסת למר רלח כ!בטיח לפי'רס"י ונירסלו דלק פירס כקכירה הליכה משמעות כלל כגמרל רקידס סכחת - סלס 6פילו לדעת התוספות רפליגי כקניית י fכתי מסמעות הגמרח לקורס הקניית לפי דלרנריקס על כרחינו הגירסה כספן וכמו סכתכתי. ולפיכן כדקי לנרי הרמכ"ס סכתכ 6סור לקנור כ6רן יפרח וכו' קורס קלירת העומר - ונרסינן כמתניתין ומלקנות לפני הפסק ותפוס רכלחוסכי 6סור לקנור כיוס טון • ו6י תני ומלקלור לפני העומר קוס מסמע למפוס רחפית קלירכס סוס ל6סור וק6 כלbו סכי 6סור מטוס יוס טוב וכן כתכו סס רש"י ותוספות • 6כל נירוסלמי ו6סורין כחרס מלפני הפסח • 6ית תניי תני מלפני פסח • וחית תניי תנימלפני העומר פן רfמר מלפני הפסק • מסייס כרכי יוחנן • תלן רימר מלפני סעומר מסייע לחזקיס - דלמר רכי יונסנטס חוקיס הסעת סקרכן הקרבן מקיר: פלס כסעת סקרכן סיוס נותיר • רכי יוחנן לומר כין נסעת סקרכן כין פלח כסעת סקרכן קיוס

[ocr errors]

וfס יסריסו 6חל מסמסת פנינים הללו קודס קלירת העומר: מתיר ופירוטי תלפני הפסח מלפני סיוס סכפסח פכו מכילין העומר מתירין ומותר לקנרו 6חר קלירת העוגנר וכתיכ 6סר סוס למקוס ולאפוקי מלפני העומר כחזקיק ועיין מסג'ח'פ"ר תזרעכסדי מפעל סנזרע וכפרס כסרה: (חס לחו-65 ססריסר לפסחיס : ואם הסריסר • פי' הר"ב דכתיב 6סר תזרע 656 6סר קכירת קפומר: 6סוריס על סיכח העומר יכל טל כסרס מפעס סנורט ונטרס כפרס : כנמרח פרק רכי יסמעS6 מנת הכחס : ג ינח ידי

דף טיח מדכתיככפרה על חובתו דכתיב 65 תלכל עליז ואס השרישו קודס לעומר: העומר מתירן • ואם

• ואם סיסל כקלט ונסיס כסות ממן סכעת ימיס תbכל עליו לאו אסורין • ער שיבא העומר הבא: ב האוכל והן קרח רלטר תזרע כספי חנות רכריס סכליס לידי מהם כזית מצה בפסח - יצא ידי חובתו כזית חמץ פנחס כתופֿרוריעת העוני קנולרס יוכ6 נתן ידי סוכת חייב בהכרת נתערב אחר מהס בכל המינים הרי קוי וסתי פנחס 65 פרו מנת רכריס סחין כחיס זה עובר בפסח • הנודר מן הפת • ומן התבואה • למקלס כן פי' רס"י מס : לידי המון סין סלס יונחנקן אסור בהם : דברירבי מאיר • וחכמים אומרים נ חייב כסכרת: 9והפיל ידי חובת מכת : כתערכ 6סר הנודר מן הרנן • אינו אסור אלא מרן • וחייבין

מנינו ננריית6 מתן ככל סעניניס נתעינוי בחלה" ובמעשרות : ג אלוהייכין בחלה פרק ירייניס דף ל"ט ע"כ) מחננפת סמיניס סללוכסלר ופטורים מן המעשרות • הלקט • והשכחה וכסיף מכות דף כ"נט"נסס פרוכות כנון כותס סככלי והפאה וההפקר ומעשר ראשון שנטלה תרומתו פירס תלמיד רס" ניכרת השכר המדי הרי זה עוכר ומעשר שני והקרש שנפרו • ומותר העומר לסון סכרת תכרת ע"כ • נפסק על כל ירחס וכל ימכס

ותבואה כלומר ר65 קרינן קק"6 חס הניחו כרשותו: קנודר

ככת"י לתל חי הכי לסני מן הלנן 6סור ככל סמיניס רלגןכל למדגן מפמע וקטנית ליס למתניתין לומר ככרק • 6ל6 קריכן הר"6 בחיריק ורומז ורעיס מדי דמרגן תור : 6ינו 6סור 6ל6 כהן רלגן ותכוסס לכרת דכתיב כקרי וכסווימסנס סכירוסל' כסיכרת כיו"רCS 6סל סוס וסלכס כחכמיס : וחייניס נחלס ובמעשרות חיילי וכן OE כגמרל נכמס לוכתי והלכתיס כן 6ס כמסכת ככוריס: דבעי למתני 6לו קייכיס כחלק ופטוריס מן סמערות • ו6לו הרי זה מוכר נפסק * פירס קרי3 על גלירחת • לכל כריס חייביס נתפסרות ופטוריס מן סחלס תנ6 קכח וחייכיס כסלת פרק ג' דפסחיס מפרס כענין חמר • וטס 6פרס וכמעטרות : ג הלקט ותסכחת ותפלס וסספקר פטוריס מן כסייעתר רספיס ? המעפרות לכתיב וכל תלוי כי 6ין לו חלק ונחלה עמך ממס הנודר מן ספת וכו' • רכרי רכי מחיר : וחכמיס חופריס סיס לן וסין לו - לתת חייב ליתן לויכסו 6לו סיסלו טמן :

הנודר מן סרגן וכו' • וכן הנוסחה כספריס וכותר העומר פסטונר היס כ6 מפלס סלין ימוכיחין ממנו (מלפון קר"במסגט רגרס נוכרי ר'מחיר הנודר מן סרגן לסור עפרון סלת מכופתכסלס עסוס נפת וקסלר נפרק ונסכל לכל בכל המיניס וסכי קלמר רכי מחיר כמשנס כ' פ"ז דנדריס הדס וחייכ כחלק - נפטור ממעפר - לפי סכסעת נוירוס תיק סֶנודר מן סלגן 6סור ככל • 6ל6 פלס מנ6תי כן כסוס נוסקי סל הקלט :

ותכולת ולפי נוסחת קספריס פליני רכנן חליוקf ור' מסיר רחיקו 65

קלמר 6ל6 קנולרמן ספת ומן התכולת סחינו6סור 656 כהן* יקחמרי רבנן לכנודר מן סרנן נמי לינ6 קכי ס6ינן 6סור 6ל6 נתן ולכרי סרמנ"ס מטין גס כן כנוסחת הספריס סכתכ ולין מחלוקת בין החכמיס שהנודר מן ספת וכו' - וחולק רכי מחיר לחכמיס כנודר מן הדגן סחכמיס fומריס 6ינו 6סור 656 כר' מיעין • ורכי מחיר חומר סינודר מן סרגן 6סור ככל וכו' ועור יתכחר מדעתס כמסכת נדריס עין • וחי חיתל דגרסינן לק הכח כסריח מה היה צורך לרסיס כמסכת נדריס : וכמסנס פל הפירוס sהזכרתי הגירסה הנודר מן קפה ומן התכולס 6סור כסן • 6כל הנודר מן הלגן 6סור ככל סמינין חוץ מפירות האילן רכרי רכי מחיר ע"כ • סף מלסון סרמכ"ס ל6

קסיס bcפסר מלח לרסיס כתב ויתכסר עול וכו'חלס לומר סכן יס עול וכו' : ג הלקט וכו' - פירפ סר"נ וכתיכ וכל סלוי וגו' • פיין מס סכתכתי כרים מסכת מספרות : ומעשר רספון סגטלת תרומתו • מפרס כירוסלמי פסקדימו כסכליס • ועיין ברים פרק ז' רכרכות : ומעשר שני וסקדס פנפלו נרחס לפרס כמ"ס סר"כ וסר"פ כמסנס ס' פ"ק דתרומות - מעסרסני קמ"ל כנון פרקליטו

כמכליס וכן מסמי בירו'וסכל וסכיחותרים וקורס ספּללו ממון גבות הו6 - רקכי סלכת כדפסקכפ"ל רמפפר סני מפנהג' וסקלס וגס מעפר סני כסמירחו כנזכר וfס'כ פדחו • ומטוס סכי פטורין מן המעסרות - וטעמס לחייכיס כקלת

מסוס רמסעת הגלגול קו חיוכח דחלס כדמפרטיס"יותר"נכמסכת מנחות פרק רבי ישמעל לענין מותרקעומר : העומר 5 ירושלמי מתניתין דל6 כרכי עקיכס כפרק רכי יסמעחל כמנחות :

ותבואה

[ocr errors]
« הקודםהמשך »