תמונות בעמוד
PDF

ח בית פמלי fומריס כל המלענמפת' פי סר"ניכור קול, ויתהלל סכרו 5 גזרינן: ת ספורט סלע ממכות מפפרמני גליו

לפרוט כולן וכו' • וכן פירס רס"נע'קזתנדף. מי שיש לו מעות נחPC על מספר סני וכח לפורטן כסלע כסן ("תזרוק ועליויקוי במסכת עליות פרק קמ6 תני ניס נקר, נסעלות לירוסליס מפני מסלוי סירך : 3ים חומריס ככל הנ וכריס דנית סמחי לחומרה לכך נרחה לכית סמלי דוקל ככל ססלע מעוק 6סכל נפרטן יכול לפרוט כלן ולתת כסכיל כל הסלט קחמרי ול5 יחליף ני

כסלע : וניו חומריס לו רק וג'פעמי'סככל פעס מסתכר ח הפורטסלע ממעות מעשר שני • בית שמאי. יפרוט 656 קניין סקפרוטות כסנוניונתנס מפסיד מעפר אומרים כל הסלע מעות - ובית הלל אומרים שקל. יונ6 כירופליס וכסיכל סט טני • ועוד ים צימר לקכח, כסף ושקל מעות רבי מאיר אומר אין מחללין כסף, היס נריך לפרוטות מין עם דוקל יתן וכל ססלע מעות ופירות על הכסף וחכמים מתירים : ט הפורט לקנו'כרכי סעודסוfסיכולו 656 יתעכס נררן קולס סלע של מעשר שני בירושלים בית שמאי אומרים הכל לכל סוכחני לפרוט fנס סיגיעו סס ע"כ והרי כתן כלהסלע מעות • וְבית הלל אומרים שקל כסף יוקירו ספרוטות ונמנע היריון נתרל • ועיין לקמן, ושקל מעות: הרנין לפני חכמים אומרים בשלשת מעסר פנינפסו • לפיכן זי

בסמוך : דינר כסף ורינר מעות - רבי עקיבא אומר שלשה ישלחו פרוטות פמתן סוניס תנח וחכמים מתירין פירס, דינרי כסף ורביעית מעות • (סיה) ורביעית כסף. כמקנת. ולכסיכלו יפרוט :

ברונכיון ס6ין רכיעית מעות) רבי טרפון אומר ארכע אספרי כסף ככסף סכידו מעט מעט : נו של חני דינר כסף מסמע שמאי אומריניחנה בחנות ויאכלכנגרה : י מי פק, הול חני סלע : 6ין ג דטעמי רסריותל סול מטוס שהיו מקצת בניו טמאין ומקצתן טחורים • מניח את מתללין כסף ופירות על. כן פ6ין לו כדינר כסף וחלו חסלע ואומרמהשהטהורישותיס סלע זו מחוללת כסף: מי מים רוחני דינר. כפירות לה חיכפת לן •

. עליו. כסף SE מעפר ופירות סל. "ם וכירוסלמי חיפכס • דסמר

מעטר. פיין קני ריגר, 65, ריפלקיס מס פליגין ר'מחיר ורכנן כפירוסין נסס כדי כסף: יערפס יתר לחננס על רינר : וחכמיס מתירין נכי החי נוכל : הכל כפילות פיפ נהס כרי כסף - g6 רככן מולו: וקרמכ"ס על ידי לירוף פירות כיון סמין לו 6 חני דינר כסף לכל, גם סוף פ"ס מסלכות מעסר סני: יתיר טעמס כפי מים קכ"ת לחלל דינר כסף ופירות סון דינר פל חני סלע סקול סני: ל וכפכפירות מועטיס פחות מרינר חינס רחויס לפרות כפני, דינרין מודיס חכמיס סחין מסלליס • וסנכס כחכמיס: ט עכמס ולפיכך קס ככליס עס סכסף: וסרחכער מפרט הויל. הפורטלסנט מספר סני כירוסליס פקית מחליף סלע סבילו, א והפירות מועטיס וחין מתפיסיס סלט מכרפיס 6ותס עס ונוטל פרטנ"לסוכיחס לכרכי ספור'מע':כים חומרי'חס כל * קמעות ומתפיס סלע פליקס 6כל 6ס סנפירות רכר קרחוי, להחליף כל הסלעי'פכידו כמעו' יסניף *וכית חומרי 6Sיחליף. 4 סין זוקקיס כסף עמסס לחלון על כסף 6חר סחין מחלליןכסף, חלה יכין סמ6

65 יפקס נעיר על סיוניס 6ת כלן ויפיקרס * מל

כסף כ"כ נהפגותיו •°bכל כפירוסו למסכת פדיות פיח, כעיר על רגל 6חר וספרוטות מתיססות וחס יחזור ויסליפס אופנת טימפרס מט"ח וע"ס • וסתוס'כפרק סזקנרף מיס, כסלעיס נמכח פולחני מסתכר סניפעמיס ותטסרסני נפסו: : העתיקו תמסנס כזה הלפון ר'מחיר 6:מר חין מחללין כסף. קרנין לפני חכמיס סמפון כן עזחי. * ושמעון כן זוכה • וחנן. 2 על כסף (חכמיס מתירין נרחס ורח: סנירסה חסרת המכרי:, כסbסר דינריס כסף וכרינר מפות • הסלע הוס רי נורמנת נקס. 4

דינריס וכסכס להחליף הסנע5חיקת 656 כדינר חסר פרוטות * ט בית סמלי חומרים כל הסלט מפות לפי'סר"נ וכפירש"י, וסלסת דינריס יסיו כסף: רביעיית כסף כרכיעית מעות • בפרק יאנקו מתני'כית סמסי לקולס ננה לחומר6*. כדינור רכיעי סל כסף 65 יקח 6

% נרנישיתן מעות סל נחת: וקשיח ונעדיות פ"ק תני לס כסלי קני רכ"ס לקומרס וסר"ס וג'קלקיס כסף סכמכס לוקס. מעות 6חר מספר פסר בסלע מפרס דתינ כ"ס (חומרס וסכרי ורוקף יחליף בכל הסלע כלכר: 6רכעס ספרי כסף תלינר ת'חספריומטכע קול כ6רן מפות סלח ינטרכו לקנות כ' פעמיס וליתן סתי קולבנות • יון ופר קיוס קורין לו 6ספרו. נוכח הסלע עסריס 6ספרי

וכתב עור לסוגית הירושלמי כפירוס רס"יוקר"ן : וכסהול מחגר קלינריסלכנועל ר' 6ספרי כסף, וספסר 6חל הדנין לפני חכמיס כתכ סר"כ שמעון כן עולי מפון, נחספינמנס לוקח נחסת 6חר מעסריס כסלס כלכו 'ינסנס

כן זימס • חנן המכריי וכיב תריס • וכסוף פרק כחנות והכל כנגרס 65 יחל5 כלל על פרוטות סמס סכת , קהל דסנסדרין חסין נמי חנניח כן מכינחי • ותו רכ נחמן כר. ויעסנס 6ותן חולין • 656 יניח הסלע 6כל החנוני ויסכל ינחק מתני ס' שמוסיף סמעון כן ננס ופי'רפ"י סס סכל 6לו כנגרס פרסתכלת • וחין הלכה חלק כרכרי כ"ק כלכך : לה כל לזקנס ויוסכין כקרקע ומטיכין תסוכות קופיות לזקני' • מקנת כניו טממיס ומקנתן טסוריס ורונה טיסתויחר מכן. ב והיינו לנין כתלכק: י מה סיטקוריס סותיס וכו' פירס 6'וסטמלי' 6סוריס כיין הקנו כרמי מעפר: מניח 6ת ססלע הר"נעומ'לכסיסקו תקלוכו'• מעכשיו פירסכ"מ סוף פרק (עמ'מק פיסקו קטגוריימן היין לכסיסתו פקס סלע ער מקול8

עלי

[ocr errors]
[ocr errors]

עליו מעכסיו • נמנ6 מק סbתו טהוריס היה מעפר fמס dמיני דססת6

S6 החלול קורס פיתחילו לשתות 657 מופלג 6k סbתו טמקיס קיס קולין • ולינן חולין ומעשר שני מעורכין סמוך כיותר כסעת ספירת היין מוכר לפיקס וחינוענין לדין זסכות : 66ין קיין קלוס כקלוסת מעסר bk לכסיסקו סוור ברירלי וסתיס מתני'ככולי עלמס • Fלס כמ"ס סרסנ"ודמתני' קיין ססתו כלנו להיות מספר למפרע :

בר"מ 7סכירס ליס דן כרחוריית ים גרירס : ולס קיימ6 לן פרק נ לא יחמר לחלק

הכי כמ"ש הר"ן כמשנת 7' סתטול חלק עליו : נמצאו טהורים וטמאים שותין מכר אחר : ט"ז רמחי וע"ס מסנס נ' : נקס לפי סעליו מוטל נסכיל פרק ג לא אני אדם לחברו העלאת הפירו' נמצאו טסוריס וטמליס מטטרו לירוסליס • וכמכס האולירושלים לחלקאא אומר לו

פותיס מכר 6חל פורט חוכו ממעסל סני : העלס שנאכלס ונשתס בירושלי אבל נותני'זה לזה וכתב הרמכ"ס זסול סיסין קעלס סנ6כל'ונסתס רגרס' מתנת חנם: באין לוקחיןתרומה ככסףמעשרשני פתחיס :6cר טומסו' מלכד דמזכינו להכול ככנו ווס מפני שהוא ממעט באכילתו ור"ש מתיר אט'להס זיכות וסיסיס סכלי מסרס מותר : 6כל נותניס זס לזס ד"ש מה אם היקר בזבחי שלמים שהוא מביאין לידי וכתכלי סל6 ינע כיין זכלי עתנת חנס מפור'לעיל כרים פגול ונותר וטמא' לא נקל בתרומה אמרו לו מה חרס חינו מטמח מגכו • 956 פק: נ מפני פסו6 ממעט אם היקל בזבחי שלמים שהן מותרין לזריס • נקל לס היו טמקיס כזיכות כחכילתו דתרומס 6סורס כתרומה שהיא אסורה לזרים : ג מי שהיו לוטעות מטמ6 נסיסטעכ"ל - ולתקן לטכול יוס ולזריס : ורכי בירושליס וצריך לו• ולחברו פירות אומר לחברו סותיס רוני לומר זס לחר :מעון מתיר רסנר מותר הרי המעות האלו מחוללין על פירותיך נמצא זה זה כתחלת סטסוריס ולb"ל לסכי6 קלסיס לכית הפסול: אוכל פירותיו בטהרה והלה עושה צרכו במעותיו הטכסיס לכל הטמריס מס 6ס סיקל כזכחי סלמיס ולא יאמר כן לעם הארץ אלא ברמאי : ו פירות וסחיס לססקות לטסוריס סקוניס סלמיס ככסף מעסר בירושלים • ומעות במרינה' אומר המעות ההם

על פי 6לו התגליס : סני וחט"פ סממעט מחוללין על פירות האלו מעות בירושלים ופירות פרק ג אבל נותניס זק כסכילתו סיכולין לכס לידי במרינה' אומר הרי המעות הצומחוללין על פירות פגול ונותר וטמ6

65 נקל ההס' ובלבד שיעלו הפירות ויאכלובירושלים : קנס קנת קסס דסוק זנוחין כתרומ'לקנותר בכסף מעשר מעטר ה מעות נכנסות לירושלים ויוצאות • פירות לריך לומר זו דק6

6ס מותר פני סbין כס דין פנול וכותר: נכנסין ואינן יוצאין רשב"ג אומר אף הפירות נכנסין לומר קטלס וכו' כל פכן ולס דיןטמר סלס כל סדכרי'

ויוצאין

סמוקי להזמינו כלס קסלסי המטמליןלת סקלס מטמbין

וע"ק דתס ככר תנס לית חת סתרומס וחין הלכה כר"ס: נמי סתיו לומעות SE מעטר כריס פ"ק : ונרסס דס"ק 656

6ומר לוקעלס וכו : דסי פני : וכריך לקנות מתס לכריס SL חולין סל6 ל6כילס וסתית

כמומינו וקרי סמרו סכל וכו'; וסיכת : ולסכלי פירות של קולין ורונס לעטות עמו טונס ג לא נקל כתרומס : מס ספירס סר"ן סbס כל סדכריס פיתחללו מכות מספר חברו על פירותיו סוכל פירותיו

המטמbיס 6ת הקלס מטמbיס 6ת סתרומס כלתנן כטסרק סחלס קלופת מעפר על הפירות וכריך לסכלן כטסרק: כמפנה ג' ד' וה'רפ"נ ממסכת טהרות : לס יסגר כן לעס סfרן סהול חזור לחכול פירות מעפר ג והלה עוסס נרכיו כמעות ולין כלן סוס מתנ'רליןלסל כטימלס: חלה כרמלי כגון 6ס קיר חותן מעות מעפר פני סל נותן לחברוכלוס-696 סקדוסת המפות חל על ו רכסי חז מותר לומר כן 6פילו לעס החרן וסמל קמעות הינן הפיכות וחתיס ככולי עלמס יעיין בפסק סר"כ כמשנסג'פ"ר: תפסו: ו ומעות במרינה תנועות של מעסר סני חוזפירוסלי' והלה נר6סלי סנגזר מן הללו וסוס מסכפוליס וסלמ"ד וכריך לקן יקמשמע לן bcין כריך סיסין קפילות וקמעו'כמקוס לגוסס :י מעות כירוסלי'ופירות כמדינס וכו' כתנסרים למדי ופול סמועינן כמתני' דלע"נ לפירות מעפר 6יןיכולין 6סמועינןדסטין דפירות מעסר חין יכוליס ליפלו' כירוסליס נפלות כירוסליס מעות מע''מתחללין סן כירוסליס : ח מפות מעות מעשר מתחלפיןקן כירוסליס כלומר ולע"ג דספירות S5 מעפר פני נכנסות לירוסליס ויוכחות . סלין סמחינות סמתסללין סס חון לירוסליס 65 סמענו ממתניתן לנעילה קולטות מעות כררן פקולטו'פירות :6ף פירו'קנכנסי'יוכסיס כסספירות של חברוקן כירושליס וכין סס סרמכ"ס כסדיל

ולוקח

וס"6 דוקכפכפירו' כירוסליס סרי מסוס דמידי דסוס כקינס

פירות כירוסליס 6קמעות נותנין לקנות כסס כל מידי רמיכל • תכל כסספירות חון לירוסליס סימל 65 • קמ"לן : ה רבן שמעון בן גמליסל חומר וכו'. כתכסר"כ רbין סלכס כרכן.

ב 27 בן ב

שמעון

[ocr errors]

נגמרה

שמעון בן גמליח • וכן כתב הרמכ"ס : ועיין מ"ס כמסנס ולוקח לסונ6ן כדי לטוסנן ולחפותן ולסקזירן 6ח"כ לירושליס ז'פרק סמיני רערוכין :

סרי רכן פמפין כ"ג לפי סיותר היו מוכרין לטחון ולחפות חוז ויחזור מעשר שני וכו' פי'סריג המתנות של הורמו כתו לירושליס מכירוסליס עכמס ותנ6 קמס 6סר נמי נקל סין

פסורמו דמיין עיין מס סכתכתי כמסנס נ' פיו : סנכס כרעכין :. ו סנגמרת מלכתן למעסר כדתנן כפ"ק הרמאי פירס כר"נ טכל

דמפסרו' 6יזהו גרנןלמעסרס כל דמbי דסלן יוצאין: ו פירות שנגמר מלאכתן - יעברו בתוך ועכרו כתוך ירוסליס כעולן מי6 5s רמ6 65 כן קול ירושלים יחזור מעשר שני שלהם ויאכלבירושלי טכל יחזור מספר פני פלקן כירופל'סככר תפסתומחנק ושלא נגמרה מלאכתן כלי ענפים לגת וסליתאני וקסנר מתנות פלח הורמו

הפתח ה6 רפי' קרין נפרק למוקצה - ב"ש אומרים יחזור מעשר שני שלהם כמי פולמו דמיין וקלטוקן קמח ורמי מפנק כיסרמל ויאכל בירושלים • וב"ה אומרים יפרה• ויאכל אחינות לתעשר סני ופלס כו' נכנס לירושליס ויוכל • בכלמקום • ר"ש בן יהודה אומר משום ר'יוסי לא נגמרת מלחכתן כנון סלי ומסמע סס מדכריו לכמעפר נחלקו בית שמאי וב'ה על פירות שלא נגמרה ענכיס לנת וכו' 6כל סלי עכמו מפרס • קסיס מירום' מלאכתן שיפדה מעשר שני שלהם ויאכל בכל מקו' ענכיס לחכילס והכל • וכפירופ סרמכ"ס ועל מה נחלקו על פירות שנגמרה מלאכתן שב"ש מלחכתן

: למוקנס וקוס זקתס וסכ6 כמעס'ס רמתי אומריס יחזור מעשר שני שלהם ויאכל בירושלים • ספוטקין כו קרניס ניכס סך כחכורו פ"ב סי' ט' (סי' וב"ה אומריס יפרה ויאכל בכל מקו' והרמאי נכנס קרוי מוקנס • ר' סמעון כן

י"ח פסק כסן ירוסל : ויוצא ונפרה: ז אילן שהוא עומר בפנים ונוטה יכולה לומר וכו'סכר ללנית נכנס ויוכח ונפלס * כהן לחוץ או עומד בחוץ ונוטה לפנים • מכנגד החומה ה55 מקנות פלח הורמו לזו *

קרנות סיפ'לתכס ולפנים כלפניס • מכנגר החומה ולחוץ כלחוץ כמי פסורמו רמיין : 6י נגני קמח חיכטריך וחניכס רכיס בתי הבריס שפתחיהן לפנים וחללן לחוץ · או 6פילו כמי שסורמו למייןקני 558 . כלומר רחל לר"ס כן שפתחיהן לחין וחללן לפנים : בית שמאי אומרים מילי, לענין)bcכרכריס לכל וקודת 65 6כטריך כלל לכל

הכל לעניןקליטת מסיכות ורכנן". פסיט6 דלת"ק fליכס רכיס

תקילין כ"ס ולין הלכ'כרכי צמחי כל סכן רחכטרך • נלסון סרט 8 ונקט סן סיפלf סמפון כן יסוליי סלחנחלק כ"ס ובית 6 על פירו'סלס כנמית דלפינן תנ6 קמס מולה

מלחכתן כרכרי ק"ק : ותיכנסי פנל סל לכלי נכנס לירושלים ז מכנגר החומה ולפניס כלפניס וכו' - פירם הרינרכין ויוכח ונפרס פון לירוסליס 6חר סיכf וfין כריך לחזור • וכך

נוף וכין סקר וכו' : וסיינו דתנן כמסכת סיפח לתכנן קמרb fינטריך ולליכ6 הבית הלל : ז כפניס מן בעשרות פ"נ וכירוסליס סולך 6חר סנוף וכו' 6ף לוקר תכוף • תחומת ונוטה לחוץ לחומת ילוסליס : מכנגר החומה ולפנים ניר • ותימה לקחס לו פי'כן bס רbזלינן כתרוייקולסומרס • כלפניס רכין נוף ובין פקר מכנגד הקומס ולפניס כלפנים ע"פיוטס פירס סר"ס כמ"ס סר"ן סס• ורמי עלס מתניתין וחוכלין סס מעשר שני ולס פודין וכין כוף ובין עקר מוכנגד להכל ופני לה סליכס נמרח למכות דף י"נדמתניתין דקתסרי החומה ולחון כלזוז ופולין סס ננעסר סני ול6

fוכלין • וקייכן יסודס ומתניתין להכח רכנן 6י נמי לרכ 6סי למסני סתס התנן כמסכת מעשרות פין וכירוסליס סולן לfסר סניף קלמר מfי 6תר קנוף 6ף6תר סניף קחי לסנויי ללה תקפי כלומר 6ף 6סר הנוף :

נתי קנריס מעונריס נסס סתן עתנין למזער סני: וכי קתכרוכירושליס הלך 6חר סנוף- ורניליס היו לעשות כתיס הללו כחומת סקנדינס : ספתחיסן וכין נוף וכין עקר מכנגד סחומס ולפניס כלפניס וכו' כלכתך גפניס תחומת ירופליס (קלגן תין לחומת ירוסליס קר"נכמתניתין לקכל וקסתח תפיס קר"נ קכו 6ליכ6 דרך c6י • וזסו סכתכ וסיינו דתנן כמסכת מספרות וכו' • חבל לפירופו דלעיל לחוקיינוסך חלה ההיס רכי יסולס וקן רקכס רכנן : וסרמכ"ס מפרס כמי לתרתי מתניתין כחרס • מכניס דרכ 6סי 656 דמפרס למתניין לקכח לענין חכילת דדוק6 לפניס מן סקונס לוכלין ומתניתין דלעיל לענין פריית קלמר 6פילו כנוף פסון לחומת סין פולין 6ותו סוחיל ועקרונפניס הוי כנכנס לפניס

כן פירס לכריו ככסן מסנס סוף

פ"ג מהלכות מספר סני "בתי קנדיס וכו מ"ס סר"נ כחומת המדינה

פיין כזס כפ"ק דסקליס מפנקג' כית

fpsי סומריס הכל כלפניס • לסון סרמכ"ס ומנ6מר כית פמלי הכל כלפכיס (תומרק : וכן כתכסר כתוספת6 כלק לומר סbל יפרק מתס מעסרסני • ולסיכלנו :

וכית

מכנגד

וכל כי

:

כנגד התופת ולפניס כלפניס • וסעכליס שס מעשר שני ובית הלל חומרים מכנגד סחומס וכו' • מפסט6 רמתניתין קרטיס קליס ולין פוליס סס מעסר סכי : מכנגד קחוננת

מסמע רלס סכפת לסו לכית סלל כפקחיתס כין סתס לחון כלחון וחין 6וכליס סס מעשר שני וקלסיסי ופוליס סס לפניס 6ו לחון וכסתס ממנס דלקמן לענין דמקוס מחלקין מעסר סכי : ח קלזכות בנויות כקרס כעורת : (פתוחות וכרין לחלק בין ירוסליס למקוס ולומר רכסקלסר מתחלק , כחול נהר הבית : וגגותיהן

ירוסליס כך קרסו - וכסקלסן קורס וסוס פסיוננותין טויות הכל כלפגיס - ובית הלל אומרים מכנגד החומה המקלס כן קלטו לקרקע העורק כגון סכיתה ולפניס כלפנים • מכנגר החומה ולחיץ כלחוץ : רחיתי כחכורו של הרמכיס סלסכק נספוט סו סfס ו הלשכות בנויות בקודש ופתוחות לחול תוכן סכתנסוף פ"כמסלכ' כעטר

גנותיסן סוו לקרקע חול וגגותיהן קודש בנויות בחול ופתוחות לקודש פניו", כתיס סכלל סחומס קפורת קיימל לן דעליו' תוכןקודש וגגותיהןחול בנוובקורש ובחול ופתוחו' ספתחיסס לפניס מן תחומי וגנות 65 נתקדשו תוכן לקודש ולחולתוכןונגיתיהן מבננד הקודש ולקורש וח5ען חין, מכננו החומס קרס לסחיטת קלפיס קליס קורש. מכנגד החול ולחולי חול : 'ט מעשר ולפניס כלפניס לכל רכר ולחכילת קלסי קרסיס שני שנכנס לירושלים ונטמא • בין שנטמא באב ומכנגד המומס ולפון 6ין ולהתחיי'עליסן מסו'טומ6': הטומאה יבין שנטמא בולר הטומאה. ביןבפנים חוכריס סט ולין פודין סס ט כלב הטומחה פרן ונכלס בין בחיין • בית שמאי אומרים יפדהויאכל הכל להחמיר: קית סללו לפניס וכיוכח כקן : כוללקטותחת בפנים חוץ משנטמא באב הטומאה בחוץ : ובית ופתחיהן לחון מכנגד המומס קחי זלד הטומנחת דתנן הלל אומרים הכל יפרה ויאכל בחוץ חוץ משנטמא ונחון כלחון פולין בו, ולין למתניתין f65ו ולו קטורה כולרהטומאה כפגים : י הלוקח בכסף מעשר חוכלין ומכנגי סחומס ולפני' סנגע כח: הטומית ססוס שני שנטמא י יפיה • רבי יהודה אומר יקכו: אמרו לין לוכלין סס ולין פולין טמס מדחולייתס 656 כולל לו לרבי יהודה ומה אם מעשר שני עצמו שנטמא לסחמי'עיניוfע"נ רקפת6 קטומ6ת לרכנן כנון סנגע הרי הוא נפרה • הלוקח בכסף מעשר שני שנטמא נמי לין סוס מקוס וירוסלי' ככלי שנפתחו כמסקין : אינורין שיפרה : אס להם לא אס אמרתם במעשר מ"מ 6יכ6 כתרוייהונפקותל יפרק דמעפר סני סנטס שני עצמו שכןהוא נפרהכטהור ברחוקמקותאמרו בענין פתיחתן להיכן הוס • פולין חותן 6פילו בירושלים

בלקוח וכתב הכסף מטנס לרכרי דכתי'כי 65 תוכל סתו וסין

סרמכ"ס כפירוסל' והעתיקו T6s !6 6כילס כדכתיב ויס6 מזלות מ6ת פניו !יסס: ויחכל לסירושלמי וכתב סמוך לכרי סרמנ"ס נרחס סלין נוסחה Sc הכל גפניס סל6 יחמרו רחינו מעסר פני סנכנס לירושלים ירושלמי קז6ת מכוונת וייס כס טעות סופר וק"ל פכ"ל • ולי נילס מפני סיס קול למעשר קיולה • לכל חין לחום כספוריס גרות כללו הלו דסרמכ"ס לין הנוסחה מכוונת וק"ל 6ס תעיין חותו סמס י6מרו בסיכומיםסנפלס כירוסליס 6ין קיל לפדוי: סס וחין לתחריך כחן : 6ך לפי פסרמכ"ס כפירוסו 65 כתר חון מפנטמ'כלב קטומ6ס כחון סכיון סנכנס כתוח טמf ין כלום מן הירושלמי - 6ל6 סנית המשנה כפסטס וחסריו נמשך המחיל' קולטתן : חון מסנטמס בולד הטומלת כפניס: 556 קרני 6פסר לי לומר מכסחיבר פי' סמסנס 65 סיתס לו 656 נטמ6 כולו קטומלס כיון 6ע"פ סכולל הטומנחת סל ובריקס הנוסחה זו סמסונסת וחחר כך נסכורו נזדמנה לו נוסחה גטג6 וכן התורה טקורקוח יחכל בתין וכירו' מוקי לס כנון הנכונס ולליכס סוf סכת3 כן כסבורן : טכנגר החומר סהכניסוע"מ סלח יקלטותו מחיכותי לכל 6ס לל סתנס סוחיל ולפניס וכו': מ"ס סר"ג וקרטיס קליס ומסירושלמי - ול65 ונכנס וסרי סול טסור לסfורייתf יfכל כפניס : י הלקוי פירושו כך גני חילן

י הלקוח פירופו כך גני חילן - מסס וכסר חין רגילין לחכול תחק ככסף מעשר שני פירות סנקנו מדמי מעפר סני: יקכר סוfיל חילן ססו6 עומר כסויר הפמיס • כל פירות וסחר רכריס ונגמרת מכותו וקנה פירות ממעות מעשר עני סוס 65 יפרת : הנלקחיס נכסן מעסרסbינו נזכרנילין לכול כלניר העמיס וכן נפלה טסור כרחוק מקוס סמעסר סני פולין 6ותו כסקו)

תחל חילן : טהור חון לירושליס כדכתיב וכי ירחק ממך סמקוס וגו' • ח הלשכות בנויות כקוס ופתוחות לחול • כהינ דתנן לכל הלקוח בכסף מעפר 6ינו נפרס חון לירושליס כסכול

כמסנס ו'פ"נ רמרות לכנויות בעזרת יסרS6 מקור רתנן לעיל כפרק קמס מזיר יעלו ויחככו כמקיס• וחין ופתוחות לעזרת נטיס • וקכח ספירס סר"ב ופתוחוק לסוע.

הלכת כתר סכית יוקוס לסון רפיי לפרק כיכר כולין דף פ"ו . 6

בעזרת כסכתכו סר"נכון ורס"י סס הול בעזרת כסיס ססול בין הר הבית ועזרת הכפיס : ט באב הטומחת: פירס קריב סרן ונגלה וכיוכח כסן

הטותחת: פירס קריב סרן ונבלה וכיוכח כסן * קסנון כריס מסכת כליס • רבי יסולק חומר יקכר • עיין כמסנס ללקמן :

יא יקכר

:

יקלו על ידי עורו * עיין מ"ס כמסגת ו' פרק קמ6: הלכה כר'יקורת: יא על ידי עורו עס פורו: ר'פמפןfית יב °המשאיל קנקניס למטסר סני' וז"ל סרמכ"ס כפרק, יפלתי ונהל קמפלגי דתנס קמח סכר לין פולין חת הקרפיס

מ' כסלכות לסרטני מי ססיס לו יין SE לתחכילן לכלכיסי ור' סמעין סנר פודין חק הקרסי'נסלכיכן מעסר סני ותcליל קנקניו לסותו מעטר : לכלכיס ומין סנכס כר"ס: לקחו חי וסחטו ונטמח יפלס • ° 1זלף פייקר"נקככיס וכו'

הכל, ל6 פליג רבי יהודה עיין מ"ס כמסנס נ' ביקוח בכסף מעשר שאיני נפדהבטחון ברחוק כרפליג לעיל כפירו'הלקוחי' פרק י"ט כסכת :

מקיס : יא צבי שלקחו ככסף מעשרומת יקבר ככסף מעטר ונטמחו דכיון .ולף לתוכן סתס פירס על ידי עורו • רבי שמעון אומריפרה לקחו חי דלקחו חי חי לו ריחוק מקוס

קריכסהכניס לתוכן ושחטיונטמא יפרה'ר'יוסי אומר יקכר'לקחו שחוט לפי שיכול לסוליכו ככל יין של טכל וכו' - וכן פירס ונטמא הרי הוא כפירות : יב המשאיל קנקנין מקוס פירנס הנכן יוי קרים וחין טקס יפה לחלק למעשר שני אע"פ שגפן לא קנה מעשר' זלף לתוכן כמעסר פני עכמו ונפרק כין ריס6 לסיפה •

לכל סתס • ער שלא גפן לא קנה מעשר • משגפן קנה כמנטמס ' כדרך סנפלה קרמנ"ס פירס 6ף הסיפס מעשר' ער שלא גפן עולות באחר ומאה משגפן מעפר סני כסנטמס : רני כנונ6 דרים' וז"ל ז6ס נתן מקרשות בכל שהן • ער שלא גפן תורם מאחת על, יוסי חות'יקנר רמסמיר טפי לתוך קנקניס יין מעסרסני הכל - ומשנפן תודס מכל אחת ואחת : יג ב"ש' כרכי יסודס וסכר ד6ט"פ סתס וכל פירס סנסן סולן אומריס מפתח ומערהלגת : וב"ה אומרים מפתח סקנלו חי דינו כפירות הקנקניס כתורת ססנס כל זאינוצריילערות בריא במקום שרובולמכור סתומו הלקוחי'ככסף מעסר: לקחו זמן מלח סקס פּי לקנקניס

אבל סחוט זנטמ6 הרי סוס הרי נתנס למעסר ונתחייכן

כפירות. זכי היכי דספלינו למכרס ולחכול ברמיקס כה טרחו לחכול כירוסליס כדין תנ6 קמ6 ורכייסולס לעיל בפירות הלקוחיס נכסף מעשר ברמכטר פני עכ'y : °משגפן קנס מעטר• קטעס תמנ6 ק"ג חכליגו נסf : 'ב המטייל קנקניס למטסר סני מי כפי' סר"נ כמסנס דלקמן :

סמטיל קנקניו לסכניס כסן יין סקרס לו ככר סס מעסר סכי: יג במקוס סקרכן למכור סתוכנות ' פירט הרינדכס"ג 6ע"פ סנפן ססתס פיין כמגופי 6חר מלחן : 65 קנס מכטר

כירוסליס סקנקן טפלס לייןכרתנן לעיל בפרק לח נתפס הקנקן כקלופת מעבר: זלף לתוכן סתס Cהכניס ה' מסנקג' (כלומר סלח הקפיר על הקנקן כסקנלו ולפיכך סין לתוכן יין S6 טכל קורס סקרס לוסס מעבר: טו סלח נפן 6ס נריך לחכול כנגר דתי הקנקן וסכי נמי כנכוליס קנה מכפר קרל גוסס מעסר קודס ססתמן כמגופת : 6ס מסגפן 6ס לקנקניס כסקרס סס כסתומות • לכל כמקוס סדרכן למכור ל6חר ססתמן כמגופס קרם or מעסר : קנה מעטר נתפס פתוחות וכירוסליס לליכסח הקנקן לחולין 6ף כסמכרן סתומות הקנקן כקלוסת מעסר וטעון חלול כמו היין 6ס כס לקללו על כדתכן לטיל נפרק קינס) מסנס ר' וכרין סיסכל כנגד דמי הכסף : ,עולות כ6חר ומלת נעל תרומה חיירי 6ס נתערב הקנקן

-לפי טהוניל מעות מעטר פני כקנקן עכמו סלח נעסס קנקן SE קרומס כמיסה קנקניס 5c חולין ז65 סיס פיין סתוס טפל ליין • הלכך 6ף כנכולין חע"פ סקרי סס ל6חר סגפן כמנופס חסכינן לסו כללו כולן מעורבות זו כזו ופולות בסחר וסתמן סוליל ודרך המקוס למכור פתוחות וחין סקנקןטפל ומלס כדין תרומס שנתערב כחולין : תסגפן הקלטות ככל שהן ליין 65 קנס קריחת מס מעסר לקנקן זכפירוש הר"ן כן ו6פילו 6חר כ6לף 6ינן עולות וימכר כלן לכקן כדמי תרומה פירוט הרס וקסס דלפירוטס ל6 כחלחולין דתנן קליסקינס חוז מסחת סכסן פנוטלה סכסן כל6 דמיס :

פר במטות מפסר נירוסליס דפ"ק: וכקר דינח רחכן קיימין ניס תורס מס' על הכל דחסיכ ננוקף : יג מפתח ותערת לגת לס חסר מן הפפר: עור רכר"6 לה קסיסלסמוךלית וסרמכ"ס כס לתרוס מס' על סכל 6חר סגפן כריך ערותן לנת : וחינו מפרם כולס מתניתין לענין המוכר ליין כמעות מעשר שני כריך לערות דסני לסו כפתיחת כדמעיקרח: כד"6 דחס למקר דלג"ס כפפותח ומערת גילה דעתו סלינו מוכר סקנין ויכס סגפן קרח 6ס קנת מעפר חת לקנקניס : כמקוס סקרכן סקנקן לחולין - ולכית סני כפתיחה לגלות רעתו סלינו לזכור

למכור הקנקן - וכמר"6 מקוס סדרכן למכור סתומות- כל כמקוס פדרכן למכור פתוחות מודיסנ"ק וכסלח פירס מכרנ"כסקנקן • ותימס ממתני'ר'כפ"ק סתומות כמקו' סדרכן למכור סתומות יכס קנקן לפולין ופירס סס לענין סל6 קכסונרמי מעפר סני לקנקן וקכח קוי קרין ורוק כספתחי סף לבית הלל • ועיין עול פקמן : (כחכורו ייס פ"ס מפרס לענין לתנן כפרק קמח כדי יין סתומות מקוס סדרכן למכור סתומות יכס קנקן לחולין וקומרינ'ס דל6 מקרי פתוחות. סלח פר סיפתח ויערס לנת ניק קלמרי סלין כריך לערות וקלמר מתניתין נו"6 סכרין גניק מיק6 לפקוח כמקוס סקרכן למכור סתומות : לכל כמקוס סחרכן למכור פתוחות : 6פילו מכרן סתומות לו יכת

הקנקן

« הקודםהמשך »