תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]

סחרכי ליקרפניס ותות גמר ממלת קרת קול : מכון לח יכיל זרע לסס: סחרב מסמלען וסגפני' כל סכיכות נ מחול סכרס ליקריב מקום פנוי כין כרס לגדר סכין קרחה סריס cc עפרי חמל על שס עסרת חמס וכן 6ס הנכס

כמו מחולות קנסיס • נכין קרם פנים כמו הקרחת על פני רותב הכרס ס6ין גפניס :6 מסניגריהקרחתי מחולות וכן ל'רסיברים ערוכין* דעקס למסתמס כמקוס 6ס 6ין סס סס עפרס 6מס כוכרי כית סלל 65 יכיfזרע ors קפנוי הוס סניל כל הכרס

לפילו נסמס קלמנטית בין הגרר לרי כוחותיו • אומרים שש עשרה אמה ובית הלל אומרים שתיס לרכס 6מות סגנו הכרסוס וקסינ6סחיכו kח נרחסרי עשרה אמה • ואיזו היא קרחת הכרס כרס שחרב לרבע חמות סכנר יכרס ולסון סרמכ"ס מקוס הפנוי מאמצעי אס אין שס שש עשרה אמה לא יביא זרע מזס הון עבודת הכרס כו' וסוס מדכריקס מענין לשם היו שם שש עשרה נותנין לה עבודתה(ס"6 לו לעבודת הכרס 6רכע למוק מחילקריל עזיכת סרג'ומס עכולתו) וזורע את המותר : ב איזו היא מחול כרתנן לקמןלפי ססינ נוכריי מכתב הרים וריחמות לפני הכרס בין כרס לגרר אס אין שם שתים עשרה אמה כסווריס וכעגלות נגעת כותל 65 מזדרעי מפני תיקון לא יביא זרע לשם היו שסשתים עשרה אמה נותנין לחריסס תורסיס 6ותת הכותל כרתנן כמתניתין ר' לו עבודתו וזורע את המותר : ג ר' יהודה אומר כסווריס קלכן חותן כfרכע

פינרננה כפרס : אין זה אלא גדר הכרם • ואיזההוא מחול הכרס סמות ככרס דמו (סס נסחרי ג גדר סכרס כתן קרן בין שני הכרמים (נ"ל איזה הוא) גרו שהוא גבוה ככתיס סמנס למות מוז

ואפילו חין סס bk עשרה טפחים וחריץ שהוא עמוק עשרה ורחב ו': מחותן לרכע לכל כר לס b toמות וכיכ הריטלסון ו מחיצת הקנים אס אין בין קנה לחבירו שלשה, נטלי לנכי כרס ומותר לזרען סרמכ"ס כפרק ז'6רכע חמו' טפחיס כרי שיכנס הגדי הרי זו כמחיצה • וגרר נכיר מסמנת חמות סרי ומקנס : איזהו גרר וכו' שנפרץ ער עשרה אמות הרי היא כפתח יתר מכן פלנל לסכל ופלנל (סכ לסון הריס סגל ססזכירו בנגר הפרצה אסור • נפרצו בו פרצות הרבה אם נטלי לנכי כרס וככרס רמי מפרסנית • ולגלגלר מפרס

העומר

אסור לזרום כהן מפוס חרין: ורחב 6רכעס פיין

כלמיס ולכית Cמחי ל6 חסין מיס פרק כ'מסכת ס' • ולסרמכ"ס כפ"ו מסלכו'כלליס ורחל פות פחות תסמונת חמות הלכך כיר חמות כעין חרכט 6רכער קחי נמי סנדר וכן כרכרי סר"כ כמסנס דלקמן :

לעכולת סכרס מכסן וכנגדן מכהן פסולסו bס טסרת סרי סי ו שלשה טפחיס לסון סריג לכל פחות מניכלכור רמי נוכח וה' הכח 6יכ6סרס ול6כטלי: נ מחול סכרס מקוס

נלכר זה הלכה למשה מסיני סרמכ"ס : פנוי כין כרס לגדר סכין כמו מחולק הנסיכסמרקלות כסכין נפרצו כופרכות הינה לפון הרים סנפרן כמקומות לסון 6זתסתק כפול כמסול : 6ס יסtס כ חמס כרכרי כית

הרכס פרגות פסוקוק מטסר יתירות מפלס : נותן די חמוק לעכולת סכרס וזורע הסחר 6כל 6ס חין ס י"ב אם העומר מרוכס וכו' - לסון סרמכיס פתקית מדת העומר חמס למיני זרע לסס די חמות ללסרי כרס עכודת הכרס מן הקיר יותר ממדת כל המקומות הפרוכות כנכסיסיו וחרכע למות ללסלי כותל כיון דל6 מודרעי מפני תקון סכותל

כנגד הפרנס 6סור מים קרב כנגר העומר כדי שיהלך חלס על גבי קרקע סמוך לכותל ויתיק העפר גרוס מותר 6ס הוח רחנ 6רכעס פי' טפחיס וכ"כקריס וטעמס ויתחזקו יסורותיו הפקורי מפקר לקו ולמכפיות חי 6יכ6

6רכט ממתניתין דלעיל וכתב סרמכ"ס וfס יקיר פרנן כעומר 6מות הפיכי וחי כח כטלי נגכי כרס וסכס ל6 כעינן סס עפרת יהיה מותר לזרוע כנגד הפרנס הכי מפיק כסוף פ"ק סfין מחסור חלק מכר פֿחר וכל יגן 6מות כסמס כת ססת ועירוכין כרכ פפל רחמר הכי חכריית6 רמתנייה בריסל פריז טפחיס : ג לין זס 656 גדר הכרס מקוס כין נדר לכרס מרוכס על העומר 6סור ונסיפל פומל מרובת על ספרין מותר גדר סכרס קוח ולפילן לין סס ל6

cc חמות מרחיק לרכת קלמר רעומר כפרון נמי מותר וסיפח תנח תרוכת ליידי 6מות וזורט 6ת סמנתר : וחיזהו תחול הכרס סכריך י"נחמות דרי 6c ולפי גירסת משנתינו כריך לומר bיפכf כרמסני קתס מקוס סכין כ' כרמיס ות"ק סכר מקוס סכין כ' כרכיס לכרס חניכ6 גרג סוכל פריס לרכיסוסע :

סחרכ נחמנסו פול גרון וכירושלמי כוכית רכס 6מר רכייסודה ק על

חיזקו מחול קכרס בין פני הכרמיס 656 כנין סלין סירות

הכרמיס סנות Sp זו לזוכגון רכיסSc נרות סל מחול פורוקית מן המזרח למערב ופעלו חסר מן תנכון לדרוס רfס סיו מכווני'מודת ריקודי רנרות כקרחת סכרס וכעי ט"ז סמס ולין תלכי כר'יסולס : fיזסוגדר קמפריס כין סכרס סיכול לסניס כרס מכרזס ולזרוע מכר הסר (כן סכין : ו ניטפתיס דכל פחות מג' כיבוד רמי והום סטור כדי שיכנס בגדי: סרי קול כמחינס ומותר לסמוך גפניס מכרות וזרעיס מכרזל : כליןכפתח (6פי'ככנלו

מותר

נכונות :

מותר לסמוך 6כ5 יותר מעסר לס חטיך כפתח ונריך הרחקס הער מיסיו מס סתי טורו' וכתכסרמכ"ס כפ'ז וכמס יסית כנגל סמקוס הפרון : ו6ס קפרון מרונס על סעומד 6סור בכל סורי 'גפניס לו יותר וככ"מ כתפ תרכת בחיות כננוקפרון לכל כננוהעומד מותר 6ס הוח רחנ ר'חבל פחו' לרנרו • והסתמ6 דתנן לקמן הסתיס ככגלמיס ו6' יונס מך' 6ף כנגוהעומר 6סור : ה כ'ס 6ומריס כרס וכרין יונג רקו כוס ?סיינוכי סוחמסס ונטועיס נכה"ג סוס לקוי נקרחיק ממנה ר' 6מות כלי

כרס 6כל כילה נטוט כס"ג עכולת הכרס:חינוכרס עד העומד מרובה על הפריץ מותר ואם הפרץ מרוני כריך פסק ג' לכל פורת ; פיקיוכיסולות וס"כ (הרחיק על העומד כנגדהפרצה אסור: ה הנוטע שורה לפיכך קורע כו' • קירס 69 ו' טפחיס כנפן יחידית ! של חמש גפניס בית שמאי אומרים כרם בית הלל לניר שתי שורות הזורע רף חמות כלומר בתוך אומרים אינו כרס ער שיהו שם שתי שורות לפיכך וכנון דזרע מין לכרס ססוס דילמות סל עכורת הכרס : הזורע ארבע אמות שבכרם בית שמאי אומרים נטוע ס' על ס' דסיינוס' כיס 6ומרי' קיסטורת 6חת קידש שורה אחת ובית הלל אומרים קירש שתי סורות בכל פורת ס' • ולכיס וכי 6מרק פורק פן תקרס שורות : ו הנוטע שתים כנגד שתים ואחת יוצאת מקרס 6ותר סורק סיכונה המלחת הזרע 6סר תזרע זנב הרי זה כרס • שתיס כנגד שתיס ואחת בינתים • סגר תזרע כסזרע כעכולת ותנוחת הכרס פורק 6חת או שתיס כנגר שתים ואחת באמצע אינו כרס ער סכרס סקול ר'6מו' • ולכים מקרל כרס: וכיה חומריס שיהו שתים נגד שתים ואחת יוצאה זנב : ז קילס נ' נסורת חיכונה וגי קוס סתי סורות דחין נקרה הנוטע שורה אחת בתוך שלו ושורה אחת נהיך סכננון נטורי פגיית כוס פחות משתי שורות של הבירו וריר היחיד וויך הרבים באמצע וגרר כדמפרש כירו'רניחו יו"ט הלכך ותכולת קכרס רחמר' שהוא נמוך מעשרה טפחיס הרי אלו מצטרפות : והיתה תו התס גווני 6חריני תורה דקיס סתי סורות

גבוה

ולכונסונווני לכיס קייס יי מטמט : { ולחת יוכחי

חיכוניס

וכניס ספת וזהו זננ כגון ניגפניס נטועות נסורת 6חת סתיס נסורת סנייק פכתכ סר"ס סס כרכר נסקל ולהחמיר • להחמיר כרפתנינן כננו סתיס מן ססbס : ולחת כנתיס סססתיס כננל סתיס ולהקל 6cס 6ין ניסורות סנכל סורק ג'גפניס לה זו כרס נלחמיסית כנגר 6וין : נחקק גfמכע כגון נפן הנטועה הרחיקוי חמות

וכי לתסיל כני מדרסb לענין כעת תוק ודי גפניס (וירוסותית :

ז סורס 6חת כתוך סלו ופורק כרס לתסיל 6 רמינס סמעינן זורע וכו' כמס קידס וריינר חקת כתוך סל חכירו ומיירי כגין פסורי חתת של סתי נפניס

דתנן לפיכך וכו'

ולסכי ל6 מסנייק נעדיות גלי קולי וסורק לתת סb סbס 6פילור סממון רחמר לקמן נפי סמסכך כ"ס וחומרי ניס כפירסכר ר' יוסי סנחר כפית לסנסנ'Q גפנו על גכי תבוסתו סל קנירו לח קרם רחין 6רס סוסי רנר דקיקו 6ינו פונס כלן כלסין לפיכך' ועיין מס סכתכתי פיח 6sינו סלו סכל מורת דמכרפינן ל6סור קורעיס כיון דסיכל וברכות מסכת ד' ומסכתיכוכזורע חון לכיס : רסלו בתוך סלו של חכירו : ודין היחיד ודרך קרניס ס6ין 6חל מקס קכרס סחמירו ל6סור כרתנן כמסנס ה' כפ' ולקמן : רחבסמונת חמות לברוחב סמונס 6מות 6מרינן כפליי פרקיז י ואחת יוכחת זנר • פירס יריב סתיס כפורק סניים רחין מכטרפות : קרי חלו מכטרפות להיות קריין כרס

כנגר סתיס מן יסלס כוס : וכרין וחתכינתיס וססמיסיס כנגד 6וירן ככורס

וכן יוס כפירוטים" פרק י' לסוטה דף תיג : 6חת כלמנט 6רכעס גפניס ל6רכע רוחותית ויקיס על ז6ת

קלורק •

ונקרמכ"ס למת יוכחת זנעככורת זו • ס ס (6קת ככתיס כזר •

וחקת כחמנע כור * ר ס • ולני סמעתי מפי זקן חחל

מלפת תוכ"כ

סעל פי נורת Sc הרמנ"ס

כחחתיונס זנב כן זס כל הכרמיס סרחת רוח כליז ער

מִיתיו סתיס וכו' • קל תו למס לי • וספסר לי לומר רסתי כורת היינו 6ותס סb סרמכ"ס

וחומר סb סרינסתיקן רלוס (הקרח כסס יוכחת זנג' ו6חת מסן סיח יותר רחוק • ו6תס קכח כְסיפ6 cfמועינן דרוקח 6ותת היותר רחוית תיסככלל כרס ונ6

foפרת • וחלולה הורוסנת עליו פופיקו וכו' סות חתיכ6 סתי הנורות יפו כרס : ויתנח סמך על סכימין קית ידוע ומפורסס מיזו סי6 הנורה היותר רלוית : ודרך קוניס • לשון סר"כ סלין חסר מיס ת'חמות • ונס הרכיס כחכורו פיו כתב כן ולס כמ"ס כפירושו ט"ז 6מס :

וז"ל סרחכיר 65 טיסמה כדרך הרְכִיס (דתנן כפ"נ רפיחה) חלה סהול סליל הררכיס לרכיס ע"כ : או מכטרפות • כתכקריר וספיגוריס רחמר לקמן (פיו מפנה די) וכו' • מודה לחפור קורעיס וסיינו כסורעיס

ס ס ס

ס ס

[ocr errors]

ס ס

סרSb :

[ocr errors]

זרע לסס

הס פלן

ומ"ס קרית שלו ושל חכירו כן לסון קרים לכל וכרין לסרחיק חרכט למנת : 6ס ערסן מלמעלס מקפלת

תיק רחוי יותר לכתוב סלו עס סלחכירן : רחמי סגפניס על גבי סגלל ומתערכין 6ותס סכנרסנדר מזק גבוה מעסרק טפחיס * קרמכ"סכסכורו כתב נדר נמוך עס 6ותס טבגר קנדר מוס ועירקן סוס לסון ליזלוטרים רתכן

מעסרק מכטרפות ותו 65 - לתינוק מיניס למיגנות לקנן כריס פ'נ' כלומר סעסק לקן ערס : ח קנוטע סתי עורק חינן מכטרפות וקרין

סוכנת של שתי מתי גפניס פמו ממתניתין נ' : וסס גבוה מעשרה טפחים אינן מצטרפות • רבי יהודה וחין נָקִן לסת יוכחה זנן : דתנן גכוס מעשרת לרכות אומר אם ערסן מלמעלה הרי אלו מצטרפות : סחין כיניסס סמנס למות דרייקורס 6ס טרסן וכו' י ה הנוטע שתי שורות אם אין ביניהם שמנה אמות פח יניח זרע לסס דמנטרפין והרכס נמנליס כיונ6 כוס לא יביא זרע לשם • היו שלש אם אין בין שורה להיות כרס 6כל רחוקיס וכתכתי קנתס כמסנס ('פר' לחברתה שש עשרה אמה לאיביא זרע לשם • רבי סמנה סין ממקוס סגפניס

ד' דניכס : אליעזר בן יעקב אומר משום חנניא בן חכינאי אפילו חין מנטרפין וסרי סן כגפן רבי יסולק 6ומיחס ערסן חובה האמצעית ואיןביןשורה לחברתה שש עשר' יחידית (מרחיק bסס טפקי'

וכו'. עיין מיט אמה לא יביא זרע לשם שלו מתחלה נטעין הרי זה מסורת זו וסטס טפחיס

כפי הלקמן מסג'ני: מותר כשמנה אמות 4 ט . הנוטע את כרמו מסורק זן הורטסמה חמות ח אם חין ניניקס שמנת (ס"6 על שש עשרה אמה) שש עשרה אמה מותר. סכסמנט: ניןסורת לסכרתת

חמות ל6 יכיל להביא זרע לשם • אמר רבי יהודה מעשה בצלמון ט"ז חמס רכיון דסיכס סלסת כתב סר"ן באחר שנטע את כרמו ערשש עשרה שש עשרה סולות קוי

ככרס גדול ברטנורת למנטרפין לסיות אמה והיה הופך שער שתי שורות לצר אהת וזורע וסמקוס סכין כל סתי סוכות כרס

דלעיל לענין חולק את הניו וכשנה אחרת היה הופךאת השער למקום מתן נדון כדין קרחת הכרס לו והכח לענין תוכל * וזקן אחר (ירושלמי קורע) וזורע את הבור ובאמעשה סקול CE עפרק 6מס 6כל 6tמרו כירוסלמי 6מר רכי לפני חכמים והתירו • רבי מאיר ור' שמעון אומרים סרכס הפורק קלמנטית. חליעזר החמירו מוכה יותר

אף

גרגרי תיק ל6 כעינן כיניתי מחולק נקי וטעמה וריחוק

סעור קרקס כיון לל6 נסתייר סמנת חמות. לסיןסוס פחות מחרכט 6מות וכו' כדלעיל כרס ול6 דמי ככרס כן ד' וה' פורות דכי סרכס ססמכעי'לכתי כריס פרקיז' וקרמנ'ס 6פיג סנפיריטו כתב כפירום קרני נסחר כרס קלכן כעי למקוס סמוקרסט"ז חמת:ר'!יעזל כן כחכורופרק ז נרחה מלכריו פמפרס סתי שורות סל סלס bלם:

יעקב לומר 6פי' סרנה קסוס רbמכעית מ6חר ססיס ככר רבי

6ליעזר בן יעקב חומר וכו' : וכתכו סר"כותרמניס כרס 6ף עתק דין כרס יס לוונריך ט"ו סמס : ס6לו מתחלק

לחין הלכה כמותו • וכתכ ככ"מ ולע"ג למשנתו קל נטען כלומר סס לה קנינו לעולס לכעל כרס ולח קיס נוטען ונקי ליכ6 למימר סכי הכל לתפוס חנניה בן חכינאי קלמר מתחלס 6ל6 שתי שורות כח קיס כריך להיות כיניסן !6 פמנס כס והפטרונית ל6 סכינ6 ליס ועול רקחמר כירושלמי דרכי למות כרfמרינן לעיל עכסיו סנטען סלס והגיעו לכלל כרס חליעזר בן יעקכ סנייק ליס כניס רסורס 6חת סוי כרס ע"כ 6עפ"י ססרכס fמכעית ולל נסללו סלס סתיס קרי סן ככרס וכפרק נ' משנס ט' נמי לין סלכס כרחכ"י : וקכו כק"ק נמי סחרכ כסמלעיתו וכריך ט"ז 6תס וbין סלכס כרכי חיפור כן

סין הלכה כמו סתרחק כסיף פרקין : יעקב : ט הנוטע 6ת כרמו ט"ז 6מס סכל סורק סלגפניס ט שער עיין כפרק כ'לפחה מסכת ג'מ"ס ס :

רחוקה ממכרתי ט"ז חמס : מותר להניח זרע לסס וסין כריך חזורע 6ת הניר • כתב סר"כ סכך קיק לרכס וכו' להרחיק bk ססס טפחיס מן הטורקכעכודת גפן יחידית: כלמין

כלומר ולק מטוס חיסור וכ"כ קר": : ורכי יסודס סס מקוס' קופך סער סתי סורות כרס גלול כית סכל סורק לק6 לסיוע לת"ק - וכ"כ סרסנ"ס כפ'סספינס דף פ"נע'כ: רחוקס ממכרתם ט"ז חמה ולח ריק רונסלסכך נפלו ע"ג רבי מחיר ור' שמעון וכו' • וכתב קר"נ וכן ירמכ"ס סכך תכולתו וקיה מכרף הסורות bיס 6תיס ול6סי קנפני' דהיינו

הנכס • דסכי 6מר רכ כירוסלמי • ועיין מ"ס כר"פ הסער של כל סתיס סתיס קופך לכר 6חל לו כלפי 6לו ונפלר דלקמן וכסוף מסנס קי ומ"סככסנת ל' ופרק הספינה : רמקוס פנוי מכרזס ומכל זס וזורע לה זמנית ו'טפחיס ולפנק וסרמנ"ס כחכורי פר'זיכתב בתוכו מותר להניח זרע נקרסקת חסרת עופה (קפך כן סיס לרכס מקוס מזורעי' כו סנס 6סת . 6סס טפחיס לכל סורק חכ5

6ס זרע חוכס לו כריך לסרחיק לפנק לסרק מניחיס 6ותו כור כלח קליפס וכלס זריעה: מסורת הסיכוניר' חמות כסbר קכרמיס ע"כ

לף קרלכ"ר ולמר סלס כנכס לו עיקר כירושלמי ולc מפני מרחיק קעין כ"ס כתוכו : וקכ"מ 6פפיסקלין כפר ומר סמכקת חינו

ניכר

[ocr errors][merged small]

:

:

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

וססיג עלין

6ף הנוטע 6ת כרמו על מנת שמנת חמות מותר קסכרי כיון ניכר כמו כתוכו מכל מקוס כתכ סל"ע מנין לו לחלק ולעניית ורחוקות הסורות ס' 6מות הוה ליה כגפן יחידית ומניס סמוך דעתי נרחת סמן סירוסלמי למו כן דחמר ר' זעירה תוכו סמנת לסורק סשה טפחי' וזורע 6ת הסער ולח כעינן סס עפרת חמס סונס לו ססעטרת • זמלי טס טסרק רקחמר 56 כלומר דין ht ככרס חרכ סכל ככטע מעיקרח כי מרחקי שמנת חמות לין סס עטרת יורוקה תוכויס לו דין שמנת וחינו מרחיק !6

ccת וכן הלכי :

טפסים לכל חולת לויס לו פ"ה כרס סחרן: פטר אף הנוטע את כרמו על שמנה (ס"6 שמונה) אמות דיןbסעסרת לקרחת הכרס גפניס לכית

מותר

סמרחיק חרכט סמוק וזורע : סחה מים כקרקע של כיף פרק ה כרם שחרב אס יש בוללקט עשר פ"ה ונטועות כהלכתן טסר פחות נפניס לכית סאה ונטיעות

כתר הריב ונטועות כהלכתן כהלכתן הרי זה נקרא כרם דל(ס"ח כרס בל)שהוא ולח פחות מ6רכע 6מות דהיינו סתיס ככנר סתיס נטוע ערבוביא אס יש בו לכוין שתיס נגר שלש הרי וכ"כ קרים וחניכיס דר"ם וחחתיוכחת זנגולין רחוקות זה כרם • ואם לאו אינוכרם רמאיר אומר הואיל דמתניתין דלקמן דקל לרכנן זו מזו ט"ז 6מות ולח פחות והוא נראה כתכנית הכרמים הרי זה כרס : ב סוי כרס 6פי'כנטועו'נפחות מסרכס 6מות : כרס לל כרס שהוא נטוע על פחות פחות מארבע אמות רבי מר' חמות • ולכסורת הלכת סנפליו מועטיס וחטיפי כן שמעי, אומר אינו כוס• וחכמים אומריס כרס ס"6) כרכנן - ול6 סוס ליס לפרופי דין כרס יש לו יין זה קלחת ורואין את האמצעיות (ירושלמי והסמנטית) כאן אינן : 6ליכיס וריס • וירמיס לכרס רסותו חרג מסמכעו ג חריץ שהוא עובר ככרס עמוק עשוהורחב כפירוסו כתס רלין הלכת וזת נחרג מכל כו: כרכוכיח ארבעה רבי אליעזר בן יעקב אומר אם היה מפולש כר"ס לכל מנ6תי כחכורו סלין סגפניס מכוונ'כסורה: מראש הכרם ועד סופו הרי זה נראה כלין שני פיו סכתכ סתי סורות לס יכול לכוין בכל קכרס כרמים וזורעיס כתוכו ואם לאו הרי הוא כגת •וֹהגת הנטועת כפחות מר' חמות סתיס כנגל סלס כגון סיני) שבכרם עמוקה עשׂרה

ורחב סן כגפן יקירית וסלם פורות חוט ומותחומוכח הגזע מכוון

הוו כוס ורוחין וכו': ולתל סתיס כנגד סתיס וחסר יוג6 זנר 6ע"פססנוף לנו מכוון הרי עליו ככית ספוסק כרכי טמפון (דוחק עכתו למס פסק כן זה כרס 6כל 6ס מול הנוף מכוון והגזע 6יכי מכווין לין זס מסוס לכירוסלמי מפרס חמורס למלתיס גס מפני כן 6מר כרס : כתכנית כרמיס סרי זס כרס וכעי קרחקת ט"ז 6מות סגירסס 6חרתיס לסרמכ"ס כירוסלמי יחס מפנימס פמפרס (6ין הלכה כר"מ : ב כרס סלוס נטוע על פחות מדי חמות הרמנ"ס ככחן כפירוסו ורוחין חת החמלפיות וכו' • ענין סחין כין סולי bסורס 6רכע חמות : חיכו כרס ומרחיק פסק כפני עגמן • גומר סרסלי לסרלותן ולסטוקן על הזרעיס טפחי'וורע 6ת הסחר וכיון פסין יכול לתרום כסווריס ניניסס כלחיתה כירוסלמי והסת6, חינוסנין לטעמ6 לרכנן כמו סין סס כרס עליו : וחכמיס fומריס כרס לרוחיס 6ת ספירס סר"נ וסרס וכן פירס קרפניס כפרק חזקת סכתיס הסמכעייס כסלו 6ינס ומכטרפיס החנוניס 6ס ים כיניקס דף כ"ז וכפרק סספינס רף פיג הרוסין וכן טעמייסו דרכנן ליוס קרחוי לקס לפי סדרך כני 6רס ליטעטורות רכופו'סרכת קול. • וסרמנ"ס מפרס רפלוגתייסו כחי נטעי 6כפי נכריג ביסל וfותן סרויין להתקייס ולתעסות כרס יסללו כרס וריס סכר רכח כטעי וחי נטע ( הוי כרס ורבנן סברי וקסלר יקיר לעליס סלכך וקלמנטיס הנטועיס כתוך סריוס. ונטעי נמי ככי קלי גונס • וכי מפרסינן כנמרח בסוף קרלוס להיות בין פורס 5סורת רוחיס 6ותס כסלו תס עליס המוכר פירות • סכל לענין רוחין וכו' • פיתח התס ול6 כעלמס וססכוניס מנטרפיס להיות כרס : ג מורפיס מידי • ונוכל לפרט רחכתי קחי מטעמ6 ורכנן רלט"נ דסלרי לתוכו רחמיס ספסק ורסות חסרת כיון רעמוק עטרה נטעי נכס"נ כריכין עדין לטעמה לרוסין וכף • וע"פ דכרי

ורחל

סרמכ"ס כפירושו כ"ל סכתכ סכ"מ לסרמנ"ס פוסק כחכורו

כריס נתח פלוגתייסו ככ' סורות וחזר ממס ספוסק כפירוסו כחכמיס • 6כל 6ס נ6מר רלח חזרנו מזה חלה חזר כן ממס ספירס נירוסלמי כורוסין וכו סות נרות יותר סחור נו מסוס דריל לפרס מסי ורוחין וכו' וסיינו לקללותן הכל כה"ג סbינו מוכן מעכמו סוס מפרסו כחכורו ומדלס מפרס ס"מ רסלר וכמסמען הן סרכריס ולכרי רכנן הן • וקסתס פלוגתייסו לוקח כני פורות • חבל ככ' סורות 6פי' לרכנן ל6 סוי כרס רכי רוסין סורה (כלינס) 65 נסחרת רק סורת יחידת טחינס כרס לכית הSS • ועכשיו לכרי סרמכיס כחכורו כמי כרכנן וכמו ספוסק גס כן נפירוטר 696 פחזר מפירופולורוסין כתלנותן וכו) • ולענין קוסיתינעכרכרי סר"כ וסר"סיס לומר ספוסקיס כס"ס דילן

פרק הספינס לענין מקח וממכר כפחות מר' 6מות וכמ"ס לל"גסס : ג אינו כרס : כתר קריב וכיון סחין יכול לתרום כסווריס לכריך לקריסת סוריס לי למות כדפריסית כריס פרק ג' :

ג ספר

: שער כותס : כתב קרינססריניס : הגפניס סקס. ורחכ 6רכעס ומפולס מכל פחות מעפרה חומרי לו לפי עמוק

קרויס ספר (כמ"ס כפרק נ'רפלס מסנקג') סין ספרק ורחכסרכפה וחינו מפולס 6ל6סככרס מקיפו מטלט מקטרכיס וכו' וכיכקריס • וכתכ רקייכו לחמררי נפי רוקות מיחזורעיס נתוכו פסרי קיס כגת סנחלקו כל ריחליפור דלעיל מפנס ז' : 6ס ערסן ולכר תימס קול ספינק לפונו ' ורננןלקס ור'ליעזר בן יעקב סכר כרכנן ל6סרי לזרוע כנת : (פמח פרסןכירי 6רס וכוקם

סומר'סנכר'תל גכו' שהות' ממילס ע"כ : ורחבה ארבעה רבי אליעזר אומר זורעים בתוכה • עומר עליו לסתור הכרס רוני יופי לומר 6ס לין וחכמי אוסר" שומרה שבכרס גבוהה עשר'ורחבה ורוחס למרחוק : זורטיס

96 ר' חמות לו ארבע זורעין בתוכה ואם היה שער כותש אסורין כתוכס ונהל ל6 פליגי רכנן יכיל זרע לסס כתכ סר"ן גפן שהיא נטיעה בגת או בנקע נותנין לה עבורתה עלר'איפור לפי ססיס נכוסת כדין מחול קכרס רפרקין וזורע את המותר • רבי יוסי אומר אם אין שם ארבע סין חטיר הכרס מקיפה לכל דלעיל ונותן 6רכע חמות אמות לא יביא זרע לשם • והבית שככרם זורעין כנת סחור קכרס מקיפה לעכולת סכרס : ותימס לסס בתוכו : ה הנוטע ירק בכרם או מקייס הרי זה חסרי רכנן וכן סלכס : וbס ,כן כריך סיסית יותר ממרכט מקרש ארבעים וחמשה גפנים • אימתי (ס"6 בזמן) קיס סער כולס סססריניס חמות הכריך מיקיק רחוק שהיו נטועות על ארבעארבע או על חמש חמש: 56 קגפניס ססן קרויין סער 6רכע 6מות וכי תימ6 דחין היונטועות על שש שש או על שבע שבע הריזה היו מסערכיס ומסתבכיס הכי נמי לין זס כמסמע לסון מקרשט"ז אמה לכל רוח עגולות ולא מרובעות : למעלס ע"ג קtומרק זה ט.. סריג' ועו' דהוה ליה לכתו

והרואה

זה כעלי כמכתס: ו כנקע סתס גרין סגולת קכרס

כקעיס סנטלות כעין גומות: המרחיק 6רכע למות 6כל לסון סרמכ"ס כוהול ור"י חוסר נותנים לה עכודתס ccה טפחי' סזו קיי עכודת נפן וחיליק 3 פרסיס6 כנת 6רכע 6מות ולו ירחיק מן סגפן ססס טפחיס וזורע 6ת סמותר ולס fמריכן למחזי ככלקיס כיון ססגפן זורע 6ת סמותר על סמחוייכ כמחול קכרס וקרחת הכרס וקזרטיס כתוך קנת לו כתוך סנקע : 6ס סין סס ד"ס 6סור ע"כ • מרמס להו למחול וקורחת וכי היכי דמכריך התסססק כדין מחול הכרס דפרקין דלעיל דנון 6רכע חמות לעכורת עפר 6מס 6ז י"נ וכי הוו קכי סני מיסו להרחיק רק 6רכע קכרס וחין הלכה כר'יוסי: והכית סככרס ססכיכות קניתים חמות וסיורע המותר והכח נמי לכותל סנריך סעור 6רנע גפניס : זורעיס כתוכו ולח 6מרינן סוליל וסגפניס מקיפיס למות לכל כי קוק הכי חיכו חייך לסרחיק רק ו' טפחיס וזורע 6ותו מ6רכע רוחותין 6ין קמחינות מועילות : ה הנוטפ קמותר לפון קר"ס 6כל כסיסר' 6מות סני נסרחקס ססס • ירק ככרס פי' כמסנס fן פירסתי למטה בסוף זה הקונטריס 3 כמו כריס רכלרגל לר"י כן נורי כמו סbפרס גפ" מ"ל 4

ז כסלגיט והבית פככרס זורעיס כתוכו : כקכ קכ"גולח 6מרינן

הוליל והגפניס וכו' • חין המסיבות מועילית ' וכו 6ויר סכרס מקיף הזרט מככית ונרט מטומרק • וכתב הר"ס כירושלמי דריזלה מקרס רכי פתוחל כסס רכי חכין וככתי כלחיס החכחו כית סמחכיחין כו חת הכלחיס ע"ס • ולסרמכיס פירוס 6חר כחכורו 8 ה אמר יוס טוכ רחיתי כי טוכפכתחלה לפרס סמסנס כלסון קנרס כרי סתסל מפורטת לכל כמעט עיון : bח"כ סעתיק לסון סרמנ"ס כפירוסו ' וfסיס כיוריו כתוכו ולח כלפי כל כלפוס הכסף מפנס כי סס כלכלן קמרפוסיס ול6 עלו כילס כקוגן • (6חרי כן חכפֿר 6ותס 6חת ל6חת כניסור מספיק מחוך - וממיל6 רוקס סמעתת6 סוערי קר"ס מנוחתו ככול וכמקילו מונס : לס כטליס כמקוס סזס ל6 סרירין זלה קיימין וחחרי ככלות הכל • קכנייוסיף לספליס על רכרי סרמכ"ס מה סגס כעיני כל כסכיל יפלס הפלח ופלה • והזכיר גס וברי סרלכ"ר ופירופו ומה cs6 להזיכנס עלין • ומרע סף תסכיל מן מוכח ותכלית לרכריס : מס רחיתי על ככל ומס הגיע חלי ספירסתי המסנס כטעס חסר מפירופיקס • חתה תבחר ומקרן 4 או מקייס על סכוסיף כמfתיס כדלקמן וכ"כ סרמכ"ס כחכורו פ"ו י' מקלס וטרפולמון פן מקלט

מ"ק גפניס סתס כרס נטוע על 6רכע 6רכע סכל שורה של נפניס רחוקה ממכרתי ר' חמות ותכן כסיפה דמקרסט"וחמה לכל רוח עגולות ולס מרוכעות ומפרס כירושלמי וסו ]תהל החפכפי פנולס ירק כלומר ספניך קנקן סלמגעי נטועה קירק כענול - ונמכח סכסמקרס ט"ז חמות לכל רוח ונעיגול מהעגול הקול המקורס יזיק מחזיק ל"ו 6מס על ליב למת ובמרחק כות נטיטיס נפניסט'סורות על ט' סורות וכניסס ח' מרחקיס סכל 6חר ר' חמות • חבל מפני פקקילים כעגל ולס כמרוכע על כן כל ר' פורות החילונות 65 יהיו בתוך הקידום ושחרו חס כן כתוך סעיגול רק ו' סוכות פל זי פולוק פכין כולס מ"ט גפניס ולפי פריכוע טורות הגפניס כסלו ז' פירות פל :'פורות פכיכיסס " מרחקיס סל ר' סמות פליס כין על כיו (סלכפונו כולן קרי חומש לספק לכל סמקס כריכות חמס ופרי

קוקסי

[ocr errors]
« הקודםהמשך »