תמונות בעמוד
PDF

כתב סרמכ"ס פידר סחר מספר טלפון מסר סני על סדר מפנקס ?

פרק א'מעשר סני סין מוכרין לותו אפילו לסוליכו פרק א אין מוכרין לותו - פייקר"ג וסקס מתני' כר"מ • לירוסליס לפי ססוס קדס וסתס מתני'

וכן פסק כמקנת ג'רירפר' ריי ובית הלל כמי כרית לחמר מפסר (פני) ממון נכות הוח : ולין מחלפין 6ותו סכרי דממון נכות קול כמפנה נ' פיס ומפנקו'פ"ז רפחת • לח יחמר לו הילך יין ותן לי סמן סמן ותן לי יין : וחין סוקלין ועייןכין דפסחיינפכנומיססס' ועור במפכ'ו'ק"ורמכילקן: כנגדו סלט סל חולין כגנר

ואין ממסכנין חותו מפני סלט סל מעפר סני *מפוס מסכת מעשר שני

סכתוכ כו כרכר • כזו מכוס : ולס ימר חרס

ירוסלמי : נמכרו כירוסליס • לעיל

לעיל פרק א מעשר שני אין מוכרין איתו • ואין ולא סוקלין כנגדי. פי' מיילי קון לירושלים * והכל

ממשכנין אותו • ואין קרין סלע Sp חולין קמשמע לן דלפי' כירוסליס מחליפין אותו • ולא שוקלין כנגרו; ולא יאמר אדם וכו' וכל 6כן פירוק נגד סקונין נרמין מחכל ומפתס לחברו בירושלים הילך יין יתן לי שטן' וכן שאר כל פירות • וכן פירס סר"6 הינו רסלי להחליף : וכן הפירות אבל נותנין זה לזה מתנת חנס: ב מעשר לתרוייסו וכתב עור דמוכה סחר כל הפירות חפילו חוקן בהמח אין מוכרין אותו תמים חי • ולא בעל מוס חי כפרק כמס מדליקין דלין פירות למעסרדידתו לח הוי ושחוט • ואין מקרשין כוהאשה הבכו'מוכרין אותו סוקלין סלע וכו' ו6פי' נחלS

לה מררכנן : 6כל נותניס תמי'חי ובעל מוס חי ושחוט ומקרשין בו האשי - אין עליהן מעפר סני סמק לה זה לזה מתנת חנס כגון מחללין מעשר שני על אסימון. ולא על המטבע יכוין תפקנותיו ומפיק ליק סמזמינו לחכול עמו על שאינו יוצא • ולא על המעות שאינן ברשותו : ג כחולין - ע"כ : פלחנו : ודברי הכל היל • הלוקח בהמה לזבח שלמים · או חיה לבשר תאוה מתנת חנס • וכן פסק מכל לתת לו מתנס ממס יצא העור לחולין אע"פ שהעור מרובה על הבשר כמסכ'ניפר ועיין גרגרי החומר מתנס כמכר כרי יין סתומות

מקום כמסנס ג'סירפ''• סומ"Su חסור : כ לין מוכרין 6ותו

הרינכגון Cמומינו וכוי• דנמרינן גלולת גלולס מחרמי' כחמר כמעסר לס יגש • וכחמר חכל לתת לו ממנס לכרי החומר מתנס כמכר לסור : ונS בחרמיס לס ימכר ולסיג מה להלן מכירת עמו 6ף כלן מכיר' ברוקס לטניס לתת כמקנת מעסרסני פליני • לכל ספר עמו : תמיס חי וקוז תרין נמי סחוט סנמ'כח ינ fינו נמכר ויכול להיות לנקנוט למעסר ג'ט מולו דחין נותנת קוכעת 65 מילה שחוט לח תמיס ול6 כעל מוסי חלס תמיס חלכו כמכר • וכסני פתמות • היינו מענית ר6טונס רפרק שני ולמי קרכין על גבי סמוכס • וסנסר חוכליס 6ותו סכעליס

למעסרות • ומפנק כ' פ"ג דמטטרות : נירוסליס : (כטל מוס חוכליס 6ותו סכעליס ככל מקוס • ג 'תמים חי • פירס קרין וקול הדין נמי פחוט טיין וחיילי דכעי למתני סיפח גכי ככור מוכריס 6תותמיס חי

מר סכתכתי כריס פרק י'רככורות : תני נמי ריפל תמיס מי : וין מקלסין כוס6סס דסוי כמכר : הבכור מוכרין 6ותו קמיס קי • וכתכ סרמכ"ס וס6p הבכור מוכרין 6ותו תמיס חי. מטוס רכנכור כתיב 65 תפרה•

קלמר כיון סינכור לכסן מס תולעת לזה חבל נמכר קול : ומקלסין כו חק תcfתי לממונוטל כהן סוח סקנלר תני התועלת גלויה ומפורסמת כי 6ס נפל כו ומותר לנכרו: 6סימון מטנְט סלין עליו כורת : ולין מחללין מוס וסוס 6כלו ילכל 6ותו הקונס לותו פכין • *מתניתין עליו מעפר פני דכתיב וכרע הכסף נירן כסן סיס עליו כורת: בזמן הזק רכזמן סמקדס סין מוכריס 6ומן תמיס ספומר ולס על סמטנע סbינו יוכס וכתי'ונפת קכסן ככל 6סר תחוה לקרכן ולין לכקן זכות נוי כרחיפה פיק התמורה הכיף קר"ם נפסן. פרט לכסף סחיכו יוכח סbינו יכול לקנות ממנה מק ומסוס הכי 65 מלי קפני סחוט רתמיר (נ" לתמיס) סחוט סקול רוכס: ולס על המפות טחינן כרסותו כגון סכפל כיסו

בזמן הזה יקכרכרתנן סוף פרק ה' וככורות : ניס הנמל חינו יכול לפחות מעשר שני על מפות עכתוכו • ג 9יצא העור לחולין • לסון כריס וכוכקונפק6לן כריס• ססו6 כריך לזכור מי שפט על פני סמיס לסוכיחו: ג הלוקח פרק ג'רמירוכין להניח כן כג כג (חומר) ככקר נקמת לוכחי פלמיס ממעות מעפר פני שכך סוח עקר מכות מלמל סלוקסיס כקר על נני עורי (ינחהעור (חולין ולין כריך שעות מעס' סני לקנות מהס סלמיס דילפיococ לגזרת פות למכרו ולחזור ולכלוכירוסליס)וככסן מלמר סלוקחיס כלןפל מהר מיכל : וחיק ]לינק לויה להקרנה וקנחת ממעות מיס גכי גיזותיק (פי' רס"י לעין למיכל תרמי עור וגיוס רנפקו לאכול 6ותס נסר קלות כלומר חולין : יכח העור (חולין וחין נחולין ע"כ) • כיין מלמד פלוקחין יין על גבי קנקנו - וכפכר כריך לחכול רנין כירוסליס

הלפר

[ocr errors]
[ocr errors]

:

בלוד פלוקלין תמך מהחמין וניתורס רכייס לריס' וכן כירופליס : יכח הקנקן לחוליןו"ל למכרו ולחכול דמיו פסקי התוס' והתס התיתורה וכיפין דריס: ופרטי כריכין כקלוסת מעסר כירוסליס וכ"מ כססמוכר והקונס קריוטים. . לכלל ופרט וכלל כרפי'סר"3 נקמן מפנק הי• וכתכ עוד תריס וחין נותניס פיניקס bk ככסר לחכול וכיין לסתות • סכל 6ס דחיס לכסר תחוס לנקנה סנג קעור)קליפי סנוזיס ילפינן כמס 6חל מקס סומן לעכר עורות • סו יונר חרס • רעכפיו ולסי מנינו : מקום סרכן

נותן עינין כעורות חן למכור סתומות כלור מקום שרוכן למכור סתומות - יצא קנקן לחולין כקנקניס כעפר כקונה זה המוכרין לקנקן עס הייןלסון האגוזים והשקרים יצאו קלפיהם לחולין - התמר כפני עלמו וזס כפני עכמן

הפירוס tהזכרתי : ער שלא החמיץ איני נלקח בכסףמעש'ומשהחמין ולס יכסו לחולין : התמר התמר פירס סר"כ פסולת נלקח בכסף מעשר : "ו הלוקח חיה לזבחי פסולת סל ענכיס. פנתן

שלמים כהמהלבשר תאוה לא יצא העור לחולין עליס'מיס : 6ינו נקח ככסף וכפ' כתרס דמפסרות מפנה כרי יין פתוחות או סתומות •

כרי יין פתוחות או סתומות • מקום שדרכן לימכר פנטסר רססיכ כמו מיס ז' מפרtוכן כסמריס: פתוחות לא יצא קנקן לחולין: סלי זיתים • וסרי ולכן כעיכן פרי מפרי וגדולי אינו נלקח ככסף מעשר ענבים עם הכלי . לא יצאו רמי הכלי לחולין : קרקע: נקח ככסף מעפר •

לסון תריס לחטיר ה הלוקח מים ומלח'ופירות המחוברים לקרקע • רכיון ססחמין חשיך סוכל : כמו מיס : fלכן כעינן פרי אופירות שאינן יכולין להגיע לירושלים לא קנה וקול דרמל פלקס וfפכת מפרי וגדולי קרקע - זלקמן מעשר' הלוקח פירות שונג' יחזרו דמיס למקומן 6רכעס : :ו הלוקח חיס כמסכת ה' הכיס הריני וכן

מזיר

לזכס 6לפיס ו6ין קרכן כל סרמכ"ס כריית6 דממעיט

מן סחיס דכתי'מן סכקר ומן מיס ומלח מגלולי קרקע ופי'הרמנ"ס ססמיסיסול פטוט קס". הכחן :: וכתמה לנסרקחות • סכמיסנורו סלליקנוכסמס והמלח סרמס סרופה • כ"כ 6כל הן לסכ6 כרייקכפ'ככל ממעות מעס'סני!6 סלמיס לפי סכרbטונס סיס מותר ליקת מערכין דף כ"ו - ופ' מרוכס דף סיגי והנחימר פ' ג'מיניס : נסמס לכסר תחוס כיון סרחו 6קיו קכל לוקסיס נסמס לכסר דף ל"ר' וכריך לומר דקך בריית'סכרס פbע"פססמיס נקויס תלול ומכריחיס 6ותס מעין סמזכח חורו וחמרו ל6 מתחת ל6רן לכתוב כמפסק כרסטית ולח מקרקע גדלי • מ"מ חין העור יוכל לחולין כלומר חינו כתורת זו פינס העול הוליל וכוכעיס קס מהסרן וכרחין לעין כ6לוגדניס ורכיס מן לחולין !6

65 קנה מטטר-לח מחיק ולח קכקמילכעססכקונס הקרקע 6ינטריך למעוטינתו מסוס דלס קוו פרי מפרי • וכן שור לחריפה נרתי. מעסרללה קנס מעפר : : לח יכל הקנקן מלכותו המלח סרגל מיס פרופיס : ומ"מ קסי' כין נקר"נכין לחולין כיון פנסגו למכור היין כלח סקנקן : ל6 יכלו דמי

לקרמכ"ס דל6 ס"ל להכיל) כריית זו רממעטת חוף דניס הכלי נסולין לפי סדרן למכרן כלח הכלי : הקלוקח מיס דממיס גרוליס וכווניס חלק הכרייה ודרשה ניכוי נמיעוט ומלח וכו'. מיס ומלס 6ין נקניס ככסף מעשר סני לכתיב דלק ממעט 56ן מיס וכלס כרחיתל התס לחל מ"ר .. ומיהו ונתת הכסף ככל 6סר חוק נפטן כלל. ככקר וכנחן וכיין גריליק נמי כסיס כמיס ומלת למעורכיס שמן רגיס מותר • וכסכר פרט• (ככל 6סר תס6לך נפשך חזר וכלל • כלל ופרט (6ע"נ רלח קלמר טעמ6 מ"מ פרי מפרי סול וסיינו טעמה וכל חי ספר דן מלח כעין הפרטי מת הפרט מפור' לכר פתוח דרס" סכת'כמתני'רמיס ומלס 6סול ללחו פרי מפרי קו: ול6

fוכל וגדולי קרקע לכקר וכחן גלליס מן סכנסיס סקס גדולי כתר לגדולי קרקע וכן כגמ' מדחמרינן למיס ומלח מעורכיס קרקע ותלוס ולכר המתקייס ער סמוליכן לירוסליס לף ב נמי ל6 רכעיכן פרי מפרס רס"י דלרים כלל ופרט ונ"ל רוקן לכר סקול מוכל וגדולי קרקע תלוט ולכר סתקייסינזו סbמרו כמתניתין דלסי פרי מפרי קו6 : ל6 רמחן דוריס כרכו מיס ומלס סbע"פ סקן חוכל חינןנדולי קרקע יכלו פירות

ומיעוט סכירס ליס סכריך פרי מפרי 6k לממיל6 כן קול : המחוכריס לקרקע סלינן תלוסיס : יכלו פירות קנקלכיס וגדולי קרקעי מיין מה סכקכתי כמסניכ'פיורנכס מניעה: קורס סייעו לירוסליס סלינן דכר סמתקייס סכל 6לו סין ו אין העור יכח (חולין • פירס סריג רלס

קנר מספר נקזיס בכסף מעסר : לה קנס מספר לה חלק קדושת מעפר ועיין כפירוס מסנס ללקמן : - לא יכל קנקן על קרנר הקנוי ולח יכלו המעות לחולין : הלוקי פירות פונג לחולין ויסכלככגל רמי הקנקן • קר"ס ועיין מ"ס כריס פ"נ : מלח קיס יורם סמכסף מעפר קוף קונס : יחזרו למיס למקומן ה הלוקח מיס ומלח • פירטהר"ן פסיכן גדולי קרקע המוכר לוקיז פירותיי ומחזור קרמיס מסוס דסוי כמקז טעות מיין מ"ס כמסנס נ' :

סbס סיס יודע סלוקח ססס דמי מטטר 65 היה לוקח כקס יחזרו למיס למקימן פי'סר"כמפוס לסוי כמקח טעו'סס פירות הללו. מטוס טורקסלרן וכיון הפוגן הוס כטל תיק יודע וכו' כלומר סכן סקרי וכו': ומסוס סכי לה

מקס
מני

יקחו :

[ocr errors]

עס טורק

ולס רמי

:

פקח: מזיך מידע מכסף מעפר קול: יעלו ויחכלו כמקו' 6פר מני המוכר לטמון דלמ6 מזיל קול. לכל חין לפרט במסמיכן יכחרס'כלומר כירוסליס : וחסמין מקלפירקנו ססובר קקנו ד"כ כננתניתין דלקמן דמוקי לה קרין ככרק חוכמזיר ככסף מעסר חינוכפרת טסור כריסוק מקוס כלתנן לקמן כפ" לוקמיה כחינו מסמינו • כך נרחק לי : ג': תקכר על ידי פורק עם עורק: גפי פנס עורי הפור: אם סין מקרס ירקנו עיין כפי'סר"כ כמסנתז' פרק ח'ל : לין לוקחין סכלי'וקרקעו'.

דעדיות : ומ"ס 6סנסיך. : נפי סמיכן לוכל ורחמנ' 6מר מזיר יעלו ויאכלו כמקום : ואם איןמקדש ירקבו : והקבר 6ס מתה מ ככקר וככלן וסכלת סס : ו הלוקח בהמה שונג יחזרודמיה למקומן • מזר

הרמכ"ס וכן יוכל כנגדן כנגד מעות תעלה ותאכל במקום ואס איןמקדש תקכרעל ידי תכן להריח בפיג מפכ' י"6: מטסר סכי סקוניס נוכריס עירה: ז אין לוקחין עברים שפחות וקרקעות על ידי עורק • פי' סר"כ הללו יוכיח מפלו ויקנה לכר. ובהמה טמאר מדמי מעשר שני ואס לקח יאכל סקול סיכל וסכל כקרות כנגדן אין מביאין קיני זבים וקיני זכות וקינו יולדות למקני נ' רינס העור לחולין מעסר כירוסליס וקכס מיירי חטאות ואשמות מרמי מעשר שני ואם הביא יאכל והתס לוכסי סלמיס נקנית כסכרח המוכר ומסוס סכי כנגדם זה הכלל כלשהוא חוץ לאכילה ולשתיה ונותן עיניונקטרי הכל הכל לס תנח יחזרו דמי למקומן • ולסיכה מרמי מעשר שני • יאכל כננדו : התקנר נמנ6 ססוס כחנוכח י נמי מתיקין יירי כמזיד פרק ב מעשר שני ניתן לאכילה ולשתיה נתן עיניו ככפר ועיין כמשנ' למקומן : קיניזכיס וקיני

, שררכו לאכול לסוך: רבר שררכולסוך לא ימוך ז יאכל ככגון " סימלל זכותי פתי תוריס 6ומני כני. :יין וחומץ' אבל סךהיא את השמן אין מפטמיןשמן

הלו קמעות על יונס סחייכין קוניס וקזנות שלמעשרשני • ואין לוקחִין ברמי מעשר שני שמן חותן סכיר המוכר וכולס להניח • וקיימ6 לן דכל רכר. מפוטס • אבל מפטס הוא אריין • נפל לתוכו. מנתח מטוס קנסס כרמוכת מהו חוכס לינס כל 656 מן דֶבש ותבלין והשכיחו • השכח לפי חשבון: דגים נגמרס רס"י, פ"נ רקרוסין קחולין פ6ין 6רס פורע חובו שנתבשלו עם הקפלוטות של מעשר שני והשביחו דף כ"ו :

כמעות מעפרני : השבח לפי חשבון: עיסה של מעשר שני שאפאה זה יכלל, כל סקיס חיז פרק ב מעשר שני נתן והשבית • השבח לשני זה הכלל כל ששכחו ניכר

לסכינס וכו' • עין לסכילה

השבח כמסנס י"ג רפ'' גס טיין וסתיתי דכתיב כנקר וככסן

כריס פרק דלקמן : זכיין וכסכר וסכלת tס ופתית ככלל 6כילת. • וסיכה כספית, פרק נ"ולשתיה פי'קרינ דכתי'ככקר וככלן וביין וכסכר וכתיב ותכס כמיס נקרכן וכסמן כעכמותיו : לחכול רנר.

וסכלת סס וסתיס ככלל 6כילס ומיסו סררכו לחכול •. סחס קנס ככסף מעפר פת, ונתמפסק, יין כריס פרק יוס סכפוריס (6 קיימי לין דרסרפרכינן רלמח והקריס תנסיל וככf cfין מחייכין 6ותו לחכול דכר ס6ין דרכו על ידי חכגרין פירס" מין מלכל סנותנין בניין - ומסיק 6S .לחכול כרי 656 יפסלו מעות על מעפר פני. * חינמי בקע יליף סכר סכר מכזיר. • מס להלן יין לף כלן יין : ללכול תרדין לחין זיין לו לכוס חטין חיות 6ין שומעין לוכיון לסיכה פיין כמתני' דלקמן : ?אבל מפטס קול חתי סלין דרכן לסכלן כך : 6ין מפטמין 6ת הסמן לסיס כתוכו.

היין נרחה לפי ס6ין קיין נכלס נקס • 6כל קסל עקרין ירלסיכסמיס מסו' לכלעי הסלן וחזיל לסבול מהפרסי נותני'טעס טון ניין ודקדקתי בסוף פרק (כספרי) פרגננ"ס היכן נוכליס: ולין לוקחיס כרתי מעורפניסמן מפוטס משו' - ולס מכחתי ססעתיק לכל זן הככח כן מפטמיס וכו' עד סכח וכעיכן דבר הסות (כל 6דס וזס 6ינו 6 למפונקי ולמעונני': כפ"ג מס' מעפרסני. הכסף משנה לה העיר כזה • וניט : לכל מפטס קוס לתהיין לכסותו ייכומלין וכיוכח כסן : נפל השבח לפני • זס סכלל כל 6סכחו נכר וכו' • לה דמי בתוך יין סל מעסר שני כססוס חון לירושלים רכס וקכלין לפני עליס למסגסו' פרקנ'רערbס י ומפנק והפנים חולקין 6ת ססכח לפי קטכון כגון 6ס קיין סוס סני: כ' פרק ג' דעכויס ריססכס עליס נפת °סקס חיסורי קנ6קל סלעיס ירכס ותכלין סון סלט וססכימו ועמלו על די סלעיס

ועיין מס סכתכתי 6ס : פולס 6ת קיין כפני סלעי'וסני סליססלעיס: קפלוטות כרמי פורום כלע"ז : קסכס לסני ופולק לק ספת bויין : וחין קולקין ססכח לעכיס סל חולין • 6k כל הפכת למעפר פני לפי פלין פנס פניס נכרכפת 8 כל bפכחו ככר ספכס סחולין נכר במעצר פני סיוסיפו הסולין על סמעסר כעוק וכמסקל • לכל חסל סוסיפו 6ל6 כטעס 6ף על פי סנפעלת כרטיס מחנק הטעס פֿין זס סכחן נכר :

נ רני

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

גרבי סמפון לומר לין סכין סמן bל מעסר שני כירופליס' נ רכי שמעון לומר לין סכין קסכר לס ניתן סמן סל מעסר פי' סר"נ קסכר לס ניתן נסיכת • וכן פירס סר"ס • פני נסיכה6

6Sכילק כלכר : 6ס סקל כתרומס סbתס מורת והקפה קרמנ"ס רסס כן הוי למימר רכי שמעון חומר מין סכין הנותרת נסיכת כדתנן כפרק סמיני לסכיעית י וכן כתרונה • מעסרסני ולמסלולהזכיר כירוסליסילוקו ליס למימר מכס וכן כמספר פני • 65 קל מפלגת כתרומס : פסקל ככריפין סני ל6 ניתן לסיכת ומפרט

וכתלתן SE תרומה יותר סרני סמעון לומר פסור השכח לפי חשבון - וכל שאין שכחו נכר השבח מכמטסרפניכדכעינן למימי נחלס לומר לחכרו כרוסליס לשני : ב רישמעון אומר אין סכין שמן שלמעשר לקמן הנכן דין קוס נמי פתוח מקוס מיוסר. להוכיח שני בירושליסי וחכמי'מתירין אמרו לילושמעין סנקל כסיכת נכי תרומת • מספר סני סימסס 6ותו כמן אס הקל בתרומה חמורה לא נקל במעש'שני הקל ולין הלכה כריס: נ תסכל סל מעפר פני וסתמסח יד אמר להם מה לא(ס"6)אס הקל כתרומה החמורה כתקונין כהן ירקות למין

סכרו על מקום שהקל בכרשינין ובתלתן נקל כמ"ש הקר ולח יניחס ער סיגללו ולה הטפיחת סתססו וחיכו מותר מקים שלא הקל ככרשינין ובתלתן: ג תלתן של יקיו רחויות לחכילס לכל סיסתכר סוס ממכות מעסר מעשר שני תאכל צמחונים ושל תרומה בית שמאי כתרומה תלכל כין כמחונין סני. וחכמיס מתירין זה כי אומריס כל מעשיה בטהרה חוץ סחפיפתה - ובית כין יכסיס: כיס6ומרי' כל הס fומריס סלין דמיס הלל אומרים כל מעשיה בטומאה חוץ משרייתה: מעסיק נטירת 6ע"ג רתלתן למפיחת ידו וחין מקפירין ו כרשיני מעשר שני יאבלו צמחוניס ונכנסין לחו סוכל נתור הו • וחין כזס • וכן 6מרו כגמרל מק לירושליס יוצאין נטמאו רבי טרפון אומר יתחלקו תרומס נותנתנו 6ל6 לפי הקלו כתרומס כסלל רתנים לעסותי וחכמים אומרים יפדו - ושל תרומה כית סכחכל לקנת כני 6רס הלכך סך נקן סמן תרומתה ומכיס שמאי אומרים שורין ישפין בטהרה • ומאכילין נחכל כטומלס מכל

מקוס יסר6ל ומעניל על נכי מעיו בטומאה ובית הלל אומרים שורין בטהרה ושפין ככית bמלי כריך שיהיה כל וחיכו סוס: עילי ועס זק ומאכילין בטומאה • שמאי אומר יאכלו צריך : מעסיק כטסר' וכנטיל'ידיס מתיסן ג"כ רחכמיס דמתני'

רכי

כרין כל 6חר 6וכליס סל לחו קייכו קכח קמ6 כלומר

ותרומק פרנוגט כיס כריך מתניתין דלעיל : מה ל66ס קקל פירוט מס זס ל6 כן נטילת ידיס תחלקי וטעמה כרי פירעו סקס תרומ' ולל יכלו דחס קקל וכו' • °כסרר מסנס סכירוסלמי 65 גרס 6ס . לזריס : חון מחפיפתס סכלח נטילת ידיס יכוליס נחוף נקן

ופתעתי לנרוס מס 6ס לח והכי פירוסומס 6ס רקחמרת כלומי רחס' וכן היה לרכן לחוף רחפן כחלקן • כל מעסיק כטומ6' חס יקל וכו' לה הקל וכו' • וכתחנת סכפירום שהזכרתי ל6 חון מסרייתס כמיס סכריך לפרותן כטסרק • ס6ס סורת 6ותן גרסינן תיכת מס וכדתנן כפ'דלקמן מפנקי' יופיין מפנקכ': כלל נטילת ידיס סריימן מכפירתן לקכל טומחס וסוס מטעס : תאכל כמחוניס • כתנ קרנכסון ירקות לחין וכו' • מיר בידיו • ולסרוזסכלכר מסוס קיכר כדי פירעו סקיס

ke• לוב מלכלן לכתמי ולס יטמחו יפרו חותס קרומי :י כרפיני בלסון ערכי כרסניס וחינה מסכל 6רס נכסמס ולין פודין מעפר סני לנקמת כ'כנקסגות קרחכ"ופי של מרוחק נסכות רפכון : ונכנסיס כירוסליס וכליס 6פ"ג נ' מהלכות מעסר פני • ולף על פי סמפרס לחין לחו לריק וכור פירות קי"לן רמעשר שני הנכנס לירופליס fין יכולין ולהפוקי יכסין 6לס 6פכה לחפוקי מינטרן רוקח למכלן לסוכיחו מפס' ככרשינין הקלו: יתחלקו לעסות וחינוכסלר במכינה מפוכחת טפי כגון מכילות חו על ידי תכסיל לו על ידי מעסר סנטמ6 ספורין 6ותו ולפי'כירוסליס • לכל כרסיני לפי ,פיסה • ופילוס כר"נ קול פירוס קרמנ"ס סכפירוס המסנס פלין מסכל 6רס לין פולין חותן וסכרר'טרפון סין פודין 6ק לכל כחכורו פירס כענין 6חר :

הקלסיס נקכיל לכלכיס קלכן יתחלקו לעסוק טקורת Sc י יתחלקו לעסוק •

לעסוק • מק ספירס סר"כ לסוכל פחות מעסר פני פימו ככל עסק ועסת מן הכרסיני'הללו סנטמbו מככינה לה מיטמ6 מ6חריס • עיין מים פחות פחות מככינק 67וכל פחות מככינס 6ינו לה מיטתה כריס פרק כ' דטסרות : !

מחקריס : ל6 מטמס 6חריס וככה יוכלו חותן : וחכמיס ושפין.

פירס כר"נ על הכפר • סכך קיס דרכן חומריס יפלו כסחר מספר סני וקלכס כחכמיס:סורין כמיס רומיל דחפיפה דלעיל :

ספיןפל הכפר נטקר'כנטילת ידיס ccתס ידיס פניו'ופוסלוי ומאכילין פירס קרינ לכתמה : וכן פירס סרמנ"ס חת התרומה : ומסכיין לכקמק: יסכלו כריך לפון יוכס כמו

וסוגי תרומת ממפ"ם לתרומה כחכלת לכרתה כריך סל מנסות פקוס מקוס של קמנחה פלח הגיע סס סמן דסקרכי מקנין כספו וכדתנן כמסנס ט' מפ'כתרו ותרומות: כלומר יוכלו יכסיס סלח יקל עליקס מסקס כסעת לכיכר

ס מק

[ocr errors]
[ocr errors]

כדי סל6 יסיס נכר ססוכסרי לקבל טומלס : כל מעסיכס ה מה סלקט לקט למטסר סנייפייקוב ויקנה וילמר וכר נטומות ואפילו הסרית • ונזין הנכס כרכי עקיכס : ה מס

וכן כתכ סר"פ הסירוסלמי ' וכן פסק סרמנ"ס רים פליקט ליקט למעסי כל מס פתלקט הכל למעסר על סישליס פ"ו וקסין פי ור) ככ"ק ורכסי מכן ננוסנק נ'רוכסר סני רמי מעפר ויתנס ויfמר 6ס כל מס סלקטתי קס מעות מטסר דמלי מסלכין כסף

דמלי מסלכין כסף על כסף נקבת על נקמת כסמע לחלו מוטב לס ללו לותס סל

ודקי לס • וכ"פ טס ירין מעסר ענט6רו יהיו מחוללין רבי עקיבא אומר כל מעשיהן כטומאה: ה מעות וכ"כ סרמכ"ס כפרק ר' על 6לן: ולס כלל וחפן וחס חולין - ומעות מעשר שנתפזרו • מה שלקט לקט מהנכות מספר סני ופטר 65 לייט 6ותן 6חר 6חר למעשר שני ער שישלים והשאר חולין • אס ביל לומר כדפירס סר"כ סס SC1 מכלן וכנכרן 6ל6 סתיו וחפן לפי חשבון - זה הכיל המתלקטים למעשר סני, מלכיס וקסני חריף כלולין ומעורכיס ולקס שני והנכללים לפי השבון : ו סלע של מעשר כנסללין וסתוס'כפרק סזסן חותס מל6 קפניו : לפי שני ושל חולין שנתערכו ככיא כסלע מעות ואומר, דף כ:"ו כתבן דטלינו חריף קסנון 6sס לזס מנת • זלזת סלע של מעשר שני בכל מקום שהיא מחוללת על על חריף מקללין - והשתל פחתיס - נותן לזה של מנהל המעו'דאו ובורר את היפה שבהומחללין עלי'מפני קכח דמעות קונס סול סליס • ולזס סל מלתיס שאמרו מחלליןכסף על נחשת מרוחק ולא שיתקיים ונסגר 6 ים כיניק'ההריפיי סני פליסיס : ו סכתערכו כן אלא חוזר ומחללים על הכסף ? ז בית יותר מכל קריס ויקלל על ורינת לסוכיח סל חולין קון שמאי אומרים לא יעשה ארם אה כיעיו דינרי זהב• החריפיס לוקח וסמך לירושליס : מכיל נסלע ובית הלל מתירין • אמר רבי עקיבא אני עשיתי לובן התנס למתניתין דלפין מעות של נחסתי'סיס עליס' גמליאל ולרבי יהושע את ככפן רינרי זהב • וחמתניתין דלקמןפס 6פרס כורה סטון סלט סל כסף :

ח הפורט עוד יוכפ' קמח ופסחיס דף וגורר לתקיפת טנקן סגפני

י' תניח הניח מנס ונמכרז קסלמיס ומחלל 6לו סמכות טלית ותסלע קפני וספעות מחתי'חולין ולוסטר פני מעורבי'רכרי רכי ופירוס רס"י ומכיל כסbרי'קולין : מרוחק כסהול רחוק וחינו יכול לעסות כדרך סלעי'נסות ככה וכו' - וכתכו סתוס'ונקנס פירס כן למגייסו חתרת : ול6 פיתקייס כן סיפ6יר המעות על נסס מעטר 62 גופייתן היה יכול לקח פעור מטות מעפר וסוכר לס 6לו מוזר ומהלנס על הכסף ילי קסיס ולמס מכיס כסלט מטותיקי מעות וכו'• ור'ינחק כן לכרסס קקסי על פי' רס"ידלין יכול 6קר מפני סלמיס סנתערכו וילמר 6ס זו תיח של מספר מוטל לחלל 6פלעיס ונפרק הזקן ספר טיכעל לטינטה כל מקללין ולס לסן פריקסגיס ססיל סל מעפר מחוללת פליס: סיפריית ועס פירסנו עכ'ל ק6 קמן דקטנונקורן פירשו דנסינו ניק ניקס 6חת מסן ולהתנות חיישינן דלמ' 6תי למסקל חד חריף על חריף מחללין וכוס מתורן קופות ר'ינחק כן לכרסס מניקו נכס קנלי : ן לס יעפה סלס סלעיו דינרי זסכ ספייסכי כתנן דמגייסוגופייהו וכו' bk מסוס לכסרכת מעת סלפיס של כסף סיס לו ממעסר סכי כלf יפס לותס רינרי זקן משכחת לסו החריפיס יותר מסלסרי'פכסס • ולולי רדעי סמל יספס פניותין עד סיסלין סלעין וימנטל מלעלות לרגל. רס"י למנקט כ:לתל רכסיקה ומכיס סלעיס וכו' - מסוס דסס

6פסר וכל המטוק טויס קס : (כמסכת נינה פרק קמ6 דף

יימסולפת הסיטס 6ס6 דתנים קנית מכס וכו'ורס"י כירס נוטל קיפה וכוי והתוס' תמקו לקח מין מחללין כסף על כסף וכו' ופירסו רקחלס מקלל כל פרוטות וקוזר וכו' : אס כלל וספן וכו' פי'כרי ססיו כלולין ומטורנין ולקח לותס וכו' - וכן פי'סכינס כחכורו רים פרק ו' וסטעס נרחק

תפוס רכיון סקס נלוליס ומכוניס לי לכפר לומר פנס ססופן נחפניו ככל סל מטסר לרוקח כסלוקט לקולקליס ר הכל 6חל סלוקט קול SE מעטר: "ומכל מקוס bיכ6 כין פי'סר"כ לפי'סרמכ"ס פסרמכ"ס כקכ וכוללן ויפן - ולסון סמסני כופיס דייקיו מס סbין כן לפירוס סרין ספירס סקיי בלולין וכו') ורע דנס נתן סיכס כריך לסתנו'כמו כריסל. וכ"כ סרמנ"ס

כפירוסי וכחכורו : זה הכלל וכו' • נפרק ז'רתרומות ליתס כמיכל5 כסלי גונח • ועיין מי סכתכתי פס ! ו אלא חוזר מחכליס על הכסף - וכתב סר"ב וחי קסיס יקס לסך מסכי סלכיס וכו' ישרית וכו' קייסינן דלמל fקי

למסקל חל כלח תנחי וכן כתב הרים. סוסוסיף ולי כנרכת ליה לטניס כסף 6חר מכלמל ולקלל כליו לכתיגזרינן ולמס 6תי למסקל חרס מסני כל6 קכמי ע"כ וכמסנס דלעיל כקכמי לליכ6 רסכר רָמנייה גופייתו יכול לסמכות . יס לוליין נטפים פוסנסני סלעיס מכסרכר גננות ביותר יזכור נקנתי כסליקט קונה מכטיקיז לסל ממניס • ועולים לומר רנסני סלעיס מסתמס 6ין 6חל חריף מהפניי מס סלין כן כקרכת מכות למסכות בוחריפיס (פלינסחריפיס • וכוכקניין

לעיל ולנרו חכמיס נסווס יעסס 6רס סלעיו דינרי זקן • פי'סר"נמנ6 יסכל פניותיו על פיסליף סלעיו - ליסנ6 דגמרל פרי, יוסוף ג'ו: רומנין לכל מלו זוזי כלינרס

ו 27 כן. א

ונית

:

« הקודםהמשך »