תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][ocr errors]

כפרק הנוכר לככס זו

פרק והכובש השולק המולחח"ב •

קיה • וכן נרקמי נירוסלמי וכספר'ומנחתיס סנות כמו כנמ' ערי מקלט הכל הולך 6חר הנוף • q6

6חר הנוף קלמר • 66ס וככל שהעתקתית • bk כקרן סל סדכריס ססרמכ"ס ספוסק עקרו כפני' בתוך תחום ערי מקלט ונופו נוטת חון לתסוס עגנות דיס (קס דין נית מסוס לסכירס ליה דנמרק דילן כנרת כימיכי וכעקרו 6S מניגו קוס קטיל ליס לרונס• כנופונמי לל6 פליגי נקו • וכולי עלמס סכרי ליפ להן דין בית מסטעס ל6 מני קטיל ליה • סריס נופו כתר עֶקרו וחי עקרו נחון כפכפי וקורן למחי 67מרן

וגופו כפניס כי סיכי לכנופו דמתני' ככולי עלמס ולק ובערי מקלט

ולה ובערי מקלט הכל הולך אחר הנוף • ובירושלים 65 מגיקטיל ליה • כעקרו ידעתי למה הסמיט קרמב'ס הכל הולך אחר הנוף :

נמי ל6 מלי קטיל ליס • סרי

עקרי כתר נופו לחומרס • בן ונכתי ערי חומה הכל הולך

המכמן בארמה פטור • כירוסליס הלך חקר הנוף 6חר העקר :

המטכל בשרה פטור - הפוצע זיתיס שיצא מהס לענין מעפר סני: היינו כמי ערי מקלט הכל הולך 6חר השרף פטור . הסוחט זיתים על בשרו פטור - אס

לקומרס רעקרוכחון וכופר הנוף • מסוס לככולי סחט ונתן לתוך ירו חייב • המקפה לתבשיל לפניס - כי היכי רכנופולת נמרח סריכן נוף כתר עקרו • פטור • לקררה חייב • מפני שהוא כבור קטן : מני פריק דחין מפמר טהור לנטריך למימ"דלענין מקלט

נ תינוקות נפלה כתוך ירוסליס נעקרו ומנין לסרינן עקר כתר כיף

כמי לח מלי פריק ליס • ולי 6ף על גג לכתר עקרו כמי סרינן כמ"ס סר"כ : עקרו כפניס ונופו לחון כי היכי רכמקונופולס מני לכיל לית ובירושלים הכל הולך חקר הנוף - מס ספיי קרינ כי היכי כלס פלייס • פירי קוס קון לירושליס: הכי נמי כמקו'עקרו

רכנופו ל6 מני פריק וכו'כריך עיון לקמן כפירוסו לע"פ ססוס כפניס לח מלי 6כיל ליק כלס פרייק : כ"נ רמסכת מעסר פני מסנס ז' ומ"ס סר"גכי היכי רכמקו' פרק ו הכובש ירקות לו זתיס כסומן 6ן ניין וכן הפולק כופונס מני חכיל ליס כלס פריית וכו' הכי נמי כמקוס עקרו

לו המולח g6 כסרק חייך • סרסור • וכו' כלל פריק • ויל רס"י כמסכת מכות רתסרי עקרי כתר והמלח • וסמקי • (התרומה • וקסנתי וקינר המסתתרת כל גופו ו6סור לסוכלו כעקרו bס 6ס כן פרחי קולס סנכנס ע"כי 6חר משי קוכט לנועסר : המכמן כחרמת המטמין פירות תחת כלומר לכל מני לקכילו לעקרו לחכלו פס כמו ססוכל נפלר הקרקע כורך סרגילין להטמין פירות סחין מכוסליס כל כרכן ירוסליס 6ל66"כ פדרו קודס לכן • כעול סלח כח לכוף ברי סיתכסלו: וקמטכל פירות כמלח 16 בכיר fוכחומן וסוכל מסוס וסדינן עקרו כתר נופו • וכחון לירוסליס לנני - סלין פטור ולינוקוכע למעמרי כמו הכוכס לו סמולס • 66

6וכל לכניס כלל פריית חבל מכיון דרינן כמי נופו כתר עקרו מין 6כילת פרחי ופטור מן סמעסר : הפוכט זיתיס ממען

לכן כריך פיסית נפלת קורס סיכנס לכיף זכותם חופס כלי פיכח כסרף דהיינו המרירות סלסן: הסולט פרקי הכובש וכו' פי'קרינסהחור והמלח וכו' - ולח זיתיס על כסרו לסיך גופו : לתוך ידו סיים בנות סנותן לתוך

נקט ככיסס כמו הירושלמי רלס נקט נמי ידו כחסר כלו נתן לתוך בור קטן רקיינוסחפירה סריין וקסמן כניסת בקלי לכריס וקססיג יוכזת הדרן כתכ סרמכ"ס כפי יורדיס כה: המקפק למכפיל הפולק פסולת bמעלס קיין כעת ג' מהלכות מעסר • וספיג עליו קרלכ"רוז"ל ולמס לס מנת

רתיחתו הכונס חט"פ סלח כנס bk כחומן ססתסנס מכסן פניס ע"כ

וכתב הכסף מפנק מז"ל טעמו דקתני הכוכס קמולס מפמע רכוכס כסימן קכט • סוי"ל לדעת רכינוס6pחר סלס 6מרו וכירSc דחומן קוכע) כמו סfמרו מלס קוכט על כרחינו לומר רקומן חינוקוכט * וקל רקתני מתניתין סכוכס סמולס חרס קתני

וערוח קח מפרס הכוכס ומסי כוכס קייכו המולח • ולbפוקי כוכס סלח במלח • חי נמי ככוס היינו חסרת חותס כמיס ומלס וכן פירס רכינוכפירס רמסכת עיכ • ולגירסת הספרים לנו רגרסינן הכוכם הפולק המולת מין לפרס פירס סרסטון • ו6"ת מקסי תתניתין על קירוסלמי : ולמסלסון סכירוסלמי כרייפל תיק ויכולת לחלוק עס סמסנס • ומכל מקוס ודחי דהלכה כמתניתין - וכפיות מלח כדקדוק כתב הכ"מ וחותמר עלס כירוסלמי • חלחו מימרן קיק - ומיסו כירוסלמי מסייס רfמר רכי

יוחנן מקח וכו' • וחי כרייק6 סיס לס מסייעה לי מרכייוחנן וכורסי ספניכן סוf סכתנקכ"מ ל6תמר • 6כל סר"ס העתיק דחמר ר'יוחנן וכו' : ומ"ס סריג סרסור וכו' ירושלמי - ומ"ס וקתרומת נרחק לידהיינו לוקח כי ת רתנן כפרק כ'מסנס רי

ועיין מ"סכסון פיררכינס כסוף דכור המתחיל מרכ סכת וכו') ומ"ס סר"כקסכק • עיין סוף פרק ד'רבינס : ."השולק וכו' • חייך מטעס מסחר מחייב כרכרי קרין • זמרלח קתני קמכטל - מסמע לכרכות קפני הסולק פקוס

פחות ממכסל וסייפתח למה פרנק קריס לפרס כפרק עפירי רקרומות פנק ק' 656 קקטקסס מסוניס לפרק

כל הכסר ונריך ליטיון : * המולח עיין כמסנס ני : המקפה (תכפיל פטור כתר קר", והינו קובע למשטר כס6ר אקעק יין בעלת6 דענן כתפנק ז' פרק קמ6

ג כלכלת

:

התיחקו נקרח מקפה ומס 6חר פנתן יין כתכסיל קפיר מעליו נ °כלכלת פכת וכו' • ונסניס כפרק י' ממסכת קזרנניס ותוניס הכפיןלמעלס קפוי פרחי סוס זס ולינו קובע

כריות סוף מסנסי' : למעסרכססר מקפס יין כעלמס: וכתכסל כונן חיילי • דחי • רבי יכולה לומר 6ף הנוקט כלכלו לחלוק נחכרו כתכסיל רותח קל חמרינן סרסור קוכפת למעפר וכלה הקפלת

וכו' עיין כפרק ללקמן מסנת6' : קיק נקבע למעסר מחמת

נ°מן קכטן קטקו'חייך קלור : לקלרק רקנית קורס ב תינוקות שטמנו תאנים לשבת ושכחו לעשרן כיום קריר וכנין שנתן לתוכה התנסיל נתן לא יאכלולמוצאי שבת ער שיעשרו-כלכלת שבת bcדס קנוטלן טמ6 וכו' כתובת יין וסקפתו סוס לית בית שמאי פיטרין - ובית הלל מחייבין: ר' יהודה סככר נטמחו כל 6ותן פכטל כמקפה ככור קטן וחייב:ב אומר אף הלוקט את הכלכלה לשלוח לחכרו לא כידו וכססחזירס מתערניס תינוקות סטמכותחני' כפרק יאכל ער שיתעשר : ג הנוטל זיתים מן המעטן • קטממיס עס כטרוריס החי בנית כלס סכת נית טוכל אחר אחר במלח ואוכליאס מלת ונתן לפניו ומטממין יסמן - וחס תחמר קוכעת • ונקט תינוקות חייב • רבי אליעזר אומר טן המעטן הטהור חייבי הרי נטמקו זיתי קמטטן E65מועי' ריס נסס מחסכת ומן הטמא פטור - מפני שהוא מחזיר את המותר : כסנטל תקן 65 (טימס) ok קניכרת מתוך מעפיהן: 69 ו שותים על הנתי בין על החמין בין על הצינן

בין על החמין בין על הצינן מקוס מנעו ויכול לסלקו יוכלו למונחי פלת וכיון פטור רברי רבי מאיר • ר' אלעזר ברבי צדוק מחייב מסס כן פיר'רס"כפרק ר' סקכעתןפכת למעסר חסורי' וחכמים אומרים על החמין חייב • ועל הצונן פטורן רכינס 97

S’ה כרכור לעולס פרסיתעסרו כלכלת ה המקלף שעורים • מקלף אחת אחת ואוכל;

המתחיל קכי גרסינן ריסס סכת כלכלת מלחה פירות ואס קלף ינותן לתוך ידו חייב המולל מלילות של וכו'ומסיימי התוספות ויכול סיחוי לסכת : ובית הלל חטיס מנפה מיד ליד ואוכל : ואם נפה ונתן לתוך לסלקו מלמעלס סל6 יגיע מחייכין כמעט מיך 6פילו חיקו חייב • כסבר שזרעה לזרע ירקה פטור זרעה כחקריס - ע"כ כלומ' סעיפי קידס ספכת לכיון קיחרה לירק מתעשרתזרע ורק רבי אליעזר אומר השבת ממתחלק כסנטלן לה קיק לשכת סוקכע מיך : לסלוס מתעשרת זרע ירק וזירין וחכמים אומרים אינו מרקרק לטול מלמעלס • לכל נמכרו נטבלת מיר ולח יוכל מתעשר זרע ורק אלא השחלים והגרגיר בלבר: חפפרלי לומר דרס" הכי פרחי ערסיעסר וחפילו 65

ו וכן

קלמר למחלת רקלק סלר פנחס • לפי סכיון פיזרה

סימס bk מקוס מנעו כלוני c5לחת סוס מקפיר עליס כמו ככלכלת סכת ואין סלכס כרלי חוקן סנגע כסן וכסלן

חוקן סנגע כהן ונטלן • ועוד כתכו סתוספת חי נמי כגון יהודה : ג המטטן מקיס סכוכרין סס הזיתים כדי שיתרככו סנטרו כפסוטי כלי עזסו סכתן לו חכרו !

ומן סטמס ויהיו רחויות להוכיח פמכן : טוכל 6חל 6חל כמלחין קיכע פטור - מ"ס הרינוהחרס הנוטל טכס קכי סיתס סס ננמי מלח כמלס ולירוף סתיס: הנכן 6ס מלח ונתן לפניו חייך : 6כל כרחה לי רלח רוקח רק כדי מיקיסרי6 וסיפס כחלנ נח מן המעטן הטרור חייך וכגון סקללס קנוטלן טמח סחי דכתרוייסו (סמפטן) טתס קלמר ונברח טמס - וכןניל מתוך אפשר לו להחזיר חת המותיסכנרנטמחו כל 6ותן סנטל נילי: פירופרס"י לסתס : מפני פתוח מחזיר 6ת סמוקר פיין מן הטמה פטור לכיון ססמעטן כלו טמון (והחרס) הנוטלן מ"ס מפנסו'פרק דלעיל: ה ואם קלף ונותן לתוך ידו4 סמל הרי קול מסיר לק הנותר : ו סוחין על הגת וכנון חייג מסמע 6פילו חמת חסת לחי תימס לוקל בכיריף ונתן סקכניס bסרסטוורוכו וליכל למנזר סמל יניח הכלי חליו לתוך ידוקסיס ריסb וכן גרחק ליפקיס דעת רס"י ספירס

תת חון ענת רחון לנתקויס קכע ולסור לסתות : כין פל כפ' קמס רכינס ר' יג ע"כו" קיים כמעטר לקוי לית קנטי החמין כין סמזנוקין כחמין כין סמונו ככונן:ר' 6ליעזר כרכי ע"כי הם פסקוסכת כתבו עליו ללח נקירח וכסמוך מסמע בדוק מחייך לנורסמה יוניל מן סיין לנת: טל החמין חיים ססטעס מפני שהוא גמר מלחכת סוליל וקול קולף סרכס כיסר פהול קיכט לפי ס6ינו יכול להחזיר המותר סיקלקל קיין סכגת

וקיינו לכל מזוג ככונן פטור מכול להחזיר המותר והלכה כחכמיס: ה התקלף מסיר קנפתן: מקלף חסת 6חת סעורס 6חת ולוקח כסחינוסמוך לגורן • לכל 6ס סיס סמוך לגורן לפי קילף יותר• עטור מפני סקול מחזיר חת המותר: המולל מכינות המקנקן סכולין כלור וממעכן בידו להסיר הפסולת: מנפק לספרים המון: מיד ליד מכערן מידו חקת לידו קחחרת: ייקת פטיר סהזרע עקר וירקס ל6 חסיב 66"כ כיון לירק: מתעטרת זרע וירק חייך לעפרכין לכל הזרע בין 6כל העלין ירק כמות סהן : הפכת כן סמת כערכי וכלע"ז חכי"טו : וזיריס זמורות ולפי' זרעס סתס תקעזרת זרע ורק וזיריס לפי ססכת עופה זמורות חרונות לכל הכוסכרינת מתעטרת זיריס 66"כ זרעת תחלס ליריס : חינו מתפזר זרע וירק 6ס זרע סקס ולח פירס:קסקליס כערכי קניס 6c56ר וכלע"ז קריסון: הגרגיר כן סמו כערכי וכלעין לירן"נס וקככה כחכמיס :

כו א ? סתמרות •

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small]

כפרק שלישי מהלכות מספר פרקההעוקר שתלמתיך שלי נטע להיך

והיינו רגונו עכ"ל - וסכי 6מרי'סתס למעסר סין לסכת 65, ו. התחרות של תלתן ים מפרסיס לולכי קלתן כעין פיט וכני ליכל מידי ללענין פנק 65 הוי גמר מלחכת ולמפמר הוי לנפניס נתן כסכליס וס מפרסיס כסמתחיל סגכעול לכמת גמר מלחכת • ונרחה לי לרס"י מפרט קכט ור"ל רככן סוי נרחס כמקיס כמיחתו כמין נרניר על ונקרל קמרק כרfמרינן גרנו • וכן נרחה מלשונו כרכור המתחיל ותרי גרנו וכו' • גני הדס נקטס ר6: ועלתה כו תמרת : וכתלתן וחרדל ופול ולפי זה תקסס קיפיתינו על

הלכן הסובין חוכל: סלבס .התוספ' . ונרחה לי דתנ6 ו רבן שמעון בן גמליאל אומר תמרות של תלתן נלע"ז קלפרש : עמרות סורס'רמלה'נקט רכטמכטר' ושל חררל • ושל פול הלבן: חייבות במעשר. ר' לולכין סכו • ויס מפרסיס נותנס לתיך ירי, והרבי אליעזר אומר הצלף מתעשר - חמרות ואביונות הפרק : וסכיונות סוס נקר ונקטי קתיס' : לחו דוקה , וקפרס ר' עקיבא אומר אין מתעשר אלא אביונות לפרי וקפרסין קול סומר לנסתי חיים - וסרמכיס

מפני שהן פרי ;

קפרי : רכי עקיכח וכו' •

וקנכס כרכי עקיכ6 : סעתיק סמסנס כלסונס :

שלו פטור : לקח בטחוכר פרק ה העוקר ספליס פ"ה "העיקר פתליס לקרקע פטור : לקט לשלוח לחברו פטור רא"בע

נטיעות פי'סר", אומר אם יש כיוצא בהם נמכר בשוק הרי או חייבין: 6חר סלמחו ונללו קל ! נטיעות 6חר סכמתו וכו'•

נ העיקר

פוקרין לותן וסותלין 6ותס והמיתת לי מלי מעפר פיין

כמקוס 6חר וקס מתעכיס גנטיעות ונרחת לי סיס חסרון כרכרי קריב וסני פירוסיס ומתרחכיס ומתגדלין מס: פטור לפילו רחופני קנית מפני

ס' ה6תל קול פירוס ירמכיס פמפרס למסכתינו סמוקר סעדין 65 ננתרק מלחכתן : לקח כמחוכר לקרקע • הקונה 65רס לעקור סתליס ולנטעס כקרקע סלו 6ף על פי סיסנקן פירות כbין מסוכרין פטור • סלין המקס קוכס למספר 6ל6 פירות • וכ"כ כחכורו פרק ו' מהלכות מעפר העוקר סתליס כקונס כתלוסלס כמחוכר : לקט סתינין לשלוח לחברו פטור : סיס נתן פירות וטעס סכתוכ כרכר הלקמן כפיר וספירוס 6ס יס כיונ6 נסס כמכריס כסוק חסיני כחלו הפניקוס פירוט תר"ס סכתכ העוקר סתליס מן תג כיס

נגמיק כסזורעיס ככליס וכרסיס כסנומקין מפט תלסיס חוקס וכיטעיס 6ותס כמקיס 6חר ומתענין ונדלין יותר ע"כ • ועל פי קרכריס החלה נרחס לי סכן כריך להיות בפירוס קרין הפוקר סתליס נטיעות 6ף על פי סיס כתס פירות • חי כמי הפוקר סעליס היינו ככליס וכרטיס סררך הננניס חר סכמסו וכו' כך ניל סנריך להיות - וחולס לפי ססחסרון גדול 65 סלחתי ידי כו לקנייה : ונטע נתון שלו פטור • כתכ סרמכ"ס 6ף. עין הכפ"ק דפלת fין סלכס כרכי עקיכ6 לחמר נוטל חרס מן הגורן מורט ער סימרח קכח קכמיס מוליס לו • ולחלוק כיניסס

חטיס כנמר מלחכתן : 6תליס ל6 נגמר מלחכתן : והוח כירוסלמי. : " לקח כמחוכר לקרקע פטור • פירס סרין סחין מקי קוכס למספר חלק כקונס כתלוס • וכן פירס סרמכ"ס ותמיקה לי,

ותיפוק לקו סחינו נגמר למעסר לכל הר"ס כתכ לקח כמחוכר פטור לליןמקס קוכס כמחוכרי הכל תלוס לומית דמסוכר קיכע 6ף על פיסלח נגמרת מלחכתו • וסתמס כרכי מחיר ללעיל כפרק סני' ע"ס : ור"ל כמסנסה' • וכן הול

נירוסלמי דסכל וbכתנסו נסוף רכור סמתחיל לקט לסלוח וכו', ועיין פרק כ'מסנס ו' : *יקט פירס סר"ן סתליס • וכן כתב סר"כנסתילין סיירי • וכסיף דבור דלקמן תמכח הטעס למס פירסוכן : לקט לסלוח לחברו פטור : וכן נירסת סריג וקר"ס • ו6ס כן מתניתין כרכי יכולת לפרק דלעיל מפנה ג'וממיין גלוקט.

כלכלה לסלוס וכו' • לסלי לרכנן 6פילו כלכלת פטור : והוי מחלוקת ולקרכן סתס לקלכס כסתס : ולפיל פסק קר"נדחין הלכה כר"י ול"ט • 6כל סרמכ"ס כחכורו פרק י' כתכ 6: שלקח וכו' - וכתב בפירופו מי סקנת תלוס וכו' - והסתל יו לומיס רלקס כמסוכר וסינו ענין לור"י דלעיל • סורfיתי כירוסלמי לקט לסלוח לחכרו פטור • רכ 6מר קוס 6סור לוכל • רן פימי 6מר קומי רכי יוסינפס רכי 6ח6 מס 67מר רכ כססכניסו לחנר כית סמירס כרכי מחיר למר רכי מכס מתניתין חמרה כן לקח כמחוכרלקרקע פטור קל כתלוס חיילי מלן לית ליס מקס טוכל כפירות פלח כנמרק מלחכתן לה ר' מחיר • ר' חייל בסס ר' יוחנן ורכי יקולס קיח • ותני כן רכי יהודה חומר נסס רכי 6לעזר בן עזריה חף הפולס נחכרו עטנין ופתילין מכיניתל זן 65 6כ5ער סיפסרמכן דרך כני 6דס מtלחין לחכריסס טכליס כרכריס הללוט"כ וגרמה לי לפני תרי חוקמפות חיכה כינייסו נמי רלס קומתת קמח מיירי כמקח • וקול פירוס סרמכ"ס ולע"ג דנקט לקט כמסנס רקס • כן קיח קנירסק ג"כ לקמן דחפי' הכי הפירוס פלקט ל6חר שלקח ממנו כמקס פכן כפרק כ'מפנקקי וסנס התס ק6 דרכי מחיר : סס חמרי נירוסלמי מס פליגו כלוקט ונותן לו 6כל כלוקס לסכול וכו': וכן ככל לותס פיפקס • והכי נמי מתניתין רקכס רקטני לקט מפגעקלקט לצורך הקינס ומסדר חריסס ולקח כמחוכר וכו' • וקלמר פלס נקט לסלוח לחכרו סקנלהקמנו • ולחוקמקח כתר סקיס כפסטל רלקט לסלוח לחכרו פלס כענין

מקי

[ocr errors]

נגמרת מלחכתן ולחין הלכה כר' 6לעזר בן עזריה : נ ונוטט מקח וממכר ומפרטיס סריס וסר"כ רקלי 6סתיליס מ66"כ נתון סלו לזרע (סיגסל) כהס יורס כמקוס נסיעתן : מפני דכריית6 דמייתי קירום' עלס דמתניתין רכקך חוקמנתח כקכי סקול נרגן עקירתן סווס נרנן סfין לסס גורן 6חר להתחייב מיירי יקחננר סירופ' רחקיס כר' יסודס ור"ל דר" רפי דלעיל כמעס' רורען פטור מן הננעפר וכתיכ מזרט החרן ולח כל זרע מסנקכ'רלס מחייכ 6לס ככלכלס ומייתירחית דתני כן ר"י פרט לזרפוני נינה 60ינן

חומר כסס רחכ"ע וכן? כלכלין וכמכס סכנמרק ב העיקולפת וצנונות מתוך שלו ונוטע לתוךשלו (כמתני' נמי רחכ"ע מתייך מלחכתן ולסור לנוטען ינר לזרע חייב' מפני שהוא גרגן • בצלים משהשרישו וכה"ג דמיירי רנ"עכמתני סיעסר : טסרו מלטמס בעליה• טהרו מלטמא • נפלה עליה מפולת והם 66ס יס כיוכל נקן נמכריס רכזרופין דמו וסתורס רכתס מגולים • הרי או כנטועי'בשרה : ג לא ימכור ארס• כפוק מיירי נמי ככריתי רחי בטירת זרעיס לכתי' על כל את פירותיו משבאו לעונ'המעשרו'" למי שאינו נאמן לחתימ6 קכי מתני'וכריית6 זרע זרוע 6סר יורם טהור על המעשרות ולא בשביעית-למי שהוא חשור על קסיין חסורי וסוכר קירוSe' קול . חבל לכל ס6ר מילי השביעי • ואס בכרי נוטל את הבכורות ומוכר את כי היכי לכרייתח - סמר רבי כתלוסין רמי וכחזקתן הן השאר : ו לא ימכור ארס את חבנו ואת נפתוי יסולק כך כססר' 6לעזר כן למעסר ולסכיעית ולפילו ואת זגיר למי שאינונאמן על המעשרו' להוציא מהן עזריס כדחיתו כמתניתין נטקר' טומחס לוקח ספרים משקין ואסהוצי'חייב במעשרי' ופטור מהתרומ' 6ס כןריט6 כמי רכי יכולת כעליס סיס תחתיסן עפר שהתורם גלבועל הקטועים על הצררים ועל מה קיס וסיינו לטעמיס דלק קמעונה - לכל הסריסר שבתוך התבן: ה ולוקח שרה ירק בסוריא • אס מחין כפרק דלעיל 656 נקופה כתלוסיס רמי 6ף ער שלא בא לעונת המעשרות חייב ומשכא לעונת בכלכלה וחס כן פי'סרמכ"ס לענין טומחה : וסן מנולין המעשרו פטור ולוקט כורכו והולך ר"י אומר אף כחוקמת' קמח ופי' סר"ס קעלין סלין כלן גדילתן ישכור פועלים ולקט אמר רשב"גבריא בזמןשקני וקריר כחוקמתל כתר6 כנטועיס נסרק דמווסתולס קרקע אבל בזמן שלא קנה קרקע-אס ערשלא בא ונקכי יכולני ניי לייסכ רלף מסן כסכת חייך וחייכיס לעונת המעשרות פטור •

רבי

על גג רסתס לן קכי כרכי כשכיעית וכמעטרות : ג

יהודה 6פילו סכי ל6 קסיס לס ימכור לוס פירותיווכו' רקעכר מסוס ולפני עור ל6 תתן דלעיל פסקי דלח כותיס וסיגלחוקמתס קמח פסקינן כפרי נ' מכסול : ולס ככרו 6ס יפנקן ככורות שהגיעו לעונת מעפרו' ללס כרכי מחיר לע"ג לסכי סתס כותיס • bk פטת ירושלמי (הפ6רגה הגיעו נוטלן ומוכרחת הסחר : ו פּכנו סכוכין למפר'לסתיס כר"פ תולס סוס כספת6 * וכרכתיכנס לירוסלמי פנרוסופטמיס נסחר כסן חטין : נפתו פסולת של זיתיס : כפיק מסכת ח' כרכור המתחיל ר'יוסי מתיר חלל רכריך עיון זניו פסולת סל ענכיס: (סוכיס מקס מסקין לנפחו וניז קחי : טוכל חס כך קיח ססיטס לעולי רדלמל רוקח הפס רחמ' תירו' כל הקטועין פכולת קטועות סלח נרוטו ועל הגרדין כדי קכרי לקליק לפוס כן חמר רפ"ק רכי מחיר קיס לל6 תסכור סתכס וכן סתורס ככור: כלכו על מה סכסרכניס ועל מס סכזנין • ור' יוסי: הלכה כסתמס וכו' ככ"ס לסונו לעיל tס: והתורס ככיס לכר - כלכו על מס סכתך הנפת : ה הלוקס נ טהרו. מלטמ-פירסקר"נ חכל לכל sחר מיני כתלוסין סדר ירק מן העכו"ס כסוריס קס 6רכות סככס לול כגון למפק

דמו : קן למעסר ולסכיעית • ונ6 נקט סכת וחרס נסריס ולרס כוכק' וכמקכת לכריס פפלוס כחרן יפר! לפטור כמו דנקט כסיפה פכת לסוכת • וכירושלמי ר' יוחנן וכמקנתן ל6 : 6ס ער 6ל6 כ6 לעונות המספרות חיינ'קוחיל כסס רכי ינחי ערימה של ככליס סססריסס סתלס מקס כסכת ונסעס סכליס לידי חיוב כרסותו סליסרחל • 6כל 6ס הגיע

פטור וחיבורוכס נסטרתן : עת החיוב כרסות סעכו"ס פטור דללכר זס עסו סוריס כככוס ו להוציא מקן מפקין " פירס קרין חנפתו וזגו קחי יחיד ולחו סמיס ככוס: ולוקט כדרכו ופטור מלמעסר חף מס

וס יס סרמכ"ס וססינור להוכיח מפקיס מן פגוסף כרסותו - לכל פועליס לחיסכור: דחיישינן דלמר חתי

הנפת ומן קוניס וללקוט חטיס מן סתכן : למעכל הכי 6ף כסלי סלקח יער סל6 כ6 לעונת המעפרות • שהתורם כלנו וכן' • ולס לין כלכן תגלי כית דין וריקולר 69 גזר : פטור כיון ס6ין לו כגוף קקרקע כלוס :

קול כ"כ סר"ס כסס סתוספתח • ולוקח כתרומה סניטלת כחומר 6כל מטסר קח קחזינן סלס טיסר

כפי המרת על 6לו קלכריס : ה ולוקט והולך • פירס סר"נ לכל פועליס 65 יזכור - דחיישינן דלמ6 6תי למעכר סכי 6ף נסרה וכו' - וכ"כ סר"ס : ול6 חתנור כי מלי 6כפת לן בלקיט' פועליס 6ף נסרק סלק וכו' : וסרמנ"ס כפ"ק מסלכות תרומות קסמיט הן לולוקט כורכו - מסמע לפוסק כר"י י וזה ג"כ פמוק • (כפי' המפנה פסק הלכה כסתס כלכו • ועיין עוד כסמוך :

• ועיין עוד כסמוך : אמר רס"ג וכו' . 6ס

כו ב ער

רכי

[ocr errors]

: פטור

פר פלח כה וכו'• נוסח המפנקנרפוס סירוס 6ע"פ ס65 כ6: רכי חומר 6לפי קסנון למנפיק דתנ6 קמ6 קלי וסכי קלמר

,כתפנק פירוס סקוכרקי הנוסחה על 650 כ6 יומת פפסק כי היכי רמתייחס לקח ער פל6 נ6 לעונת המעסרות לעפר קר"נ כרסנ"נ ונסחר המחלוקת על הזכיר פסק הלכה : זה

זה על הכל הכי נמי מחייב 6ס קנים לעונת המעסרות כעפר לפי רכר תימסי וסרמנ"ס נפי' העפנת פוסק הלכה כסס כלכרי חסכון פנתוסף כרזותוכנון 6ס סכיסו סליס כין סעכו"ס חייך כחכורו פ"ו מסלכו'תרומו'

לפזר על פני סליסית פסק כרסנ"ג - וטעמה רבי אומר אף לפי חשבון : ו המהמר ונתן מיס סנתוספו כרשותו והלכה דמרינן כירו'67תס כסיטת במרה ומצא כרי מותי פטור • רבי יהודה מחייב כרכן פמפון כן נמלי: : ו וכן נמליחל וכמסנת ז' פרק מנא יתר על כרי מדתו • מוציא עליו ממקום אחר המתמר הנותן מיס כתרנגין ד'רחלת * ותתס תכן הנקנו לפי חשבון : ז הוריחנמלים שלנו כצד הערימה ונזנין • חננפמריס נקר כמותו ועול כל מקוס ססנת החייבת הרי אלו חייביס • שידוע שמרכר הנמור מתפר והכל מיירי כנותן וכן סמפון בן גמלילו, גוררין כל הלילה: ח שום כעל בכי• ובצל של מיס נסתריס רוקל : ומכל במסכתיכו וכו'. כן כתב רכפאי וגריסין הקילקין • והערשים המצריות יובי כלי מרתו לחו לוקח כדי הכסף תסנס : (כענין כל מאיר אומר אף הקרקס •ר'יוסי אומר אף הקוטנית מרתו דחפילו נתן ניכרות של מקוס ססנס וכו'סכתוג כוק. פטוריסמןהמעשרות ונלקחין מכל ארם בשכיעי'• מיס ומלח ג' וחכי פטור ער במשנה ז פרק ח' לעירוכין: זרע לוף העליון - זרע כרישי' • זרע בצלים • זרע לפת סיפן ג' וימכח רי ."רבי אומר 6ף כפי וצנונות • ושאר זרעוני גנה שאינן נאכלין פטורים וחכיג הממרי'יקני נקוטעס

חסכון • פירס מן המעשרות ונלקחין מכל ארם בשביעית - שאף פטור לטעס סמריס סל טכל כרך כרטנורה כגון 6ס על פי שאכיהןתרומה הרי אלו יאכלו : כל חטיב טעס גמור חלק הכיסו ניס כין קעכויס

קיוסל כעלמס : רכי יסולת כו' • ומסייס כפירוס סליק מסכת מעשרות

מחייכוסכר מילפטר פיכחו שהזכרתי • ולפי סbין לך כל

כל סמיס נח bk נסחר חני חטת ותטה 66ין כומסני חלקיי • מפריס מקכל וסלק ססליסי. כד של מיס כתוך הסמריס וכמכסcחלו הג'כרות וחלי פינחו מוכר לכסן סו לכו עכ"ל :

יונתן כו 6חר סל יין וטניס וחני מיס • וסוי כיין מזוג שכן , פטור כתב סר"ן ו6ף על גנגסמריס יקנו כקו טעס דרך מזינת היין • וסין סלכס כרכי יסולס : מכח יותר מכרי

וכל חיסוריס סכתורת כנותן טעס וטכל מדתו וסוס לרכס תלתל וbסכס 6רכעת : מונים עליו ממקוס התור לכנינו כמשהו (כרפירוס קר"נ כמפנק י' פרק כקרס 6חר 6ף ממקוס 6חר כלומר לח מכעיק מניס וניק הסרי ללה דעכוס) קריס :

חף ממקוס 6חר יכול לעפר לפי חסכון סיפר על מותו : יהודה מחייך • וכתב קריס 6ומר נירוסלמי דסייכו סלגו לינת לילה : הערימת החייכת הכרי סנתקייכ כמטפל

כמעסר 6כל כתרומס לס כדחמר לעיל (כמסנתר') כספיס לתנן כפ"ק וחס 6ינו ממרח מטיטמיר ערימת : ח הקורס כלכו על הכל • ופסקו קרמכ"ס כפרק כ' מסלכות פוס כעל ככי סוס חריף סכסוכלו כוכת עיניו זולגות דמעות מטטרות • *ופולכתנורים ועל כן ל6 מחייכ רכי יסול וכי כרחק פוס הגדל נהר הלכנון סכן כערכי קורין כלכנון

656 מינית ונית: כל מפלמ6 לס ללמס סתי לחפרוסי מן כעיר : רכפס סס מקוס : נריסין הקילקין נריסין סל כול החיוך על הפטור יומן ספטור על החיוך • פיג' ועיין מיס קכמיס מן הקינקי שס מקוס יס מרובעות כרתנן כנגעיס סוף פרק קמ6 דחולין :

כגריס הקילקי קמרוכע : ופרסיס כמנריות רחפן חסר קר ח שום בעל נכי : לפירוס השני של קרין לכעל סר והמינין הללו כלס קס מרכריו' וחזקתן מן ההפקר לפי fsיכן

הלכנון כריכין לפרס לנכי סס מקוס כתורכפל • כורעיס כנינס לפיכך פטורים מן המפסרות : 6ף סקורקס וכן הר"6cף על פי פלח פירס כעל כפירוס קרין כתכ רככי כערכי קלקר"ס וסוס מין ממיני הכרוך : הקוטנית ממיני הוס 6ס מקוס • וכתב ג"כ לפירוס ה'סל קרינ• וכפירום הכרטיס והלכה כסתס מפנק : ונלקחיס מכל 6רס 6ף מן פרזכרתי כעכ נס כן פירוס קל' 56 הר'; • ו6ח"כ כתבום החסודיס למכור פירות פנימית : זרע הגוף העליון • 6כי

מפרסיס שס מקוס על דרך כוכיס • כסופטיס: ט"כ: פמעתי קלוף קסוטה • הכל זרע הלון הפקח חיילי ורמכ"ס *ונריסון הקינקין - כתב סר"נכרתנן כנגעיס רפי • פירס סקמסנס מפורסק זרע העליון של לוולוף סוס מין ממיני שאף על פי מחכיסן תרומס פקסים דיגן כריס פרקין הכנליס : 6חטיפ סחניקן פרומס 6ע"פ סחיר מכל או זרעוני

סטוקר לפת ונכונות מתוך שלו ונוטע לתוך 56ן גינת 6sינס כחכליס הן תרופק וזרעס קריקנלוליס נחכלין .לורט מייך מפני ססוח נורכו - ולס ע6cן תרומס ונטען לזרע לה חמרי'נדולי תרומה תרומסb סכקורע הזרוע ריח מוכרי' קורס כחכל לזריס • הר"ס :

קרחון לחכילס: סbכיסן קזרט סקול חכ למס סלל ממנו :

0

סליק מסכת מעשרות

פליק מסכת מעשרות

« הקודםהמשך »