תמונות בעמוד
PDF

י ער פלס כנמרק מלסכתן סל6 קניע נרכן למעסר כל פרי קרים כלומר מכיון סמניע לבית קרלסון סכעיר נטכלוּהפירז' ופרי כפי גנס סמפורט לעיל: ר"6 חוסר לחכול מקן ערסי ער

6ף על פי 656 לן סס וכו' : סיפרים כל מעסרותיהן. יתרונות טוכלת : וחכמיס מתיריס י רבי שמעון מתיר: ומפרס כירוסל' טעמו מק"י (מק. לסכרי פֿין תרומס טוכלת &ס 6"כקרס מתוך קכלכנס: כלכלת

נסעס סיס עלית זיקת סלס מספרות כלוכו'תרוננה תחניס סתרמת • עד סל6

ומעסר ר6פון וסני • (וביץ הגיע גרגן למעפרות : ריט ביתו: ו פירות שתורמין ער שלא נגמרה מלאכתן מ"ס ריס פ"ו ורמלי) 6תמר מתיר 6פילו פרס מתוך רבי אליעזר אוסר מלאכול מהם עראי • וחכמים מותר כסעת ססין עלית 656 הכלכלה : וחכמיס 6פריס מתירין חוץ מכלכלת תאנים כלכלת תאים זיקת סני מעפרו'לח כל סכן• והלכה כחכמיס• רתרומה שתרמה : רבי שמעון מתיר • וחכמים אוסרים : ורכנן מסתברח לטעמייסו קובעת למעס'כסתרס מתוך ה האומר לחבירו הילך איסר זה ותן לי בו חמש לסכרי וכסכונסין תחכיס הכלכלה . ולחקר סקרס תאנים • לא יאכל ער שיעשר דברי רבי מאירי וכי ככלכלת יס פמניחין חותן 6סור לסכול ערקי מסורת יהודה אומר אוכל אחת אחת פטור • ואם צרף חייבי כן וסות גמר מלחכס 6ע"נ כלכלה ער סיפרים כל אמרר'יהורה מעשה בגנת ורדים שהיתה בירושלם ולחו כ"ע עכלי קכי 65 המעפרות : ה על פיעטר "והיו תאנים נמכרות משלש ומארבע באיסר • ולא מחליקיס 6ותס : ככסוף למקס טוכל : ולס נירן הופרש ממנה תרומה ומעשר מעולס : ו האומר פרק דלעיל : :לקח כעל סגינס סתיס לחברו הילך איסר זה כעשר תאני'שאכור לי בורר ה ותן ליכו סמס תוניס כ6חת ונתן לו חיים - הכל ואוכל באשכול שאבור לי • מגרגר ואוכל ברמון

רכי מחיר חיירי כזמן ססקונס ליקט ולכל שאכור לי : פורט ואוכל • באבטיח שאסור לי :

רכעל קנינס יקיר ליס וליקט כולהר"מ דרוכל 6חת 6קת: סופת ואוכל אבל אם אמר לי בעשריס תאנים אלו. חמת 6חת : וכדמפרס סר"ן

'ביקור מעסס כגינת ורלין בשני אשכלות אלו בשני רמונים אלו • בשני הכליקט הקונס 6חת 6קת וכו' וסתס נעל הגינה היס אבטיחים אלו • אוכל כררכו ופטור מפני שקנה מורת רמי לחוכל 6חת 6חתי מלקט bלס סיו מניחי'ליכנס במחובר לקרקע : ז השוכר את הפועל לקצות (הלכך נקט נמי תמם תסניbס חלס מפני קורדיס יוסף עמו בתאנים • אמר לו על מנת שאוכל תאנים • וסעים לדרך לקנות בחיסר על פי כן ל6 קופר: ממנה

אוכל עשר תסגיס לו יותר • ולפי פרומה ומעסר עולס •

סינרור קקונס ככסמוך * והלכה כר' יסולס :

ו 6כור טלכרור וסכחר: נורר וסוכל :6 לסכ6 דקונס ע"מ שכעל קגינס נעכמו יתן לו 6יזה פירנס תולס 6קת bחת וbוכל 6כל 6ס תלס וכירף סתיס קייכ: מגרגר סוס על כרחין מסוס סתחכיגנתו חסוניס מbור • ולפיכן מלקט גרגיר גרגיר וחוכל: פורט כעול סרמין כמחוכרי פורט קוניס חגום כלכר כחיסר: ואם נירף חייביפייסר"נפלקס ממנו נרניר גרגיר וסוכל : וכחכטיס סופת וסוכל גרסינן • סתיס: כגמר' פ"י וכ"מ 6סמכינן חקר6 • כי קכלס כעמיר כלומר חותך חתיכות דקות וחוכל: ז לקנות כתחניס לעסות גרנסי פי' רס"י 6ין נרן כלח קכון - ולין קכין פחות מסתיס • קליעות • ים ופרסיס לטחן ליכס - ויס מפרסיס לתכן ועיין מסנס ס' פיג : אמר רבי יהורה מעטה כגנת) כמקצועות טרגילים לחתוך כסן ססניס : ולומר לו על מנת ורדיס • כתר קריב וסתס כעל הגינה היה מלקט וכו' ונותן bgוכל תחכיס ול6 קיק כריך גתנסי זת, וכללו הכי חוכל כדין

ללוקחיס חת חחת לסון הפירום שהזכרתי : פורק וכתיכ כי תכל ככרס רען והכנת ענניס וכו'וכפועל ו בעשר מחניס • 6כל נירוסלמי וכן כמסנס רפיוס הכתוב מדבר הנכך ל6 סוי כמקח

ססזכרתי כעסריס כמו כסיפס וחינו הרמנ"ס כפרק ס'. • וזה ססקדיס תסניס ל6סכול סל6 ככתוב

כתבתי כמסנת חי פרק י' וברכות • (ורט כי טעיתים CL • וכליל זס וכן כנכוריס המתככר תחלס וכוי) : מגרגר וחוכל • פי' כעולו כמסוכר: כמ"ס קרמכ"ס כפירוסו וכחגורו טלס יכרוז החסכון כולו - כדי סל6 יתחייב במעשרות ספרי ל6 קנה 656 הנתלם • מס סחין כן כסיפ6 דסמר 6לו כמסוכר קנס • ותנן כריס פרק ז' רקונס כמחוכר לס נקכט לתעטר • וסר"גbפי' כמחוכר גני רמון • קוס סלין ל6סכול וחגטית : ותר"סכתכ כמסוכר גכי רמין וסנטיס• ויותר היה נכון לפרס כfסכול מקוס קרופון ומיני: לסינן כמו פעסס סרמכ"ס כפירופו: מפני סקנס כמחוכר קרקע ונעסס ככעל סגינס • דתנן לעיל כפ"ק לחוכל מתן ערחי על פמניט לכיתו •

לקמן (כריס פרק ה') כמחובר לקרקע פטור : לסון סר"ס : ו השנכר ת הפועל לקנות וכו'

ופנו מוכל וקייכ וכו' ולאחר הקניעת חיים סתמס לכס כרכי יסולס נסיך פרקין פסוכר וכל מקח ללקנות פטור ועין טול לקמן כסמיך :

כה ב או

וכן הט זיק

ועוד תכן

25 2

פרקב ר"ע

או פיסכל ככי כסכר • פירסרס כככל מניעה דף כ"ס ומינו קובע למימר: פל מכת סחוכל חני וכני• לכילת כגו

כסכר סקנכת לי • וסתוס' מפרפיס כסכרי היינו תחתי קוי מקח וקוכט : ולחקר הקליעת סגמר ככר פעולתו 6ינו 6וכל וחייכ 6פילו על מס ססיס סוכל תחנ• לח כלכר על מס סיסכל גרין תורה וכס לסכול מכס התכחי ותני כמקח : הסוכל מן

קול יותר מן החנ• מסוס למחוי כמנקס : התורה פטור' וכפ' סמוכרחת קפוליס מפרס סלו סוכליס מן ח היה עוסק כלכסיס

התורה • קכוסה כמחוכר וכו' - כירוסלמי אוכל ופטר, על מנת שאוכל אני ובני (ס"6 (נ)כיתי לקרקע כפפת גמר מללכת • וכתבו הר"ס מוקי למתניתין אושיאכל בני בשכרי הוא אוכל ופטור • ובנו אוכל וכתלוס ער סלח נגמר כסלכסיס ותוניס מורככים וחייב • על מנת שאוכל כשעת הקציעה - ולאחר מלחכתו : ח כלכסיס מין ניסור קיר וחפילו הכי לו הקציעה • כשעת הקציעה אוכל ופטור • ולאחר מתינו התחכיס קרעיס : •כל רסי 5 תימה הכי סל הקציעה אוכל וחייב שאינו אוכל מן התורה • זה כנכות סכע מין סb תbניס תנינ6 חרס זמנס (כפרק " הכלל האוכל מן התורה פטור • ושאינו אוכל מן סכניס וטוכיס : ל6 יסכל רמליעלסעוסס כתסניס כל התורה חייב: ח היה עושה כינסיס לא יאכל גננות פנט וכתיב כי תבח יסכל כענכיס • ותני פלס בבנות שבע • בכנות שבע לא יאכל כלכסיס • אכל נכרס רען ולכל'ענניס מס קיק סוכל ניחור זה 65 יחכל מונע הוא את עצמוער שמגיע למקו'היפות ואוכל • תלמוד לומר ולכלק ענניס ניחור חסר • ועיין מס המחליףעס חכרוזה לאכול מה לאכו זה לקצותי וכי לחידענו סbין נכרס 62 סכתכתי כפרק סכיעי לככו וחלקצותי זה לאכול וזה לקצות חייכי ר' יהודה ענכיס מכלןcס היי עופר מניעס :

אומר המחליף לאכול חייבי ולקצות פטור : בתחניס ל6 ימכל כענכיס : רבי יכולה לומר וכו'

פרק ג המעביר תאניס בחצרו לקצות • לכל תונס 6ת עכמו פועל . ולקנות פטורי פירס

בניו ובני ביתו אוכלים .רסלי לקחת מונע 6עכמן הרינדוןהמקח קובע כדל' ופטורין - הפועלים שעמו בזמן שאין להם עליו סל6 לסכל נסער פעוטה סלח נגמר' מלחכתן : °(עיין מזונות • אוכלין ופטורין אבל אם יש להם עליו כרעות עד שמגיע ליפות 1 מ"ס נריס פרק דלקמן: ומ"ס

מזונות

וכל מן קיפות מה שהיה לו קר"נ והלכת כריתורה - וכן

לאכול כרעות : זה לכל פסק הרמנ"ס • וטעמ6 דמתניתין דלעיל סתפח חחר כך חת לחכול : הכול 6תס כקלכיס סלי. והניחוכל כסלן : זה מחלוקת רהכל ונכי קל לית קלכמה כסתס ועור וכירושלמי לקנות וזק לקנות חכול לתת כקליעות סלי הסטוחות לינם חי היתר לרכיbליפזר לכמתניתין ד' ור"מ דפליג לדרכי יהודה • חתיכות נוקכוער ולניחוכל כקליפות פ5ן : זס לסכול ות ומרו רכר חתך : וכמו דמררכי 6ליעזר רתרוננס קוכעת לקנות חכול לתת נתונים הלחיס סלי 6ני 6וכל בקניעות כרכר סלח נגמרת מלחכתו • כן חומר רכי מחיר למקף קיכט מלך ככל 6לן סוי נקח וקובע למעסרוק : המחליף 65כול כרכר וכו' ולפתח כמו פחין סלכס כרכי 6ליעזר וחכמיס לקנות פטור דלין מקס קוכס כרכר עלה נגמרת. פליני עלית • הכי נמי לית הלכתל כרכי עמיר • ועור ורכי מגחכתו • הנכן קניעות הללו סלס כנמרק מלחכתן 6יןיעקף יעזר ור' מחיר סויין כטיטת דלית הנכיח כתר מנייתו וככ'מ

קונט נתן - והלכה כר' יקולה : פרק ה' הכי פוד רחי- מסוף פרק ימכיס רמסכת גינה פרק המעביר תסניס ירן זכרו להוליכס למקום ומיסו נרחת לי דחף לרבי יהודה על כלן לס פטר כלקנות לס

סעוסים הקליעות: לוכלין ופטורי. כסחוכל לתת לחת. ול6 נירף סתיס וכיריך קובע לפקח • דחנרחינת קובעת כרכר סbק נגמר' מללכתו • חנל סול6סוי כדלעיל מסנס ת' • זרחית לדברי מפני נ' וג' דפוק דלקמן: להכול !6 כמקוס סעוסיס הקניעות * .. מסוס וכמקומו ניכר רמק בפועל הינו פוטר 6לfחת 6חת • ועיין סס גס סלח נגמר מללכתו - וסלח במקומו הינו ניכר ובניו מותרין

פיין מ"ס כסיף משנס 6' לפרק דלקמן : פי' כמקוס 6ין עושין נו סקניעות - סלין הלוי כתס לימלך וכני בֵּית: סנכליס ופטוריס • כירוסלמי וכיון טדעק מכיקן לעטות תקן קניעות מותרין • 6כל כוח.

פרין ולין לתס מזונות • כלומר ומסי סכ6 מנירו למלך סינו מותר ל6 כמקוס ספוסיס סקניסות : לכל מפועליס דסיפלי ומסני ככסן לbמר 6ין מזונות לקפה מיכרי לסיס לסס עליו מזונות סקולן לין ירחינן לוכלין מן סתורס:

(ועיין מס סכתכתי כלונס ד' פ"ו לכתוכות) כלומר כיון סינו נמר מלחכת דל6 סכרן 6לה להעכירן פר מקוס הומיל מכילתת חינס ללח מתנחי כית דין ל6 דמי לתנסי ספוסיס סקניעות :

דפועליס לפי סכית דין סמתנו ותקנו כזוכות להפס סל הקנן לל6 מלענין מעסרות 65 קרח 6לס כגננת : הפועלים כוי• אוכלים ורטוריס 6ס נתן לסס..

כדפירע פריב כמתניתין דלקמן :

[ocr errors]
[ocr errors]

פרק ג בניו

[ocr errors]

הרי

[ocr errors]
[ocr errors]

וכו'

[ocr errors]

פרי 6לו 65 6כלו דהוי מים ולנגי לוקח חסיני כנגמרה הרי ! לח יכלו - מס ספי' הר"ג רל6 עכרןצה להעבירן מלחכתן • סלוקח עיניו כמקחו : ג המוכיח פופליו לסדה וכו' • וסס דפי' כסוף פרק דלעיל הפועל חוכל מן כמלחכס 6חרת ול6 5לקוט פירות להסתס fין חוכלין מן התורה כתלוס 656 נגמרת מלחכתו היינו 65c בנמרה התורה : 6וכלין ופטורין 6ס נתן לסס דמתנת חינם במכון מלbכתו למעס' • ומיסו כסעת נמר מלחכס כעינן ולח להעבירן וחסים לקן עליו מזונו'סקכז

ועיין בפרק הסוכר פקס: 6וכלין 6סס 6חת וכו' מזונות • הרי אלו לא יאכלו : ב המוציא 6ת הפועליס מסנסנ' ומת

: ול6 מן פועליו לשרה בזמן שאין להם עליו מזונות אוכלין ספיר'עול קרינולנגי הלוקי המוקנס כרי סל תחכיס : : ופטורים • ואס יש להס עליו מזונות אוכלים אחת חסיכי כנמר'מללכתו ללוקת לכפות נזיתי'לעלור ונקסקס אחת מן ההאנה • אבל לא מן הסל:ולא מן הקופח עיניו כמקחו. וכן פי'קריט* תחת הזיתיס ולח ללקט ולא מן המוקצה: ג השוכר את הפועל לעשות וכלומ'ולס קולס עיניו ברנר

הסתר חיכו סוכל מן סתור': בזיתים • אמר לו על מנת לאכול זיתים • אוכל 6חר לגמרי של המלוכה • וחס כירך פניס כיחו חייל אחר אחר פטור ואם צירף חייב לנכש בכצליס ל6 סוכלו כך כשהול לוקחו • דמוי קנע : לנכס נכנליס אמר לועל מנת לאכול ירק - מקרטס עלה עלה וכן ברלין דברי התוספ' רפי לתום העפניס הרעיס ואוכל ואם צירף חייב: ו מצא ° קציצות ברוך: הפועליס דף פ"ס כרכור פגרליס כקון הכלליס : אפילו כצר שדה (נ6 קניעות) קציצות; וכן תאנה מתחיל כעל סכית וכו' מקרסס מחמך ולומר לו שהיא נוטה על דרך ומצא תחתיה תאים מותורות הלוקח תולי עיני כמקחו יכרסמנק חזיר מיער : ו משום גזל ופטורות מן המעשרות • ובזיתים ולכלו פניס כלס ספייר • ולפינן ככר סדי קליעות ובחרובים חייבים :

מצא

יה"ס תולס טיניו כמקחו לנוכח מלת'למתן סדק נפול

וכססוס כחבר הרחו לקבוע אפילו הכי מותרות מסוס גזל רמסתמ' נתיססו סכעליס מסס: נקנס • וחין עיניו למקוס קרחוי לקנות וחתיכתי כר' יהודה פטורות מן המעסרכרין הפקר : ונזיתיסוכקרוכיס חייכין והלכה כמותו בסוף פ'רלטיל החומר ולקנות פטור : מסוס לפי סלין סכעלי' מתי6סיס תקן טמרסיפו מוכיח עליו סמלילן ד6ע"נ רעיניו כמקחו הינו מועיל !6

cהמקח קול כרכר הסיין זה נפל לכל קמינס 6ס נפילתה כמלסת ול6 ידיעה מליז'חילן נוקניעו'מלכו המקח *כנון סכ6 נחנרי לחכרכעכמס קוכט•

ריס !6 דקכח הינו קובע מפוס ללקנות הכניסס• וכי מכרס קוכע

החכר לחין עיניולקנות • חבל לקנות ברייסורי הול כטליןלכר סיקנעסו כללו סכי : נ °אוכלין ופטוריס • פי' (סר"כ) ס נתן ליס ומפנה (חינת) כמכר • ועיין כפי' סר"כ דסוף מסנס 6' ממסכת מעסר שני : אוכיים חחת חקת • ז'נרסין לחכול לחת 6חת לפי ס6ין כיון דכר סיקנגרו כל6 המקף קלכן לסגי המקה לקובעו קודס שנגמרת מלוכתו כר' יסודס לסון פירלעיל - וסתיס 65 יחכלו כמ"ס כמסנס ר' רפ'דנפיל

וכן כוס כפי' ססזכרתי וכלכו סל6 ינטר) כרפיריסית לעיל : ע"ס : אבל ל6 מן תפל ולח מן הקופה - ללנכי לוקח יוי כולין לחוק יסגי לקובעו כדתנן כמסנס ס' פרק קמ6 • והלוקח עיניו כמקחו כדלעיל - וכירוסלמי ניח6

65 מן הסל ול6 מן תקיפת • ו65 מן סמוקנת 6:06 - ומסני 6מר רכי ינחק מוקנס עסו 6ותו כמכרן : ג מקרטס לסון סרמנ"ס מקרטס

כמו מקרסס נתקרסס כמו מכרסס ע"כ • וויס הרנולות לזיכרסמנת וכו' : יעלה עלה לבדו מן סמחוכר ולח ילוז הקלח לתוך ידו וסוכר - פירוט הזכרתי :

י קציצות כן גירסת הספר .4 וסרמכ"ס מפרס גרגריס תלנטיס מריו חילן פיזין • וסר"ס מפרססס סכלי סקוכלין כו תסניס נקרח מוקנס כדתנן גמ"ח הפנימית (מסנס ו') וסוח כלי ברזל ועל כן קורפין לותן קניכות • ונירסת הר"נ כנוסחו 6חרינ6 רגרס קליעות הגירסה גמנסי' פ"ו ותרומות י וכן הוכחה מפנה זו כנמרח כנכס תניעל פ"כ דף כ"ח ופירס"יקונכין לותס כSpi6 ומותS סלקן זכופוטסן כסדס לינס - ע"כי וניל סנקרלו קניעות על כס המקניעות סקס כמסכלחות פעליסס מיכסיס 6ותס כרפי'

קרין בפסנתר' פרק ח'רנדריס : מותרות מטוס גזל וכו' - ולוקח סמלח נירן סחז ידוע ססנעליס נתיס לפי סרכיס מכוייס סס 6כל 6סמכסן ניכר

לבין חכירו 6סורין מסוס גזל רלח מתיcf פיודע טחכרו ימכחס • לסון ספירו'ססוכרתי : ובזיתיס (כתרוניסי פי' סר"נ לכל תחנה עס נפילתס כמסתולס ידיע מחיות חילן הים • סהתחנה מתלכלכת ומסתנית בכורתס כסמכס 6ותן תחת התחנה חינה מכיר יס מזו לתחנת נפלו ונסענו מפני זה חיכן לומיס לס6ר התכניס סכתחנת : חו 6ס כbו ממקוס 6חר וסין ננעל תתחני נסס זכות ולפיכך חין נסס מסוס גזל ופטוריס מן סמעפר לכל יעפירמחי כלנו הומניס • ומיקוחו כרמלי ממס 6ל6 כלומר נספק וכריך סיפריס נ"כ תרומה גדולה . וכן נרמין דכריו סכחכורו פ"ג מק"מ 6ע"פ ס"ל רפטור מתרומת מטעמ6 דמתניתין ר' פ"ס עין • וקרנספרס רפטור כדין הפקר' נ"פ הרים נס רס"י ותוס' פ"נ וכימ דף כ"ה :

[ocr errors]

סנן למימר זו מן יקרוסות

מצא' גרונרות חס ורסו וכו' • לגרוגרות קרויין כסיכסר קי6 : 6ס ורסו רון 6רס 6ס רוב חנפי 6ותס סעיר ורסן

קורס סנדרסו כדפירס סר"כ כמסנס ריפיט רתרומת: כנר קנרונרוק סלקן כפרותיקן אס דרסו רוב בני 6רס • פירס סר"ן כפרותיקן • קן וכבר נגמרת מלחכתן וחייג למספר : פלחי לנילס 6קר,

למסתמי ככתיס נורסות ונסכי יונרן למוקיס סנדרסו כעגול מסלקיס קטגול לכמס פלסין • ויס כפלח הרנק למתניתין כשרון רורטיס

וכלות רבוקות זו כזן : על כפרות רקח נכמכ' כסלות מצא גרוגרות אס דרסו רוב בני ארס חייבי ואם לאו סלח כנסן לרחם הגג לעסות

עסקינן סריס כסס סירוס פטור' מצא פלחי רכלה חייב שידוע שהן מרכר מסן ערימה פסול גרגן ל ? פונפיי טסזכרתי כתוך ח"S גמו'והחרובין עד שיא כנסן לראש הגג.מורי' מהם חרוכין למעסר כרתנן כפ"ק:

וכסרניליס לדרוס כסרת לבהמה פטור מפני שהוא מחזיר את המותר: ה מוריך מקן לכסמס לכל קול סקרי כסרס מכסס ס6לן איזוהי חצר שהיא חייכתבמעשרות ר'ישמעא אומר ל6 יסכל ס6ין 6וכליס על מכלס ככית 6סור מסוס גזל חצר הצורית • שהכליס נשמריס כתוכה' ר' עקיבא המוקנס bk כמקומן כלומר

ואם לחו פטור אומר כל שאחר פותח ואח' ניעל פטורה יר'נחמיה, הפירות ספוטמין 6ותס ליכס ירושלמי . דכי זעיר כעי אומר כל שאין ארם בוש מלאכול כתוכה חייכת-ר' פלס כנמרק מלחכתן לין וחינת נכרת 6ס לרוסס קיס יוסי אומר כל שנכנס לה ואין אומר מה אתה מבקש חוכליס מסן סלס כמקומן ו6ס ל6 כתמיס - ומפניסמר פטורה • רבי יהודה אומר שני חצרות זולפנים מזו וסלס כמקומן סיני ניכר ר'סלול הפעמיסקיס פוקעת הפנימית חייבת• והחיצונה פטורה : ו הגנות סלח נגמרת מלחכתן - ומיסו מתחת הגלגל וסיס דרוסה פטורין: אע"פי שהם שי חצר החייבת • בית שער כסמסכיל מקן לכסמס 6פילו וקיס נרחית cחינת דרוסת • אכסדרה ומרפסת הרי או כחצר' אם חייבת חייכין סלס כמקומן - מתוך פסין בטמיס ססרנל דורסת וסיס ואם פטורח פטורים : ז הצריפין והבורגנין החרובין מסכל כסמס מידע חינה דרוסה ונרחק כורוס': והאקטיות • פטורין - סוכת גנוסר • אע"פי שיש בו יריע לכח נגמרת מללכתן טורין מקן לנקמה • פיי וחיס ותרנגולים פטורה: סוכת היוצרים הפנימית ולחיכסו כל כרכן : מפני

קרין 6כל קול 6S חייכתי והחיצונה פטורה ר' יוסי אומר כל שאינה זקוק 9חזיר 6ת סמוקר יסכל וכו' • וסכח סוס סלין דירת החמה ודירת הגשמים פטורהוסכת החג בחג למקוס סטוכסןס לינס וכל כמי כניו ובניכיתן ללח סריין

רני היכל המותרו מחר ל6 טכיל: כר"פ חלל היכח רטלין ל6

ה סיון טיס חכר סחייכת הוכחן למקומן • וורן דמסייס ויסינ טעמ6 לכקמה מתוך כמעפר פקוכעת למטפר כמו כית: חברנורית סכן ככור קיו פסין החרוכין מסכל כקמס :

מוסיכין סומר כפתח החכר: כל ס6סר פותח וסחר גועל וכגון מפני סקול מחזיר חת המותר • פירס סרמכ"ס וסוס סים כחנר סנינתיס לסני נני סלס: וכסחסר מסן פותח פתח

רחיק פערחי מ6כיל • כן פירס רש"יככינס סון סחנר • כל הסני ונועל • וכס6סר נוער הפנימוחק כילו פרק המכיל רף ("ה :

ופותח • נמנחת תלר סלינס מסתמרת : וסין חומריס לו מה ה "רבי יקורת חומר וכו' • וכתב סר"נוקיימ6 כן הלכת 6תס מנקס קטורת ולף על פי 6חיכו כוס לסכול נמוכה :

כלכרי כולן לסחמיר כס"פ יוכח רופן • הרים : והחיכונס פטורס יכיון פיס לפנימית דריסת סרגל עלית לינת בן רבי יוסי חומר כל סלינס רירת החמס ולירק הגסמיס משתמרת - וקייכס לן סנכס כרכרי כולן לססמיר : ו 6ע"פ

וכו'. • לסון ספירוס סוכרתי נרחת לי טעמית פקן סל חכר קחיכת • וסעלס ספירות לגג דרך זכר : 6ף כדחמרינן פ"ק דיומס רככית סתמס • 65 מקרי חלס כיק קיז על פי כן 65 טכלי סוליל וכסעס ססכניסן לחכר קיק נרעתו וכות חורף • ולפיכך לח מכולת - עכ"ל : נסעלותן וללכלן כנג: רני מילי כסיס כנג 6רכע 6מות על

רני חרכס 6מות - לכל חס סין כגג 6רכע למות על קרקע חמות •

נטל לנכי סכר : בית סער סגל פתח החכר : סכסדרת מוקפות מסלם מסיכות ומקורה למעלה : מרפסת מקוס לפני הפליות ויוכליס מן הטליות למרפסת ומן המרפסת יורליס כפולס לחכר : ז הגריפיס לין לסס גג S6 הקירות למעלה נוגעת זו כזו • (הולכים ומתרחכיס למטס : וסכורגניס כמין סוככיס עסויין כסלות לחכור נתן פירוק : וססלקטיות סכות סעוסיס בימות החמה לכל • תרגוס קיז קייטס : סכת ניכוסריס : כנרת מתרגמיכן גינוסר : וסוס מקוס כ6רן קגריל ספירותיו מרוכיס וטוכיס • ניוסכין עוסיס סכות ולריס סס כל זמן הפירות • 6ע"פ סיססס רסיס ותרגנוליס ל6 סוי קכע : סוכת היונרים רגיליס לעסות סתו סוכק זו לפניס מזן • כפנימית מכניע קורותיו ולרrס • וכחיכונס מופת מלחכתו ומוכר קלרותיו : כל סלינס דירת החמס ודירת סגסמיס וסטה פכימיקלין היונר ד כק כימות סנסמיס * קלכן פטור : סין סלכס כרכי יוסי :

רבי

:

:

ינייסולק מחייב ר' יסודס לטעמית לסכר סכס דירת קבע וכי יסודי כנסיים • כתכ סר"כרכי יסודס לטעמיק כעינן וחייכת כמזוזס : וfין סלכס כרכי יסודס : ח תחנת

כרbמרינן כפרק קמס ליומס • הריE : פתיח עומדת כחנר. חילן טל תלנס ססוס עומל כחנר • וסנר ט *נוטל 6ת כל הסכול וכו'דכרי ר' טרפוןימולקר' טרפון קובעת למעשר: ו6ס נירף סתיס זיילר'סמעון חומר 6חת

גכי מקח דתנן כפרק כ'(מסנס ו') מגרנר כח:כול בימינו 6פי'נ' כהלי נוכח 65

וכו'. הר"פ. : סוי כיריף וסרי וחין הלכה רבי יהודה מחייב • וחכמים פוטרין : ח תאנה הסיאה וכו' סכחנר • כרכי טמטין : עלה לרחפת שהיא עומדת בחצר - אוכל אחת אחת ופטור ואס

ולרן או העסכיס לרחם התחנה: מכלל חיקו צירף חייב 'רכי שמעון אומר אחת בימינו • ואחת סכומחין כגנות וככתי' מכלי ולfוכל סb וכלכר סל6 יוריד כשמאלו : ואחת בפיו • עלה לראשה • ממלא מזרען חוקס • קרמכ"ס : נסגר :' . ט נוטל 6ת חיקו ואוכל : ט גפן שהיא נטועה בחצר - נוטל • ונוטה לגנס נוף ח' מ-C החסכול • חוכל כדרכו וחין את כל האשכול • וכן ברטון - וכן כאבטיח דברי

התחנס'קר"ם: כריך נגדנר וכן כרמון חין רבי טרפון • רבי עקיבא אומר מגרנו באשכילות •

טרי סומק סגל נריך לפרט • וכן כסנטיס ופורט כרמון וסופת באבטיח: כסגושהיא זרועה

קולך 6חר העקר חין גריך לספות רהיינו בחצר מקרטס עלה עלה ואוכל ואם צירף חיבי כתר קרים. סתס מתניתין לכתוך חתיכות רקות : רכי הסיאה. והאזובי והקורנית שכחצר • אם היו רכי מחיר כפרק סמוכר פרתו עקיכח חומר וכו' וסלכס כר' נשמריס חייכין : י תאנה שהיא עומדת בחצרי וכו' כל סהול לפניס מן טקיכ6 : כוסכר כך סמס וניטה לגנה - אוכל כורכו פטור : עומרת בננה קסומת ירי תנ6 ככתי ערי כערכי והולח זרע נל וכלעין ונוטה לחצר • אוכל אחת אחת פטור - ואס צירף תומס קון מקטרות • רכי קליי"נררן: מקרסס מחתן: חייכי עומדת בארץ ונוטה לחוצה לארץ מחיר חומר 6ף ססלות סילק כערכי פור"ג וכלע"ז בחוצה לארץ ינוטרה לארץ: הכל הולך אחר עכי' ותמיסני דחין כין ר' פוליין: חזון כערכי זכת"ר: העקרי ובבתי ערי חומה הכל הולך אחר העקר

מחיר לתכל קמח סלת מכולת וסקורנית כערכי' 6

°
CP

ובערי

וקולסה- כדפירס סרנסס וכלעז סלרי"6ת : 6ס היו

ונמרח ערוכה הוס כפרק בסמריס חייכין רסין קיין כמעטר 62 6וכל וכסמר : י וכל הנזכר דף ל"ב תנו רכנן כית לין לי !כית : מנין לרכות כתי כדרכו מן סנוף העיוני נגנת : חוכל 6חת חקת מן הנוף כריס • וכתי מרחכחות - ומגדיליס • וסוככיס • וכורות • הנוטה לחבר :

ולס כירף סניס חייך : הכל הולך חקר ופיחין ומערות • תלמוד לומר 6סר כעיר - יכול bsני מרכת העקר לסרינן נופו כתר עקרו פסול מקוס יניקת הלילן : 6ף הסרות • תלמוד לומר בית • דברי רבי יקורת • ר' מחיר ונכתי ערי חומת הכל הולך 6חר העקר 6ף הנוף הנוטה חין חומר ניק • סין כיס כית • מכין ברכות בתי כדיס וכו' • לחומת 6ס לס נ6לו כתוך ססנס נחלט לכמיתות כאלו ייס וfפי' סרות תלמוד לומר 6סר כעיר . וfלס סס כתיננית 6מר בתוך הקומה סוחיל ועקר קלילן בתוך החומר הוח : רב מסרס תולסית ומכולס סיכס כינייסו ותתניה (כניחות)

ערי חולסית ומכולק • רכי מחיר חומר ככתיס • בנייתולה חומר

כסדות • ופירס"י ופלות ממס ל6 קלמר רכי מחיר - לסל כית כתיכניס • !6 חולפית וככולס ק6 כרכי ללחוגני זריעת כנסו ורויןלכנין - לסון סר"גסס: (הסתס וסמעינן ורכי מחיר נופית 65 מרכת חלל הרחוי לכנין - מלי לויקין ללוקמס מתניתין לוקח כרכי מחיר: נוקמס ככולי עלמס וטעמל רכס סיכל דלילן מיפן סין לכית פכן וין ניטע חיכנות בחנוונית • גס ורכן היה להיות לקן נכות ופרוסיס סמוך לחברותיסן: כרמוכס נפרקין ולפיכך כל חכר וגנס וסיפנקסי קרי קס נכללות בית • ול6 לר' מחיר כלכו - q6 o לרכייסורת • ומתניתין ככולי עלמה. (ל סרמכ"ס נפ"ב מהלכות סמטס ויוכל • כל ססוס לפניס מן סחומס כגון סגנות וסמרסכלות וסוככות סרי סוס ככתיס • סנ6מר 6סרכעיר. 6כל הסרות סבתוך העיר נגשין כרין הסלות סמוך לעיר • סכחמר וקס קכית 6סר כעיר בית וכל תרומה לנית • 65 הסלות ע"כ • ומדל6 פסק לחלסית ומכולס • סנט מינס וכתנס קסל פוסק - וכן כתב הכסף מסנס לפוסק כת"ק : ו6פי' קכי כתב גנות • !6 סמט (נינס רגס סרמכ"ס סוכר לגנות כולי עלמ6 מולו כתו - ועול דמי היתר לגנות לרכי יהודה 65 • לימס גמרל לגנות נמי יכס כינייקו • ולע"פסנמכס כתוספתל וקגנות וספרוסיס סכתוכס ר' מחיר חומר קריקן ככתי ערי חומס - וחכמיס חוכריס סרי קן כשרות ע"י קן תוספת6

Sחו לסמכס • ולס מינס פסק סרמכיס קכין : דמי הכי תקשה לך רזניק חכמיס ופסק כר"מ : וכי תימ6 מתניתין דקכח סתמ6 כר' מחיר: ליתס רתס bיכ6 לחוקמי מתניתין כחילן יעוד כחנר • וחכר לכולי עלמס יס לו דין נית • כלו Cפנינו כמסנק ו' לפרק הנזכרי וחלוקן כתי ערי חומת • ג'חנרות סל פני סני כתיס וכו' וע"ס ועול לכיון לגמרס 65 מסני לק גכות חיכה נינייקו tמע מינה לסכירס ניק דמtatתח

קיר

« הקודםהמשך »