תמונות בעמוד
PDF

הפי'הכוכר: ח ניתן לתוכס חולין 6ף כי ערין יס טפות חוקן : ז מטפס מלסף 6ת ססמן נטפס סלן כלומר מקנתו סל תרומק לין לחום סוליל וסין מתכוין לבטל • מקני סני ככי כחככעותין : ח סמפרק יין חוסמן SE קרומ'מכר לכו וחק' מסמס כרכר סbינו נחשב בעיני המנטל • ופלין כונתו לכטל. סעירק כל מה שכתוכו נטפו ממנוג'טפין • טפק חקר טפס• לכתחלס - 6ף כתוספתל קתיר ע"כ לסון פי' ססזכרתי : כדרך קכליס ל6חר סעירו כל מס סכתוכן: נותן לתוכס חולין הרכינה פייסר"נ קטי •

ולין כריך לקנחת יפה קולס תרנוס הטי נח (ס'6) הולין : ז וכן חכית של שמן שנשפכה אין סיפן סחולין לתוכס : קרכיג' כון חרכיני כען ומיירי מחייביןאותולזיו'יושב ומטפח. אא נוהג בה כדרך קטס לוקה על כרק לחכית סטלין ל6 נתן כתוכס חולין שהוא נוהג כחולין: ח המערה מכרלכרונוטף ססיס נק תרומת חקר !6 רסות סמיכס סקן תולין שלש טפיס • נותן לתוכה חולין • הרכינה וביצה ספירס כל מס סכתוכ'ומינק

מפני סרסיס דעתו תקן הרי זו תרומה • וכמה תהא כתרומת מעשר של קייןfוקסמן ססיס כס ונרו' דירמכ'סופייןמיס כמסג' דמאי ויוליכנה לכהן • אחר משמנה לשמינית : כנוס כתוכס סרי זו תרומס

סיפיקה לככס כפרס : ט כרשיני תרופה מאכילין אותם לבהמה ולחיה- ולס 6מרי' חולין קן קולי (הרכינה כתן סרמנ"ס ולתרנגולים • ישראל ששכר פרה מבהן מאכילה ופירק כל מס סכתוכ' וכטפו

וחס קניס קכו כרשיני תרומה • וכהן ששכר פרה מישראל אע"פ ממכת ג' טפין : כתרומת ולס נתן כו חוליןלסר ספירת שמזונותיה עליו • לא יאכילנה כרשיני תרומה • מטסר סל דמרי סכמטסר 6ותו וסטק! על כלו ונתמנה ישרא ששם פרה מכהן לא יאכילנה כרשיני תרום'. סלו • ונותן תרומת מעסר ונתכנס כו סוס ס6רית קרי וכהן ששס פרה מישראל • מאכיל כרשיני תרומ': לכהן (ס יס כיון לfסר זו תרומס - ולס נחמר כיון ימרליקין שמן שרפה בבתי כנסיות ובבתי מדרשו' מטמנס סנסמיני'קלוג גרין עירק ממנו כל מס סיסכו

וכמבואות

לסוליכס לכקן הכל פחות טפת חקר טפס סלס טפין

לס וסני מילוכטמס : לכל כל תת פנמל'כו 6ח"כחולין לפי סססיח דעתו ממנו עכ": נטקור 6פילוכל סכוס גרין לחזור כרמלי

סגל כורחי בין ומזה תכין פי' סר"כעל נכוןכי רכריו לקוחי'כרכרי סרמכ"ס): טמס ניןמקור • כין רננין מעט • נריך לחזור 6חר כהן 4 וכמה תקל כתרומת מעשר כתכ סרמכ"ס זכר נכון זה ט כרשיני תרומה עקרס כמסכל כקמס - לחי עקרס למ6כל

קלין לפי סקלס לו סרכר כסיפורין הקטניס מן סרס קיק 6סור להחכילן לנקמה ומכל מקו'חזו קנת לכסכל התרומה וחינן רחיין נחום כהן מפני מיעוטן כמין קגרגריס חרס דסי לחן קו הזן כלל 765ס ל6 היו מפריפין עליו סנסחרו כחוכר וכלחלוחית פנסbר ככל

וגס כן זכר תרומות ומעפרות רמירי ללס חזי טורס 6ין מפריסין עליו סטור תרומת מעשר 66ין 6רס חייך לטרוח ולהוליכה נכין תרומת ומעשרות: מחכילין 6ותן כקניס לכסמקן : מחכינין מפני מיטוטס 4

כרשיני תרופת סוליל וגוף הנסמס לכסן : 6ע"פ סמזונותית ויוליכנה לכהן - כלומר 6חיכורשלי נקניקה כמקוס הפקר על יפר! *ולין כלן מטוס גזל סקס היתרונה היה נותן לכל ל6 pcחויך קוס bסכיחה הכהן - דקל פסק. התרומה לכפל הפרת - ולכן סקדי'רניח6 ליס לכפל קפרה סרמכ"ס מסקיס לסוף פרק הזורע החולין ל6יןימר. חייכיס סיקן ליר כרסיני תרומס * כדי סימכילנס כריוקי והוי כלן קגןנקטפל ונסכיחק מן הגורן נעיר וכו' כפרק י"כ סימן * • כקן כהן וקול מסכינן לכסמתו : ל6 יכילנס כרשיני תרומת ומסנקינו פסק כפרקג' סימן ט"ז :

כיון מנוף הפרת ליפר: • דכתיב וכהן כי יקנה נפט קנין כספו אחר מסמנת לפמינית • וקול כקרטון • ולרכן (קפלי וכפס 6פי'נפס כסמס כמcמט וממר רחמכf קנין כספו רכקן

כמרת זו מפני קטנותה סכן חמרן לפי' חסר סיכול כתרותה. קנין כספו dליטר 5 ליכול כתרומה : יפר!

קרטון כפ"ג למקיסוק ופרק י"נ למכחוק : ספס פרק מכקן טקכל פרק מכהן כסומ'כפי מהססי6 סות ט ישראל

הפמין כרת וחמור וכל רכר עכטיו כך וכך דמיס ויטפל כת יפר! לפטמה. ומה פיפניק פעוטס וחוכל • כרתנן כמשנה ה' פרק ה' על הצומח יחלקו קרוס כיניק': לח יכילנס כרמיני תרומת • ונכס מניעס :

מכיון סקכלס היפרקל כסומתה כפי מס סקיל פות • נעסית ששם כטן ימנית • ועיין מס סכתכתי כמסנת ק' פרתו טל יפרחל ולינק bוכלת כתרומס: וכסן סקכל פרתו פS פרק י"6 דכתובות :

יפר: נמל בדרך זו מלמנס כרסיני תרומת מפני ססיס י מדליקין סמן פרפת • עיין כפיר' הרב כרטנורה 7סוף נפסית פרתו 55 כהן מסעת סקנלס עליו כסומה 4 קמורס ומל סכתנתי סס :

סמן פרפס • פמן תרומה סנטמס • וסמי קרי ליס ועל סמן פרפר קליל ולמרפק עומד :

כרסות

[ocr errors]
[ocr errors]

סליק מסכת תרומות

כרסות כסן סיינו כפיססס כסן * נר לחחלנר למחת: מדליק ועל גכי סחולין כרסות כסן מפר' כירושלמי דלח קלי כרזות כרסותס כססיל ct : מדליקין ככית סמסתס מתוך סכומריס כהן 656

6חולין תה קמייתס 6פילו סלס כרסות כקן נכנדיס נקייס 6ין רגילין לטלטל נרות סלסמן ממקומן סמ

קריס • וכן פירוס סרמכ"ס כפרק י"ח : יטנפו 6ת כגדיסס :, הלכך ליכח למים 6pc יטנטלו קנר יובי שמעון מתיר • כתכ קרכ וסלכס כר"ס וכ"כ סרמנ"ס כמקוס ססכסן סס למקיס

כפירים וכן כחכורו פרק י"ח סbין סס כסן 6כל נכה ובמבואות האפלין • ועל גבי החולין ברשות כהן - מסלכות תרומת וכתר סס החבל פלוכטיס כנדיס כוחי' כתישראל שנשאת לכהןיהיא למורה אצל אביה • קכסף מפנק נירוסלמי 6יכ6 קייסינן : בבית החבל חבל אביה מדליק ברשותא • מדליקין בבית המשתה' כמס חמורסי רפפקו דרכי 65 ככית המסתת

אבל לא בבית האבל דברי רבי יהודה • ורבי יוסי סמסון דמתיר כחן וכסן* 6ף הכל מסין סלכן כסכר אומר בבית האבל - אבל לא בבית המשתז• רני לחיכס מלן רפסק כר" ונכנע • לf חיישינן סמת מאיר איסר כאן וכאן • רבי שמעון מתיר כאן וכאן : קול יחידלי • ועוד רכרכנן יוכיחו קנר למקוס סfין פס

כקולס עכ"לי וכפי'ססזכרתי - נקן • 6כל ככית המסתת סין

כקכ ז"ל • ונרלס ליידסלכת נמסיס : ותתיך סמחתן

כריס 6ף כי ר"י פליג עלית רגילי' לסתעסק ולטלטל הנרות ממקוס למקוס חיישינן : רסס ר"י יחיד לגכית ככית סמסתי דרכי יסולס סכר כותיסי חוסר כחן וכלן רתופס סכרס סניתן לחומרה : ור"ס מתיר לכל ר"מ כמקוס ר'יסולס ליתס עכ"לידר"מ ור'יסולס סלכת כחן וכחן רתופס סכרת סניתס לקולס • וסלכס כר' שמעון : כרכי יסודית בפרק מי ססוניחנתו כמסכת עירובין דף מ"ר } סליק מסכת תרומות

סליק מסכת תרומות כתב הרמב"ס סירר חסר תרומות • מעפר ר6סון מפני ססוס כמעלס פניס כתרומס כדין הפרסי : כלל 6מרו כמעשרות כל פסול fוכל למעוטי סטיס סקורין ונשמר פירס סר"ן מדכתיב זרטן המיוסר לך• וכן פירט כערכי ניל יקיליה סקורין כערכי הלעגפור ס6לן

סרמכ"ס ולעיל כפרק קמ6 דפלס מסנס ו' וריס 6ינן 6וכלי fע"פ ססן כלכליס על ידי הרחק - וחינס חייניס ערכתיכ וכל הלוי כי 6ין וחלק ונחלס עמך וכן פי' כיס פ"ט כמעפרות: וכפר למעוטי ספקר ס6ין לו כעליס סיסמרוקו: הסניעות וכפרק קמח לתרומות מסכת ס• (כפרק קמ6 דסלת וגדולי מן הסרן • למעוטי

מסכת ג'• וכ"כקר": נכון כמהין ופטריות - וכל סני מסכת מעשרות

וכחלק י' כסס ירושלמי ילפינן מקרל • רכתיב כסר

וכסכיעית : יתעטר 6ת כל תכולת זרעך. כלל

אמרו במעשרות: כל שהוא אוכל חייב כמעטרות • פירס זכו'6ת כל תנוחת • רומי ונשמר : וגרוריו מן הארץ • חייב כסחוכל קכט • לכל דתנוחת סתיס fוכל - זרעך במועשרות * ועוד כלל אחר אמרו • כל שתחלתור פרחי רסלי עדיין לחכול פר המיוחל לך פרט לספקר סחין אוכל • וסופו אוכל אף על פי שהוא שומרו פיניעו זמניס 6חריס • לו כטליס מיוסליס • זרעך להוסיף אוכל - חייב קטן וגרול • וכל שאין תחלתו כדתנן לקמן כמסנס ס' : דכר סזורעיס fותו ומכמים. אוכל: אבל סופו אוכל - אינו חייב ער שיעשה כל פתחלתו fוכל • פי' פרט לכמהין ופטריות פסיכן אובל - ב מאימתי הפירות חייבות ממעשרות

תל"נכגון ירקות זרעות • כל שתחלתו fוכל התאנים משינחילו • הענכיס

וקס למחוייכיס כמעפרו'ולס ,סופו חוכל • כגון ירקות

והאנשים

כפלה • כתכתי כמסנס ד' פתיל כססן גדליס רליין

פ"ס רפלק. להכילת - ומסמרין לותועד סיגדל ויוסיף סוכל : חייכ קטן נמשיבחילו, מ"ס קריג ודוגמה לזו וכו' מפנק ני ונלול סתרי ב6וין לחכילס כין נרולס כין קטניס. : וכל סלין

פרק תחלפו וכל -כנון מיני פירות: 6ינו מחייב על פיעפת סוכל דכתיכ מזרע קורן (פרי קען • ער סיגלל ויעפת פרי: נ תחינתי ספירות חייכיס כמעסרת - דפתלתן 6ינן 6וכל • ולריך ליתן פעור לכל פרי ופרי מלימפייניע זמנו להיות רחוי לחכילס : bפיכחילו עקלת כbונס קרוי כותל - ולוגמת לון תחנת ימי הנעוריס כחסה קרוי כוח

במפרט

דפנימית :

[ocr errors]

עפרס כגמרל מטילכין ר6סיתס וקו התחלתכסולס : סחכמיס מין ממיני תענכיס סרעיס כמו ויעס כלוסס : מסתכלים סנתנסלו כל כך טר סתורגניס סנפניס נרסיס מכחון מתוך תקלפת - (תסכול ניסנו גרניר (תר שהניע לפעור וקוי כלו הכור למעברות : ותלוג 6ילן ספירותיו ללופיס וקוריס ובלנז קורנילייני : וי: קותיכ כערני תו"ת יבלט'ז מורום : מסימסו מטיתמעך החוכל מתחת ידו ולס יגינס-פילו פרינס 6חת ל רמק לסעור זס כלכרמון חייב כמכסרות: מסיטילו סלור מניפתחו

כסחור סיס כו סוקיס : ק"תרנות - ומס סכתר הרין והאבשיס משהבאישו האיג וחתוהים משארימו מסיטילו נידיס כסכסיליס כמפ'כגמרל הוסrס דף מ"ו: וכל וארומים משיאדימו • הרמיגים משימכו

הומיניב משימכו • נסתכס'כרחי נקס כמין גידי' והאבשיס מסרגלים • ההמרים משיטלו שאור · הפוכקיס משיטילו סדומיס : מסיעסו מנורת

( זקוח הפוך גירים האגוזים משיעשו מגירה: רבי יהורה אומר מסינדל קלוכל מן יקליפת כמו כסגככס סמלק סלמה) האגוזים והשקרים משיעשו קליפה : ג ההרובין קחיכינס ויסיס סלוכל כחלן עיין מ"ס כמחנה ה' פרק ד' משינקדי • וכל השחורים משינקדו • האגסים מונח כמגורס והיינו מוכר •

והקרוסטומלין והפרישים ורעוזרדיס משיקדחו וכל הסיעפר קליפה וקליפת האוג טיין כמסנק ק' הלבנים משיקרחו ותלתן משתצמח • התבואה התחתונה כסמוכר 6וכל

פ"ק רפלק יורים והזיתיס משיכניסו שליש ו ובירק הקשואים : (לינק נעשית 656 לקר גנר דכלי דפי'קרכעוד פי'6חרי והדלועים והאבטיחים והמלפפינות הגבוהים כפול קכרי" (מין סנכס כף : הפרישים וכעוזרליןי והאחרוניס ' היינים גדולים וקטנים • רבי שמעין יקווק: ג מפינקלו מניסיה

עיין מ"ס פוטר את האתרוגים בקטגן ההיכבשקרים ומריס נסס נקודות מקורות • כי כמסכקנ'פרק קמ6 דכליס: פטור במתוקים: החייב במתוקים פטור נמרים: נגמר כמולס הס מתחיליס משיכניסו מלים' ועיין ה איזהו גרנן למעשרות - הקשיאים והדלועים והפקיר -כג קססוריס כגון

כפירו' קרין משיפקסי ' ואס אינו מפקסי משיעמוד ערימה : ענבי ייט וענכי סנס : כמסנס ג'פרק קמ6 רחלס • אכטיח משישלק • ואם אינו משלק • ער שיעשה לנסיס כערכין חג"ס (בלעז דומיס סס כסיר) ומים מוקצה • ירק הנאגד משיאגד • אס אינו אינו עד

קרוסטומלין הרינגסכ6 לענרן לסוחטן" שימלא את הכלי . ואם אינו ממלא את הכלי • ער תפוחיס קטניס כרימיס לעניין זיתיס כתב כן ולענין שילקט כל צרכו ' כלכלה ער שיחפה : ואם אינו לעפלי סקורין מילי"ן-פריסין

תכולק כסכס לטוחנן : מופה ער שימלאאת הכריי. ואם אינו ממלא קונדוני"ס כלעז כערבי ד החייב

וכו' - סנויס את הכלי • ער שיקלט בר צרבו סכיניS : עוזרדין כערכו כפ"ק לחולין:

במה

זערוך וכלפ"ז סורנסיס : דה סעד פיספר 'פירוס

מסיקרחו פירות הללו כקטכן ומכסת הפירות סככלכלת מכוסי סטרוק רקי' כמין כונס וכשיתחילו לסקכס נקרמיס כפלין לו נסולין וכיוכחנסס ' וסיינו דקל נור מסיספק כין מעט מעט וכגמי כסונס ג פל יכל: קהלתן מסיכמס מסקית לפון קפירוס סכזכרתי :

כנמר גנטולו מר סfס היו זורטיס fותו ריק לומס : וסימן

לידע מתי הגיע לסעור זה נותן חותו לחיך קמיס : וכל פרידה פסוקעל רכס כמיס : כידוט פלס יזרענק קכמיס - ודרסינן לס מדכתינ עפר קנטר את כל תכולת זרעך : לכר פסול בזרע ומכמיס: : מפיכניסו 6ליססנתגללו סלים ימתק מפתירין לסתגלל מי נמי כסכ6 לענין ולסורטן מוגים מסן ככסין סליים ממה ממוכיס כסנתכסכו יפס : י וכירק הקפוליס וסלבטוחיס קכי קלמר ר' מיניס תכנונירק פתן הקסולין: ותכטיקיס • וקללוטין והמלפפונקי וכפירות ס6יכן התפוחיס וסbקרוניס חייניס כין נלוליס כין קטניס לפי פתילתן 6וכל וסיפן לוכל וקן כלכלין כיןנדוליס כין קטניס : רני שמעון פוטר חת החתרנין כקטנו לסגירה ליס bcין כיכליס קטניס ול6 סוי תחלתן מיכל רוזין סנכס כרכי טמפון :סקדיס הנוריס נ6כלים כקטנן ולין נחכליס כנללן וסקרים מתוקיס לפכח : ה ליוסינרגן למעברות - חימקי קוקיסו הפירות למעסר וחמור לאכול מתן פרחי כמו התכוסס כנור,ort"פ ססגיעוהפירות לפונת סמטסרות עדין מותר לחכול מון פרסי על מיקל גרמן למעסרוק :טיפקס מט נטל פיקס פלקס וסול סער הנומס נתן כססן קטניס וכסנתכסלו כל כרכן כושר : מסיכתיר פרימה סיעסס מסן כרי : מסיסלוק פילוק פטנטים כמו פיקוס לוליטיס. מוקנה לפי פלין עוסיס ערימת מן סחכטיסיס 6ל6 סוטחיס 6ותן ' ומקוס ססוטחיס כו קפילות קרי מוקנס : ייק סנחנוסורכו למכרו הצורות : ולס לינו ממלח 6ת סכלי כגון סרונה למלחות סניס לו סלסס כליס : 6וכל מכל 6חר פרחי ער פימלס חת החחרון : כלכלה קמנקט ירק לתוך הכלכלק : דסיינו סל • מסיספס לפ קירק כקונין לו כענין פדרכן לכסיקכו ;

כמק

[ocr errors]

כמה

[ocr errors]

מסיסיר

כמה לכרי'סמוריס סורו נרכן כמעפרות. כמוליך לשוק למכור במה לכריס מוריס כמוליך עמוק - כתב סר"נסמס ימכלל ולחו כרעתו ורנר תלוי סמס ימכל לקוחות ויסיו ספירות לקוחות יקילס כולו למוקי לסון העירום שהזכרתי • טכוליס סהמקח קובע למעפר: 6כל כמוליך לכיתו-חוכל ערחי, וכן כפירס סריס סכתר נני פוק כח 5מרו (עד שסו6) מניע ער סמגיע לכיסוי לכרעתו תלוי סלכר ול6 יסיו קפירוטכוליס לפוק • ומפרס נירוסלמי הנוליך לסור לי כרעתו וכו': פרטיגיע לביתו • פסטמ

והצמוקין מעגניס אינו חייכ כמספר ערפירחה כמה דברים אמוריס כמוליך לשוק • אכל במוליך

קיכטיס פני קנית רכתיב כערתי לביתו • אוכל מהס עראי עד שהוא מגיע לביתו :ו הרמב"ס וסרים: סקס מן הכית: ו קפרל • הפרר • והצמוקין: והחרובין • משיעמיר ערימה • °משיעמיר פרימס כרAsb רגילין היו לפרק נרמוניס חבצלי'משיפקל * ואם אינו מפקל משיעמיד ערימה

סלרך זליכטן • זחותן הנרניריס התבואה משימרח • ואס אינו ממרח • ער שיעמיד להעמיד'כרום הגג ליכסס• ינפיס קרויין פרו • על 6ס ערימההקטניו'משיכבור ואם אינוכוכר ער שימר' כרתנן לקמן פרק ג' מפנק לי פמפרידיס חוקן כרי ססכנס אע"פ שמרח נוטל מןהקיטעים יומן הצררים וממה קסרונין ער סל6 כנסןנרc6 כהן (הקמה) מכל כך

שבתוך התבן ואוכל: זהיין משיקפה אע"פ שקפה קגני לשון הפי' שהזכרתי : מסיפקל כמו מפיקליף כלומ' קולט מן הגת העליונה. ומן הצנור ושותה • השמן משיפקל כתב

כתב הר'נל מסיסיר מעליהן הקלפות משירו לעוקה אף ע"פ שירו נוטל מן העקל ומבין

כמו מפיקיף הרעות : מסימרק חסר

מסימרס 6חר הממל ומכין הפצים ונותן לחמטחולתמחוי • אבל בחלוף cמלת פלמה • לסין פמנקין התנוחה מן סמון לא יתן לקדרה וללפס כשהן רותחין רבי יהודה פפירוס שהזכרתי : סלק כוכריס 6ותס כמקוס אומר לכל הוא ניתן חוץ מדבר שיש בו חומץ וציר: משימרה עיין מ"ס כמסג' החל בגורן ומיפה כני קכרי ח הענול משיחליקנו מחליקים בתאגיס וכענבים

ו'פיק ופחס : מחליקין 6ותו וסו6 הנקרה של טבל רבי יהורה אוסר • המחליק בענכים לא ז משיקפה סי' סר"נ%C פירוק : מסיככור לפי הוכשר • רבי יהודה אומר הוכשר : הגרוגרות פרניליס לעקר הקטנית עס

משירוש • ומגורה משיענל • היה רש בחבית • החרככיס כו'כתוך סכור וכו' העפר כריך (כנרס נככרה: ומעגל במגורה -נשכרה החבית ונפתחה המגורה• פיין מיס כמסנס ז' פרק י קטועיס עכליס קטועי' :65

לנכס מניעס : נדוטו: מן הנרדי' כרי הכרי

ונותן לחמטת ולתמחוי הלח כתמרח : וממת סכתוך סתכן סלח נזרק מן המון : ן פי'סרינססלס קוכעת למיעפר - וכתב סרמכ"ס סטעס פלין מסיקפי מסיסיר החרכניס ותוניס סכפלת היין בתוך בור S6 סמנין סיסל לוס ויסכל ותקר6

tחת החכילס 6כילת יין כסעתרתיחתו : מן הגה העליונה סעדין 5ח ירר לכור: ומן ערחי • לפי סכיון סכסל הינו פרחי : קנגור העסוי כפי הנת• וקיין מקנח מן סככור לכור : והיין וציר הנוטף ממליחת דניס כן פירס סר"כ כפרק כירק פענת לו סכככור עדין לס כנמרק מלחכתו :לפוקס נימל פלפני מפנקת וכן כמסנס ר' פרק י' לנוריס : כית סכך סקפמן יורך לסוכה:עקל כלי העפני מסכלי'סנוכרי' ח ומנורה פירססריססוכר

פירס סריס6ונר • ועיין כפירושו לפרק הזיתיס לתוכו כסמככיריס סקורק עליסס : מנגל • קרכן

,"6 ותרומות מפנק ו' : העליונה סטוחנין כת הזיתיס : מכין קפניס סמן היונ6 סכין

רני הנסרי': חמוטת תיס עונס רקס - וכשמוכיחין חותה מן התנור רניליס להסליק פניס כסמן קמ"ל לל6 חזיר כמכופל • מתחם קובעת למעסר וחסור להכול ערלי מכל תכולת ופירות וירקות פנקכסלו כלור • 6כל החי ל6 קסיר כפול : וכן נתמחוי בכלי סגי הול וחינו מכסb : 556

65 יתן פֿמן (קלרק ולחילפס כסקן פרתיקיס 6פ"פ שסעגירן מן קלור וילכל 6כילת ערחי דכל זמן שהיד סולדת נקן חסיב כמכופל וקכעי למעסר : לכל קול נותן לכל פסין רותחין: זלכל קדרות רותחות יהוה נותן לחסר מהעבירן מן החור ואינו קובע כמעפר: חוז מרכר פיס 3ותומן וניר פחליפתו של חומן וניר מסיין לכפל • סין הלכה כר'יקולס : ח העגול Sc רכילס רניליס להחליק פניו כמסקין ורוח נמר מלחכתן למעפר : כקלכיס וכענכיס סל טכל כמסקין היוכליס מתסניס וענכיס סל טכל מחליקיס נקס קנגול SE רכילק ולה פסיכי כיון דbזלי לחכור ורכי יסול, חוסר רמסקין חסונין יס וbסוריס מסוס טכל ומין סלכס כרכי יסולק ככולס מתניתין : המחליק כענכיס מספטף תענכיס על עגול SE רכלק: 65 הוכפרהעגול לקכל טומלס לל6 חסיב מסקס זה סיוכס מן סענכים וכמפקס העומד לכחכח פליגי כס ת"ק ורכי יסולה לי חסין נסקר חי 5 • מסילוס מיכסיס הקלניס וfחר כך לסיס 6ותס נמקלות לתוך החכים. 6ו מעגלין לותס כיליס לתוך קלונר • ודיסת החנית נענול המנורת קול גמר מלחכתן :

ו 25 כה א

..

[ocr errors]
[ocr errors]

הגג

[ocr errors]

קס

[ocr errors]

יוכי יוסי מתירי כתכסר"כ ילין הלכה כר' יוסי • וכן כת3

69 יסכל מתן ערחי רקח סכר לס עליון כריך לתחתון - 65 קרמנ"ס כפירופו וכחכוכו פ' טליסי מסלכו'מעשרות תחתין כרין (עליון וכנרנגמרת מלחכתן ור'יוסי סכר עדין נס כן כתב לרנרי ת"ק (תימה וכירוסלמי וקכילו סר"ס מסיק כריכן זס לזס ול6 כנמרק מלחכתן - ולין הלכה כר'יוסי :

וכי ליעזר ותנח קמה ב'מחיר קיס לל6 תסכור סתמסור' יוסי פרק נהיה מוכר כפוקיעס החרן יחזור על המעטרות : פי והלכה כסתמס לכוס כן

חוכלין ופטוריס למימר 65 כריך מימרו'מחיר תיקי דר'

לא יאכל מהן עראי • רבי יוסי מתיר : מחיר ורכי יוסי הלכה כרבי

פרק ב היה עובר בשוק ואמר טלילכם מעסר - ולע"ג דמכר קוכט יוסי עכ"ל • ומין לנו לומר

תאנים • אוכלים ופטורים למיסר • החימקנת יקים 656 לכנירסת הרמכיס לס לפיכך אס הכניסו לבתיהם מתקנים וראי • טרי להו ומתנת חינה קוכעת : קייס כן ותרין נמי 6ף סרלי והכנסו לבתיכם : לא יאכלו מהם עראי • לפיכך מתקני'ורסי סקנותןכל פיסר לפירוס קר"ס כטק כפסקי אם הכניסו לבתיהס • אינם מתקנים אלא דמאי': וסכר הול סיסכנו כסוק ולס הלכות ברוב המקומות חחר ב היו יושבים בשער או בחנות - ואמר טלולכס

כעי טסורי' וכיון להכניסוס הרננניס ולכך סמך נס כחן תאניסי אוכלין ופטורין ובעל השער ובעל החנות לבית קוקנעו ולוק6 סכתן יותר על דבריו וגרסחותיו חייבין • רבי יהורה פוטר ער שיחזור את פניו • או נסס דכר מועט סרחי

? נרחס לי : ער שישנה מקום ישיבתו : ג המעלה פירות מן ככילס כסוק י 6כל 6ס נתן פיב אוכליס ופטורי' פי' הגליל ליהודה אועולה לירושלים אוכל מהם ער הכר מרוכס לו סקיס סמקכל

קריב רחימר שהוא מגיע למקום שהוא הולך • וכן (ס"ל כחזרס) חדס סלין דרכו לחכול לה רלו פני הניז לה כיהודה • רבי מאיר אומר ער שהוא מגיע לפקים כסוק: חסדכר הניתן ליכ קוקכעו למעסר - רלו רלו השביתה והרוכלין המחזירין בעיירות • אוכלים כחכל כך כמות פסוס - נכל פני קנית ע"י בעל הבית ער שמגיעים למקום הלינה • ר'יהורה אומרהבית חלו הוי כ6לן 6מר הכניסו זקוקכען למעסר טניל לסן הראשון הוא

כיתו לכתיכס ולסור לאכול מהס ו6סוריס לכל 6רס ועיין

פרחי דמסתמס ככר בלקינן • סומ"ס סר"כ ומתנת חינס קוכעת : וכן כתכ כפרק קוקכעו למיפר: 6ין מתקניס hk רמלי ונותן תרומת מעשר דלקמן מפנה נ' ועיין סס : והכניסו לכתיכס • דוקל לכהן ומעסר רספון ועני נוטל כעסתו : ג ולמרטלולכס

לכתיכס ר156 לכיתי 6ין בית 6חר טוכל כדלקמן: קלניס כעל הפער 5ו כעל החנותfמר כן: וכעל כסער וכטל ג ואמר טלו לכס וכו' פירס סר"נכעל ססער וכו' • וכ"כ תחנות חייכין וכיתו סל 6לס טוכל לו 6כל לס לס חריס: ור'

קריס : וכריכין לומר שהפירות מונחיס כסוק יקורת פוטר תפוס וסער וחכות 6רס כוס סוכל ניוכו וסגר החלו הפירות ג"כ כסער סו חנות • ח"כ טכוליס וסוקכעו הקובעות למעסר' היס כל סלין 6רס נוס לחכול כתוכס: ער

הי למעור ו6סוריס גס ל6חריס : כדפריסית לטיל. ה"ת מיחזור פניו כמקיס סיוס3 ומוכרקוק כוס לחכול כלה חורק ,דקות מני למתני סין יוסניס נכית 656 סיון המוכר פירות פניס 6כל כמקיס סbינו יוסר ומוכר לנו כוס י וקייענה לן כסוק • ססוס יוס כסער סוכסכות לסגנית וסרמכ"ס כפר מקוס סקוס כוס פטור • מקוס ססינו כוס חיים - וחין הלכה ר' מהלכות מעפר כתכ fכסיס ססיו יוסכיס כסער לו כסנות כרכי יסולת : ג המטלת פירות מן הגליל ליקט פירות בגליל ה וחמר לקס וכו' - וכעל ספינר 6ו כעל סחכות 5 יחככו וכו'. כדי למכרן ניקולס • לה קוקכעו למפטר • 6פילו לן כרך פנמכר כחומר לשנטלו והכניסו לכתיכס ססרי סס ככתיסס• ער סיני ליקורת • סדעתו למוכרס פס : וכן בחזרה 6ס עכ"S • וfתי ספיר ניסנס רחמר טלווכו' • רקסי סעוכר קורס פסגיע ליקורק נמלך להחזירן לגליל • חוכל מתן ערחי כסוק ככמתני' דלעיל : וכן לקתני וכעל קסכר וכו' חייכין כררן ער סיניע לגליל : מר סקול מגיע למקום הסכיתת • פרוח פֿון רכיס דלסרנסליל וסו6 פטור • כרקתכי ולמר למקוס פתוח רונה לנו bס כסכת ומיו כסיניעסס כלסון יחיך : ורכי יסודק פוטר' פי'סר"כ נחכר הקוכעת הוקבעו כירושיו למפטר • 6ע"פ סעריין 65 הגיע סכת למטפל .היס כל ס6ין 6רס כוס וכו' רכרי רכי נחמית סן סין סלכס כרכי מחיר : והרוכלין סמחזירין כעיירות למכור כמסנס ס' פרק ני : וכירוסלמי רכי יסולת ורבי נחמיה חמרץ כסמיס ותמרוקי הנסיס : ומוליכין עמסס פירות • חוכליס לכר 6סל : ג רכי מחיר חימר על ססוס מגיע למקוס מהן פרחי ער סיגיעו למקום הלינה וכסמגיעיס סס הסגיתת • פירס תר"ס 6ע"פ ספרין 65 הגיע הזנת • ר6לו קוקלעו ספירות למעסר רכי יסולת חומר כית בחסון הגיע הפכת טבלו 6ע"פי סל6 יסרס לכוין הכת -- הכי סנפיר ססוס לן סס 1. קובע למעשר וחפילוהו לן כקנס

מסיקר'יוחנן כירוסלמי הכיס: סרים• וכ"כ סרמכ"ס נהלכו' הסחר של העיר כפי fcרס רונה לפנות כליו ככית רחסון פסול דמעפר סיף פ"ת: "וכי יסולס לומר קנית סר6סון וכו'סון פוגע כדי ללון סס ולין קלכס כרכי יסולס : קרס

ו טר

« הקודםהמשך »