תמונות בעמוד
PDF

מרובע טרי וחין סלכס כרכי יוסי : כין ממין 6חר בין ס6ותו סמרן וקס 6מרויכן מטמט כירוסלימסנן קיימין 6ס כמתכוין רובע ממין 6חר כין מגינין לרכת גרין למעט : 65 6מרו 62 לורע 6פילו חטס 6חת 6סור 6ס לערך 6פילו כ"ס 6סור לערך למין חחר רחין סני מינין מנטרפין לפעור רונט : וחכמיס (דרכי) 6קס כר יעקכ כו' 6ל6 כסכתערכו דרך מכנס ופי' חומריס כל ססול כלfיס לס6ת 6יכ6 כין סכמיסלתיק כגון סרלכ"רנתסגותיו פ"ב מהלכו' כלליס סכסעת סנכנס תנוחת סbס סעוריס סיס כס כובע

זו המערכת היתה כוונתו סבולת שועל וכוסמין לתיק כין ממין אחר בין משני מינין • ר' שמעין אומר לא לחכלס וכמלך לזרעס וסכית כריך למעט - לחכמיס 6ין אמרו אלא ממין אחר וחכמים אומרים כל שהוא פירס סכסעת סכינס סתכוח נריך למעט דחין סכולת כלאים בסאה מצטרף לרוכע : ב במה דבריס' נתערכ סלח מדעתו וקוס פועל מכטרף לכוסמין כיין אמוריס תכואה בתבואה וקטנית בקטנית • תבואה היה חפןcלח ירחס ולל יינכה דה לוי כלליס כס6 SE בקטנית וקטנית בתבואה • באמת אמרו זרעוני גנה זה המין 6קר : פעוריס וסלכס כחכמיס : שאינן נאכלין מצטרפיןאחר מעשרים וארבע בנופל ימעט ילוסלמי כינוי כ כמס וכריס מוריס לבית סאח רבי שמעון אומר כשם שאמרולהחמיר

יימעט 6ו יוסיף מכוחס נתכולה תכול כמין כך אמרולהקל • הפשתן בתבואה מצטרפת אחד על ס6ס 6ו פוחת מרובע כל קכוחה 6 כקטנייקוס 67מרן' מעשרים וארבע בנופל לכית סאה : ג היתה כן 6מר רכי חכסו כסס רכס ברוגע פסלת ימעט לכל שרהוזרועה חטים ונמלך לזרעה שעוריס ימתין לה יוחכן כל ה6סוריס סרנת זרעונן, נינה שנתערכו עד שתתליע ויופך ואח"כ יזרעאס צמחה לא יאמ' עליסן פונג לותר מזיד 6סור לתכולת חוכקטנית : לחל אזרע ואחר כך איפך, אלא הופך ואחר כך זורע • קמן חס מרנק לכטל חיסור: מעסריס ולfרכע כנופל מהן כמה יהא חורש כתלמי הרביעה אבא שאול אומר תורה וכת 6ת מרכס לכטל לכית סbת חטין כלומר

כדי.

מפני מרחית טין :. :: כסעור-הזרע סורעיס מסן

ג באמת חמרו * עיין .למקוס סזורעין כו ססה סל חטין ופטור סויקיס סזורעין כו כפירוסקרל כריס פרק כ' בתרומות : זרעוני גינס סbינן סלס St חטין סוס חמסיס 6מס על חמסיס 6מס וחין זורעיס כלכלין • מכוחר כלסון קרמניס' סכתכתי כתחלת סגסכתל פו מרעוני גינס 6ל6 קל וחכי לפי פן רקין וכקבוחר מתן יס ועיין מ"ל נסוף פ"ט רחבת : אחד מכ"רכנופל לכית נתן כדי לקבוע מקוס סזורעיס נו סחס סל חטין כככ6 לפי ס6ס פי'סר"כ 6סר מכיר מט"זקני וסוס רכיעית סרוכעי יסכון זס ס6ס נתערב נסחת 6חת סל תכולת fו סל קטנית לו וססוס ככינס וחני מכור' כפ' כילד משתתפין כעירוכין וכנר סל זרעוניס 6חר מ6רכעס ועסריס 5c קר וחני מזרעוני גינת התנור גס כסוף מסכת פחת • ונקרס נופל על סס ססזריעס פתוח חחר {tcס עפר כקע חייך למעט הלכך 6ס נתערן קול כמפולת יד כ"כ רס"יכפרק סכוקלל רף ק"ה ע"6: ומיס כסחי תנוחת ככינס וסני זרטוני גינס סתוס 6חל מ6רכעס סריג ccיפורנית סחר חטין סו6 כ' על ג' סייס נו סרמכ"ס ועסריס כקכ וחני קיימעט: כסס סbמרו לסתמיר רורעוניס ויסיס מדת סמקוס 6לפיס וחמס מסות וכל מקוס מן ה6רן סיס רקיס חוסריס כסעור מועט כחחל מ6רכעס ועסריס כנופל כוכחסכון התספורת חלפיס וסמס מסות 6' סתריס מרוכעת חן מכן לבית סחר כך חמרו להקל רזרעוניס גסיס סלריך מוסן עגלה לו מפולסת לו על זולת תכנית זה נקרת בית סלס: ו הכנס לזרוע נכית סלס 6ינן 6סורין כסחת חטין 6ל6 חסד ג ויופך כתכסרמכ"ס יופך ויקפֿן 6חל וקס ינקיעיס ! מחרכעס ועסריס ננופל מהן לכית סחר כגון זרע פשתן מכריך

כלסון סקיס 6פסר סתיס 6כלס זס סלסון שהיו פלס סליס לכית סfת חטין חין נריך לועט ער מיתערך מתן חומריס(יפך)והפך וענינן 6חד וזס 6ינו פילוסגלסונינוטקרי סbס רכיעיס נסחת והיינו דקתני הפשתן כתכולה מלטרפת - יחמר ילך ותלך ותס סני עיקרים והענין 6חל וכפיסית הפועל חסר מ6רכעס ועסריס ננופל מהן לבית ס6ס וכיון דכופל מתן העוכר (יפן) יהיה הפעל העתיד ממנויופך והופך עכ"ל : סלסה סלין לכית ססס וסכי 6מרינן כירוסלמי כמכס bלין והטעס כי ככנין סככר הנוסף כחי יו"ר פיח יסתכן בעתיד כריך למעט על סיתערך מסן סלס רכיעיס סל קנ כסלס וכן וויו כחסר תחמר מן ידע יוליט וליע ומן יסף ! תוסיף בחוק קלכס : ג עד סתליעוטעורס סוי כסתס6 כ6רן פלסת פני וכח ניר" תחת סמיך ססנס ס6חריו קול יו"ר הנוסף כזת ימיס כקרקע לחת כיכססכריך יותר : ויופך יהפוף הקרקע הכנין כין שי"ן למ"ר ומנחנו בפתיח זכור מלחמת לל כמקריסת כסכיל סל6 יכמת הזרע : כמה יקל חריס סל6: ולכן חין למנוע מלקרות יופך לפ"ח פתוחה : קלמר סקול כריך לחרום תלמיס קלמיס קטניס סמוכיס זה אם נמחק 65 יחמר חורע כו' ואף על פי סקכמחיס נכריס כזת חלה כתלמי הרכיטק כתלמיס סדרן כניסלס לחלוס 6חר קס סכולסי יספוך כולס 6פילו הכי יקפך מתסלס ;8 סתרל סרכיעס ססורסיס תלמיס נדוליס : :. כתלמי: לסון הרגכיס'פירוס קלס קול בקע סעוסק גרי

המחרטת

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

המחרסתכעוניס כ6רן יעיב ולשון עברי קול כל תלמי סרי: כדי סל6 יסייר רוכע לכית סחק SEח יפ6רכלרן מקוס 6ליכן כרי סלסיסייר • פירס סרנס6c6bר כfרן וכו' - לפון מקופך חלל פחות מכיר כקרקע פתוח קורט דהיינו רוכט קס קריס ס לפרס ככל קכית סלק רוכע כמקוס 6חר לכית סלס וbין סלכס כbכל סול : ו

זרועק ונמלך ז"ל לכספכטרף מה 6cינן חרום לה יעלה לרוכע. : לנטפה סכיפה זרועס קכולת ונמלך לנטעס גפניס : גומס י זרועה ונמלך לנוטעת.

סון גוממו עס הסופי רפרק זריעי הורוניס '

כדי שלא ישייר רובע לכית סאה + ו זרועה גיר קנסה כלומר כורת סגפן כמו התכולה והקטנית. ונמלךלנוטעהלא יאמר אטע ואחר כך אופך אלא סמוך לקרקע סל6 יסייר וזרעוני גינת נקרחת זריעת הופך ואחר כך נוטע • נטועה ונמלך לזורעה לא גגות מן הקרקע טפח : ח ומטה החילנו'נקרל נטיעת יאמר אורע ואחר כך אשרש אלא משרש ואחר כך קנכוס לו גוף פמיניס הללו לסון סרמכ"ס • וקסתס מים זורע אם רצה גומס עד פחות מטפח זורע ואחר כך לין קתלעה והחריסס מועלק קרים וקרים זרועה תכולה משרש 4 ה היתה שרהוזרועה קנבוס או לוף כקן לפי פמתקיימיס כלרן לדוגמה נקט' (קוח קרין לא יהא זורע ובא על גכיהם שאינן עושין אלא סלק סניס ו6יכן מתניעין : קטנית וזרעוני גינה ומנחנו לשלשה שני-תבואה שעלה בה ספיחי אסטיס וכן 6סטיס נכעו דומה לקכלית כטיעת מוס6ל לירק ככונס מקום הגרנות. שעלו בהן מינין הרבה וכן תלתן וקורין לוכערכי נייל וכלע"ז מין: אלא הופך פירס שהעלה מיני צמחים אין מחייבין אותו לנכש חברייקו ורגיליס סכורקיס מסרססתליעי • סכך לסון

אס

חותו וקנול ונומס ומס סכומי קרמכ"ס כמסנס דלעיל

פעס סניק -נקרס ספיק חי כפיפת'קורע כסרן והופכין חותס כמחריסס לח יכמס 6קר כן: נמי מהסכומס מן קורט קנופל מפעת קכירת קרוי ספיס : אשרש לסון סרמכ"ס מלת 6סרס ומסרס מזור שמלת סרס מקוס הגרנות סרסיס כותכולס וקטני: תלתן כערכי חול"כח

וענינו לכרות קסרס ולעקור אותו וככרכמכס (כלע"ז פינגריקו : 6ין מחייכין 6ותו לנכס וכללו קכיסופו בספרי הנכוסה וסרטן מחרן חייס :

לעקרס לפי ססטיס קסס לתכולה וכעסכיס קסיס נתלתן ה "קנבוס חילוף פירס קריק פמינין קללן סין כספורט למסכל 6רס (מקוס קנרנות נמי קסיס לו הזרעיס

קתלטת וקריסת מועלת כקן וכוי : וקלר, סמחלידיס 6ת הקרקע ומנקיס 6ותס ולח חזי.למקוס ריס + כתב וחין מתניעיס • לפי זה קשה מסי קלמר כתחלס סחין

וחס הקלעת מועלת הס סין כסן התנעת ולפון קריס 6ין נקס קתלעס וחריסס סעומדין וכו' • וכתכסרמכ"ס פסיכויולט סילך עוסות c5cS סניס ע"כ : וכפי' סוכרתי מכספי קנכוס מין פשתן וכלע"ז קונכיה • יסגרסי קרכוס (גירסתס עקור פסרי חוקס 6נחנו קורין 6ותו קנכוס עוסס ככל סנס כמו פסתן •

וכערוך מכחתי קנבוס ופי' לסון הול מין תכלין סמפימן בקלרק עכ"ל - וכסוף פרק ה' כתכקנכוס קטלח כלעין : ספיחי סטיס • עיין מ"ס כפ"ק לפחה מפנק ו' ופייןריספין הסניפית ומ"ס קרין ככעו לומר לתכלת

לפון
קרמניס סנוכעיס כו תכלת וכיכ כפרק ט' ממסכת סכת מסנס קי סכוככיס כו כעין הרקיע הכל כמורק חלק 6*
כהקדמתי למרכריס כתב פתוח ככע סחור' (מכחתי כפי' סרחכ"ט כפרשת תרומס סכתכסיס קורלין לפתור תכלת כעכור
הדסהול תכלית הגווניס • °(מיסקריכ 6"ל מס סכומס וכו' קרוי ספיח וכפי' קסומפלקרמכ"ן פרשת נקר כתב סנקרח כן לפי

סקוס נספק 6ל קיר הסנק סעכרי מגזרת ונספחו חל כית יפקנע"כ - וכתב הרמב"ס ויס מן קכמס מס סיפורוסו ויקנרוקו ק"כ כמס פעס סנייס וסליסית כגון העסכ וכוי וס קכמס סיכמס כפעס פנייה נקרח ספיס ועליו כמר. 6ת ספיח קלירן (מק

סיכמס פעס סליסית כקרח 6חיס ועלין 6מר הכתוב לכול הסנת ספיח וכסנסקפנית סמיס עכ"ל : אין מחייכיס 6ותו וכו' • פיקרינקפסכיס קפיס לתנתן כסכורע למקכל 6רס וכללו הכי סופו לעקריס • וכ"פרס" בפרק

מרוכס דף פ"ס והקסו התוספות לחין מחייכין מסמע ס6ין 6סור כסנחתו • ועוד רחס מתייחס וממעגל לעקרן למה לה בחייכנן לקח מיכל חיסור כסנתייחס כרתנן כפרק קי רכגליס קרוק ירק ככרס ולומר6cbחזור לקטנו והוסיף מלתיס 6סור • כנרת לר"י רחין מחייכין 6ותו לעקור לליכס 6סורס פסרי קוס Sח זרען 656 מ6ליקן כחו ומטוס מקייס כלחיס ליכס כיון רקפולקו עסכיס: ורוקח היכח לניח6 ליס חייכוקן חכמיס סל6 יפרוקו סורעס פיס וכך קס וברי סרמכ"ס כפרק כי פהלכות כלליס רכל פיס למסור פנזרעו 6סור מפני מרחית העין לכל כזמן סנרמס פלין זה מלטתו של כפל הפרת bk מחליקן

עלו לין מחייכין לותו למפט - כלכלן : וכפכפול וכמה יודע מהתלתן תרופה למ6כל 6רס כשהיתה זרועה ערוגות ערוגות בנק נכול סניס : על כן : וחוקנתס כס"ס הכי קוס • סמ"ס התוספת מטמט פֿ6ין חיסור כקנתן פיטת קרפניס וניקס כמה שכתוך כריס פרק קמל מתני' לריספין :

ואם

[ocr errors][ocr errors]

.ס נכס לו כסק להפתח גלי רעתית דניח6 לית כחוקס ואס נכחו כסס לומריס לו מקור: כתר הרינרקפתח גלי הנסbחריס 6קרי עקר הכל חוץ מזה חומריס לו עקור 6ת הכל דעתית וכו' מפני ססוס גרלס כמקייס כלליסיטיכי מפני ססוח נרחס כמקייס כלליס : נכס ספקר הנמסיס נידין וקסס ומ"ס מרים פרקין רbחר סמיעט רסלי לסייר המותר • עס הפרס: כיססחתך העלים והפרס גס6רכור] תרגוס לס ומיקו לפי התוספת סכתכתי 65 קפי6 נקתס חכמיס חייכותו מזמר 65 תכסס : ו מטר

למעט (למרן וריו ככן מסר ערוגות ערוגות וכל אם נכש או כיסח אומרי'לעקור את הכל חוץממין והלכןכסכמעט מפני הסיום פרוגק ממין חסר לכלן : גי אחר : ו הרוצה לעשות שדהו משר משר מכל סקייבוקו חכמיס 6ין גרסה פלמיס 5c פתיס כלומר מניח מין ב"ש אומרים ג'תלמים של פתיח + ובית הלל כמקייס כלfיס כמס ס6ינו כין מסר למטר רינק פלס אומריס מלא העול השרוני וקרובין דברי או להיות נורר 6ת סכל : מס סלין כן פלמיס סל מחריפה מלפון כרברי אי : ז היה ראש תור חטיס נכנס בתוך של הכח רלס חייכוסו כלל למעט יפתח ויסור חרמתו וכירןcלי שעורים מותר מפני שהוא נראה כסוף שדהו " שלו (קוס עוסס מעלמו ועוקר מפרספקס סתי חמות רוחב חטים ושל חברו מיץ אחר מותר לסמיך לו מאותו מקנת ומכיס מקנת גרסת על סתי חמות חורן ולסוכן המין שלו חטים ושל חכרו חטיס מותר לסמוך לו ורחי כמס סמניס כמקייס מינר והולך 6ס ירנה על תלס של פשתן ולא חלם של מין אחר רבי שמעון כלחיס: חכל קרין פירס סלמיסלר ניניסן כסו'סמינר

אומר פסופו לעקו'6ס כולל התירו חלק כל מקוס ססרי ככן הן

עושה שיעקור ולמס לf תסגי נרקיס 65c כזרעו כערכוניל: העול הסרוני כמלוס רוקן ליס נמי כמיעוט ולין (חלק כלל בין כפממעט קולס סנזרע העול סחורטיס נוכסרון רקייקונכקעת ססוס כחכ מן סעול לממעט 6חר סככר נמס להפתח הכלליס זרועין ועומרין סקורפיס כונסר : יקרוכיס לכרי סלו וכו' ססעור סלסה די6 קי"ל כרוחת כלליס כסרקו ולח ידע כו כטורט מחייך פלמיס סל פתיס קרוב להיות סוס למלוס העול הפרוני : ז למעט כמו כתלוס וסגי ליהנכן • וכמיס סרמכ"ס כפירוסו תור הון מס תכשיט סל 6סת סכורתו מסולסת כלומר בעל סbס לריס פרקין • וכחכורו עיני ועיין בפסנתרים פקניס וכס"ס זויות Sפון תורי זקננעס'לך ועל סמוקורין קרן זויותמחוררת מסכת מ"ק יף י' : ו שלשה תלמיס סלפתית • רcf תור ולס קרן זוית של סוס סקי6 זרוע חטיס נכנסת כתון לסון סר"כ וכירוסלמי מפרספקס נ' חמות רוחב וכו' • ולקמן סדת סל סעוריס מותר מפני סקול כרחק כסוף סרקו וניכר מסנס ס' לכור וניר מפסיקין לכליס : וכפרק ג' מסכה (' סל6 נזרעו כערבוכיח : מותר לסמוך לו מאותו המין מותר פירס קריגרסתי חמות כורות הוו הפסק • 6ס כן סתי חמות לסמוך 6כל סדר חטין tלו מחותו המין של סרת חכירו וחין דלקמן סליכס רכיס • וכירוסלמי הכי מיתס רכי זעירל ריח גרסת ככלחיס כפרסומסוס רגרחת כסוף פרק חכרו : מותר כסס ר' חיים רוכס עוסס סתי חמות על פתי חמות ומינר והולך בסמוך לו תלס 5c פשתן סהרוחת יורט סלק זרעוסוססbס כדי חפילו כל ססו עיר * ומסתמס כל הסנכתס 6תו ל6סמועינן לנרוק סרקו 6ס טוכת לזרוס נס פסתן 6ס לfולפי פ6ין 6רס וקיימו ספורס רכיס • וסיינו טעמל וסרמכ"ס ספסק לררני עשוי לזרוע תלס 6קל סל פסתן סין לוכו סס תועלת לכל של חייל כפ"ו מסלכות כלליס• וקל דברים פרק כ' לפחה מפרס מין חסר ל6רס עסוי לזרוע ממנו תלס 6סל כלכר 6פילו לס סעור כור ג'תלמיס • וסתס ר' יוחנן למר הכי כירוסלמי ל זרעו חלס לכרוק סרסו 6סור ספרוסת חומר יסעורס זוטה היל מרכיה • ולענין פלס מולו כק לחומרה

נערכו 67פילו סעור זוטח קיס מחייך נסתי פחות • חן קפה רח"כ

כ"ק דסכל לחומרס וכעינן סטורס רכלכלחיס נק"ל למתני כפריות גני קולח כיס וחומרי כיתי ועיין עוד כמסנסני פיג' ועיין כפירוס קריגרים פרקגי ריגמות ורים פרק ח' דחולין : ז ראש פורי כתב הריכועל סמו קורין זניות קמחוררת רחם תור וכל מכל חיות תכנית ספרים בין מcולם עין מרוכט

16 חותכנית וכן מכוחר כפירוס סרמכ"ס : נכנס כתוך סל סעוריס מותר ככר כתכתי כסון פיקנסס'כ"מ רמן התורה 65 כ6סר 6ל6 כסזורע כמפולת יד ורכנן חסרו סלח כמפולת יד כל מקוס סים מרחית עין ולפיכך התירו על קרכ' ררכיס: מפני סהול כרחת בסוף סרקו וכן כלסון סרמכיס וכ"ף כסוף כריך כיחור ו6פסר למדנכנס קרלס פור נסרק סנייס נחשבת

הכניסה ככלל 6ותר סרק ספרי נק סיס קלכן כסחנו מתירין וכססנת מכלל הפרת סממנה ינחק • עלינו לומר סכרחית

כסוף פרק סיוכחה ממנו : לכל חין לנו לומר סליח סוף סדק ממס ססרי קיס ככלל הפרס סכו נכנסה : מותר לסמוך לו • פי' קרנלגל סרת חטין סלנומסייס סרמכ"ס וכלכר סיסמכקו (פרק חכרו: שלי חטיס וסל חכרו קטין מותר לסמיך לו וכו' - ולח הוי מסוס מרחית העין כמו כמכע סרקו - ונקכי סכן וסל חכילי חטין דbלו ממין חקר מ:15 65 רות מנוי למתני ולח תלס סמין חתר וק6 מות' לסמיך לו מאותו המין ונכית כסס סר"י קורקוס ללרנותח דל6

SE תין 6חר נקט הכי : של

של פשתן | פי?קרינסברוקינלע סbלזרעוהו bס חל כלילכקסדת ומסיים קרמכיסנפרק ב'מסלכות כלליס וכמכס כזרוע להפחתת •

וכירוסלמי

:

:

[ocr errors][merged small]
[ocr errors]

זכירוסלמי קניזו קרים דחף תכל קמ6 לוקח כמתכוין לבדוק לכרכו זרעו כדי לקנות בו : 6חר זרע פֿחתן וחסר כל סמי בין סרי ומכל מקוס 6סור כסמכס סרקו מפני מרחית עין וכרפוס 6סור לסמוך פלס חסר פהרוחס 6ינו יודע ללכרוק סרקו קול הירושלמי הגירסס מפוכחת :

? פוסק : מותר לזרוק כקנס סל פשתן סתכל יולעיס סחין ח אין סומכין (סדת תכולת חרדל ומריע ופי קרן - מתכון לקייס לפסקן מלח לברוק סרקן 6ס קיס יפס למתן coני מיניס סללו

והלכה כתיק : ח חריט מזיקין

נתכולת וכו'. כך אומר אחד ורעפשתןואחד כל המינין ר'יוסי אומר כרכוס יערי וקורין לו כערכי הלכך כרחק כמקייס כלליס אף באמצע שדהו מותר לבדוק בתלם של פשתן : קורטו"ס ושני מינים הללו נסרק • עין • גס סרמכ"ס ח אין סומכין לשדה תבואה חרדל וחריע אבל היינו חרדל וחרים המזיקין כפירוסו יסיכ טעמ6 מסוס סומכים לשרה ירקות חרדל וחריע וסומך לבור לתכולת ולס לס סכעל קסדת keו סמיניס מפסידיס וכו' •

ולניר זרעה ורונה כקינתס לס סית רוקחת רסס כןסחר כל המיני

מניח לחלס 6חר סיזרע לסל מותר לסמוך לפיל 65 פריגן 6ל6 תלס 6ל פסתן וו6ר כל מפני חלוקמיניס סמוך לתכולה שלו קלכן נרסס כמקייס קמיניס fסור סוסכס נמי דתנן 6ין סומכין לסלס מסמס כלליס כטרק :

חבל סומכיס למרק ירקות ס6ינן מזיקין רכין שלו כין סל חכרו של תנוחה ול6 SE מין חסר י וכן לפון לירקות והרוחס לומר סל 6רס 6סר הס ונעל קירקות חיכו סרמכ"ס כקריל כסיף פ"ג מהלכות כלליס היתה סרסו וסדס מקפיר עליסס 6ס הן סמוכיס לירקות סלו לפי ס6ינן מזיקין הכירו פנגרו זרועיס סני מיני תנוחה וידוע סbס תכולת חיכו לקן : וסומן ככור 6סיס נתון סלק סל תכולת מקוס נור כולל רק תחמשת מיני דגן וכלכתר סס סרמכ"ס כסוף פ"ק פלינן חרום וזרוע נית רוכע לו יותר סומך סס זרע חקר ממסכתיכו סוס מסנס כפרק " דנדריס ולכן חין לומר דסכל וכן'סומך חכל'כיר וסול מקוס חרום : מיירי טטרה סל חכירו זרוע סרלל וחריט וקמסמע לן החפילו

ולגפה הכי 6סור קול לסמוך * ועוד קסס מסי סכל דנקט קני ול6 נקט ספייסי סטיס למזיק כמי (תכילס ולח פרינן לעיל 6לכעלו מחליקן כרתנן כסדיס וסרמכיס כחכורו סוף פיל פייסטעס נהפוך סכתג מותר להקיף חרדל 6ו חריע לכל מין חוז מן התכולס מפני פלינן מזיקין 6ותס וּקְקסס ככסף מונסנס כן הקוסיה רק6 לס פריכן חל פשתן * ותירן נסס הר"י קורקוס רסס רנקט סכח חרדל וחרים מטוס התירס נקט רקו דמותר לסמוך לירקות חרדל וחריטוסלק6 דעתך מינה ספקית מותר לסמוך גס לתכולה קמשמע לן דל6 לפי fcין מפסידין חותה. וכל סבן בחר מיניס ס6סור לסמוך כין ירקות כין לכוחת ער כחן : חכל לפירוס דקכח חינופולס זס קתירו : ולקמן סכתוכקנת סוכר ומים סר"כ ולס 65 סכעל כפות זרעס ורונה'כקיימס: כלומר למי 6פסרגס כן לומר סזורעס לנרוק כלכר רהוט5 כריך חכן כמתכוין לכריק קיימינן רfי לbו סכי 6פילו תלס של פספן כמי 6סור כמים לעיל כסס ירוסלמי חפיי הכי מפני מרחית העין 6סרו כקני סלפי סין מזיקין קרכר נרחת ס6לו לח רכרה בקיומס לס סיס זולטן כדי לכרוק סרקו כלכל סוחיל ומזיקין וסינופסיס סריג הלכך נרחס כמקייס כלחיס : לעיקר קפילס 6קיוס כליס לכל 6זריעה ניכל קפירס לכמתכוין לכלוק קיימינן • סלח מפני סמזיקיס יממרו קרוליס סלקיומן זרען * ומים 65 היה מכיר 65רס 6חר וכו' חתיס כרכנן דרכי יוסי במסגסי' פ"כ רככח כתר * הסכרי על סמזיק לסרחיק עכמו: 6

°פילו לקרמכיס המכריך ג'טפחיס נקרתיק קל 69 סגי לענין כלליס כירק כתכוfס כפחות מססה טפחיס • והס רקחמרי ול66תתחרדל ללכוריס רכותח קחמרי רספ"נ רובוריס נמי מוקי לסרדל כמו ססכלוס טס נסייעתס רטמיס 6פילו הכי ל6 יסמך וכל שכן ר6סור לסמוך לתכולה פלין התכולת כזקת נסרל • ולפי ססקלכס כרכי יוסי 6יכ6 לחוקמי מתני' כמי כותית וכגון סירוט והסלק סגן זרוע קסכרל נקרע הי6

SE כעל סרת קתכולה • יקמשמע לן למסור לו נקניק חסר לורט דחף על גג רל6 חסרינן 656 כססו6 נעלמו זורע לו כדדייק סרמכ"ס כפרק ג' מסלכות כלליס סל6 כלמר קלרזל6 תזרע כלליס 6ל6סוך לה תזרע כלחיס קלכן מותר לקנידי סיורט סעוריס ככר פרק חכירו של חטיס

קכי כמי נידק הגן מרכס קריגן מזרע קזי"ן כקמן. ולגוסס מלסון נפעל וסוס מסמע סל6 תקית נזרעת דין על ילו עין על ידי 6חריס 6לח קריכן תזרט הזיין כסכת ורפוס סמטמטן לתת ל6 תורע מלך

לכל חין חיסור לחקר הזורע מין 6חר כתוך סרן כסזורע לעלמו וקמשמע לן מתני' רbפילו סכי כסלו סמינין 6סור לסניס ל6חר לזרוע מפוס קרועיס סיחמרו סלי 6פסר סקנים לחקר סיזרע כטיקן הלו קמינין סמוך לתכולתו • חלל סוס זרען • ולפי זס ניח6 נמי דנקט קני קרתי רקח כחתר סורפו קיימינן ולח רמיס למסי לחסרינן לכיל כל סמיכין חון מפלס 55 פשתן דלעיל כסקול פכמו זורע • 656 SLסון סר"כ'וסרמכ"ס כפירוסס ל6 מסמט דחיירי נחקר 6ל6 כעכמו ונס קומיס הפניית לחמסי 65 תכי ספיקי סטיס עדין כמקומס כומרת : °(לילי י"ל בזק דחין דרך לזרוע ספיחי סטיס 6ל6 ערוגס ול6

תלס כל סכן, סרק סלימס : בוחרים פירס סר"כ כרכוס יערי וכו' • ועיין מנק סכתכתי פוק כמפנק ק' פרק גירעוקנין : לבור עין פרק ג' מסנקו (מה שכתבתי לעיל כמסנס ו

לגעת

[ocr errors]

כתר

ולנפק גרר סכניס סדורות כעין חומה כלל טיט : ולדרך חס ולנפח פירס קרינגלר הכניס סלורות • ועיין מס שכתנתי דרך קיקיך מפסקת כין סתי סלוס מותר לזרוע מין 6ק' כזו ומין כמסנס כי פרק ו' רפחה : 6' כזן : מיסך על ה6רן סלין נופו גכוס מן סחרזג' טפחי' 6ס ולויך פירס סר"כ דרך היחיד - מפורס כריס פיל רפלק ים תחתיו זרע מותר לסמוך מכחוז זרע סחר רכגרר רמי :

חרכט 6מות • ולח תכח קכח סניל סרכיס ומכיל ולסלע 65 6כטריך למתגייס

קימיל לקכועיס כדתנן סקס לסין לך מסיכהגלולת כזו 6

% ולניר ולגפה ולריך ולגדר גבוה עשרה טפחים לענין כלס ל דיקס מפסיק c65מועיל רחפי'סלט כעינן ולחריץשהוא עמוק עשר'ורחב ארבע ולאילןשהוא וכריך ניתן סקי פחות ולכן חרכעס רוחכ רכפחות מכלן מיסךעל הארץ והסלע גבוה עשרה ורחב ארבעה: 6ינן מפסיקין ולסור לזרוע סין סתק מחינת להפסיק : ט הרוצה לעשות שרהו קרחת קרחת מכל מין סני מינין מסכי עכריקס מזה ט קרחת מקום פנוי 6חיכו עושה עשרים וארבעה קרחת לבית סאה מקרחת ומזס : ותרוייסו לחומרקי זרוע כפרוס מרוכע קרוי לבית רובע הורע כתומיכל מין שירצה היתה קרחי והיינו נמי טעמס רלס קני קרחת כמו כקרחתו לסיינו אחת או שתיס זורעט חרדל שלש לא יזרע חרדל קכס כחל וסלולייתני סתס: פנתרס הפער ולמקוס חלק: מפני שהיא נראית כשרה חרול דברי רבי מאיר ולסלע

קרין עפריס סרכפה קרחות לבית

וחכמיס

לbסמועינן להפיץ פחה וככל קרחת זורע מין

סלט כעינן 6רכעק רוחב לקל וכית סלק קול סמסיס 6מס על חמסיס למס וכסתס ססוליb ולס כעפר למס נדר tcו נפסס לסס גדר סני כננות פוסק כו כיור קרחות כמכחת כל קרחר עסר 6מות ומני טפחי' מסרק ורוסס כל סרוח כך מכחתי כפירוס ססזכרתי

וכתב" ומחנס 6ירך על עפר למות רוחך כינד 6ס תעסס מסתפיס על קריס ורוסל 6רכעס דקתני כריס6 נכי סרין סגפיס וגדר כמי ממפיס כית קרחות תהיי כל קרקס עסרעל עפר קח 6חת מסן קחי ומיסו לס יתכן רחינו מענין 6חר ר6רכעס וגרר ללר כדי שיפרו כיר קרחות ותחלקנה (כיר רכופות במכלת כל כעוכינור של כרוחב 6ע"פ סעניו כלססוס 6כל 6רכע' רסרין רלועס פני טפחיס ומחנה רומן על חורך עסר סכל מס סיס 6פי' 6רוך כמה חמות כעי ר' טפחיס מספתו 6ל ספת פיל כת ססטפחיס הרי שסיס טפחיס לעפר 6מות קן כל רכופה וסטעס מכוחר לגלר נרחר פמפסיק מס סחין כן סרין • ועיין מסלו לרחם כל קרחת כמנחת כל קריק עפרfמות ומני

כפ"ו מסנס גי ויי ועיין כ"ג משנה ג' וריס פין : טפחיס ומחכה לורן טל עסר 6מות רוחב :

מקרחת בית ט קרחת פיי קריב מקום פנוי ס6ינו זרוע וכ"פ סר"ס • רוכס ססרי יכס6ספסרי' ו6רכעס רכיפיות סל קל תן לותס

ועל סס סמתחנת קולס קזריעה חולק הסרת נעזריס ולרכפה קרחות הרי לכל קרחק בין רוכע : כל מין לחלקיס קורס כולן קרחת קרחת בין סגס6ריס כלתי זרועיס סירנה ולח מכריך רכי מחיר הרחק כלל לכיון למרוכעות סן וכין סנזרעיס וסרלכ"ד נפרק ד' מסלכות כלליס כתכ מקוס גרסות מפורסות ומכללות זו מזן : קיתס כתוך סוק תנוחה קורס נקרח קרחת י וכרחה לי פרונס לומר נקר גס כן קרחת חקת 50 כית רוכע 6ו סלי קרחות : זורעס חרדל קרחת 6S כלכרי כסף מפני ספירס דרוכה לומר לוקח מקוס לחינוכרחה כפות חרדל בתוך סרק קכנחה לכל סלסה קרחות קורע דמ"ט • ומ"סקר"נ כסקול מרונט כלומר רסלר ברחות כסרס קרל נמוך סרק תנוחת לפי סbין רגילוק חרוד היינו מסור וז"ל סרמכ"ס כפרק הנוכר ומה בין קמפור לזרוע מן הסכלל פרס גדולס וסbר מיניס 6פילו סלסה לקרחת פרמטור חריך והקרחת מרובעת - עיר : נמכר קרחות חיכן ברלין כסלס כיון סרנילין מקוס 6ינו מרוכע סוס הכלעות ממססbי 6פסר לן לרכעכית

לזרוע .סת מרונט לפטריס והרגעת חלקיס סיריס כל חלק מרובע

סוס קנלעות ספנטון לעסות ססה סורוס סל 6רנט 6רכע יעלת כל חלק סכיס עפר למות וחכס על שמנת חמות וסלים • הכל יקר6 נס כן מרוכע

הכל יקרח נס כן מרוכע 6ף על פי ס6ינו סית הצלעות כי פמונות רכות נכלל המרוכע (6ין נת6ריך כקס וכתוספתל וכמס רוכע עסר למוק ומחכס פל פטר חמות ומקנה מרובעת • רבי יוסי חומר 6ף לרכת כסניס כרחכק וככר כתר קר"נ כמפנק ב פרק ג' רפח ופעור פסר חמות וכו' ססן כקירור בפל כסף מסכת כתר כפרק ג' רמחכה לכתוספתס לחו לוקלס . . וקר"ס כתכ כמסנס דלקמן המחנק כסמס נת חמסה

טפחיס וקעטר כחמת כק סשה טפחיס זורעס קרל • ומתניתין דלעיל רלס כרכי מחיר ולח הוי סתס וfק"כ מחלוקת סכמיס ל6 פירסוסכס לענין סרדל •

לכל חין נרחס לפרס ולסכי ל6 פליגי מסוס לכקרחת המרוכט סכירה לקו נמי לחרדל פרי ל6ס כן סי ליק

נסרמכ"ס לפסוק כן כחכורו : שלש לה יורע חרדל • פיי קריכסכרחת כסרת חרלל חבל כפחות מכן לח • והיינו לענין כלליס • 6כל לענין פלק קני כל פרונק כסס כפני עכמס כדלעיל כמסבק פחת פרק ג' מסנס כי • ועיין כפרק ולקמן מפנקני :

יב א קטע

[ocr errors]
« הקודםהמשך »