תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]

קרין וכן סרמכ"ס כי סנקס ססיס רחוי ליפול מסחר מיני מפסיד לענייס וחכמיס מתיריס מפני ס6פשר טיפול לקט זרמי' יפול מזס מין סגרוט וטעמס סמכיון ססוח גרוע יחוס מסחר זרעיס כמו מן הטופח וסלכס כחכמיס יפירוס חסר סין סרנס על ס6ר המין תטוס ימס סbין כן כסקוכר מן החל בלכר מעלין מיס כגלגל מן תנור לתפקות לת ססרס 6ן לסרכינס חין כלן ccc וכופל כנס סכופל - ומ"ספרינגפירוס 6חר וסוח על פיה) מפקס טופח עליק נפעס סתענייס כסיס כסכיל מפירוס קריס לכר"מ סמין

הלקט (יפני סקול מפסיר לכעל סכית ספסלו יפירוס מפני שאפשר : ו בעל הבית שהיה עובר לענייס וחכמיס מתירין מס סמתקלקל סרקן נמס ממקום למקום וצריך ליטול לקט שכחה ופאה מפני סלפסימיסומותספסר

סלינו מרנינו : ומעשר עני יטול וכשיחזור לביתו ישלס דברי רבי סל טניס כזת ויתן כעל ה כשלו *ס*6 גרסת אליעזר : וחכמים אומרים עני היה באותה שעה : קסרס כפי ססומס סיפומו

שלו פטור וסל ה המחליף עם העניים ( סיפלו ) בשלו פטור עליו ולרכי מחיר רfמר 6ין ענייס • וכן סעתיק נספר (סי6 Sc) וכשל ענייס חייב • שנים שקבלו את מגלגלין סמין לכעל סכית החגור'וכן לסוןסר"כותרים: השרה באריסות זה נותן לזה חלקו מעשר עני וזה קפסרו ונוטל מן סענייס : ובשל ענייס חייך כתר נותן לזה חלקו מעשר עני • המקבלשרה לקצור. י

המקבל שרה לקצור י עני קיק כסותה שעה קרין וחייב לעטר

אסור ופטור מלמנס והלכה קורס סיתן לותו לעני

כחכמיס: ה המחליף עס ומסייס יריס כרלסכחן לעיל גני פכולת פנתערכת

הענייס נותן תכולס 6ו פירות לעני כחלון מר טלקט : שלו שקבלו הסוס כריסות וכו" וכתר הריני וכעל סכית עני פטור מן המעפר ננס שנתן לו חסור בלקט : פרקו לכתיב 65 תלקט לפני 6זסרס לעני סלח ופלס : וסל ענייס סייכ מס שנתן כעל סכית לעני מתכולתו ילקט סלקט סלו • כפרק קמח דגטין דף ס וסול סרין לכל וחייב לעפר קודס סיתן קו לעני : סניס סקכלו 6ת הסרת המתנות ומסוס המעסר עני 6S רמי ללקט כמו פכחת ופחת • ותס ענייס: כסריסות למסכ' לסליס ולרניט וסן כעסיס ככעל ולפילו סכי סתיס לפי רלס סנ6 לן כין מתנה למתנס סלכן קנית וכעל כנית פני לסור ננקט סל פוקו רכתיב

65 תלקט חניכ6 ליס לתנ6 לחסכורי כמעסר עני וחף על גב רכגטין רכי לעני חוקרת לעני סל6 ילקט סנקט סלו וחייב לספרים מספר 6ליעזר ררים לית לקן ורפ6 לחזמרת וכו' : ורכנן דרסי65 עני זנתת לfותו לעני חסר ולוקח כל 6סר על חלקו כעסת פלקט לפני ס6ין 6תס רסלי לזכות לענייס לומר לרכנן תרתי כבעל הבית ול6 על חלק חכירו כלכך מותרין ליתן זס לזה מעסי פגעי פסורלי דרסת דירתו לתוך סוס ליס למימר ולקט קלירן עני:סקכלת ממנו למחנה סוכס כמחוכר חכל 6ס bמר ליס מס לפני ולגר תעזון 6ותס ל6 תלקט ומר6סמך קרה וכתר לס סfתס קוכר חין לו חלק ל6 נתלוס וחיוך לקט שכחת פחת הכל תלקט לעני סמכינן נמי 6זסרק וכו' • ומתניתין וסכf ככולי על בעל הסוס וfע"פ ססכחתת עמריס כתלוס נסעת עמור עלי:6 ולכן סרמכ"ס פסק לס כפ"ו מ"ט על פי סחין מכל מקוס כחן פטור לל6 קרינן כיס קלירן סוחיל ולס זכס! הנכס כרכי 6ליעזר כדלעיל : וכן סתמס רס"ס נחולין דף

כתלוס קל"6 פיננסין לך ררפס רזסרה • פמפמיניס וסלכתר קיל ורבנן נמי סכירס לסו ולפוס קן סוניס לגטין מפרסינן נכ"מ דרכי 6ליעזר ל6

6מר רfמריכן תרי מגו 6ל6 כ6רס כעלמ6 חבל ל6 ננעל קטרת רכיון ררריס רכי ליעזר 6זכרת לפני וכו': ול6 סכיר6 לקו c5"ס ריין כרמסיק כירוסלמירלהבריקס דרכנן קלמר לסו 6לס 6פילו לרכרי עכמו קיfמר וכי סילך וכו'לככעל הסרת לה סכיר ליס סיכול לזכות • וסירוסלמי 6פסר רלח סגר דרכי 6ליעזר ררים חוקרת וכו' חי כמי ס"ל דררים כי מכל מקוס רוקח כסרס סלו 6כל כתרי מגו וסיינו מגו דמי כעי מפקירי וכו' -תו ל6 מקרי כעל הסרת • ומכל מקוס סירוסלמי ל6 כככלי רכחולין דף קל"ו רחפילו כי מפקר וסדר כי מקרי נע ספרק ופסק כן סרמכ"ס כסוף פ"ה וו"ל המפקיר 6ת כרמו וכו'וכת כולעלמי וכנרו חייב וכו' מפני ססיס סלן וסריקול bלו וכו' ופטור מן המעסרות טיכיוחס כן ספיר נסיגלית ר"ח וכי הירך וכו' לרכריעלמו דודלירכי קסיס לכרס דסרמכ"ס סכי נמי לכותית דורסי פקונו כל הסרת ועדיפס דקל התס יפקיר נפעל וסכ6

65 ספקיר 696 רמגוחמרינן • לכן גס ליןלומר דקתס רונה לזכות בכרס עכמו דלס כן פסיטל ללמס יסיס פטור וכי קטני סזוכס נגיף קרקע המופקר ל6 יסיס חייכ כמתנת מנייס ומלי קמ"ל 6לס ול6 נכרו כ"מ סיכת נגיף כרמו ומסוס דסוס כעל כרס חייכ וכרמסיקן סרמכ"ס מפני סכית לו וסלי קול שלו וכלומר סגרה כחלוסול גס עכסיו פלו ומרסונרך לכתוך ססיס סלו סמכינן דסלי כעני סזכס לס וסיינוטעמ6

65c רנת לזכות בנוף הכרס : וכור לי זכק כגוף וכוס למר פטרו סרמכ"ס מסמעסרות ותס כתלוס פתית נרחה לחיינויותר במחנות טניס סכסעת סזכייס 6ל6 65c זכה בגוף הכרס ומסוס סכי פטור ממעסרות ומס סחייך כמתנות ענייס מתעזור יתירה כרורס כפרק הזרוע ומסריח נופל סמעינן דמיירי כל6 רנס סיזכה כגוף הכרס רלס ל6 כן קרו למס לי ו6פילו 6ס לין כל זס דעת סרמכ"ס לל6 מפקיר כרתו חין הכונה פרפקיר הכרס ככמו רק מה סנדל זכרס קרי ליס כרס מכל מקוס רס"יכן קול סוכר ומקייסכ ספיר גריליק וקלי לייקליטניק סכקר והדר חיה ולקט ניק כפיחס וכו

כפיק

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

כתלוס וגר שנתגייר לחקר קניית זרחייך נסכסר לפי ערני ונפיק לתמורה רן ז' כתון כתוס' המפקיר וכו' פירס"יfע"ג קורס היינו מסוס דקרינן ניק פוך ומכל מקוס מרחי טטמס והפקר ככור וכו' ולומר ר"י והחיוך תלוי היכר וזכה בנוף 65 מקייכיכן גרבלקט מחקר פעקרו כמחוכר: ו כמוכר סוקו הסרת לכל סיכס ול6 זכה רק בפירות כטור מכוערוכין : פמכר לו סרק וקמתת לכל מכר 6ת סקמס כנגר וסייר הסרה ולכתי 6יןיכות פרטייסיק סוכר כן : מותר בלקט לעכמו סניקס 6סוריס בלקט

: ונסכקה וכתב קריר וגל פכחה ופחת 556c זס לכי אסור בלקט שכחה ופאה ומעשר עני • אמר רבי פנתנייר לחקר קנירה לחייך קורס פון וחלל זס 6ני קורח יהודה אימתי בזמן שקבל ממנו למחצה לשליש כסכחת לפיל גפ"ר מפגה י') קניין : המוכר מותר כלקט ולרכיע אבל אם אמר לו שליש מה שאתה קוצר היינו מפו' דקרינן כיס סון • פכחת ופחס 6ס קול פני : שלךמותר בלקט ובשכחה ובפאה ואסור כמעשר עיין כפי' למסנס דלקמן על מנת פילקט כנו 6חריו עני : ו המוכר את שרהו המוכר מותר והלוקח רלח מחייכין גס כלקט מחקר פפ"י כן הפועל מנכה לו מן אסור • לא ישכור ארס את (ירושלמי ספועל) הפועלים שעיקרו כמחוכר וכן לסון המכירות וכמכח פורע חובו על מנת שילקט בנו אחריו • מי שאינו מניח את קריסכלומר רכספת קכירתן מפל ענייס : fל תסג גכול . העניים ללקט או שהוא מניח את אחר אחר לא או מהקרקע נעטר לקט : פוליס כלומר 2 תקרי טונס שהוא מסיע את אחד מהן הרי זה גוזל את העניים ואסור כמעט ענייםמסוים 656 עוליס לית למפרסי 6לו על זה נאמר אל תסיג גבול (ירופלמי פולס) עולים : ללכר סקנור ויטלו טוני מכריס פלח תפנק ז העומר ששכחוהו פועלים ולא שכחוהו בעל כן חלק סרמכ"ס : החוקרות סכתורס 6נתנת הבית שכחו בעל הבית ולא שכחוהופועלים עמדו ו אל תסג גבול עוליס • ליונלי מלריס וחית למפרסי עניים בפניו או שחיפוהו בקש הרי זה אינו

לסין קרינS6 תקרי עולין 6לו כני 6רס סירלו שכחה : ח המעמר לכובעות ולכוטסאות עולס 6ל6 עוליס • וכתר מנכסיסס יקרי לקו עולין לחברה ולעמרים אין לו שכחה ממנו ולגורן יש לו סרמכ"ס וזס על דרך המדרס לפון ככול כדרך סקירילטור שכחה • המעמר לגריש יש לי שכחה ממנו ומעקרי bסון סקרס כי חוקיו סנינהור : ז ולח סכחו ולגורן אין לו שכחה • זה הכלל כל המעמר המסך וקכוס יתחלפו קלקס כעל סכית וכגון דכעל סכית למקום שהוא גמר מלאכה יש לי שכחה ממנו עס קנתס וסס נופלות מן כשרקרקחי נכיס וזכי ניק ולגורן אין לו שכחה • למקום שאינו גמר מלאכה ככתינס נסקל פ"כ - וכתר לכל נעל סכית כעיר הוי אין לושכחה ממנו ולגורן יש לושכחה : כפל יפת מרח' פרוזקקי רז"S סכחת 6ע"ג דלק פכחו כעל

• פרק י

לזה מסוס וקיימלן מחי הבית : ח לכוכעות לעשות

מק"ל מנות המפורטת בתורה מהן כמין כובע כרC6 סכך קין רניליס לעסות עטרות SE

65 תסיג גבול 6מנס לפי זה ניחח פקוריענוסח יפנס ממת סכולין ולסיס כרfס: לכומסחות חינס גכוקיס וכולטיס סגכלו רכותינו על פי הקבלה חיזקולקט וחיזקו לינו פיס • למעלה ככובעות !6 נכפפיס למטס 6ינו גרלה כל כך כמה ומ"ס עור קרנות עולס 6לו בני חלס פירלו מנכסיקס רתימל הלל קול כמוס עמרי : ולחררק קנר מעט ופמרכרי סנייפירוסיס פליגי כקו סמורחי כירושלמי וניל פלונתייסו לגלגל פיסס לעסות חברה קטנה על גבי גחליס • פיח ים מטוס דתרי קרלי כתיכי כמסלי סלכסימן כ"כ וסרנסימן כין פקוכריס מכולת ומנדיסיס חוקס כמקוס 6חר על פתתלסף ומלן דדריס פירוס קמס נסיך לקרח קמח לסיומית חפר עסן ולז גוסליס לותס למקוס ססיס התכולת ומקי' קליפס נקרח לכותיך והיינו פולי מנריס ומלן רייס פירוס תנין פסיס גורן ומססמנליסיס על גבי קרקע נקרח כוכבות כרמוס כוכע לקרס קניין לסיומיס וכסרי יתומיס 6ל תכל ויתומיס

מכימין כלחם ומה סמגליסיס כספירס בחרן נקרל כומסלו ענייס קרויין ככתוב כדכתיב נגר וליתוס • וכמו סספרס • לפון כמוס עמרי ומס ממגריסיס כענולס כרמות לכן קרסיס

כס"ו כפיו כמפנק קי ? נקרס קריס על סס סתחררת עגולה: ולפמריס טסה עמריס "לחרוח כתר קריס קכר מעט ועמר כרי לגלגל וכו קטניס וסופו לעסות מסניס וסלס עומר 6חר : לין לו סכחת

כלומר ס6ין פעורו S6 כרי וכו' ומפנס הכי כלומר מס 6סכת כסוק כטער פמוליך ל6חד מן המקומו' הללו ל6 סוי סכחת סחין מניסיס עומריס קטניס כ6לו חלה חינו פכסס וכתיכ כי תקנור קניין כסון (שכחת עומר נסרק מעפריס כמה כסלו ניחר ולנקט לגלגל ליסנ6 לירוסלמי מס קניר סחין לחריו קניר 6ף עמור פ6ין 6חריו פתור יכס 6לו

הניחו קרים (חררת גלגל : פיס 6חריסן עמור : ממנו ולגורן יס לו 6כחת המוליך מחקת

פרק 1 מיקמקומות הללו לגורן וסכח פומר כ6חת מן המקומות הללו פול פכחת : קמפמר לגריס ורונק פיסלכו כלוקו אקוס פס ילוס 6ותס יסלמכסה : ממנו ולגורן וזס נמלן פליקס

ו

ס

[ocr errors]

פרק ו הבקר פירוסו כמו הפקר'הריש• פפניקס קניית 6חר כך ומוליכס למקוס 6חר ללוס 6ותס 6ין לו מכחס :

והפיס ממוכח הספה ועיין כמסנס גי פיו פרק ו כית סמלי חומרי קנקר כענייס מי שהפקיר לעניין דעריות וכמסנס ניהפכת פ"ח וז"ל סרמכ"ן כפירו' החומם

ול6 לעסיריס לין ספקרים לו ופטור מן סמעסר נפרסת קלוסיס כפסוק כקורס תסיס עיקר • סיל ככל מקוס לכתיכ כלקט ופחת לפני ולגר תעזוב חותס מס תלמוד לומר נחסנס ככית וכס"ס קחליפו

תעזור 6ותס למד על עזיבת כפ"ס : פרקו בית שמאי אומרים הבקר לענייס 6חרת דקיינוספקר היה כזו הבקר. לענייס קנקר

הבקר • ובית הלל אומר אינו מה זו לענייס ול6 כעסיריס פיי קריר וכתיב הפקר (ירושלמי קכקר) ער שיופקר (ירושלמי יוכקר) אף 6ף מס סנ6מר כמקוס 6חר לעני ולגר תכוון 6ותס מס לעשירים כשמטה כל עומר השדה של קב קב לענייס ולס לעשיריס : לף תיל תעזון 6ותס למל על ואחר של ארבעה קבין ושכחו כית שמאי אומרים לכפיריס כסמטה דכתיב עזיכס 6חרת לסיינו הפקר אינו שכחה • ובית הלל אומרים שכחה: ב' והסניפי' תסמטנה ונטשתה וכו' ירושלמי - וסטיג לרסינן העומר שהוא סמוך לגפה ולגריש לבקר ולכלים מס חיל ונטפתה למד על מתפור עזון נפניקס כרים ושכחו בית שמאי אומרים אינו שכחה ובית נטיסת 6חרת לסיינו הפקר פ"ד מ"מ סמעינן מיניס נמי

הלל פקיס כסכיעית מת פנימית נכן - וכולס ככלל תעזוב •

לענייס ולעסיריס 6ף הפקר זעור 5 רמ6ותס דריס סקול מיותר • ועיין לקמן : לענייס ולעפיריס : ג לגפר נדר סכניס סרורות זו על ז כשמטה פייסריך לכתיכ וססכיעית תשמטנה ונטסתס מס כלח טיט• ולכליס כלי המחריפה : כית סמחי חומריס 6ינו

תלמוד לומר ונטסתס וכו' ירוסלמי • ובית הלל. סכחת פלוגתייסו לכיס ובית הלל בפומר שהחזיק כו לסוליכות מתעוול 6ותס מיעוט זה לענייס ול6 לעסיריס לכל מק : לעיר ונתנס גלוקגפת סוככל הנרים וטכחו 6ס סכ"סומרי סנ6מר כמקוס 6חר כענייס ונעפיריס • וכית פמחי תשמטנה חיכו סכחס פסרי זכה כו : וכית סכל fומריס סכחס וסל רתכן זנט:תת מיעוט זס לענייס ולעסיריס : י 6כל מס סנ6מר לקמן כמתני' הפומר ססחזיק כו לסוליכו לעיר וסכסו מוריס כמקוס 6סר לענייס ולס לעסיריס :

,כ"ה כ"btcיכוסכחת זהו כלס סגיסו 6כל תנפק לו חג ואחר של 6רכעס קכין לשון הריס כירוסלמי מפרס טעמס קנדיס פי' 6חר כיס fומריס חינוסכמת 6פי' כעומר סלה

דנים פלוס יכול לחלקו לעמריס סל קכ קכ ולעזוק החזיק כו כלל ל6 סוי סכחס רסוחיל וסניחו 6כל רכר סמסוייס ממנו פורס : קוסיל ועומרי הסרת קטניס סbין נכל 6חל עתיר לזכרו ובית הלל סומריס סכסת כל זמן פלס סחזיק כו וסחו כי 6ס קל • וכן עומרי הסרת Sc סניקכין וחסר סלק: ומוליס כית סלל 6לס החזיק כו וחחר כך סכחו סליכו סכחס קנין וכית סמלי לטעמייסו לחמר כפרקין נ' לענייס ור' לכעל כוסערינן כסמון :

הכיס וכיה לית לקו רולין : ג לגפה פי' הרב גדר סכניס סדורות וכ"פסר"ס : וכ"פ עול הריננכלליס פרק כ' ופרק ר' רעדיות 6כל כמסנס גי פין למניע6 מפרס ספי'רס"התס: ובית הלל לנמריס סכחת

ובית הלל 6נמריס סכחס : וכתר קרינוקס דתנן לקמן ומוריס בית הלל נכים סחיכו סכחת זקן כלל הניחו 6כל הגפה וכו' : ותן רכרי סרמכ"ס : וטעמ6

6יכ6 למימר לכ-65 סניחו 6כל 6חר מרכריס סללו 6ע"פ ססכחן חיכו סכחת סוליל והחזיק כו לסוליכו לעיר • חבל כשהניחו 6כל רכר מסוייס 6ע"פ ססחזיק ככר נקוליכו לעיר הוי סכחה • ססוכריס לסכחת על ידי עכמך ולח כסיס רכר קנורס כסכחת סע"שהחזיק כו ולח הניח הכל רכר מסוייס נרס לו bסכחו • וכיוכח כזה תרחה במסנת ר' כמס סכתכתי פס כס"ו • וכירוסלמי וקסיס לכיס הנפת וקנדיס דכר סגול מסויים וחינון חמרין 6ינו סכחת • וקסיס לכיס כקר וכניס לכר 6חיכו מסוייס וסינון חמרין פֿכחת עין הרי פסנר הירושלמי הסכמת המונת חכל רכר מסוייס הוי סכחת ול6 כן קמונס 6כל לכר סחיכו מסוייס •

וכתכ סר"ס מתוך הסכרח היית גרסת חיפכח ורכה פסנ6 מסוייס קסיס לכיס 6מסי קוי סכחת לכיון ססוס כמקוס מסוייסקו כסלו 65 סכחו ורנר סbינו מפוייס קסיס לכיס 6מסי 5 הוי סכחית וסמס טעות סופר יסכירוסלמי עכ"ל - ויס רחית לסכרת הרים מרים פיו דלקמן 6ס ל6 נחלק כין חילן סגלל כמקוס מסוייס לסוס המניח פירות כמקוס מסויס • וכן נדחק סריס לפרס כפירו' 6חר

:כתב קרן רמתניפין ללקמן רוקח יכל לרכי יסוסע • °מתלי טעמ6 לל6 ס"ל סיקל יותר סכחת המונת כרכר מסוייס 6כל בלמי דכתכיכןfין לסטעות גירסת הירושלמי • °סוך הרחת לי כניתוף מסר"רbכרסס סי' רכירושלמי עכמו פריך fמתניתין

דסכח מתניתין דרים פטו לתנן כמקומו פתוח עומר ככר הגת לו ככר פרנק מתניתין רכיס 6מרי חיכו סכחה חמר ר' יוסי ר"ה קיל תען רכר מזוכר ככורכר מוכר כרס הכח רכר תלום בכורכר מחוכר טייכ י ...לפון סרמנ"ס פ"ס מסלכות מ"ע קמיק כו לסוליכו לעיר והניחו בסוהופכחו 6ינו סכזס 6כל 6ס נטלו ממקוס למקיס חטיפ שהניחו סכנין לנפת לו לנדיס bולכקר 6 נכניס ושכחו הרי זה סכחת עין ומ"ס קרין נפילוס חזר לכל 6לו דכריס זס וכריס מסויימס

נירוסלמי קרי לכקר ונכניס

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ג ר6פי סורות העומר סכנגלו מוכיח לקמן כסמוך מפרס

וככליס ליכו מסוייס • היינו כלפינפס וגלים : ד פניס ססתקילו מלמנס פורת סל עמריס זה הפך גראשי סורות העומר סככגלו מוכיס : לסון סרמכ"ס פניו לנפון וזה הפך פניו לדרוס : שכחו לפניקס לסר

סור המסנת תיק רחוי לסיות כן העומר והתחיל לנגנר רלגו עומר ונמחוקו קוי סכסס רקריכן ניס לה קסכוס רלס פורק סככנלו מוכיס 6ס סכות קול קו הינו סכוק תשוב לקחתו : ול6חריסס

נלסון סריס רתפי פורות חיכו סכחת לס כסספכו. הלל אומרים שכחה ? ג ראשי שורות העומר חינו סכחת כין כתחלת פניקס זס כלפון וזס לדרוס שכנגרו מוכיח העומר שהחוק כולהוליכו העיר לפורק כין כסוף פורת : והתחילו לעמר נפלר עומר ושכחו מוריס שאינו שכחה :'ר ואלוהן ראשי העומר סככגרו מוכיס לסוף חסר ניניסס וסכחותן : .שורות שנים שהתחילו מאמצע השורה זה פניו סורק סינטרין כמו סספרס חיגו סכחת לפי ססניקס (ירושלמי פנס) לצפין וזה פניו (ירושלמי פנס) לדרום על כלון ולעת הרינפיין סמכו זה על זה ומתוך כך ושכחו לפניהם ולאחריהם את שלפניהם שכחה לקמן:ו שנים שהתחילו כפכן: יחיל ססתחיל מרחם ואת שלאחריהם אינה שכחה • יחיד שהתחיל מסמכע סורת 56 עמריסי הסורק הסתל מפרס (הל מראש השורה ושכח לפניו ולאחריו שלפניו אינו לסון סר"ב וקרים ועיין מיס דתנן לעיל רחמי סורות

שכחה

לעיל פ"ומסנתר : העומר סכנגלו מונים כגון

שלאחריהם חייגו סכקס סיס כסן עפר שורות של עשר עסר גמרין מסולכין כסורות לסון סריס לפי ססמכו זס על זס ומתוך כך נמכר עיר מצפון לדרוס ותתחיל לעמר כרחם סורר 6חת וסכח עומר וכיונ6 כזה דברי סר"ס : ופירום לפירוסולוסכחת מסמע - 6חר להקרין סי סכחס כיון סעכר ממנו ועמר עומר הסמוך סלח על ידי חסר סעמך וכיוכס כזס כתבתי לעיל מסנס כי

לו קרינן ניק 65 טון לקחתו 6כל 6ס סכח עומר חס' לו פניי ולפירוס זס ו6לו קן רוסי סורות 6סיפס קחי וכן כתב קריר בסוף הסורת לסיינו לפניו וקניס'וחזר והתחיל לעקור כתחלת יחיר ססתחיל וכו' כסתס מפרס (הל דתנן לעיל וכו' • וסרים סורק סנייק ל6 סוי סכסס ללח קריכוכים (6 תשכ סלני חומר כתב ועול כירושלמי דרים מקרח רחין חסיב סכסת 6לס ממקוס דעתו לעשות טורס קרת מ6ותס סהנים ממזרח למער'וסיינו להתחיל ולילך דם ים טס פורק של עומריס וסתחיל לפמר ותנן העומר סכנגלו מוכיס סעומריס (טל) סורות חסרות בעומר קסני 6וקסליסי וקניק רחם הפורק סרית כרעתו מוכיחיס על חלופסנית פלס סכקן טרחויין להתחטב עמסן לקתת נחורו ומכח לה הוי סכסס וכוי וכתיב כי תקכור

קניון וסכחת מס פלפס קוגר סתת סוכס וכו' פירוט מס

66תס קוכר ממקוס מהתחלת נקנוריס כולין סכחת למעוטי קתלת זרה סהניחה והתחיל ספריית פיל • לזס ספירוס קוי ריפס פירוסל ורחפיסורות • וקמשמע לן לכל סכיס המתחילים

כחמנע מקרי מס 6סכס כיניקס ר6ס סורק ולח הוי סכחס מטעס הירושלמי ורעת סרמנ"ס עיין לקמן : שלפניו 6ינו סכחר • פירסר קריר לענין ר6סיפורות העומר סכננדו מוכיס 6ס סיו עפר סורות של כפר עטר פומריס. וכו' • וסכחועומר חסרחו סניס כסוף הפורק וכו' ע"כ י ולפניו לסכ6

65 סוי לומיס לפניקס וריסס לסתס פלפניקס ל6חר סתתחילו לנגן עומר וסכחוקן - ו6לו סכה לפנין ססנית עומר חסר חוסכיס כסיף הסורת : ולין כלן דלון נסורת זו • ומכל מקוס כולס מתניתין דלוג 6סמועינן כריס6 bסמועינן דbפ"ג דכסללגונכנס סלפניסס קוס מכסת ימית קרלוג סרלגו והניחו כין סניקס לקייכו להקריקס לח הוי סכסס מפני טעמל וכתכונן' וכן סיפח chמועינן סוfס קיו שורות קרנת וימין קונר fס ללג 6סל ססתחיל סויס פכסס • לכל כססניס כסוף :פורת ותתחיל כפרת חט"ג וקול כעין רליג סקרי בלוג מפורק לפורת מכל מקוס 65 הויח סכסס מסוס לסעומר טכנגלו מוכיס ססניתן לרחם פורק ממזרח למערכ 6כל לפירוס הרמכ"ס כי לפניקס לריסל כין לפניו לסיפח כלה דלוג חיילי סמפרס כריסf לענין ר6סי סורות העומר פכנגדו מוכים • וכסניס סקוכריס חו מעמריס כעסרסורות לעפר והלכן שלחתריקס חינופכחת לפי סקול מסוכר עמוס נעמריס תערוכיס ממזרח למערב וכללו התחילו הסורת החסרת למזרת לו למערך והוסיף כעל כסף מסנרכפרק ה' מהלכות מ"ט ח"ל מסוס דלמריכן מסחר פקס סניס רכו רחוק קול לומר שפכחותוויותר רחוי לומר ססכימו עומר זס נכונס כדי סיסיס רfס פורת ממזרק למערך • ועור למוסתקילו מסמלע פורק מוכת הכי רלס לל כן הוה ליה להתחיל זת מרלסיפורת וזת מסופק על גחן • 6כל פלפניקס קוי סכחת מפני סכל 6חר מתן זס סלפניו קול 5חהוריו של חבירו : ניחור לכריו ככית דסבירה לית לסרמכ"ס למדקתני כסיפה מפני ססוס ככל פסול זס סכלל וכו' . ומדקתניזת קכלל מסמט לקחי גס חריסס סלפניסס פנחס וסיינו לומר 6ף פי סהיחיד שהתחיל מרcf סורק וסכח לפניו חיכו סכחס על סיעכור ממכו ויניחו ל6חריו כפניס התחילו לקנור מסמכעלס סכס 6סל מתן לפניו 6ף על פי סbס עכר ממכו ולח הניחו ל6חריו הוי סכות מפני ססו6

65קרין סל קנירו (הטעס כיון bפניס 6לו מוטל עליסס קכירת הסלק קוי ניק תרוייסו כליס 6סל וכיון ס6ס קייכ6 ליטול מס סtכז קטירן קית כרין לחזור לחקורין קרינן כו ולה חשוב לקחתן והני סכחת כל כסן : ויסיל ססתחיל לקכור וכו - לה פירוט

ו ב בפירושו

כסולה

[ocr errors]

6

[ocr errors]

קרי

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

גלריטו כלוס לפי ססוכרת כמסמעס • לכקלילית פורת 6חת מיירי ובעיקר בין סכחת • וכחכורו העתיקת הקולר שהתחיל נקנור מרנfס יסורס וסכס לפניו ול6חריו סלחסריו סכחת ולפניו חיכו סכקת ער פיעכור ממנו ויניחנו ל6סורין ע"כ סנקרמכ"ס לענייס וכריסb ולפניו דנסיפל תרוייסו כלל ללוג וירחה לכסורס לכסרמכ"ס 65 סכירס ליס סbין סכחת במחלת הסורק כרכרי הרים לנטיל לחי סכירס כית סכי ל6 סוס ליס לסתוס מלכסר וק סדין ומיסו קירוסלמי מוכיס כן: ול מנין לרססי סורות 6מר רני יונת כתיב כי תקנור קלירן שכחה ושלאחריו שכחה מפני שהוא כבל תשובזה נסורת חירק : ה קולני נסרק וסכחת מה פחתת הכלל כל שהוא כבל תשוב שכחה ושאינה כבר פסקן כמו סנעקר הפסתּן מן קולר 6תס פוכס על כרין תשוב אינו שכחה : ה שני עומרים שכחה הפרק נקרח קולני סעומר רוסי טורות קמי סוף סורות ושלש'אינו שכחה שני צכורי זתים וחרובין שכחה

סגי גרגרי קמתי חמרר' יונת 65 תפוס ושלשה אינן שכחה • שני הוצני פשתן שכחה

• שני הוצני פשתן שכחה ענכיס 6לו כרכרי בית הלל נקחתו ממקומו סכחת לס ושלשה אינן שפחה • שני גרגרים פרט ושלשה וטעמייסומסוס וכתיכ לעני פטור לקחתו. על כלון אינן פרט : שני שבלים לקט ושלשה אינן לקט ולגר תעזוב לוקס קר לפני רחמי סורות עומריס סוף אלו ברבריב"ה ועל כולןבית שמאי אומרים שלשה (חר לגר סרי סניס וכית פורות פומריס • 6מר רני לעניים וארבעה

לבעל סמקי bמרו סלפס לענייס יונס נילף ר6סי סורות

ו6רנט עומריס מרcb טורות קמה • סוף טורות קמת מסוף שורות עומריס • עיכ' וכריס הועתק כסכום • לכל גס נלסון זק נרחק גני נסגיס וכנ"ל כרכרון סוף סורות עומריס רחפיסורות עומריס סוכס כל זס קסיס סמלי ניחח ליה טפי סיף סורוק

עומריס מרטן ועדיין לל סמענו מרין מומריס כלוס • והנה זכני קס"י כ6סר עסיתי מהדורות החסרונות כשהייתי יוסר כיסיכס כק"ק נעמרוב הגדולס נלרז רוסיס 6סרי ימי טוניי ומרודי וכח לידי מסניות מסור זרעיס כתוניס כקלף ועל כל מסכת פירוט קנר ונרחה מתוכו פסול נקנר מפי' הר"ס : (חסר כל מסכת כתוכיס קנס קדוסיס לפרס כענין 6חר וסותם תמיר 6ת סמו על כל קרוס 6ליקו • וכיפי כפירוס מסנס ז6ת סכתג הירושלמי כזה הלפון מנין לרחמי סורות וכו' מס 66תס קונר סקס טוכס על כדון ר6סי טורות קמס סוף טורות עומריס 6מר רכי יונס לס פול לקחת ממקוס פכלת 6ל תפול לקחת ערכרון רחמי סורות ומס סוף טורות פוינריס ר6סי סורות עומריס וסוף סורות קלה: "חמר רני יונקנילף וכו' וסיס נירס נכונה מחור • ולפי זמן הירושלמי מוכח פלין סכחת כרס סורוס יס לומר סוקו מת סמרקרי סרמכ"ס לכתוב התחיל נקנור וכו' ורונס לומר סקנר מקנת וחח"כ סכח וכו' : וכיוכח כור נרקרק גרגרי הרים סוכר גס סוח כזה כקריס סכתכ ו"ל והתחיל לעמר כר6ס סורס 6חת וסכח עומר חסר 65חריו הוי סכקר וכו' וכלומר ססתחיל כעמר ועומר מקנת וחח"כ סכסוכן! ולס 65 נפרס כן דברי הרמכ"סותרין נריכס למימר סמפרסיס כירושלמי לענין רוסי פורות וסוף סורות כסעומר כנגדו תוכיס לוק6 לכל 65 כתחלת סורק 6חת ולח כסוף פורק לסת • חוק נרחס ממס סככר מכוחר כלפון סרמכ"ס סכתכתי כפירוס .מסנס דלעיל סמקכר ר6סי סורות העומר פכננדו מוכיק • סקול ענין חחן: ולפי דברי קרס סני עניניס קסיר6פי שורות ענין 6חל והעומר סכננדו מוכיח ענין 6קר • ולכך מפרס רססי סחורות לכירוסלמי לענין ר6ס פורת 6חת וסוף סורת לחת. ולח"כ חיתל כירוסלמי העומר סכנגלו מוכיס כינוהיה לו עפר וכו' • וסיינו ענין 6חר • וחלו לסרמכ"ס כמו סכמטנק מפרט לענין 6חר • כמו כן כירושלמי מפרס לענין חסר וסכל לענין קרנת סורות וגס דעת קריבנרחה שכן הוס לחכרס כ6חת : 6חרי סקול מפרס (6לו הן ר6סי סורות דקלי 6סיפס וחר ככח סול יחיד וכו'וסלו כריסס מפרס מענין 6חר כמים לעיר • ומעכסיו נמנינו למדין נ' פירוסיס. קריס מפרס רחפיסורות לחור • וקייכו ריס6 לפניס ססתחילו וכו' - ולריני כל תחלת טורק וסוף סורק סין כת דין סכחס • הסיפס יחיד וכו' לענין העומר סכנגלו מוכיח מפרסר • וקרמכיס מפרס רספורות הכומר וכו' לענין 6חרי ותוח ריס6 דמתניתין דניס וכו' ולדידיה חין תחלת סורק ולח סוף פורק פוטר מסכחת 66"כ ים סורות 6חרת המוכיחות עליו• וקריר מפרס כסרמכ"ס דרסטי מורות סעומר וכו' סלס מלתל ניסן • חלל פמפרס נס נסיפס יחיד וכו' - וסריספניס וכו' • מפרס לענין 6חר - ולענין רחם סורק וסוף פורק יחידיס מסתנר וגס כזק סוכר כסרמכ"ס

מהטעס סכתכתי לסרמכיסי ויט רעת רכיעית כפירום מפניות הללו לקרחכיר נקסנותיו וחין לק6רין פור זה הכלל - לקויי קרן זויות • תוס' פיק וככח מניע6 דף י"ח • ונסרמכ"ס כפירום כסף מסנס לנטיל חין גורן 4 ה שני בכורי זתיס כירוסלמי רייק ק6 זתיס ל6 מס כין ניכוריס לסתיס ככורין נמר מלחכת ותיס לין גמר מלחכת קרים •

וכריס פרק ז' 6פרס חי זיתיס תלוסיס 6י6ינני זתיס מדייק ליס : שני קולני פסין • לסון סריג כמו שנעקר הפשתן מן ססרק וכו'. וכתכ ככ"מ פ"ה מהלכות מתנות ענייס וניל ומיירי 'כססוריעו ולז סו6 fוכל 6רס כרחיתל כריס פרק סמוכר פירות לכל ס6ר פספן לח פיך כיס סכסר • עין : אלו כרכרי כית סלל : לסון סר"כוטעמייהו מרכתיך לעני ולגר תעזוב וכו' • וכית סמלי וכו' וכתיב לגר ליתוס ול6למנה יסיס • ירוסלמי : כלומר לכית סלל סכרי כיון לכחד קרח כלול יתוס ו6למנס כחלח וקרי לקו עני לומר הטניס סי

מכחי

[ocr errors][ocr errors]
« הקודםהמשך »