תמונות בעמוד
PDF

קנת

ח קכותב כל נכסיו לעכלו מכתב כלנכסי נתונים לפלוני ח רבי שמעון חומר לטולס קול כן חורין וכו' - Sפון קר"ג ככלי קרי קענו בכלל הנכסיס ונתן לו 6ת עגמו וסס רקלקר ומוקפניכן דנור כל נכסי כענן לכדו כס6ין לו ענדי קייני עברי פתית ככר : סייר קרקע כל ססוס 65 ינ6 נכסיס וכו' וקוס לסון סתוספת כניסה קריס לעפ"יpחין כן חורין לכל סיכל דכחית לסיורס 6מרינן כליליס נמי סייר לו וכו' • ולפיכך מים ירננדכרי תיק פייר קרקע כל פרוס וכי 6מר כל נכסי לך 6cfר

לה יכל בן חורין וכו' ופינו נכסיס קלמר ונחגופי לית עליה אף על פי שלא כתב לה אבדה כתובתה : חין לו סוס נכסיס וכו' קחתי ול6 ססריס כיון דכח ח הכותב נכסיו לעברו יצא בן חורין שיר קרקע נטמע דכל סכן 6ס יס לו למרבית עלמך ונכסי fפילו כל שהוא לא יצא בן חורין רבי שמעון אומר לעולם נכסיס לסריס רלס ינח כן לין לופוס נכסיס :6 סענו הוא בן חורין עד שיאמר הרי כל נכסי נתונן לאיש חורין ולס כן כרכרירים הוה וסקרקע ,שפייר מכל מקיס פלוני עברי חוץ מאחד מרבוא שבהן :

ניק (פרס כיס לו נכסיס כי לס יכל לחירות דכיון לחין פרקי הפאה ניתנת במחובר לקרקע היכי דלח כימס דכי פליגרכי מתקייס עבור כל נכסי דס6

ברלית ונרקל בעל הבית סמסון כלין לו נכסיס לכל 6תר תון וכטל ניק קלה מוריד ומחלק לעניים רבי שמעון אומר אף בחליקי כיסלו לין סין לכודק נתיק פלגינן לגורל נתני בטל אגוזים אפילו תשעים ותשעה אוטרים לחלק ואחר דמוקמינן כל נכסי הפקנת לגמרי ול6 לס עכמו ול6 אומר לבון לזה שומעין שאמר כהלכה : ב נכסים וחוץ על מק ספייר נכסיס : רכי שמעון חומר בדלית וברקל אינו כן אפילו תשעים ותשעה אומרי' ונס קעכו נכלל הסיור כיון לעולס קול כן סורין כין סין לבוז ואח'אומר לחלק לזה שומעין שאמר כהלכה: ונוכל לקייס כל נכסי לו נכסיס 6חריס hk קעכל

ג נטל חמקנת נכסים מלכך הסיור והקרקע ספייר וכין ים לו

עס הענר

ורים לכולס נכסיס 6חריס לעולס סוס כן סורין ומוקמינן הגור כל נכסי קלמר לינה בן חורין : וי"ל פרעי קרים מסגרת תיק פלעולס נענו לכלו כסין לו נכסיס 6חריס ול6 מרינן לכמה פחמי נותנת הסכרח סמסייר קענר וסלכך לח מכעיס כי לו נכסי קו נטל לכורוfמר כל נכסי דפלגינן וכורס ומקיימינן ליס סנוכל לסעמיר רכור כל נכסי כחותן נכסיס (לף ורחי הוי כעכד וינ6 כן חורין: חון מחסל מרכול ולס פירס מתו מסייר הסיור כענרעס הקרקע כל פקולטייר bס 6פילו מין נכסיס דסתס 6מרינ' ו6חד מרכול לקחמר היינו ענר וחיקו 65 חסון חסריסוסוס ליס למימר דעל כרחין מוקמינן דכור כל נכסי ליס 6ל6 כ6סר מרכוס כנכסיס ולע"ג דסוי טפי וחין הלכה כעכר וסכי שפיר פירס קרנכונרי תיק ולפילו חין לנוכו • כרכי סמעון :

ורעת קרינכסכרק ריס לסכירס פיק דלעולס קסכרק כותנת, הפאה ניתנת כמחוכר וכתין לעני ולגר כפפותו בן חורין ללמbי קממר ניק כמתנת **6 ודלי פנתכוין

תעוד הנח לפניקס וסס יכוו :: לסחררו * וסלכך מי יסונכסיס 6קריס• וקסתח ולחי החי כללית גפן סמולנית על גבי עליס 6ו על נכי סילכות : מוריל רקלמר סון סכסמ'לbס נתכוין כלכר ל6ותו קרקע כל סקול ומחלק דכתיכ תעזור לותס 6ותס סלין כסס סכנס לתת עוזר ללח כיטל רכור כל נכסי מ"מ חיכח למימר סכיטל רכור כל לפניקס וי 6תק נוכחותס סיס סכנס כעלייתס 6ל6 מורין נכסי כחותןנכסיס 6חריס 6כל לככר עכמו ל6 ניטל דל"ן מן החילן ומחלק לסס : כחליקי חגויס על מס סחילנות סb ל סקניס כלל וכורו • נהפכרח נותנת לסכרק רים סלעולס חנויס חלקיס ולין בקס קפריס כbחר חילנות קרויין חלוקי נעמיר רכריו סכיון לסחררו : 656

6פי' כסליןלו נכסיס חנויס ולין סלכס כרכי שמעון : 6פילו תפעיס ותסעת חריט6

6חריס • וכי 6מר חון לחתי וכטל דנור כל נכסי מלנומק קחי כפחה הניתנת כמסוכר : ב ברלית וכרקל סמכותן פפייר נכדיה • קוס למינס כסכרח הויקעכר ככלל ככיטול

בקלום רקח לית ליס פוס נכסיס 6חריס לקכי ספיר פי'סר"נ כסכרת

ר' שמעון כפלין לו וכו' רכים לוגמי פסטליק טפי רקוי מסוחרר לדברי רבי שמעון ולכרי סר"ן כפירו' התיק קס מופתקיס מפי' קרים ז"ל : פרקי במחובר פיר קריר וכתיכ לעני ולגר תעזור רחוק מני למימריקיק עיין ריספין : מורין פיר קריר

וכתיב תעזוב חומס • 6ותס סלין כסססכנס וכו' • ירוסלמי • וסכי רריס דbותס מיטוטס קול ומסתכר לקוניח6ת 6לוסים כתס סכנק : ומחלק לענייס • ירוסלי סלק ירחק לעני מרעתו וישליך לפניו פירי קרים כלי מלח ישליך לפני עני סקרול לוסרווקוקלכך כריך לחלק לקס וקול מלסון קלח בועז מודעתנו : בחליקי ונוויס • פיר

קרין סbין כקס קסריס : וכ"כ הרסנסס קערוך' וסרמכיס פי' לנחי פרן וקס מין לגויס ותול. מסור גבוה : תשעים ותסער פיר קריס ענייס : ואחר חומר לבוז לזס סומכין וכו' ולפילו סוס כריל וחזק יותר מחכיריו לו סוכל יוקר מקס: כן מכחתי כפיר' 6לזכור כפרק ומפנק ר' : ג ואחר חומר חלק לוק טומשין

ה ב וכו

פרק י

:

[ocr errors][ocr errors]

:

וכו' • סלפילו קל זקן ותס כס 6ו חולת סקרי מס 66מר לחלק נזלוס : ג נטל חקר מן העניס מקכת פקס סנקט ככר מפני חליפן הול 6פי' קכי סומכין לו - כך מנ6תי כפי'סנ"ל : חרק לו על הסחר כדי לקנות : 6ין לו פק כלוס 6פילו כמה ג וזרקה על הסחר' פי' קרין כדי לקנות וכן לסון סר"ס סלקט רקונסין חותן ומוכיחין ממנו התלוט ותמחוכר : נפל וכפירס"י כפ"ק וככח מניע רף * ול6 נתכונן לו עליס וכו' 6פ"ג 67רכע 6מות SE

6רס קוכות לוכסמטי כומר דנקכי סוי קנין • 656

וכנרי ,יסות סרכיס קכח ר"ל לפי כונתקעני 6כל לפי ג, נטל מקצת פאה וזרקה על השאר, אין לו בה נסרת זכרו לה תקינו לייק

קסמי לין זס קנין כלל : כלום • נפל ליעליה ופירש טליתו עליה מעבירין רכנן פיקנו לו6רכע חמותיו אין לנו כלוס • פירי אותה הימנו • וכן בלקט וכן בעומר השכחה : חינמי כיון דנפל עליס גלי

קר"נ רקונסיס 6ותו ו פאה אין קוצרין אותה כמגלות ואין עיקרין דעתיס וכנפינס ניח6 ליס כו' וירוסלמיקום תני וכו" אותה כקררומות כדי שלא יכו איש את רעהו : ולקני כ6רכע חמו' לח ניחח טעמל מתכחר מלסון ה שלשה אבעיות כיום כשחר ובחצות ובמנחה • ליס ללקני: ה סלס לבעיות ירמכ"ס כפירוסו כסיקס רבן גמליאל אומר לא אמרו אלא כדי שלא יפחתו • כיוס סלס פעמיס מתגלה מקנתו יכסס מקכתו וכו' * רבי עקיבא אומר לא אמרו אלא כדי שלא יוסיפו כעל קכית ונרחה בתוך 66חרי סכסה הפחת כעני של בית נמרהיימלקטין על החבל ונותנים פאה פרקו, כדי שיקחו הענייס הפנייס סלס יוכלו לרחוקה מכל אומן ואומן :' ו עכו"ס שקצר את שרהו פלס לבעיות למון גלוי נגעו לקחתס וסוס Sח קנחה כזת

ואחר מגפוניו מתרגמיכן 6גליין פליןזת קניןכלbלכן קונסין

מטמרוקי : נסחר מפני חותו 6ף מס סלקח וכקנת • ולסון כף נחת כלי סל6 יעסס המניקות טכניקס יפניס נסחר ו6ז יס לסס פכחי לנקט כן פעס 6חרת :

ובחנות מפני התינוקות סדרכן לכסת כחנות והולכיס ללקוט נפל לו טלית • מיס סר"כbע"ג וכו' כסמטס וככרי רסות פלס : וכמנחת מפני הזקניס קסולכיס על מפענתס ולין

הרכיס עיין כמפני ר' פרק קמ6 לככל מניע6 • מגיעיס לסרק על סעת תמנחת ! מלח יפחתו מסלס עתיס הרמב"ס נפ"ב מהלכות מ"ט כתר עני סנטל מקנת הפחת הללו ותלכס ס6ין נותנין פלס 6ל6 כפלס עתיס הללו חין ורק על הפ6ר לופנפל עלית 6ו ספירס טליתו עליס קונסיס פוחתין מקן וחין מוסיפין עליסס :

סגנית כמר פס מקיס חותו ומעכירין 6ותוממנת ולפי' מה סנטל לוקחין 6ותו מילו כלכתיכ 6ת ניתנמרק קופריס סכל ככר הקמת יקולריס ונותנין לעני 6חר מסמע מרכריו וככולי ענינה לוקחין מס וסולכיס ער סיכלי קחכל ומניחיס פחת לכל סחכל וחוזרים סנטר מסוס קנס וחין נרחת כן מן המסנס 6ל6 דוק6 כסנטל וקיסריס ומניחין פחת והיינו מכל חומן וסימן כלומר מכל מרקו וכו' סטרימינקס CSתי ככות :

סורקוסורק ועל זס מזכירין לותן למכח : : עכו"ס בעומר הסכחקי ק"קנסכחת קמה • חלח וסכחת עומר סקכר 6ת סרקו וכו' וכתיס נכי לקט ופחת וכקרכס פרט

וכריס כתיכ וסכחת עומר • וסכחת קמת מכסרת לכסקכרות כותיס ונכי סכחס כתיב כי תקנור קנירך ושכחת ברכות סכחת קמת חמרינן כמסנס ו' וסס כתוך כפירוס עותר מכ6ן 6מרו עכו"ס פקנר סררו הרמב"ס כחיוני קמה ותס לקט ופסק גירסתו כסקוס

נסחר ירושלמי הכי תות ול"ג כלסון קרינס • ולרמכ"סילפותל 6חרינ6 fית ליס לסכחת קמס וכמ"ס כמשנה פ"ו לפי פחמר הכתוב ונחתולה מזו • ועיין מה 6cכתוכ כפ"ו מסנת **

בס"ו (ומכחתי כמפניות כתוכיס כקלף הנירסוכן כסכחת): כמגלות ס'חרמפיס • וקרדומות תס ממיני קפטופיס רמכיס : ואין טוקרין' כספר הסגולה וסין חוטכין - ועיין

כמסנסי : °כרי סחיכו חיס 6ת רעהו מרוב עס סכחיס כלקוט ודוחקיס זס 6תזס לו סמס יתקוטטו שדכן מכחתי כפי' 6זכור פיו משנת ר' : ה וכחצות פירי קריב מפני התינוקות פדרכן לכחת כחנות וכו' סנסחרית מנחת יסניס • קר"ס : היו מלקטין - על פס הפעולס סכמסכת פפיס נקיטת הפנייס קורס לקינרס מלקטיס

לפון סריג כריס וכסנות וכו' לנקוט פחת וכן לסון קרם קנס קfילו לפחה cc לקט • ועיין רים פרק ח': על היכל • לסון סר"ג ומניחין פלק לכל החכל. וכן לסון סריס וכלומר ומניחין פחת כסופה על כל הכל : מכל סומן וסומן לשון הריסכלומר מכל פורת ופורקוהול לפון קרס ופי' רכינו ז"ל כגור 6רית פ' רכריס לפי סיפורת מפוכה כסות ווק סומכות בקרחת סומן ע"כ 6

°כל רקות מנחתי עכשיו כפי' הנ"ל סכזו פfזרחtיכס תרגוס ירושלמי 6מנס ריסכו ומ"סקרנועלת מזכירין לותן לטנז • ירוס' וטעמ6 כרחת שיוכלו הענייס לקחת מכל חומן וחומן ולהיכטרכו להמתין ולכפות קיימתי יניס ספחת ורכר הלמר מענינו הוח לריסל למתניתין כזמני הקכועיס לנקיטת פלס ופור נירוסלמי חבל מוכירין לותן לנגלי פלח היו נותניס 6ל6

6חל ממחס ותגן לחיפזות מtcיס כפ"ק ו עכו"ס סקנר וכו' פטור • מים קרים וכקכרכס פרט וכו' ונכיסכחת כזיב כי תקכו קכירך ושכחי עומר פכחן מרן עכוס וכוי לסון קנרס כתב ומת סמפר גריפר גילה כסיפ6 וכן כספך

וכ"ג קריס

[ocr errors]
[ocr errors]

:

נטס

[ocr errors]

היינן

ו6ח"כ נתגייר פטור : ס6ין קסכחיס 6ל6 נסעת עמור (נסעת כסס תורת כהניס פרס' קדוסיס וכקנרכס פרט לסקנרוקו עמור מיקל גר היה וחייכ ככל סמכות ורכנן סכרי הוליל עכו"ס וכו' מכלן 6מרו עכו"ס וכו' ונספרי כסוף פרסת כי וחיכס סכחת כפתור וחיכס סנחס כקמס כרכתיב וסכחת תכל כי תקנור וגו' פרט לסקנרוסו עכו"ס וכו' מכלן 6מרו עומר נסרק ערנות סכחת קמס 6ת סיסנו כסכחת קמס יסנו עכו"ס וכו' : מן הלקט ומן השכחה וכו' תנ6 נקטינסו .כסכחת עומר וקחי עכו"ס

נקוות ורגיל להיות סכן סקנר סלל קיק כסכחת קמס ואחר כך נתגייר פטור מן הלקט ומן השכחה ומן כתחל' סקלירס 6פרופכיס דחותס סעס עכו"ס קית הפאה : רבי יהודה מחייב כשכחה שאין השכחה להיות כוסר

סגל ושכחת סעיפי סעכסיו נתנייר 6ינו אלא בשעת העמור : ז הקריש קמה ופרה קמח עומר • ח"ג סכחת קמי • נשכחת עמור וחין הלכה כר' חייב : עומרין ופרה עומרין חייב • קמה ופרה 6ינו רגיל סיסכס כתחלת וקורי: ז קמס ופלק עומרי עומרין פטורה שכשעת חובתה היתה פטורה : הקלירק והדר תנח פחת פטורת המקר6 דממעטיגן ה כיוצא בו המקדיש פירותיו עד שלא באו לעונת סמקומס כסוף הסרה כרתנן קניר עכו"ס ממעטינן כמי המעשרות ופראן חייבין משבאו לעונת המעשרות פרק קמח מפנה ג' • 6כל קניר הקרס רלחו קלירן קול ופראן חייבין הקרישן ער שלא נגמרו וגמרן הנזכר כקרחי כתיב נפרסת קרוסי ולענין סכחס פליני ר"יסולס ואחר כך פראן פטוריס שבשעת חובתןהיו פטורים: 65 תכלת פחת פרך ונקט ורכנן נתקלים קמת ופלת ט מי שלקט את הפאה ואמר הרי זו (ס"ס לפלוני) קנירך ללו תלקט (כפרסת כי עומריס כי היכי דפליגי לאיש פלוני עני רכי אליעזר אומר זכה לו: וחכמים תכס דין סכחת לכקטינהו נעכו"ס סקנר טריו וחח"כ אומרי' יתננה לעני שנמצא ראשון: הָלקט והשכחה כסדר הזהרתן להזהיר כעל נתנייר : ער סל כחו והפאה של עכו"ס חייב במעשרות לא א"כ הפקיר: הטרק של6 יקנור כל פרס לעונת המעטרות י איזהו לקט הנושר בשעת הקצירה (ס"6 ל"ג וכפקנר הסרת 5 ילקט מירוק כססוס כסוס פני חיה קוצר) קצר מלא ירו • תלש מלא קמצו' הכהו סמטסר סכן דרך ללקט חסר זכרי כרס 6ס כלות' סעס

קוץ יקנירס וכן 6ס סכח עומר ריו כיל קגזני פטוריס וחס

חוקמת רלס סכיס כולי החי לחולין קרקרס פוטרן : וגמרן סנזכר סנגמרו כעורן כין סל6 יסור לקחתו : ז עומרין

ופיר טומרין • חייך ט רכי 6ליעזר חומר זכס לו פלוגת6 דר"6 ורכנן כסכחת • לסון סרמכיס : קמה ופיס עומרין - Sסון כעיר סלקט פחת לזכות בת לעני דר"6 סכר חמרי' תרימינוי קריר ולעניין סכחס פליגי וכו' ולסונו מועתק מפירוס קרים מינו דחי כעי מפקר לנכסיה הוי עני וחזי לית הסת' כמי חזי ומסמע לנכס זו כענין 6חר ולחו סכחת כמי מיירי ולסון ליהי ומגו רוfי כעי זכי לגפזית זכי כתי לחכריס ורכנן סכרי הרמנ"ס ל6 יתחייב כקס ו6פילו נסכחת וזס דעת סחכמיס חלמנו חמרינן פרי מנו 65 6מרינן לכל מעני לעגילכרי הכל

כפי מס ססקדמנו עד כ6ן : זכס לו וסלכס כחכמיס : סל עכויס קייג כמעפרות לסוסיל "פטורה וכריס6 תכח לשון זכר וסרמכיס פרק כ'מסלכותC ולין סכותי חייל בלקט שכחה ופחת תוי לסו כססר תכולת Sc

מתנות ענייס העתיק לריסכלסון זכר ולענין עכו"ס מחייכת כמעסר : 656 6ס כן הפקיר לענייס פסק ותמיסני וכפרי רילענין נקט ופ"ק לעניןעמר'הפמיטק: ולעסיריס והפקר פטור מן סמעסר ומתניתין רכי מחיר קיס ח ער 6ל6 כחו וכו' • פירס קרינהיינו מרוס וכו' • וכן דומר חין קנין לעכו"ס כ6רן יסרS6 לספקיע מן סמעסר כתב סר"ס נקט חיוב מספרות כתכולת • דנה וחין כן הלכה : • קנוטר כפֿעת הקנירס סכליס סיירינן כפרקין • 6כל למbי דתנינן כמתניתין פירותיו יותר

קנופליס

מדוייק מס סכתכ סרמכ"ס עונת המעטרו' היל סער פיתחייך

כמטסרות ומנס מסתנס כפי סיכוי קזרטיס • ועול סכחר 6ותו כמסכ'ממסרות • וכ"ר הר"ס וקר"נכפירו' מסנס זו עכמס ססיח פנול עול במפנק ו'פייג תחלס ופיר'מרום כסוף פ"ק : ט רבי 6ליעזר חומר זכה לו - פיר'סר"נ פלונק6 דרכי 6ליעזר ורכנן כעסיר סלקט וכו' כפרק ס' מסנסנ' סכתוכ נס"ר

חי מיירי לוקח בעסיר סחיכוכפל הסרת חן 6ף כעל הסרת עכמו : שנמצא ר6סון • כלומר סל6 יסכנס ערסיכל 6ותו עני סרכס לזכות 656 כל עני סימנס רספון יתננת לו ול5 יחחכת כילו • ולס לירע סיכס 6ותו עבירחסון חין הכי נמי דרסלי לתתו לו סbין כלן קנס כדלעיל מסנסני לחותו ענילס עכיל ולח מילי : אלא 6ס כן ספקיר קרינומתניתין רכי מחיר היח לחמר חין קנין לעכו"ס וכו' - וכ"כ סרמכ"ס • וסכי סיתס כפירוסו למסנסטי פ"ק דמסכת דמלי ויס מקוס עיון כמסנס ס' פ"ק דעכו"ס וסס ל6רין כס"ר • °ופיין עול מינסוף פ"ו לגטין • ולענין סוריח עייןQ

כמסנס ר' פ"ק למעסרות : קצר]מלח ידו תלום מלח קתלוי זסלסון סרמכ"ס כפרק ד' כמ"ע היה קוגרלו תלוס רכר סדרכו לתתלס ו6חר סקנר מלס ורופן לו תנוס מל6 קמנו הכתו קין וכו'• קתכ6ר סיכוי לפון משנתינו - ומה פסינק פול קרמכ"ס לכתוכ מלח זרועו

כפי

הנזכר :

[ocr errors]

:

ונסר : אחר מכונול ידו •

:

לכי פכטקובר ככגל מקנן נירו לסכת מלח ידו ולפעמיס מלח הנופלים נפעת סקלירק :. קכסן קון כל סיכ6 לגופו מחמת זרועו - לכל כפתורם לי חפפר 656 בקומן ידו כי לס כזרוע הינם חינוכקט דכתיב ולקט קנירך ליןלקטbk מחמת קליר : יגבור חיס לתלם

,תון קיר סנסר קלי כלומר תוך קיל וכטר תוך סמגל ונסר של כעל קנית כלפי עני קורקו נעל קנית • 6ע"נ ליותר

לע"נ ליותר רקנופר מתוך קיר ומתוך המגלענייס 6כל סנופר מסחר נכון סיס למתני

ליל גונלנול ילן ומחקר בעל קודס ולולי לנקטי קיץ ינפל מידו לארץ הרי היא של בעל הבית • הוך למגל מכס תנועת סמגל סירכס לריס פ"ק לסכ'קעני היר ותוך המגל לענייס - אחד היד ואחר המגל לכעל סכית רחין זה נדרך

כחוז בעל הבית כפניס : לבעל הבית * ראש היד וראש המגל רבי ישמעאל קנייה : רסס קיל כטילו תיך קיר ותוך המגל אומר לענייס • רבי עקיבא אומר לבעל הבית ::

מנסה יסbכליס כיןרססי לפון קר"ן סנפר יא חורי הנמלים שבתוך הקמה הרי הן של בעל חככעותיו לפס ילו קנוסר קחי כלומר תוך קיר וכפר •

שלאחר המוצרים העליונים לעניים מהן וכן הנוסר מרסס קמגל תוך המגל ונסר

ריל תּון והתחתונים של בעל הבית • רבי מאיר אומר הכל רני יסמע6ל 6ומר לענייס היו קחי סנטר נכשו תני תוך

ובמי לתוך קיר ולתוך המנל קיר נשר: וכן כמי תוך פרק ה גדיש שלא ליקט ההתיי כל ור' עקיכל חומר לכעל קכיפ המגל כח5ו קני קוך קמגל

(ירושלמי הנוגעת) הנוגע במלמי ליס ל6חר סיר ולחקר בארץ

קמגל וסנכס כרכיעקיכל : היל • פילוס קרין

יא חורי הנמליס דרך ר"ל סמת טיפול מחמת גרנול היל' ויפול הנמליס לכנוס תכוסק בחוריקס : סכתוך הקמת ער 656 לקחורי קיר הרי קוס סונס • וכן מחמת גרנול קמנל התחילו לקנור : סל כעל סכית פלין לענייס כקמס כלוס : ויפול 6סורי המגל נס סו6 6ונס :

656סר סקוכריס לחר סקהתחילו לקנור מייסינן פמס סכיחו דאש קיר לסון סר"ן כסידו מלחת וים סכליס גִין ר6סי סס הנמליס מן הלקט הלכך התטיס סעליוניס סכקוריס 6ר

6לכעותיו לפס ילו כלומר כמקוס סר6סיfנכעותיו סכליס העליוניס לענייס דיס 6ס מן סנקט כל חטיס מונחיס על קפסיר • לין זס תוך קיר גס fין זהחקר היך : התחתוניס לכעל קנית למן הקמת קיק וללו הן העליוניס כל יא שלאחר סקוכריס: לסון סר"כ חיישינן סמס יכילו סקן (כניס • וסלו הן התחתונים הירוקיס סנוטיס (הסחור

פס קנמליס מן סנקט • סספק לקט לקט ונכריס סקסיסניס: רכי מְחיר חומר סכל לענייס סלי 6פסר תיק כמי סכירס ליס : ול6 פליג 6ררכי מחיר לה בתחתוניס לגורן כלל ירקון (פמח הלו קיריקיס מן התנוחת סרסס סקנרו מסוס וכניר6 לית דתחתוניס ודחי מפל קמס כנסוס עכסיו סיס נס חלק לענייס : סספק לקט לקט לכתיכ לעני וכעין ספירסו סתוספת כחולין פרק סזרוע לף קליר חמתניתין ולגר תעזוב קנס לפניקס מסלך וסלכס כרית : דקכו : ועיין - לקנן : ומ"ס קרים וחלוקן קתחתוניס פרק ה גריש סל6 לוקט תחתיו מי פלסף וקנדיס 6ת הירוקיס וכו' ונכריס סקס יפניס קסס קנת מחיישן פיין

העומריס כמקוס 6קל כתוך קסוק ניו קמר לקכיר

ולכך נרחה בעיני ורנרי קריב מורככיס סעדיין 65 לקטו סס סענייס 6ק הלקט : כל הנוגעות בקרן פפירוס קרים ופירום סרמכ"ס פמס סכתג סריג פנוטים לענייס רקנסו רכנן לפי סקנדים על ננקנקט וספירותנדים

• קס רכרי סרמכ"ס סכתר (הזרע התחתון והו6 סטים על גבי לקט פר ספוריס הוי כל הנוגע מן החטיס ומס סכתנרמן קקמק קיק קול מקרים

בחרן לכל גרסה לי למקרים ירוקיס (וסוח מקירוסלמי) פירוט ככרתי כמו סוס הגרעוניס כפעדיין ל6 נגמרו כל כרכן ולס כתכסלו כדי לקנור וסקרים מכפרתנוחת יכיסס ומתלבכות

קרם קולריס 6תס ע"ב מסמע לירוקיס היינו קורס 6מתלכניס וסיינוככרתי וכדפריסית

ולסרמכ"ס ספירס סחור סרי כתר סג6מר סקול קלמן ומורט קסנס סעכרס עין

ורנה לומר היה מותר לכל 6רס כרתנן כפרק ח' מטילכו הכמוסית ולס כן קרין סכתן סחור לה קוק ליק לכתוב מן סקמס 656 מפנק סעכרר חו 65 סוס ליס לכפול פסור לס ככרתי וכדפריסית : שספק לקט לקט כתב סר"כ דכתיכ לעני ונו'מכל מקיס הוכרך לפרספלי 6פסר לגורן (והול מהירו:למי) רלס ל6 כן

מסי ספיקח חיכס • וסיינו כמיטעמ6 דק"ק דלעיל דסטיג לסכירס ליס נמי סספק נקט לקט' מכל מקוס סכירה ,ליק דקחמוניסטל כעל קנית מפוס לליכס ספיק6 נקו קמיק מיקי ומיסקרינוסלכס כרכי מחיר כתב כעל כימ כפיר ממיט מסכן מטמעבירושלמי וכס"ס רילן נחולין פרק לזרום • נכס דררסינן מתעזור קנס לפניקס מסלך וכריס פרקין דרסינן קנת לפניקס וקס יכוז וניל רחי קן לקודס 6ק6 כל לכתוב עזוב וכתב תעזור מפמע 6תס מסלן פזון ומי נקך כחול6 לכתוב

תקן חלה יכוזו כדלעיל נמי פרק ה כל הנוגע ב6רן : מחוכר חל מס סיליקטס מן סלקט - לסון סרמכ"ס : הרי קיס סל ענייס : וכתר קרינוקנפוקו רכנן וכר ולכן חין חומרין כמו כפיפל ומפרס כירוסלמי דהפקר בית דין ספקר ולקס

פטוריס

:

[ocr errors]
[ocr errors]

הסוחר וכו'

:

הקמת שיכול

בקרן לענייס : ותרות ספורת חת העומריס על נכי נקט : פטורים מן התפטרות : ונותן לעניס כתורת לקט כלי נפילס כלי ספור סרני ניפול נסעת קלירק סקס חרכעי ופטור מן המעפרות סמן הספק נותניס לענייס וספק לקט קנין לכור זרע וקכור סוס ליסחין ומפוס לחמר מ"ק חומריס לקט לכולי עלמ6 כדפירס כסוף פרק דלעיל : כמה נקט רחוי לעסות קמשמע לן רבן שמעון בן גמליסל סין בכדי נפילה • פיי קרינ כדי סטור סרגיל ליפול כסעת כרכר נרין חומר סככר

קלירק וכו' וbין כרינפילת קלון ועומר כרי נפילס בארץ הרי הוא של עניים הרוח שפזר את העמרים לקכח נקסוס רמסנה סיפרק כסלמיס סלין של זרע רגיל אומרין אותה כמה לקט היא ראויה לעשות ונותן ט' רכח מניע6 דקתס כלי ליפול ממכן כסעת קנירס לענייס • רבן שמעון בן גמליאל אומר נותן לעניים סעור פזורעיס. כת"• 6רכעס קכין וכךיתןלענייס: בכדי נפילה : ב שבולת שבקציר וראשה מגיע וסרמכ"ס פי' ק"כסעור מס

נ סכולת סנקניר סייר לקמה אם (ירושלמי סנקכרות) נקצרה עם הקמה הרי * סגורע כס כפעת תזריע • כקכירתו סכות 6חת ס65 היא של בעל הבית ואם לאו הרי היא של עניים : ומקלי טענניס כמי ל6 פסק קנר ור6ט 6ותס סכולת שכולת של לקט שנתערבה נגריש מעשר שבולת כרכן שמעון ביג לכל נסרית מגיע לקמס 6ס6ותס סכולת אחת ונותן לו • אמר רבי איעזר וכיהיאך העני הוה ליתס כגמר'רכ"מ כפי'קריר נקנרת עס סקלי הרי היה מחליף דבר שלא בא ברשותו אלא מזכה את העני ולף סרמכ"ס כחכורו חזר כן סל כעל הבית. פקקמק בכל הגדיש ומעשר שבולת אחת ונותן לו : ג אין ופסק כרסכ"ג : מגילתה ה65 קריכן כק ל6 מגלגלין בטופח דברי רבי מאיר וחכמים מתירין אם נקנרת עסC חשוב לקחתו : מעפר פעולת

מפני חקת ונותן לאלפי סחייב ליתן

לקמון ספכונת עס סקמס לו רכר מתוקן כמו ססיתס סכולת פל לקט רפטורס מן כסרונה לקולרק-כן מכחתי כפיר' סbזכור ולקמן מסנת וי : המעפרות ועיפ מעליין 6S כממרח חל מס מעסר עליו כמו הרי קי6

SE נעל סכית פיי סריג סכקנס מכילתה כרתנן מספר ר6סון ססקרימו כסכלין שחל עליו סס מעסר 6ף על פי נקמן פ"ו מסנס ס' : מעשר

מעשר סכולת חקר -לפון הרים סעדיין 65 נתגורס (כיכר קול עוסק מכיל סתי סכליס מנדיס ומס סחין כנזכיר כלן תרומס גלולס לחו מטוס דמפטר מתמת זה סכתערכה כו פכולת של לקט (חומר על 6חת מסן 6ס זו ססקדימו כסכליס וסח לחמרינן רפטור מתרומה גרונת לקט מוטס ולס לסן קרי מעפרותיה קכועיס כזו תפנית ונותן (וכמ"ס כריס פין דכרכות) היינו מעטר כור סיני מעסרמן לוחת הרסונק וכירוסליפרין וניסוססמס ז6ת ססנית סקכט קמעסר חמרתי לך ולל תרומה גדולה ותרומת מעסר פן פליק המעטרות של לקט קי6 יכיון סקי6 פטורה מן המעסר המעסר : 6בל סחולין (פלח נתרמו) סהופרס מהן המעסר מין סמעפרות קוכעיס נס bין מפריסין מן הפטור על החיוך מייביס כתרומה גדולה. ועוד דוק6 נקט פסקדימו דסיינו ומפני סלוקח סכולת פליסית ולומר 6פ הסניס סקכעתי כת פעכר וסקדיס מעסר לתרומס לכל כמנותו מפרים תרומת המעפרות היל לקט וסינליכולת להיות מעפר קרי זוהסליסי גלונס ול"כ מעפרנין קורס מרוח בין לחקר מרוח ע"ס מספר על הר6טונס : 6מר ר"ח וכי הילד העני הזה מחליף ומ"ס סרמכ"ס כפירוסו וקסנית (כקן • נמי להו לוק6 דבר פלח כל כרפותורי 6ליעזר לרכריקס דרכנן קלמר (קו וכחכורוזס לסונו - והחסרת תסיס מעפר • ועיין מים לדידכו לפלגותו עלי כעסיר פלקט פלס לעני סלני חומר זכת

כסוף מסכת מעסר סני': לו וחתון 6מריתן רלס זכה לו הילך העני הזה מחליף דער ונותן לו • ול"ב קעני להמתין ער פיתקן נדים של פלפו פלח כל כרפותו לסס לין כעל הסרת יכול לזכות לו 6ת סלקט דולחי דנריס עכמו גמי כעיתקון סקרים כן סכולת לפי לכריכס וכמכר ללקט זה 65 כ6 כרסותו של עני 696 הפטורה מן המעפרות - (עיין בר"ם פסחריין • ועיין כתפנה נוכריכס מזכס 6ת העני ככל הגלים על מנת להחזיר למתנה ט' פרק נ' רחלה : אמר רבי 6ליעור וכי הילך קעני על מנת להחזיר סמס מתנק וכמנחת הותר סכולת סקיל לקט וכו' פיר'קרן (דכריסס דרכנן קלמר וכו' • כך מסיק כחה ליד קפני ויכול להחליפת כחסרת ורכנן למרי קכח עזר נירוסלמי • וכפר הרים בפרק ד' משנס ט' רססת6 לרידיס חת ס6ינו זוכה כזוכה וחסכינן לסלי סכולת סb נקט כלו כסת יכול לזכות לעני וחפילו כעל הסרת ולע"ג דכעל סרק לידו SE פני 6ף על נבדלה זכה עת לענין זה סיכון לתחליפת עני מוזכר לנקט לקט סלו כדלקמן מפנק מ' וסקטת מזה על נחקרת והלכה כחכמיס : סין מגלגלין כטופס מין פי רס"י רפיק וכית פמפרס ורכי 6ליעור רפרק דלעיל לה קטנית דק פקורין לו כערכי מילנין • ורמכ"ס פי' ססול חמר 6לס כסלס דעלמס וכמסגת הי לכתוב ליישכ רכרי רפש מין זרע סקורין לו קורדמ6ין ולומס לסעוריס

אלא מזכס וכו' • וכתב קר"ב לרכנן חומר רכי מחיר פחין. מגלגלין זה קמין עס פֿ6ר מיני סכרי ה6"ל לפי פעפו פסיכן זוכה כזוכה • מפרס כירושלמי , זרעיס נקנור 6ותס כיחל כי הלקט סטיק רחוי ליפול והניחו קרים ללפיל כרכי יוסי לס"ל סכי כמסנס ס' פ"ג מסחר מיני ארעיס יפול מזה קמין גרוע וכמלח ונגורות : 8 ואין. מגלגלין כטופס • פילוס מפסיד

קריב

+ טיס :

« הקודםהמשך »